diari

DECRET 115/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport [2003/X8264]

(DOGV núm. 4543 de 14.07.2003) Ref. Base de dades 3388/2003

DECRET 115/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport [2003/X8264]
El Decret 71/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, fixa el nombre i denominació de les conselleries, entre les quals es troba la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
El Decret 7/2003, de 21 de juny, del president de la Generalitat, atribuïx a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport les competències relatives a educació, política lingüística, promoció cultural, patrimoni artístic i esports.
D'altra part, el Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, establix l'estructura orgànica bàsica de les conselleries, i instaura les secretaries autonòmiques com a òrgans superiors dels departaments que actuen davall la dependència directa dels seus màxims responsables, així mateix el citat decret obliga el Consell, en la disposició final primera, a l'aprovació dels reglaments orgànics i funcionals.
Pel present reglament es procedix, en conseqüència, a desenrotllar l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, determinant els òrgans superiors i centres directius que la componen, les funcions que respectivament se'ls atribuïxen i les unitats administratives de rang superior que s'enquadren en cada un d'aquells.
Per tot això, de conformitat amb els articles 35.f) i 70 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat en la reunió del dia 11 de juliol de 2003,
DECRETE
Títol I
Disposicions generals
Article 1. Disposicions generals
1. La Conselleria de Cultura, Educació i Esport és el departament del Consell de la Generalitat a què correspon exercir les competències relatives a l'educació en tots els nivells, política lingüística, promoció cultural, patrimoni artístic i esports.
2. La dita conselleria és el departament titular de l'administració educativa, cultural i esportiva de la Generalitat Valenciana, a què, davall la superior autoritat del Consell de la Generalitat, li correspon dirigir, impulsar i executar l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència.
3. Territorialment, la conselleria s'organitza en servicis centrals, que estenen la seua competència a tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i en direccions territorials, amb competència d'àmbit provincial.
Article 2. Òrgans superiors i centres directius
Davall l'autoritat del conseller, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
Secretaria Autonòmica d'Educació.
Secretaria Autonòmica de Cultura.
Secretaria Autonòmica d'Esport.
Sotssecretaria.
Direcció General d'Ensenyament.
Direcció General d'Universitats i Investigació.
Direcció General de Personal Docent.
Direcció General del Llibre i Biblioteques.
Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià.
Direcció General de Règim Econòmic.
Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica.
Article 3. Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat d'assessorament i assistència al conseller en l'elaboració, coordinació i execució del programa d'actuacions del departament. Davall la presidència del o de la titular de la Conselleria, el Consell de Direcció està integrat pels titulars de les secretaries autonòmiques, sotssecretaria i direccions generals i pel director del Gabinet del conseller, que exercirà la secretaria del consell.
2. A les sessions del Consell de Direcció podran assistir, a més, els directors, caps o responsables dels centres, òrgans, unitats o ens adscrits al departament quan el conseller ho estime convenient.
3. El Consell de Direcció pot reunir-se en ple o en comissions. Es podran constituir totes les comissions que acorde el o la titular del departament, qui determinarà els membres que hagen d'integrar-les i designarà les persones que hagen d'exercir la presidència i la secretaria, sense perjuí que exercisca la facultat de presidir-les personalment.
4. Igualment, el conseller pot acordar, sempre que ho estime convenient, la constitució d'altres òrgans o comissions de caràcter consultiu i d'assessorament per a matèries concretes o assumptes específics, amb la composició que en cada cas determine.
Article 4. Substitucions
1. En els casos d'absència o malaltia del titular del departament, s'aplicarà el que disposa l'apartat i) de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. Fins que es resolga la substitució, les funcions d'aquell o aquella com a titular del departament seran exercides temporalment pels titulars de les secretaries autonòmiques, a excepció de les que li corresponen com a membre del Consell de la Generalitat, seguint l'orde de prelació previst en l'article 30 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de les Conselleries de l'administració de la Generalitat.
Este orde s'aplicarà també, a efecte de la substitució, a les secretaries autonòmiques, sotssecretaria i direccions generals.
El que establixen els paràgrafs anteriors s'entén sense perjuí del que, si és procedent, dispose el conseller mitjançant resolució.
Article 5. Nivell administratiu
El nivell administratiu de la Conselleria està constituït per totes les unitats que depenen directament dels o de les titulars de la Conselleria, de les secretaries autonòmiques, de la sotssecretaria o de les direccions generals del departament.
Títol II
De l'estructura i funcions dels òrgans superiors,
directius i servicis centrals de la Conselleria
Capítol I
Del conseller
Article 6. El conseller
El conseller de Cultura, Educació i Esport, com a titular del departament, és l'òrgan jeràrquic superior d'este i exercix totes les atribucions que li conferix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, en l'àmbit competencial del departament, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic.
Article 7. Gabinet del conseller
El Gabinet del conseller és la unitat d'assistència, assessorament i suport immediat del titular de la Conselleria, de qui depén directament. També té a càrrec seu el manteniment de les relacions del conseller amb els alts òrgans i institucions de la Generalitat Valenciana, de l'estat i de les altres comunitats autònomes, així com les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació.
Capítol II
De les secretaries autonòmiques
Secció primera
De la Secretaria Autonòmica d'Educació
Article 8. Secretaria Autonòmica d'Educació
1. La Secretaria Autonòmica d'Educació és l'òrgan superior de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport a què correspon, davall la superior direcció del conseller, la proposta i execució de la política en matèria d'ensenyança, universitats, investigació i personal docent.
2. La Secretaria Autonòmica d'Educació durà a terme les funcions previstes en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià i, en particular, exercirà la superior direcció de la inspecció educativa i coordinarà les unitats administratives que realitzen la dita funció. Així mateix, li correspondrà dirigir, impulsar i coordinar les relacions institucionals amb altres entitats públiques o privades, així com fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar en la vida dels centres docents i en els òrgans de representació de l'àmbit educatiu.
3. La Secretaria Autonòmica d'Educació dirigirà i coordinarà els següents centres directius:
3.1. Direcció General d'Ensenyament.
3.2. Direcció General d'Universitats i Investigació.
3.3. Direcció General de Personal Docent.
Article 9. Direcció General d'Ensenyament
La Direcció General d'Ensenyament exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. La planificació, elaboració i proposta de criteris per a l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents, i dels servicis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com l'execució i aplicació d'aquells.
2. L'estudi i proposta de dotació de mitjans materials dels centres i servicis a què es referix l'apartat anterior. Així com elaborar la planificació educativa, d'acord amb les necessitats d'escolarització i dels servicis educatius a oferir.
3. L'estudi i proposta de creació, modificació, transformació i supressió de centres docents públics.
4. La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
5. L'autorització i supressió d'ensenyances a impartir en els centres públics i privats.
6. L'exercici de les facultats en matèria de règim disciplinari i sancionador en relació amb els centres educatius, sense perjuí de les que l'ordenament jurídic atribuïsca al o a la titular del departament.
7. El registre dels centres educatius.
8. La tramitació, proposta i gestió dels concerts amb els titulars de centres educatius privats.
9. L'expedició de títols i diplomes de nivell no universitari la competència dels quals corresponga a la Conselleria.
10. La gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi en l'àmbit no universitari.
11. L'edició, gestió i registre dels llibres d'escolaritat acreditatius dels estudis dels diferents nivells i etapes.
12. La gestió de les ajudes i subvencions a concedir, dins de l'àmbit funcional d'esta direcció general.
13. La planificació, ordenació i execució d'actuacions relatives a transport i menjadors escolars, servicis escolars, escoles-llar i altres de naturalesa anàloga.
14. L'elaboració i proposta dels currículums educatius i l'establiment dels criteris i orientacions per al seu desenrotllament i aplicació.
15. La determinació dels criteris per a la supervisió dels llibres de text i materials curriculars dins del procés ordinari d'inspecció que exercix l'administració educativa sobre la totalitat d'elements que integren el procés d'ensenyança i aprenentatge.
16. La promoció, elaboració i difusió de projectes i materials curriculars.
17. L'ordenació i execució dels plans i programes educatius.
18. L'autorització de projectes d'experimentació que es realitzen en centres educatius.
19. Promoure el desenrotllament de la formació professional de base i específica, adequant la seua ordenació a les necessitats socioproductives.
20. Promocionar l'establiment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats per a la implantació i desenrotllament de la formació professional i la formació permanent del professorat.
21. La regulació, ordenació i promoció dels servicis d'orientació educativa, psicopedagògica i professional.
22. La formulació de criteris i directrius pedagògiques respecte als requisits i característiques dels centres docents, equipament escolar i material didàctic.
23. L'estudi, elaboració i proposta de les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir el personal docent i el desenrotllament de la seua activitat.
24. L'estudi, proposta i execució de plans d'actuació per a la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià en el sistema educatiu, així com la promoció, autorització i assessorament dels diferents programes d'educació bilingüe en els nivells no universitaris.
25. La planificació, elaboració, organització i execució de programes d'activitats de formació del professorat i, en particular, la formació del professorat en les noves tecnologies així com la proposta de convocatòries per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent en els centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana.
26. La superior direcció, ordenació i gestió dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana.
27. Desenrotllar, gestionar, coordinar i fer el seguiment dels programes educatius per a la formació de les persones adultes.
28. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
29. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
30. Qualsevol altra funció que li encomanen els titulars de la Conselleria o de la Secretaria Autonòmica de què depén, o li conferisquen les disposicions vigents.
Article 10. Unitats dependents de la Direcció General d'Ensenyament
De la Direcció General d'Ensenyament depenen les unitats següents:
1. Àrea de Centres Docents, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article anterior relatives als centres docents.
2. Àrea d'Ordenació i Innovació Educativa, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article anterior relatives a l'ordenació i la innovació en matèria educativa.
3. Àrea de Formació Professional, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article anterior relatives a les polítiques en matèria de formació professional.
Article 11. Direcció General d'Universitats i Investigació
La Direcció General d'Universitats i Investigació exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. Estudiar, analitzar, proposar i gestionar el procediment i mitjans de finançament dels recursos que els centres universitaris i d'investigació necessiten per al desenrotllament dels seus fins, de conformitat amb les normes pressupostàries.
2. Elaborar els estudis sobre les partides pressupostàries destinades al finançament dels centres universitaris i d'investigació, en l'àmbit de la programació plurianual.
3. Realitzar el seguiment i control del desenrotllament i execució del pla d'inversions plurianual de cada universitat, així com aprovar la seua reprogramació anual, establint els procediments necessaris.
4. Autoritzar, d'acord amb el que establix l'article 81.3.h de la Llei Orgànica 6/2000, de 21 de desembre, d'Universitats, les operacions d'endeutament de les universitats públiques, previ informe favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
5. Autoritzar a les universitats públiques valencianes les operacions de disposició de fons previstes en el sistema de finançament de les infraestructures contingudes en el pla d'inversions de cada universitat prèviament aprovat.
6. Establir, en desenrotllament del que acorde el Consell de la Generalitat, les instruccions necessàries per a la correcta execució i control de les operacions de crèdit, financeres i de disposició de fons del sistema de finançament de les inversions de les universitats públiques vigent en cada moment.
7. Tramitar les propostes de creació, supressió, modificació, adscripció i integració, segons corresponga, d'universitats, facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries, instituts universitaris, col·legis universitaris i col·legis majors; així com d'aquells altres centres universitaris la creació dels quals no corresponga a les universitats.
8. Formular la proposta de taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris.
9. Elaborar els estudis per a la formulació de la política universitària i d'investigació, de manera que, respectant l'autonomia universitària, responga a les necessitats socials, econòmiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
10. Proposar i gestionar les convocatòries de beques relatives a ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, la competència de les quals corresponga a la Generalitat Valenciana.
11. Proposar, planificar, programar i ordenar la investigació científica en l'àmbit universitari, i proposar la creació dels òrgans i infraestructures necessaris per a esta.
12. Assumir la col·laboració, quan pertoque, amb les restants instàncies de la Generalitat Valenciana competents en matèria d'investigació, coordinant les actuacions d'estes en allò que puga afectar les universitats valencianes, encarregant-se així mateix del seu seguiment i control.
13 Fomentar i impulsar la participació de les entitats públiques i privades en la investigació universitària, així com la captació de recursos i ajudes que aquelles puguen disposar, assumint la seua planificació i gestió.
14. Canalitzar la presència de la investigació pública en matèries de la seua competència, en organismes, òrgans, programes i restants fòrums de decisió i debat que l'afecten, tant d'àmbit nacional com internacional.
15. Difondre, a través dels mitjans a la seua disposició, les estratègies d'investigació universitària en tots els àmbits socials, així com els resultats obtinguts, a fi d'aconseguir una implicació i una corresponsabilitat efectives en l'esforç investigador.
16. Prestar suport administratiu als òrgans de coordinació interuniversitària i assistència a la secretaria d'estos.
17. La coordinació administrativa de l'organització dels procediments selectius i de preinscripció per a l'accés a la universitat.
18. Proposar l'establiment i coordinació de relacions en matèria d'universitats i investigació amb organismes de l'administració General de l'Estat, d'altres comunitats autònomes i de l'estranger.
19. Donar suport administratiu a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari Valencià, i impulsar els tràmits dels procediments d'acreditació i avaluació de la qualitat universitària previstos en la normativa aplicable.
20. Exercir les competències que l'ordenament jurídic atribuïx a l'administració educativa en matèria universitària, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, excepte les que corresponguen als titulars de la Secretaria Autonòmica de què depenen o de la Conselleria o al Consell de la Generalitat.
21. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
22. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
23. Qualsevol altra que li encomanen els titulars de la Conselleria o de la Secretaria Autonòmica de què depenen, o que li atribuïsquen les disposicions vigents.
Article 12. Direcció General de Personal Docent
La Direcció General de Personal Docent exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. Exercir la direcció del personal docent dependent de la Conselleria.
2. Elaborar, emetre informe i proposar els projectes de disposicions, per a l'aprovació per l'òrgan competent, en matèria de règim jurídic de la funció pública docent no universitària.
3. Gestionar i mantindre les relacions per a assumptes de personal amb les organitzacions sindicals i òrgans de representació del personal docent.
4. Programar i proveir la dotació dels recursos humans del departament quant a personal docent, d'acord amb les necessitats previstes en els plans d'actuació que elaboren els òrgans competents.
5. La proposta de dotació de mitjans personals dels centres docents i dels servicis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com l'elaboració de les plantilles de personal docent dels dits centres i servicis, i la proposta de dotació de llocs de treball de personal no docent, d'acord amb la planificació prevista per la Direcció General d'Ensenyament.
6. Portar el registre del personal docent no universitari, sense perjuí de les funcions que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat Valenciana.
7. Elaborar i proposar per a l'aprovació l'oferta d'ocupació pública de personal docent.
8. Dictar, dins de l'àmbit de competència del departament, les resolucions i actes administratius que es requerisquen en els procediments selectius per a l'ingrés en la funció pública docent no universitària, excepte la convocatòria i aprovació de les bases, que es realitzarà per orde del conseller.
9. Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que depenguen del departament.
10. Estudiar, proposar i desenrotllar mesures que tendisquen a la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjuí de les atribucions que corresponguen als òrgans competents en matèria de funció pública.
11. Exercir les facultats disciplinàries respecte del personal docent dependent de la Conselleria, excepte les que l'ordenament jurídic atribuïx a altres òrgans.
12. Dirigir la gestió i, si és procedent, acordar la resolució dels assumptes relatius al personal docent, sense perjuí de les facultats que legalment o reglamentàriament estiguen atribuïdes o s'atribuïsquen a altres òrgans.
13. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
14. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
15. Qualsevol altra que li encomanen els titulars de la Conselleria o de la Secretaria Autonòmica de què depén, o li conferisquen les disposicions vigents.
Article 13. Unitats dependents de la Direcció General de Personal Docent
De la Direcció General de Personal Docent depén l'Àrea de Personal Docent, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions en matèria de personal docent.
Secció segona
De la Secretaria Autonòmica de Cultura
Article 14. Secretaria Autonòmica de Cultura
1. La Secretaria Autonòmica de Cultura és l'òrgan superior de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport a què correspon, davall la superior direcció del conseller, la proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cine, exposicions, museus, arts plàstiques, disseny, llibre, biblioteques, política lingüística i patrimoni cultural valencià.
2. La Secretaria Autonòmica de Cultura dirigirà i coordinarà els següents centres directius:
2.1. Direcció General del Llibre i Biblioteques.
2.2. Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià.
3. Depenen funcionalment de la Secretaria Autonòmica de Cultura i orgànicament de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, les unitats següents:
3.1. Àrea de Museus i Belles Arts, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article següent relatives als museus i a les belles arts.
3.2. Àrea de Promoció Cultural, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article següent relatives a la promoció cultural.
3. Àrea d'Arts Escèniques, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article següent relatives a les arts escèniques.
Article 15. Funcions
La Secretaria Autonòmica de Cultura exercirà les funcions previstes en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. La promoció, difusió, protecció i foment de la música, les arts escèniques, les arts plàstiques, el disseny, la cinematografia i la creació audiovisual, sense perjuí de les funcions atribuïdes als ens públics adscrits a la Conselleria.
2. La promoció i difusió nacional i internacional de la política cultural valenciana així com dels seus creadors i artistes, en les matèries de la seua competència.
3. Fomentar la col·laboració cultural amb altres entitats públiques i privades, nacionals i internacionals, per a la realització de projectes culturals conjunts.
4. La proposta de creació i regulació de museus i altres centres de depòsit cultural del mateix caràcter.
5. La gestió dels museus dins de l'àmbit del departament.
6. La coordinació de les col·leccions d'arts plàstiques existents en els espais expositius de la Comunitat Valenciana i l'impuls de programes de col·laboració amb la xàrcia de sales d'altres institucions.
7. La promoció d'exposicions d'obres d'autors valencians, tant a la Comunitat Valenciana com fora.
8. La formació d'un fons de documentació bibliogràfica referit a la historiografia artística a la Comunitat Valenciana.
9. La difusió i divulgació dels fons públics i privats d'arts plàstiques per mitjà d'exposicions temporals, en coordinació i amb l'assessorament dels titulars o directors dels museus o col·leccions.
10. El foment de la difusió didàctica de les col·leccions dels museus, d'acord amb les iniciatives i propostes de les direccions d'aquells, així com la coordinació dels tallers i programes didàctics per a escolars.
11. La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en l'àmbit de les funcions previstes en este article.
12. La tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional previst en este article i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
13. L'elaboració i proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
14. Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomane el conseller.
Article 16. Direcció General del Llibre i Biblioteques
La Direcció General del Llibre i Biblioteques exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. La regulació, protecció, coordinació, ajuda i, si és procedent, gestió de biblioteques i hemeroteques, dins de l'àmbit competencial del departament.
2. La gestió, proposta i, si és procedent, exercici de les atribucions que corresponen al departament en matèria del llibre, excepte les assignades a l'administració educativa en matèria de llibres de text.
3. L'exercici de les funcions que tinga atribuïdes el departament en matèria de depòsit legal d'obres impreses i propietat intel·lectual.
4. La promoció i ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter anàleg que es realitzen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
5. L'estudi, enriquiment, conservació i restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, així com l'exercici de les facultats per a la seua vigilància i tutela, inclòs el règim sancionador, d'acord amb l'ordenament jurídic.
6. La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en matèria del llibre i biblioteques, així com la gestió d'estes.
7. La tramitació, proposta i, en general, execució d'actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades per òrgans competents.
8. L'elaboració i proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
9. Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els titulars de la Conselleria o de la Secretaria Autonòmica de què depenen.
Article 17. Unitats dependents de la Direcció General del Llibre i Biblioteques
De la Direcció General del Llibre i Biblioteques depén l'Àrea de Coordinació del Llibre i Biblioteques, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions relatives al llibre i a les biblioteques.
Article 18. Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià
La Direcció General de Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. Promoció, normalització i foment de l'ús del valencià en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2. Realitzar i fomentar estudis sobre la situació social del valencià.
3. Organitzar i coordinar cursos i activitats per a l'extensió dels coneixements del valencià, amb especial atenció al personal de les administracions públiques.
4. Assessorar les institucions i els particulars en tot el que es referix a l'ús del valencià, tenint en compte la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
5. Assessorar els ciutadans en l'exercici dels seus drets lingüístics en relació amb el valencià.
6. Dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, organitzar la realització de les proves corresponents i gestionar l'expedició dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià.
7. Impulsar l'actuació de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià.
8. Promoure l'establiment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, ens autònoms, empreses i associacions privades, per a l'aplicació i foment de l'ús del valencià.
9. La protecció, difusió, enriquiment, estudi i investigació, conservació i restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble i immaterial, així com la promoció, planificació i difusió del seu coneixement i la incorporació d'estos a usos actius, respectuosos i adequats a la seua naturalesa.
10. La formalització, gestió i inspecció dels llibres de registre de transaccions de béns mobles integrants del patrimoni cultural valencià, obligatoris per a antiquaris i comerciants dels dits béns.
11. La redacció de projectes en el camp de la restauració, la direcció de les intervencions i qualsevol altra actuació tècnica la competència de la qual corresponga a la Direcció General, o les que se li encomane en relació amb el seu àmbit funcional.
12. La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en matèria de la seua competència.
13. L'exercici de les facultats de vigilància i tutela legal del patrimoni cultural valencià, inclòs el règim sancionador, d'acord amb l'ordenament jurídic.
14. L'elaboració i posada al dia de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
15. L'elaboració, supervisió i manteniment del sistema valencià d'inventaris de patrimoni cultural.
16. La coordinació amb altres administracions públiques i òrgans de la Generalitat Valenciana en actuacions urbanístiques, mediambientals, arqueològiques i, en general, sobre el medi cultural, en l'àmbit de les funcions establides en este article.
17. La tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
18. L'elaboració i proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
19. Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els titulars de la Conselleria o de la Secretaria Autonòmica de què depén.
Article 19. Unitats dependents de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià
De la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià depenen les unitats següents:
1. Àrea de Política Lingüística, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article anterior relatives a la política lingüística.
2. Àrea de Patrimoni Cultural, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions previstes en l'article anterior relatives al patrimoni cultural valencià.
Secció tercera
De la Secretaria Autonòmica d'Esport
Article 20. Secretaria Autonòmica d'Esport
1. La Secretaria Autonòmica d'Esport és l'òrgan superior de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport a què correspon, davall la superior direcció del conseller, la proposta i execució de la política en matèria de promoció i foment de l'esport i relacions amb les entitats esportives.
2. La Secretaria Autonòmica d'Esport exercirà les funcions previstes en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià, i en particular les següents:
1. Promoure, fomentar i generalitzar l'hàbit de la pràctica esportiva entre tota la població, amb especial atenció a l'esport en l'edat escolar.
2. Promoure i impulsar l'associacionisme esportiu en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la realització d'activitats o la concessió d'ajudes que contribuïsquen a tal fi.
3. Organitzar i dirigir el funcionament del registre d'entitats esportives, en què són objecte d'inscripció o anotació els diferents tipus d'entitats previstes en la Llei de l'Esport, i aprovar els seus estatuts i reglaments així com les modificacions.
4. Coordinar i ajudar el funcionament de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, exercint respecte d'estes la tutela i atribucions establides en l'ordenament jurídic.
5. Planificar i programar la infraestructura esportiva de la Comunitat Valenciana d'acord amb el Pla director d'Instal·lacions Esportives i la Normativa Bàsica d'Instal·lacions Esportives.
6. Elaborar i actualitzar el cens d'instal·lacions esportives d'ús públic de la Comunitat Valenciana.
7. Tramitar els expedients de concessió d'ajudes i subvencions de fons públics per a instal·lacions i equipament esportiu.
8. Emetre els informes preceptius per a la construcció o obertura d'instal·lacions o establiments privats de caràcter esportiu que hagen de ser objecte d'utilització pública, en els casos que s'establisca reglamentàriament.
9. Exercir les atribucions que tinga assignades en matèria d'acreditació, formació i titulació de tècnics esportius.
10. Recolzar i tutelar l'esport d'elit, especialment el no professional, establint els beneficis per als esportistes que accedisquen a la dita condició.
11. Elaborar, en col·laboració amb les federacions esportives i a través del Centre de Suport a l'Esportista, programes de tecnificació i plans especials de preparació, per a la formació i millora fisicotècnica dels esportistes.
12. Promoure i impulsar, en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports i les federacions esportives, la investigació i l'establiment de mesures de prevenció, control i sanció per la utilització de substàncies o mètodes prohibits en l'esport.
13. Recolzar tècnicament i administrativament el Comité Valencià de Disciplina Esportiva, en el doble vessant competencial de disciplina esportiva i matèria electoral federativa.
14. Exercir les funcions que legalment li corresponguen en relació amb el Consell Valencià de l'Esport.
15. Coordinar amb la societat Circuit del Motor i de la Promoció Esportiva SA la gestió d'aquells aspectes que la vinculen amb la Generalitat.
16. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional de l'òrgan superior i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
17. Elaborar, emetre informes i proposar les normes i disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
18. Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuïsquen les disposicions vigents.
Article 21. Unitats dependents de la Secretaria Autonòmica d'Esport
De la Secretaria Autonòmica d'Esport depén l'Àrea de l'Esport, a la qual li correspondrà la direcció i coordinació de les funcions en matèria esportiva.
Capítol III
De la Sotssecretaria
Article 22. Sotssecretaria
El titular de la Sotssecretaria, davall la directa dependència del conseller, exercix les atribucions que li conferix l'article 75 de la Llei de Govern Valencià, així com les que li assigne el present reglament, les altres disposicions legals i aquelles que el conseller li encomane. En particular exercix les funcions següents:
1. Exercir la coordinació de les direccions generals davall la seua dependència.
2. Exercir la direcció del personal de la Conselleria, sense perjuí del que disposa l'article 12.
3. La inspecció de tots els servicis del departament.
4. Dirigir i gestionar els servicis generals i dependències comunes de la Conselleria.
5. Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com supervisar els expedients de contractació que gestionen altres centres directius, excepte aquells en què els òrgans titulars tinguen delegades les facultats per a la seua celebració.
6. Coordinar, supervisar i controlar l'organització i funcionament de tots els centres, servicis i unitats de la Conselleria.
7. Realitzar estudis tècnics i de dret comparat, així com recopilar documentació sobre matèries de competència de la Conselleria.
8. Establir directrius i criteris tècnics referents a la producció estadística del sistema educatiu, i dirigir l'elaboració i producció estadística.
9. Coordinar, gestionar i efectuar la supervisió de les publicacions.
10. Coordinar la labor de l'Àrea Jurídica, amb la dependència, organització i funcions que es regulen en el Decret 27/01, de 30 de gener, amb els òrgans superiors i directius i unitats administratives de la Conselleria i canalitzar les relacions amb el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
11. Emetre informe sobre els assumptes que calga sotmetre al Govern Valencià, al president o presidenta de la Generalitat Valenciana o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose el conseller.
12. Informar el personal directiu de la Conselleria sobre la procedència legal dels seus programes d'actuacions.
13. Elaborar compilacions de disposicions vigents, així com proposar les refoses i modificacions de texts legals.
14. Disposar la publicació, quan corresponga, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
15. Tramitar els expedients de contractació que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i aquells altres que, si és el cas, li siguen assignats reglamentàriament.
16. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
17. La tramitació de vacances, llicències i permisos del personal no docent adscrit a la Conselleria.
18. Portar la gestió, emetre informes, així com resoldre les sol·licituds de compatibilitat del personal.
19. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
20. Qualsevol altra que li encomane el conseller o li conferisquen les disposicions legals.
Article 23. Òrgans directius dependents de la Sotssecretaria
De la Sotssecretaria depenen els següents òrgans directius:
1. Direcció General de Règim Econòmic.
2. Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica.
Article 24. Secretaria General Administrativa
Adscrita a la Sotssecretaria i de conformitat amb l'article 79 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, la Secretaria General Administrativa és la unitat que, amb la màxima jerarquia del nivell administratiu, presta suport directe al titular de la Sotssecretaria i, davall la seua autoritat, exercix la direcció, coordinació i supervisió dels servicis generals de la Conselleria.
Article 25. Direcció General de Règim Econòmic
La Direcció General de Règim Econòmic exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. Portar la gestió patrimonial dels béns afectats a la Conselleria.
2. Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
3. Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
4. Emetre informes sobre viabilitat econòmica de projectes, plans i programes d'actuació.
5. Realitzar estudis, informes i propostes en matèria de retribucions del personal docent.
6. Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.
7. Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de gastos i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
8. Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
9. Coordinar i supervisar l'execució de tots els programes pressupostaris del departament, així com portar la gestió dels que tinga assignats.
10. Tramitar els expedients de contractació que corresponguen a l'àmbit funcional d'esta direcció general i aquells altres que, si és el cas, li siguen assignats reglamentàriament.
11. Gestionar els gastos de personal del departament i tramitar les incidències de la nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el procés d'elaboració d'esta.
12. Redactar i executar projectes d'obres i instal·lacions, així com atendre el seu manteniment.
13. Gestionar i efectuar la supervisió dels projectes tècnics i construccions, així com la direcció, seguiment i control de l'execució de les obres.
14. Emetre informe sobre tots aquells documents urbanístics referents a la reserva de sòl dotacional d'ús escolar de conformitat amb la normativa vigent.
15. Elaboració d'estudis previs i programes de necessitats de construccions escolars i estudis de viabilitat tècnica de parcel·les.
16. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
17. Elaborar, emetre informe i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
18. Qualsevol altra que li encomane el conseller o el titular de la Sotssecretaria o li conferisquen les disposicions legals.
Article 26. Unitats dependents de la Direcció General de Règim Econòmic
De la Direcció General de Règim Econòmic depenen les unitats següents:
1. Àrea Econòmica i de Pressuposts.
2. Àrea d'Infraestructures.
Article 27. Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica
La Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. Exercir les funcions en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i restants arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.
2. Potenciar, desenrotllar, i aplicar les noves tecnologies en l'àmbit de l'educació, la cultura i l'esport.
3. Elaborar projectes sobre organització, plans d'actuació i programes de necessitats del departament.
4. Elaborar estudis i anàlisis relatius a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa de la Conselleria, com dels procediments de gestió que s'hi realitzen, coordinant els treballs que en esta matèria elaboren altres òrgans o unitats del departament.
5. Dissenyar els sistemes d'informació tècnica, així com elaborar, promoure i dirigir la implantació dels projectes informàtics, la creació i manteniment de les aplicacions informàtiques i l'assessorament i el suport informàtic a tots els centres del departament, en coordinació amb el centre directiu competent en matèria de modernització i racionalització.
6. Gestionar les bases de dades i sistemes informàtics centrals del departament.
7. La regulació, conservació, estudi, classificació, protecció, ajuda i, si és procedent, gestió dels arxius, dins de l'àmbit competencial del departament.
8. La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en matèria d'arxius, així com la gestió d'estes.
9. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
10. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
11. Qualsevol altra que li encomane el conseller o el titular de la Sotssecretaria o li conferisquen les disposicions legals.
Títol III
De les direccions territorials
Article 28. Direccions territorials
1. Com a expressió del principi de desconcentració administrativa, en cada una de les capitals d'Alacant, Castelló i València s'establix la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport, davall la dependència orgànica de la Sotssecretaria i amb competència en el territori de la respectiva província.
2. Les direccions territorials depenen funcionalment dels distints centres directius de la Conselleria, segons l'índole de la matèria.
Article 29. Titulars de les direccions territorials
1. Al front de cada direcció territorial hi ha el director territorial de Cultura, Educació i Esport, amb el caràcter de representant permanent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en el seu respectiu territori.
2. Als o les titulars de les direccions territorials els correspon la direcció de tots els servicis, programes i activitats que desenrotllen els òrgans, unitats i centres dependents o integrats en la direcció territorial, exercint les funcions de direcció, coordinació i control d'estos. El director territorial és l'òrgan de relació ordinària i regular entre les unitats, centres i dependències territorials i els servicis centrals del departament.
Article 30. Funcions de les direccions territorials
1. Correspon al director territorial vetlar per l'adequat desenrotllament de les funcions pròpies de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en el seu àmbit territorial.
2. El titular de la direcció territorial exercix les funcions que li atribuïxen les disposicions vigents, així com les que expressament li deleguen els òrgans directius competents.
3. Contra els actes i resolucions del director territorial de Cultura, Educació i Esport es pot interposar recurs davant de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria, sense perjuí de les excepcions que establisquen les disposicions legals.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
1. Les referències que les disposicions vigents fan a l'extingida Conselleria de Cultura i Educació s'entendran fetes a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sempre que tinguen relació amb les competències que atribuïx a esta última l'apartat 1 de l'article 1 del present reglament.
2. Igualment, les mencions que les disposicions vigents fan als òrgans i centres directius de les extingida Conselleria, s'entendran referides als òrgans superiors i directius de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que corresponga, conforme al respectiu àmbit funcional que els atribuïx el present reglament.
Segona
1. Correspon a cada director territorial de Cultura, Educació i Esport, en l'àmbit del seu respectiu territori, exercir les atribucions en matèria de personal docent no universitari a què es referixen el Reial Decret 3.186/1978, d'1 de desembre, i el Reial Decret 2.293/1983, de 28 de juliol.
2. Igualment correspon als dits òrgans resoldre les sol·licituds d'autorització prèvia a la desafectació dels immobles i edificis públics escolars de propietat municipal, a què es referix el Reial Decret 605/1987, de 10 d'abril, conforme al procediment establit en este.
Tercera
La Secretaria Tècnica Administrativa del Consell Escolar Valencià depén orgànicament de la Sotssecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sense perjuí de la seua dependència funcional de la presidència del dit consell.
Quarta
S'adscriu l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa a la Secretaria Autonòmica d'Educació.
Quinta
L'Institut Valencià per al Desenrotllament de l'Educació a Distància s'adscriu a la Direcció General d'Ensenyament.
Sexta
La dependència orgànica de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, que la Llei 5/2002 de la Generalitat Valenciana de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, establix respecte a la Conselleria, s'articula a través de la Direcció General d'Universitats i Investigació.
Sèptima
Queda adscrit a la Secretaria Autonòmica de Cultura el Museu de Belles Arts de València.
Octava
Així mateix, queden adscrits a la Secretaria Autonòmica de Cultura, articulant-se a través de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, el Museu de la Valltorta i el Museu Arqueològic de Sagunt.
Novena
La dependència orgànica i funcional del Patronat del Palmerar d'Elx, que la Llei 1/1986, de 9 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Tutela del Palmerar d'Elx, establix respecte de la Conselleria, correspondrà a la Secretaria Autonòmica de Cultura, articulant-se a través de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià. De la mateixa manera, amb la mateixa dependència, s'articularà a través de la citada Direcció General el Patronat del Misteri d'Elx.
Deu
La Biblioteca Valenciana queda adscrita a la Direcció General del Llibre i Biblioteques.
Onze
L'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana queda adscrit a la Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica.
Dotze
Continuen vigents les disposicions addicionals quinta i sexta del Decret 115/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, per les quals es modificaren l'article 4 del Decret 47/1989, de 4 d'abril, sobre funcions, composició i organització de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, i l'article 3 del Decret 178/1988, de 15 de novembre, sobre composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià. Les referències que en estos dos últims decrets es fan a la direcció i al director general de Política Lingüística, s'entendran fetes, respectivament, a la direcció i al director general de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià.
Tretze
Sense perjudici de allò que disposa este reglament, les funcions que s'atribuixen als distints òrgans de la conselleria en matèria d'Investigació i Innovació Tecnològica i Assumptes Econòmics s'entendran sotmeses a les competències que corresponen a les comissions delegades creades sobre les dites matèries.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu continuaran subsistents i continuaran prestant suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponguen per raó de la matèria abans de la reestructuració duta a terme pel Decret 81/2003, sense perjuí de la competència per a resoldre dels òrgans a qui els ha sigut atribuïda, i la seua retribució es realitzarà a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris, fins que s'aproven les relacions de llocs de treball adaptades a l'estructura orgànica prevista en este reglament, sense perjuí que, des del moment de la seua entrada en vigor, es produïsquen determinats canvis d'adscripció d'unitats administratives, de conformitat amb la reorganització efectuada.
Segona
Als efectes del que establix l'apartat anterior, les unitats la denominació de les quals no haja canviat passaran a dependre, amb els seus actuals mitjans personals i materials, de les unitats superiors que establix este reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Cultura, Educació i Esport per a dictar les disposicions que requerisca l'execució i desenrotllament d'este decret, en compliment de l'article 71 de la Llei de Govern Valencià.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juliol de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El conseller de Cultura, Educació i Esport,

linea