diari

ORDRE de 22 de setembre de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la composició i funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana. [2000/Q8457]

(DOGV núm. 3864 de 25.10.2000) Ref. Base de dades 3428/2000

ORDRE de 22 de setembre de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la composició i funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana. [2000/Q8457]
El Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, estableix en el capítol IV una regulació singularitzada per a l'accés a la Funció Pública Valenciana de les persones amb minusvalidesa, mitjançant convocatòries específiques, per tal d'aconseguir el percentatge establit en l'article 22.1 de la Llei de Funció Pública Valenciana, amb la finalitat d'evitar que la minusvalidesa constituïsca una causa real de discriminació. Per a fer efectiu el principi d'igualtat, en tant que aquesta consideració per a les persones amb minusvalidesa consisteix a "tractar desigualment els desiguals", és legítim realitzar un tractament independent, tal com ha admés el Tribunal Constitucional, en diverses sentències, per a l'accés d'aquest col·lectiu a la funció pública valenciana, tot conjugant les necessàries garanties de mèrit i capacitat amb l'aplicació de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social del Minusvàlid.
Aquesta ordre té per objecte regular la composició i les funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana, com a desplegament de la previsió continguda en l'article 9, apartat 5 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.
Per tot el susdit, fent ús de les facultats que m'atorga la disposició addicional primera del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana,
ORDENE
Article 1. Composició
La Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana estarà integrada pels membres següents:
a) President. Un representant de la Direcció General de Funció Pública, designat pel director o directora General.
b) Vocals. Un representant de cada una de les tres disciplines o especialitats que integren el Centre de Diagnòstic i Orientació adscrit a la Conselleria de Benestar Social, les quals seran nomenades per la directora o el director general de Serveis Socials.
c) Secretari. Un representant de la Direcció General de Funció Pública, designat pel director o directora general, qui actuarà amb veu i vot.
Article 2. Funcions
a) La Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana té per objecte realitzar l'estudi i dictamen sobre les capacitats residuals de les persones que, amb la condició legal de minusvalidesa, participen en els processos selectius convocats per la conselleria competent en matèria de funció pública, prèvia sol·licitud del tribunal o òrgan de selecció corresponent, quan es plantegen dubtes sobre la compatibilitat funcional de la persona discapacitada respecte a les funcions que s'han d'exercir en les places o, si de cas, en els llocs de treball a què opten.
b) Als efectes establits en l'article 26.5 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, aquesta comissió és competent per a emetre l'informe previst en els supòsits d'expedients de remoció per falta de capacitat per a l'acompliment del lloc de treball.
Article 3. Dictàmens
Els dictàmens de la comissió hauran d'especificar motivadament, en cada cas, les causes de l'exclusió de la persona minusvàlida, o les mesures necessàries per a l'adaptació del lloc de treball. Aquest dictamen tindrà caràcter vinculant per al tribunal o l'òrgan de selecció, el qual, d'acord amb aquest, proposarà a la Direcció General de Funció Pública l'adopció de la resolució procedent.
Article 4. Règim de funcionament
El règim de funcionament de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana s'ajustarà al que disposa el títol segon, capítol segon, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats.
València, 22 de setembre de 2000
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA

linea