diari

ORDE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula el preu públic que ha de percebre la conselleria esmentada per la prestació del servici de fotocòpies d'ús públic en les oficines Prop de la Generalitat. [2006/6529]

(DOGV núm. 5282 de 16.06.2006) Ref. Base de dades 3348/2006

ORDE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula el preu públic que ha de percebre la conselleria esmentada per la prestació del servici de fotocòpies d'ús públic en les oficines Prop de la Generalitat. [2006/6529]
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, establix el règim general aplicable als preus públics de la Generalitat Valenciana, així com el procediment de fixació i aprovació de les quantitats corresponents.
El Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, determina els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïdes per mitjà de preu públic a la Comunitat Valenciana i inclou en l'annex, en la redacció donada per la disposició addicional tercera del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxa de la Generalitat Valenciana, i com a servici subjecte al règim de preus públics, per a totes les conselleries i organismes i ens dependents, el servici de fotocòpies.
Resulta un fet constatat que, a les oficines Prop de la Generalitat Valenciana, acudix diàriament un gran nombre de ciutadans que, en omplir diversos tràmits administratius in situ, necessiten la realització de fotocòpies de la documentació que hagen d'utilitzar en les seues relacions amb l'administració.
D'acord amb tot l'anterior, després de l'elaboració de l'informe economicofinancer que determina el cost del servici, i a la vista de l'informe emés per la Direcció General de Tributs de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, procedix l'aprovació de l'import del preu públic esmentat.
Per tot això i d'acord amb les facultats que m'atribuïxen l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991, de13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els preus,
ORDENE
Article1. Objecte
La present té com a objecte la regulació del règim jurídic aplicable al preu que ha de percebre la Conselleria d'Infraestructures i Transport (Secretària Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació) per la prestació del servici de fotocòpies d'ús públic en les oficines Prop de la Generalitat Valenciana.
Article 2. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament del preu públic regulat en la present orde els que utilitzen el servici de fotocòpies d'ús públic en les oficines PROP de la Generalitat Valenciana.
Article 3. Quantia
La quantia del preu públic objecte de la present es fixa en cinc cèntims per cada fotocòpia (0,05 euros). S'hi inclou l'import corresponent a l'aplicació del tipus de l'impost sobre el valor afegit vigent.
Article 4. Exigibilitat i pagament
L'obligació de pagament del preu públic regulat en esta orde naixerà quan s'utilitze el servici de fotocopiadora d'ús públic de les oficines Prop de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 26 de maig de 2006
El conseller d'Infraestructures i Transport,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

linea