diari

DECRET 117/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. [2003/X8255]

(DOGV núm. 4543 de 14.07.2003) Ref. Base de dades 3390/2003

DECRET 117/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. [2003/X8255]
El Decret 71/2003, de 21 de juny, del Govern Valencià, determina el nombre i la denominació de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, tot passant la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia a denominar-se Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
El Decret 7/2003, de 21 de juny, del president de la Generalitat, assigna a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme les competències en matèria d'indústria, comerç, consum, turisme, exportació, investigació i innovació tecnològica.
D'altra banda, el Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, establix l'estructura orgànica bàsica de les conselleries, tot instaurant les secretaries autonòmiques com a òrgans superiors dels departaments que actuen sota la dependència directa dels màxims responsables; així mateix l'esmentat decret obliga el Consell, en la disposició final primera, a l'aprovació dels reglaments orgànics i funcionals.
En el moment actual, es considera, doncs, necessari dictar una nova norma que regule l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i determine les funcions que s'atribuïxen als òrgans superiors i centres directius que la componen, i també les de les unitats administratives de superior rang que s'adscriuen a cadascun d'ells.
Pel que s'ha exposat, de conformitat amb el que s'ha establit en els articles 35 f) i 70 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i després de la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 11 de juliol de 2003,
DECRETE
Títol I
Disposicions generals
Article 1
La Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Consell de la Generalitat en les matèries d'indústria, comerç, consum, turisme, exportació, investigació i innovació tecnològica i exercirà les competències que legalment té atribuïdes a estos efectes.
Article 2
Territorialment, la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme s'organitza en serveis centrals i serveis territorials. Els serveis centrals tenen competència sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Els serveis territorials d'àmbit provincial són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que regix l'activitat administrativa de la Conselleria. Al front dels serveis territorials de cada província hi haurà un director territorial de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme amb dependència orgànica del sotssecretari.
Article 3
1. Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme està integrada pels següents òrgans superiors i de nivell directiu:
a) La Secretaria Autonòmica d'Indústria i Comerç.
b) La Secretaria Autonòmica de Turisme.
c) La Sotssecretaria de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
d) La Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada.
e) La Direcció General de Comerç i Consum.
f) La Direcció General d'Exportació.
2. Adscrites a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i sota la directa autoritat del conseller, s'emmarquen les entitats de dret públic Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), Agència Valenciana del Turisme i Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia.
Títol II
De l'estructura i les funcions dels òrgans superiors,
directius i serveis centrals de la Conselleria
Capítol I
Del conseller
Article 4
1. El conseller, en la condició de màxima autoritat de la Conselleria, exercix totes les competències inherents al seu càrrec, i expressament té atribuïdes les següents funcions:
a) Proposar al Govern Valencià el nomenament i el cessament d'alts càrrecs del departament.
b) Preparar i presentar al Govern Valencià els avantprojectes de llei, les propostes d'acord i els projectes de decret relatius a les qüestions pròpies del departament, i ratificar estos últims una vegada aprovats.
c) Formular motivadament els avantprojectes de pressupost de la Conselleria.
d) Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la Conselleria, en forma d'ordres d'esta.
e) Proposar al Govern Valencià, per a la seua aprovació, l'estructura i l'organització de la Conselleria.
f) Executar els acords del Consell de la Generalitat en el marc de les seues competències.
g) Resoldre els recursos que s'interposen contra resolucions dels organismes o les autoritats de la Conselleria que no estiguen adscrits a una secretaria autonòmica, o els d'esta quan no esgoten la via administrativa, llevat de les excepcions establides en les lleis.
h) Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgisquen entre distints òrgans i autoritats de la Conselleria.
i) Exercir la direcció, iniciativa, inspecció i totes altres funcions que li corresponguen respecte als organismes, les entitats i les societats adscrits a la Conselleria.
j) Disposar de les despeses pròpies dels serveis de la Conselleria dins dels límits legals i pressupostaris i disposar del crèdit exigible i fer la corresponent proposta de pagament.
k) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins dels límits legals i pressupostaris.
l) Atorgar o proposar, si és el cas, les recompenses que siga procedent i exercir les potestats disciplinàries i correctives de conformitat amb les disposicions vigents.
m) Qualssevol altres facultats que li atribuïren les lleis, els reglaments, el Govern Valencià o el president de la Generalitat Valenciana.
2. En els casos d'absència o malaltia del titular del departament, serà d'aplicació el que s'ha disposat en l'apartat i) de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. Fins que se'n resolga la substitució, les funcions d'aquell o d'aquella com a titular del departament seran exercides temporalment pels titulars de les secretaries autonòmiques, exceptuant-ne les que li corresponen com a membre del Consell de la Generalitat, seguint l'orde de prelació previst en l'article 43 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat .
L'esmentat orde serà d'aplicació, així mateix, a efectes de substitució, per a les secretaries autonòmiques, la sotssecretaria i les direccions generals.
El que establixen els paràgrafs anteriors s'entén sense perjudici del que, si és el cas, dispose el conseller mitjançant resolució.
Article 5
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat d'assessorament i assistència al conseller en l'elaboració, coordinació i execució del programa d'actuacions del departament. Sota la presidència del titular de la Conselleria, el Consell de Direcció, està integrat pels titulars de les secretaries autonòmiques, la sotssecretaria, les direccions generals i el director del Gabinet del conseller, que assumirà la secretaria del dit Consell.
2. A les sessions del Consell de Direcció podran assistir, a més a més, els directors, els caps o responsables de centres, òrgans, unitats o ens adscrits al departament, quan el conseller ho estime convenient.
3. El Consell de Direcció pot reunir-se en ple o en comissions. Es podran constituir totes les comissions que acorde el titular del departament, el qual determinarà els membres que han d'integrar-les i designarà les persones que han d'assumir la presidència i la secretaria, sense perjudici que exercisca la facultat de presidir-les personalment.
4. Igualment, el conseller pot acordar, sempre que ho considere convenient, la constitució d'altres òrgans o comissions de caràcter consultiu i d'assessorament, per a matèries concretes o assumptes específics, amb la composició que en cada cas determine.
Article 6
Directament adscrit al conseller hi haurà un gabinet, com a òrgan d'assistència i suport a este, que realitzarà les funcions que aquell li encomane.
Capítol II
De les secretaries autonòmiques
Article 7
A les secretaries autonòmiques els correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, i també les unitats administratives que s'hi integren.
Secció primera
De la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Comerç
Article 8
1. Sota l'autoritat del conseller, la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Comerç exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià, en matèria d'indústria, mineria, metrologia, artesania, investigació aplicada, comerç i consum.
2. La Secretaria Autonòmica d'Indústria i Comerç es compon dels següents òrgans:
– La Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada.
– La Direcció General de Comerç i Consum.
– La Direcció General d'Exportació.
Article 9
A la Direcció General d'Indústria i Energia li correspon exercir les funcions en matèria d'ordenació i promoció industrial, artesana i minera, normalització, homologació, qualitat i seguretat industrial, metrologia, registre d'establiments industrials, investigació aplicada i innovació tecnològica.
Article 10
1. De la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada depén l'Àrea d'Ordenació i Seguretat Industrial i Minera.
2. A l'Àrea d'Ordenació i Seguretat Industrial i Minera li correspon:
a) L'elaboració de la normativa i els plans d'actuació, coordinació i control en les matèries de normalització, homologació, qualitat i seguretat industrial, metrologia, registre d'establiments industrials, investigació i aprofitament de jaciments miners, aigües mineromedicinals i sector artesà.
b) L'elaboració d'estudis, informes i propostes sobre resolució d'expedients, procediments, organització i ordenació en les matèries industrial, metrològica, minera i artesana.
c) La centralització del Registre d'Establiments Industrials, així com l'actualització i el manteniment d'este.
d) L'establiment de les condicions per a l'acreditació del compliment dels requisits que han de reunir els professionals i les empreses que es dediquen a executar, mantenir, reparar o revisar instal·lacions, equips o aparells regulats pels reglaments tècnics de seguretat industrial.
e) La realització d'estudis i l'elaboració de propostes i plans d'actuació amb vista a la promoció, diversificació, modernització i millora de la competitivitat i de la qualitat del sector industrial.
f) L'anàlisi i el seguiment de les actuacions relatives a la promoció, el desenvolupament i el foment dels sectors industrial i miner, així com de les activitats pròpies de promoció tecnològica i de foment i millora de polígons industrials i sòl industrial.
g) La identificació, caracterització, anàlisi estratègica i promoció de districtes industrials, i també la realització d'actuacions de foment i diversificació per als nous sectors emergents.
h) L'elaboració d'estudis i projectes d'actuacions amb vista a la promoció i el desenvolupament del sector artesà i l'execució dels plans de foment i ordenació de l'artesania.
i) La planificació, programació, seguiment i avaluació d'actuacions administratives relatives a la política industrial desenvolupada per la Direcció General.
j) L'organització, tramitació i gestió administrativa i seguiment pressupostari de plans, programes, projectes i altres actuacions de foment i desenvolupament de política industrial.
k) La coordinació, funcionalment, de les unitats territorials en matèria de la seua competència.
Article 11
La Direcció General de Comerç i Consum exercirà les funcions en matèria d'ordenació, defensa de la competència, reglamentació i control de l'activitat comercial i de tots aquells aspectes relacionats amb la comercialització, i també en matèria de consum, informació i defensa dels consumidors i usuaris.
Article 12
1. De la Direcció General de Comerç i Consum depenen l'Àrea de Comerç i l'Àrea de Consum.
2. A l'Àrea de Comerç li correspon:
a) El desenvolupament d'accions tendents a l'ordenació i la reglamentació de l'activitat comercial, des del punt de vista funcional i sectorial, així com l'elaboració dels corresponents indicadors sobre l'evolució del sector.
b) L'assessorament i la informació en matèria d'establiment i utilització dels espais comercials per a la consecució d'un nivell adequat d'equipaments i la correcta inserció de les noves formes i unitats comercials en el sector.
c) Les actuacions en matèria d'inspecció i de defensa de la competències.
d) La formació i capacitació dels agents del sector de la distribució, i també l'estudi, coneixement i difusió de les estructures comercials, canals i processos de comercialització existents; la difusió i divulgació de la informació relativa tant a aspectes normatius com qualsevol altra que puga resultar d'interés.
e) La concertació, tutela, promoció i impuls de cambres de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell. L'ordenació i reglamentació en matèria de fires comercials.
f) L'elaboració de propostes per a la reforma, modernització i millora de les estructures comercials i dels programes de distribució comercial, l'adaptació de noves tecnologies, el foment de projectes de cooperació econòmica entre empreses del sector i la creació i millora d'espais urbans d'ús predominantment comercial i altres equipaments col·lectius, així com l'estudi, desenvolupament i execució dels programes d'ajuda al finançament de projectes destinats a esta finalitat.
g) L'impuls de l'associacionisme comercial i l'assistència tècnica en col·laboració amb altres institucions i entitats. El suport a la realització de manifestacions comercials de caràcter local o comarcal.
h) L'elaboració de propostes de mesures encaminades a l'execució de la política de preus de la Generalitat Valenciana i la tramitació, informació i elaboració de propostes de resolució dels expedients en matèria de preus que hagen de sotmetre's al conseller i a la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana.
i) La coordinació, funcionalment, de les unitats territorials en matèria de la seua competència.
3. A l'Àrea de Consum li correspon:
a) Promoure les condicions que garantisquen la lliure elecció i contractació de béns i servicis pels consumidors i usuaris, la igualtat de tracte, la supressió de discriminacions i el just equilibri de les prestacions.
b) L'elaboració de normes, directrius i programes dirigits a protegir els drets dels consumidors i usuaris, i la coordinació de les activitats públiques de suport i informació al consumidor.
c) El suport i la promoció de les associacions de consumidors i usuaris.
d) L'impuls i el suport tècnic i administratiu de les juntes arbitrals de consum.
e) La coordinació, funcionalment, de les unitats territorials en matèria de la seua competència.
Article 13
La Direcció General d'Exportació exercirà les funcions en matèria de defensa de sectors productius en l'exterior, tant en competència deslleial com en promoció comercial.
Article 14
1. A la Direcció General d'Exportació li correspon:
a) El disseny i l'execució de programes destinats a millorar la internacionalització i la posició competitiva dels productes i les empreses de la Comunitat Valenciana en els mercats exteriors
b) El disseny i l'execució de programes d'implantació d'empreses de la Comunitat Valenciana a l'exterior.
c) La concertació i l'impuls de les institucions firals de la Comunitat Valenciana i dels certàmens i fires comercials realitzats per estes.
d) El suport a la presentació dels productes i les empreses de la Comunitat Valenciana en fires comercials i altres esdeveniments de promoció realitzats a l'exterior.
e) La coordinació i el suport de les accions de promoció i internacionalització promogudes per les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i les associacions empresarials.
f) La col·laboració amb altres organismes en activitats de promoció comercial, internacionalització i suport a l'exportació.
Secció segona
De la Secretaria Autonòmica de Turisme
Article 15
La Secretaria Autonòmica de Turisme exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de control i supervisió de l'activitat i el funcionament de l'Agència Valenciana del Turisme i de política turística.
Capítol III
De la Sotssecretaria
Article 16
1. Sota la directa dependència del conseller, es crearà la Sotssecretaria, que portarà a cap la inspecció de tots els serveis del seu àmbit i exercirà la direcció de tot el personal d'esta.
2. Així mateix, el sotssecretari té competència respecte dels serveis comuns, la supervisió i recopilació de documents, i assistència en les matèries pròpies de cada conselleria, especialment amb vista a:
a) Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
b) Prestar assistència tècnica al conseller, els secretaris autonòmics i els directors generals en tot allò que es requerisca i exercir la coordinació general dels centres directius de la Conselleria i dels organismes, les entitats i les societats adscrits a esta.
c) Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i la viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions.
d) Informar dels assumptes que el conseller haja de sotmetre al ple del Consell de la Generalitat o al president.
e) Proposar la reforma que s'encamine a millorar i perfeccionar els serveis dels distints centres de la Conselleria, i preparar allò relatiu a la organització i el mètode de treball d'estos, atenent principalment els costos i rendiments.
f) Proposar les normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
g) Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten el Consell, proposar les refoses i les revisions de textos legals que es consideren oportunes i tenir cura de les publicacions tècniques, periòdiques o no, de la Conselleria.
h) Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en allò que afecte la Conselleria, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística i l'Institut Nacional d'Estadística o uns altres organismes que es consideren convenients.
i) Dirigir i supervisar la gestió de la Secretaria General Administrativa.
j) Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la Conselleria i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.
Article 17
1. Depén directament de la Sotssecretaria, la Secretaria General Administrativa.
2. En la Secretaria General Administrativa s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Direcció i impuls de la informatització dels serveis de la Conselleria.
b) Seguiment, gestió i tramitació de l'execució pressupostària.
c) Tramitació d'expedients de contractació i seguiment de l'execució d'estos.
d) Personal.
e) Assumptes generals.
f) Registre general, arxiu i oficines d'informació i d'iniciatives i reclamacions.
g) Estudi dels processos, les estructures i els mètodes de treball.
h) Racionalització dels procediments administratius i d'instruments de gestió.
i) Estudi i proposta sobre normalització de material i documentació.
j) Publicacions.
k) Direcció i coordinació de projectes d'obres propis o desenvolupats en virtut de convenis de col·laboració.
l) Estudis i informes tècnics i econòmics.
m) Manteniment, tractament i interpretació de fonts i dades estadístiques.
n) Seguiment i control de l'activitat parlamentària.
ñ) Biblioteca.
2. La Sotssecretaria coordinarà la tasca de l'Àrea Jurídica amb els òrgans superiors, directius i unitats administratives de la Conselleria. L'Àrea Jurídica de la Conselleria, amb dependència orgànica i funcional del Gabinet Jurídic de la Generalitat Valenciana, prestarà l'assessorament jurídic a la Conselleria i les entitats i ens que en depenen, en els termes previstos en l'article 5 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià, d'Organització i Règim de Funcionament dels Serveis Jurídics de la Comunitat Valenciana.
Títol III
De l'organització territorial
Article 18
1. Les direccions territorials de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme assumixen la representació de la Conselleria en el respectiu àmbit territorial i els correspondrà la direcció i coordinació de les unitats administratives del seu àmbit provincial i, en particular, les funcions que els siguen encomanades o atribuïdes reglamentàriament.
2. Les direccions territorials s'estructuren en les següents unitats:
– Servei Territorial d'Indústria.
– Servei Territorial de Comerç.
– Servei Territorial de Consum.
A les esmentades unitats els correspondran les funcions que els siguen encomanades o atribuïdes reglamentàriament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En els supòsits de vacant en la titularitat d'algun dels òrgans establits pel present decret, podrà acordar-se l'acumulació de les funcions corresponents a este, a un altre o altres òrgans.
Segona
L'adscripció de l'Agència Valenciana del Turisme a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme es farà efectiva quan es produïsquen les modificacions normatives oportunes.
Tercera
Les referències que en la normativa vigent s'efectuen a la Conselleria d'Innovació i Competitivitat i d'Indústria, Comerç i Energia s'entendran fetes a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Quarta
Les competències i facultats atorgades per disposicions normatives, qualssevol que en siga el rang, fins i tot les delegacions, a l'abans Secretaria General de la Conselleria, s'entendran atribuïdes a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Cinquena
Sense perjudici de allò que disposa este reglament, les funcions que s'atribuixen als distints órgans de la conselleria en matèria d'Investigació i Innovació Tecnològica i Assumptes Econòmics s'entendran sotmeses a les competències que corresponen a les comissions delegades creades sobre les dites matèries.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les unitats i els llocs de treball de nivell administratiu continuaran subsistents i donant suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponguen per raó de la matèria abans de la reestructuració portada a cap mitjançant el Decret 7/2003, sense perjudici de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els hi ha sigut atribuïda; la seua retribució es farà a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris. Tot això fins que s'aproven les relacions de llocs de treball adaptades a l'estructura orgànica prevista en el present reglament, sense perjudici que, des del moment de l'entrada en vigor, es produïsquen determinats canvis d'adscripció d'unitats administratives, de conformitat amb la reorganització efectuada.
No obstant això, el servicis territorials d'Indústria continuaran duent a cap la tramitació de tots els assumptes i els expedients en matèria d'energia que corresponien als servicis territorials d'Indústria i Energia abans de produir-se la reestructuració competencial, inclosa la resolució, amb el mateix límit temporal al qual al·ludix el paràgraf anterior i davall la dependència i la coordinació de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
Segona
Als efectes del que s'ha establit en el primer paràgraf de la disposició anterior, les unitats la denominació de les quals no haja canviat, passaran a dependre, amb els actuals mitjans personals i materials, de les unitats superiors que establix el present reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que s'ha establit en el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme per a dictar totes les disposicions que requerisquen el desenvolupament i l'execució del present decret, tot complint el que s'ha disposat en l'article 71 de la Llei de Govern Valencià.
Segona
El present decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juliol de 2003
El president de la Generalitat Valenciana,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Industria, Comerç i Turisme,

linea