diari

ACORD de 23 de juliol de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, durant la tramitació d'aquest. [2004/M7816]

(DOGV núm. 4806 de 27.07.2004) Ref. Base de dades 3368/2004

ACORD de 23 de juliol de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, durant la tramitació d'aquest. [2004/M7816]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 23 de juliol de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 13 de juliol de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment de declaració, mitjançant decret del Consell de la Generalitat, del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars.
Entretant culmina el procediment administratiu tendent a la declaració d'aquest espai protegit, cal assegurar que en l'àmbit territorial afectat no es puguen realitzar accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i ambiental, l'ordenació i i la gestió de la qual són objecte del decret, de conformitat amb el que estableix en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per aquesta raó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació del dit decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en els apartats b) a f) de l'article 28.1 de la Llei 11/1994, que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 13 de juliol del 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars.
2. Aquestes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'hauran d'ajustar exclusivament als requisits i els condicionants ambientals establits en les respectives legislacions sectorials.
Tercer
Les mesures cautelars a què es refereix el present acord estaran vigents fins a la declaració del paisatge protegit, sense que en cap cas la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Quart
El present acord tindrà efecte des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Castelló de la Plana, 23 de juliol de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,

linea