diari

LLEI 3/1996, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures de Gestió i Organització de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2900 de 31.12.1996) Ref. Base de dades 3435/1996

LLEI 3/1996, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures de Gestió i Organització de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
Aquesta llei inclou un conjunt de mesures referides a les distintes àrees en què es desenvolupa l'activitat de la Generalitat Valenciana, la finalitat bàsica de la qual és contribuir a la millor i més efectiva consecució dels objectius de la política pressupostària del Govern, continguts en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1997.
D'acord amb aquesta voluntat, la llei recull mesures, de diversa naturalesa i abast, que afecten sectors tals com el de l'organització administrativa, la gestió pressupostària i els sistemes de control intern.
En matèria d'organització cal destacar les modificacions següents:
- En la llei de creació de l'Institut Valencià d'Art Modern, que busca adequar-la a la nova estructura organitzativa de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Del text de la llei de creació de la Sindicatura de Comptes, per tal de dotar-la dels instruments adequats per a una millor consecució dels objectius que la institució té assignats.
- S'hi inclou igualment una important modificació en la Llei de Creació de l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que obeeix a la necessitat d'adequar la normativa esmentada a la legislació de la Unió Europea.
En aquest sentit, en matèria de transport ferroviari, la legislació de la Unió Europea, partint dels principis continguts en el títol cinqué del Tractat de 25 de març de 1957, tracta de realitzar una regulació en l'àmbit ferroviari que comprén tres aspectes bàsics: l'ordenació del mercat, el tractament de les infraestructures i les relacions financeres entre els estats i les companyies ferroviàries.
Amb vista al mercat únic i per a aconseguir una major liberalització del sector, el Consell de la Unió Europea adoptà la Directriu 91/440, de 29 de juliol de 1991, sobre el Desenvolupament dels Ferrocarrils Comunitaris, que inclou com a principis bàsics els següents:
a) Separació entre la gestió de la infraestructura i l'explotació dels serveis de transport.
b) Sanejament de l'estructura financera de les empreses ferroviàries.
c) Autonomia de gestió de les empreses ferroviàries.
d) Accés lliure a la infraestructura ferroviària.
- I per últim, la llei, en el marc del capítol referit a les matèries d'organització, però íntimament vinculat a la qüestió de l'acció administrativa en matèria d'inversions públiques, introdueix modificacions d'entitat en el règim de gestió directa de la construcció i explotació de determinades infraestructures.
En matèria de gestió econòmica i pressupostària, destaquen els preceptes següents:
- El relatiu a la modificació de l'article 29 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública, que tracta d'adequar la normativa en vigor referida a les despeses plurianuals a les modificacions que en matèria de contractació administrativa ha introduït la normativa estatal.
- La modificació del règim del pagament de les obligacions de la Generalitat, per tal d'adequar-lo igualment a la normativa estatal en la matèria, tant a nivell de terminis com del tipus d'interés aplicable.
- La modificació del límit d'operacions de tresoreria que s'ha de concertar cada exercici.
- La inclusió d'una norma en matèria de convenis amb transcendència pressupostària per a la Generalitat Valenciana, dirigida a millorar els sistemes actuals de control de la despesa pública en aquesta àrea. Entre les millores esmentades cal destacar l'obligació que tots els convenis siguen autoritzats prèviament pel ple del Consell.
- S'hi inclouen igualment unes normes bàsiques sobre el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, creada pel Decret 154/1966, de 30 de juliol, per tal de no sols ordenar les seues activitats, sinó de fixar-li tota una sèrie de processos dirigits a assegurar tant la publicitat, la transparència i la lliure concurrència en tota la seua activitat com la submissió al règim de control intern propi de tota activitat que es desenvolupa al si d'una administració pública.
- Finalment, cal destacar la inclusió d'una norma que tracta d'evitar llacunes normatives en l'àmbit de la contractació administrativa, de tal manera que mentre no es dicte la corresponent normativa autonòmica la llei es remet a la normativa estatal.
CAPÍTOL I
De l'organització
Article 1. De la modificació de l'article 19.5 de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es creen els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematogràfiques i Música i Institut Valencià d'Art Modern
1. Es modifica l'article 19.5 de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«5. Seran vocals nats:
- El director/ra general de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts.
- El secretari/ària general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- El director/ra gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern.»
Article 2. De la modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes
1. S'afegeix un tercer apartat a l'article 7, en els termes següents:
«c) Per al desenvolupament de les seues funcions, la Sindicatura de Comptes podrà utilitzar tots els mitjans adequats per a la consecució dels seus objectius, inclosos els de caràcter informàtic i la contractació d'experts. El Consell també podrà contractar amb empreses consultores o d'auditoria per al compliment del seu programa anual d'actuació.»
Article 3. De la modificació de l'article 4.1.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, de Creació de l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica l'article 41.1.b) de la Llei 4/1986, de 10 de novembre, que queda redactat de la forma següent:
"b) Pel Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en tot allò que siga d'aplicació al seu règim econòmic i administratiu, i també, la legislació reguladora del domini públic, en allò que no contravinga el que disposa aquesta llei."
Article 4. De la modificació de l'article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, de Creació de l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per a l'adequació a la Directriu del Consell 91/440/CEE, de 29 de juliol de 1991, sobre el desenvolupament dels ferrocarrils comunitaris
1. Es modifica l'article 6 de la Llei 4/1986, de 10 de novembre, que queda redactat de la forma següent:
"Article 6
1.1 Constitueix el patrimoni de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, distint al de la Generalitat Valenciana, el conjunt dels béns, drets i obligacions dels quals siga titular. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana formarà un inventari en el qual, junt amb els seus béns patrimonials, s'inclouran els de titularitat de la Generalitat Valenciana, adscrits a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, distingint-hi els de caràcter demanial i els patrimonials.
1.2 Són béns patrimonials de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana:
a) Els béns mobles adscrits a les línies ferroviàries de titularitat autonòmica que haja d'explotar Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Els immobles que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana haja adquirit o adquirisca per qualsevol títol o li pogueren ser cedits.
c) Els béns de domini públic adscrits a les línies ferroviàries, quan siguen desafectats.
1.3 Són béns de domini públic adscrits a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana:
a) Els terrenys pels quals discorre la línia. Tindran aquesta consideració els terrenys ocupats per l'explotació de la línia fèrria i la franja de domini públic que en cada cas establisca la normativa aplicable, mesurada segons les normes de policia de ferrocarrils. En les zones urbanes aquesta distància es determinarà reglamentàriament.
Quan es tracte de ponts, túnels, viaductes i estructures d'obres similars pels quals discorre la via, serà de domini públic el terreny ocupat pels suports de l'estructura.
b) Els béns immobles que resulten permanentment necessaris per a la prestació del servei i respecte dels quals es realitze expressament l'afectació demanial d'acord amb el que disposa la legislació de patrimoni de la Generalitat Valenciana.
A aquest efecte es consideraran permanentment necessaris per a la prestació dels serveis els edificis i els terrenys compresos en les estacions ferroviàries fins al tancament d'aquestes, llevat d'aquells en què es donen circumstàncies objectives que justifiquen individualment la seua exclusió. Aquesta exclusió no podrà mai estar referida a la zona d'andanes de platja de vies, d'accessos i eixides de viatgers, de càrrega i descàrrega de vehicles, o d'altres igualment dedicades a serveis propis de l'estació.
c) Els béns immobles l'adquisició dels quals s'ha realitzat o es realitze en virtut d'expropiació forçosa.
1.4 Són béns patrimonials de la Generalitat Valenciana els béns immobles de tal caràcter adscrits a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, fent expressa reserva de la propietat autonòmica.
2.1 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana tindrà, amb l'autorització prèvia del Govern Valencià, la lliure disposició dels béns que s'integren en el seu patrimoni. Així mateix podrà realitzar, en relació amb els de domini públic, els aprofitaments que siguen complementaris o estiguen relacionats amb la funció essencial de transport ferroviari a què aquests es troben afectats.
2.2 El Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana podrà, sense expressa declaració de desafectació del servei, acordar el desballestament i, si escau, l'alienació de les instal·lacions i del material motor i mòbil inservible, i també dels béns immobles de qualsevol naturalesa.
La desafectació dels béns immobles a què fan referència els paràgrafs a) i b), apartat I.3, es durà a terme d'acord amb les regles següents:
a) El Consell d'Administració haurà de declarar innecessaris els béns immobles que no siguen necessaris per a la prestació del servei que té encomanat.
b) La declaració serà comunicada a la Conselleria d'Economia i Hisenda per a la desafectació corresponent, d'acord amb la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, i la consegüent incorporació al Patrimoni de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2.3 La desafectació dels béns a què fa referència el paràgraf c) de l'apartat I.3, en els quals no concórreguen les circumstàncies previstes en els paràgrafs a) i b) d'aquest, s'entendrà realitzada mitjançant l'acord d'innecessarietat realitzat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, i l'oferiment de l'exercici del dret de reversió als seus antics propietaris o als seus causahavents, aquests béns s'incorporaran al patrimoni de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana si el dret de reversió no fóra exercit dins del termini i en la forma escaient. A aquest efecte, serà obligat l'oferiment de l'exercici de reversió als seus titulars.
3. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana podrà exercir, tant respecte als béns propis com dels que tinga a títol d'adscripció, les mateixes facultats de recuperació possessòria que tinga la Generalitat Valenciana sobre els seus.
Article 5. De la inversió pública en infraestructures en la Generalitat Valenciana
1. S'autoritza el Govern Valencià a constituir una o diverses societats mercantils de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, l'objecte de les quals siga facilitar el finançament privat o d'altres administracions públiques en la construcció i explotació d'infraestructures públiques de titularitat de la Generalitat Valenciana.
2. Les relacions entre l'administració de la Generalitat i les societats a les quals fa referència el paràgraf anterior seran regulades mitjançant els convenis corresponents, que hauran de ser autoritzats pel Consell de la Generalitat Valenciana i ens els quals es preveuran, almenys, els aspectes següents:
a) Règim de construcció i/o explotació de les inversions de què es tracte.
b) Les potestats que té l'administració de la Generalitat Valenciana en relació amb la direcció, la inspecció, el control i la recepció de les obres, la titularitat de les quals correspondrà en tot cas a aquesta.
c) Les aportacions econòmiques que haja de realitzar l'administració a la societat, a aquest efecte aquella podrà adquirir els compromisos plurianuals de despesa que resulten pertinents sense subjecció a les limitacions establides en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. El que disposa aquesta lletra s'entén, en tot cas, sense perjudici de les aportacions que la societat puga rebre d'altres subjectes públics o privats, en virtut, si escau, de la conclusió dels convenis corresponents.
d) Les garanties que s'hagen d'establir en favor de les entitats que financen la construcció i/o explotació de les infraestructures.
3. En els contractes que les societats a què es refereix aquest article concloguen amb tercers per a la construcció d'infraestructures a què fa referència l'objecte social, s'observaran les regles següents:
a) S'aplicaran les prescripcions de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i les disposicions que les despleguen pel que fa a la capacitat de les empreses, la publicitat, els procediments de licitació i les formes d'adjudicació.
b) S'inclouran les clàusules que s'estimen pertinents per a l'adequada defensa per aquestes societats i per l'administració dels interessos públics afectats.
c) L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu coneixerà de les qüestions que se susciten en relació amb la preparació i l'adjudicació.
CAPÍTOL II
De la gestió
Article 6. De la modificació de l'article 18 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica l'article 18 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, per addició d'un nou paràgraf amb el contingut següent:
«La comprovació del compliment del que preceptua el paràgraf anterior serà duta a efecte per la Intervenció General, d'acord amb els procediments de control financer establits en l'article 64 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.»
Article 7. De la modificació de l'article 29 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica l'apartat 4 de l'article 29 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«4. El Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, podrà modificar el nombre d'anualitats i percentatges del paràgraf anterior en casos especialment justificats, a petició de la conselleria corresponent i amb els informes previs que s'estimen oportuns.
En el cas de les inversions incloses en el Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana, la competència per a modificar els percentatges esmentats correspondrà al conseller d'Economia i Hisenda.
El que disposen els paràgrafs anteriors serà igualment d'aplicació en el cas dels contractes d'obres que s'efectuen sota la modalitat de pagament total d'aquests, segons que estableix l'article 100.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, bé es pacte el pagament total del preu d'una sola vegada o es fraccione en diverses anualitats que no podran ser superiors a 10 des de la data fixada per a la conclusió de les obres.
Quan per causes justificades es posen de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en els plecs de clàusules administratives particulars i la realitat econòmica que l'execució demane, es podran reajustar les anualitats esmentades, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Els reajustaments seran acordats pel Consell, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, o per aquest últim en els supòsits a què es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat. En qualsevol cas, i a l'efecte del que estableix l'article 100 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les anualitats originals tindran cobertura pressupostària mitjançant la consideració com a crèdits de reconeixement preceptiu.»
Article 8. De la modificació de l'article 33.1.d) del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica l'apartat 1.d) de l'article 33 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«No podran fer-se a càrrec d'operacions de capital amb la finalitat d'augmentar operacions corrent, llevat dels casos següents:
- Per a dotar el funcionament de noves inversions.
- Per a afrontar els crèdits de reconeixement preceptiu que figuren expressament en la llei anual de pressupostos.
- Per a augmentar els crèdits per a transferències corrents a càrrec dels de transferències de capital.
- Les que es deriven de la distribució dels fons consignats en el programa Despeses Diverses.
- Les que es deriven de reorganitzacions administratives o competencials i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
Article 9. De la modificació de l'article 39.1 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 39 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«El conseller d'Economia i Hisenda podrà concertar operacions de tresoreria per a satisfer pagaments inajornables, amb el límit màxim en cada exercici, del 20 per cent dels crèdits consignats. El límit esmentat s'entendrà, en tot moment, per a les operacions de tresoreria que tinguera en vigor.»
Article 10. De la modificació de l'article 43 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica l'article 43 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«1. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, regulat en l'article 16 d'aquesta llei, s'efectuarà dins del termini dels dos mesos següents a la data del naixement de l'obligació. Si el pagament es demora més enllà del compliment del termini de dos mesos, haurà de pagar-se al creditor, a partir de l'endemà, l'interés legal dels diners incrementat o minorat d'acord amb el que disposa la legislació aplicable en cada cas.
Això no resultarà aplicable a les despeses de transferències, siga quina siga la seua naturalesa.
2. No obstant el que disposa el número anterior, el termini de dos mesos no serà d'aplicació a les obligacions econòmiques que resulten de sentència judicial ferma, en què s'aplicarà el que preveu l'article 17 d'aquesta llei.
3. A l'efecte d'aquest article, s'entendrà per data de pagament aquella en què es produïsca la recepció de l'ordre de pagament per l'entitat financera que ordena la transferència, o bé, en el supòsit de les restants formes de pagament, l'endemà de la comunicació de la disposició.
4. L'expedient de liquidació d'interessos serà iniciat per l'òrgan de contractació a petició dels creditors, si bé les dates de l'inici dels terminis de demora seran les referides en els anteriors números 1 i 2.
5. Dels expedients de liquidació d'interessos tramitats, se'n donarà compte a la Conselleria d'Economia i Hisenda que iniciarà el corresponent expedient administratiu de delimitació de responsabilitats pel perjudici econòmic causat en la hisenda de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que preveuen els articles 90 i següents d'aquesta llei.»
Article 11. De la modificació de l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica el punt 3 de l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«3. El que disposa el paràgraf anterior no serà d'aplicació a les subvencions lliurades a càrrec dels programes que a continuació es detallen:
A) Serveis Socials, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
a) Que sent-ne els beneficiaris persones físiques o famílies, l'import de l'ajuda o subvenció no supere les 400.000 pessetes.
b) En el cas que els beneficiaris siguen institucions sense fins de lucre:
- L'exempció serà automàtica per a ajudes o subvencions que tinguen per objecte el manteniment dels centres i el concert de les places.
- En el cas d'ajudes i subvencions que tinguen per objecte el finançament de programes d'actuació i activitats de Serveis Socials, l'exempció sols serà aplicable a aquells l'import dels quals no supere simultàniament aquests dos límits: 5.000 .000 de pessetes per programa d'actuació i 15.000.000 per entitat.
- La resta d'ajudes o subvencions a institucions sense fins de lucre quedaran fora de l'àmbit de l'exempció esmentada.
B) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Conselleria de Presidència en l'àmbit de la Cooperació Internacional. A aquest efecte el conseller de Presidència es reserva la facultat de requerir en qualsevol moment garantia real o personal a l'entitat beneficiària, si circumstàncies objectives així ho justifiquen.»
Article 12. Convenis de col·laboració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes
Al capítol únic del títol II del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'afegeix la secció V, amb la redacció següent:
Secció V
Convenis de col·laboració de la Generalitat Valenciana
i les seues entitats autònomes
Article 54 bis. Convenis de col·laboració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes
1. La subscripció de convenis de col·laboració amb entitats i institucions públiques o persones físiques o jurídiques privades, per part de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, dels quals es deriven obligacions econòmiques, exigiran el compliment de les condicions següents prèvies a la firma d'aquests:
a) Informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, quan la duració del conveni no s'esgote en el mateix exercici de subscripció.
b) Autorització del Consell.
2. A més de les condicions a què fa referència el número anterior, serà així mateix indispensable abans de la subscripció del conveni obtenir els informes i complir els requisits establits en el Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula el Registre de Convenis i s'estableix el règim jurídic pressupostari dels convenis que subscriu la Generalitat Valenciana.»
Article 13. De la modificació de l'article 61.1 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 61 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«No estaran sotmeses a la intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, els contractes menors i els de caràcter periòdic i altres de tracte consecutiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual deriven les seues modificació, i també altres despeses que, d'acord amb la normativa vigent, es facen efectives per mitjà del sistema de bestretes de caixa fixa.»
Article 14. Dels procediments de gestió del procés de racionalització del Sector Públic de la Generalitat Valenciana
1. La Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, formularà al Consell propostes concretes sobre totes les operacions previstes en el Decret 154/1996, de 30 de juliol, per a l'aprovació definitiva, demanant la seua autorització per a l'efectiva realització per l'òrgan corresponent i acomodant aquestes als principis de publicitat, transparència i lliure concurrència.
2. Els ingressos que provinguen de les privatitzacions no podran ser destinats a despeses o obligacions corrents de la Generalitat, preferentment es destinaran a reduir deute de la Generalitat Valenciana i, si escau, a la correcció de desequilibris pressupostaris.
3. Sense perjudici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes abans d'haver transcorregut dos mesos del tancament de cada operació, la Intervenció General de la Generalitat Valenciana elevarà al conseller d'Economia i Hisenda un informe d'auditoria sobre el desenvolupament de l'operació.
Una vegada tramitat l'informe d'auditoria, si escau, s'obrirà un termini de 15 dies d'al·legacions per a l'òrgan gestor.
Una vegada acabat el termini d'al·legacions la Intervenció General de la Generalitat Valenciana emetrà un informe definitiu, que elevarà al conseller d'Economia i Hisenda per a la tramesa al Consell, el qual el traslladarà a les Corts Valencianes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Serà d'aplicació directa, en l'àmbit de la contractació administrativa de la Generalitat Valenciana, mentre no es dicte legislació pròpia en la matèria, la regulació dels contractes d'obra sota la modalitat de pagament total del preu.
A aquest efecte, serà requisit imprescindible per al tipus de contractes esmentat que l'expedient de contractació, abans de l'aprovació, incorpore preceptivament l'informe de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Es deroga el punt 4 de l'article 16 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'organització de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINALÚNICA
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 30 de desembre de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea