diari

ACORD de 24 d'octubre de 2000, del Govern Valencià, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit comprés pel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó durant la seua tramitació. [2000/X8621]

(DOGV núm. 3867 de 30.10.2000) Ref. Base de dades 3529/2000

ACORD de 24 d'octubre de 2000, del Govern Valencià, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit comprés pel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó durant la seua tramitació. [2000/X8621]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 24 d'octubre de 2000, adoptà l'acord següent:
Per Ordre de 10 d'octubre de 2000, el conseller de Medi Ambient acordà la iniciació de l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó.
Com s'indica en l'exposició de motius de l'esmentada ordre, al territori comprés en l'esmentat pla (en què s'inclou tant l'àmbit de l'actual Parc Natural del Montgó, com una àrea perifèrica a aquest, en la qual l'establiment de mesures d'ordenació es considera imprescindible per a la consecució dels objectius d'aquell), conflueixen unes problemàtiques particulars derivades de la intensa dinàmica urbanística i de transformació d'usos del sòl a què es veu sotmesa la zona. Aquesta situació, que ha donat lloc a un creixent aïllament físic del parc, exigeix l'adopció de mesures decidides, dirigides a mantenir, en les àrees més apropiades, els usos del sòl compatibles amb el caràcter de connector ecològic i d'esmorteïment d'impactes, com a contribució indispensable per a garantir la permeabilitat ecològica i territorial de l'entorn del parc i permetre, en última instància, la viabilitat i efectivitat de les accions dirigides a la preservació dels seus valors naturals i culturals.
D'altra banda, la situació legal actual dels instruments de planejament general d'alguns dels municipis afectats per l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, genera una elevada incertesa jurídica respecte de l'aprofitament urbanístic dels terrenys pròxims al parc, qüestió que justifica també l'adopció de mesures cautelars específiques.
L'article 2 de l'esmentada Ordre de 10 d'octubre de 2000, que recull el règim preventiu aplicable en l'àmbit del pla, estableix, al seu torn, que aquestes mesures «poden ser complementades, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, amb altres mesures de caràcter particular, en cas que aquestes es consideren imprescindibles per a salvaguardar la consecució dels objectius fixats en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals». Aquestes mesures han de ser acordades pel Govern Valencià, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per tot això i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer
De conformitat amb el que es disposa en l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i en virtut del que s'estableix en l'article 2 de l'Ordre de 10 d'octubre de 2000, del conseller de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, s'adopta un règim especial de protecció preventiva en l'àmbit territorial d'aquest pla i de l'actual Parc Natural del Montgó, els límits dels quals figuren en l'annex I del present acord.
Segon
A l'empara del que s'estableix en l'apartat 1.f) de l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, se suspén l'aprovació definitiva dels instruments de planejament general, així com de modificació, revisió o homologació d'aquest, als municipis afectats per l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, que es troben en qualsevol fase de tramitació des de que inicie els seus efectes del present acord. Aquesta suspensió únicament és aplicable al territori comprés en l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals.
Tercer
Es prohibeix la realització d'obres d'edificació, demolició, moviments de terres i parcel·lació, així com la implantació d'infraestructures urbanístiques, carreteres, obertura de camins i vials o pavimentació dels existents, xarxes de transport, subministrament i distribució d'energia elèctrica, gas o altres serveis, llevat de xarxes d'hidrants destinades a la lluita contra incendis forestals i degudament autoritzades, en tot el Parc Natural del Montgó, així com en el sector perimetral situat al nord d'aquest i que es grafia, conjuntament amb l'àmbit del parc, en l'annex II.
La delimitació exacta del perímetre actual del Parc Natural del Montgó és la que figura establida en el Decret 110/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 1.844, de 14 d'agost de 1992.
Quart
Se suspèn, a l'empara del que es disposa en l'article 28.1.b) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, l'atorgament de llicències municipals per a edificacions de nova planta o modificacions de l'estructura o aspecte exterior dels edificis, en els sòls classificats com a no urbanitzables o urbanitzables no executats inclosos en l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals.
Cinqué
Se suspèn la tramitació i aprovació de projectes d'urbanització, estudis de detall, plans especials, plans parcials, programes d'actuació i qualsevol altre instrument de planejament o de gestió urbanística, així com l'atorgament de llicències i autoritzacions per a usos del sòl i del subsòl que afecten els àmbits territorials següents:
a) Àrees de disseminats rurals que figuren en el Pla General d'Ordenació Urbana de Dénia, situades dins de l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals.
b) Sectors de sòl urbanitzable dels plans generals d'ordenació urbana de Dénia i Xàbia delimitats gràficament en l'annex III.
c) Zona de la Lloma del Castanyar a la partida de les Rotes, delimitada gràficament en l'annex III.
Sisé
A l'inici dels efectes del present acord, la Conselleria de Medi Ambient posarà a disposició dels municipis afectats una cartografia detallada, a escala apropiada, en la qual es concreten els límits dels annexos gràfics.
Seté
Les mesures cautelars previstes en el present acord són d'aplicació directa fins al moment en què es produïsca l'entrada en vigor del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, sense que puga superar en cap cas una vigència màxima de tres anys, de conformitat amb el que es disposa en l'article 28.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre.
Vuité
El present acord tindrà efectes des de l'endemà d'haver sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 d'octubre de 2000
El conseller secretari del Govern Valencià,

linea