diari

DECRET 119/2005, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es dicten normes per a la creació de centres de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana. [2005/M7475]

(DOGV núm. 5037 de 28.06.2005) Ref. Base de dades 3522/2005

DECRET 119/2005, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es dicten normes per a la creació de centres de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana. [2005/M7475]
La Generalitat gaudix de competències en matèria de biblioteques d'acord amb l'article 148.1.15 de la Constitució Espanyola i l'article 31.6 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Pel Reial Decret 3.066/1983, de 13 d'octubre, la Generalitat assumia totes les funcions en matèria de biblioteques d'interés per a la Comunitat Valenciana. Posteriorment, per Orde de 29 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es van dictar les normes i requisits mínims per a la creació de biblioteques i agències de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana. Durant tots estos anys, el Sistema Bibliotecari Valencià ha crescut significativament en nombre de biblioteques i agències de lectura pública i ha aconseguit estendre el servici de lectura pública a tots els municipis valencians amb una certa entitat demogràfica.
La consolidació territorial del servici bibliotecari a la Comunitat Valenciana ha d'anar acompanyada d'una adaptació dels centres de lectura pública a les noves funcions i servicis que adquirixen en la Societat de la Informació i del Coneixement. Així, les biblioteques es constituïxen en portes obertes a la cultura, la informació i l'educació, amb l'objectiu de garantir el dret a la igualtat en l'accés a la informació que tenen tots els ciutadans en una societat democràtica, oberta i transparent, tal com indica la Resolució del Parlament Europeu sobre el paper de les biblioteques en la societat moderna (A4-0248/98. Acta del 23.10.1998).
El present decret desenvolupa parcialment el Sistema Bibliotecari Valencià, tal com preveu l'article 4 de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat Valenciana, i la disposició final primera de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià. D'esta manera, es dicten noves normes i requisits tècnics per a la creació de biblioteques pública municipals, agències de lectura pública municipals i biblioteques centrals de xarxes urbanes d'acord amb les últimes directrius, pautes i recomanacions tècniques nacionals i internacionals en matèria de biblioteques públiques.
L'actualització de normes i requisits suposarà la creació de centres de lectura pública municipals que responguen a les noves demandes informatives, culturals, educatives i d'oci de la societat valenciana, amb l'objectiu últim d'oferir un servici de lectura pública digne i de qualitat en els municipis valencians. Estos nous centres de lectura s'integraran en el Sistema Bibliotecari Valencià.
El decret preveu un període de transició durant el qual els ajuntaments que en l'actualitat tinguen firmats els convenis de col·laboració amb la Generalitat per a xarxa bibliotecària municipal, biblioteca pública municipal o agència de lectura pública municipal adapten els servicis bibliotecaris municipals a les normes i els requisits que el present decret disposa per als centres de nova creació.
Per tot això, amb el dictamen previ del Consell de Biblioteques de la Generalitat, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 24 de juny de 2005,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
El present decret té com a objecte regular la creació de centres de lectura pública municipals de la Comunitat Valenciana que s'integren en el Sistema Bibliotecari Valencià, en desplegament de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.
Article 2. Definicions de centres de lectura pública municipals
1. A l'efecte del present decret, es considera com a biblioteca pública municipal el servici i centre de lectura pública del qual es doten obligatòriament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els municipis valencians de més de 5.000 habitants. Estes biblioteques públiques municipals constituïxen una unitat administrativa bibliotecària per si mateixes.
Així mateix, tenen la consideració de biblioteques públiques sucursals els centres i servicis de lectura pública integrants d'una xarxa bibliotecària municipal que complisquen els requisits exigits pel present decret per a biblioteques públiques municipals. Estes biblioteques públiques sucursals depenen orgànicament i funcionalment de les biblioteques centrals de xarxes urbanes i no constituïxen per si mateixes una unitat administrativa bibliotecària.
2. A l'efecte del present decret, es considera com a agència de lectura pública municipal el servici i centre de lectura pública del qual es doten els municipis valencians de menys de 5.000 habitants. Estes agències de lectura pública municipals constituïxen una unitat administrativa bibliotecària per si mateixes.
Així mateix, tenen la consideració d'agències de lectura pública sucursals els centres i servicis de lectura pública integrants d'una xarxa bibliotecària municipal, que complisquen els requisits exigits pel present decret per a agències de lectura pública municipals. Estes agències de lectura pública sucursals depenen orgànicament i funcionalment de les biblioteques centrals de xarxes urbanes i no constituïxen per si mateixes una unitat administrativa bibliotecària.
3. A l'efecte del present decret, es considera com a biblioteca central de xarxa urbana el servici i centre de lectura pública cap del sistema que coordina les polítiques i els servicis bibliotecaris en una xarxa bibliotecària municipal i oferix la col·lecció bibliogràfica i gamma de servicis més completa de la xarxa. La biblioteca central de xarxa urbana, juntament amb les biblioteques públiques sucursals i/o les agències de lectura pública sucursals, formen una mateixa unitat administrativa bibliotecària.
Article 3. Integració en el Sistema Bibliotecari Valencià
Les biblioteques públiques municipals, agències de lectura pública municipals i biblioteques centrals de xarxes urbanes, creades conforme al present decret, s'integren en el Sistema Bibliotecari Valencià, segons preveu l'article 81.2 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.
Article 4. Condicions d'habitabilitat i seguretat
Els centres municipals de lectura pública hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'assenyalen en la legislació vigent, a més dels requisits que s'establixen en este decret.
Article 5. Condicions arquitectòniques
1. Els centres municipals de lectura pública hauran de disposar d'unes condicions arquitectòniques que possibiliten l'accés, la circulació i la comunicació dels usuaris i del personal amb problemes físics, de mobilitat o de comunicació, d'acord amb el que disposa la legislació aplicable en matèria de promoció de l'accessibilitat i eliminació de barreres.
2. El centre de lectura haurà de posseir entrada directa o independent des de la via pública.
3. L'òrgan competent de l'administració autonòmica en matèria de biblioteques públiques podrà establir les recomanacions tècniques necessàries quant a l'elecció de solar o d'edifici, normes de construcció i reforma d'infraestructures o instal·lació de nou equipament per a la creació de centres de lectura pública.
Article 6. Requisits mínims per a la creació de biblioteques, agències de lectura i biblioteques centrals de xarxes urbanes
1. Per a la creació de biblioteques públiques municipals i biblioteques sucursals de xarxes urbanes s'hauran de tindre en compte els requisits mínims següents:
1.1. La superfície d'ús exclusiu bibliotecari serà, com a mínim, de 300 metres quadrats útils.
1.2. S'haurà de crear en la plantilla de funcionaris de la corporació, com a mínim, les places de personal tècnic de biblioteques següents:
1.2.1. Biblioteques de municipis entre 5.000 i 10.000 habitants i biblioteques sucursals de xarxes urbanes: 1 tècnic superior o mitjà de biblioteques.
1.2.2. Biblioteques de municipis de més de 10.000 habitants: 2 tècnics de biblioteques, preferentment un d'ells tècnic superior de biblioteques.
1.3. S'establirà un horari mínim d'obertura setmanal al públic que serà el següent:
1.3.1. Trenta hores en biblioteques públiques pertanyents a ajuntaments entre 5.000 i 10.000 habitants i biblioteques sucursals de xarxes urbanes.
1.3.2. Trenta-cinc hores en biblioteques públiques pertanyents a ajuntaments de més de 10.000 habitants.
2. Per a la creació d'agències de lectura pública municipals i agències de lectura sucursals de xarxes urbanes s'hauran de tindre en compte els requisits mínims següents:
2.1. La superfície d'ús exclusiu bibliotecari serà, com a mínim, de 200 metres quadrats útils.
2.2. S'haurà de crear en la plantilla de funcionaris de la corporació, com a mínim, una plaça de tècnic mitjà de biblioteques o una plaça de tècnic auxiliar de biblioteques.
2.3. S'establirà un horari mínim d'obertura setmanal al públic de 20 hores.
3. Per a la creació de biblioteques centrals de xarxes urbanes s'hauran de tindre en compte els requisits mínims següents:
3.1. La superfície d'ús exclusiu bibliotecari serà, com a mínim, de 600 metres quadrats útils.
3.2. S'haurà de crear en la plantilla de funcionaris de la corporació, com a mínim, les places de personal tècnic de biblioteques següents: un tècnic superior de biblioteques i dos tècnics mitjans o auxiliars de biblioteques.
3.3. S'establirà un horari mínim d'obertura setmanal al públic de 40 hores.
4. En municipis de més de 25.000 habitants, amb nuclis de població dispersos, podrà crear-se dins de la xarxa urbana de biblioteques, un servici bibliotecari mòbil com a forma idònia per a atendre les necessitats de lectura pública en aquells casos en què no s'opte per establir centres de lectura pública fixos. Este servici bibliotecari mòbil es podrà estendre a municipis que, per la seua entitat demogràfica, no tinguen centre de lectura pública.
5. Dins de la superfície d'ús exclusiu bibliotecari no es comptabilitzen els metres quadrats destinats a sales d'espera i de descans, sales d'exposicions o sala d'actes, zones de descans del personal, servicis higiènics, cafeteries, ascensors, escales, guarda-robes o espais ocupats per dispositius de calefacció, aire condicionat o de connexió informàtica.
6. El personal tècnic mínim requerit en este article serà auxiliat en les seues funcions per la resta de personal no especialitzat en Biblioteconomia necessari per a oferir un servici digne de lectura pública d'acord amb les necessitats de la població on s'ubique la xarxa urbana de biblioteques, la biblioteca o l'agència de lectura pública.
Article 7. Dels convenis de creació de biblioteca pública municipal, agència de lectura pública municipal i biblioteca central de xarxa urbana
1. La creació d'una biblioteca pública municipal, agència de lectura pública municipal o biblioteca central de xarxa urbana obliga a la firma d'un conveni entre la Generalitat i l'ajuntament sol·licitant, on es regularan les obligacions de cada una de les parts.
2. Les obligacions a assumir per part de la Generalitat en estos convenis, dins de les seues disponibilitats pressupostàries, seran les següents:
2.1. Aportació del lot fundacional de la col·lecció bibliogràfica.
2.2. Ajuda anual proporcional a la quantitat destinada per l'ajuntament per a la compra de documents propis de la col·lecció bibliogràfica.
2.3. Aportació de fins a un 50% de l'import del mobiliari.
2.4. Ajuda proporcional a la quantitat destinada per l'ajuntament per a la compra d'elements informàtics.
2.5. Direcció tècnica i coordinació amb la resta de les biblioteques de la xarxa.
2.6. Inspecció tècnica.
2.7. Aportació de material homologat de biblioteques.
3. Les obligacions a assumir pels ajuntaments en estos convenis seran les següents:
3.1. Disposar d'un local que s'ajuste a les normes establides i manteniment d'este.
3.2. Consignació en les partides pressupostàries de les quantitats necessàries per a l'adquisició regular de documents propis de la col·lecció bibliogràfica, adquisició de mobiliari, dotació d'equipament informàtic i necessitats pròpies dels centres de lectura pública.
3.3. Compliment dels requisits mínims per a la creació de biblioteques, agències de lectura i biblioteques centrals de xarxes urbanes establits en l'article 6 del present decret.
Article 8. Sol·licituds de creació de centres de lectura pública municipals
Per a la creació de centres de lectura pública municipals, els ajuntaments hauran de presentar la documentació següent:
1. Sol·licitud de l'Alcaldia de l'ajuntament a la conselleria competent en matèria de biblioteques de creació d'una biblioteca pública municipal, agència de lectura pública municipal o biblioteca central de xarxa urbana.
2. Acord del Ple de l'ajuntament, en què se sol·licita la creació d'una biblioteca pública municipal, agència de lectura pública municipal o biblioteca central de xarxa urbana i s'autoritza l'Alcaldia per a subscriure el conveni referit en l'article 7 del present decret.
3. Certificat expedit pel tècnic competent de l'ajuntament, amb el vistiplau de l'alcaldia, que el local reunix les condicions de seguretat, de salubritat i d'accessibilitat a discapacitats per a instal·lar-hi el centre de lectura pública. El certificat incorporarà els metres quadrats de superfície d'ús bibliotecari i no bibliotecari, segons el que disposa en l'article 6.5 del present decret.
4. Croquis a escala del local oferit, indicant els aspectes següents: orientació; plànol d'emplaçament dins del nucli urbà; situació dins de la planta de l'edifici amb relació a altres dependències; mesures d'alçària, amplària i longitud de cada sala; accessos; buits i obertures; escales i ascensors.
5. Certificat expedit per la secretaria de l'ajuntament, amb el vistiplau de l'Alcaldia, de l'existència de dotació corresponent en la plantilla de l'ajuntament del personal tècnic mínim requerit en l'article 6 del present decret.
6. Certificat expedit per la secretaria de l'ajuntament, amb el vistiplau de l'Alcaldia, acreditant que les dependències on s'instal·le el centre de lectura pública són propietat de l'ajuntament, arrendades per este o són de la seua disponibilitat lliure.
Disposició transitòria
Única. Adaptació de convenis de col·laboració
Els convenis de col·laboració per a xarxa bibliotecària municipal, biblioteca pública municipal o agència de lectura pública municipal entre la Generalitat i els ajuntaments s'adaptaran a les normes establides en el present decret. Els ajuntaments que en l'actualitat tinguen subscrits els convenis de col·laboració i creació per a xarxa bibliotecària municipal, biblioteca pública municipal, agència de lectura pública municipal o biblioteca escolar pública, segons models de convenis aprovats en virtut dels acords adoptats pel Consell de la Generalitat, de data 3 de juny i 9 de desembre de 1997, tindran un període màxim de tres anys, a partir de l'entrada en vigor del present decret, per a adequar els servicis bibliotecaris municipals al que este decret disposa i firmar els nous convenis, els models dels quals seran aprovats per acord del Consell de la Generalitat.
Disposició derogatòria
Única. Derogació de normes
Queda derogada l'Orde de 29 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es dicten normes per a la creació de biblioteques i agències de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana, i totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el present decret.
Disposicions finals
Primera. Facultats del titular de la conselleria competent en matèria de biblioteques
Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria de biblioteques, en l'àmbit de les seues competències, per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'aplicació del present decret.
Segona. Facultats de l'òrgan directiu en matèria de biblioteques
Es faculta l'òrgan directiu en matèria de biblioteques per a dictar les instruccions que s'estimen necessàries quant als requisits tècnics per a la creació i renovació d'infraestructures en centres de lectura pública.
Tercera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de juny de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Cultura, Educació i Esport,

linea