diari

LLEI 11/1998, de 29 de desembre, de Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1999. [1998/L11440]

(DOGV núm. 3404 de 31.12.1998) Ref. Base de dades 3253/1998

LLEI 11/1998, de 29 de desembre de 1998, de Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1999. [1998/L11440]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
L'evolució econòmica de la Comunitat Valenciana en 1998 ha continuat mostrant el dinamisme i la solidesa que caracteritzà l'economia en 1997. En el primer semestre de 1998 s'ha consolidat un entorn d'estabilitat que ha afavorit el manteniment de les expectatives positives dels agents econòmics sobre l'esdevenir econòmic.
Els baixos tipus d'interés i les expectatives que aquests es reduïsquen encara més, a causa del compromís establit per a convergir amb els tipus europeus i així accedir a la Unió Monetària, han contribuït a estimular els projectes d'inversió, al mateix temps que ha afavorit l'abaratiment dels préstecs de les famílies per a l'adquisició de béns de consum durador, entre els quals destaquen els habitatges i els vehicles.
L'evolució del preu del petroli i dels preus agrícoles, junt amb el moderat creixement dels costos salarials i els preus de producció industrial permeteren mantenir controlada la taxa d'inflació, afavorint l'escenari d'estabilitat, que ha incidit en la millora del clima empresarial i, per tant, en un major creixement de l'ocupació.
Pel que fa al mercat de treball, han estat els sectors més dinàmics, indústria i construcció, els que major creixement d'ocupació registren en el primer semestre de 1998. Quant a la xifra de desocupats han estat els sectors agricultura i construcció els que majors descensos en les xifres de desocupació han registrat en el primer semestre d'enguany respecte a igual període de l'any anterior.
Els pressupostos per a 1999 coincideixen amb l'inici de la tercera fase de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), la moneda única representa la culminació del mercat únic europeu i defineix un nou marc d'actuació de la política econòmica al nostre país, ja que modifica els instruments disponibles i imposa un compromís ineludible de convergència nominal amb la resta de socis monetaris. Aquest context premia cada vegada més l'estabilitat, mitjançant el compliment dels criteris de convergència, com base per al creixement i, al contrari, penalitza les economies més inestables. Tot això com a mitjà per a aconseguir el fi últim de promoure un progrés econòmic i social equilibrat i sostenible, i crear una unió cada vegada més estreta entre els pobles d'Europa.
Per a la Comunitat Valenciana aquest major rigor no ha de suposar un canvi d'orientació en les pautes de la seua política econòmica, les bases de la qual estan sòlidament establides al voltant de conceptes tals com la reducció del dèficit, el sanejament de les finances públiques i la contenció de la despesa corrent.
En el pla pressupostari concret, l'escenari descrit exigeix incidir, un any més, en la reducció del dèficit, essencial per a consolidar les perspectives d'estabilitat, tant en els nivells de preus com en els tipus d'interés. En aquest sentit el pes de l'esforç financer s'ordena en dues direccions bàsiques; la reducció de l'endeutament, quedant el dèficit de l'exercici establit en 10.500 milions i la política d'austeritat i contenció de la despesa corrent, que ha permés, al seu torn, alliberar recursos cap a la despesa de capital.
En relació amb les polítiques d'actuació per a 1999, es manté la prioritat de corregir la desigual dotació d'infraestructures i el distint potencial de recerca i desenvolupament, rendibilitzant els efectes territorials de les polítiques macroeconòmiqes i sectorials i les especialitzacions productives, com a capítols fonamentals per a assegurar la competitivitat, el creixement futur de la nostra economia i conseqüentment de l'ocupació, així com per a poder mantenir la Comunitat Valenciana en la senda de la millora dels nivells de protecció i benestar social. En aquest sentit, els pressupostos de la Generalitat per a 1999 incideixen fonamentalment en aquestes àrees augmentant els recursos destinats a la inversió en infraestructures, fonamentalment, carreteres i xarxes ferroviàries, així com a infraestructures hidràuliques, en el doble vessant, de proveïment i de sanejament, assignant majors recursos en les àrees de formació i en recerca i desenvolupament tecnològic, factors directament vinculats a la millora de la competitivitat empresarial.
Respecte a les diferents polítiques de la Generalitat que componen la despesa social com sanitat, serveis socials i educació, està previst que cresquen per damunt de l'augment mitjà de la despesa i de l'estimació del creixement nominal de l'economia.
Respecte a l'objectiu del control de la despesa sanitària es continuarà posant especial atenció en les polítiques de contenció del consum farmacèutic, detecció del frau i continuació dels programes d'ús racional del medicament i desenvolupament del mercat de medicaments genèrics.
En l'àrea de serveis socials, cal destacar entre el conjunt de mesures que conformen aquesta política, les vinculades al Pla Gerontològic de la Generalitat Valenciana, recentment aprovat pel Govern Valencià, i que té com a objectius bàsics la permanència de les persones majors en els seus llocs de residència, evitant el seu desplaçament a institucions i coordinar les atencions socials i sanitàries que requereix aquest col·lectiu. Per a això els pressupostos per a 1999 preveuen les dotacions necessàries en recursos humans, equipament i infraestructura.
En l'àrea d'educació l'augment de recursos està orientat a garantir el dret a l'educació, millorar la qualitat del sistema educatiu i promoure la igualtat d'oportunitats, a més de complir amb el calendari d'aplicació de la LOGSE, ja que en el curs 1998/99 comença la implantació generalitzada del primer curs del segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i per tant l'inici de l'ampliació de la gratuïtat en tots els centres sostinguts amb fons públics. Respecte a la política d'habitatge els fonaments en què es basa l'acció del Govern Valencià són facilitar l'accés a la propietat o l'arrendament com a instruments per a proporcionar als ciutadans habitatges assequibles, d'acord amb les seues disponibilitats econòmiques, donar suport a la rehabilitació del parc immobiliari, afavorir la creació de sòl urbà i la conservació d'infraestructures i equipaments comunitaris. En els anteriors plans d'habitatge, fins a 1996/1999, la protecció a l'habitatge s'ha basat en un escenari de tipus d'interés elevat, conseqüentment, els mecanismes d'ajudes a l'habitatge es basaven en el subsidi dels tipus d'interés. Tanmateix, la reducció produïda en els tipus del mercat ha conduït que aquests foren inferiors als imputables als beneficiaris del pla, amb això les ajudes a l'habitatge simplement desapareixien.
Per tot això, el Pla 1998/2001 recull el disseny i finançament dels programes d'ajuda a l'habitatge, que modifica el sistema d'ajudes substituint el subsidi dels tipus d'interés pel subsidi, en un percentatge establit en funció dels ingressos familiars de l'adquirent, de l'anualitat que aquest últim ha d'afrontar pels conceptes d'amortització i interessos del préstec.
Així mateix, la millora de la competitivitat dels nostres sectors productius, té el seu desenvolupament bàsic a través del suport a les petites i mitjanes empreses, que es considera condició fonamental de la política de foment i suport al teixit productiu en la nostra Comunitat, i en aquest sentit cal destacar que en la senda iniciada el passat exercici el Govern Valencià és conscient que el desenvolupament de les pimes exigeix una aposta sòlida per la modernització i adaptació de la formació en tots els seus àmbits. Així doncs, en matèria de promoció d'ocupació estable, es presta una especial atenció a la valorització dels recursos humans, a través de la formació professional ocupacional i al desenvolupament de l'economia social.
Referent a això destaquen les accions en les polítiques actives d'ocupació, que tenen com a finalitat aconseguir una adaptació dels treballadors a les noves exigències tecnològiques i formatives del nostre sistema productiu, eliminant els obstacles per a accedir a un lloc de treball alhora que aconseguir una millora constant de la productivitat i de la competitivitat de les nostres empreses. Tot això junt amb la consolidació de les diferents actuacions dirigides al foment de l'ocupació que desenvolupa la Generalitat així com el previsible impacte en la gestió que haurà de suposar les transferències en matèria de l'INEM que la Generalitat Valenciana posarà en marxa a partir de l'1 de gener de 1999.
En desplegament d'això, i pel que fa al contingut concret de l'articulat de la Llei de Pressupostos per a 1999, poden ressaltar-se per la seua importància o novetat els aspectes següents:
- En matèria del règim econòmic dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats s'han introduït concretes variacions dirigides tant a perfilar el model vigent com a reflectir en el text legal actuacions que eren executades a l'empara d'acords subscrits entre la Generalitat i els agents socials afectats.
- En el títol III, relatiu a les despeses de personal, s'estableix un increment quantitatiu de les retribucions del personal al servei del sector públic valencià de l'1,8%, igual a l'índex d'inflació previst.
També s'inclou en aquest capítol l'ordenació de l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana per a 1999, destacant a l'efecte, no sols per la novetat sinó per la seua transcendència, tant la possibilitat d'estendre aquesta a totes aquelles places que, estant dotades pressupostàriament, es troben ocupades de forma interina o temporal, com el règim específic que es recull per al personal del cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana.
- Respecte a les operacions financeres, regulades en el títol V, es preveu l'endeutament corresponent a l'exercici de 1999, així com la xifra màxima d'avals que s'han de prestar.
- El títol VI, relatiu a les normes tributàries, es limita a actualitzar determinats paràmetres d'alguns tributs, fent ús de les habilitacions que en aquest sentit efectuen a la Llei de Pressupostos les normes reguladores d'aquests. Concretament aquesta actualització afecta l'Impost sobre el Patrimoni, l'Impost sobre Successions i Donacions i la Taxa sobre el Joc, en la modalitat d'aquesta que grava el joc realitzat per mitjà de màquines de tipus B i C.
Igualment, en aquest títol es recull respecte al cànon de sanejament, les taxes pròpies i la resta d'ingressos de dret públic no impositius, el manteniment de les tarifes o tipus vigents per a aquests durant l'exercici de 1998.
TITOL I
De l'aprovació dels pressupostos
CAPITOL I
Contingut, crèdits inicials
Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1999 constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, puguen reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveja liquidar durant l'exercici.
b) Les estimacions de despeses i d'ingressos que realitzen les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i dels ingressos de la resta d'entitats de dret públic de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1999 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:
a) El del sector administració general de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de la resta d'entitats de dret públic de la Generalitat Valenciana.
Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general, s'aproven crèdits per import de 1.121.175.282 milers de pessetes, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:
0. Deute Públic 54.653.031
1. Serveis de caràcter general 25.793.484
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 6.774.207
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 67.555.434
4. Producció de béns públics
de caràcter social 797.746.498
5. Producció de béns públics
de caràcter econòmic 87.198.637
6. Regulació econòmica de caràcter general 16.682.339
7. Regulació econòmica
dels sectors productius 64.771.652
2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes, consignen crèdits per import de 5.356.609 milers de pessetes, que es distribueixen de la forma següent:
· Institut Valencià de la Joventut 3.424.073
· Institut Valencià d'Investigacions Agràries 1.307.514
· Institut Valencià d'Estadística 375.022
· Organisme Públic Valencià d'Investigació 250.000
3. S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat Valenciana per un import de 83.974.996 milers de pessetes, distribuïts de la forma següent:
· Televisió Autonòmica Valenciana, SA 22.705.268
· Ràdio Autonomia Valenciana, SA 900.729
· Institut Valencià d'Habitatge, SA 8.429.865
· Valenciana d'Aprofitament Energètic
de Residus, SA 3.283.065
· Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 22.898.107
· Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 2.739.253
· Institut Valencià de l'Exportació, SA 1.613.985
· Gestió del Sòl d'Alacant, SA 2.472.567
· Parc Temàtic d'Alacant, SA 13.212.451
· Projecte Cultural de Castelló, SA 1.557.706
· Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 4.162.000
4. L'estimació de despeses, de la resta d'entitats de dret de públic de la Generalitat Valenciana, aprovada assoleix un import de 57.378.107 milers de pessetes, la distribució del qual és la següent:
· Ràdiotelevisió Valenciana 2.369.092
· Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 10.888.084
· Teatres de la Generalitat Valenciana 1.510.300
· Institut Valencià d'Art Modern 1.359.537
· Institut de la Petita i Mitjana Indústria
de la Generalitat Valenciana 8.048.291
· Institut Valencià de Finances 1.805.089
· Agència Valenciana del Turisme 6.068.312
· Sanejament d'Aigües Residuals de la CV 24.974.402
· Comité Econòmic i Social de la CV 96.000
· Institut Cartogràfic Valencià 100.000
· Institut Valencià de Cinematografia
«Ricardo Muñoz Suay» 159.000
5. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els números anteriors, el pressupost consolidat per a 1999 de la Generalitat Valenciana ascendeix a 1.214.944.363 milers de pessetes.
Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l'apartat u de l'article anterior, es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, l'import estimat dels quals és de 1.089.728.140 milers de pessetes.
b) Amb l'endeutament brut resultant de les operacions regulades en l'article 33 d'aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses d'entitats autònomes, societats mercantils i altres entitats de dret públic, a què fan referència els apartats dos, tres i quatre de l'article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general de la Generalitat i amb les respectives previsions d'ingressos per operacions pròpies de l'activitat de cadascun d'aquests ens.
CAPITOL II
Beneficis fiscals
Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat a la Generalitat Valenciana, s'estimen en 31.267.141 milers de pessetes, d'acord amb el detall següent:
· Impost sobre el Patrimoni
de les persones físíques 2.872.188
· Impost sobre Successions 4.122.393
· Impost sobre Transmissions Patrimonials 4.061.938
· Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (Tram autonòmic) 16.407.256
· Actes Jurídics Documentats 3.802.866
· Taxa sobre el Joc del Bingo 500
TITOL II
De la gestió pressupostària de les despeses
CAPITOL I
Normes generals de la gestió
Article 5. Crèdits en funció d'objectius i programes
Els crèdits de l'estat de despeses dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, sector administració general, de les seues entitats autònomes i empreses finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions a càrrec d'aquells, es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.
Article 6. Principis de gestió
La gestió i l'execució dels pressupostos de despeses de la Generalitat s'haurà de subjectar als principis següents:
a) La gestió comptable i pressupostària estarà condicionada al fet que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en l'apartat anterior s'haurà de verificar al nivell que aquesta llei estableix per als distints casos.
d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució pel conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per mitjà del programa «Despeses diverses», amb la finalitat de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen estat autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament: consignació del capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses financeres: consignació per capítol i programa pressupostari.
d) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol de despesa i programa pressupostari.
e) Per a les despeses d'inversions reals i passius financers: consignació per capítol i programa pressupostari.
f) Per a les despeses en actius financers: consignació per projecte financer, capítol i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador, que disposa aquesta llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, de funcionament i financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa el paràgraf anterior, les despeses relatives als programes 412.10 «Centres integrats de salut pública» i 412.2 «Assistència sanitària», de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per «centres de gestió». Això s'aplicarà en cadascun dels «subprogrames» en què es desagrega el programa 412.2 «Assistència sanitària».
En conseqüència, i a fi de possibilitar el grau de desagregació comptable esmentat, el pressupost es determinarà per «centre de gestió» en el programa 412.10, i per «subprograma» i «centre de gestió» en el programa 412.2.
En aquest sentit, els ajustaments pressupostaris derivats del nivell de desagregació esmentat seran realitzats per la Conselleria de Sanitat, per mitjà de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
Article 9. Adquisició i alienació de béns immobles
1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, puga adquirir, gravar o alienar béns immobles i vincular-los al pagament d'una prestació periòdica en qualsevol de les modalitats regulades pel dret de cens en la legislació civil, i puga assumir, si és necessari, els compromisos previs que, sense comportar obligacions pecuniàries amb venciment anterior a l'adquisició definitiva dels drets, siguen adequats a aquesta finalitat, i, així mateix, se l'autoritza a representar documentalment les prestacions corresponents en qualsevol de les formes admeses en dret.
2. S'autoritza el Govern Valencià a adquirir, gravar, alienar directament immobles a qualssevol entitats o empreses públiques de la Generalitat Valenciana, sense les limitacions establides en la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
3. Es donarà compte a les Corts Valencianes de les adquisicions, gravàmens i alienacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
Article 10. Execució anticipada de projectes d'inversió
1. El Govern, a proposta conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública i de la conselleria que per raó de la matèria de què es tracte tinga la competència atribuïda, podrà autoritzar la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats locals l'objecte dels quals serà l'execució anticipada de projectes d'inversió en obres d'urbanització, jardins, equipaments esportius i socials, així com construccions de caràcter cultural i educatiu.
2. Les obres a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser finançades i, si pertoca, adjudicades segons la normativa vigent per les mateixes entitats locals. L'import d'aquestes obres serà reintegrat en tot o en part per la Generalitat, mitjançant transferències d'acord amb els crèdits habilitats a l'efecte en cada exercici pressupostari per tal d'atendre el finançament dels plans d'inversió definits conjuntament per la conselleria competent per raó de la matèria i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública. El règim de cofinançament es regularà en els diferents convenis firmats amb cada entitat local.
CAPITOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris
Article 11. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
· Els fons que amb aquesta finalitat els siguen lliurats, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, mitjançant ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d'aquella.
· Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes i els preus públics.
· Els produïts per llegats, donacions o qualsevol forma admissible en dret.
b) Les despeses de funcionament, que tinguen l'origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb l'aprovació prèvia d'aquest pel Consell Escolar respectiu. Els centres posaran a disposició de l'administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) Les despeses de funcionament inclouran, a més de les contingudes en el capítol segon de la classificació econòmica de despeses de la Generalitat vigent, les destinades a la reparació i el manteniment d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del centre mateix.
2. Les despeses destinades a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del centre mateix podran efectuar-se sempre que aquests i aquells no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar per 100.000 pessetes el nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim d'1.500.000 pessetes, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.
3. No obstant això, en el cas de centres docents la matrícula dels quals supere els 1.500 alumnes, les despeses de funcionament dedicades anualment a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran ultrapassar el que indiquen els números anteriors fins al límit màxim de 2.000.000 de pessetes per tots dos conceptes.
Article 12. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D'acord amb el que estableixen els apartats segon i tercer de l'article 49 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l'efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 1999, és el fixat en l'annex I d'aquesta llei.
Amb caràcter provisional, i fins que no es regule reglamentàriament la composició i la forma de finançament dels Cicles Formatius de la Formació Professional, aquests es finançaran d'acord amb els mòduls econòmics establits en l'annex I d'aquesta llei.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l'1 de gener de 1999, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius de l'ensenyament privat, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats; l'administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud expressa i coincident prèvia de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent.
No obstant el que exposa el paràgraf anterior, el pagament dels distints complements per a l'exercici de càrrec la quantificació del qual s'incloga en l'apartat de «Despeses variables» del nivell i ensenyament, llevat del de direcció, només serà efectiu a partir del moment en què la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, mitjançant ordre, l'haja regulat.
El component del mòdul destinat a «Altres despeses» tindrà efecte a partir de l'1 de gener de 1999.
A més d'això, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per sota de les quatre unitats i aquest concert faça referència tant a Educació Primària com al primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del nombre de professors amb la titulació adequada necessària, de manera que això permeta la correcta impartició de l'ensenyament, fins a l'extinció total de les unitats objecte de concert. En el supòsit que algun centre comptara amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d'«Altres despeses» serà l'equivalent a tres unitats d'Educació Primària, amb la sol·licitud prèvia sobre això del titular del centre.
3. Les quantitats que han de percebre dels alumnes en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, i en concepte exclusiu d'ensenyament reglat, són les que s'estableixen a continuació:
- Formació Professional de Segon Grau, Cicles Formatius de Grau Superior, Batxillerat LOGSE o Batxillerat Unificat Polivalent 3.000 pessetes alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés de l'1 de gener al 31 de desembre de 1999.
- Cicles Formatius de Grau Mitjà; 3.000 pessetes alumne/mes durant quatre mesos, en el període comprés entre l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 1999.
El finançament obtingut pels centres, com a conseqüència del cobrament als alumnes d'aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l'administració, de tal manera que el finançament total d'aquest component per unitat concertada no supere en cap cas el que estableix el mòdul econòmic fixat en aquesta llei per als respectius nivells d'ensenyament.
4. Es faculta la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a fixar les relacions professor/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada nivell objecte del concert, calculades basant-se en jornades de professor amb vint-i-cinc hores lectives setmanals; la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència no podrà assumir els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar allò previst en els mòduls econòmics de l'annex I d'aquesta llei. Sobre això, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d'hores de professor en els primers cursos serà d'un màxim de 30 setmanals, i en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. L'excés d'hores computat en els mòduls, i que obeeix a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, sols podrà ser consumit pel centre quan aquest acredite que el cicle formatiu té un mínim de vint alumnes, prèvia autorització per la Direcció General de Centres Docents i en els supòsits en què hi ha previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb un orientador, que s'inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre i que disposarà de tantes hores setmanals com unitats tinga el centre concertades en aquest nivell.
Article 13. Contractació de professors de suport i d'ampliació de plantilla
1. A més del professorat necessari per a impartir complet el currículum corresponent al nivell d'ensenyament objecte de concert, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència podrà autoritzar als centres amb concert en els nivells d'Educació Primària i Secundària Obligatòria o, si escau, d'Educació Especial, la contractació de professors de suport segons allò indicat en la taula núm. 1 adjunta, o bé professors per a completar la plantilla de primària segons allò que es determina en la taula núm. 2 adjunta.
2. Les contractacions de professors de suport o d'ampliació de plantilla es realitzaran en les condicions que es detallen a continuació:
a) Els professors de suport que es contracten en virtut d'aquesta llei, han de provenir necessàriament del grup de professors afectats per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'aquests. De la mateixa manera, l'ampliació de plantilla haurà de contribuir a la recol·locació d'aquests professors, en la forma en què s'acorde amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector de l'ensenyament concertat.
b) Aquests professors de suport seran contractats pels centres en igualtat de condicions, obligacions i responsabilitats que la resta del professorat, en el marc legal o reglamentari establit per la legislació vigent i en consonància amb el que estableix l'article 60 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació.
c) La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència reconeixerà aquestes dotacions de suport o de plantilla i inclourà aquests professors en la nòmina de pagament delegat només en el cas que es complisquen les condicions anteriors. La dotació per a professorat de suport o de plantilla tindrà com a límit les quantitats que per «Salaris i càrregues socials» i «Despeses variables» preveu el mòdul de concerts educatius per al nivell d'Educació Infantil/Preescolar i Educació Primària.
3. S'autoritza la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a assumir, a càrrec de les dotacions destinades a la recol·locació del professorat, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'aquests que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.
Taula núm. 1
Centres Professors de suport
De 8 a 15 unitats 1
De 16 a 23 unitats 2
De 24 a 31 unitats 3
De 32 a 39 unitats 4
De 40 o més unitats 5
Taula núm.2
Centres Nombre
de professors (*)
D'una línia completa (6 un.) d'E. Primari 9
De dos línies completes (12 un.) d'E. Primari 17
De tres línies completes (18 un.) d'E. Primari 25
De quatre línies completes (24 un.) d'E. Primari 32
De cinc línies completes (30 un.) d'E. Primari 40
(*) S'hi inclouen els professors adscrits a les unitats concertades i els professors de suport
Article 14. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre retrà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 64 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
CAPITOL III
Gestió dels pressupostos universitaris
Article 15. Règim pressupostari de les universitats de competència de la Generalitat Valenciana
1. D'acord amb el que disposa l'article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, i en relació amb el règim transitori d'adequació de plantilles universitàries, s'autoritzen els costos del personal funcionari docent, del contractat docent i del personal funcionari no docent de les universitats pels imports detallats en l'annex II d'aquesta llei.
2. Les universitats podran ampliar els crèdits del capítol I «Despeses de personal», assenyalats en l'apartat anterior, per acord exprés del Consell que així ho autoritze, a proposta conjunta de les conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
3. A l'efecte de l'article 55.3 de la Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'article 33 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i l'Ordre de 15 d'octubre de 1985, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols sis a nou, inclusivament, dels estats d'ingressos i de despeses dels pressupostos de les universitats.
CAPITOL IV
Gestió dels crèdits per a despeses
de reconeixement preceptiu
Article 16. Competències del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública
Correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, els conceptes de despesa següents:
· Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, i també les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
· Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'administració.
· Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
· Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
· Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a minusvàlids en la mesura que augmenten els beneficiaris que reuniren els requisits establits en la normativa vigent.
· Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
· Les derivades de la reprogramació plurianual en les despeses de capital.
· Els derivats, si escau, de la devolució d'ingressos indeguts.
· Les ajudes d'incentius econòmics, concedides a l'empara del Decret 91/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, i de l'Ordre de 6 de marc de 1995, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
· Les ajudes destinades a la gratuïtat dels llibres de text.
· Els derivats de sentències judicials fermes.
· Els crèdits destinats al foment de la subscripció de l'assegurança agrària.
· Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en explotacions agrícoles i ramaderes, derivats de inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit.
· Els crèdits corresponents a actuacions finançades o cofinançades pel FEOGA, Secció Garantia.
CAPITOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos
Article 17. Principis generals
1. Els límits establits en l'article 32 i següents del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran als pressupostos la Generalitat Valenciana per a 1999, amb les especificacions contingudes en els articles d'aquest capítol.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els serveis i els crèdits pressupostaris afectats per aquesta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o la supressió de línies de subvenció així com la variació dels imports previstos i de les dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 18. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 19. Competències de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, a proposta, si escau, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul·lacions i les no disponibilitats de crèdit en l'estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per finalitat reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències, i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagen pogut realitzar durant aquest, tant si corresponen al pressupost del sector administració general de la Generalitat Valenciana, com al de les seues entitats autònomes.
A aquest efecte, s'hi incorporaran automàticament els romanents de crèdits corresponents a incentius regionals.
Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i els terminis de gestió d'aquests, dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivades de l'execució de plans o programes sectorials, aprovats prèviament pel Consell de la Generalitat Valenciana, així com la d'aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels serveis.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
h) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de convenis i les previstes en l'article 45 punt c), del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa «Despeses diverses».
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de despeses detallats en l'article 29.4 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, amb la determinació prèvia dels recursos que les han de finançar.
Article 20. Competències dels consellers per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon als titulars de les conselleries respectives autoritzar, amb l'informe favorable previ de la intervenció delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual són titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajustaments en la dotació de les línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
· Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
· Que els ajustaments es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari.
· Que no disminuïsquen línies de subvenció que recullen obligacions que, per la seua naturalesa o beneficiaris, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat Valenciana.
· Que no suposen la supressió o la inclusió de línies de subvenció.
· Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeta complir les actuacions objecte de cofinançament.
· Que no supose desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents adquirits com cal.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
3. Una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què fa referència aquest article, es trametran a la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública a l'efecte d'instrumentar-ne l'execució.
Article 21. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries
1. Totes les modificacions pressupostàries hauran de dur l'informe de les intervencions delegades i, si escau, de la Intervenció General.
2. L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
TITOL III
De les despeses de personal
CAPITOL UNIC
Delimitació del sector públic valencià i règim
retributiu d'aplicació a aquest
Article 22. Delimitació del sector públic valencià
A l'efecte del que disposa l'article següent es considerarà sector públic valencià:
- Les institucions a què fa referència l'article 9.2 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, sense perjudici del que estableix l'article 14.1 de la llei esmentada.
- El sector administració general de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.
- Les societats mercantils i les entitats de dret públic a què fa referència l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 23. Normes generals del règim retributiu
1. Amb efectes d'1 de gener de 1999, les retribucions íntegres assignades als llocs de treball que ocupa el personal al servei del sector públic valencià no podran experimentar un increment global superior a l'1,8 per cent respecte a les de l'any 1998, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.
2. Els acords, els convenis o els pactes que impliquen creixements retributius superiors als que s'estableixen en el número anterior o en les normes que el despleguen, hauran d'experimentar l'oportuna adequació, en el cas contrari esdevindran inaplicables les clàusules que s'hi oposen.
3. El que disposen els apartats anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
4. Els complements personals i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg es regiran per les seues normatives específiques i pel que disposa aquesta llei, sense que els siga d'aplicació l'augment de l'1,8 per cent previst en l'anterior número u. Tampoc serà d'aplicació l'increment esmentat a les indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris a les quals es refereix el Decret 24/97, d'11 de febrer, del Govern Valencià.
5. Els empleats públics compresos dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, a excepció dels sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, de les comissions i d'altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article 24. Retribucions dels alts càrrecs del Consell
1. Amb efecte d'1 de gener de 1999, les retribucions dels alts càrrecs del Consell, exclosos els secretaris generals i els directors generals, es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries.
· President de la Generalitat 11.074.964 PTA
· Conseller 9.434.402 PTA
· Sotssecretari 8.908.210 PTA
2. El règim retributiu per a 1999 dels secretaris generals, directors generals i assimilats, serà l'establit amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat del grup A en el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, a aquest efecte es fixen les quanties següents de complement de destinació i valor mínim de complement específic, referides a dotze mensualitats.
· Complement de destinació 1.665.121 PTA
· Complement específic 2.500.120 PTA
Els complements específics dels secretaris generals, directors generals i assimilats seran fixats pel Consell en la relació de llocs d'alts càrrecs corresponent amb la finalitat d'assegurar la transparència administrativa i que les retribucions guarden la relació adequada amb l'especial dedicació i responsabilitat dels alts càrrecs de la Generalitat.
3. D'acord amb el que estableix l'article 41 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, modificat per la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, els funcionaris declarats en serveis especials, per ser membres del Govern Valencià, o alts càrrecs de l'administració autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguen tenir reconeguts com a funcionaris, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a l'efecte en els estats de despeses.
Article 25. Indemnització per cessament als alts càrrecs del Consell que no accedisquen de forma immediata a un lloc de treball en qualsevol sector de l'activitat pública o privada
Els alts càrrecs del Consell que cessen en l'exercici de les seues funcions tindran dret a una indemnització màxima de tres mensualitats, cadascuna d'elles d'igual import de les que percebien com a alts càrrecs.
El dret a aquestes percepcions, que se satisfarà mensualment, decaurà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector privat o en la data en què adquirisca efectes econòmics el reingrés a un lloc de treball en el sector públic.
Article 26. Retribucions per a 1999 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
1. Les retribucions que han de percebre en l'any 1999 els funcionaris de la Generalitat Valenciana seran les que s'indiquen en aquest article.
2. Les retribucions bàsiques d'aquest personal, així com les complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupen, experimentaran un creixement de l'1,8 per cent respecte a les establides per a l'exercici de 1998, sense perjudici, si escau, de l'adequació de les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
3. Les retribucions bàsiques i el complement de destinació corresponents a cada nivell retributiu dels funcionaris de la Generalitat Valenciana meritaran en les quanties establides en la legislació aplicable a totes les administracions públiques. A aquest efecte, a més de les dotze mensualitats ordinàries, es liquidaran dues pagues extraordinàries pel mateix import de sou i triennis cadascuna d'elles.
4. El conjunt de les retribucions complementàries restants tindrà, així mateix, un creixement de l'1,8 per cent respecte de les establides per a l'exercici de 1998, sense perjudici de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a aquest, i del resultat individual de la seua aplicació.
5. El complement de productivitat s'aplicarà, si escau, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, i per aplicar-lo es farà en tot cas el que preveu l'article 55.2.b) del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A aquest efecte s'autoritza la conselleria esmentada per a dotar, si escau, els crèdits globals destinats a atendre el complement esmentat, una vegada que hagen estat fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
6. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
7. Els complements personals de garantia i els transitoris quedaran absorbits per l'increment de les retribucions de caràcter general establit en la present llei, de tal forma que aquest només computarà en un 50% del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el sou referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l'específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Els complements personals transitoris i els de garantia igualment seran absorbits i compensats en còmput anual com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball o de qualsevol increment retributiu que afecte el lloc de treball o el grup de pertinença.
Unicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat Valenciana com a conseqüència de transferències en els supòsits recollits en l'article 12 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, així com els que es puguen reconéixer com a conseqüència d'un pla d'ordenació de recursos humans.
Article 27. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret-Llei 3/1987, d'11 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes en l'article 26 d'aquesta llei, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, dos, del reial decret-llei esmentat, i que la quantia anual del complement de destinació de l'article 26 esmentat se satisfaça en catorze mensualitats, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representats sindicals.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen fixats a aquest personal experimentarà un increment de l'1,8 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 1998, sense perjudici, si escau, del que preveu l'article 26.2 d'aquesta llei.
3. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d'acord amb els criteris establits pel Consell de la Generalitat, a proposta conjunta de les conselleries d'Economia, Hisenda i Administració Pública i de Sanitat, d'acord amb el que disposen l'article segon i la disposició transitòria tercera del Reial Decret-Llei 3/1987, d'11 de setembre.
4. Els complements personals i transitoris que puga tenir reconeguts el personal, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria primera del Reial Decret-Llei 3/1987, es regularan pel que estableix l'article anterior.
Article 28. Retribucions del personal laboral
1. Amb efecte d'1 de gener de 1999, la massa salarial del personal laboral, a què fa referència l'apartat segon d'aquest article, no podrà experimentar un creixement global superior a l'1,8 per cent respecte de l'establida per a l'exercici de 1998, comprés en aquest percentatge el de tots els conceptes, sense perjudici del que pogués derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada empresa o entitat mitjançant l'increment de la productivitat o la modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació professional.
El que preveu el paràgraf anterior representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i l'aplicació individual de la qual es produirà per mitjà de la negociació col·lectiva, en els termes previstos en l'article 4 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornades, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, computant-se per separat les quantitats que corresponguen a les variacions d'aquests conceptes. A càrrec de la massa salarial així obtinguda per a 1999, s'hauran de satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l'acord corresponent i totes les que meriten al llarg de l'any expressat.
Les indemnitzacions o altres compensacions d'aquest personal no podran experimentar creixements superiors als que s'estableixen amb caràcter general per al personal funcionari de la Generalitat.
2. Durant l'any 1999, serà preceptiu l'informe favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a determinar o modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, i les societats mercantils i els ens públics de la Generalitat Valenciana, a què fa referència l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. L'informe esmentat serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any 1999 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria quan no hi haja informe favorable, considerat d'acord amb l'apartat anterior, i els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Les societats mercantils de la Generalitat Valenciana i les entitats de dret públic que en depenen, podran contractar el personal necessari per al compliment dels objectius i de les funcions que tinguen encomanats, sempre que aquesta contractació no supose increment en la dotació que per a despeses de personal recullen els seus pressupostos.
6. Les societats mercantils en les quals hi haja participació majoritària de la Generalitat Valenciana o de les seues entitats autònomes, així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat, podran pagar el concepte de productivitat sempre que tinguen un sistema d'objectius que en permeten la correcta avaluació i que l'import total d'aquest no supere el 7 per cent de la massa salarial corresponent a les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques pagades durant l'exercici de 1998 (exclòs el concepte esmentat). Les societats i les entitats de dret públic afectades, amb caràcter previ a l'efectiva aplicació i mitjançant proposta motivada, hauran de donar compte al Consell de les quanties individualment assignades per aquest concepte al seu personal. La proposta esmentada s'haurà de trametre dins de l'últim trimestre de l'exercici.
En cap cas, les quanties assignades pel concepte de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. A aquest efecte, les quanties assignades per aquest concepte no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació.
7. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a 1999, sense el compliment dels requisits establits en aquest article.
Article 29. Retribucions del personal eventual
Les retribucions íntegres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment de l'1,8 per cent respecte a les corresponents a 1998.
Article 30. De l'Oferta d'Ocupació Pública
1. Durant l'any 1999, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públic essencials. En tot cas, el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25 per cent de la taxa de reposició d'efectius.
Aquest últim criteri no serà d'aplicació al cos d'inspectors de tributs de la Generalitat creat per la Llei 14/1997, que va afegir una disposició addicional, la novena, a la Llei de la Funció Pública Valenciana, la provisió del qual es determinarà d'acord amb els plans que s'establisquen per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a la cobertura de la plantilla corresponent.
No obstant el que disposa el paràgraf primer d'aquest apartat, podran convocar-se els llocs o les places que, estant pressupostàriament dotats i inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles degudament aprovades, es troben ocupats interinament o temporalment. A aquest efecte tindran prioritat els serveis prestats en l'àmbit sanitari. Per a aquests supòsits seran les conselleries d'Economia, Hisenda i Administració Pública i de Sanitat, els òrgans competents per a la convocatòria.
2. El Govern Valencià, amb els límits establits en l'apartat anterior, podrà autoritzar, a través de l'Oferta d'Ocupació Pública, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, i a iniciativa de les conselleries competents en la matèria, constant l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, la convocatòria de places vacants de nou ingrés que es referisquen al personal del cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, així com dels llocs o places a què es refereix l'últim paràgraf de l'apartat primer d'aquest article.
3. En les convocatòries per a l'ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen persones amb minusvalideses.
Article 31. De la contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant 1999, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana vigents.
c) Que les obres o serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes s'hauran de formalitzar seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, i respectant el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració Pública. En els contractes es farà constar l'obra o el servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i les entitats autònomes seran responsables de complir les obligacions formals esmentades, així com d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat. En aquest sentit, les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o serveis que hagen d'excedir d'aquest exercici i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a aquests es preveuen en l'article 29 del text refós esmentat en l'apartat anterior.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, emés amb caràcter previ a la formalització, del servei jurídic de la conselleria o entitat que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i de les formalitats exigits per la legislació laboral.
5. La realització dels contractes regulats en aquest article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquest efecte, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
TITOL IV
Gestió de transferències corrents i de capital
CAPITOL UNIC
De les transferències
Article 32. Transferències corrents i de capital exceptuades del règim general
Les transferències corrents i de capital següents són exceptuades del règim general, previst en l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana:
1. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, justificades com cal, de persones individuals o unitats familiars.
2. Les transferències corrents concedides per la Conselleria de Benestar Social, en l'àmbit dels Serveis Socials Especialitzats, a què fa referència la Llei 5/1997, de 25 de juny per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, podran fer-se efectives mitjançant el pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats; el lliurament corresponent al tercer trimestre s'efectuarà amb la justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb la justificació prèvia de la totalitat de la despesa objecte de subvenció corresponent als tres primers trimestres; les regularitzacions que pertoquen es faran segons les justificacions presentades.
En qualsevol cas, durant el mes de gener de l'exercici següent, els beneficiaris de les transferències corrents esmentades hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, en aquest moment es procedirà a la seua liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
A aquest efecte, els beneficiaris hauran d'aportar els justificants de despesa que corresponguen a cada trimestre, en el mes natural següent a l'acabament.
En el cas dels concerts amb centres privats d'Atenció Social Especialitzada previstos en el títol VI de la Llei 5/1997, de la Generalitat Valenciana, regirà el mateix sistema de pagaments anticipats descrit anteriorment. No obstant això, en tractar-se de transferències corrents de caràcter plurianual, a l'inici del segon i subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cadascun d'ells independentment de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l'exercici anterior.
3. Ajudes i subvencions, de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Medi Ambient en l'àmbit de les activitats del voluntariat mediambiental.
a) El pagament de les ajudes s'efectuarà prèvia aprovació dels justificants presentats pel beneficiari en la periodicitat que aquest considere oportú i sempre en un percentatge mai inferior al 25% del total de la subvenció.
b) Els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta en un percentatge mai superior al 80% del total de la subvenció, en aquest cas el pagament de les ajudes s'efectuarà segons el règim següent:
· Fins a un 40% de l'import de la subvenció es lliurarà una vegada concedida i aprovada l'ajuda.
· La resta, fins al 80% esmentat, es pagarà després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció, segons revisió realitzada pels serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, que expediran certificat en el sentit indicat.
c) La resta es pagarà quan el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut, la presentació de la memòria final d'activitat i el pagament de la totalitat de les despeses originades per les activitats subvencionades, així com la devolució de qualsevol material que haguera estat cedit per la Generalitat Valenciana per a la realització de l'activitat.
4. Ajudes i subvencions, corrents o de capital, concedides en el marc d'actuacions del programa pressupostari 542.10 «Investigació científica i tècnica».
a) Ajudes per a la realització de projectes de recerca científica i desenvolupament tecnològic «Generalitat Valenciana», de projectes de R+D per a investigadors doctors no pertanyents a les plantilles d'universitats i centres d'investigació, i per a l'adquisició general d'equipament d'infraestructura de caràcter científic i tècnic: fins a un 100% de l'ajuda corresponent a cada anualitat podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida, sempre que els beneficiaris siguen universitats, centres d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i altres entitats d'investigació, públiques o privades, sense ànim de lucre.
b) Pagament de beques de formació, perfeccionament i mobilitat del personal investigador: les beques de formació de personal investigador, les beques de personal de suport tècnic a la investigació, les ajudes per a estades de becaris predoctorals en centres d'investigació, les ajudes per a estades postdoctorals de joves investigadors i les ajudes per a estades de professors i investigadors podran fer-se efectives mitjançant el fraccionament de la quantia total en mensualitats anticipades.
Quan l'ajuda incloga una borsa de viatge, aquesta es pagarà junt amb la primera mensualitat.
c) Pagament a les entitats beneficiàries de l'aportació en concepte d'ajuda institucional complementària a les beques predoctorals de formació del personal investigador: fins a un 100% de l'ajuda podrà lliurar-se una vegada concedida.
5. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyament primari», destinades a finançar el segon cicle d'Educació Infantil/Preescolar dels centres privats de la Comunitat Valenciana.
En aquests supòsits el 100% de l'ajuda podrà lliurar-se d'immediat una vegada siga concedida als centres beneficiaris. La justificació de la subvenció es realitzarà una vegada acabat el curs mitjançant certificació del Consell Escolar o òrgan a través del qual es canalitze la participació de la comunitat educativa, en la qual s'aprove la rendició de comptes i s'acredite que els titulars del centre han complit les obligacions establides en l'ordre de convocatòria corresponent.
6. Subvencions de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Benestar Social, lliurades a càrrec del programa pressupostari 313.20 «Drogodependències i altres addiccions» i que es destinen al finançament de:
· Unitats de conductes addictives.
· Centres i programes específics de reinserció social de drogodependents de caràcter residencial i semiresidencial.
· Programes i equips municipals de prevenció.
· Programes d'assistència específica a familiars de drogodependents.
· Programes específics a drogodependents amb problemàtica jurídica i penal.
· Centres d'acollida de caràcter semiresidencial.
En els supòsits assenyalats, les subvencions concedides podran fer-se efectives mitjançant el fraccionament en 12 mensualitats anticipades de la quantia total de la subvenció.
La justificació de la suma lliurada s'efectuarà a trimestres vençuts, i s'haurà d'aportar a aquest efecte la documentació acreditativa de l'efectiva i correcta aplicació de les quantitats pagades a l'actuació objecte de la subvenció.
7. Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Conselleria de Presidència en l'àmbit de la cooperació internacional, el règim de lliurament de les quals s'ajustarà al que disposa l'article 25 del Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià.
8. Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, en l'àmbit del Pla d'Ocupació Rural (PAMER) i dels Programes de Formació Ocupacional, podran fer-se efectives en els termes següents:
a) El 60% una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
b) El 40% quan el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut.
Per al supòsit de les subvencions lliurades en el marc dels programes de Formació Ocupacional, la no presentació d'avals, en els termes previstos en la legislació vigent, determinarà l'aplicació del règim general de lliurament de subvencions previst en l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Per al supòsit de subvencions lliurades en el marc del PAMER, quan els beneficiaris siguen entitats locals no serà necessària la presentació de les garanties per bestreta de subvencions a què fa referència l'article 47 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
TITOL V
De les operacions financeres
CAPITOL UNIC
Deute Públic, operacions de tresoreria
i avals de la Generalitat Valenciana
Article 33. Del Deute Públic
1. S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, incremente el Deute de la Generalitat Valenciana, amb la limitació que el saldo viu d'aquest el 31 de desembre de 1999 no supere el saldo corresponent de l'1 de gener de 1999 en més de 10.500.000 milers de pessetes.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l'exercici, podrà ser ultrapassat en el transcurs d'aquest i quedarà automàticament revisat:
a) Per l'import de la variació neta d'actius financers destinats a finançar despeses d'inversió.
b) Com a conseqüència de l'aprovació i, si escau, de les modificacions que puguen produir-se durant el període de vigència, de l'«Escenari de consolidació pressupostària 1998-2001», subscrit, el 28 de maig de 1998, entre l'administració central de l'Estat i la Comunitat Valenciana, en desplegament de l'Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 21 de gener de 1997.
c) Per les desviacions entre les previsions d'ingressos contingudes en aquesta llei i l'evolució real d'aquests.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en el paràgraf anterior segons que suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1998 que no haja estat utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament d'aquest.
b) Per l'import necessari per a finançar aquelles despeses d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l'administració de l'Estat, previstos en l'Acord de 23 de setembre de 1996, del Consell de Política Fiscal i Financera, relatiu al «Sistema de finançament de les comunitats autònomes per al quinquenni 1997-2001».
4. No obstant el que disposen els números anteriors, si durant l'exercici sorgeixen necessitats inversores l'execució de les quals no convinga demorar, l'endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per afrontar-les, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Economia i Hisenda, i sense ultrapassar, en tot cas, els límits de l'article 89.1.b) del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com a endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels projectes esmentats per a aquest exercici.
Article 34. Del Deute Públic a curt termini
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública serà l'òrgan competent per a autoritzar les operacions d'endeutament per termini igual o inferior a un any destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article 39 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Aquest límit s'entén referit, en tot cas, al volum viu.
Article 35. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat Valenciana, en els termes previstos en els articles 84 i següents del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública, podrà prestar avals durant l'exercici de 1999, per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques fins a un límit de 100.000 milions de pessetes.
2. Aquesta quantia podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l'exercici.
3. Els imports de les operacions de productes derivats avalades i vinculades a operacions de crèdit no computaran en el límit màxim per avals a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.
4. A l'efecte del que preveuen els apartats anteriors, serà el Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, l'òrgan competent per a autoritzar avals.
Article 36. Assumpció per la Generalitat Valenciana de la càrrega del deute per a 1999, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent a 1999.
2. L'import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constitueix en aportació de la Generalitat Valenciana per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Article 37. De l'Institut Valencià de Finances
L'Institut Valencià de Finances, durant l'any de 1999, podrà realitzar operacions d'endeutament sempre que no ultrapasse els 30.000 milions de pessetes de volum viu el 31 de desembre de 1999.
No obstant això, s'autoritza el Govern Valencià perquè modifique el límit esmentat, si es considera convenient per raons d'una major operativitat en l'àmbit creditici.
TITOL VI
De les normes tributàries
CAPITOL PRIMER
Dels impostos directes
Article 38. Impost sobre el Patrimoni
Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 1999, el mínim exempt al qual es refereix l'article vuité de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la Resta de Tributs Cedits, queda fixat en 17.300.000 pessetes.
Article 39. Impost sobre Successions i Donacions
Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 1999, la reducció, en la modalitat mortis causa d'aquest impost, que figura com 1ª) en l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la Resta de Tributs Cedits, queda fixada en 15.612.000 pessetes.
CAPITOL SEGON
Dels impostos indirectes
Article 40. Cànon de sanejament
1. Durant 1999 el Cànon de Sanejament s'exigirà d'acord amb les tarifes recollides en l'article 39.1 de la Llei 15/1997, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1998.
2. A l'efecte del que estableix l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, la quota de consum i la quota de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració a la càrrega contaminant dels abocaments, la capacitat de depuració de les instal·lacions i la incorporació ostensible de l'aigua als productes fabricats. Amb aquesta finalitat, s'autoritza el Govern Valencià per a l'aprovació de les fórmules i els procediments de determinació d'aquests coeficients correctors, que no podran ser inferiors a 0,1 ni superior a 4, llevat en aquells supòsits excepcionals en què, en virtut d'expedient aprovat a l'efecte pel Govern Valencià, s'establisca un coeficient per davall del límit inferior esmentat.
3. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s'imputarà a cadascun d'ells la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció d'aquest període compresa en aquests.
CAPITOL TERCER
De les taxes i altres ingressos
Article 41. Taxa sobre el Joc
Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 1999, l'apartat un de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la Resta de Tributs Cedits, queda redactat de la manera següent:
«Un. A efectes del que disposa l'article 13.sis de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, i l'apartat seté de l'article 3 del Reial Decret-Llei 16/1997, de 25 de febrer, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, d'acord amb el quadre de tarifes següent:
Tipus de màquina Quota anual (PTA)
1. Tipus B (recreatives amb premi)
1.1 D'un sol jugador 491.000
1.2 En les quals puguen intervenir dos
o més jugadors, sempre que el joc
de cadascun d'ells siga independent
del realitzat pels altres
1.2.1 De dos jugadors 981.540
1.2.2 De tres o més jugadors (N és el
nombre de jugadors i Pm el preu
màxim autoritzat de la partida) 999.836 +
2.406 x N x Pm
2. Tipus C (atzar) 720.012
En el cas de modificació del preu màxim de 25 pessetes autoritzat per a la partida de màquines tipus B, la quota tributària de 491.000 pessetes s'incrementarà en 11.300 pessetes per cada cinc pessetes en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 25. Si aquesta modificació es produeix després de la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze l'augment hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que corresponga en la forma i en els terminis que reglamentàriament es determinen. No obstant això, aquesta autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència esmentada si la modificació es produeix després del 30 de juny».
Article 42. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. Es mantenen per a 1999 els tipus de quantia fixa de les taxes pròpies i restants ingressos de dret públic no impositius de la Hisenda de la Generalitat Valenciana en l'import exigible durant 1998. A aquest efecte, es consideraran tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge de la base, quan aquesta estiga expressada en unitats monetàries, i aquells altres aplicables sobre bases no expressades en aquestes unitats.
El que disposa el paràgraf anterior no s'aplicarà a la taxa per serveis acadèmics universitaris que s'exigirà d'acord amb el que preveuen els articles 54.3.b) de la Llei Orgànica 11/1983, de 15 d'agost de Reforma Universitària i 147.dos de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana.
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos al llarg de l'exercici de 1999, es pot estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de despeses finançats amb aquesta font de recursos.
3. Les quantitats procedents dels reintegraments per subvencions a què es refereix l'article 47.9 del vigent Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, tindran la consideració d'ingressos de dret públic.
TITOL VII
De la informació a les Corts
CAPITOL UNIC
De la informació a les comissions de les Corts Valencianes
Article 43. De la informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública
1. Sense perjudici del que disposa l'article 72 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i els distints articles d'aquesta llei, el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública donarà compte a la comissió corresponent de les Corts Valencianes dels aspectes següents del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, dels romanents de crèdits, que procedents de l'exercici liquidat, s'incorporen a l'exercici corrent.
b) Mensualment, informació del grau d'execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
c) Trimestralment:
· Del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana.
· De les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel·lació d'avals que comporten riscos efectius, que la Generalitat Valenciana haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
· De les ampliacions de crèdit a què fa referència l'apartat 2 de l'article 15 d'aquesta llei.
· De la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les entitats locals.
· De les modificacions aprovades per a dotar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que calguen per a afrontar els interessos de demora en el pagament de les obligacions de la Generalitat Valenciana.
· De les modificacions tècniques que, afectant l'estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l'exercici corrent, es deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
d) Cada període de sessions:
· De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empara del que disposa l'article 2 de la Llei 8/1995, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
· De la concessió de subvencions corrents a la qual fan referència els punts c) i d) de l'article 45 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
· De la concessió de transferències de capital a què fa referència l'apartat 4 de l'article 46 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
e) La informació sobre les operacions d'emissió de Deute o crèdits aprovats.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Pressupost de les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
1. Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges i el Consell Jurídic Consultiu, podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en 1998.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Síndic de Greuges, Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Ajudes al desenvolupament en països del Tercer Món
1. Per tal d'atendre projectes finalistes d'ajuda al desenvolupament en països del Tercer Món, s'autoritza l'Institut Valencià de Finances a concertar operacions de crèdit fins a un import màxim de 2.500 milions de pessetes, durant l'exercici de 1999.
2. Els programes plurianuals d'ajuda al desenvolupament en països del Tercer Món, iniciats durant 1998 per la Generalitat Valenciana, podran acollir-se al sistema de finançament previst en el paràgraf anterior.
Tercera. Agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries
Els agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries, beneficiaris d'ajudes públiques per adversitats meteorològiques, de quanties inferiors a 200.000 pessetes, no estaran obligats a acreditar l'alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.
Quarta. De l'adequació dels complements específics
Per resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública s'actualitzarà la vigent taula de complements específics d'acord amb l'increment autoritzat per aquesta llei.
Per a l'adequació d'aquest complement, per tal que guarde la procedent relació amb el contingut del lloc de treball, podrà superar-se el límit esmentat, donant-ne compte al Govern Valencià.
Cinquena. De l'estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les seues peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, les entitats autònomes i les entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària d'aquesta, tant en la representació dels estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la gestió econòmica.
Sisena. De l'adquisició dels terrenys necessaris per a l'ampliació del campus de la Universitat Miguel Hernández d'Elx
L'Ajuntament d'Elx va assumir el compromís del finançament i la posada a disposició dels terrenys necessaris per a la construcció i l'ampliació de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, terrenys cedits i finançats en la seua primera fase.
Per tal de garanir la instal·lació total de la universitat esmentada, imprescindible per a Elx i les comarques del sud de la Comunitat Valenciana, i davant la possibilitat que l'ajuntament no puga fer front a la necessitat urgent de finançament per a la resta de terrenys necessaris per a la construcció total i posada en funcionament de la Universitat Miguel Hernández d'Elx en els terminis previstos i atesa la falta de recursos de la pròpia universitat, la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria competent per raó de la matèria, establirà, subsidiàriament, el finançament suficient per garantir la disponibilitat dels terrenys perquè la Universitat Miguel Hernández d'Elx s'execute en els terminis previstos.
Setena
Es faculta la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a prendre les mesures oportunes per habilitar el crèdit necessari per a l'execució del programa d'activitats presentat per la FEVA per a la celebració de l'any 1999 com a «Any de l'Audiovisual Valencià».
DISPOSICIO TRANSITORIA
Unica. Retribucions del personal laboral
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què fa referència l'article 28 d'aquesta llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 23 d'aquesta llei, sense perjudici, si escau, d'ulteriors regularitzacions.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran com a annex al pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1999, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per a aquest mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona. Desplegament i execució d'aquesta llei
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1999
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 29 de desembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
ANNEX I
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats
Conforme al que disposa l'article 12 d'aquesta llei, els imports anuals i el desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels distints nivells i modalitats educatives queden establits amb efectes d'1 de gener fins al 31 de desembre de 1999, de la forma següent:
E. Preescolar / E.Infantil
Salaris i c. socials 4.054.170
Despeses variables 521.487
Altres despeses 801.878
TOTAL 5.377.535

E. Primària
Salaris i c. socials 4.054.170
Despeses variables 583.813
Altres despeses 801.878
TOTAL 5.439.861

E.E. Psíquics
Salaris i c. socials 4.054.170
Despeses variables 583.813
Altres despeses 842.830
P. complementari 2.722.395
TOTAL 8.203.208

E.E. Autistes
Salaris i c. socials 4.054.170
Despeses variables 583.813
Altres despeses 842.830
P. complementari 2.208.282
TOTAL 7.689.095

E.E. Auditius
Salaris i c. socials 4.054.170
Despeses variables 583.813
Altres despeses 842.830
P. complementari 2.533.083
TOTAL 8.013.896

E.E. Plurideficients
Salaris i c. socials 4.054.170
Despeses variables 583.813
Altres despeses 842.830
P. complementari 3.143.916
TOTAL 8.624.729

E.E. Integració (Primària)
Salaris i c. socials 4.054.170
Despeses variables 583.813
Altres despeses 842.830
P. complementari 0
TOTAL 5.480.813

ESO (primer cicle)
Salaris i c. socials 5.189.338
Despeses variables 631.673
Altres despeses 995.893
TOTAL 6.816.904

ESO (2n cicle)
Salaris i c. socials 6.727.180
Despeses variables 1.179.038
Altres despeses 1.099.209
TOTAL 9.005.427

E.E. Integració (Secundària)
Salaris i c. socials 4.737.450
Despeses variables 921.123
Altres despeses 842.830
P. complementari 0
TOTAL 6.501.403

F.P. Primer grau Industrial / Agrària
Salaris i c. socials 7.219.905
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.091.370
TOTAL 9.237.183

F.P. Primer grau Serveis
Salaris i c. socials 7.219.905
Despeses variables 925.908
Altres despeses 954.578
TOTAL 9.100.391

F.P. Primer grau. Aprenentatge Tasques (Psíquics)
Salaris i c. socials 8.108.341
Despeses variables 689.588
Altres despeses 1.164.128
P. complementari 4.346.681
TOTAL 14.308.738

F.P. Segon grau. Adm./Delineació
Salaris i c. socials 6.664.528
Despeses variables 920.039
Altres despeses 1.022.797
TOTAL 8.607.364

F.P. Segon grau. Restants branques
Salaris i c. socials 6.664.528
Despeses variables 920.039
Altres despeses 1.168.709
TOTAL 8.753.276

BUP / Batxillerat
Salaris i c. socials 6.442.933
Despeses variables 1.219.750
Altres despeses 1.163.868
TOTAL 8.826.551


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA

FAMILIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRARIES

Jardineria (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.317.671
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 8.214.386

Jardineria (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.265.161
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 9.284.403

Explotacions Agrícoles Intensives (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.950.273
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 10.846.988

Explotacions Agrícoles Intensives (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.160.227
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 9.179.469
FAMILIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FISIQUES I ESPORTIVES

Conducció d'activ. Físicoesportives en el medi natural (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.957.543

Conducció d'activ. Físicoesportives en el medi natural (Segon curs)
Salaris i c. socials 947.490
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.413.316

FAMILIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIO
Gestió Administrativa (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.212.694
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 9.485.296

Gestió Administrativa (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

FAMILIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MARQUETING
Comerç (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.005.664
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 10.278.266

Comerç (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

FAMILIA PROFESSIONAL: COMUNICACIO, IMATGE I SO

Laboratori d'Imatge (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.317.671
Despeses variables 925.908
Altres despeses 4.671.582
TOTAL 10.915.161

Laboratori d'Imatge (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 925.908
Altres despeses 311.508
TOTAL 2.097.461

FAMILIA PROFESSIONAL: EDIFICACIO I OBRA CIVIL

Obres (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 8.207.847
Obres (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.632.431
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 9.277.863

FAMILIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRONICA

Equips Electrònics de Consum (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.749.049
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 10.951.042

Equips Electrònics de Consum (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.014.424
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 12.335.829

Equips i instal·lac. Electrotècniques (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.157.260
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 11.053.975

Equips i instal·lac. Electrotècniques (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.603.331
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 11.622.573

FAMILIA PROFESSIONAL: FABRICACIO MECANICA

Mecanitzat (Primer curs)
Salaris i c. socials 10.221.369
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 13.130.545

Mecanitzat (Segon curs)
Salaris i c. socials 7.676.211
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 10.704.798

Tractaments superficials i tèrmics (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.387.627
Despeses variables 925.908
Altres despeses 3.847.986
TOTAL 10.161.521

Tractaments superficials i tèrmics (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

FAMILIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME

Cuina (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.775.340
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.628.148
TOTAL 11.329.396

Cuina (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.708.266
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.750.675
TOTAL 11.384.849

Serveis de restaurant i bar (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.157.260
Despeses variables 925.908
Altres despeses 3.067.315
TOTAL 12.150.483

Serveis de restaurant i bar (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

FAMILIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica personal decorativa (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.002.740
Despeses variables 925.908
Altres despeses 3.067.315
TOTAL 11.995.963

Estètica personal decorativa (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Perruqueria (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.087.304
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.628.148
TOTAL 10.641.360

Perruqueria (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.480.865
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.750.675
TOTAL 12.157.448
FAMILIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.384.660
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 9.907.566

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.562.505
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 13.207.937

FAMILIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS

Carrosseria (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.238.900
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 11.761.806
Carrosseria (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.789.905
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 12.435.337

Electromecànica de vehicles (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.795.711
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 11.704.887

Electromecànica de vehicles (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.358.400
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 13.386.987
FAMILIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIO

Instal. i mantenim. Electromecànic de maquinària i conducc. de línies (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.230.140
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 10.139.316

Instal. i mantenim. Electromecànic de maquinària i conducc. de línies (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.230.183
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 9.258.770

Muntatge i mantenim. d'instal·lac. de fred climatitz. i prod. calor (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.766.581
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 9.675.757

Muntatge i mantenim. d'instal·lac. de fred climatitz. i prod. calor (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.824.926
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 11.853.513

FAMILIA PROFESSIONAL: QUIMICA
Laboratori (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.848.178
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.285.490
TOTAL 11.059.576

Laboratori (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871
FAMILIA PROFESSIONAL: SANITAT

Cures Auxiliars d'Infermeria (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.154.336
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.285.490
TOTAL 11.365.734

Cures Auxiliars d'Infermeria (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Farmàcia (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.536.299
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.285.490
TOTAL 9.747.697

Farmàcia (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871


FAMILIA PROFESSIONAL: TEXTIL, CONFECCIO I PELL

Calçat i marroquin. (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.384.660
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 10.293.836

Calçat i marroquin. (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Confecció (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.332.193
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 10.241.369

Confecció (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Operacions d'ennoblim. tèxtil (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.795.753
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 10.704.929

Operacions d'ennoblim. tèxtil (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Producc. de filatura i teixidura de calada (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.693.743
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 9.602.919

Producc. de filatura i teixidura de calada (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871
FAMILIA PROFESSIONAL: ARTS GRAFIQUES

Preimpressió en Arts Gràfiques (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.300.182
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 8.502.175

Preimpressió en Arts Gràfiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.195.205
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.516.610CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

FAMILIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRARIES

Gestió i organitzac. dels recursos natur. i paisatgístics (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.457.583
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 8.354.298

Gestió i organitzac. dels recursos natur. i paisatgístics (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.370.095
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 9.389.337

Gestió i organitzac. d'empreses agropecuàries (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.422.605
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 8.319.320

Gestió i organitzac. d'empreses agropecuàries (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.544.986
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 9.564.228

FAMILIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FISIQUES I ESPORTIVES

Animació d'activ. físiques i esportives (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.148.415
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.465.419
TOTAL 10.539.742

Animació d'activ. físiques i esportives (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.632.431
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.192.783
TOTAL 8.751.122

FAMILIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIO
Administració i Finances (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.851.144
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.383.721
TOTAL 9.160.773
Administració i Finances (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.475.030
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.274.480
TOTAL 8.675.418

Secretariat (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.510.050
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.782.652

Secretariat (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871


FAMILIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MARQUETING

Comerç internacional (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.215.575
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.309.838
TOTAL 8.451.321

Comerç internacional (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.422.562
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.348.363
TOTAL 8.696.833

Gestió comercial i màrqueting (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.163.108
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 9.435.710

Gestió comercial i màrqueting (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Gestió del transport (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.110.641
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.144.036
TOTAL 8.180.585

Gestió del transport (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.439.966
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.514.165
TOTAL 10.880.039

Serveis al consumidor (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.230.140
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 10.502.742

Serveis al consumidor (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871


FAMILIA PROFESSIONAL: COMUNICACIO, IMATGE I SO

Imatge (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.075.620
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 10.277.613

Imatge (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.098.945
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 13.420.350

Realització d'àudiovisuals i espectacles (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.545.028
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 8.747.021

Realització d'àudiovisuals i espectacles (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.335.117
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.656.522

So (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.405.116
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 8.607.109

So (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.370.095
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.691.500

FAMILIA PROFESSIONAL: EDIFICACIO I OBRA CIVIL

Desenvolupament de proj. urbanístics i operac. topogràfiques (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.539.180
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.218.560
TOTAL 9.683.648

Desenvolupament de proj. urbanístics i operac. topogràfiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.553.746
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.392.640
TOTAL 10.872.294

Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.539.180
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.218.560
TOTAL 9.683.648

Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.553.746
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.392.640
TOTAL 10.872.294

Realització i plans d'obra (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.957.543

Realització i plans d'obra (Segon curs)
Salaris i c. socials 947.490
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.413.316


FAMILIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRONICA

Desenvolupament de productes electrònics (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.128.045
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 11.330.038

Desenvolupament de productes electrònics (Segon curs)
Salaris i c. socials 7.950.273
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 11.271.678

Instal·lacions Electrotècniques (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.332.151
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 11.228.866

Instal·lacions Electrotècniques (Segon curs)
Salaris i c. socials 7.641.233
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 10.660.475

Sistemes de regulació i control automàtics (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.641.191
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 11.843.184

Sistemes de regulació i control automàtics (Segon curs)
Salaris i c. socials 7.626.626
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 10.948.031

Sistemes de telecom. i informàtics (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.399.183
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 12.601.176

Sistemes de telecom. i informàticos (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.387.584
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.708.989


FAMILIA PROFESSIONAL: FABRICACIO MECANICA

Construccions metàl·liques (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.364.205
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 12.273.381
Construccions metàl·liques (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.544.986
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 9.573.573

Producció per mecanitzat (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.311.780
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 11.220.956

Producció per mecanitzat (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.332.108
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 12.360.695


FAMILIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME

Agències de viatges (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.957.543

Agències de viatges (Segon curs)
Salaris i c. socials 947.490
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.413.316

Allotjament (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.957.543

Allotjament (Segon curs)
Salaris i c. socials 947.490
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.413.316

Informació i comercialitz. turístiques (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.957.543

Informació i comercialitz. turístiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 947.490
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.413.316

Restauració (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.002.740
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.628.148
TOTAL 10.556.796

Restauració (Segon curs)
Salaris i c. socials 7.935.666
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.750.675
TOTAL 10.612.249

FAMILIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.075.620
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.628.148
TOTAL 9.629.676

Estètica (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.944.425
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.750.675
TOTAL 12.621.008
FAMILIA PROFESSIONAL: INDUSTRIA ALIMENTARIA

Indústria alimentària (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.367.129
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 10.890.035

Indústria alimentària (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.422.562
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 9.067.994

FAMILIA PROFESSIONAL: INFORMATICA

Administració de Sistemes Informàtics (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.545.028
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 8.441.743

Administració de Sistemes Informàtics (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.335.117
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 9.354.359

Desenvolupament d'Aplicac. Informàtiques (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.545.028
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.970.807
TOTAL 8.441.743

Desenvolupament d'Aplicac. Informàtiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.370.095
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.093.334
TOTAL 9.389.337
FAMILIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Producció de fusta i moble (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.040.642
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 9.563.548

Producció de fusta i moble (Segon curs)
Salaris i c. socials 7.781.146
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 10.426.578
FAMILIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS

Automoció (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.676.169
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 11.585.345

Automoció (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.090.186
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 11.118.773

FAMILIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIO

Manteniment d'equip industrial (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.999.859
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 10.909.035

Manteniment d'equip industrial (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.544.986
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 9.573.573
Mantenim. i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.332.151
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 11.241.327

Mantenim. i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.728.636
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.102.679
TOTAL 11.757.223

FAMILIA PROFESSIONAL: QUIMICA

Anàlisi i control (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.845.254
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 12.368.160

Anàlisi i control (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.303.021
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 8.948.453

FAMILIA PROFESSIONAL: SANITAT

Anatomia patològica i citologia (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.090.143
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 12.292.136

Anatomía patològica i citologia (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.544.986
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.866.391

Dietètica (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.725.755
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 11.248.661

Dietètica (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.329.184
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 12.974.616

Documentació sanitària (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.574.116
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 11.846.718

Documentació sanitària (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Higiene bucodental (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.093.067
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 11.295.060

Higiene bucodental (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 3.409.860

Imatge per al diagnòstic (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.848.220
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 11.050.213

Imatge per al diagnòstic (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.544.986
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.866.391

Laboratori de diagnòstic clínic (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.002.740
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 11.204.733

Laboratori de diagnòstic clínic (Segon curs)
Salaris i c. socials 11.705.256
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 15.026.661

Ortoprotèsica (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 8.886.934

Ortoprotèsica (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.632.431
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.953.836

Pròtesis dentals (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 8.886.934

Pròtesis dentals (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.632.431
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 9.953.836

Radioteràpia (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.906.407
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.276.085
TOTAL 12.108.400

Radioteràpia (Segon curs)
Salaris i c. socials 947.490
Despeses variables 154.318
Altres despeses 2.395.497
TOTAL 3.497.305

Salut ambiental (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.539.180
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.596.998
TOTAL 10.062.086

Salut ambiental (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.862.786
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.719.524
TOTAL 11.508.218


FAMILIA PROFESSIONAL: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Animació sociocultural (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.684.941
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.957.543

Animació sociocultural (Segon curs)
Salaris i c. socials 947.490
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.413.316

Educació infantil (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.370.138
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.226.862
TOTAL 7.522.908

Educació infantil (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.544.986
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.431.339
TOTAL 8.902.233

Integració social (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.527.539
Despeses variables 925.908
Altres despeses 2.346.694
TOTAL 8.800.141

Integració social (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

FAMILIA PROFESSIONAL: TEXTIL, CONFECCIO I PELL

Processos de confecció industrial (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.075.620
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 9.984.796

Processos de confecció industrial (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Processos d'ennobliment tèxtil (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.230.140
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 10.139.316

Processos d'ennobliment tèxtil (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.157.260
Despeses variables 925.908
Altres despeses 1.983.268
TOTAL 11.066.436

Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada (Segon curs)
Salaris i c. socials 860.045
Despeses variables 154.318
Altres despeses 311.508
TOTAL 1.325.871

ANNEX II
Subvenció corrent i cost autoritzat del personal de les universitats competència de la Generalitat Valenciana
1. SUBVENCIO CORRENT
UNIVERSITAT D'ALACANT 8.001.554.424
UNIVERSITAT JAUME I 3.405.494.747
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 11.482.355.459
UNIVERSITAT DE VALENCIA 15.512.545.007
UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ 2.054.000.000
2. Cost autoritzat del personal (exclòs el corresponent a triennis i seguretat social).
a) Universitat d'Alacant
Personal funcionari docent
i contractat docent 4.514.604.165
Personal funcionari no docent 996.102.192
b) Universitat Jaume I de Castelló
Personal funcionari docent
i contractat docent: 2.351.381.668
Personal funcionari no docent: 604.197.306
c) Universitat Miguel Hernández
Personal funcionari docent
i contractat docent 1.778.334.139
Personal funcionari no docent 604.197.306
d) Universitat Politècnica de València
Personal funcionari docent
i contractat docent 7.900.942.176
Personal funcionari no docent 1.673.693.718
e) Universitat de València.
Personal funcionari docent
i contractat docent 13.471.229.861
Personal funcionari no docent 3.351.610.501
Esmenes aprovades pel Ple de les Corts Valencianes a les diferents seccions del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1999.
Secció 05. Presidència de la Generalitat
Baixa
Servei: 01
Programa: 111.40
Capítol: 2
Aplicació econòmica: 228
S'hi redueixen: 10.000.000
En queden: 21.500.000
Alta
Servei: 01
Programa: 111.40
Capítol: 4
Codi línia: 403/000/99
Foment i producció d'ús de l'idioma valencià
Beneficiari: Persones, institucions i entitats sense afany de guanys
Alta: 10.000.000
En queden: 20.000.000
OOOOO
Programa 126,30 Coordinació Administrativa i Territorial
En l'objectiu bàsic, cal afegir-hi
«2.2 promoció del valencià».
OOOOO
Increment
Servei: 01 Gabinet del President
Programa: 111.40 «Gabinet del President de la Generalitat»
Capítol: IV Transferències corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi de línia: 405/000/99
Descripció: Constituir un Fons Unic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: + 2.000.000
Minoració
Servei: 01 Gabinet del President
Programa: 111.40 «Gabinet del President de la Generalitat»
Capítol: II Despeses de Funcionament
Import: -2.000.000
OOOOO
Secció 06. Economia, Hisenda i Administració Pública
Programa 611.20. Centre de Càlcul
En l'objectiu bàsic, cal afegir-hi un punt nou:
1.6. Valencianitzar tot el sistema d'informació econòmica i financera de la Generalitat i la gestió pròpia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
OOOOO
Programa 611.20. Centre de càlcul
En les principals línies d'actuació, cal afegir-hi un punt nou:
1.6.1 Implantació del valencià en el sistema informàtic de la Generalitat i en les seues publicacions i comunicacions internes i externes.
OOOOO
Programa 612.10. Planificació i previsió econòmica
En l'objectiu bàsic, cal afegir-hi:
1.7. Donar suport al reconeixement de la Comunitat Valenciana com a zona Objectiu 1 de la Unió Europea.
OOOOO
Programa 612.30. Patrimoni de la Generalitat
En les principals línies d'actuació, en 1.1.1, cal afegir, al final:
«en valencià».
OOOOO
Programa 612.50 Pressupostos de la Generalitat
En les principals línies d'actuació, en 1.1.1, afegir, al final:
«també en valencià».
OOOOO
Programa 121.50 Organització, sistemes d'informació i Infocentre
En l'objectiu bàsic, cal afegir:
«5.1. Promoció del valencià en aquest servei».
OOOOO
Programa 121.50 Organització, sistemes d'informació i Infocentre
En les principals línies d'actuació, cal afegir-hi:
«5.1.1. Garantir la presència generalitzada del valencià».
OOOOO
Increment
Servei: 01 Conseller i Secretaria General
Programa: 611.10 «Direcció i Coordinació General»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi línia: 404/000/99
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: + 10.000.000
Minoració:
Servei: 01 Conseller i Secretaria General
Programa: 611.10 «Direcció i Coordinació General»
Capítol: II Despeses de Funcionament
Import: -10.000.000
OOOOO
Secció 07. Conselleria de Presidència
Baixa
Servei: 04
Programa: 462.10
Codi línia: 401/000/99
Finançament RTVV i societats gestores
S'hi redueixen: 10.000.000
En queden: 6.916.946.000
Alta
Servei: 04
Programa: 462.10
Codi de nova línia: 408/000/99
Ajudes a la utilització de l'idioma valencià en els mitjans de comunicació social.
Alta: 10.000.000
En queden: 10.000.000
OOOOO
Baixa
Servei: 01
Capítol: 2
Programa: 121.20
Aplicació econòmica: 228
S'hi redueixen: 5.000.000
En queden: 21.560.000
Alta
Servei: 01
Capítol: 4
Programa: 121.20
Codi línia: 403/000/99
Ajudes a entitats privades per a la promoció de l'idioma valencià
Alta: 5.000.000
En queden: 5.000.000
OOOOO
Programa: 462.10
Fitxa: F.P. 4
En les principals línies d'actuació per a assumir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia: «2.1.3 Concessió d'ajudes als mitjans de comunicació social per a la utilització del valencià»
OOOOO
Programa: 462.10
Fitxa: F.P. 4
En: Problemàtica sobre la qual s'actua
Afegir-hi un nou punt: «3. Promoció del valencià en els mitjans de comunicació»
OOOOO
Programa: 462.10
Fitxa: F.P. 4
En: Objectiu bàsic
Afegir un nou punt: 3.1. Consecució d'una major presència del valencià en els mitjans de comunicació.
OOOOO
Programa: 462.10
Fitxa: F.P. 4
En: Principals línies d'actuació per a assumir l'objectiu
Afegir una nova línia: «3.1.1 Concessió d'ajudes als mitjans de comunicació social per a la utilització del valencià»
OOOOO
Programa 121,20
Alta
Codi línia 401/000/99
S'hi augmenten: 10.000 milers de pessetes.
Baixa
Capítol 2 despeses de funcionament
Aplicació econòmica 225: 10.000 milers de pessetes.
OOOOO
Programa 462,20 Oficina del Portaveu
En l'objectiu bàsic, afegir-hi:
«3.1 Creació del Consell Assessor de RTVV».
OOOOO
Programa 462,20 Oficina del Portaveu
En principals línies, afegir-hi:
«3.1.1 Redacció del decret de Creació del Consell Assessor de RTVV».
OOOOO
Programa 126,20
En problemàtica sobre la qual s'actua, cal afegir-hi:
«3. Dèbil presència del valencià en les actuacions jurídiques de la Generalitat».
OOOOO
Programa 126,20
En les principals línies d'actuació, cal afegir-hi:
«3.1.1 Incorporar el valencià a les actuacions jurídiques de la Generalitat».
OOOOO
Programa 126,10
En l'objectiu bàsic, afegir-hi:
«3.1 Aconseguir una major presència del valencià en totes les actuacions jurídiques de la Generalitat».
OOOOO
Programa 462,10 Comunicacions
En problemàtica sobre la qual s'actua, afegir-hi:
«3. Promoció del valencià en els mitjans de comunicació».
Programa 125,10 Administració Local
En les principals línies d'actuació, afegir-hi:
«1.4.1 Estudi i preparació de la Llei de Comarcalització».
OOOOO
Programa 125,10
En l'objectiu bàsic, afegir-hi:
«1.4 Promoure l'elaboració de la Llei de Comarcalització».
S'hi redueixen de
Partida pressupostària 07.05.125,10
Codi línia 701/000/99
Capítol 7
Minoren 15.000.000 pessetes
S'afegeixen a
Partida pressupostària 07.05.125,10
Capítol 7
Nou codi línia 702/000/99
Descripció: Conveni de foment i manteniment de l'associacionisme veïnal
Beneficiari: Federació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana (FAVCOVA)
Descripció i finalitat: Cooperació al sosteniment de les despeses corrents i actes per al foment de l'associacionisme veïnal.
Import 15.000.000 pessetes
Normativa reguladora: Conveni. Nominativa
OOOOO
Increment
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 121.20 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi línia: 403/000/99
Descripció: Constituir un Fons Unic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiaris: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: + 6.000.000
Minoració
Secció: 07 Presidència
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 121.20 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: II Despeses de funcionament
Import: - 6.000.000
OOOOO
Servei 02 Subsecretaria de Planificació i Relacions Externes
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir al final del punt 1.1.1.:
«en l'acció de govern»
OOOOO
Servei 02 Subsecretaria de Planificació i Relacions Externes
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir al final del punt 1.1.4.:
«amb criteris professionals»
OOOOO
Servei 05
Programa 221.10 Protecció Civil i extinció d'incendis
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
Foment de l'adaptació dels planejaments urbanístics locals de la Comunitat Valenciana a las indicacions de la cartografia de zones inundables.
OOOOO
Servei 05
Programa 222.10 Policia Autònoma Valenciana
Objectius bàsics:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
Desplegament legislatiu per a l'impuls més adequat de la Policia Autònoma.
OOOOO
Programa: 134.10
Fitxa: F.P. 4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi un nou punt: «1.11 Propiciar la subvenció en casos de situació d'emergència en països del tercer món»
OOOOO
Programa: 134.10
Fitxa: F.P. 4
En: Principals línies d'actuació per a assumir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia: «1.11.1 Propiciar la subvenció en casos de situació d'emergència en països al tercer món»
OOOOO
Servei 02 Subsecretaria de Planificació i Relacions Externes
Programa 112.40 Relacions Externes
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir en el punt 1.1.15, al final:
«i social»
OOOOO
Servei 02 Subsecretaria de Planificació i Relacions Externes
Programa 134.10 Cooperació Internacional al Desenrotllament
Objectius bàsics:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
«Dirigir substancialment las ajudes als països afectats per l'huracà Mitch a l'Amèrica Central ».
OOOOO
Secció 08. Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Servei 03: Direcció General d'Obres Públiques
Programa 513.10: Infraestructura de carreteres
Fitxa F.P. 6: Annex d'inversions reals previstes
Projecte 1037: «Noves infraestructures de carreteres»
Alta: Afegir-hi un nou subprojecte:
Codi: 1037.920
Denominació: Condicionament carretera CV-14 Morella-Zorita del Maestrazgo
Any de començ: 99
Codi territorial: 12 01 080
Cost total estimat: 1.484.640.000 pessetes.
Anualitats: 1999: 100.000.000 pessetes.
2000: 600.000.000 pessetes.
2001: 784.640.000 pessetes.
Baixa: Disminuir en la quantitat de 100.000.000 pessetes l'anualitat 99 prevista per al subprojecte 1037.918, «Modificats», que quedarà amb una dotació de 421.694.000 pessetes.
OOOOO
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 511.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi de línia: 403/000/99
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiari: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: +11.000.000
Minoració:
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 511.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: II Despeses de funcionament
Import: -11.000.000
OOOOO
Servei 04 Direcció General Transports
Programa 513,20 Infraestructura del Transport
FP4
Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
1.1.1 Desenrotllament del Programa d'Ampliació de la Xarxa Metropolitana de FGV, que té previstes entre les seues actuacions la prolongació de les línies fins a la Fira Mostrari de valència i fins a l'aeroport de Manises.
OOOOO
Baixa
Servei: 04
Capítol: 7
Programa: 513.20
Codi línia: 701/000/99
S'hi redueixen: 20.000.000
En queden: 159.000.000
Alta
Servei: 04
Capítol: 6
Programa: 513.20
Crear una nova línia:
Denominació Estudi de viabilitat de la prolongació de Ferrocarrils de la Generalitat fins a l'aeroport de Manises.
Alta: 20.000.000
En queden: 20.000.000
OOOOO
Programa 512.10
Alta
Nou codi: 1032
Redacció del projecte de reparació del pantà d'Elx
Import: 5.000 milers de pessetes
Baixa
Capítol II Despeses de funcionament
Disminueixen: 5.000 milers de pessetes
OOOOO
Programa 513.20
Inversions
En el codi 1046.906, substituir: «Redacció del Projecte del Tramvia Alacant», per:
«Redacció del Projecte d'Unió per Tramvia Elx-Universitat-Aeroport-Alacant».
OOOOO
Programa 513.20
Alta
Nou codi: 1192.5
Estudio bàsic per al soterrament de les vies de Renfe al pas per les poblacions d'Alfafar-Benetússer-Sedaví
Import: 50.000 milers de pessetes
Baixa
Codi 1046.904 Ramal Terra Mítica
Disminueixen: 50.000 milers de pessetes
OOOOO
Alta
Programa 431.10 Habitatge
Capítol 7
Addició d'un nou codi línia
Descripció: Rehabilitació de l'Ajuntament d'Algorfa
Beneficiari: Ajuntament d'Algorfa
Import 40.000.000 pessetes.
Baixa
Programa 431.10
Codi línia: 703/000/99
Capítol 7
Import: 40.000.000 pessetes.
OOOOO
Alta
Programa 513.10
Capítol 6
Nou codi línia 1037.920
Descripció: Urbanització de la pista de Silla
Import: 10.000.000 pessetes.
Baixa
Programa 513.10
Capítol 6
Codi: 1037.918
Import 10.000.000 pessetes.
OOOOO
Es redueixen de
Partida pressupostària 08.05.431,10
Codi línia 1052.910
Capítol 6
Minoren 25.000.000 de pessetes anualitat 1999
Minoren 25.000.000 de pessetes anualitat 2000
S'afegeixen a
Partida pressupostària 08.05.431,10
Capítol 7
Nou codi línia 711/000/99
Descripció: Almàssera. Obres per a adequar carrers a vianants
Beneficiari: Ajuntament d'Almàssera
Import: 25.000.000 de pessetes anualitat 1999
25.000.000 de pessetes anualitat 2000
Normativa reguladora. Conveni. Nominativa
OOOOO
Programa 432.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«7.1.2 Continuar la tramitació del pla d'acció territorial sobre la zona protegible, en la part valenciana del riu Cabriol.»
OOOOO
Programa 432.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«7.1.3 Redactar i tramitar un pla d'acció territorial específic, per a protegir els trams de costa que encara resten verges al litoral de la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa 442.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.1.2 Exigir de l'administració central que complisca els compromisos sobre la construcció de depuradors d'interés general, previstes en el Pla de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa 442.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.1.5 Evitar els abocaments contaminants a la comarca de la Vega Baja; recollir-los en xarxes públiques de sanejament i depurar-los a través de la construcció de les EDAR previstes perquè, en ser depurats, siguen reutilitzats.»
OOOOO
Programa 442.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.1.6 Que durant l'any 1999 s'executen, acaben i posen en funcionament totes las depuradores (EDAR i col·lectors) previstos per a la comarca de la Vega Baja dins del Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa 442.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.1.17 Impulsar la realització, amb caràcter d'urgència, de la depuradora d'aigües residuals de Gandia i zona sud de la Safor, ja adjudicada, perquè siga acabada en 1999.»
OOOOO
Programa 442.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.1.18 Impulsar la realització, amb caràcter d'urgència, dels col·lectors generals de la zona sud de la comarca de la Safor, perquè siga acabada en 1999.»
OOOOO
Programa 442.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.1.19 Realitzar el col·lector de sanejament des de Real de Gandía fins a entroncament amb el col·lector de Gandia.»
OOOOO
Programa 512.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Suprimir:
«1.1.2 Participació en l'elaboració dels plans hidrològics del Xúquer, Segura i Ebre.»
OOOOO
Programa 512.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«5.1.1 Instar al Govern central perquè, amb la màxima urgència, trameta a les Corts Generals el Projecte del Pla Hidrològic Nacional.»
OOOOO
Programa 512.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.2.2 Realitzar un pla i programa específic per a la prevenció d'inundacions a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.»
OOOOO
Programa 512.10
Fitxa FP 4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«2.3 Ampliar els treballs tècnics ja començats respecte del Mapa de Riscos d'Inundacions a la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa 512.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«2.1.13 Execució a Gandia el projecte de canalització del barranc de Beniopa, fase II i programació de la fase III.»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«1.4 Exigir del Govern central que millore la conservació i solucione els punts negres de les carreteres, que situades a la Comunitat Valenciana, són competència seua.»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«1.5 Sol·licitar del Govern central la transferència de la titularitat de l'autopista A-7 i els trams no subjectes a concessió que la continuen, situats entre la comunitat de Catalunya i la comunitat de Múrcia.»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.5.1 Procedir a transferir a la Comunitat Valenciana, la titularitat de la autopista A-7 i els trams que la continuen, des de la comunitat de Catalunya fins a la comunitat de Múrcia.»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«1.6 Gestionar davant el Govern central, el desenrotllament, amb caràcter prioritari, del desdoblament i noves variants, de les carreteres N-340 i N-332, al pas per la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.6.1 Sol·licitar al Govern de l'Estat que done prioritat i urgència a les circunval·lacions de les ciutats afectades per les carreteres N-340 i N-332, per evitar-hi els punts negres i la sinistralitat, a més d'un estalvi de temps i de combustible.»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.6.2 Estendre el conveni recentment signat entre la Comunitat Valenciana i el ministeri, respecte a la carretera N-332, des de la ciutat d'Alacant fins al sud de la Comunitat Valenciana (comarca de la Vega Baja).»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.1.44 Sol·licitar del Ministeri de Foment la variant de Cocentaina a la N-340.»
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.1.50 realització de la connexió de l'autovia de la Font de la Figuera-Alacant.»
OOOOO
Programa 514.10
Fitxa FP4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«5.1 realització d'un estudi per a fixar l'estratègia dels ports d'interés general de la Comunitat Valenciana. Així com de les infrastructures que calga perquè siguen competitius.»
OOOOO
Programa 513.20
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«3.1.4 Instar el Govern central perquè incloga entre les prioritats, la millora i la modernització de la línia ferroviària València-Canfranc.»
OOOOO
Programa 513.20
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«3.1.5 Arribar a compromisos concrets amb l'administració central per al soterrament de les vies del ferrocarril de Renfe al pas pels nuclis de les poblacions d'Alfafar, Sedaví, Benetússer i Quart de Poblet.»
OOOOO
Programa 513.20
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«3.1.6 Realitzar, en col·laboració amb l'administració central, el projecte per a la realització del soterrament de les vies del ferrocarril a Alacant.»
OOOOO
Programa 513.20
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«3.1.13 Impulsar el projecte ferroviari Gandia-Dénia, per acabar el projecte en 1999.»
OOOOO
Programa 513.30
Fitxa FP4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«1.4 Reforma de la legislació sobre el taxi.»
OOOOO
Programa 513.30
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.4.1 Introduir en la futura Llei de Transports de la Comunitat Valenciana, la nova legislació sobre el taxi.»
OOOOO
Programa 513.30
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.4.2 En la nova legislació sobre el taxi i en concedir noves llicències, optar per la fórmula dels autònoms i no de les societats.»
OOOOO
Programa 513.30
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.4.3 El nou reglament del taxi, haurà de consensuar-se amb els representants del sector i, abans de la seua redacció definitiva, haurà de tramitar-se la nova Llei del Transport de la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa 513.30
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«6.1.1 Redacció i tramitació de la Llei del Transport valenciana i posteriorment, desplegar les disposicions complementàries.»
OOOOO
Programa 431.10
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«4.1.35 En el marc del Pla RACHA d'Alacant, iniciar durant l'any 1999, el Parc de l'Ereta del Benacantil.»
OOOOO
Servei 05 Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura i Habitatge
En Objectiu bàsic, afegir-hi un nou punt:
«Promoció i foment d'un Pla d'Habitatge Jove, basat fonamentalment en el lloguer».
OOOOO
Servei 02
Programa 432.10 Ordenació del Territori i Urbanisme
Objectius bàsics:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
Impulsar, a partir de la cartografia de zones inundables, les pertinents adaptacions dels planejaments municipals.
OOOOO
Servei 03
Programa 512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hídrics
Objectius bàsics:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
Adaptació planejaments municipals a partir de l'existència de la cartografia de les zones inundables.
OOOOO
Servei 03
Programa 513.10 Infraestructures de carreteres
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
Fins a la Jana i connexió amb el litoral.
OOOOO
Servei 03
Programa 513.20 Infraestructures del transport
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
Acord amb l'administració central per a potenciar la línia Sagunt-Terol-Saragossa
OOOOO
Servei 03
Programa 513.20 Infraestructures del transport
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
Acord amb el Govern d'Aragó per a demanar a l'estat la reobertura de l'estació de Canfranc
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Afegir-hi . Nou punt
1.4.1. Sol·licitar del Govern Central que l'autovia Alacant-Cartagena, al tram valencià, es realitze amb finançament estatal i peatge lliure.
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu.
Afegir-hi: Nova línia d'actuació:
1.4.1. Sol·licitar del Govern Central que l'autovia Alacant-Cartagena estiga lliure de peatge, i que introduïsca les modificacions contractuals que hi calga.
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt:
1.9. Sol·licitar del Govern Central que passe a ser objectiu, l'execució de l'autovia Vinaròs-Vitòria (N-232), com a mínim fins a la connexió a Saragossa amb l'autovia Sagunt-Somport.
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació:
1.1.8. Sol·licitar del Ministeri de Foment que dins de l'exercici pressupostari de 1999, comence a territori de la Comunitat Valenciana, l'execució del tram pendent de l'autovia Sagunt-Somport.
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació:
1.1.10 Sol·licitar del Ministeri de Foment, l'execució urgent de la variant d'Almenara a la variant de Villavieja, i fer operativa l'autovia de la Plana al tram que va des d'Almenara fins a Nules.
OOOOO
Programa 513.10
Fitxa FP 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació
«1.1.22 Executar la carretera Morella-Zorita del Maestrazgo i Zorita del Maestrazgo-límit de la província, per a connectar aquests dos municipis amb la província de Terol i el litoral.»
OOOOO
Servei 02
Programa 432.10 Ordenació del Territori i Urbanisme
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir al punt 2.1.1 després d'«urbanitzable»:
Amb una aposta clara per a la sostenibilitat i la preservació del medi ambient.
OOOOO
Servei 02
Programa 432.10 Ordenació del Territori i Urbanisme
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir al punt 7.1.1, després de: «de tramitació»:
i posada en funcionament.
OOOOO
Programa 512.10 Gestió i Infraestructura de Recursos Hidràulics
Col·laboració tècnica i financera amb els ajuntaments per a l'execució d'obres hidràuliques de competència municipal.
OOOOO
Secció 09. Cultura, Educació i Ciència
Servei 07
Programa 458.10
Patrimoni Artístic
Baixa
Codi 11.79.047 45.416.000 pessetes. Codi Territorial 46.25.231
Codi 11.79.916 44.827.000 pessetes. Codi Territorial 46.25.231
Alta
Codi 11.79.047 45.416.000 pessetes. Codi Territorial 00.00.000
Codi 11.79.916 44.827.000 pessetes. Codi Territorial 00.00.000
OOOOO
Baixa
Servei 03. Direcció General de Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament Secundari i de Règim Especial
Codi línia 404.000.99
Denominació línia.- Ajuda a alumnes de centres concertats que imparteixen BUP o Batxillerat
On diu «import 817.000»
Ha de dir «805.000»
Alta
Servei 05.- Direcció General Ensenyaments Universitaris i Investigació
Programa 422.60.- Ensenyaments Universitaris
Nou codi línia 412/000/99
Denominació. Pla de descentralització de la docència del segon cicle de la llicenciatura de Medicina als hospitals universitaris.
Beneficiaris previstos.- Universitat de València
Descripció i finalitat.- Finançar el pla de descentralització de la docència del segon cicle de la llicenciatura de Medicina als hospitals universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.
Import en milers de pessetes. 12.000
OOOOO
Modificació en les dades descriptives de la línia de subvenció 415/000/99 del capítol IV del programa 422.20, Ensenyament Primari
On diu:
Denominació de la línia: Ajuda alumnes del segon cicle EI/Preescolar 3-5 anys amb població -5.000 habitants.
Descripció i finalitat: Financar el cost de l'ensenyament de segon cicle d'EI o Preescolar (3-5 anys) en centres concertats procedents d'antics patronats, amb projectes d'actuació educativa preferent, unitaris sense ESO o ubi. En població - 5000 habitants.
Ha de dir:
Denominació de la línia: Ajuda alumnes del segon cicle EI/Preescolar 3-5 anys amb població -8.000 habitants.
Descripció i finalitat: Financar el cost de l'ensenyament de segon cicle d'EI o Preescolar (3-5 anys) en centres concertats procedents d'antics patronats, amb projectes d'actuació educativa preferent, unitaris sense ESO o ubi. En població - 8.000 habitants.
OOOOO
Increment
Servei: 03 Direcció General de Centres Docents
Programa: 422.30 «Ensenyament Secundari i de Règim Especial»
Capítol: I Despeses de Personal
Import: + 75.000.000
Minoració:
Servei: 03 Direcció General de Centres Docents
Programa: 422.20 «Ensenyament Primari»
Capítol: I Despeses de Personal
Import: - 75.000.000
OOOOO
Increment
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 421.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi línia: 405/000/99
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiari: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: + 451.000.000
Minoració
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 421.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1174.901
Import: - 101.000.000
Minoració
Servei: 03 Direcció General de Centres Docents
Programa: 422.20 «Ensenyament Primari»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1058.901
Import: - 100.000.000
Minoració
Servei: 03 Direcció General de Centres Docents
Programa: 422.20 «Ensenyament Primari»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1058.902
Import: - 75.000.000
Minoració
Servei: 05 Direcció General de Ensenyaments Universitaris i Investigació
Programa: 542.10 «Investigació Científica i Tècnica»
Capítol: I Despeses de Personal
Import: - 15.000.000
Minoració
Servei: 06 Direcció General de Règim Econòmic
Programa: 421.40 «Administració Educativa i Cultural»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1068.901
Import: - 100.000.000
Minoració
Servei: 07 Direcció General de Patrimoni Artístic
Programa: 458.10 «Patrimoni Artístic»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1179.901
Import: - 30.000.000
Minoració
Servei: 08 Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts
Programa: 453.10 «Museus i Belles Arts»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1868.901
Import: - 30.000.000
OOOOO
Programa: 452.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi un nou punt: «3.3 Mostrar el problema específic de la dona a causa del seu gènere
OOOOO
Programa 422.20
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic:
Afegir-hi un nou punt:
2.2 Dur endavant un pla específic de FPA, de mesures complementàries per a crear entorns educatius i formatius dels territoris.
OOOOO
Programa 421.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic:
Afegir-hi un nou punt: 2.3 Impulsar l'oferta educativa de EPA mitjançant la Comissió Interdepartamental com a òrgan responsable de la planificació, coordinació i integració de la Formació Permanent d'Adults en les polítiques i accions de la Generalitat valenciana.
OOOOO
Programa 422.20
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nova línia d'actuació:
1.1.8 Atendre las necessitats de l'oferta d'ensenyament en valencià en la xarxa escolar.
OOOOO
Programa 422.20
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
2.1.8 Construcció de nous centres públics i reposició i adequació d'immobles d'Educació Infantil i Primària, i adaptació als requisits de la LOGSE.
OOOOO
Programa 422.20
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir una nova línia d'actuació:
2.2.1 Compliment dels programes formatius de la Llei 1/1995, de Formació de Persones Adultes.
OOOOO
Programa 422.20
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
2.3.1 Donar suport a la Comissió Interdepartamental d'EPA com a òrgan responsable de la planificació, coordinació i integració de la Formació de les Persones Adultes en les polítiques i accions de la Generalitat Valenciana.
OOOOO
Programa: 422.50
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia: «2.2.7 Fomentar la utilització de las llengües oficials de la Comunitat Valenciana, de manera que no continguen actituds o expressions de contingut sexista.»
OOOOO
Programa: 422.50
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia: «4.2.5 Informar sobre els drets lingüístics als ciutadans i ciutadanes.»
OOOOO
Programa: 422.50
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia: «4.2.6 Potenciació de l'ús del valencià en els mitjans de comunicació social.»
OOOOO
Programa: 422.50
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia: «4.2.7 Potenciar convenis o ajudes per a la producció d'audiovisuals en valencià.»
OOOOO
Programa: 422.50
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi una nova línia: «4.2.8 Convocar beques per a la producció literària escrita en valencià i convocar ajudes a la traducció i edició de llibres en valencià.»
OOOOO
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
Afegir en Objectiu bàsic:
«Fomentar i incrementar l'ús i l'ensenyament en valencià en tots els centres docents de la Comunitat Valenciana en els nivells universitaris i no universitaris per a complir la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià ».
OOOOO
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
Afegir en Objectiu bàsic:
«Fomentar i incrementar l'ús del valencià en tots els centres i dependències de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a complir la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià.»
OOOOO
Programa 421,10 Direcció i Serveis Generals
Capítol IV
Codi línia 402/000/99
Modificar, en Descripció i Finalitat, pel següent:
«Ajuda per al seu funcionament i la realització de les activitats que li són pròpies.»
OOOOO
Programa 422,70 Consell Escolar
En Principals línies d'actuació: «1.2.1 Elaboració i publicació de temes monogràfics sobre la participació.»
Afegir-hi:
«i sobre el sistema educatiu».
OOOOO
Programa 421,30 Ordenació i Innovació Educativa i Formació del Professorat
En Objectiu bàsic, substituir el 4 pel següent:
«Promoció de l'ús i l'ensenyament en valencià (models educatius i suport tècnic).»
OOOOO
Programa 421,30 Ordenació i Innovació Educativa i Formació del Professorat
Substituir la línia 4.1.1. pel següent:
«4.1.1. Reforç de l'aplicació dels programes d'ensenyament en valencià, realització de jornades i congressos. Avaluació dels programes d'immersió lingüística.»
OOOOO
Programa 421,30 Ordenació i Innovació Educativa i Formació del Professorat
Substituir la línia 4.1.2 pel següent:
«4.1.2 Elaboració i edició de materials curriculars per a l'ensenyament del i en valencià.»
OOOOO
Programa 421,30 Ordenació i Innovació Educativa i Formació del Professorat
En les línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu, cal afegir-hi:
«Cursos específics de formació i aprenenentatge del llenguatge dels signes per al professorat que atén persones sordes integrades e centres d'EI, Primari i Secundari.»
OOOOO
Programa 422,50 Promoció i ús del valencià
En Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu, afegir-hi una nova:
Ajudes a la realització de projectes editorials de materials curriculars en valencià elaborats per editorials valencianes
OOOOO
Programa 422,50 Promoció i Us del valencià
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
Convocar beques per a la producció literària escrita en valencià i convocar ajudes a la traducció i edició de llibres en valencià
OOOOO
Programa 422,50 Promoció i Us del valencià
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
Fomentar mitjançant ajudes a la producció audiovisual, cinematogràfica i teatral en valencià.
OOOOO
Programa 422,50 Promoció i Us del valencià
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
Potenciació de l'ús del valencià en els mitjans de comunicació social.
OOOOO
Programa 422,50 Promoció i Us del valencià
En Línies d'actuació, substituir la 1.3.1. per:
Ha de dir «Realització d'una campanya de comunicació dels drets lingüístics de la població valencianoparlant reconeguda en el nostre ordenament jurídic i assegurar-ne l'exercici.»
OOOOO
Programa 452,10 Biblioteques, Arxius i Promoció Editorial
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
Realitzar una campanya específica per a la promoció de la lectura de llibres en valencià
OOOOO
Programa 422.20 Ensenyament Primari
En Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi:
«Ajudes per als serveis de transport escolar que permeten l'adaptació de la xarxa actual a la utilització per part de persones discapacitades»
OOOOO
Programa 422.20 Ensenyament Primari
En Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi:
«Consolidació i augment de les ofertes d'ensenyament en valencià en la xarxa escolar pública»
OOOOO
Programa 422,20 Ensenyament Primari
Alta
Programa 422,20
Capítol VI Inversions reals
Import: 3.861 milers de pessetes.
Baixa
Codi línia 701/000/99
Disminueixen: 3.861 milers de pessetes.
OOOOO
Programa 422,30 Ensenyament Secundari i de Règim Especial
En principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu, afegir-hi una nova línia:
«Consolidació i augment de l'oferta d'ensenyament en valencià en la xarxa escolar pública.»
OOOOO
Programa 126,30 Coordinació Administrativa i Territorial
En principals línies, afegir-hi:
«2.2.1 Impulsar la presència del valencià en tots els nivells de l'acció de la Generalitat»
OOOOO
ES REDUEIXEN DE
Partida pressupostària 09.07.458,10
Codi línia 1179
Capítol 6
Minoren: 100.000.000 pessetes.
S'AFEGEIXEN A
Partida pressupostària 09.03.422,30
Capítol 7
Codi línia 405/000/99
Descripció: Ajudes a escoles de música
Beneficiari: Corporacions locals i entitats sense afany de guanys
S'incrementa en un import de: 100.000.000 pessetes.
Normativa reguladora: Ordre de conselleria. Genèrica
OOOOO
Es redueixen de
Partida pressupostària 09.03.422,20
Codi línia 1057
Capítol 6
Minoren 25.000.000 pessetes
S'afegeixen a
Partida pressupostària 09.03.422,20
Capítol 6
Codi línia 1059/542
Descripció Rotglá y Corberá Coop. V. Socorro ad. 3I+6P
S'hi incrementa un import de 25.000.000 de pessetes
OOOOO
Es redueixen de
Partida pressupostària 09.07.458,10
Codi línia 1179
Capítol 6
Minoren 15.000.000 pessetes
S'afegeixen a
Partida pressupostària 09.07.458,10
Capítol 6
Codi línia 1179.164
Descripció: Rehabilitació de San Joaquín i Santa Ana Segorbe
S'hi incrementa un import de 15.000.000 pessetes anualitat 1999
(Import 15.000.000 pessetes anualitat 2000)
OOOOO
Es redueix de
Partida pressupostària: 09.08.455.10
Codi Línia: 1229.902
Capítol: 6
Disminueix: 25.000.000 de pessetes/anualitat 1999
(Disminueix 25.000.000 de pessetes/anualitat 2000)
S'afegeix a:
Partida pressupostària: 09.08.455.0
Capítol: 7
Nou codi línia: 706/000/99
Descripció: Conveni de construcció o rehabilitació d'un nou centre musical a Segorbe.
Beneficiari: Sociedad Musical de Segorbe (CIF G-12035671)
Import: 25.000.000 de pessetes/anualitat 1999
(Import: 50.000.000 de pessetes/anualitat 2000)
(Import: 25.000.000 de pessetes/anualitat 2001)
Normativa reguladora: Conveni. Nominativa
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 09.03.422,20
Codi línia 1059
Capítol 6
Minoren 100.000.000 de pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 09.03.422,20
Capítol 6
Nou codi línia 1059.905
Descripció: Peñíscola. CP Jaime Sanz ( Const. 6I+12P+Menjador+habitatge)
Import 100.000.000 pessetes.
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 09.03.422,30
Codi línia 1065
Capítol 6
Minoren 50.000.000
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 09.03.422,30
Capítol 6
Codi línia 1065.003
Descripció: Alcácer IES nou construcció de 12SO+CAF+habitatge
S'incrementa en un import: 50.000.000 pessetes
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 09.03.422,30
Codi línia 1065
Capítol 6
Minoren 50.000.000 pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 09.03.422,30
Capítol 6
Codi línia 1065.916
Descripció: Vilamarxant IS nou construcció 16SO+4B+C+V
S'incrementa en un import 50.000.000 de pessetes
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 09.07.458,10
Codi línia 710/000/99
Capítol 7
Minoren 5.000.000 pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 09.07.458,10
Capítol 7
Nou codi línia 718/000/99
Descripció: Ajuda a la rehabilitació del Monestir de Santa Anna (Sant Mateu)
Beneficiari: Monestir de Santa Anna (Sant Mateu)
Import 5.000.000 pessetes
Normativa Reguladora: Conveni. Nominativa
OOOOO
S'hi redueixen:
Partida pressupostària 09.07.458,10
Codi línia 710/000/99
Capítol 7
Minoren 5.000.000 pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 09.07.458,10
Capítol 7
Nou codi línia 717/000/99
Descripció: Ajuda per a la rehabilitació de l'església de Sant Pasqual Bailón del Perelló (Sueca).
Beneficiari: Església de Sant Pasqual Bailón del Perelló (Sueca)
Import 5.000.000 pessetes
Normativa Reguladora: Conveni. Nominativa.
OOOOO
Alta
Servei 08 Direcció General Promoció Cultural Museus i Belles Arts
Programa 455.10 Promoció Cultural
Alta nova línia
Denominació: Foment d'activitats culturals
Descripció i finalitat: Suport i promoció d'activitats culturals i artístiques en les comissions de festes populars de la Comunitat Valenciana.
Beneficiari: Junta Central Fallera i comissiones de falla, juntes, comissió gestora i comissions de fogueres d'Alacant, Comissió Gestora i Gaiates de les Festes de la Magdalena de Castelló i altes comissions de festes de caràcter popular no especificades.
Import: 100.000.000
Baixa
Programa 453.10
Línia 406/000/99 25.000.000 de pessetes
Línia 407/000/99 25.000.000 de pessetes.
Programa 455.10
Línia 401/000/99 25.000.000 de pessetes.
Línia 701/000/99 25.000.000 de pessetes.
OOOOO
Programa 422.30
Fitxa FP 4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«2.3 Adequar el material i l'equipament escolar»
OOOOO
Programa: 422.50
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi nova línia: «4.2.3 Continuar i culminar l'Atles Toponímic de la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa: 422.50
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu
Afegir-hi nova línia: «4.2.4 Continuar i culminar l'Atles Lingüístic de la Comunitat Valenciana.»
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
Substituir el punt 3 per:
3. Convivència i participació en els Centres d'Ensenyament Infantil, Primari i Secundari.
OOOOO
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
En Objectiu bàsic, substituir el 3.1 per:
Fomentar la convivència i participació en els centres educatius.
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
En principals línies d'actuació substituir 3.1.1 per:
3.1.1 Desenrotllar un programa de cooperació institucional per al foment de la convivència i la participació en l'àmbit educatiu.
OOOOO
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
En Principals línies d'actuació substituir el 3.2.1 per:
3.2.1 Realització d'estudis sobre les causes i els efectes del deteriorament de la convivència i la participació: quantificació i avaluació.
OOOOO
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
Fomentar la lectura de la premsa a los Centres Docents Públics de la Comunitat Valenciana; es donarà suport genèric, en igualtat de condicions, a tots els periòdics amb seccions específiques d'educació, de la Comunitat Valenciana.
OOOOO
Programa 422.70 Consell Escolar
Creació d'una nova línia d'actuació:
1.3.1 Funcions d'estudi
- Publicació de l'informe sobre la situació de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana de l'any 1994 i 1995.
OOOOO
Programa 422.70 Consell Escolar
Creació d'una nova línia d'actuació:
1.3.1 Funcions d'estudi:
- Elaboració i publicació de l'informe sobre la situació de l'Ensenyament a la Comunitat Valenciana dels anys 1996 i 1997.
OOOOO
Programa 421.20 Administració de personal
En les principals línies d'actuació, afegir-hi una nova línia:
1.4.1 Realització del procés de funcionarització del personal laboral dels centres educatius amb priorització de col·lectius no docents que ha de ser reconvertits a docents.
OOOOO
Programa 421.30 Ordenació i Innovació Educativa i Formació del Professorat
En problemàtica sobre la qual s'actua, afegir-hi:
6. Reforç de l'aplicació dels programes d'ensenyament en valencià.
OOOOO
Programa 452,10 Biblioteques, Arxius i Promoció Cultural
Afegir-hi una nova línia d'actuació:
Realitzar una campanya específica contra la reprografia il·legal dels llibres
OOOOO
Programa 422,20 Ensenyament Primari
Codi línia 406/000/99
En descripció i finalitat
Suprimir «accés a l'escolarització d'alumnes adults»
OOOOO
Programa 422.30 Ensenyament Secundari i de Règim Especial
En principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu, afegir-hi una nova línia:
Fomentar la integració d'immigrants en el sistema educatiu, en igualtat de drets amb la resta de l'alumnat, impulsant l'ensenyament accelerat de la llengua i la cultura valenciana, per a qui ho sol·licite.
OOOOO
Programa 422,30 Ensenyament Secundari i de Règim Especial
En les principals línies d'actuació, afegir-ne una de nova:
«Creació de nous Cicles Formatius de la Formació Professional i en Arts Aplicades i Oficis Artístics.»
OOOOO
Programa 422.30 Ensenyament Secundari i de Règim Especial
En principals línies d'actuació, afegir-ne una de nova:
2.1.4 En el primer semestre del 99 iniciar els treballs per a l'elaboració del II Pla Valencià de FP per al període 2000/2004.
OOOOO
Programa 422.30 Ensenyament Secundari i de Règim Especial
En principals línies d'actuació, afegir-ne una de nova:
2.1.3 Posada en marxa de campanyes de divulgació general per a potenciar i donar a conéixer els nous ensenyaments de Formació Professional Específica, a tota la societat i en particular als possibles destinataris d'aquests ensenyaments, en col·laboració amb els sectors empresarials i sindicals.
OOOOO
Programa 422.30 Ensenyament Secundari i de Règim Especial
En principals línies d'actuació, afegir-ne una nova:
2.1.5 Planificar i impulsar, des de tots els organismes responsables en matèria de FP I, el sistema integrat de FP i inserció professional, proposat en l'Acord de bases de FP i en el II Programa Nacional de FP, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals.
OOOOO
Secció 10. Sanitat
Programa: 411.40
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«7.2 Formació de delegats de Prevenció i representants de l'administració, en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.»
OOOOO
Programa: 411.10
Fitxa: FP7
Afegir-hi:
Codi nova línia: 409/000/99
Denominació línia: Conveni amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer
Beneficiaris: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer
Import: 20.000 milers/pessetes.
Disminució
Capítol: II
Programa: 411.10
Disminueix en: 20.000 milers/pessetes.
Programa: 413.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: Nou punt
«5.6 Prevenció i tractament de la violència domèstica.»
OOOOO
Programa: 413.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir-hi: Nou punt
«5.6.1 Elaboració d'un protocol sanitari d'actuació amb les víctimes de la violència domèstica, a aplicar als centres sanitaris públics.»
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 10.05.412,21
Codi línia 701/000/99
Capítol 7
Minoren 5.000.000 pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 10.05.412,21
Capítol 7
Nou codi línia 703/000/99
Descripció: Font de la Figuera. Reforma ambulatori
Beneficiari: Font de la Figuera
Import 5.000.000
Normativa reguladora: Conveni. Nominativa
OOOOO
Increment:
Servei: 05. Assistència sanitària
Programa: 412.22, Assistència especialitzada
Capítol: I Despeses de Personal
Import: +175.000.000
Minoració:
Servei: 05. Assistència sanitària
Programa: 412.22 «Assistència Especialitzada»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1090.902
Import: -75.000.000
Minoració:
Servei: 05. Assistència sanitària
Programa: 412.22 Assistència especialitzada
Capítol: VI Inversions Reals
Codi línia: 1092.902
Import: -100.000.000
Increment
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 411.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi línia: 408/000/99
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiari: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: + 400.000.000
Minoració
Servei: 05 Assistència sanitària
Programa: 412.21 Atenció Primària
Capítol: I Despeses de Personal
Import: - 115.000.000
Minoració
Servei: 05 Assistència sanitària
Programa: 412.22 Assistència Especialitzada
Capítol: I Despeses de Personal
Import: - 285.000.000
OOOOO
Increment
Servei: 05 Assistència sanitària
Programa: 412.21 Atenció Primària
Capítol: I Despeses de Personal
Import: +60.000.000
Increment
Servei: 05 Assistència sanitària
Programa: 412.22 Assistència Especialitzada
Capítol: I Despeses de Personal
Import: +240.000.000
Minoració
Servei: 05 Assistència sanitària
Programa: 412.21 Atenció Primària
Capítol: VI Inversions Reals
Codi de línia: 1085.901
Import: - 60.000.000
Minoració
Servei: 05 Assistència sanitària
Programa: 412.22 Assistència Especialitzada
Capítol: II Despeses de Funcionament
Import: - 120.000.000
Minoració
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 411.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol: VI Inversions Reals
Codi de línia: 2584.001
Import: - 120.000.000
OOOOO
Secció 11. Ocupació, Indústria i Comerç
Programa 622,10 Ordenació i Promoció Comercial
En Objectiu bàsic, afegir-hi:
Posada en funcionament de mecanismes que asseguren l'aplicació de la Llei 8/1997 sobre Horaris Comercials en el gremi de forners.
OOOOO
Programa 622,10 Ordenació i Promoció Comercial
En Objectiu bàsic, afegir-hi:
Aplicar mecanismes que asseguren el respecte escrupulós dels dies festius d'obertura dels comerços tal i com estipula la Llei 8/1997 d'Horaris Comercials.
OOOOO
Programa 622,10 Ordenació i promoció comercial
En Objectiu bàsic, afegir-hi:
«2.2 Paralització de noves llicències per a la instal·lació de noves grans superfícies comercials al territori de la nostra Comunitat.»
OOOOO
Minoració:
Es minora del programa 322.20 la línia 401, per un import de 100 milions.
Secció: 11 Ocupació, Indústria i Comerç
Servei: 04 Subsecretaria d'Ocupació i Treball
Programa: 322.20 «Formació Professional Ocupacional»
Capítol: IV Transferències Corrents
Línia: 401 «Formació Professional Ocupacional Pla FIP»
Import: -100.000.000
Increment:
Es crea la línia «Formació en la prevenció de riscos laborals per a empresaris, treballadors designats, i delegats de prevenció»
Servei: 04 Subsecretaria d'Ocupació i Treball
Programa: 322.20 «Formació Professional Ocupacional»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: «Formació en la prevenció de riscos laborals per a empresaris, treballadors designats, i delegats de prevenció»
Beneficiaris: persones físiques
Entitats col·laboradores: organismes públics, ISFL, empreses
Tipus: conveni
Descripció i finalitats: desenvolupar la política de la Generalitat Valenciana en matèria de seguretat i higiene en el treball
Import: +100.000.000
OOOOO
Minoració:
Es minora del programa 722.10 la línia 706, per un import de 75 milions, i del programa 622.10, les línies 403 per un import de 75 milions i la 701 per 75 milions.
Servei: 02 Direcció General Indústria i Energia
Programa: 722.10 «Ordenació i Promoció Industrial i Energètica»
Capítol : VII Transferències de Capital
Línia: 706 «Pla Valencià Electrificació Rural PLAVER»
Import: -75.000.000
Servei: 03 Direcció General Comerç i Consum
Programa: 622.10 «Ordenació i Promoció Comercial »
Capítol : IV Transferències Corrents
Línia: 403 «Suport i Promoció de productes de la Comunitat Valenciana»
Import: -75.000.000
Servei: 03 Direcció General Comerç i Consum
Programa: 622.10 «Ordenació i Promoció Comercial »
Capítol : VII Transferències de Capital
Línia: 701 «Reforma Estructures Comercials»
Import: -75.000.000
Increment:
S'incrementa en el programa 322.10 la línia 402, per un import de 225 milions
Servei: 04 Subsecretaria d'Ocupació i Treball
Programa: 322.10 Foment de l'Ocupació i Economia Social
Capítol : IV Transferències Corrents
Línia: 402 «Pla Valencià Foment Contractació Estable PVE»
Import: +225.000.000
OOOOO
Increment
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 721.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi de línia: 406/000/99
Descripció: constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiaris: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: +15.000.000
Minoració
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 721.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi de línia: 1099.0006
Import: - 15.000.000
OOOOO
Servei 02 Direcció General d'Indústria i Energia
Programa 722.10 Ordenació i Promoció Industrial i Energètica
Problemàtica sobre la qual s'actua:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
«Adaptació normativa comunitària».
OOOOO
Servei 02 Direcció General d'Indústria i Energia
Programa 722.10 Ordenació i Promoció Industrial i Energètica
Objectiu bàsic:
Afegir al punt 1.1 el text següent:
«i l'increment d'ocupació».
OOOOO
Servei 02 Direcció General d'Indústria i Energia
Programa 722.10 Ordenació i Promoció Industrial i Energètica
Objectiu bàsic:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
«Foment de la formació entre els artesans».
OOOOO
Servei 02 Direcció General de Comerç i Consum
Programa 622.10 Ordenació i Promoció Comercial
Objectiu Bàsic:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
«Moratòria noves llicències grans superfícies».
OOOOO
Servei 02 Direcció General de Comerç i Consum
Programa 622.10 Ordenació i Promoció Comercial
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Afegir-hi un nou punt amb el text següent:
«Foment cooperació i associacionisme del xicotet comerç i del comerç familiar».
OOOOO
Servei 04.- Subsecretaria d'Ocupació i Treball
Programa 315, 10.- Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals
Línia 2.1.5 Desenvolupar campanyes específiques de prevenció i millora de les condicions de treball en el sector del calçat.
OOOOO
Servei 04.- Subsecretaria d'Ocupació i Treball
Programa 322, 10.- Foment d'Ocupació
1.4.4.- Promoure la integració laboral de discapacitats/ades establint mecanismes necessaris que garantisquen la seua contractació en els percentatges establits en la LISMI.
Programa: 722.10
Fitxa F.P.4
En: Objectiu bàsic
On diu: «3.1. Millora de les condicions de producció i comercialització dels productes artesans.»
Ha de dir: «3.1 Millora de les condicions de formació, producció i comercialització dels productes artesans.»
OOOOO
Programa 622.10
FP4
Afegir a l'objectiu bàsic 2.2 el següent text:
2.2 A aquests efectes no es concediran noves llicències per a la implantació d'establiments comercials de venda al detall amb superfície superior a 2.500 m2 al territori de la Comunitat Valenciana.
Afegir al text de la actuació 2.1.8 el següent text:
...i modernització de mercats municipals.
OOOOO
Servei 02
Programa 622.10
En principals línies d'actuació afegir un nou punt 3.1.3 amb el següent text:
3.1.3 Prestació de serveis a les empreses exportadores i potencialment exportadores.
OOOOO
Secció 12. Agricultura, Pesca i Alimentació
Baixa
Servei: 01
Capítol: 2
Programa: 711.10
Aplicació econòmica: 228
S'hi redueixen: 10.000.000
En queden: 99.695.000
Alta
Servei: 01
Programa: 711.10
Capítol: 4
Nou Codi línia: 406/000/99
Beques per a la realització d'estudis i preparació, documentació en idioma valencià per al sector agrari valencià.
Beneficiaris: agrònoms, economistes i informàtics.
Alta: 10.000.000
En queden: 10.000.000
OOOOO
Programa 714,50 Ordenació i garantia agrària en el marc de la P.A.C.
Codi de línia 403/000/99
En descripció i finalitat
Després de: mel, afegir: i productes apícoles.
OOOOO
Programa 714,50 Ordenació i garantia agrària en el marc de la P.A.C.
Codi de línia 703/000/99
En descripció i finalitat
Després de: mel, afegir: i productes apícoles.
OOOOO
Programa 714.40 Desenvolupament del cooperativisme agrari
Codi línia 401/000/99
En descripció i finalitat, després de «les cooperatives» substituir:
«resta de la població en el seu entorn rural» per:
«així com a les dones agricultores del seu entorn rural»
OOOOO
Programa 542,20 Investigació i Tecnologia Agrària
En principals línies d'actuació
6.1.1. Difusió de la producció integrada i ecològica.
OOOOO
Programa 542,20 Investigació i Tecnologia Agrària
Codi línia 411/000/99
En beneficiaris, afegir al final: Així com agricultors i empreses col·laboradores que practiquen la producció integrada.
OOOOO
Programa: 711.10
Fitxa: F.P. 4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Codi línia: 1.16.3.
Afegir al final: «...Desenvolupar el Pla d'Actuació del govern de la Generalitat Valenciana per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (1997-2000)»
OOOOO
Programa: 531.10
Fitxa: F.P. 4
En: Principals línies d'actuació per a assumir l'objectiu
Línia: 1.1.3
Afegir al final: «..., prioritzant aquestes últimes»
OOOOO
Programa 531,10
Fitxa : F.P..4
En principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu.
On diu : 2.3.1. Qualificació de les explotacions prioritàries...
Ha de dir : 2.3.1. Qualificació i impuls de les explotacions prioritàries...
OOOOO
Programa 714,20
Fitxa F.P. 4
En objectiu bàsic
Afegir un nou punt: 1.4 Millora de la renda del sector porcí.
OOOOO
Programa 714,20
Fitxa F.P.4.
En objectiu bàsic:
Afegir les següents línies:
1.4.1. Suport a la creació de la Interprofessional del porcí a la Comunitat Valenciana.
1.4.2. Priorització per al sector porcí en les ajudes per a la Millora de la Qualitat de Productes Ramaders i dels Processos Productius en la Ramaderia.
1.4.3. Estudi d'altres mesures tendents a millorar la renda del sector porcí compatibles amb la P.A.C.
OOOOO
Increment
Servei: 01 Conseller i Serveis Generals
Programa: 711.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi de línia: 406/000/99
Descripció: constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiari: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: +20.000.000
Minoració
Servei: 01 Conseller i Serveis Generals
Programa: 711.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi de línia: 1152
Import: - 20.000.000
OOOOO
Programa 542.20. Investigació i tecnologia agrària
Nova línia: 707/000/99
Denominació: subvenció Escola de F.P. La Safor Cooperativa Valenciana de Beniarjó
Import: 5.000.000 PTA
Beneficiaris: Escola F.P. La Safor
Descripció i finalitat: dotar aquesta escola de la infraestructura adequada a les línies i programes de formació professional agrícola.
Baixa
Programa 711.10, Aplicació Ec. 225
Import: 5.000.000 PTA
OOOOO
Secció 14. Medi Ambient
Servei: 04
Programa: 442.60
Codi línia: 405/000/99
Beques per a estudis mediambientals
Addicionar llicenciats en Ciències Biològiques, Farmàcia, Veterinària, Enginyers Agrònoms i Enginyers Forestals.
OOOOO
Programa 442.50 Qualitat ambiental
En les principals línies d'actuació, afegir:
«Prevenció del canvi climàtic.»
OOOOO
Programa 442.60
En línies d'actuació afegir una de nova:
«1.3.4 Desenvolupar campanyes informatives dirigides a centres escolars amb la finalitat de potenciar la recollida selectiva (paper, vidre, matèria orgànica, envasos, etc.).»
OOOOO
Increment
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 442.20 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: IV Transferències Corrents
Nova línia: Ajuda Social
Nou codi de línia: 411/000/99
Descripció: constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiaris: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana
Import: +10.000.000
Minoració
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 442.20 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: VI Inversions Reals
Codi de línia: 2277
Import: - 10.000.000
OOOOO
Servei: 03 Direcció General per al Desenvolupament Sostenible
Programa 442.30
Objectiu Bàsic:
Afegir-hi:
1.3 Ampliació de la xarxa d'espais naturals protegits
OOOOO
Servei 04. Direcció General d'Educació Ambiental
Programa 442,60
Principals línies d'actuació:
3.1 Desenvolupar l'educació ambiental entre tots els sectors productius valencians vinculats a activitats amb repercussió directa en el medi ambient.
OOOOO
Programa: 442.20
En: Problemàtica sobre la qual s'actua
Afegir-hi un nou punt: «7. Riscos derivats dels efectes del canvi climàtic a la Comunitat Valenciana.»
OOOOO
Programa 442,60
Fitxa F.P. 7
Codi línia 405/000/99
En beneficiaris previstos:
Afegir al final:...Llicenciats en Biologia i Llicenciats en Farmàcia.
OOOOO
Programa: 442.30
Fitxa: F.P.6
Codi: 1163
Afegir subprojecte: «1163.01 Senyalització i mesures cautelars en zones humides.»
OOOOO
Programa: 442.50
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi un nou punt: «2.8. Promoure un pacte social en matèria de residus.»
OOOOO
Programa: 442.50
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Afegir una nova línia: «2.8.1 Elaborar una proposta de pacte social en matèria de residus urbans i industrials de la Comunitat Valenciana i propiciar una àmplia discussió d'aquest.»
OOOOO
Secció 16. Benestar Social
Baixa
Servei: 03
Capítol: 2
Programa: 141.10
Aplicació econòmica: 225
S'hi redueixen: 10.000.000
En queden: 398.744.000
Alta
Servei: 03
Programa: 141.10
Capítol: 4
Nou codi línia 405/000/99
Cursos perfeccionament idioma valencià per a personal d'administració de Justícia.
Beneficiaris: jutjats i tribunals de la Comunitat Valenciana.
Alta: 10.000.000
En queden: 10.000.000
OOOOO
Baixa
Servei: 01
Capítol: II
Programa: 311.10
Aplicació econòmica: 228
S'hi redueixen: 2.000.000
En queden: 29.755.000
Alta
Servei: 01
Programa: 311.10
Capítol: IV
Nou codi línia 409/000/99
Denominació línia: Conveni Ateneu Marítim de València
Descripció: activitats lúdiques i socials destinades a tercera edat i altres col·lectius
Alta: 2.000.000
En queden: 2.000.000
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 16.02.457,10
Codi línia 703/000/99
Capítol 7
Minoren 30.000.000 pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 16.02.457,10
Capítol 7
Nou codi de línia: 710/000/99
Descripció: construcció camp de futbol
Beneficiari: Ajuntament de Meliana
Import: 30.000.000 pessetes
Normativa reguladora: nominativa.
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 16.02.457,10
Codi línia 703/000/99
Capítol 7
Minoren 30.000.000 pessetes
S'afegeixen a:¡
Partida pressupostària 16.02.457,10
Capítol 7
Nou codi línia 711/000/99
Descripció: construcció camp de futbol
Beneficiari: Ajuntament de la Font de la Figuera
Import: 30.000.000 pessetes
Normativa reguladora: nominativa
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 16.02.457,10
Codi línia 704/000/99
Capítol 7
Minoren 18.000.000 anualitat 1999
Minoren 18.000.000 anualitat 2000
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 16.02.313,10
Capítol 7
Nou codi línia 718/000/99
Descripció: conveni Centre Social Titaguas
Beneficiari: Ajuntament de Titaguas
Import: 18.000.000 anualitat 1999
Import: 18.000.000 anualitat 2000
Normativa reguladora: conveni. Nominativa
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 16.02.457,10
Codi línia 1186
Capítol 6
Minoren 25.000.000 milions anualitat 1999
Minoren 65.000.000 milions anualitat 2000
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 16.02.457,10
Capítol 6
Nou codi línia 1186.008
Descripció: Albalat dels Sorells. Cobertura pista poliesportiva
Beneficiari: Ajuntament Albalat dels Sorells
Import: 25.000.000 milions anualitat 1999
65.000.000 milions anualitat 2000
(Import total de la inversió 90.000.000 milions)
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 16.02.313,10
Codi línia 1203
Capítol 6
Minoren 5.000.000 pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 16.02.313,10
Capítol 7
Nou codi línia 719/000/99
Denominació línia: conveni COCENFE-VALENCIA
Descripció: finançament de despeses de funcionament del centre i subvenció de les activitats encaminades a la millora del discapacitat físic.
Import 5.000.000 pessetes
Normativa reguladora. Conveni. Nominativa.
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 16.02.313,10
Codi línia 1203
Capítol 6
Minoren 1.000.000 pessetes
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 16.02.313,10
Capítol 7
Nou codi línia 720/000/99
Denominació línia: conveni Asociación de Minusválidos Físicos de Gandía
Descripció: finançament de despeses de funcionament del centre i subvenció de les activitats encaminades a la millora del discapacitat físic.
Beneficiari: Asociación Minusválidos Físicos de Gandía
Import 1.000.000 pessetes
Normativa reguladora. Conveni. Nominativa
OOOOO
Es redueixen de:
Partida pressupostària 16.02.313,10
Codi línia 1139.903
Capítol 6
Minoren 20.000.000 pessetes
(Anualitat 2000 s'incrementa en 20.000.000 pessetes)
S'afegeixen a:
Partida pressupostària 16.02.457,10
Capítol 6
Nou codi línia 1186.008
Descripció: Villalonga. Pavelló esportiu.
Import 20.000.000 pessetes/anualitat 1999
(Anualitat 2000. 50.000.000 pessetes i anualitat 2001: 100.000.000 pessetes)
OOOOO
Increment
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 311.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: IV Transferències corrents
Nova línia: ajuda social
Nou codi de línia: 408/000/99
Descripció: constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Beneficiari: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Import: +75.000.000
Minoració:
Servei: 01 Direcció i Serveis Generals
Programa: 311.10 «Direcció i Serveis Generals»
Capítol: VI Inversions reals
Codi de línia: 1199
Import: -40.000.000
Minoració
Servei: 03 Subsecretaria de Justícia
Programa: 141.10 «Administració de Justícia»
Capítol: I Despeses de Personal
Import: -35.000.000
OOOOO
Alta
FP7
Servei 02. Subsecretaria de Benestar Social
Programa 313.10 Serveis Socials
Codi línia 426/000/99
Denominació línia. Serveis l socials especialitzats. Sector Dona.
Beneficiaris prevists. Corporacions locals i institucions sense finalitat lucrativa.
Descripció i finalitat. Finançament de despeses de funcionament de centres i serveis d'atenció a la dona, i el finançament dels concerts regulats en el T.V.I. de la Llei 5/1997
On diu «Import 100.000 en milers pessetes»
Ha de dir «110.000»
Codi línia 427/000/99
Denominació línia. Integració social del poble gitano.
Beneficiaris prevists. Corporacions locals i institucions sense finalitat lucrativa.
Descripció i finalitat. Subvencionar activitats encaminades a aprofundir en la inserció social de poble gitano
On diu «110.000 milers de pessetes»
Ha de dir «120.000»
Baixa
Secció 16 Benestar Social FP6
Servei 02. Subsecretaria Benestar Social
Programa 313.10 Serveis Social
Codi 1137.176 Reformes diversos centres de menors
On diu «180.000 en milers de pessetes»
Ha de dir «160.00 en milers de pessetes»
OOOOO
Programa: 457.10
Fitxa: FP 7
Afegir una nova línia: 710/000/99
Denominació: promoció de l'esport en Gandia
Beneficiari l previst: Ajuntament de Gandia
Descripció i finalitat: beques esportives per a promoure l'esport en Gandia
Import: 500 milers/pessetes
Disminució:
Secció: 16
Programa: 457.10
Codi línia 404/000/99
Fitxa: FP 7
Disminueix en: 500 milers/pessetes
OOOOO
Programa: 457.10
Fitxa: FP 7
Afegir una nova línia: 730/000/99
Denominació: construcció i modernització instal·lacions esportives
Beneficiari previst: Ajuntament de Alzira
Descripció i finalitat: poliesportiu a l'aire lliure
Import: 20.000 milers/pessetes
Disminució:
Secció: 16
Programa: 457.10
Codi línia 701/000/99
Fitxa: FP 7
Disminueix en: 20.000 milers/pessetes
OOOOO
Programa 457,10
Fitxa FP7
Afegir una nova línia
Codi línia 710/000/99
Denominació: construcció pavelló cobert Elda
Import 500.000
Beneficiari: Ajuntament de Elda
Normativa Reguladora: Llei 4/1993 de l'Esport. Conveni
Descripció i finalitat: subvenció construcció pavelló cobert Elda
Aportació Generalitat:
Any 1999: 60.703
Any 2000: 439.297
Baixa
Programa 457,10
Fitxa FP6
Suprimir la línia següent:
Codi 1186.006
Pavelló Cobert Elda
Cost total estimat: 210.703
Any 1999: 60.703
Any 2000: 150.000
(milers de pessetes)
OOOOO
Servei 02. Subsecretaria Benestar Social
Programa 313.10 Serveis Socials
Línia 3.6.2 Ajudes per a la reparació i rehabilitació d'habitatges per a les persones majors.
OOOOO
Servei 02. Subsecretaria de Benestar Social
Programa 323.10 Promoció de la dona
Línia d'actuació 1.2.3
Donar suport a acciones formatives i programes de treball comunitari encaminats a facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius de dones dedicades a la prostitució.
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.1
Afegir-hi al principi: «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.1
Després de: «... Objectiu 1.1, acció 1; ..».
Afegir-hi: «... objectiu 1.2, acció 1; objectiu 1.2, acció 2; ..».
OOOOO

Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.2
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.3
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.4
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.5
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.6
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.7
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.8
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.9
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu
Línia: 1.6.10
Afegir-hi al principi «Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 1997-2000. ..».
OOOOO
Programa: 323.10
Fitxa: F.P.4
En: objectiu bàsic
Punt: 1.5
On diu: «... progressiva evolució ..».
Ha de dir: «... eradicació ..».
OOOOO
Programa: 313.20
Objectiu bàsic 1.8 (nou): «Coordinació institucional i participació social: desenvolupament del I Pla de la SIDA»
OOOOO
Programa: 313.20
Línia d'actuació 1.8.1 (nova): «Desenvolupament de programes encaminats a la reducció de danys i la millora de les persones usuàries de drogues infectades por VIH o malaltes de SIDA i dels seus familiars».
OOOOO
Programa: 313.10
Objectiu bàsic 1.6
Substituir el text pel següent: «Incrementar la participació de les ONG i del voluntariat en el treball social, de manera que es vertebre el teixit social i s'aconseguisca la seua corresponsabilitat en la solució de problemes».
OOOOO
Programa: 313.10
Principals línies 2.4.2
Afegir-hi: «Fomentar l'associacionisme entre persones amb alguna discapacitat, així com desplegar accions intercol·lectives».
OOOOO
Programa: 313.10
Principals línies 2.4.3
Afegir-hi: «Fomentar la pràctica de l'esport en les persones amb alguna discapacitat».
OOOOO
Programa: 313.10
Objectiu bàsic 4.7
Afegir-hi: «Prevenir i eradicar els maltractaments a la infantesa».
OOOOO
SERVEI: 03. SOTSSECRETARIA DE JUSTICIA
Objectius bàsics:
Afegir-hi un punt nou amb el text següent:
«Impuls del desenvolupament del Dret Civil Valencià»
OOOOO
SERVEI: 03. SOTSSECRETARIA DE JUSTICIA
Objectius bàsics:
Afegir-hi un punt nou amb el text següent:
«Impuls de la negociació amb el Ministeri de Justícia i CGPJ per a millorar les condicions de la justícia valenciana».
OOOOO
SERVEI: 02 SOTSSECRETARIA DE BENESTAR SOCIAL
Grup funcional 4
Funció 45
Subfunció 457
Programa 457.10: Foment de l'activitat esportiva.
Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu:
Suprimir el punt 2.3.3.
OOOOO
Secció 20. Despeses diverses
Minoració:
Es minora del programa 724,10 la línia 403 per un import de 33 milions i la línia 702, per un import de 38 milions.
Servei: 01 Despeses diverses
Programa: 724.10 «Pla de Suport Empresarial»
Capítol: IV Transferències corrents
Línia: 403 «Conveni Consell Cambres de Comerç-PROP Emprenedors
Import: -33.000.000
Servei: 01 Despeses diverses
Programa: 724.10 «Pla de Suport Empresarial»
Capítol: VII Transferències corrents
Línia: 702 «Incentius a la inversió productiva»
Import: -38.000.000
Increment:
S'incrementa en el programa 724.10 la línia 704, per un import de 71 milions
Servei: 01 Despeses diverses
Programa: 724.10 «Pla de Suport Empresarial»
Capítol: VI Transferències capital
Línia: 704 «Conveni Consell Cambres de Comerç-PROP Emprenedors
Import: +71.000.000
OOOOO
Institut Valencià d'Estadística
En «Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu», afegir:
«1.3.8. Incorporar el valencià a la tasca d'estadística».
OOOOO
Institut Valencià de la Joventut
Alta
Afegir un nou codi línia:
«Denominació: Foment del transport públic usuaris carnet jove (Elx)
Beneficiaris previstos: Empresa transport urbà (Elx)
Descripció i finalitats: Cofinançar junt a l'empresa beneficiària la utilització transport públic joves usuaris carnet jove.
Import: 8.000 milers de pessetes
Baixa
Capítol II Despeses de funcionament
Aplicació econòmica 225
Disminueixen 8.000 milers de pessetes
OOOOO
En «Principals línies d'actuació» afegir:
«Ajudes a joves amb recursos econòmics escassos per al lloguer del primer habitatge».
OOOOO
Capítol IV
Codi línia 403/000/99, substituir per:
«Foment del voluntariat juvenil»
En «Principals línies d'actuació» afegir:
«Campanyes d'informació sobre la salut dels joves i les joves amb la finalitat d'aconseguir hàbits saludables, donant prioritat a l'anorèxia i bulímia, l'alcoholisme, el tabaquisme i altres drogodependències i sexualitat sana».
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», en el punt 1.1.1. després de «Manteniment» afegir el que segueix:
«i ampliació territorial
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», en el punt 2.1.1. afegir al final el que segueix:
«En definitiva, garantir l'objectivitat i professionalitat d'aquests serveis»
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», afegir un punt 2.1.3. després de «sexual» el següent:
«i sobre l'objecció de consciència»
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», afegir al final del punt 8.1.2 després d'«idioma valencià» el següent:
«fomentant la convivència».
OOOOO
En «Problemàtica sobre la qual s'actua», afegir al punt set després de «joves europeus»:
«i de països tercers».
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», en el punt 8.1.1. II, després d'«en la cultura», afegir el que segueix:
«que fomente la convivència».
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», en el punt 8.1.1. II, després d'«en la cultura», afegir el que segueix:
«que fomente la convivència».
OOOOO
En «Problemàtica sobre la qual s'actua», afegir en el punt vuit després de «llengua valenciana»:
«com a instrument per a la convivència».
OOOOO
En «Objectius bàsics», afegir un punt nou:
«Foment dels valors democràtics solidaris i no discriminatoris per raó de sexe, raça i orientació sexual»
OOOOO
En «Objectius bàsics», afegir un punt nou:
«Foment de l'esport i dels estils de vida salubre entre els joves»
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», afegir un punt nou:
3.1.9 Programa de joves compositors. Concurs de partitures per a joves compositors.
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», afegir un punt nou:
3.1.10 Circuit d'iniciatives musicals. Concurs de música juvenil que facilita la producció i difusió dels músics valencians, en l'àmbit de la música clàssica, el jazz i les noves músiques.
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu», afegir un punt nou:
«2.1.7. Formació d'informadors. Afavorir la qualificació dels tècnics i les tècniques d'informació juvenil
- Cursos monogràfics
- Realització d'una Trobada d'Informadors Juvenils de la Comunitat Valenciana
- Afavorir l'intercanvi entre informadors a nivell europeu»
OOOOO
En «Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu, afegir un punt nou:
«7.1.4. Participació en el Programa de Servei Voluntari Europeu»
OOOOO
En «Descripció i finalitat» de la línia 702/000/99, «Finançament d'inversions als centres d'Informació Juvenil», afegir després de «material bibliogràfic»:
«..., equipaments informàtics i mobiliari per a..».
OOOOO
En el codi línia 401/000/99, substituir beneficiaris previstos per:
Associacions juvenils, federacions i confederacions d'alumnes inscrites en el cens corresponent de l'IVAJ.
OOOOO
En problemàtica sobre la qual s'actua, afegir-hi al final del punt 1:
Augment de la precarietat de l'ocupació i índex baixos d'oferta d'ocupació per als joves i les joves.
OOOOO
En «línies d'actuació» afegir:
Campanyes que incidisquen en la necessitat de la implantació de la política d'igualtat en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana.
OOOOO
Agència Valenciana de Turisme
Fitxa FP7
Codi línia 702/000/99
Descripció i finalitat: modificació text
Substituir per:
Descripció i finalitat: finançament de projectes o actuacions singulars de turisme interior.
OOOOO
Radiotelevisió Valenciana
En «Objectius i accions», afegir:
En el tercer punt, al final:
«Fins arribar al 75% de l'emissió en valencià en el primer»
OOOOO
En «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999», en el tercer apartat.
Text que cal modificar: - Augmentar en TVV les hores totals d'emissió i de la programació en valencià, una vegada consolidades les emissions del segon canal.
Text modificat: - Augmentar en el primer canal de TVV -Canal 9- les hores totals de programació i emissió en valencià en totes les franges horàries, especialment en els horaris de major audiència, tendint a generalitzar-ne l'ús en tot tipus de programes i assegurant una presència mitjana anual d'aquesta llengua d'almenys un 75% en temps d'emissió i d'almenys un 60% en termes d'audiència absoluta. Tal com s'esdevé des de la posada en marxa i procés de consolidació del segon canal de TVV -Notícies 9-, les seues emissions seran íntegrament en valencià i s'augmentarà progressivament el nombre total d'hores de programació i emissió regular.
OOOOO
En: «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Produir, programar i emetre en TVV i Ràdio 9, programes d'acord amb el que estableix l'article 7, apartat j) de la Llei de Creació de la RTVV».
OOOOO
En: «Objectius i acciones a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Incentivar la publicitat en valencià en els dos canals de TVV i en Ràdio 9».
OOOOO
En: «Objectius i accions que es desenvoluparan durant 1999»
Afegir-hi:
«Potenciar Ràdio Autonomia Valenciana SA des de la TVV, aprofitant les sinergies del grup RTVV».
OOOOO
En: «Objectius i accions que es desenvoluparan durant 1999»
Afegir-hi:
«Incrementar en Canal 9, primera cadena de TVV, les hores totals d'emissió i programació en valencià».
OOOOO
En: «Objectius estratègics»
On diu: «Ser punt de trobada i d'expressió de totes les tendències polítiques o sensibilitats socials i culturals,..».
Ha de dir: «Ser punt de trobada i vehicle d'expressió de pluralisme polític, social i cultural de la Comunitat Valenciana...».
OOOOO
Televisió Autonòmica Valenciana
En «Objectius i accions que es desenvoluparan durant 1999», en el tercer apartat.
Text que cal modificar: - Augmentar en TVV les hores totals d'emissió i de la programació en valencià, una vegada consolidades les emissions del segon canal.
Text modificat: - Augmentar en el primer canal de TVV -Canal 9- les hores totals de programació i emissió en valencià en totes les franges horàries, especialment en els horaris de major audiència, tendint a generalitzar-ne l'ús en tot tipus de programes i assegurant-ne una presència mitjana anual d'aquesta llengua d'almenys un 75% en temps d'emissió i d'almenys un 60% en termes d'audiència absoluta. Tal com s'esdevé des de la posada en marxa i procés de consolidació del segon canal de TVV -Notícies 9-, les seues emissions seran íntegrament en valencià i s'augmentarà progressivament el nombre total d'hores de programació i emissió regular.
OOOOO
En: «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Incrementar l'emissió en valencià en Canal 9, primer canal de TVV, en franges horàries de màxima audiència».
OOOOO
En: «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Incrementar el nombre d'hores d'emissió en valencià potenciant el doblatge de sèries, pel·lícules i llargmetratges».
OOOOO
En: «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Publicitar en els dos canals de TVV la programació de Radio 9».
OOOOO
En: «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Aplicar un control estricte en els horaris d'emissió de programes que pel seu contingut, puguen perjudicar a menors, d'acord amb les normes pròpies de RTVV SA, les nacionals i les europees de protecció de la infantesa i la joventut».
OOOOO
En: «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Potenciar la coproducció dels espais dramàtics en valencià amb productores i actors de la Comunitat Valenciana».
OOOOO
RADIO AUTONOMIA VALENCIANA SA
En: «Objectius estratègics»
On diu:
«... ser punt de trobada i d'expressió... socials i culturals; ..».
Ha de dir:
«... ser punt de trobada i vehicle d'expressió del pluralisme polític, social i cultural de la Comunitat Valenciana;..».
OOOOO
En: «Objectius i accions a desenvolupar durant 1999»
Afegir-hi:
«Incentivar la publicitat de Ràdio 9 en valencià».
OOOOO
INSTITUT VALENCIA DE L'HABITATGE, SA
En: Objectius
Desenvolupament de la política d'habitatge
Afegir-hi: Nou apartat
«h) Donar un major impuls a l'actuació dels poblats marítims de València».
OOOOO
INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA INDUSTRIA VALENCIANA
En «Línies d'actuació», afegir:
Pla de potenciació i promoció dels productes artesans tradicionals valencians.
OOOOO
Afegir una nova línia:
Pla de potenciació i promoció dels sectors industrials tradicionals valencians.
OOOOO
Afegir un nova línia:
Polítiques encaminades a fomentar i potenciar la cooperació i l'associacionisme industrial.
OOOOO
Fitxa: F.P.4
En: «Objectiu bàsic»
Afegir-hi: «4.1 Donar suport a les estratègies empresarials que suposen la implementació en les organitzacions empresarials de polítiques d'optimització dels recursos humans fonamentades en el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, de tal manera que es facilite la incorporació, permanència i promoció de les dones en els llocs de responsabilitat en les empreses».
OOOOO
Objectiu bàsic:
Afegir un punt nou amb el text següent:
«Creació de llocs de treball»
OOOOO
Objectiu bàsic:
Afegir el punt 3.1 al final del text següent:
«compatible amb el medi ambient»
OOOOO
Fitxa: F.P.4
En: «Problemàtica sobre la qual s'actua»
Afegir-hi: «4 Pla d'actuació del Govern de la Generalitat Valenciana per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (1997-2000)».
OOOOO
Fitxa: F.P.4
En: «Objectiu bàsic»
Afegir-hi: «4.2 Estimular la constitució d'iniciatives promogudes per dones».
OOOOO
Entitat: IMPIVA
Fitxa: F.P.4
En: «Objectiu bàsic»
Afegir-hi: «4.4 Donar suport a la competitivitat i la permanència dels petits comerços i negocis dirigits per dones».
Entitat: IMPIVA
Fitxa: F.P.4
En: Objectiu bàsic
Afegir-hi: «4.5 Donar suport a les iniciatives empresarials de dones que contribuisquen al desenvolupament econòmic o industrial, a nivell local o regional, o bé a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en el medi rural».
PARC TEMATIC D'ALACANT, SA
En: «Objectius i accions a desenvolupar en 1999»
Després de ....Ciutat de la Llum
Afegir:...i presentar la memòria d'objectius i l'estudi de viabilitat.

linea