diari

ORDRE de 19 de juliol de 2001, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2001/2002 en el Parc Natural de l'Albufera. [2001/X8103]

(DOGV núm. 4062 de 10.08.2001) Ref. Base de dades 3284/2001

ORDRE de 19 de juliol de 2001, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2001/2002 en el Parc Natural de l'Albufera. [2001/X8103]
Mitjançant l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, es va regular la caça, amb caràcter general, al Parc Natural de l'Albufera. Mentre que no s'aprove el seu Pla Rector d'Ús i Gestió, cal arbitrar mesures de regulació de l'activitat cinegètica per a la temporada de caça de 2001/2002.
Per tot això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article 1. Període hàbil
1.1 El període hàbil de caça en els vedats declarats com d'aquàtiques i afectats pel Parc Natural de l'Albufera serà els dissabtes i diumenges des del 30 de setembre fins al 27 de gener de 2002.
1.2 A més d'aquest període general, els titulars dels vedats d'aquàtiques podran sol·licitar al director territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la caça durant els dies del 13 al 18 de gener de 2002, sota la següent condició:
– Presentar un pla del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, en què s'hi fixarà una zona d'almenys el 30%, que haurà de romandre inundada, en què no es practicarà la caça durant aquest dies indicats, i serà assenyalada documentalment mitjançant croquis en els passis o permisos que s'estenguen als caçadors i la llegenda: «Reserva de càbiles».
Article 2. Horari
2.1 Conforme amb el que disposa l'article 33 del Reglament de la Llei de Caça, de forma general l'horari de caça serà des d'una hora abans de l'eixida del sol fins una hora després de la posta. Els titulars de vedats declarats com a d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València, augmentar l'horari hàbil fins a 2 hores abans de l'eixida del sol i fins a 2 hores després de la posta.
2.2 Igualment, els titulares de vedats d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la realització de quatres tirades nocturnes en fase de lluna plena, coincidents per a tots els vedats. Com a mínim dues de les tirades coincidiran amb dies hàbils de caça.
Article 3. Espècies
3.1 S'hi autoritza la caça de totes les espècies cinegètiques contemplades en l'Ordre de 6 de juny de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'hi fixen els períodes hàbils de caça i s'establixen les vedes especials per a la temporada 2001-2002 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.024, de 19 de juny de 2001).
3.2 Les espècies no considerades com d'aus aquàtiques podran caçar-se durant els dies hàbils ressenyats, des del 12 d'octubre de 2001 fins al 6 de gener de 2002.
Article 4. Calendaris reduïts
Els titulars dels vedats que s'ajusten a un calendari de caça més reduït (vedats tradicionals, acotats amb restriccions en la seua resolució de creació, acotats amb restriccions voluntàries, etc.) hauran de comunicar-ho a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València abans del dia 1 d'octubre de 2001.
Article 5. Zones de reserva
A més a més de les zones previstes en l'article segon de l'Ordre de 12 de juny de 1992, s'establixen les següents zones de reserva. En aquestes solament es podran celebrar competicions de caça amb gossos de mostra i sense armes, prèvia sol·licitud i autorització de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València.
5.1 Se reserva la zona lliure de Sollana:
Límit E: via del ferrocarril.
Límit N: perímetre del Parc Natural.
Límit O: perímetre del Parc Natural.
Límit S: límit del terme municipal.
5.2 Se reserva la zona lliure de Sueca:
Límit E: via del ferrocarril.
Límit N: límit del terme municipal.
Límit O: límit del terme municipal.
Límit S: perímetre del Parc Natural.
5.3 Se reserva la zona lliure de Sueca – Sollana:
Límit E: límit del terme municipal fins a la via del ferrocarril. Per la via del ferrocarril fins al límit del Parc.
Límit N: camí entre la séquia del Pla i la carretera Sueca– El Perelló.
Límit O: perímetre del Parc Natural.
Límit S: perímetre del Parc Natural.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes no regulats en la present ordre seran en allò disposat al Decret 96/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, per la qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera, en l'Ordre de 6 de juny de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'hi fixen els períodes hàbils de caça i s'hi estableixen les vedes especials per a la temporada 2001-2002 a la Comunitat Valenciana, i en l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Es faculta al director territorial de la Conselleria de Medi Ambient en València per a l'aplicació de la present ordre.
Tercera
La present ordre entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de juliol de 2001
El conseller de Medi Ambient,

linea