diari

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 1997, de la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible, per la qual es declaren refugi de caça, amb la denominació de Reserva de Fauna del Paratge Natural del Desert de les Palmes, els terrenys d'aprofitament cinegètic comú compresos dins del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes.

(DOGV núm. 3091 de 02.10.1997) Ref. Base de dades 3271/1997

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 1997, de la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible, per la qual es declaren refugi de caça, amb la denominació de Reserva de Fauna del Paratge Natural del Desert de les Palmes, els terrenys d'aprofitament cinegètic comú compresos dins del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes.
AtÈs que el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes, aprovat definitivament per mitjà del Decret 95/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, estableix en l'article 11.3.a. que «L'aprofitament cinegètic que es vulga realitzar dins de l'àmbit del paratge natural tindrà com a finalitat última el manteniment de l'equilibri biològic de les diferents espècies. Per això, i a fi de garantir la consecució d'aquest, la Conselleria de Medi Ambient haurà de declarar tots els terrenys d'aprofitament cinegètic comú, existents en l'interior del paratge, com a refugi de caça».
Vista la sol·licitud formulada pel senyor Valero Casanova Casanova, en representació de la Comunitat de Pares Carmelites Descalços d'Aragó i València, de data 6 de novembre de 1996, propietària de la forest Desert de les Palmes, en la qual sol·licita que es declaren com a refugi de caça els terrenys d'aprofitament cinegètic comú que estan dins de la propietat esmentada.
Vist l'informe emés pels Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient de Castelló, en què es detallen els intensos usos recreatius de l'espai protegit que poden entrar en conflicte amb un aprofitament cinegètic no ordenat.
Vista la proposta del Servei de Protecció d'Espècies pertanyent a la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient.
A l'empara de l'article 11 de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de Caça, i de l'article 12 del seu reglament.
Fent ís de les facultats que tinc atribuïdes, resolc:
Article 1
Declarar refugi de caça (Reserva de Fauna del Paratge Natural del Desert de les Palmes) els terrenys cinegètics d'aprofitament comú en l'àmbit del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes, amb una extensió total aproximada de 2.500 hectàrees. Els límits del refugi de caça s'especifiquen descriptivament i cartogràficament en els annexos I i II d'aquesta resolució.
Article 2
En aquest refugi de caça, i a fi d'assegurar la conservació de les espècies de fauna, estarà prohibit, permanentment, l'exercici de la caça.
No obstant això, quan hi haja raons d'ordre biològic, tècnic o científic que aconsellen la captura o reducció de determinats exemplars, el director dels Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient de Castelló, amb l'informe previ del director conservador del paratge natural, podrà concedir l'oportuna autorització i fixar les condicions aplicables en cada cas.
Article 3
Els terrenys cinegètics que es qualifiquen com a refugi de caça se senyalitzaran amb les tauletes corresponents, segons el model establit en la Resolució de 26 d'abril de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta resolució vigeix des del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 d'agost de 1997.- El director general per al Desenvolupament Sostenible: Ricardo Jiménez Peydró.
ANNEX I
Límits (segons el plànol adjunt, annex II)
Nord: límit del Paratge Natural del Desert de les Palmes, coincident amb la carretera que uneix les poblacions de Cabanes i Orpesa i límit amb el vedat privat de caça CS-10.153.
Est: en el terme municipal de Cabanes, límit del paratge natural. En terme municipal de Benicàssim, límit del paratge natural i límit amb el vedat privat de caça 10.084.
Sud: límit del paratge natural en els termes municipals de Castelló i Benicàssim.
Oest: límit amb els vedats privats de caça 10.080 i 10.089 i límit del paratge natural en el terme municipal de Cabanes.

linea