diari

DECRET 126/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula el Consell Assessor Mixt de Coordinació Autonòmica. [2003/X8308]

(DOGV núm. 4544 de 15.07.2003) Ref. Base de dades 3403/2003

DECRET 126/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula el Consell Assessor Mixt de Coordinació Autonòmica. [2003/X8308]
L'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga a la Comunitat Autònoma la competència per a la creació, modificació i supressió de les àrees metropolitanes, dins del marc establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
En exercici d'esta competència, les Corts Valencianes van aprovar la Llei 2/2001, de l'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu fonamental de dotar d'un marc jurídic bàsic les àrees metropolitanes que es crearen en el territori d'aquesta Comunitat, el qual garantira la participació de tots els municipis en la presa de decisions, la necessària coordinació autonòmica en la prestació dels servicis públics encomanats i l'efectivitat de l'autonomia local.
Amb esta Llei es dóna resposta a la realitat geogràfica del territori, caracteritzat per l'existència de grans aglomeracions urbanes en què cal la planificació, prestació i gestió conjunta de determinades activitats i servicis, al costat del principi de coordinació que ha de presidir les relacions interadministratives. Coordinació en l'actuació dels distints municipis que conformen l'ens metropolità, i coordinació supramunicipal de caràcter autonòmic per a garantir, en definitiva, l'eficaç i equilibrada prestació territorial dels servicis públics.
Per això, el capítol III de la Llei, dedicat a la planificació i coordinació autonòmiques preveu, per primera vegada en la Comunitat, la constitució d'un Consell Assessor Mixt de Coordinació Autonòmica, el qual, integrat pels representants de totes les entitats metropolitanes, pels responsables de la gestió dels ens instrumentals i per òrgans de govern de la Generalitat, i sota la presidència del conseller competent en administració territorial, se li atribuïxen les funcions pròpies d'un òrgan col·legiat de consulta i assessor en matèria de coordinació i planificació autonòmica.
La regulació i constitució del Consell Assessor Mixt es va trametre al Consell de la Generalitat per a l'aprovació de la corresponent norma reglamentària, en virtut de la competència que li atribuïx la disposició final primera de la Llei 2/2001.
Constituïts en l'actualitat els ens metropolitans de servicis hidràulics i de tractament de residus, creats per les disposicions addicionals primera i segona de la Llei, la creació, regulació i constitució del Consell Assessor resulten totalment necessàries.
Mitjançant el present decret es regula el Consell Assessor Mixt, tenint en compte, i pel que fa a la seua composició, tant els departaments autonòmics competents per raó de la matèria, com les entitats metropolitanes existents, així com els ens instrumentals al seu servici i els òrgans directius dels quals han d'estar, necessàriament, representats.
Per tot això, en virtut del que disposen els articles 35.c) i f) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 11 de juliol de 2003,
DECRETE
Article 1. Naturalesa jurídica
El Consell Assessor Mixt de Coordinació Autonòmica és un òrgan col·legiat assessor i via de participació de les distintes administracions i entitats públiques en les matèries de competència de les àrees metropolitanes, amb les funcions i composició que s'establixen en el present decret.
Article 2. Adscripció
El Consell Assessor Mixt s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'administració territorial.
Article 3. Funcions
Són funcions específiques del Consell Assessor Mixt de Coordinació Autonòmica, les següents:
a) Informar, amb caràcter previ, sobre les actuacions de coordinació i planificació autonòmica en els respectius àmbits d'actuació de les entitats metropolitanes.
b) Informar, amb caràcter previ, sobre les directrius i objectius fixats per la Generalitat que hagen de ser atesos amb caràcter prioritari per les àrees metropolitanes en la seua gestió.
c) Proposar la programació de les actuacions adients per a la realització i prestació dels servicis que tinguen encomanats.
d) Analitzar les necessitats i elaborar propostes per a la coordinació dels ens metropolitans en l'àmbit autonòmic.
e) Formular quantes propostes i iniciatives es consideren convenients per a millorar la gestió de les mateixes.
f) Qualsevol altra que se'ls puga atribuir legalment o reglamentàriament i que afecten l'àmbit concret d'actuació dels ens metropolitans de la Comunitat Valenciana o es deduïsquen de la seua naturalesa d'òrgan assessor i consultiu.
Article 4. Composició
1. El Consell Assessor Mixt de Coordinació Autonòmica estarà integrat, a parts iguals, per representants dels ens metropolitans i representants de la Generalitat.
2. Estarà compost pel president, que serà el titular de la conselleria competent en matèria d'administració territorial, un vicepresident, que serà el titular de la direcció general competent en matèria d'administració territorial, i els vocals següents, els quals seran nomenats pel president:
– Dos representants de cada una de les entitats metropolitanes, a proposta de les seues respectives assemblees i entre els seus membres. La proposta haurà d'elevar-se al president dins dels dos mesos següents a la constitució de les assemblees dels ens metropolitans.
– Els directors gerents de cadascun dels ens instrumentals que, si és procedent, puguen existir en cada entitat metropolitana.
– Un representant, amb rang mínim de director general, a proposta dels consellers respectius, de cadascuna de les conselleries que tinguen competències en matèria de:
– Medi ambient.
– Obres públiques i urbanisme.
– Sanitat.
– Economia i hisenda.
3. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot en les seues deliberacions, un funcionari de la conselleria competent en matèria d'administració territorial, designat pel president del Consell Assessor Mixt. Es nomenarà igualment un secretari suplent, que reunirà idèntics requisits.
Article 5. Del president del Consell Assessor Mixt
Al president del Consell Assessor Mixt corresponen les funcions següents:
a) Tindre la representació de l'organisme.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'orde del dia, i tenir en compte, si és procedent, les peticions dels altres membres, formulades amb la suficient antelació.
c) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament dels debats.
d) Visar les actes i els certificats dels acords de l'òrgan.
e) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats que pogueren produir-se en l'adopció d'acords.
f) Adoptar les mesures necessàries per a l'adequat funcionament del Consell Assessor Mixt.
g) I totes aquelles inherents al seu càrrec, o que li siguen atribuïdes per disposició legal o reglamentària.
Article 6. Del vicepresident
Al vicepresident correspon assistir el president en l'exercici de les seues funcions, i substituir-lo en cas d'absència, vacant o malaltia.
Article 7. Del secretari
1. Al secretari correspon:
a) Assistir a les reunions.
b) Realitzar les convocatòries de les sessions, prèvia orde del president, així com les citacions als membres del Consell.
c) Preparar i distribuir la documentació necessària per a les deliberacions.
d) Redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Expedir certificats d'actes, acords i informes, amb el vist-i-plau del president.
f) Aquelles que siguen inherents al seu càrrec de secretari.
2. En absència del secretari exercirà les seues funcions el secretari suplent.
Article 8. Funcionament
1. El Consell Assessor Mixt es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades a l'any i, amb caràcter extraordinari, quan el convoque el president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud, d'almenys, un terç dels membres del Consell.
2. Per a l'elaboració i preparació dels distints informes el Consell Assessor Mixt podrà demanar tots els informes que considere necessaris, com també comptar amb la presència dels especialistes que considere oportuns.
Article 9. Règim jurídic
1. Per a la regulació de totes les qüestions relatives a l'organització, funcionament i règim d'adopció d'acords, el Consell Assessor aprovarà el corresponent reglament intern.
2. El Consell Assessor Mixt serà regit per la Llei 2/2001, de l'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes de la Comunitat Valenciana, per este decret, pel seu reglament intern i, en qualsevol cas, pels preceptes bàsics de la Llei 30/1992, que s'aplicarà també, amb caràcter supletori, en allò no previst en les esmentades normes.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juliol de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea