diari

Llei 6/1990, de 14 de novembre, d'adaptació de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.

(DOGV núm. 1432 de 28.11.1990) Ref. Base de dades 3249/1990

Llei 6/1990, de 14 de novembre, d'adaptació de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.
Siga notori i manifesta a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
I
La Constitució espanyola i el règim de personal al servei de les administracions públiques
La Constitució espanyola de 1978 estableix, amb caràcter general, un règim estatutari per als serveis públics, tal com es desprèn del contingut dels articles 103.3 i 149.1.18 de la Constitució. Així mateix, la Constitució mateixa ha establert una reserva legal en la matèria, de tal manera que caldrà determinar per llei en quins casos i amb quines condicions poden reconéixer-se altres vies d'accés al servei de l'Administració Pública. Per tant, és la llei l’instrument normatiu adequat que ha de regular aquests àmbits, per ordenar l’Estatut dels Funcionaris Públics, interessant directament al règim jurídic de les relacions que uneixen el personal i les Administracions Públiques a les quals serveixen.
D'aquesta manera, és el poder legislatiu que rep de la Norma Suprema el mandat de configurar el règim jurídic en el que puga nàixer i desenvolupar-se la condició de funcionari, determinant suficientment, pel que fa als seus aspectes materials, la seua posició pròpia en el si de les diverses Administracions Públiques.
En el compliment d'aquest mandat, les Corts Valencianes, en desenvolupament de la normativa bàsica estatal, i dins dels límits imposats per ella, aprovaren la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, norma mitjançant la qual, en el marc de les competències atribuïdes a la Generalitat amb caràcter exclusiu per l'article 31.1 de l’Estatut d’autonomia, i de conformitat amb l'article 32.1.1 de l’esmentat Estatut, es procedia a regular tant l’organització de la Funció Pública Autonòmica com el règim estatuari del personal al seu servei.
En aquest sentit, cal destacar la manera en què, respectant la normativa bàsica del model estatal, la Llei de la Funció Pública Valenciana presentava peculiaritats com era el major accent establert en el lloc de treball, com a element capital del model d'organització de la Funció Pública, model en el qual no existien els Cossos de Funcionaris com a elements de sustentació. Era, dones, clara l'aposta per un model de Funció Pública sensiblement més flexible i dinàmic, sense perjudici de la solidesa i vocació de permanència del sistema.
Així mateix, s'observava una tendència racionalitzadora en la Llei de la Funció Pública Valenciana, que permetera projectar el seu àmbit de vigència a l'Administració Local, i també a altres Institucions de Dret Públic, dins el màxim respecte cap a l'autonomia que tenen reconeguda per l’ordenament jurídic, mitjançant la tendència expressament manifestada cap a la funció pública única, com a solució tècnica que permetera, en primer lloc, aplicar un règim jurídic unitari a tots els funcionaris que es comprenen en d'administració Pública de la Generalitat. En segon lloc, facilitar la mobilitat dels funcionaris al servei de d'administració Pública Valenciana, mitjançant l’establiment dels canals necessaris a l’efecte. Finalment, es permetria l’opció que el personal al servei de les Administracions Locals no integrat en els Cossos d'Habilitació Nacional fóra seleccionat per la Generalitat, per als Ens Locals que, fent ús de la seua autonomia, així ho decidiren.
II
Necessitat de modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana
Malgrat això, la necessitat de modificació de la Llei s'havia tornat imperiosa, com a conseqüència de tres factors que esmentarem tot seguit.
Efectivament, el Tribunal Constitucional, mitjançant la seua sentència 99/1987, d'11 de juny, recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat número 763/84, declarava inconstitucionals determinats preceptes de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. L'abast d'aquesta sentència va afectar tant els preceptes bàsics, i consegüentment, d’aplicació a totes les d'administracions Públiques en els termes de l'article 149.1.18 de la Constitució Espanyola, com en d'altres aspectes, que tot i que no tenien aqueixa consideració constitucional, resultaven de gran rellevància per a l'aplicació i el desenvolupament del model valencià de funció pública que propugna la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.
Com a conseqüència, entre altres raons, de la sentència de l'Alt Tribunal a què ens referim, les Corts Generals van procedir a la modificació de la normativa bàsica estatal, operada per mig de la Llei 23/1988, de 28 de juliol, en la qual a més d'executar la Resolució de l'Alt Tribunal, s'alteraven altres preceptes de la Llei 30/1984, ajustant-los a la llum de l'experiència de la seua aplicació. La prevalència que la normativa bàsica estatal tenia sobre la de la nostra Comunitat Autònoma, imposava la modificació de la Llei valenciana, ara escomesa.
Finalment, l'aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i els seu desenvolupament reglamentari, havien posat de manifest la perfectibilitat d'alguns aspectes tècnics, i la conveniència de què la regulació de la Llei comptarà amb un major grau de desenvolupament i concreció, qualitats, totes elles, que aquest text vol reunir, mantenint les línies generals i substancials de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, aprofundint i perfeccionant aquells aspectes d'aquesta que aconsellen un tractament més detallat. Així ocorre, per exemple, pel que fa a la regulació dels funcionaris interins que, en la nova redacció, ha estat dotada d'una major coherència amb el sistema d'habilitació; i, el mateix cal dir de la regulació de les situacions administratives dels funcionaris al servei de d'administració Pública de la Generalitat.
III
L'aprofundiment en el model de Funció Pública basat en llocs de treball
Com ja s'ha dit, aquesta Llei d'adaptació, no suposa una reacció o canvi de llurs línies mestres. Efectivament, aquesta Llei naix amb l'afany de desenvolupar i completar els enunciats de la Llei de la Generalitat 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana. En aquest sentit, resulta crucial la connexió entre els llocs de treball, element bàsic sobre el que s'estructura la Funció Pública Valenciana i el personal al seu servei.
Aquesta connexió s'obté de la interpretació conjunta dels articles 3 i 16 de la Llei. El primer d'aquests preceptes dóna un concepte del que cal considerar funcionari de carrera en la Funció Pública Valenciana, amb l'adopció del concepte clàssic a la plural realitat, quant a la seua procedència, del personal funcionari de carrera al servei de d'administració Pública de la Generalitat, tant en llocs de treball d'administració General, com en llocs de treball d'administració Especial.
Pel que fa a l'article 16, la Llei estableix els criteris que determinen la relació jurídica del personal que ocupa els llocs de treball, de capital importància, com s'ha exposat, en el model valencià de Funció Pública, definint tres grans sectors o blocs de llocs de treball, en què s'estructura la Funció Pública Valenciana: llocs d'administració General, llocs d'administració Especial i llocs de treball de naturalesa laboral, classificació ja contemplada en la Llei 10/1985, però que la precitada Sentència del Tribunal Constitucional obliga a clarificar i concretar per a la determinació dels criteris pels quals els llocs de treball hagen de ser adscrits als citats sectors. Reservant per als funcionaris els lloes classificats com d'administració General i d'administració Especial, i corresponent al personal laboral, consegüentment, els llocs classificats com a tals.
Els criteris seguits per a l'adscripció dels llocs de treball a un o altre sector han estat en raó de les funcions que s'hi desenvolupen. Així, s'ha entès que corresponen a l'Administració General tots aquells llocs de treball en els quals es duen a terme funcions comunes a la producció d'actes administratius, o bé funcions públiques que tradicionalment i dins de l’Ordenament Jurídic en matèria de Funció Pública, s'han entès que corresponen a aquest Sector de l'Administració General. De la mateixa manera, s'han inclòs en el Sector d'Administració Especial els llocs de treball les funcions dels quals corresponen a l’exercici d'una determinada professió específica, concepte així mateix tradicional i generalitzat de l'Administració Especial.
Pel que fa al Sector Laboral s'hi inclouen aquells llocs que tradicionalment s'han considerat d'aquesta natura per fer referència a oficis. Així mateix, s'hi inclouen els que desenvolupen activitats que tendeixen a la producció de béns i serveis en competència amb els altres agents econòmics.
Finalment, s'inclouen en aquest Sector aquells llocs que tot i obeir a una activitat científica o tècnica especialitzada no són exclusius d'una única professió específica, sinó que corresponen al domini dels coneixements escaients que les funcions d'aquests lloes exigeixen. Es tracta, per tant, de llocs amb característiques molt específiques i de requisits singularitzats per al seu exercici, amb uns processos de selecció i provisió ajustats als perfils dels susdits llocs de treball.
Aquest Projecte de Llei ha estat informat favorablement pel Consell Valencià de Funció Pública, tal com estableix l'article 28 de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, i s'ha sotmés a deliberació de la Comissió de Coordinació de la Funció Pública, a la que fa referència l'article 8 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.
Article primer
Els articles de la Llei de la Generalitat 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, que tot seguit s'expressen, queden redactats de la manera següent:
Article 3
U Són funcionaris de carrera de la Generalitat aquells que superades les proves selectives previstes en l'article 9 d'aquesta Llei en les quals s'exigia una formació general de caràcter administratiu, en virtut del nomenament legal exerceixen serveis de caràcter permanent, regulats pel Dret Administratiu, en llocs de treball inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.
Dos. Són també funcionaris de carrera de la Generalitat els qui van adquirir tal condició en altres Administracions Públiques, mitjançant proves selectives, per a la superació de les quals calia una formació general administrativa, i s'integren en la Funció Pública de la Generalitat per via de transferències.
Tres. Adquiriran també la condició de funcionaris de carrera de la Generalitat, aquells que han estat seleccionats mitjançant el sistema previst en l'article 9 d'aquesta Llei, en virtut del que hi ha disposat en l'article 10, siguen funcionaris de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, i passen a ocupar un lloc de treball en la Generalitat a través dels sistemes de provisió de llocs de treball de l'article 20 d'aquesta Llei.
Quatre. Així mateix, són funcionaris de carrera de la Generalitat aquells que han superat les proves selectives previstes en l'article novè d'aquesta Llei, en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic de conformitat amb la titulació requerida, en virtut de nomenament legal exercesquen professionalment serveis amb caràcter permanent, regulats pel Dret Administratiu, en els llocs als que fa referència l'apartat 3 de l'article 16 d'aquesta Llei, inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.
En tot cas, s'inclouen en aquest apartat els funcionaris de carrera que hagen obtingut tal condició pel seu ingrés en cossos o escales d'altres Administracions Públiques en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic i s'integren en la Funció Pública Valenciana mitjançant transferència.
Article 4
Els funcionaris, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés, pertanyeran a un dels grups següents:
Grup A: Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
Grup B: Títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, Formació Professional de Tercer Grau o equivalent.
Grup C: Títol de batxiller, Formació Professional de Segon Grau o equivalent.
Grup D: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent.
Grup E: Certificat d'escolaritat.
En els grups A i B del Sector d'administració especial, i com a conseqüència de la classificació dels llocs de treball i de les necessitats de la selecció de personal, s'establirà per Llei de la Generalitat Valenciana les classes que es consideren necessàries, atenent a la naturalesa de la seua funció o a la professió específica amb què es corresponguen.
Article 5
U El personal habilitat conforme a l'article 9.2 d'aquesta Llei podrà adquirir la condició de funcionari de carrera mitjançant nomenament amb destinació provisional per a ocupar llocs vacants en les relacions de llocs de treball. Per a efectuar els corresponents nomenaments es tindrà en compte l’ordre de puntuació obtingut en les proves d'habilitació específica.
Els llocs així ocupats hauran de proveir-se mitjançant les corresponents convocatòries públiques, en un termini inferior a un any,- tenint en compte el que estableix l'article 20.3 d'aquesta Llei.
Dos. Podrà nomenar-se funcionari interí en aquells llocs de treball que, oferts prèviament als funcionaris de carrera i no havent-hi habilitats en què puga recaure un nomenament provisional dels previstos en el punt anterior, estiguen entre els supòsits previstos en l'article 38 d'aquesta Llei que impliquen reserva de plaga pressupostària, i en casos molt urgents en què fóra necessari cobrir temporalment un lloc dotat pressupostàriament i inclòs en les plantilles o relacions de llocs de treball.
Tres. El funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris indispensables per a exercir el lloc i, en tant l’ocupe, les seues relacions jurídiques amb l'Administració, seran de natura administrativa es regiran pels preceptes d'aquesta Llei que li siguen aplicables. No obstant això, el seu nomenament no els atorgarà cap dret per a l’ingrés en l'Administració Pública i el seu cessament es produirà quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu nomenament i es proveesca per funcionari de carrera el lloc corresponent o s'amortitze.
En qualsevol cas, un funcionari interí no podrà romandre en tal situació durant un període superior a tres anys, a no ser que ocupe un lloc de treball subjecte a reserva legal.
La selecció del funcionari interí es realitzarà pel sistema d'urgència que s'establirà reglamentàriament per Decret del Consell, en què es respectaran, inclòs de manera sumària, els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
El funcionari seleccionat per l’esmentat sistema podrà ser separat per causa justificada i prèvia audiència de l’interessat.
Article 9
U L'ingrés a la funció pública es realitzarà mitjançant les següents fases successives:
a) Les proves d'habilitació amb caràcter d'oposició o concurs-oposició lliure que, d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i el de publicitat, es dirigiran a seleccionar les persones que a causa de la seua preparació, capacitat i idoneïtat accedesquen a la Funció Pública.
b) El nomenament obtingut mitjançant el concurs en què el personal habilitat assolesca destinació en vacant deserta dels concursos de mèrit de l'article 20 d'aquesta Llei o a través de la seua participació en aquests simultàniament amb els funcionaris.
També es realitzarà l’ingrés a la funció pública mitjançant el nomenament amb destinació provisional previst en l'article 5.1.
Dos. Reglamentàriament es regularà el contingut de les proves d'habilitació, el qual s'adequarà als treballs que hagen d'exercir els funcionaris i que podrà comprendre un curs de formació constituït com una fase de la selecció que haurà de superar-se positivament per a obtenir la condició d'habilitat.
El nombre de persones habilitades no podrà sobrepassar el de les vacants existents conforme l'Oferta Pública d'Ocupació, amb l’únic augment addicional del 10% previst en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
En cap cas, el personal habilitat podrà estar sense obtenir un nomenament definitiu, més d'un any des que va superar les proves corresponents.
Tres. Qui superen les proves d'habilitació acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat, o, si s'escau, mitjançant la realització d'un exercici específic per a tal efecte. Qui no puga acreditar aquests coneixements quedaran compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que per a això organitze la Generalitat.
Quatre. Les persones que accedesquen a la Funció Pública podran realitzar, conforme a les disposicions reglamentàries, un període de pràctiques remunerat segons el lloc de treball que exercesquen.
Cinc. El personal laboral serà objecte de selecció conforme als criteris bàsics d'aquest capítol i de la legislació estatal, i haurà de superar el període de proves que reglamentàriament s'establesca.
Sis. El concurs de mèrits, sistema de provisió de llocs de treball de l'article 20, podrà constituir una forma per la qual els funcionaris d'altres Administracions Públiques s'incorporen a la funció pública de la Generalitat, sempre que, en aquest cas així s'establesca en la classificació de llocs de treball. En aquests casos i respecte de les peculiaritats de la Comunitat Valenciana, podrà organitzar cursos de formació i perfeccionament.
Article 13
U. En totes les proves d'habilitació que organitze la Generalitat, la seua valoració i selecció d'aspirants es realitzarà mitjançant Tribunal.
Dos. La convocatòria de les proves de selecció per a cobrir lloc d'administració general, especial o de natura laboral correspon al Conseller d'administració Pública, a excepció de les proves destinades a la selecció de personal per a cobrir llocs de treball de les Corts o institucions que en depenen.
Tres. Els Tribunals, sense perjudici del que disposa l'article 19.2 de la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, seran nomenats del mode següent:
a) En les proves dirigides a seleccionar personal per a cobrir llocs d'administració General, pel Conseller d'administració Pública.
Quan es tracte de llocs de treball corresponents a les Corts i institucions que en depenen, el Tribunal es nomenarà a proposta del President de les Corts, a qui correspon la iniciativa de la convocatòria.
b) Respecte a la selecció del personal per a cobrir llocs d'Administració Especial o de natura laboral de les Corts i Institucions que en depenen, el Tribunal serà designat per la Mesa o òrgan rector respectiu i el representant de la Conselleria d'administració Pública actuarà en funció d'assessorament.
c) Quan es tracte de seleccionar personal per a llocs d'Administració Especial o de natura laboral, correspondrà el nomenament del Tribunal al Conseller d'administració Pública, a proposta dels òrgans de cada Conselleria o Entitat, i s'hi haurà d'integrar un representant de la Conselleria d'Administració Pública.
Quatre. Els membres dels Tribunals per a la selecció del personal funcionari hauran de ser funcionaris que posseesquen una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball a proveir i pertànyer al mateix grup o grups superiors.
Els membres dels Tribunals per a la selecció de personal laboral hauran de posseir una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball a proveir i pertànyer al mateix grup o categoria professional o superiors.
Tant en les proves selectives de personal funcionari com laboral, almenys la meitat més u dels membres dels Tribunals haurà de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida per a l’ingrés.
Article 14
U La classificació de llocs de treball és el sistema pel qual es determina la natura, continguts i requisits d'aquests, bàsicament als efectes de selecció de personal, provisió de llocs i fixació dels conceptes retributius de l'article 52. Tot açò ha de reflectir-se en les plantilles corresponents.
Dos. Cadascuna de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana, classificarà els seus llocs de treball, tenint en compte els Grups de l'article 4, i confeccionarà les seues plantilles conforme als principis i forma indicats en aquest Títol, d’acord amb les competències que els corresponen conforme al Títol III d'aquest Llibre.
Tres. En classificar un lloc de treball, es farà constar el sistema de provisió que li correspon.
Article 15
U Els llocs de treball, segons la natura de les seues funcions o tasques, es distingiran els corresponents a funcionaris d'administració general, administració especial, personal laboral i eventual.
Dos. Les plantilles o relacions de llocs de treball inclouran cadascun d'ells, conforme a la distinció bàsica anterior, el seu contingut i característiques essencials, les retribucions complementàries que tinguen assignades i els requisits exigits; tot això per a la seua provisió i consegüent ocupació.
Article 16
U. Els lloes de treball es classificaran en llocs d'administració General, llocs d'administració Especial i lloes de natura laboral.
Dos. Són llocs d'administració General aquells als quals correspon l’exercici de les funcions comunes a l'activitat de producció dels actes administratius. En tot cas, tindran tal natura els llocs de treball que tinguen assignades les funcions públiques següents:
a) Els de fe pública, assessorament jurídico-econòmic i defensa en judici.
b) Els de gestió de la contractació, gestió del personal, i de l’organització de l’estructura administrativa.
c) Els de gestió econòmico-financera i pressupostària, i el seu control i fiscalització, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
d) Els que suposen l’exercici de tasques de caràcter administratiu, com a suport de qualsevol activitat de l'Administració, comprenent per exemple les de direcció, planificació, coordinació, inspecció, estudi-propostes, gestió, tràmit, col·laboració, impressió, ordenació i arxiu.
Tres. Són llocs d'administració Especial aquells que, encara que exercesquen funcions que tendeixen a la producció d'actes administratius, aquestes tinguen un caràcter tècnic per raó de l’exercici d'una determinada professió o professions específiques.
Pel que fa a la selecció i provisió d'aquests llocs de treball, per la Conselleria d'administració Pública, podran agrupar-se per professions específiques, sempre que els requisits d'aquests llocs de treball ho permeten.
Quatre. Són llocs de natura laboral els que tendesquen directament a la producció de béns o prestació de serveis, i, en general, tots els que impliquen l’exercici d'un concret ofici. En tot cas, es classificaran com de natura laboral els següents:
a) Els llocs de natura no permanent i aquells les activitats dels quals es dirigesquen a satisfer necessitats de caràcter periòdic i discontinu.
b) Els llocs les activitats dels quals siguen pròpies d'oficis i els de vigilància, custòdia, portament i altres anàlegs.
c) Els llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de manteniment i conservació d'edificis, equips i instal·lacions, arts gràfiques, comunicació social, investigació científica i tècnica, prestació directa dels serveis socials, enquestes, protecció civil i dels llocs de les àrees d'expressió artística i els vinculats funcionalment al seu desenvolupament.
d) Els llocs corresponents a àrees d'activitats que requerisquen coneixements tècnics especialitzats i no puga imputarse el seu exercici a titulacions concretes per les seues especials característiques i inamovilitat que comporten.
Cinc. Correspon l’ocupació dels llocs d'administració General als funcionaris de carrera a què es refereixen els apartats u, dos i tres de l'article 3 d'aquesta Llei, en les proves selectives de les quals sé'ls exigesca una formació de caràcter específicament administrativa.
Sis. Correspon l’ocupació dels llocs d'administració Especial, tenint en compte l’especialitat per a la qual van ser seleccionats, als funcionaris de carrera a què es refereix l'apartat quatre de l'article 3 de la present Llei, en les proves selectives dels quals sé'ls exigesca una formació de caràcter específicament tècnic d'acord amb la titulació requerida.
El pas del funcionari de l'Administració General a l’especial o viceversa es realitzarà tenint en compte els requisits dels llocs de treball especificats en la corresponent relació de llocs, podent, en tot cas, establir-se la necessitat de cursos de formació.
Set. Correspon l’ocupació dels llocs de natura laboral, tenint en compte l’especialitat per a la qual va ser seleccionat, al personal laboral de la Generalitat.
Vuit. La creació, modificació, refundició i supressió de llocs de treball es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball.
Nou. La provisió de llocs de treball a ocupar pel personal funcionari, i la formalització de nous contractes de personal laboral i eventual, requeriran que els corresponents llocs siguen detallats en les respectives relacions.
Article 17
U Als efectes de la carrera administrativa i de retribucions previstes en la legislació bàsica de l’Estat i d'aquesta Llei, els llocs de treball es classificaran en 30 nivells.
Dos. En la referida classificació s'establiran els intervals de nivells indicats que corresponen a cada Grup de titulació dels indicats en l'article 4.
Article 20
U Els lloes de treball es proveiran d’acord amb els procediments següents:
a) Concurs: Constitueix els sistema normal de provisió i en el es tindran únicament en compte els requisits i mèrits exigits en la corresponent convocatòria, entre el quals figuraran els adequats a les característiques de cada lloc de treball, i la possessió d'un determinat grau personal, la valoració del treball desenvolupant, cursos de formació i perfeccionament superats i l'antiguitat.
b) Lliure designació: es cobriran per aquest sistema els llocs de nivell vint-i-vuit i superiors, les secretaries dels alts càrrecs i els llocs singulars que figuren així en les relacions de llocs, en relació amb el seu caràcter directiu o especial responsabilitat.
c) les convocatòries per a proveir llocs de treball per concurs o per lliure designació, i les corresponents resolucions, caldrà fer-les públiques en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i si s'escau en el Boletín Oficial del Estado, per l'autoritat competent per a efectuar els nomenaments.
En les convocatòries de concurs caldrà incloure, si s'escau, les dades i circumstàncies següents:
- Denominació, nivell i localització del lloc.
- Requisits indispensables per a exercir-lo.
- Barem per a puntuar els mèrits.
- Puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades.
Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació inclouran les dades següents:
- Denominació, nivell i localització del lloc.
- Requisits indispensables per a exercir-lo.
Anunciada la convocatòria, es concedirà un termini de quinze dies hàbils per a la presentació de les sol·licituds.
Els nomenaments de lliure designació requeriran l'informe previ del titular del Centre, Organisme o Unitat a què figure adscrit el lloc convocat.
Els mèrits que es valoren en les convocatòries de concurs no seran impossibles d'obtenir dins de les Administracions Públiques. Tant les convocatòries de concurs com les de provisió de llocs per lliure designació, únicament podran quedar desertes quan no hi haja aspirants que reunesquen els requisits i condicions assenyalats en aquesta.
d) Els funcionaris adscrits a un lloc de treball pel procediment de lliure designació podran ser remoguts amb el mateix caràcter discrecional.
Els funcionaris que accedesquen a un lloc de treball pel procediment de concurs podran ser remoguts per causes sobrevingudes, derivades d'una alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada a través de les relacions de llocs de treball que modifique els supòsits que van servir de base a la convocatòria, o d'una manca de capacitat per al seu exercici, manifestada per rendiment insuficient, que no comporte inhibició i que impedesca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc. La remoció s'efectuarà previ expedient contradictori mitjançant resolució motivada de l’òrgan que va realitzar el nomenament, oïda la Junta de Personal corresponent.
Als funcionaris afectats pel que hi ha previst en aquest apartat els serà d’aplicació el que hi ha disposat en l'apartat dos de l'article 49 d'aquesta Llei.
Dos. Els lloes de treball s'oferiran als funcionaris de carrera de la Generalitat, als que hagen obtingut la condició d'habilitats mitjançant la superació de les corresponents proves, i als funcionaris de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana seleccionats pel sistema previst en l'article 10 d'aquesta Llei. Aquests llocs podran oferir-se també, si s'escau, als funcionaris de carrera d'altres Administracions Públiques.
Tres. Cap lloc de treball podrà oferir-se amb caràcter definitiu als que hagen superat les proves d'habilitació si, prèviament o conjunta, no ha estat ofert als funcionaris de carrera de l'Administració de la Generalitat, que tindran preferència per a la seua provisió sempre que reunesquen els requisits d'aquells.
Quatre. Els llocs de treball dotats pressupostàriament que no puguen ser coberts amb els efectius del personal existents constitueixen l’Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat.
Cinc. Les Corts, pel que fa als seus llocs de treball de caràcter interdepartamental, tindran la facultat de realitzar la selecció, d'entre les persones habilitades, de conformitat amb el que hi ha establert en aquest article.
Sis. Els funcionaris amb destinació definitiva hauran de romandre en cada lloc de treball un mínim de dos anys per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, llevat dels supòsits següents: en l’àmbit d'una mateixa Conselleria, quan un lloc de treball sia suprimit, en el previst en l'apartat U, d), d'aquest mateix article, o quan es tracte de la primera destinació definitiva obtinguda a través del procediment d'accés previst en l'article 9. U.
Set. En l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana els Secretaris Generals de les respectives Conselleries podran, per necessitats del servei, adscriure els funcionaris que ocupen llocs no singularitzats a altres de la mateixa natura, nivell i complement específic dins de la mateixa localitat.
Article 30
U. La Comissió Permanent de Coordinació, sense perjudici del seu funcionament en grups de treball per a l'atenció de qüestions concretes, estarà composta per:
- El Conseller d'administració Pública.
- Els Sots-secretaris o, si s'escau, els Secretaris Generals de les Conselleries.
- El Director General de la Funció Pública.
- El Director General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
- El Director General d'administració Local.
- El Director de l’Institut Valencià d'administració Pública
- Un representant de les Diputacions Provincials i un per la resta de Corporacions Locals, designats pel Ple del Consell, entre els vocals dels grups corresponents.
- Un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de les Administracions valencianes designats per les pròpies organitzacions sindicals.
Dos. Seran funcions de la Comissió preparar els treballs que permetan el debat i alliberament de les qüestions de competència del Ple i actuar per delegació d'aquest en qüestions concretes de coordinació entre les diferents Administracions Públiques que actuen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Acomplirà igualment la funció d'assistència i assessorament dels representants de la Comunitat Valenciana en els òrgans de coordinació a nivell estatal.
Tres. La gestió administrativa de la Comissió i del Consell es realitzarà pels serveis corresponents de la Conselleria d'Administració Pública, assumint un funcionament d'aquesta la Secretaria de la Comissió Permanent de Coordinació.
Article 34
Els funcionaris de la Generalitat poden trobar-se en alguna de les situacions següents:
a) Actiu.
b) Servei en altres d'administracions Públiques. C) Excedència voluntària.
d) Excedència per a la cura de fills.
e) Excedència forçosa.
f) Serveis especials.
g) Suspensió.
Article 35
U. Correspon la situació de servei actiu quan el funcionari ocupa un lloc de treball de la plantilla de qualsevol de les Administracions Públiques de la Generalitat, tant si ocupa el lloc-en qualitat de titular com si ho fa a títol provisional o en comissió de serveis.
Dos. Les comissions de servei tindran sempre caràcter temporal i són possibles:
a) Per raons tècniques del servei a prestar que exigesca la col·laboració de persones amb especials condicions professionals o de preparació tècnica. No procedirà el seu atorgament per a l’exercici de llocs de plantilla o de caràcter permanent que no corresponga cobrir per concurs o lliure designació, a no ser en llocs deserts en les convocatòries corresponents.
b) Per a cobrir llocs l’exercici dels quals es considerarà necessari i que hagen de quedar reservats per imperatiu legal.
c) Amb caràcter forçós per necessitat del servei, quan un lloc de treball, deserta per concurs, siga d'urgent provisió i no existesca personal voluntari, en aquest cas podrà destinarse, en la situació referida, i en primer lloc, als funcionaris que reunint els requisits generals per cobrir-la establerts en la plantilla corresponent, compten amb menys càrregues familiars, i en cas d'igualtat, amb menys serveis.
Aquesta comissió, en cas de trasllat a diferent localitat d'aquella en la qual s'exercesca un lloc de treball, donarà lloc a una contraprestació indemnitzaria.
L'Administració vindrà obligada a convocar aquests llocs en tots els concursos; almenys cada quatre mesos fins a la seua provisió definitiva.
En el cas a) i c) les comissions de servei no podran excedir d'un any, i si és necessari mantenir el servei, s'oferiran públicament als funcionaris.
Tres. Quan un funcionari per encàrrec de la Generalitat i en funció dels interessos d'aquesta passe temporalment a prestar serveis en l'Administració de l’Estat o altres Administracions públiques amb l'objecte d'obtenir un perfeccionament en tècniques professionals i d'administració, es considera en situació d'actiu i la seua retribució correspondrà a la Generalitat.
Quatre. Els funcionaris que mitjançant els sistemes de concursos o lliure designació passen a ocupar llocs de treball en altra Administració Pública diferent de la de la seua procedència, se sotmetran al règim estatuari i legislació que, en matèria de funció pública, siga aplicable a l'Administració Pública en la qual presten els seus serveis, però conservaran la condició de funcionaris de la seua Administració d'origen en la situació de serveis en altres Administracions Públiques, mantenint tots els seus drets com si es trobaren en servei actiu, llevat de la reserva del lloc de treball i lloc de destinació. No obstant això, la sanció de separació del servei sols es podrà acordar pel Consell de la Generalitat o altre òrgan competent en matèria de personal de la seua d'administració Pública d'origen, prèvia audiència a l’interessat.
Article 36
U. Procedeix la concessió o declaració de l'excedència voluntària en els casos següents:
A) Automàticament.
a) Quan el funcionari de la Generalitat passe a prestar servei en altres Administracions Públiques diferents d'aquella i no procedesca, de conformitat amb la Llei, la declaració d'altra situació administrativa,
b) Quan adquiresca la condició de funcionari d'un Grup diferent al qual pertany.
c) Si passa a prestar serveis en una Empresa pública de la Generalitat o d'altra d'administració Pública.
B) A petició del funcionari.
1. Quan la sol·licite per interès particular. No podrà realitzar-se tal petició fins haver completat tres anys de serveis efectius des que va accedir al Grup corresponent o des del reingrés, i en ella no s'hi podrà romandre més de deu anys continuats ni menys de dos.
2. La situació d'excedéncia voluntària no donarà lloc a la meritaciò de cap dret econòmic, ni serà computable a efectes de triennis 4 ascensos, ni classes passives.
3. No es pot concedir l'excedència voluntària, de l'apartat B, 1, quan el funcionari estiga sotmès a expedient disciplinari o en compliment de sanció disciplinària que se li hagués imposat amb anterioritat.
4. Els funcionaris tindran dret a un període d'excedència, no superior a tres anys, per atendre la cura de cada fill, tant quan ho siga per naturalesa com per adopció, a comptar des de la data del naixement d'aquest. Els successius fills donaran dret a un període d'excedéncia que, si s'escau, posarà fi al que s'estava gaudint. Quan el pare i la mare treballen, sois un d'ells podrà exercitar aquest dret. Durant el primer any de duració de cada període d'excedència, els funcionaris en aquesta situació tindran dret a la reserva del lloc de treball i al còmput a efectes de triennis, consolidació del grau personal i drets passius.
Article 38
U Els funcionaris de la Generalitat seran declarats en serveis especials:
a) Quan adquiresquen la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.
b) Quan sigen autoritzats per la Generalitat per a realitzar una missió per període superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional, i la retribució del funcionari estiga a càrrec d'aquests organismes.
Si la missió fóra a iniciativa de la Generalitat i la retribució al seu càrrec la situació del funcionari seguirà sent la d'actiu, conforme a l'article 35.
c) Quan siguen nomenats membres del Govern de la Nació, del Govern Valencià, o dels Consells d'altres Comunitats Autònomes, o alts càrrecs d'aquells, quan aquests no corresponga que siguen coberts necessàriament per funcionaris.
d) Quan siguen elegits per les Corts Valencianes, Síndic de Greuges o designats per aquest com a col·laboradors en la seua alta comissió, o elegits com a membres de la Sindicatura de Comptes.
e) Quan siguen elegits per les Corts Generals per a formar part dels Òrgans Constitucionals o altres l’elecció dels quals corresponga a les Cambres.
f) Quan siguen adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Poble.
g) Si accedeixen a la condició de Diputat o Senador de les Corts Generals.
h) Si accedeixen a la condició de Diputats de les Corts Valencianes o de membres de les Assemblees legislatives d'altres Comunitats Autònomes, sempre que perceben retribucions periòdiques per l’exercici de la funció. Si no es percebe ren aquestes retribucions o no s'incorre en incompatibilitat legal, el funcionari podrà optar a romandre en la situació de servei actiu o passar a la regulada en aquest article.
i) Quan exercesquen càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les Corporacions Locals.
j) Si són nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític del qual es derive incompatibilitat per a exercir la funció pública, prèvia sol·licitud del funcionari.
k) Quan facen servei en els Gabinets de la Presidència del
Govern del Ministres i dels Secretaris d'Estat, en l'Administració de l’Estat, o quan siguen nomenats en lloes de natura eventual en la Generalitat.
1) Mentre complesquen el servei militar o prestació substitutória equivalent.
Dos. La situació de serveis especials suposa el còmput al
funcionari del temps que hi romania a efectes d'ascensos, graus, triennis, drets passius i seguretat social, amb reserva d'un lloc de treball del seu nivell, grup i lloc de destinació, si el lloc de treball ocupat amb anterioritat haguera estat obtingut mitjançant lliure designació, o amb reserva del mateix lloc de treball si aquest s'haguera obtingut mitjançant concurs, tenint un termini d'un mes per a sol·licitar el reingrés, a partir de la data en que hagen cessat les circumstàncies que van donar lloc a la seua situació de serveis especials. Si no sol·licita el reingrés en aquest termini, el funcionari quedarà en situació d'excedéncia voluntària, per interès particular.
En aquests casos es rebran les retribucions del lloc o càrrec efectiu que ocupen i no les que corresponen com a funcionari, sense perjudici del dret de percepció dels triennis que pogueren tenir reconeguts com a funcionaris.
Els Diputats, Senadors i membres de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes que perden aquesta condició per dissolució de les corresponents Cambres, o per acabament del seu mandat, podran romandre en la situació de serveis especials fins la seua nova constitució.
Article 43
Els funcionaris en situació de servei actiu tindran els drets següents:
a) A la permanència en aquesta situació, i a la inamovilitat en la residència, excepte si les necessitats del serveis ho impedeixen, limitat als supòsits prevists legalment.
b) A la remuneració dels seus serveis conforme al sistema
i conceptes de l'article 52.
c) A la carrera administrativa, conforme al sistema de provisió de llocs que resulte de l’elaboració de les plantilles i d'acord amb les principis indicats en el Capítol IV d'aquest Títol.
d) A l’exercici del dret de participació, sindicació, negociació col·lectiva i vaga, de conformitat amb el que estableixen les Lleis.
e) A la Seguretat Social i a l'assistència sanitària, d'acord
amb el que estableixen les Lleis.
f) Al perfeccionament o formació continuada i permanent.
g) Al respecte de la seua intimitat i a la consideració deguda a la seua dignitat, compresa la protecció enfront de les ofenses verbals o físiques de natura sexual.
h) A l'accés lliure i directe al seu expedient personal.
i) Qualsevol altre reconegut en aquesta Llei o en altres Lleis d'aplicació a la Generalitat.
Article 48
U. El manteniment per un funcionari d'un mateix nivell de destinació, per un període de dos anys continuats o durant tres amb interrupció, inclòs en llocs d'administracions diferents, determinarà l'assignació d'un grau personal a aquest. Si durant el temps en què el funcionari ocupa un lloc, es modificarà el seu nivell, el temps d'ocupació es computarà amb el nivell més alt en què aquest Lloc haguera estat classificat.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els funcionaris que obtinguen un llot de treball superior en més de dos nivells al corresponent el seu grau personal, consolidaran cada dos anys de serves continuats el grau superior en dos nivells al que posseïren, sense que en cap cas puguen superar el corresponent al del lloc ocupat.
Dos. El grau personal haurà de constar en el Registre de Personal i en l’expedient del funcionari. En la Generalitat, el reconeixement del grau personal correspondrà a la Conselleria d'administració Pública.
Tres. El temps de permanència en al situació de serveis especials serà computat, a efectes de consolidació del grau personal, com a prestat en l’últim lloc ocupat en la situació de servei actiu o en el que posteriorment s'haguera obtingut per concurs.
Quatre. El Consell o Ple de la Corporació Local, si s'escau, podrà determinar l'adquisició dels graus mitjançant la superació de cursos de formació, i altres requisits objectius
El procediment d'accés als cursos i la fixació dels altres requisits objectius es fundarà exclusivament en criteris de mèrit i capacitat, i la selecció haurà de realitzar-se mitjançant concurs.
Article 49
U. Els funcionaris tindran dret, qualsevol que siga el lloc de treball que ocupen, al rebut almenys del complement de destinació dels llocs de nivell corresponent al seu grau personal.
Dos. Els funcionaris que cessen en el seu lloc de treball sense obtenir-ne un altre pels sistemes previstos en l'article 20, quedaran a disposició del Sots-secretari o Secretari General de la respectiva Conselleria que els atribuirà l’ocupació provisional d'un lloc corresponent al Grup de Titulació, tenint preferència sobre els funcionaris de nou ingrés per a ocupar un lloc corresponent al seu grau personal, sempre que reunesca els requisits del lloc.
Tres. Els funcionaris que cessen per alteració del contingut o supressió dels seus llocs en les relacions de llocs de treball continuaran percebent, en tant sé'ls atribuesca un altre lloc, i durant un termini màxim de tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit o el contingut del qual haja estat alterat.
Article 50
U. La Generalitat facilitarà la promoció interna dels funcionaris, consistent en l'ascens des d'un Grup de titulació a l’immediatament superior, d’acord amb la seua titulació específica, reservant-se per a això un nombre de llocs de treball que no podrà ser inferior al 20% ni superior al 40% dels llocs de treball vacants que es convoquen a oposicions o concursos-oposicions. Els funcionaris hauran de posseir per a açò la titulació necessària, tenir una antiguitat almenys de dos anys en el Grup de Titulació inferior, i també reunir els requisits i superar les proves que en cada cas establesca la Conselleria d'Administració Pública.
Els funcionaris que accedesquen al Grup de Titulació superior pel sistema de promoció interna tindran, si de cos, preferència per a cobrir les llocs de treball vacants oferts sobre els aspirants que no procedesquen d'aquest torn.
Així mateix, conservaran el grau personal que hagueren consolidat en el Grup de Titulació de procedència, sempre que es trobe inclòs en l’interval de nivells corresponents al nou Grup de Titulació i el temps de serveis prestats en aquell serà l'aplicació, si s'escau, per a la consolidació de grau personal d'aquest.
Dos. La Generalitat organitzarà cursos de perfeccionament que faclliten la formació permanent del funcionari i la seua carrera administrativa.
Especialment, i conforme a l’article 29 de la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, s'organitzaran els cursos específics per als funcionaris de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana que no puguen acreditar, una vegada superades les proves d'habilitació, els coneixements del valencià mitjançant la presentació dels certificats i títols homologats per la Generalitat.
Tres. Si el curs de perfeccionament constitueix requisit per a l'accés a un lloc de treball, serà necessari un certificat d'aprofitament.
Quatre. La Generalitat organitzarà cursos de formació i perfeccionament de funcionaris al servei de l'Administració Local. Per a açò podran subscriure's els corresponents convenis de col·laboració.
CAPITOL VIII
De la negociació col·lectiu
dels funcionaris de la Generalitat
Article 54
Es reconeix als funcionaris públics de la Generalitat Valenciana el dret a la negociació col·lectiva a través de les seues organitzacions sindicals i dels òrgans representatius legalment establerts en els termes següents:
Podran ser objecte de negociació i acord les matèries següents:
- L'increment de retribucions dels funcionaris i de la resta de personal de d'administració de la Generalitat Valenciana que procedesca incloure en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de cada any.
- La determinació i aplicació de les seues retribucions.
- Preparació dels plans d'Oferta Pública d'Ocupació.
- Classificació i valoració dels llocs de treball.
- Sistemes d'ingrés, provisió i promoció professional.
- Condicions socials d'assistència, de salut laboral, sindicals, i en general totes aquelles que afecten a les seues relacions amb l'Administració en l’àmbit del seu treball o d'exercici de la llibertat sindical i drets que en deriven.
Article segon
S'addicionaran al text de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, les disposicions següents:
DISPOSICIO ADDICIONAL QUARTA
Romandran com a funcionaris de la Generalitat els que s'hi hagen integrat per qualsevol dels sistemes legals i reglamentaris establerts, fins l’entrada en vigor de la present Llei.
En tot cas quedaran integrats en l'administració de la Generalitat els funcionaris que en un futur hi accedesquen en virtut de transferència d'altres Administracions Públiques.
DISPOSICIO ADDICIONAL CINQUENA
En les ofertes d'ocupació pública es reservarà un contingent no inferior al 3 per 100 de les vacant per a ser cobertes entre personal amb discapacitat de grau igual o superior al 33 per 100 de mode que progressivament s'aconseguesca el 2 per 100 dels efectius totals de l'Administració de la Generalitat sempre que superen les proves selectives que, en el seu moment, acrediten l’indicat grau de discapacitat i la comptabilitat amb la realització de les tasques i funcions corresponents, segons es determine reglamentàriament.
DiSPOSICIO TRANSITORIA SETENA
L'adscripció d'un lloc de treball en les corresponents relacions a personal funcionari, en virtut de l'aplicació de la present Llei, no implicarà el cessament del laboral que el vinga realitzant, que hi podrà romandre.
Igual tractament tindrà el personal funcionari que puga ocupar un lloc que es classifique com a laboral.
En ambdues situacions, el personal afectat, sempre que estiga en possessió de la titulació requerida per al lloc que ocupa i haja prestat serveis ininterrompudament en l'Administració Autonòmica Valenciana des d'abans de l'aprovació del Reglament de Selecció i Provisió de llocs de treball, Decret 69/1986, de 2 de juliol, del Consell, podrà integrar-se amb reconeixement de la seua antiguitat en el règim administratiu funcionarial o laboral, mitjançant la superació de les proves específiques o cursos d'adaptació, si s'escau, convocats per la Conselleria d'administració Pública. Altrament romandrà en situació de personal a extingir en els llocs que ocupava a l’entrada en vigor de la Llei.
DISPOSICIO TRANSITORIA VUITENA
U En el barem a aplicar en els concursos per a la provisió dels llocs de treball de la Generalitat, la valoració des del punt de vista subjectiu serà de fins un deu per cent de la valoració total.
Dos. Els funcionaris que a l’entrada en vigor d'aquest Llei es troben en situació administrativa d'excedència administrativa automàtica per haver passat a ocupar llocs de treball en altres Administracions Públiques, mitjançant els sistemes de concurs o lliure designació, seran considerats en situació administrativa de «serveis en altres Administracions Públiques» prevista en l'article 35. Quatre d'aquesta Llei.
Tres. Les convocatòries de llocs de treball pendents de resolució s'entendran modificades per aquesta Llei, pel que fa a la forma de provisió del lloc de treball, sempre que no s'haguera efectuat proposta de resolució per la Comissió Avaluadora corresponent. No s'entendrà modificada la forma de provisió dels llocs en la relació de llocs de treball de la Generalitat en el moment de l’entrada en vigor d'aquesta Llei.
Quatre. El personal habilitat, que a l’entrada en vigor d'aquesta Llei es trobe amb un nomenament de funcionari interí per a ocupar un lloc vacant en la seua específica habilitació, adquirirà la condició de funcionari de carrera en entrar en vigor aquesta Llei, encara que el nomenament continuarà sent amb destinació provisional, a tenor de l'article 5.U de la mateixa.
DISPOSICIO TRANSITORIA NOVENA
El temps de servei prestat com a funcionari interí d'urgència per part del personal que va superar les proves d'habilitació a què es refereix l'article 9 de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, a partir del moment en què va superar les proves d'habilitació i abans de l’entrada en vigor de la present Llei, es reconeix, a tots els efectes, com si haguera estat prestat sota l’status de funcionaris de carrera amb nomenament provisional.
Per a la regularització d'aquelles situacions derivades del procés d'estructuració de l'Administració Pública de la Generalitat, es procedirà als corresponents processos d'habilitació, per a aquells funcionaris que amb titulació adequada, i experiència suficient, estiguen ocupant llocs de treball de nivell immediatament superior, classificats d’acord amb el Decret 143/88, de 22 de setembre.
DISPOSICIO FINAL SEGONA
La present Llei entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació en el DOGV.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
Valencia, 14 de novembre de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea