diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 252/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'ordenació de titulacions universitàries y es regula el procediment d'autorització de la seua implantació a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 3094 de 07.10.1997) Ref. Base de dades 3322/1997

CORRECCIÓ d'errades del Decret 252/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'ordenació de titulacions universitàries y es regula el procediment d'autorització de la seua implantació a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
S'ha advertit una errada per omissió de l'annex I del Decret 252/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià (DOGV número 3.087, de 26.09.97, pàg. 15.255), per la qual cosa es publica a continuació:
ANNEX I
Memòria justificativa per a la implantació del títol de ... (títol) a ... (centre) de la Universitat _
1. Antecedents
1.1 Introducció.
1.2 Tràmits administratius realitzats. Situació d'aquests.
1.3 Estudi socioeconòmic.
1.4 Justificació de la necessitat de la titulació.
2.1 Plantilla de professorat.
2.2 Plantilla d'administració i serveis.
3. Previsió del nombre d'alumnes
4. Relació de departaments universitaris afectes al nou ensenyament
5. Estructura investigadora
6. Cost d'implantació
6.1 Infraestructura.
6.2. Increment de personal docent.
6.3. Increment de personal d'administració i serveis.
6.4. Despeses de funcionament.
7. Subvenció prevista
8. Pla d'estudis

linea