diari

Correcció d'errades a la Llei d'Adaptació de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.

(DOGV núm. 1452 de 28.12.1990) Ref. Base de dades 3532/1990

Correcció d'errades a la Llei d'Adaptació de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.
Observats que han estat errors en la llei precitada, publicada en el DOGV núm. 1.432 de 28 de novembre, tant en la versió en castellà en valencià con en castellà, fem l'esmena consegüent:
1. En la disposició addicional quarta, regulada en l'article segon de la llei, s'hi ha omès el paràgraf segon en la totalitat, i per tant, una vegada esmenat, quedarà amb la literalitat següent:
«Disposició addicional quarta.
Romandrà com a personal funcionari de la Generalitat Valenciana aquell que s'hi haja integrat per qualsevol dels sistemes legals i reglamentaris establerts, fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
El personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana, transferit per Reial Decret 665/1986, de 21 de febrer, pendent d'integració, haurà de ser classificat pel Consell mitjançant decret, determinant-ne, si s'escau, la seua integració d'acord amb la naturalesa de les seues funcions i la titulació acadèmica exigida, en plantilles de funcionariat o de personal laboral.
En tot cas quedarà integrat a l'Administració de la Generalitat el funcionariat que d'ara en avant hi accedesquen per raó de transferència d'altres administracions públiques.»
2. En la disposició transitòria vuitena, en el punt dos:
On diu: « ... en situació administrativa d'excedència administrativa automàtica per haver passat ... ».
Ha de dir: « ... en situació administrativa d'excedència voluntària automàtica, per haver passat ... »
3. En la disposició transitòria vuitena, en el punt quart:
On diu: « ... per a ocupar un lloc vacant en la seua específica habilitació ... ».
Ha de dir: « ... per a ocupar un lloc vacant de la seua específica habilitació ... »

linea