diari

DECRET 139/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana. [2000/F8056]

(DOGV núm. 3854 de 10.10.2000) Ref. Base de dades 3291/2000

DECRET 139/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana. [2000/F8056]
La Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, va introduir una nova disposició addicional novena en el Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, mitjançant la qual es va crear un nou cos de funcionaris, corresponent al grup A de titulació, denominat cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana. Posteriorment, la redacció dels apartats 4 i 5 de la disposició addicional esmentada fou modificada per la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
La creació d'aquest cos respon a la necessitat de dotar l'administració de la Generalitat Valenciana d'un grup de funcionaris altament especialitzats en matèria tributària, a fi de poder escometre amb èxit els reptes que les comunitats autònomes tenen plantejats en aquests moments, derivats del nou model de finançament autonòmic, que suposa un increment de la corresponsabilitat fiscal mitjançant la cessió de majors competències en l'àmbit tributari, així com davant la perspectiva de desenvolupament d'aquest model que, sens dubte, es traduirà en la transferència de majors competències tributàries de l'estat a les comunitats autònomes.
Disposa la norma de creació d'aquest cos que són funcions dels inspectors de tributs totes aquelles de caràcter no directiu inherents a la gestió tributaria de la Generalitat. Es preveu també que l'ingrés en el cos exigirà la titulació en Dret, en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses, així com la superació de la corresponent oposició lliure, i, si és el cas, d'un posterior curs de formació específica en matèria tributària. La regulació de l'àmbit i extensió de les competències dels funcionaris del cos i el seu règim es difereix, tanmateix, a un posterior desplegament reglamentari.
De conformitat amb això, aquest decret té per objecte l'aprovació dels aspectes reglamentaris bàsics del cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, mitjançant una regulació específica, atesa l'especialització anteriorment indicada i la via reglamentària habilitada per la disposició addicional novena esmentada del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.
Així doncs, el present decret s'estructura en quatre capítols, deu articles i tres disposicions transitòries. El primer dels capítols, «Objecte i àmbit d'aplicació», es dedica a l'exposició sumària del contingut del decret, que es desplega en els articles següents. El capítol segon, «Funcions dels inspectors de tributs», concreta les funcions pròpies de la gestió tributària de la Generalitat Valenciana. El capítol tercer, «Ingrés en el cos d'inspectors de tributs», desplega el procediment d'oposició previst per a l'ingrés de nous funcionaris en el cos, així com el curs de formació que, si és el cas, s'haja de realitzar. El capítol quart, «Provisió de llocs de treball del cos d'inspectors de tributs», estableix els criteris que han de seguir-se per a la provisió de llocs de treball pels funcionaris del cos d'inspectors. Finalment, les disposicions transitòries del present decret fan referència a les especialitats de la primera convocatòria de proves d'ingrés en el cos, i en particular, a les condicions d'accés a l'esmentat cos dels funcionaris als quals fa referència l'apartat 4 de la disposició addicional novena del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, en la redacció que en fa la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
En consideració a tot això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de setembre de 2000,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament del Cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana, que s'hi insereix com a annex.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller que tinga atribuïdes les funcions en matèria de funció pública per a dictar les normes de desplegament d'aquest decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de setembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
Annex
Reglament del Cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana
CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d'aplicació
Article 1. Objecte
1. El present reglament té per objecte la regulació dels següents aspectes reglamentaris del cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana:
a) Funcions dels inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana.
b) Procediment d'ingrés en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana.
c) Criteris de provisió, pel procediment de concurs, de llocs de treball reservats al cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana.
2. Són inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana els funcionaris integrats en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana.
3. L'organització i el funcionament del cos es regirà, sense perjudici de l'aplicació de la normativa bàsica de l'estat, per les normes següents:
a) La disposició addicional novena del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana.
b) Pel present reglament, així com les normes de rang inferior dictades en el seu desplegament i aplicació.
c) En tot allò no previst en aquest reglament i en les seues disposicions de desplegament, resultaran aplicables, amb caràcter supletori, les normes reglamentàries generals de la funció pública valenciana d'igual rang.
CAPÍTOL II
Funcions dels inspectors de tributs
Article 2. Funcions
1. En el marc de les competències de la Generalitat Valenciana, són funcions pròpies dels inspectors de tributs totes aquelles de caràcter no directiu inherents a la gestió tributària de la Generalitat Valenciana, i, en particular, les següents:
a) Liquidació dels tributs, llevat de la valoració de béns i drets amb fins tributaris.
b) Recaptació executiva dels ingressos de dret públic i, en període voluntari, dels seus tributs.
c) Inspecció dels tributs i fiances urbanes.
d) Coordinació de la gestió i recaptació dels restants ingressos de dret públic.
e) Resolució, o, si és el cas, proposta de resolució, de recursos i reclamacions relatius a les matèries recollides en les lletres a), b) i c) precedents.
f) Disseny de la política tributària i elaboració de les seues previsions pressupostàries d'ingressos per tributs, preus públics i ingressos patrimonials.
g) Elaboració de projectes de normes tributàries i de preus públics.
h) Emissió d'informes per a la resolució de consultes relatives a les matèries enumerades en les lletres precedents d'aquest apartat.
2. Els llocs inclosos en la relació de llocs de treball de la conselleria competent en matèria d'hisenda, que tinguen assignat l'exercici de les funcions enumerades en l'apartat 1 anterior, seran coberts per personal integrat en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana. Quan els llocs de treball que tinguen encomanades aquestes funcions no corresponguen a la conselleria competent en matèria d'hisenda no serà necessària aquesta adscripció.
Article 3. Funcions complementàries i auxiliars
No obstant el que disposa l'apartat 2 de l'article anterior, aquells llocs de treball de la conselleria competent en matèria d'hisenda que tinguen atribuït l'exercici accessori o residual de les funcions enumerades en l'article 2.1, així com la realització de funcions complementàries d'aquestes últimes, ja siguen merament preparatòries, de comprovació o prova de fets o circumstàncies, d'administració general, d'organització i funcionament i altres similars que siguen necessàries per a la realització de les funcions pròpies dels inspectors, no hauran de ser, necessàriament, reservats a funcionaris del cos.
CAPÍTOL III
Ingrés en el cos d'inspectors de tributs
Article 4. Ingrés
L'ingrés en el cos requerirà la superació de l'oposició lliure corresponent i, si és el cas, quan així ho preveja la convocatòria respectiva, la realització amb aprofitament d'un curs de formació específica en matèria tributària.
Article 5. Requisits dels aspirants
1. Per a ser admesos a les proves d'ingrés en el cos, els aspirants hauran de complir els requisits recollits en l'article 12 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, i els títols exigits per a concórrer a les proves d'accés seran els de llicenciat en Dret, Economia o Administració i Direcció d'Empreses.
2. Els requisits als quals es refereix l'apartat anterior s'hauran de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds per a participar en les corresponents proves d'ingrés en el cos i mantenir-se fins al nomenament, si és el cas, com a funcionari de carrera d'aquest.
Article 6. Oposició
1. L'oposició constarà de cinc exercicis, dels quals seran eliminatoris els quatre primers.
El primer tindrà caràcter escrit i suposarà la resposta d'un qüestionari proposat pel tribunal corresponent a les matèries de Dret Civil i Mercantil, Economia General, Funció Pública i Gerència Pública.
El segon exercici, igualment de caràcter escrit, constarà de dues parts. La primera consistirà en la resolució de casos pràctics corresponents a les matèries de comptabilitat i matemàtiques financeres. La segona consistirà en la resolució de supòsits pràctics o en l'elaboració d'un dictamen sobre aspectes jurídics o comptables corresponents al temari de l'oposició.
El tercer exercici consistirà en l'exposició oral de diversos temes, escollits a l'atzar per l'aspirant, dels corresponents als grups de matèries següents: 1) Dret Constitucional i Administratiu; 2) Hisenda Pública; i 3) Sistema Financer.
El quart exercici consistirà en l'exposició oral de diversos temes, escollits a l'atzar per l'aspirant, d'entre els corresponents a les matèries de Dret Financer i Tributari.
El cinqué i últim exercici tindrà com a finalitat valorar els coneixements de valencià dels aspirants, i no tindrà caràcter eliminatori. No obstant això, els aspirants que, en la data de realització d'aquest exercici, puguen acreditar els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació de certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat Valenciana, podran optar per realitzar l'exercici o aportar la corresponent acreditació dels seus coneixements.
2. La qualificació dels exercicis a què es refereix l'apartat anterior serà la següent:
a) La del primer exercici, «apte» o «no apte», i es considerarà superat l'exercici en el primer dels supòsits.
b) El segon exercici serà qualificat, en la primera part, com a «apte» o «no apte”», i es considerarà superat en el primer dels dos casos. La segona part serà qualificada de 0 a 50 punts i serà necessari obtenir-ne un mínim de 25 per a superar-la.
c) La puntuació del tercer exercici es qualificarà entre 0 i 30 punts; per a superar-lo en seran necessaris 15.
d) El quart exercici es qualificarà de 0 a 40 punts; per a superar-lo serà necessari obtenir un mínim de 20 punts.
e) El cinqué exercici es valorarà de 0 a 5 punts. Quan s'hagen presentat certificats, diplomes o títols de valencià, que hagen sigut homologats per la Generalitat Valenciana, es valoraran segons el barem següent:
Orals: 0,90
De nivell Elemental: 1,70
De nivell Mitjà: 3,40
De nivell Superior: 5
Quan l'aspirant justifique diversos nivells de coneixement es computarà únicament el de major nivell.
La qualificació final de l'opositor s'obtindrà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes en els exercicis segon (part segona), tercer, quart i cinqué.
3. Les respectives ordres de convocatòria d'oposicions inclouran els temaris concrets corresponents als grups de matèries als quals es refereix l'apartat 1 d'aquest article, així com els terminis per a la realització de cadascun dels exercicis.
Article 7. Curs de formació
1. El curs de formació tindrà una duració màxima de sis mesos, i es valorarà de 0 a 100 punts, considerant la totalitat de les assignatures impartides en aquest. Aquesta valoració del curs es realitzarà en funció de la ponderació de les notes obtingudes en les diferents assignatures i el nombre d'hores impartides. Per a superar-lo amb aprofitament no haurà d'haver-se obtingut en cap assignatura una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.
2. Els aspirants que no superen inicialment el curs realitzaran, en el termini màxim de dos mesos, comptat des de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis de la conselleria competent en matèria de funció pública de la relació d'aspirants que han superat la totalitat de les assignatures impartides, una prova sobre les assignatures no aprovades, les quals, en cap cas, es valoraran en més de 5 punts cadascuna, aquests últims se sumaran, en el cas d'obtenir-se l'aprovat, a les qualificacions aconseguides en les assignatures superades durant el curs. Els aspirants que, una vegada acabades les proves referides, no hagen superat totes les assignatures, no seran nomenats funcionaris de carrera del cos.
3. La valoració de l'aprofitament de les assignatures impartides en el curs de formació s'efectuarà, a través dels exàmens corresponents, per les persones que les hagen impartit, les quals trametran els resultats al tribunal a l'efecte que aquest dicte resolució que fixe la relació definitiva d'aspirants aprovats per ordre de puntuació.
Article 8. Tribunals de selecció
1. Els tribunals de selecció de personal de nou ingrés en el cos, que són els òrgans col·legiats encarregats de l'execució del procediment d'ingrés i de l'avaluació dels distints exercicis d'aquest, d'acord amb el que disposa aquest reglament i la convocatòria respectiva, estaran formats per nou persones, d'acord amb la distribució següent:
a) Cinc funcionaris de carrera pertanyents al cos o altres sectors o cossos corresponents al grup A de titulació d'altres administracions als quals pertoque l'exercici de funcions inherents a la gestió tributària i que presten o hagen prestat servei en el Ministeri d'Economia i Hisenda, en l'administració tributària d'altres comunitats autònomes, en els ens locals o en els ens dependents dels anteriors, sense que, en cap cas, puga existir majoria de membres del cos en el tribunal. La Presidència del tribunal correspondrà a un dels funcionaris inclosos en aquest apartat.
b) Tres catedràtics o professors titulars d'universitat, pertanyents a les àrees de coneixement que componen els distints grups de matèries a què es refereix l'apartat 1 de l'article 6 d'aquest reglament.
c) Un funcionari de carrera del grup A de la Direcció General de Funció Pública, que exercirà les funcions de secretari del tribunal.
Per cada titular s'haurà de nomenar, almenys, un suplent, que haurà de reunir les mateixes condicions que aquell. El suplent del president del tribunal haurà de ser, en tot cas, un funcionari dels previstos en l'apartat a) anterior.
Les organitzacions sindicals més representatives podran proposar el nomenament d'un dels membres titulars del tribunal, i del seu suplent, que hauran de reunir els requisits previstos en les lletres a) o b) anteriors i que, en cap cas, podran exercir la presidència del tribunal.
El nomenament dels membres titulars dels tribunals de selecció i del seus suplents correspondrà al conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública.
2. El que disposa l'apartat 1 anterior serà d'aplicació igualment als processos de creació de borses de treball de personal interí del cos.
3. Per al millor compliment de la seua comesa, els tribunals a què es refereix aquest article podran sol·licitar i obtenir l'assessorament d'especialistes en aquelles proves en què ho estimen necessari o convenient sense que, en cap cas, aquesta col·laboració puga excedir de l'àmbit de la seua respectiva especialitat o incloure funcions decisòries.
4. Els tribunals de selecció tindran la consideració d'òrgans col·legiats de l'administració i, en qualitat de tals, estaran sotmesos a les causes generals d'abstenció i recusació dels seus membres contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les causes d'abstenció i recusació esmentades resultaran aplicables també al personal assessor a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.
CAPÍTOL IV
Provisió de llocs de treball del cos d'inspectors de tributs
Article 9. Provisió de llocs de treball
1. Els llocs de treball es proveiran d'acord amb els procediments següents:
a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisió i en aquest es tindran en compte els mèrits que es recullen en el present reglament com a annex.
b) Lliure designació: es cobriran per aquest sistema els llocs de treball qualificats com a caps de servei i els llocs singulars que així es configuren en les relacions de llocs de treball, per raó de la seua especial responsabilitat
2. En els casos de llocs el sistema de provisió dels quals siga el de concurs, cadascun serà adjudicat a aquell dels aspirants a aquest que, d'acord amb el que disposa l'annex, haja obtingut major puntuació. Quan de l'aplicació del barem previst en l'annex esmentat resulte empat entre dos o més aspirants, el lloc serà adjudicat a l'aspirant més antic en el cos, i, a igual antiguitat, aquest empat es resoldrà per l'ordre de puntuació obtingut en el curs de formació, si n'hi ha, i si no n'hi ha, o si persisteix l'empat, atenent el criteri d'estricte ordre alfabètic del primer cognom dels funcionaris en qüestió, per a això es prendrà el cognom que amb aquesta finalitat s'insacule.
Quan el lloc que s'ha de proveir amb caràcter definitiu siga la primera destinació dins del cos d'un funcionari en pràctiques, la referència efectuada a la puntuació del curs de formació com a criteri de desempat s'haurà d'entendre efectuada a la puntuació acumulada de l'oposició i del curs de formació; si persisteix l'empat prevaldrà la nota d'aquest últim sobre les de les proves d'aquella. Si persisteix la igualtat, prevaldrà la puntuació del quart exercici de la fase d'oposició, i, a igualtat d'aquesta, la del tercer exercici. Finalment, si continua l'empat es resoldrà atenent el criteri d'ordre alfabètic al qual fa referència el paràgraf anterior d'aquest apartat. Quan, d'acord amb el que disposa l'article 4 d'aquest reglament, la convocatòria conste únicament de fase d'oposició, prevaldrà directament, en cas d'empat, la puntuació del quart exercici d'aquesta i, si és el cas, resultaran també aplicables els altres criteris de desempat previstos en aquest paràgraf, per l'ordre que s'hi indiquen.
3. Quan siguen diversos els llocs d'una mateixa convocatòria als quals s'opte, els participants hauran d'establir en la seua sol·licitud l'ordre de preferència de tots aquests.
Article 10. Comissions de valoració
1. Les comissions de valoració són els òrgans col·legiats encarregats de l'avaluació dels mèrits del personal concursant, i, en general, de l'execució de les convocatòries, i hauran de resoldre sobre l'adjudicació d'acord amb el que disposa aquest reglament i la convocatòria respectiva.
2. Les comissions de valoració estaran formades per un nombre imparell de membres dels enumerats en els apartats a), b) i c) següents, entre un mínim de set i un màxim d'11, d'acord amb la composició següent:
a) Un funcionari de la Direcció General de Tributs pertanyent al grup A de titulació, que actuarà com a president de la comissió, o, quan tots els llocs convocats depenguen orgànicament d'una direcció territorial de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el director territorial corresponent.
b) Quatre funcionaris de carrera de grup A nomenats a proposta de la Direcció General de Funció Pública, un dels quals exercirà les funcions de secretari de la comissió.
c) Dos, quatre o sis funcionaris de carrera de grup A nomenats a proposta de la Secretaria General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, depenent que el nombre de membres de la comissió siga set, nou o 11, respectivament.
Per cada titular s'haurà de nomenar, almenys, un suplent, que haurà de complir les mateixes condicions que aquell. El suplent del president de la Comissió de Valoració haurà de ser, en tot cas, un funcionari dels previstos en l'apartat b) anterior.
Addicionalment, cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives podrà proposar el nomenament d'un membre titular de la Comissió de Valoració corresponent, i del seu suplent, que hauran de reunir els mateixos requisits de titulació que els altres membres de la comissió esmentats en els apartats b) i c) anteriors.
Quan el nombre de membres de la Comissió de Valoració, junt amb el de representants sindicals, siga parell, el president de la comissió tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats.
El nomenament dels membres titulars dels tribunals de selecció i dels seus suplents correspondrà a l'autoritat o òrgan convocant.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Especialitats de la primera convocatòria de proves d'ingrés en el cos
En la primera convocatòria de proves d'ingrés en el cos la menció que l'apartat 1 de l'article 8 d'aquest reglament efectua, en la lletra a), a funcionaris de carrera del cos s'haurà d'entendre feta a funcionaris de carrera del cos superior d'inspectors de finances de l'estat.
Segona. Exercici de les funcions reservades al cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana
Les funcions a les quals es refereix l'article 2 d'aquest reglament continuaran sent exercides pel personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana que actualment les estiga exercint, mentre no es procedisca a la provisió dels corresponents llocs de treball per funcionaris de carrera del cos, en els termes previstos en la disposició transitòria segona de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i en aquest reglament.
Tercera. Accés al cos dels funcionaris recollits en l'apartat 4 de la disposició addicional novena del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
1. Els funcionaris als quals es refereix l'apartat 4 de la disposició addicional novena del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana s'integraran en el cos després de la superació de l'oportú curs selectiu, que es convocarà en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor del present decret.
2. Aquest curs selectiu tindrà uns continguts, una valoració i una duració similars al curso previst en els articles 4 i 7 del present reglament.
3. Aquells funcionaris que no superen inicialment el curs realitzaran, en el termini de dos mesos des del seu acabament, una prova de les assignatures no superades. Si no superen aquesta prova, no seran nomenats funcionaris de carrera del cos.
4. Després de la realització del curs selectiu previst en els apartats anteriors d'aquesta disposició, els funcionaris integrats en el cos per aquest procediment hauran de concórrer a la provisió dels llocs de treball reservats al cos. La comissió de valoració que haurà d'avaluar aquest concurs estarà constituïda en la forma prevista en l'article 10 d'aquest reglament. No obstant això, si algun dels directors territorials opta a places convocades en el concurs, serà substituït per un funcionari de la Direcció General de Tributs pertanyent al grup A de titulació, al qual correspondrà la presidència.

linea