diari

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre de 1990, de Pressupostos per a l'exercici 1991.

(DOGV núm. 1453 de 31.12.1990) Ref. Base de dades 3540/1990

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre de 1990, de Pressupostos per a l'exercici 1991.
Siga notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l’Estatut d’autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
EXPOSICIO DE MOTIUS
Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1991 constitueixen l’última etapa en el desenvolupament del Programa Econòmic Valencià 1988-91, i tenen com objectiu fonamental la consecució dels objectius sectorials i generals que s'hi preveien. A això cal afegir la necessitat d’abordar resoludament els reptes que planteja la pròxima integració en el mercat únic europeu i de sumar-se a l’esforç que requereix el procés d’ajust dels principals desequilibris de l'economia espanyola.
La política econòmica que reflecteix aquest projecte d llei considera la necessitat d'aconseguir, amb la major rapi desa possible, una economia equilibrada i amb un creixement estable, que ens permeta abordar amb èxit el mercat únic d 1993. L’aplicació d’aquestes prioritats es tradueix en les línies essencials de la política pressupostària per a 1991:
- Aplicació rigorosa de la política de contenció de la despesa corrent.
- Manteniment del volum i la programació prevista dels programes d'inversió, valorant el doble efecte com superadors de dèficits històrics i com la més clara aportació del sector públic a la competitivitat de la nostra economia.
- Consolidació dels nivells aconseguits el la prestació dels serveis públics i dels compromisos derivat,, dels processos de concertació social duts a terme pel Consell. En aquest sentit han de destacar-se els creixements pressupostaris dels recursos destinats a Serveis Socials, Sanitat o Habitatge.
- Desenvolupament d'un programa que afavoresca la competitivitat de les nostres empreses i productes.
El Projecte de Pressupostos per a 1991 manté el model de gestió pressupostària iniciat en l'exercici de 1988 i inspirat en els objectius d'eficiència i eficàcia per a l’Administració de la Generalitat que exigeix el Programa Econòmic, afegint al vessant de la despesa i del desenvolupament del criteris de gestió, execució immediata i pagament, la creació de l'organització necessària com el proposat Institut Valencià de Finances, per a desenvolupar eficaçment aspectes essencials de la política financera.
I Dels crèdits inicials i el seu finançament
Article u .
1. Per aquesta Llei s'aproven els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1991, integrats per:
a) El Pressupost de la Generalitat Valenciana, en l’estat de despeses del qual es consignen crèdits per un import de 638.807.134 milers de pessetes.
b) El Pressupost dels Organismes Autònoms de la Generalitat, en les dotacions de despeses dels quals es consignen crèdits per import de 237.036.805 milers de pessetes.
c) El Pressupost de les Empreses Públiques de la Generalitat per un import de 33.882.492 milers de pessetes
2. Els estats d'ingressos dels ens esmentats en l'apartat 1, recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari, pel mateix import que figura en els seus estats de despeses.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs el rendiment dels quals es cedit per l’Estat a la Generalitat Valenciana s’estimen en 9.748.000 milers de pessetes.
3. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del Pressupost de la Generalitat Valenciana, mencionat en l'apartat 1, punt a) d'aquest article, la distribució de crèdits per grups funcionals s'estableix de la següent manera, en milers de pessetes:
1 . Serveis de carácter general 6.147.145
2. Defensa, protecció civil i seguretat ciudadana 1.839.592
3. Seguretat, protecció i promocíó social 33.745.641
4. Producció de béns públics de carácter social 440.651.740
5. Producció de béns públics de carácter econòmic 58.248.172
6. Regulació econòmica de carácter general 7.383.205
7. Regulació econòmica dels sectors productius 19.726.201
8. Desenvolupament empresarial 294.413
9. Transferéncies al sector públic territorial 58.071.025
0. Deute públic 12.700.000
Total 638.807.134
II De la determinació dels crèdits
Article dos. Augment de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
Amb efecte d’1 de gener de 1991, les retribucions bàsiques i de les complementàries de caràcter fix i periódic, assigna des als llocs de treball que ocupa el personal en actiu al servei de la Generalitat Valenciana no sotmés a la legislació laboral, experimentaran un increment del 6,26 per cent, sense perjudici, si s’escau, de l'adequació d’aquestes últimes quan calga per assegurar que la retribució total de cada lloc de treball guarde la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
Article tres. Retribucions dels alts càrrecs
1. Les retribucions dels alts càrrecs es fixen per les quanties que es determinen en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991, d'acord amb l’equiparació fixada en l'article 7.4 de la Llei 1/1983, de 28 de juliol, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1983.
El règim retributiu dels secretaris generals i directors generals serà l’establert amb caràcter general per als funcionaris públics, a aquest efecte es fixen les quanties següents: sou d'1.567.116 pessetes, complement de destinació d'1.376.088 pessetes i específic mínim de 2.764.632 pessetes, referides al còmput anual íntegre.
2. Conforme el que estableix l'article 38 de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, els funcionaris declarats en serveis especials per ser membres del Govern Valencià, o Alts Càrrecs de l’Administració Autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que pogueren tenir reconeguts com a funcionaris, els quals s’abonaran amb càrrec als crèdits que s'inclouen en els pressupostos de despeses.
Per a obtenir aquesta consolidació hauran d'haver ocupat aquests llocs durant més de dos anys seguits o tres amb interrupció a partir del 17 de març de 1978.
Article quatre. Retribucions per a 1991 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
1. Les retribucions dels funcionaris de la Generalitat seran les que s'indiquen en aquest article.
2. Les quanties del sou i triennis, referides a dotze mensualitats, seran les següents:
Grup Sou Trienni
A 1.567.116 60.156
B 1.330.068 48.132
C 991.464 36.108
D 810.696 24.096
E 740.088 18.072
A més de les dotze mensualitats ordinàries es liquidaran dues pagues extraordinàries pel mateix import de sou i trienni cadascuna d'elles.
3. El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball que s’ocupe, d’acord amb les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Nivell Import
30 1.376.088
29 1.234.332
28 1.182.408
27 1.130.484
26 991.776
25 879.936
24 828.012
23 776.112
22 724.176
21 672.360
20 624.552
19 592.632
18 560.748
17 528.840
16 496.968
15 465.060
14 433.164
13 401.256
12 369.348
11 337.488
10 305.592
9 289.644
8 273.672
Els nivells de complement de destinació de cada lloc de treball es determinaran d'acord amb el que preveu el Capítol li del Títol II del Llibre primer de la Llei 10/1985 de la Funció Pública Valenciana.
4. El complement de productivitat s'aplicarà, si s'escau, amb els criteris que establesca el Consell, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i d’Administració Pública, i per a aplicar-lo es farà el que disposa l'article 52, apartat 2, punt b, de la Llei 10/1985 de la Funció Pública Valenciana.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
5. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell.
Aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i només podran ser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball, sempre que el còmput anual d'hores treballs ultrapasse el nombre d'hores anuals que tinga fixat el lloc de treball, sense que, en cap cas, puguen ser fixes en la quantia, ni periòdiques en el pagament.
Seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representants sindicals.
6. Els complements personals de garantia que puguen derivar-se de la classificació definitiva dels llocs de treball establerta en les relacions de llocs, o a causa de qualsevol modificació del complement específic, només podran ser compensats o absorbits per canvi de grup, nivell o lloc de treball.
Els complements personals i transitoris que no es deriven de l'aplicació inicial del nou sistema retributiu, reconeguts en compliment del que disposa l'article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1985, seran absorbits per qualsevol millora retributiva que es produesca en l'any 1991, incloses les derivades del canvi de lloc de treball.
A l’efecte de l'absorció prevista en els paràgrafs anteriors, l’increment de retribucions de caràcter general que s'estableix en aquesta Llei només es computarà en el 50 per cent del seu import i s’entén que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l’específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat ni les gratificacions per serveis extraordinaris.
Article cinc. Retribucions del personal de la Seguretat Social
1. El personal inclós en l'àmbit d’aplicació del Reial Decret- Llei 3/1987, d'11 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes retributius en l'article 4 d'aquesta Llei, sense perjudici del que estableix la Disposició Transitòria Segona, Dos, del Reial Decret- Llei esmentat, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l’organisme corresponent i als representats sindicals.
2. L’import de les retribucions corresponents als complements específics i d'atenció continuada que, si s'escau, s'ha gen assignat al personal, experimentarà un increment del 6,2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 1990.
3. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d'acord amb els criteris establerts pel Consell de la Generalitat, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum.
4. Els complements personals i transitoris que pogués tenir reconeguts el personal d'acord amb el que preveu de la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret- llei 3/1987, es regularan pel que estableix l’article 4 d’aquesta Llei.
Article sis. Retribucions del personal laboral
1. Amb efecte d’1 de gener de 1991 la massa salarial de personal laboral al servei de la Generalitat Valenciana, Entitats Autònomes i Empreses Públiques, recollides en l'article 5 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de 1 Generalitat Valenciana, no podrà experimentar un creixement global superior al 6,26 per cent, la distribució i l'aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva.
2. Amb caràcter previ a l’inici de les negociacions de convenis o acords col·lectius que es subscriguen en l'any 1991, haurà de sol·licitar-se de la Conselleria d'Economia i Hisenda la corresponent autorització de massa salarial, que quantifique el límit màxim de les obligacions que puguen contraure’s con a conseqüència d'aquests pactes, a l’efecte s’aportarà la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades el 1990.
3. Durant l'any 1991, serà necessari l’informe favorable conjunt de les Conselleries d’Administració Pública i d'Economia i Hisenda per a modificar les condicions retributives del personal no funcionari laboral a què fa referència el punt 1 d’aquest article.
4. Les retribucions del personal laboral s’ajustaran a les condicions pactades en el conveni o convenis que es formalitzen per a l'any 1991.
5. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió de l'informe preceptiu o si hi ha informe desfavorable, i els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures Lleis de Pressupostos.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a 1991, si no es compleixen els requisits establerts en aquest article.
Article set. Retribucions del personal eventual
Les retribucions integres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment de 6,26 per cent sobre les corresponents a 1990.
Article vuit. Normes especials
1. Les indemnitzacions per raó del servei s'incrementaran en un 6,26 per cent respecte a les quanties vigents en 1990 llevat el que es refereix a la indemnització per residència que continuarà meritant- se en la mateixa quantia.
2. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions integres en la proporció corresponent.
3. Les retribucions bàsiques i complementàries »que es meriten amb caràcter fix i periodicitat mensual, es faran efectives per mensualitats completes i amb referència a la situació i als drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen, llevat en els casos següents, en què es liquidaran per dies:
a) En el mes de presa de possessió de la primera destinació, en el reingrés al servei actiu i en el de la incorporació per conclusió de llicències sense dret a retribució.
b) En el mes en què es cesse en el servei actiu, llevat quan siga per motius de defunció, jubilació o retir, i en el d'iniciació de llicències sense dret a retribució.
4. Les pagues extraordinàries seran dos a l'any per import, cadascuna d'elles, d'una mensualitat del sou i triennis, i es meritaran el dia u dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquestes dates, llevat en els caos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats fos inferior a la totalitat del període corresponent a una paga, aquesta es pagarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i els dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la quantia experimentarà la reducció proporcional corresponent.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l’última paga extraordinària es meritarà el dia del cessament i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats.
A l’efecte previst en l'apartat anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
5. Fins que no es produesca la integració dels funcionaris dels cossos de Sanitaris Locals en el Servei Valencià de Salut, les retribucions íntegres d'aquest personal experimentaran un increment del 6,26 per cent respecte a les percebudes en 1990, sense perjudici del que disposa l'apartat 3 de l'article 6 de l’Ordre de 23 d'agost de 1989, de la Conselleria de Sanitat i Consum, que desplega el Decret 129/88, de 16 d'agost, pel qual s'adscriuen al Servei Valencià de Salut els funcionaris de l’Estat al servei de la sanitat local.
6. L’import de les retribucions del personal que ocupe llocs de treball en institucions sanitàries del Servei Valencià de Salut, no subjectes a l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei 3/87, d'11 de setembre, les retribucions del qual no hagen estat específicament regulades en aquesta Llei, experimentarà un increment del 6,26 per cent respecte de les aprovades per a l’exercici de 1990.
7. Els funcionaris i personal laboral de l'antiga Escala de Monitors d'Extensió Agrària procedents de l'Administració de l’Estat, que van ser transferits a la Comunitat Valenciana, queden integrats en el Grup B de l'article 4 de la Llei 10/85, de la Funció Pública Valenciana.
Article nou. Prohibició de percepció d'ingressos atípics
Els empleats públics compresos dins de l’àmbit d’aplicació d'aquesta Llei, amb l’excepció d’aquells sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, comissions o altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que les tinguessen normativament atribuïdes, i únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article deu. Relacions de llocs de treball.
1. La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treballs es realitzarà a través de les relacions de lloc de treball.
2. Correspon a la Conselleria d’Administració Pública amb l’informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'aprovació mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine de:
a) Les modificacions, per variació en el nombre de lloc recollits en les relacions de llocs de treball, produïdes en les relacions inicials aprovades pel Consell.
b) Les modificacions de complement de destinació í específic dels llocs inclosos en les relacions inicials.
Les competències atribuïdes en aquest apartat a la Conselleria d’Administració Pública, hauran d’entendre's assigna des a la Conselleria de Sanitat i Consum en els termes previs tos en el Decret 71/89, de 15 de maig.
3. Els titulars de llocs de treball que es suprimesquen en les relacions de llocs, i els funcionaris que ocupant llocs de lliure designació siguen cessats, continuaran percebent, fins que siguen nomenats per a exercir altres llocs de treball, les retribucions bàsiques que els corresponguen pel seu grup les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball que ocupaven. Aquestes retribucions tindran el caràcter «d’a compte» sense que pertoque cap reintegrament en el ca que les quantitats percebudes a compte fossen superiors a les corresponents al nou lloc.
4. La provisió de llocs de treball a ocupar pel personal funcionari, i també la formalització de nous contractes de personal laboral fix i personal laboral de duració determinada per un període igual o superior a 1 any, requeriran que el llocs esmentats figuren detallats amb les relacions respectives. Aquest últim requisit no serà necessari quan la contractació de personal laboral de duració determinada es realitzen per temps inferior a sis mesos, sense que, en cap cas, siga possible la prórroga d’aquell.
5. Les convocatòries per a l’ingrés en la Funció Públic Valenciana, be com a funcionari o personal laboral, i tant pe a la mateixa Administració de la Generalitat com per als seu Organismes Autònoms, requerirà l'informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, respecte a l’existència d dotació pressupostària per a les places que s’anuncien vacant i s'haurà de publicar en els tres mesos següents a l’aprovació del pressupost per a l’exercici.
6. En les convocatòries per a l’ingrés en la Funció Pública Valenciana, be com a funcionari o personal laboral s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen disminuïts.
Article onze. Del Deute Públic
1. S'autoritza el Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, perquè emeta Deute Públic de la Generalitat Valenciana o concerte operacions de crèdits fins a un i
port de 47.034.141 milers de pessetes d'endeutament net, deduïda la variació neta d'actius financers, destinats a finança despeses d'inversió, en els termes prevists en l'article 56 de l'Estatut de la Comunitat Autònoma Valenciana i 14 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes.
2. No obstant això, en el supòsit que s'utilitzen programes de finançament a curt termini per a atendre projectes d'inversió, dins dels límits de l'apartat anterior, no serà preceptiva, al final de l'exercici, la cancel·lació dels títols emesos a curt termini. La utilització d'aquests instruments no podrà estendre's més enllà de quatre anys.
3. El límit assenyalat en l'apartat primer podrà ampliar se en la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos per a l'exercici 1990 que no haja estat utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
4. El Consell determinarà la quantia definitiva del volum d'endeutament, dins del límit establert en els apartats anteriors, tenint en compte l’evolució efectiva de la recaptació dels ingressos i l’execució del pressupost de despeses.
5. S'autoritza el Consell prèvia comunicació a les Corts Valencianes a superar el límit establert. sempre que l’excés sobre aquest límit es derive de l'aprovació de projectes d'inversió finançats amb els fons procedents de les Comunitats Europees, no prevists en l’estat d'ingressos d'aquesta Llei.
6. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com endeutament per a l’exercici corrent l’import de l'anualitat dels projectes esmentats per a aquest exercici.
Article dotze. De les operacions de Tresoreria
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè concerte operacions de crèdit per termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article 39 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. El límit esmentat s’entendrà, en tot moment, per a les operacions de tresoreria que estiguessen en vigor.
Article tretze. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat podrà prestar avals durant l’exercici de 1991, per a les operacions de crèdit interior o exterior, que concerten les entitats o empreses o que s'indiquen a continuació:
a) Institut Valencià d'Habitatge, SA, 5.000 milions de pessetes.
b) Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 2.000 milions de pessetes.
2. La Conselleria d'Economia i Hisenda, amb independència del que preveu l'apartat anterior, podrà proposar la concessió d'avals per a les operacions de crèdit concertades per entitats o empreses fins a un límit de 10.000 milions de pessetes.
Article catorze. Taxes i altres ingressos
1. S'eleven per a 1991 els tipus de quantia fixa de les taxes i altres ingressos de la Hisenda de la Generalitat Valenciana fins a la quantitat que resulte de l'aplicació del coeficient 1.05 a la quantia exigible en 1990.
Es consideren com tipus fixos aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valore en unitats monetàries.
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos al llarg de l’exercici de 1991, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançats amb aquesta font de recursos.
3. Les taxes i altres ingressos corresponents a serveis transferits després de l'u de gener de mil nou-cents vuitanta-cinc, que no hagen estat regulades per la Generalitat Valenciana, es regiran per la normativa que els siga aplicable amb caràcter general.
III De la gestió dels crèdits
Article quinze. Crèdits en funció d'objectius i programes
1. Els crèdits de l’estat de despeses de la Generalitat Valenciana, els seus Organismes Autònoms i Empreses finançaran l’execució del Programa Econòmic Valencià i les noves actuacions incloses en el Pla de Desenvolupament Regional i en els diferents Plans Sectorials, en l’exercici 1991. La con tracció d'obligacions i l’execució de pagaments a càrrec d'aquells, es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en la programació esmentada.
2. A aquest efecte els programes de l'Administració de la Generalitat Valenciana diferenciaran dues categories de crèdits:
a) Aquells que financen el manteniment de l'actual nivell d'activitat i de prestació dels serveis, que estaran disponible des de l'obertura de l’exercici de 1991.
b) Aquells que financen les noves actuacions previstes e el Programa Econòmic Valencià i en l'Acord esmentat.
3. A càrrec dels crèdits consignats en cadascun dels capí tols i programes sota la denominació «Dotacions financeres» no podran efectuar-se disposicions de despeses, contraccions d'obligacions, ni execució de pagaments. La seua funció és la de finançar, mitjançant la corresponent transferència in terna en cada capítol i programa, aquells crèdits en que efectivament ha de produir-se la despesa.
Seran requisits imprescindibles per a l'autorització de la corresponent transferència de crèdits:
a) Que aquesta s'ajuste al que preveu el pla d'execució de Programa Econòmic Valencià o en el Pla de Desenvolupament Regional, recollit en cada programa pressupostari.
b) Que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantesque la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions, una vegada es duga a terme la transferència de crèdit esmentada.
4. La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà el seguiment de l’execució dels crèdits i del compliment dels objectius de cada programa, i a aquest efecte podrà prendre les mesures provisionals que considere necessàries per assegurar ne l'aconseguiment, les quals hauran de ser comunicades a Consell perquè, sí s'escau, les ratifique.
Article setze. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats, pe aquesta Llei o per les modificacions pressupostàries d’acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, d'acord amb la seu naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal, com les consignacions per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament, com la consignació del capítol econòmic i programa pressupostari.
No obstant això, tindran caràcter vinculant, els crèdits destinats a atencions de protocol i de representació, d'acord amb el detall contingut en l'annex II.
c) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital, com la consignació per línia de subvenció capítol de despesa i programa pressupostari.
d) Per a les despeses d'inversions reals i operacions financeres, com les consignacions per capítol, programa pressupostari i el cost no executat de l’estimació prevista per projecte pressupostari, sense perjudici de les correspondència financeres que s'establesquen.
Article disset. Gestió integrada i la seua comptabilització
La determinació dels crèdits i el seu caràcter limitador, que disposa aquesta Llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determine per a cada cas:
a) Concepte econòmic per a les despeses de personal i de funcionament.
b) Concepte econòmic i línia de subvenció, per a les transferències corrents i transferències de capital.
c) Concepte econòmic i projecte, per a les inversions reals i operacions financeres.
Article divuit. La gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els apartats següents:
1. Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran d'aplicar a les seues despeses de funcionament:
a) Els fons que amb aquesta finalitat se'ls lliure mitjançant ordre de pagament en ferm, a càrrec del pressupost anual i a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes.
c) Els produïts per llegats, donacions o qualsevol forma admissible en Dret.
A aquest efecte s'entendran per despeses de funcionament, a part de les contingudes en la vigent classificació econòmica de la Generalitat dins del capítol segon, aquelles despeses destinades a la reparació d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, sempre que aquests i aquells no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar per 70.000 pessetes el nombre d'unitats escolars de cada Centre, fins un màxim d’1.000.000 de pessetes i des d'un mínim de 500.000 pessetes.
2. Les despeses de funcionament, que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en l'apartat anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb la prèvia aprovació d'aquest pel respectiu Consell Escolar.
Els centres posaran a disposició de l'Administració Educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
Article dinou. De la Intervenció i el control financer en els centres docents públics no universitaris
1. La direcció dels centres retrà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per mediació de la Intervenció Delegada de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'estableix en l'apartat 3 de l’article 60 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article vint. Termini per a efectuar el pagament de les obligacions de la Generalitat
1. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat i les seues entitats autònomes, regulat per l'article 16 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'efectuarà en el termini màxim de 90 dies naturals des del naixement efectiu de l'obligació.
A l'efecte d'aquest article, s'entendrà per data de pagament aquella en què es produesca la recepció de l'ordre de pagament per l'entitat financera ordenant de la transferència, o be, en el supòsit de les restants formes de pagament, l'endemà de la comunicació de la disposició del cobrament.
2. El creditor tindrà dret al cobrament d'interessos, calculats segons el tipus bàsic del Banc d'Espanya vigent l’últim dia del termini assenyalat, si el pagament s'efectua després del termini establert en el punt primer i a partir de la data de finalització d'aquest.
Quan es produesca el supòsit establert en el paràgraf anterior, la Intervenció General, per ella mateixa o a través de les Intervencions Delegades, procedirà d'ofici a la liquidació dels interessos corresponents que traslladarà al Conseller d’Economia í Hisenda per a l'autorització de la despesa i l’ordenació del pagament, a càrrec del crèdit corresponent.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda iniciarà el corres ponent expedient administratiu de delimitació de responsabilitats pel perjudici econòmic causat a la Hisenda de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que preveu l’article 8 i següents de l’esmentada Llei 4/1984, de 13 de juny. A aquest efecte, es considerarà com termini màxim per a efectuar la liquidació de crèdit exigible el de 60 dies naturals a partir de naixement efectiu de l’obligació.
4. El termini previst en el punt primer d'aquest article n s'aplicarà a les obligacions econòmiques que resulten de sentència judicial ferma, en aquest cas s'aplicarà el que preveu l'article 17 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article vint- i- u. Ampliació de dotacions de personal Durant l’exercici de 1991 no es tramitaran expedients d'ampliació de dotacions de personal ni disposicions o expedient de creació i/o reestructuració d'unitats, si l’increment de la despesa pública que se’n derive no queda compensat mitjançant la reducció de les mateixes despeses en altres unitats, be per generacions de crèdits consolidables per a exercicis futurs com a conseqüència de transferències d'unitats o Servei a la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que disposa la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.
Article vint-i-dos. Contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes Conselleries i els Organismes Autònom podran formalitzar durant 1991, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractacions de personal de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis, sempre que hi con córreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació d contractes de l'Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana vigents.
c) Que les obres o serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 de l'Estatut dels Treballadors aprovat per la Llei 8/1980, de 10 de març, en la redacció fet per la Llei 32/1984, de 2 d'agost, i respecte al que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats de Personal al servei de l’Administració Pública. En els contrac tes es farà constar, quan pertoque, l'obra o servei per la realització del qual es formalitza el contracte, el temps de duració i la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes temporals laborals. Les Conselleries i els Organismes Autònoms hauran d'evitar l'incompliment de les obligacions formals esmentades, i l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es poguessen derivar drets de permanència per al personal contractat, actuacions que, si s'escau, podran donar lloc a l’exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el Títol VI de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o serveis que hagen d'excedir d'aquest exercici i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter plurianual que complesquen els requisits que per aquests es preveuen en l'article 29 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana o en aquesta Llei.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, emés amb caràcter previ a la formalització, del Servei Jurídic de la Conselleria o Organisme que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.
5. La realització dels contractes regulats en aquest article seran objecte de fiscalització prèvia en els casos en que resulte preceptiva, d'acord amb el que disposen els articles 61 a 71 de la Llei 4/1984. A aquest efecte, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la contractació de personal temporal si no hi ha crèdit suficient per això en el concepte pressupostari destinat específicament a aquesta finalitat.
Article vint-i-tres. Contractació per a la realització de treballs específics
A càrrec dels crèdits per a inversions i despeses de funcionament podran formalitzar-se contractes per a la realització de treballs específics i concrets no habituals, amb la prèvia justificació de la seua ineludible necessitat per mancar de personal suficient. Aquests contractes es sotmetran a la legislació de contractes de l'Estat i al que disposa el Decret del Consell 32/1988, de 21 març, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.
Article vint-i-quatre. Contractació directa d'obres i subministraments
1. La contractació directa d'obres i subministraments es sotmetrà al que preveu la legislació vigent de Contractes de l’Estat i de Pressupostos Generals de l’Estat. En ambdós casos, la referència al Boletín Oficial del Estado y al Boletín Oficial de la Provincia s'entendrà efectuada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Tindran la consideració de subministraments menors, aquells l’import total dels quals no excedesca d'1.000.000 de pessetes, l'adquisició dels quals quedarà exclosa de fiscalització prèvia.
Article vint-i-cinc. Concessió de subvencions corrents
La concessió d’ajudes i subvencions a càrrec dels crèdits del capítol de transferències corrents consignats en els Pressupostos de la Generalitat, es farà d'acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb les excepcions següents, en què podran concedir-se directament:
a) Les que figuren expressament amb caràcter nominatiu en la Llei de Pressupostos, entenent com a tals aquelles el destinatari de les quals figure inequívocament en els annexos corresponents d’aquesta Llei.
b) Les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l'afectació del crèdit.
c) Aquelles que no trobant-se incloses en els punts anteriors, no excedesquen d'1.000.000 de pessetes per beneficiar i any, sempre que les concedides per cada Conselleria no superen globalment els 10.000.000 de pessetes en l’exercici. Pe que fa a la secció pressupostària, número 04, Presidència de la Generalitat Valenciana, les quantitats abans esmentades se ran de 3.000.000 de pessetes i 30.000.000 de pessetes respectivament.
d) Les que superen qualsevol dels límits prevists en el punt c), i que pel seu objecte no els siguen aplicables els principi de publicitat i concurrència, hauran de ser concedides pe acord motivat del Consell.
Article vint-i-sis. De la concessió de les transferències de capital
1. Les transferències de capital que s'han de concedir càrrec dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per 1991 que no hi tinguen assignació normativa, es faran d’acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb l'excepció de les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l'afectació de crèdit en aquest cas podran concedir-se directament.
2. Es faculta el Consell perquè, en cas d’incompliment de programa d'actuació o d'alguna altra de les condicions establertes per a la concessió, puga substituir, a proposta de la Conselleria interessada, els perceptors de la subvenció per al tres que, havent-se acollit a la convocatòria, garantesquen el compliment de les condicions que s'hi preveuen.
3. Quan les subvencions financen obres que exigesquen projecte tècnic, aquest s'haurà de sotmetre a informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes o de tècnics designats per la mateixa Conselleria; en tot cas, excepte per als supòsits inclosos en l'article 28 d'aquesta Llei, els pagaments parcials, o el total de la subvenció concedida, s’efectuaran contra certificació de l’obra expedida per tècnic competent i d’acord amb els percentatges í les condicions de finançament establerts en la concessió d’aquesta.
4. Tota concessió de subvencions de capital de caràcter genèric o innominat, i l’import de les quals supere la quantitat de quaranta milions de pessetes per perceptor, requerirà l’elevació al Consell, per la Conselleria corresponent, per a la seua ratificació.
Article vint-i-set. Normes generals de les subvencions
1. Les normes contingudes en aquest article s'aplicaran a les ajudes i subvencions públiques la gestió de les quals corresponga en la seua totalitat a la Generalitat Valenciana o als seus Organismes Autònoms.
2. Per a les ajudes i subvencions a què es refereix l'apartat anterior si no hi ha normes especials, les contingudes en aquest article s'aplicaran a:
a) A tota disposició gratuïta de fons públics, realitzada per la Generalitat o els seus Organismes Autònoms a favor de persones o entitats públiques o privades, per a fomentar una activitat d'utilitat o interés social o per a promoure la consecució d'un fi públic.
b) A qualsevol tipus d'ajuda que s'atorgue a càrrec del Pressupost de la Generalitat Valenciana o dels seus Organismes Autònoms.
3. Els consellers i els presidents o directors d'Organismes Autònoms són els òrgans competents per a atorgar subvencions, dins de l'àmbit de la seua competència, amb la prèvia consignació pressupostària per a aquesta finalitat. Aquestes atribucions podran ser objecte de delegació.
4. Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que haja de realitzar l'activitat que en fonamentà l'atorgament o que es trobe en la situació que legitima la seu concessió.
Són obligacions del beneficiari:
a) Realitzar activitats o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Acreditar davant l’entitat que concedeix la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.
c) La submissió a les actuacions de control financer que corresponguen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
d) Comunicar a l’entitat que concedeix l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administracions o Ens Públics,
5. Les Conselleries í els Organismes Autònoms efectuaran l'avaluació dels objectius que s'han d'aconseguir mitjançant la subvenció, a través de les normes i els procediments generals que s’establesquen,
6. Quan la finalitat o la naturalesa de la subvenció així ho exigesca, la seua concessió es realitzarà per concurs. En aquest supòsit, la proposta de concessió de subvencions la realitzarà a l’òrgan concedint un òrgan col·legiat que tindrà la composició que s'establesca en les bases reguladores de la subvenció.
7. Els beneficiaris de les subvencions hauran d'acreditar prèviament al cobrament i en la forma que determine la Conselleria d'Economia i Hisenda, que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
8. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o Ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
L’import de les subvencions regulades en aquest article en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres Administracions públiques o d'altres Ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
9. Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:
a) Incompliment de l’obligació de justificació.
b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.
c) Incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida la subvenció.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
Igualment, en el supòsit recollit en el paràgraf segon de l'apartat anterior, quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana pertocarà el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l'activitat desenvolupada.
10. Quan en l'exercici de les funcions d'inspecció o control, es deduesquen indicis de la incorrecta obtenció, gaudi o destinació de la subvenció o ajuda percebuda, els agents encarregats de la seua realització podran acordar la retenció de les factures, els documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en què aquests indicis es manifesten.
11. Els consellers corresponents establiran, en cas de no haver-ne, i prèviament a la disposició dels crèdits, les oportunes bases reguladores de la concessió. Les bases esmentades s'aprovaran per Ordre, amb l'informe previ dels Serveis Jurídics corresponents, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i hauran de contenir, com a mínim els aspectes següents:
a) Definició de l’objecte de la subvenció.
b) La línia o les línies de subvenció que les financen.
c) L’import global màxim destinat a aquestes.
Quan no es tracte de subvencions finançades per fons qualificats com ampliables en els Pressupostos Generals de l'Estat o en els de la Generalitat Valenciana, l’òrgan responsable de la convocatòria, una vegada esgotats els fons, haurà d fer pública aquesta circumstància a l’efecte de la desconvocatòria.
No obstant això, sense perjudici de l'anterior i quan la naturalesa de la subvenció ho permeta, l’òrgan competent podrà procedir al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l’import global màxim fixat, sempre que així estiga previst en la convocatòria.
d) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per l’obtenció de la subvenció o ajuda i forma d'acreditar-los.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiar del compliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
f) En el supòsit de recollir-se la possibilitat d'efectuar bes tretes de pagament sobre la subvenció concedida, la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, hauran d'aportar els beneficiaris.
g) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics que puguen considerar-se necessàries, i la possibilitat, en el casos que expressament es prevegen, de revisió de subvencions concedides.
h) Forma de concedir la subvenció.
i) Quan es tracte de transferències de capital s'haurà d'incloure, a més, un programa d'actuació que garantesca l’execució de les obres en l’exercici per al qual es concedeix la subvenció.
Article vint-i-vuit. Finançament de les Corporacions Locals
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda, tot complint l’article 49, apartat segon, de l’Estatut d’autonomia, distribuirà, d'acord amb els criteris que la legislació de l’Estat establesca, els ingressos dels Ens Locals que consistesquen en participació en ingressos i subvencions incondicionals.
2. Aquesta distribució es realitzarà mitjançant lliuraments a compte trimestrals i a final de l'exercici es produirà la liquidació definitiva en la participació, d'acord amb els criteris fixats, i, si s'escau, s'efectuarà l'oportuna regularització mitjançant les compensacions que pertoquen, tot això sense perjudici del que disposa l'article 109 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i 182 del Reial Decret Legislatiu 781/1986.
Article vint-i-nou. Transferències corrents i de capital a les Corporacions Locals
Les transferències corrents i de capital concedides per la Generalitat a les Corporacions Locals, excloses aquelles que es deriven de programes d'actuació d'àmbit estatal, una vegada establerta l'aportació de la Generalitat, es satisfaran en els termes següents:
a) Un 60% del seu import es lliurarà immediatament una vegada realitzada la concessió.
b) Un 25% es pagarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de la suma lliurada en concedir la subvenció.
c) El 15% restant el pagarà la Generalitat quan la Corporació Local justifique que ha complert allò convingut, be siga l’execució de la despesa programada o la conclusió de l'obra.
Article trenta. Programació plurianual
1. El Consell, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, podrà modificar els percentatges assenyalats en el paràgraf 3, de l’article 29 de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, i variar el nombre d'anualitats en els casos especialment justificats a petició de la Conselleria corresponent i amb els informes previs que s’estimen oportuns.
En el cas de les inversions incloses en el Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana, la competència per a modificar els percentatges mencionats correspondrà al conseller d'Economia i Hisenda.
2. Quan per causes justificades es manifesten desajusts entre les anualitats previstes en els plecs de clàusules administratives particulars i la realitat econòmica que la seua execució demane, es podran reajustar les anualitats esmentades, sempre que els romanents de crèdit ho permeten. Els reajusts s'acordaran pel Consell, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, o per aquest últim en els supòsits a què es refereix l'apartat 1, paràgraf 2n. d'aquest article. En qualsevol cas, i a l'efecte del que preveu l'article 47 de la Llei de Contractes de l'Estat, les anualitats originals tindran cobertura pressupostària mitjançant la consideració de crèdit ampliable d'aquestes.
Article trenta-u. Accelerament dels tràmits previs de les obres inferiors a cinc milions de pessetes
1. Per a aquelles obres el cost de les quals siga inferior als cinc milions de pessetes, la memòria valorada podrà substituir al projecte a l’únic efecte de l'adjudicació del contracte per a la seua realització.
2. Els únics documents exigibles per a la realització d'obres de conservació o manteniment l’import de les quals siga inferior a 1.000.000 de pessetes seran el pressupost de l’obra, subscrit per professional competent, la factura conformada i la certificació reglamentària, aquests casos quedaran exclosos de fiscalització prèvia.
3. Excepcionalment, per als supòsits d’obres de conservació o manteniment conseqüència de l’execució del Pla de Carreteres de la Generalitat Valenciana 1988-1995, el límit a què es refereix l'apartat anterior serà de 5.000.000 de pessetes.
Article trenta-dos. Subscripció de convenis
Serà requisit previ a la subscripció de convenis amb altres ens públics o privats, l'existència de la retenció de crèdit en la línia o les línies de subvenció corresponents.
Article trenta-tres. Control financer- econòmic i pla d'auditories
L’exercici de la funció interventora en les despeses no sotmeses a fiscalització prèvia podrà exercir-se aplicant tècniques de mostratge als actes, documents i expedients objecte de control.
Per a dur a terme el control financer previst en l'article 60.3 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Intervenció General elaborarà un pla anual d'auditories en el qual s'inclouran la totalitat d'entitats que el mateix precepte recull. Per a la seua execució es podrà demanar la col·laboració d’empreses privades d'auditoria que hauran d'ajustar-se a les normes i les instruccions que estime aquest centre directiu, el qual podrà efectuar les revisions i els controls de qualitat que considere oportú.
El control econòmic que s'ha d'efectuar establirà el grau en què es compleixen els objectius econòmics dels programes i l'avaluació de la correcta gestió dels recursos públics.
IV
De les modificacions del Pressupost
Article trenta-quatre. Principis generals
1. Els límits establerts en l'article 32 i següents de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran al Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1991, amb les especificacions que resulten dels articles que a continuació es detallen.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris que resulten afectats, i seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del Pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius i accions dels programes aprovats en els Pressupostos.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió i/o supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o supressió d'operacions financeres, i la modificació o substitució dels projectes finançats per fons estructurals de la Comunitat Econòmica Europea o pel Fons de Compensació Interterritorial, quan aquesta modificació o substitució requeresca, així mateix, l'acord del Comitè d'Inversions Públiques de l’Estat.
e) La inclusió i/o supressió de línies de subvenció i la variació dels seus imports prevists i de les dades descriptives,
f) Les modificacions quantitatives a les estimacions plurianuals previstes per projecte pressupostari.
Article trenta-cinc. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L’afectació o desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 25 i 26 d'aquesta Llei.
e) La supressió de línies de subvenció i la variació dels imports prevists en les caràcter nominatiu.
f) Les modificacions que afecten els crèdits destinats a atencions de protocol i de representació autoritzades per aquesta Llei.
Article trenta-sis. Competències de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta, si s'escau, de les Conselleries interessades, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanyen a un mateix grup.
b) Les generacions, anul·lacions i no disponibilitats de crèdit en l’estat de despeses, d'acord amb el que preveu l’article 37 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
c) Les habilitacions i transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, destinades a reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Comunitat Econòmica Europea.
d) Les habilitacions i transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l’exercici anterior, siga quina siga la naturalesa econòmica, que garantesquen compromisos de despeses contrets fins a l’últim dia de l’exercici pressupostari i que per motius justificats no s'hagen pogut realitzar durant l’exercici, tant si corresponen al Pressupost de la Generalitat com al dels seus Organismes Autònoms.
Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i els terminis de gestió d'aquests dins, en qualsevol cas, de l’exercici en què, s’acorde la incorporació.
f) Les que calguen per a regularitzar els pagaments que s'han d’efectuar a Corporacions Locals d'acord amb el que disposa l'article 28 d'aquesta Llei.
g) La variació en els imports prevists en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, i les seues dades descriptives.
h) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivades de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
i) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de convenis i les previstes en l’article 25, punt c, d'aquesta norma i l'agregació i la desagregació de línies.
j) Les modificacions quantitatives a les estimacions previstes per projectes d'inversió.
k) Les transferències derivades de la distribució dels fons consignats en el programa «Despeses diverses».
l) Les que calguen per a dotar els crèdits, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, i amb la prèvia determinació dels recursos que les han de finançar, dels conceptes de despeses següents:
1. Les quotes de la Seguretat Social i el complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor i les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
2. Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'Administració.
3. Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten incrementar-se com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari minin interprofessional, o que es deriven la normativa vigent.
4. Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, i les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat Valenciana.
5. Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a disminuïts en la mesura que augmenten els beneficiaris que reunesquen els requisits establerts en la normativa vigent.
6. Les derivades d'aquelles obligacions pels interessos de demora prevists en l'article 20 d'aquesta Llei.
7. Les derivades de les subvencions per a cobertura de primes d’Assegurança Agrària i per a les ajudes a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial regulades pel RD 1494/87.
8. Les derivades del que preveu l'article 30, apartat 2 d'aquesta Llei.
9. Les derivades de les subvencions destinades a la racionalització de l’ús de l'aigua per a reg, fixant la quantitat de mil milions de pessetes com a límit màxim de recursos per a finançar la cobertura d’aquestes obligacions.
10. Les ajudes concedides per l’Institut Valencià de la Joventut destinades al desplaçament de joves residents en la Comunitat Valenciana que presten el servei militar fora d'ella.
Article trenta-set. Competències dels consellers per a autoritzar modificacions pressupostàries en el pressupost de les seues Conselleries respectives
Els consellers podran autoritzar, dins d'un mateix capítol i programa del pressupost de les seues respectives Conselleries, les transferències i habilitacions de crèdits, prevists en l’article 15 d'aquesta Llei que afecten els crèdits denominats «Dotacions financeres», i les transferències inverses derivades de l’extinció total o parcial dels compromisos que donaren lloc a l'habilitació del crèdit operatiu.
Article trenta-vuit. Execució de les modificacions pressupostàries
L’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article trenta-nou. Repercussions pressupostàries de les normes
Tot avantprojecte de llei o projecte de disposició administrativa, l'aplicació de la qual puga comportar un increment de despesa en l’exercici de 1991, o de qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure una memòria econòmica on es manifesten les repercussions pressupostàries que es deriven de l’execució.
D'igual manera, tota proposició de Llei, i tota esmena als projectes o proposicions de Llei que suposen augment en les despeses previstes en l’estat de despeses o disminució dels ingressos prevists en l’estat d'ingressos dels Pressupostos de la Generalitat, requerirà la conformitat del Consell per a la seua tramitació, excepte en els casos que efecte exclusivament la partida pressupostària de les Corts Valencianes.
V De la informació a les Corts
Article quaranta. De la informació de la Conselleria d'Economia i Hisenda
Sense perjudici del que disposa l'article 68 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i en els distints articles d'aquesta Llei, el conseller d'Economia i Hisenda donarà compte documentat a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes dels aspectes següents:
a) Dels romanents de crèdit de l'exercici anterior que han estat incorporats a l'estat de despeses del Pressupost de 1991, en el termini dels quinze dies posteriors a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
b) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat.
c) La informació sobre les operacions d'emissió de Deute o crèdits aprovats.
d) Trimestralment, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, reducció i cancel·lació d'avals i, si s'escau, dels riscs efectius que la Generalitat haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) Trimestralment, de les ampliacions de crèdit què es refereix l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona.
f) Mensualment, informació del grau d’execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
g) Trimestralment, de la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les Entitats Locals.
h) Trimestralment, de les modificacions aprovades per a dotar el funcionament de noves inversions, i d’aquelles que calguen per afrontar els interessos de demora en els pagaments de les obligacions de la Generalitat.
i) Trimestralment, d'aquelles modificacions tècniques que afectant l’estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l’exercici corrent, es deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
j) De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empara del que disposa l'article 21 d'aquesta Llei.
h) De les contractacions realitzades a l'empara del que disposa l'article 23 d'aquesta Llei.
l) De les contractacions realitzades a l'empara del que disposa l'article 24 d'aquesta Llei.
ll) De la concessió de subvencions corrents a què es refereixen els punts c) i d) de l'article 25.
m) De la concessió de transferències de capital a què fa referència l'apartat 4 de l'article 26 d'aquesta Llei.
n) De l’ús de l’autorització concedida al Consell a què es refereix l'apartat 5 de l'article 1l d'aquesta Llei.
La informació prevista en els punts j), k), l), ll), i m) s'efectuarà cada període de sessions davant la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura
Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes i el Consell Valencià de Cultura incorporaran els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en 1991.
Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell Valencià de Cultura, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Règim pressupostari de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana
1. D'acord amb el que disposa l’article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, i en relació amb el règim transitori d'adequació de plantilles universitàries, s’autoritzen els costs del personal funcionari docent i contractat docent i del personal funcionari no docent de les Universitats pels imports detallats en l'annex I d'aquesta Llei.
2. Les Universitats podran ampliar els crèdits del capítol u assenyalats en l'apartat anterior per autorització expressa mitjançant acord del Consell, a proposta conjunta de les Conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda.
3. A l'efecte de l'article 55.3 de la Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'article 33 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i l'Ordre de 15 d'octubre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols sis a nou, inclusivament, dels estats d'ingressos i de despeses dels pressupostos de les Universitats.
4. D'acord amb els articles 54.3 de la Llei de Reforma Universitària, i 99 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes, s'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana per a regular i fixar els imports corresponents a les taxes acadèmiques universitàries per al curs 1991/92, dins dels límits que establesca el Consell d'Universitats.
Tercera. Pagament d'obligacions del Règim Econòmic de la Seguretat Social
Als pagaments derivats de les obligacions del Règim de la Seguretat Social, li serà d’aplicació el que hi ha disposat en l'art. 20 d'aquesta Llei.
D'acord amb el que estableixen les lletres e), h) de l'annex del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l’Institut Nacional de la Salut, en relació amb l'article 4 del Decret 105/1987, de 7 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, serà ordenador de pagaments el conseller d’Economia i Hisenda.
Quarta. Modificacions de crèdits del Règim Econòmic de la Seguretat Social
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè, en el termini màxim de sis mesos, mitjançant les Ordres oportunes, regule l'adaptació del Títol IV d'aquesta Llei als Pressupostos corresponents als serveis i funcions transferits pels Reials Decrets 264/85 i 1612/87, gestionats per la Direcció General de Serveis Socials i el Servei Valencià de Salut, respectivament.
Cinquena. De la gestió dels crèdits del Règim Econòmic de la Seguretat Social
En relació amb els crèdits consignats en els estats de despeses dels pressupostos corresponents a les funcions i serveis transferits pels Reials Decrets 264/85 i 1612/87, adscrits a la Direcció General de Serveis Socials i el Servei Valencià de Salut, respectivament, la contractació d'obligacions i l’execució de pagaments a càrrec d'aquests es realitzarà amb el propòsit d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els seus programes específics, mentre són integrats al Programa Econòmic Valencià.
Sisena. Expropiacions del Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995
Es declara la urgent ocupació dels béns afectats d’expropiació forçosa com a conseqüència de l’execució de les obres compreses en el Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995.
Setena. Habilitació de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, com a beneficiari d'expropiacions
Per al compliment de les seues finalitats, l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, podrà dur a terme les actuacions d'adquisició de sòl que convinguen, fins i tot mitjançant expropiació, a aquest efecte podrà tenir la condició de beneficiari prevista en la Legislació Expropiatòria, tant en aquells casos en què corresponga la facultat expropiatòria a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, com en aquells altres en què aquesta facultat corresponga a una altra Administració competent.
Vuitena. Institut Valencià de Finances
1. Es crea l'Institut Valencià de Finances, com una Entitat de Dret Públic subjecta a la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada.
Aquest Institut queda adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Les seues activitats es regiran per l'ordenament jurídic privat llevat les relacionades amb l'exercici de les funcions esmentades en les lletres f) i g) de l'apartat 3 d'aquesta Disposició Addicional, que es sotmetran a les normes del Dret Administratiu i a les altres normes que resulten d'aplicació a l'exercici d'aquestes funcions.
2. L’Institut Valencià de Finances es regirà, quant a la seua organització i funcionament, per aquesta Disposició Addicional i altres disposicions que la despleguen, Així mateix, li serà aplicable el que regula la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat per a les empreses públiques, si be no li afectarà la limitació establerta en l'article d'aquesta Llei en tant que restringeix la prestació d’avals a favor de societats mercantils vinculades.
En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell de la Generalitat aprovarà el Reglament de l’Institut, que determinarà les normes de funcionament i la composició i les facultats dels seus òrgans de govern. Una vegada aprovat aquest Reglament podrà començar les seues activitats.
3. L’Institut tindrà com a finalitat actuar com a principal instrument de la política de Crédito públic de la Generalitat i contribuir a l’exercici de les competències de la Generalitat sobre el sistema financer.
Per a la consecució d'aquestes finalitats podrà realitzar les funcions següents:
a) Controlar, coordinar i canalitzar l’oferta de crèdit públic.
b) Concedir crèdits, avals i altres caucions a favor d’entitats autònomes, Corporacions públiques i empreses públiques i privades. .
c) Participar en el capital o prestar suports financers a societats que faciliten el finançament o la promoció d'empreses no financeres.
d) Prestar els serveis de Tresoreria de la Generalitat que se li atribuesquen.
e) Efectuar la gestió de l’endeutament de la Generalitat, i de les seues entitats autònomes i empreses, quan se li atribuesca. Potenciar els mercats primaris i facilitar la liquiditat, en els mercats secundaris, dels títols emesos.
f) Exercir les funcions relatives al control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres que estiguen sota la tutela administrativa de la Generalitat, quan se li atribuesquen.
g) Exercir les competències assignades a la Generalitat en matèria de Mercat de Valors, quan se li atribuesquen.
h) Prestar assessorament en matèria financera i emetre informes per al Consell de la Generalitat, a petició d'aquest o per iniciativa pròpia.
i) Tenir la representació de la Generalitat en aquelles qüestions d'índole financera que el Consell li encomane.
j) Qualsevol altres que li atribuesquen les lleis o que li encomane el Consell de la Generalitat en l'àmbit de les seues competències.
Les atribucions de competències que s'assignen a l'Institut hauran de dur-se a terme mitjançant Decret del Consell de la Generalitat, que en determinarà el contingut i l'abast.
L’actuació de l’Institut es realitzarà d'acord amb les bases i l’ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l’Estat, i d'acord amb l’ordenació del Crèdit i la Banca.
4. Els òrgans de govern de l’Institut són el consell d'administració, que podrà delegar funcions en una comissió executiva, i el director general.
5. Els recursos econòmics de l’Institut estan constituïts per:
a) La dotació inicial de l'Institut, que és de 4.000 milions de pessetes.
b) Les consignacions previstes en els Pressupostos de la Generalitat.
c) Les rendes i els productes que generen els béns i drets que integren el patrimoni de l'Institut.
d) Els ingressos procedents dels serveis prestats per l'Institut.
e) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions, tant públiques com privades, o de particulars.
f) Les aportacions d’altres institucions financeres, públiques o privades, que s'establesquen d'acord amb les lleis o mitjançant convenis de finançament o de col·laboració financera amb l'Institut.
g) Les emissions de títols de renda fixa o altres operacions d'endeutament.
h) Els dipòsits que constituesquen en l'Institut altres institucions públiques o intermediaris financers.
6. Durant aquest exercici, l'Institut Valencià de Finances podrà concedir avals per les operacions de crèdit que concerten Entitats Autònomes, Corporacions Públiques i Empreses Públiques i Privades fins a un límit de 4.000 milions de pessetes.
7. El personal al servei de l'Institut es regirà per les normes de Dret Laboral o Privat, sense perjudici que inicialment, amb caràcter transitori, puguen adscriure’s a l'Institut esmentat funcionaris de la Generalitat Valenciana sense minva dels seus drets.
8. El consoli d'administració de l'Institut, en el termini de sis mesos des la posada en funcionament, aprovarà la seua plantilla.
9. Els recursos aliés obtinguts per l'Institut, qualsevol que siga la modalitat de la seua instrumentació, no hauran de sobrepassar la suma de 5 vegades els fons propis. No obstant això, per a l'exercici de 1991, es fixa un límit per al seu endeutament de 4.000 milions de pessetes.
Novena. Pla de Competitivitat
1. Es dota un Pla de Competitivitat amb l’objectiu de donar suport i incentivar l'adequació i preparació de les Empreses Valencianes i infrastructures econòmiques davant la seua integració en el Mercat Unic Europeu de 1993.
2. El Pla tindrà un període d'aplicació de dos anys i una dimensió financera de 16.000 milions de pessetes dels quals 7.800 milions de pessetes s’assignen com crèdits pressupostaris en el present exercici.
3. Les línies de Transferències de Capital que desenvolupen el Pla es consideren crèdits ampliables de l’exercici, fins a l’import màxim que resulte de multiplicar per dos la quantia dels seus crèdits en el Pressupost inicial de 1991. El finançament de l'ampliació d'aquests crèdits es realitzarà mitjançant un increment del recurs a l’endeutament autoritzat en l'article 11 d'aquesta Llei.
4. La gestió econòmico- pressupostària del Pla esmentat es desenvoluparà a través d'una nova Secció denominada 16 «Pla de Competitivitat», i els corresponents programes específics per a cada àrea d'actuació.
5. S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè regule un procediment de gestió i modificació específic per a aquesta Secció.
Desena. Direcció General de Política Lingüística
1. Es crea la Direcció General de Política Lingüística, al qual assumirà les tasques de normalització derivades de les competències reconegudes en l’Estatut d’autonomia i regulades per la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, especialment en tot allò referit a l’ús social de la llengua.
2. En el termini màxim de tres mesos, el Consell de la Generalitat adscriurà aquests nou departament a l’òrgan corresponent, dintre de l'Administració autonòmica, i la seua composició i facultats, i en nomenarà els responsables.
3. La Direcció General estarà dotada inicialment amb els recursos assignats al Gabinet d'Us del Valencià, que depén de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, organisme que desapareixerà en entrar en funcions aquest que ara es crea.
Onze. de les subvencions per a l'adquisició d'habitatge per a joves
L’import de les subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial, de segona mà i rehabilitació a què es refereix el Decret 75/1989, de 15 de maig, de la Generalitat Valenciana, es duplicarà per als supòsits en que el sol·licitant tinga una edat compresa entre els 18 i 29 any en la data de sol·licitud de les ajudes.
Dotze. Cànons en Prots de la Generalitat Valenciana
Es fixa en un 5 per 100 el rendiment de la inversió en actius fixos per al conjunt dels Ports de la Generalitat.
Els cànons anuals per ocupació de superfície i per utilització d'obres i instal·lacions en els Ports de la Generalitat es fixaran inicialment en sumar a l'anualitat comptable d'amortització un mínim del 5 per 100 del valor dels terrenys, obtinguts sobre la base de criteris de mercat i del valor comptable de les obres i instal·lacions.
Podran establir-se cànons d'explotació de les Llotges de Pesca en relació amb el valor de la pesca subhastada.
La valoració dels actius que servesquen de base per a la fixació de cànons s'aprovarà per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports amb l'informe previ de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Un Decret del Consell regularà l’aplicació d'aquests principis a les concessions i autoritzacions en els Ports de la Generalitat Valenciana, i establirà quines d'elles han de quedar exemptes del pagament del cànon pel seu excepcional interés públic i manca de rendiment econòmic.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix l'article d'aquesta Llei, s'aplicarà al personal laboral l'augment previst en l'article 2, sense perjudici de la ulterior regularització.
Segona
Durant l'exercici econòmic de 1991, la gestió econòmico- pressupostària dels Organismes Autònoms Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) i Institut Valencià de Serveis Socials (IVSS) es desenvoluparà a través dels programes 121.30 «Institut Valencià d’Administració Pública» i 313.10 «Institut Valencià de Serveis Socials», respectivament, tot això sense perjudici del règim jurídico- administratiu dels Instituts esmentats.
Tercera
Queda ampliat el termini previst en la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 8/1987, del Servei Valencià de Salut, fins la data en què, d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera de la Llei 14/1986, General de Sanitat, concloga el procés de transferència dels serveis i establiments sanitaris pertanyents a les Corporacions Locals, en els termes prevists en el Decret 109/1988, de 18 de juliol.
La transferència econòmica financera dels serveis sanitaris dels ens locals al Servei Valencià de Salut s'ajustarà en totes les seues parts al que hi ha en la Llei 8/87.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials, s'uniran com annex al Pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 1991, els pressupostos aprovats per les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
S'autoritza el Consell per a elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un text refós de la Llei 4/1984, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, al qual s'incorporaran, amb capacitat per a regularitzar, actualitzar i harmonitzar, les disposicions legals vigents.
Tercera
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquesta Llei.
Quarta
S'autoritza el Consell per a elaborar, durant el primer semestre de 1991, un text refós de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana, al que s'incorporarà les modificacions que per la Llei 6/1990, de la Generalitat Valenciana, s'han introduït en l’esmentat text legal.
Cinquena
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics a què pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 28 de desembre de 1990.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
Veure imatge
Enmiendas aprobadas por la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda a los distintos programas del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 1991.
A la Sección 04. Presidencia de la Generalitat
Sección 04. Servicio 01. Grupo Funcional 4
Función 46. Subfunción 462. Programa 462.10
Capítulo II. Gastos de funcionamiento aplicación económica 228
Se detraen 20 millones
Quedan 142,761 millones
Sección 04. Servicio 01. Programa 462.10
Se crea una línea 403/000/91 con un importe de 10 millones con beneficiarios Empresas de Televisión Local y Comarcal que contribuyan a la difusión del valenciano.
Se crea una línea 404/000/91 con el programa 462.10 sección 04, servicio 01, con un importe de 10 millones con beneficiarios Empresas de Radiodifusión Sonora que contribuyan a la difusión del valenciano y tengan ámbito local o comarcal.
Sección 04. Servicio 01. Grupo Funcional 4
Función 46. Subfunción 463. Programa 463.10
Capítulo II. Gastos de funcionamiento, aplicación económica 228. Gastos diversos
Se detraen 20 millones
Quedan 210,009 millones
Se crea una línea 405/00091 en el programa 463.10 Servicio 01, Sección 04.
Con un importe de 20 millones para la firma de Convenios con los Bancos de datos tecnológicos de las Universidades de la Comunidad Económica Europea, al objeto de que la información originada por dichos Bancos de datos sea transmitida a las Universidades de la Comunidad Valenciana.
Objetivo directo: incorporar a las Universidades Valencianas conocimientos en tecnologías de vanguardia.
A la Sección 07. Administración Pública
Programa 121.20. Dirección y Servicios Generales
Se crea la línea 402/000/91 por un importe de 100 millones de pesetas, quedando como sigue:
Importe
Código línea Denominación (miles de pesetas)
402/000/91 Comisión seguimiento. Acuerdo social 100.000
Beneficiarios: Sindicatos firmante de Acuerdo Social.
Descripción y finalidades: Financiar las actuaciones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo en materia social alcanzado entre la Generalitat Valenciana y los Sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
Fondo Propios: 100.000 miles de pesetas. Tipo: Nominativa.
Programa 521.10. Organización y sistemas de información, se minora en 100 millones de pesetas el Capítulo VI «Inversiones reales», Proyecto 006/000/90 «Programa Irta».
Programa 221.10. Seguridad y Protección Civil
Código línea 401/000/91, con un importe de 1.119.000 millones.
Se detraen 25 millones.
Quedan: 1.094 millones.
Se crea una línea 402/000/91, con un importe de 25 millones, cuyo objeto es el cumplimiento de la encomienda del CSN tanto en los aspectos de inspección de todos los aparatos radiológicos de utilización en la sanidad pública y privada como en los demás aspectos incluidos en dicha encomienda, elevando si fuera preciso, la categoría administrativa de la oficina responsable de esta tarea.
A la Sección 08. Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
Servicio 0805.
Programa 431.10. Arquitectura y Vivienda
Proyecto 005/000/88. Construcción y reposición edificios.
Detraer 100 millones
Quedan 694,067 millones
Proyecto 203/000/88
Detraer 100 millones
Quedan 0
Código Línea 702/000/91
Detraer 75 millones
Quedan 55 millones
Crear una nueva línea 709/000/91 Subvenciones actuaciones zonas verder con un importe de 275 millones.
Beneficiarios previstos: Ayuntamientos Comunidad Valenciana.
Servicio 0805
Programa 431.10. Arquitectura y Vivienda.
Código Línea 702/000/91
Detraer 25 millones
Quedan 30 millones
Crear una nueva línea, subvención para estudio y proyecto Parque Central de Alicante, con un importe de 25 millones.
Programa 431.10. Arquitectura y Vivienda.
La línea código 701/000/91 «Ayudas económicas directas» se modifica en los siguientes datos descriptivos:
Beneficiarios previstos: Adquirentes V.P.O., viviendas usadas y usuarios rehabilitación.
Descripción y finalidades: Ayudas para la adquisición y rehabilitación de viviendas.
Efectos esperados: Facilitar el acceso a las viviendas e incentivar la rehabilitación.
Programa 431.10. Arquitectura y Vivienda, en el anexo de Inversiones Reales se modifica la denominación de los siguientes proyectos:
Proyecto:
044/000/88 A-88/830 Urbanización Cantagallet.
356/000/87 Alcoi, Urbanización Raval Vell A-87/000.
Programa 431.10. Arquitectura y Vivienda, en el anexo de Inversiones Reales se añaden los siguientes proyectos:
Proyecto:
350/000/86. Con. Ed. Gabarda Hon Tec. S. V-86/3500
352/000/86. Terminación 96 viviendas Manises.
Al Programa 512.10 « Infraestructura urbana, saneamiento y abastecimiento de agua e infraestructura de recursos hidráulicos», en el anexo de Inversiones Reales, se suprimen los siguientes proyectos:
Proyecto:
350/000/86. Con. Ed. Gabarda hon. Tec. S.V-86/3500
352/000/86. Terminación 96 viviendas Manises.
Programa 512.10. « Infraestructura urbana, saneamiento y abastecimiento de agua e infraestructura de recursos hidráulicos».
Se modifica la denominación de los siguientes proyectos de inversión:
Proyecto:
247.000.91. Saneamiento Albufera. Sistema Quart-Benacher.
248.000.91. Saneamiento Albufera. Sistema Albufera-Sur.
249.000.91. Saneamiento litoral. Sistema Onda-Villareal.
250.000.91. Saneamiento Júcar. Sistema Alzira-Carcaixent.
251.000.91. Saneamiento litoral. Sistema l'Horta Nord
252.000.91. Saneamiento litoral. Sistema Carraixet.
A la Sección 09. Cultura, Educación y Ciencia
Enmienda técnica Servicio 05. Programa 422.20
Código de la Línea 408/000/91
Denominación de la Línea: «Gratuidad libros de texto»
Beneficiario propuesto: Ciclo inicial de EGB.
«Debería decir: Beneficiario propuesto: Alumnos de EGB
- La línea 407/000/91 cuya denominación es «Ayudas Centros de Educación Compensatoria, no debe estar incluida en el Servicio 06 sino en el 05 ya que los beneficiarios son centros de EGB y no de enseñanza secundaria.
Programa 423.10. Renovación Pedagógica.
Aumentar en 15.000 miles de PTA.
A deducir del Programa 451.10
Servicio 01. Secretaría General
Programa 451.10. Dirección y Servicios Generales.
Capítulo 4. Código Línea: 403/000/91
- Donde dice: .... Descripción y Finalidad: Fiscalización
- Debe decir: .... Descripción y Finalidad: Financiación
Servicio 05. Dirección General de Centros y Promoción Educativa.
Programa 422.20. Enseñanzas Básicas.
Código línea: 403/000/91 y 405/000/91
- Donde dice: Fecha convocatoria 90
- Debe decir: Fecha convocatoria 91
Servicio: 05
Programa. 422.20
Línea 407/000/91. Servicios complementarios de transporte y comedor.
Añadir 1.200 millones de pesetas
Quedan 3.400 millones de pesetas
Se compensan con la reducción de 1.200 millones en el Capítulo IV:. Transferencias corrientes de la Sección 09.
En la Línea 407/000/91, sustituir los beneficiarios previstos en el texto original del Proyecto de Ley : alumnos niveles básicos, por los siguientes: alumnos de preescolar y niveles básicos.
Servicio: 0902
Programa: 453.10
En el proyecto 005/000/88, se detraen 15 millones y quedan 89.750 millones.
Servicio: 03. Programa: 422.10
En el Código Línea 402/000/91, se detraen 50 millones y quedan 893.750 millones.
Asignar:
1) 5 millones a la Sección 09, servicio 11, programa 422.70 Consejo Escolar, distribuidos de la siguiente forma:
- Aplicación económica 225 asignar 1.500.000 ptas.
- Aplicación económica 228 asignar 1.500.000 ptas.
- Aplicación económica 241 asignar 2.000.000 ptas.
Objetivo directo: Colaborar con la Comisión de Educación del Consejo de, la Juventud de la Comunidad Valenciana.
2) 60 millones a la Sección 09, servicio 01, programa 451.10, Financiación Instituto Valenciano de la Juventud.
Al programa 451.10 «Dirección y Servicios Generales» de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
La línea 404/000/91 se aumente en 100 millones, quedando como sigue.
Importe
Código línea Denominación (miles de pesetas)
404/000/91 Financiación IVAJ 1.500.741
Al Instituto Valenciano de la Juventud, se aumenta la línea 407/000/91 en 100 millones, quedando como sigue:
Importe
Código línea Denominación (miles de pesetas)
407/000/91 Ayudas jóvenes servicio militar 300.000
Al programa 422.20 «Enseñanzas Básicas» en el Capítulo I «Gastos de Personal», se minora en 100 millones, quedando en 53.817.178 millones de pesetas.
Asimismo, se modifica el texto relativo a «descripción y finalidades», añadiendo el actual «... a través de la gestión del Consejo Valenciano de la Juventud».
Al Programa 451.10 «Dirección y Servicios Generales», la línea 404/000/91 «Financiación Instituto Valenciano de la Juventud», se aumenta en 10 millones de pesetas destinados a la creación del Servicio de Orientación Profesional, resultando un total de 1.410.741 miles de pesetas.
Al Programa 422.20. «Enseñanzas Básicas, en el Capítulo I «Gastos de Personal» se minora en 10 millones de pesetas, quedando un total de 53.907.178 miles de pesetas.
Capítulo de Transferencias y Subvenciones, en el Programa 456.10, la línea código 402/00/91, en su contenido completo de cuantía, normativa, denominación, beneficiarios y descripción, transferirla a una nueva línea código 406/000/91, del Programa 456.20, con idéntico contenido a la línea antes mencionada.
Al Programa 456.20, en el código línea 401/000/91, Aumentar el importe en 20 millones de pesetas, resultando un total de 70 millones de pesetas.
En el Programa 456.10, código línea 404/000/91,
Reducir el importe en 20 millones de pesetas, quedarían un total de 70 millones de pesetas.
Capítulo de Transferencias y Subvenciones.
En el Programa 456.20, el código línea 401/000/91, sólo se modificaría el texto de los siguientes apartados, quedando éstos con esta redacción:
Denominación línea: Apoyo a festivales, cursos, concursos y premios musicales de la Comunidad Valenciana.
Beneficiarios previstos: Personas y Entidades públicas y privadas y otras Administraciones.
Normativa reguladora: Orden de 25/04/84 y otras Ordenes de convocatoria y convenios de colaboración.
Descripción y finalidad: Colaborar con los festivales, cursos, concursos y premios musicales que se realicen en la Comunidad Valenciana para mejorar su oferta y calidad.
Efectos esperados: Mejorar la calidad de las iniciativas musicales de la Comunidad Valenciana.
En el Programa 456.20, Capítulo de Inversiones Reales previstas, añadir un nuevo proyecto núm. 06.000.91.
Equipamiento artístico, con un importe de once millones de pesetas.
En el Programa 456.10, Capítulo de Inversiones Reales previstas, en el proyecto núm. 01.000.90. Equipamiento artístico, reducir su importe en once millones de pesetas, quedando para la anualidad 1991, sólo un millón de pesetas.
En el Programa 456.20, Capítulo II, aumentar 150 millones de pesetas, resultando un total de 530 millones de pesetas.
En el Programa 456.10 Capítulo II, reducir 150 millones de pesetas, resultando un total de 204.027.000 pesetas.
A la Sección 10. Sanidad y Consumo
Organismo Autónomo Servicio Valenciano de Salud
Función 2.
Programas todos
Capítulo I
Detraer 1.600 millones
Quedan 126.763.651 millones
Asignar:
1) 250 millones a la sección 10, Servicio Valenciano de Salud, función 2, programa 21 atención primaria, Capítulos 1, 2 y 6 para crear durante 1991, 10 Centro de Urgencia en Atención Primaria.
2) 250 millones a la sección 10, Servicio Valenciano de Salud, función 2, programa 21 atención primaria, capítulos 1, 2 y 6 para adecuar la asistencia a desplazados en la temporada turística 91, pasando de 143 consultorios a 160 consultorios.
3) Asignar 350 millones a la sección 10, Servicio Valenciano de Salud, función 2, programas todos, capítulo VI para cumplir el objetivo : Plan de Transporte Sanitario Integral de la Comunidad Valenciana.
4) Asignar 500 millones a la sección 10, Servicio Valenciano de Salud función 2, programa 22, Atención especializada, capítulo 1, 2 y 6 para dar cumplimiento al programa protocolizado de diagnóstico precoz y tratamiento de cáncer en la totalidad de los Hospitales Comarcales y de Referencia del Servicio Valenciano de Salud.
5) Asignar 150 millones a la sección 10, Servicio Valenciano de Salud función 2, programa 26, capítulo 8, activos financieros para subvencionar cursos, ponencias, comunicaciones que formen parte de la formación del personal sanitario.
6) Asignar 100 millones a la sección 10, Servicio Valenciano de Salud función 2, programa 20, capítulo IV Transferencias corrientes para llevar a cabo un plan de actuación integral de prevención y tratamiento del SIDA en la Comunidad Valenciana.
S.V.S. Capítulo Inversiones Reales
Código Línea 073/000/91. Instalaciones Hospitalarias
Detraer 200 millones
Quedan 200 millones
Construcción de un Hospital en Segorbe, lª anualidad, con un importe de 200 millones.
A la Sección 12. Agricultura y Pesca
Servicio 02
Programa 531.10. Estructuras Agrarias y zonas desfavorecidas.
Capítulo VI. Proyecto 121/000/88
Se detraen 75 millones.
Quedan 1.015 millones
Proyecto 122/000/88
Se detraen 20 millones
Quedan 730 millones
Proyecto 123/000/88
Se detraen 30 millones
Quedan 830 millones
Crear un nuevo Proyecto, recarga acuíferos zona Vinalopó con un importe de 125 millones.
Al programa 714.20 «Ordenación y Mejora de las Producciones Agrarias», en la línea de subvención, código 712/000/91 «Reestructuración producción apícola».
Donde dice: «Normativa reguladora Orden Conselleria de 3-11-90».
Debe decir: «Normativa reguladora Orden Conselleria de 3-1-90».
Programa 542.20
Reducir: 4.555.000 PTA.
En el capítulo de inversiones reales previstas.
Número de proyecto 012.000.88, Realización de proyectos financiados por C.I.C.Y.T.
Quedarían: 126.436.000 PTA.
Aumentar: 4.555.000 PTA.
En el capítulo de Transferencias y Subvenciones, Código Línea 402/000/91, Becas de Investigación
Sumarían: 12.555.000 PTA.
Al Programa 542.20 «Transferencia, Innovación y Tecnología Agraria y Pesquera», en la línea: Código 705/000/91.
Donde dice:
Denominación línea: Ayudas a empresas para Ferias sector agroalimentario.
Beneficiarios previstos: Empresas mercantiles.
Descripción y finalidad: Ayudas a empresas mercantiles en la participación de certámenes feriales del sector agroalimentario.
Debe decir:
Denominación de línea: Ayudas a Empresas e Instituciones Feriales.
Beneficiarios previstos: Empresas mercantiles e instituciones Feriales.
Descripción y finalidad: Ayudas para la participación y celebración de certámenes feriales del sector agroalimentario y organización de actos paralelos.
Programas 714.20. Ordenación y mejora de la producción agraria Nueva línea: Denominación: mejora renta sector apícola.
Objetivo: evitar la desaparición del sector apícola profesional valenciano mediante ayudas para el mantenimiento de sus rentas.
Dotación: 105.000 millones.
Detraer del Programa 711.10, Capítulo 2.
A la Sección 13. Trabajo y Seguridad Social
Al programa 322.10 «Fomento de empleo y regulación laboral» de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, la línea 701/000/91 se aumenta en 50 millones de pesetas, quedando como sigue:
Importe
Código línea Denominación (miles de pesetas)
701/000/91 Operaciones leasing. Inversiones activos fijos,
cooperativas y sales 250.000
La línea 407/000/91, se minora en 50 millones de pesetas, que dando como sigue:
Importe
Código línea Denominación (miles de pesetas)
407/000/91 Fomento de empleo 1.829.957
A la Sección 16. Plan de Competitividad
Programa 622.20 «Competitividad Area de Comercio»
Donde dice: Cap. IV. Transferencias corrientes, 270.000 miles de pesetas; debe decir: Cap. IV. Transferencias corrientes, 300.000 miles de pesetas.
Donde dice: Cap. VII. Transferencias de capital, 700.000 miles de pesetas; debe decir: Cap. VII. Transferencias corrientes, 760.000 miles de pesetas.
Programa 724.10 «Competitividad Area de Industria».
Donde dice: Cap. IV. Transferencias corrientes, 165.000 miles de pesetas.
Debe decir: Cap. IV. Transferencias corrientes, 135.000 miles de pesetas.
Donde dice: Cap. VII. Transferencias de capital, 2.800.000 miles de pesetas.
Debe decir: Cap. VII. Transferencias de capital, 2.780.000 miles de pesetas.
Programa 751.20 «Competitividad Area de Turismo»
Donde dice: Cap. VII. Transferencias de capital, 532.000 miles de pesetas; debe decir: Cap. VII. Transferencias de capital, 492.000 miles de pesetas.

linea