diari

ORDRE de 19 d'octubre de 2000, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Ordre de 4 d'abril de 1986, per la qual s'estableix una reserva marina a l'Illa de Tabarca. [2000/X8610]

(DOGV núm. 3868 de 31.10.2000) Ref. Base de dades 3568/2000

ORDRE de 19 d'octubre de 2000, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Ordre de 4 d'abril de 1986, per la qual s'estableix una reserva marina a l'Illa de Tabarca. [2000/X8610]
L'Ordre de 4 d'abril de 1986 (DOGV núm. 397, de 27 de juny de 1986), de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual s'estableix una reserva marina en l'Illa de Tabarca, inclou entre les activitats que han de ser objecte de restriccions la pràctica del busseig autònom esportiu.
La necessitat de compaginar l'exercici d'aquesta activitat amb el manteniment i protecció de la reserva marina va conduir la Comissió de Gestió i Seguiment de la reserva marina a promoure un estudi finançat per l'Ajuntament d'Alacant per a l'establiment dels criteris de regulació que haurien de regir l'activitat de busseig autònom esportiu.
Els criteris de regulació han estat ponderats de comú acord amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i han rebut l'informe previ de l'Ajuntament d'Alacant i els sectors afectats. En aquesta norma es preveu la regulació del busseig autònom esportiu en aigües interiors de la Reserva Marina.
Per tot això, vista la proposta de la Direcció General de Pesca i Comercialització Agrària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'article 5 de l'Ordre de 4 d'abril de 1986, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual s'estableix una reserva marina en l'Illa de Tabarca, queda redactat de la manera següent:
“Article 5
1. En la reserva marina podran practicar-se activitats subaquàtiques, en la modalitat de busseig autònom recreatiu, amb l'obtenció prèvia del permís d'accés del cap dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Alacant, que el concedirà per ordre rigorós de presentació de sol·licituds i d'acord amb les quotes establides en l'annex I d'aquesta ordre.
2. En les sol·licituds, que podran ser individuals o col·lectives, caldrà indicar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establits per a la pràctica del busseig (títol de bussejador, assegurança d'accidents i de responsabilitat, DNI o passaport). Les sol·licituds es presentaran amb un mínim de cinc dies hàbils i un màxim de quinze dies hàbils d'antelació a la data en què es vulga practicar l'activitat.
3. La Direcció General de Pesca i Comercialització Agrària, en circumstàncies excepcionals, podrà concedir autoritzacions que sobrepassen les quotes fixades en l'annex.
4. Els bussejadors estan obligats a:
a) Portar la documentació (autorització i documentació acompanyant), que haurà de ser exhibida a requeriment del personal del servei de manteniment i protecció de la reserva marina.
b) Quan es detecten irregularitats en la documentació examinada o en l'activitat, podrà ordenar-se la suspensió de les immersions previstes i s'alçarà l'acta corresponent, en la qual es detallaran les causes d'incompliment de les condicions d'autorització.
c) Sol·licitar, quan procedisca, la utilització de llanternes o focus, i sempre amb finalitats exclusivament científiques, cosa que haurà de constar expressament en l'autorització d'immersió.
d) Exercir l'activitat pertorbant el mínim possible l'estat del medi, així com preservar la integritat d'individus o comunitats dependents del medi marí.
e) Respectar la pràctica de la pesca professional, sense interferir les embarcacions que estiguen pescant ni les arts que pogueren estar calades.
5. Es prohibeix als bussejadors:
a) El busseig sense la autorització preceptiva.
b) Les immersions nocturnes.
c) La utilització de torpedes i altres mitjans de propulsió submarina.
d) La tinença de cap instrument que poguera emprar-se per a la pesca o extracció d'espècies marines, excepte un ganivet per raons de seguretat.
e) La recol·lecció o extracció d'organismes o part d'organismes, vius o morts, animals o vegetals.
f) L'extracció de minerals o restes arqueològiques.
g) Alimentar els animals durant les immersions.
h) Pertorbar les comunitats d'organismes marins.
i) Efectuar proves de mar o pràctiques d'escoles de busseig.
6. Els patrons de les embarcacions estan obligats a:
a) Posar-se en contacte, per ràdio, com més prompte millor, el dia de la immersió, preferiblement de 08.00 a 10.00 del matí, amb l'autoritat responsable de la reserva marina.
b) Amarrar l'embarcació a la boia assignada i en cap cas fondejar l'embarcació.
c) Facilitar, durant l'estada en la reserva marina, a l'autoritat responsable d'aquesta, les autoritzacions per al busseig autònom esportiu, així com la documentació acompanyant preceptiva (títol de bussejador, assegurança d'accidents i de responsabilitat civil, DNI o passaport).
d) Quan es detecten irregularitats en la documentació examinada, podrà ordenar-se la suspensió de les immersions previstes i s'alçarà l'acta corresponent, en la qual es detallaran les causes d'incompliment de les condicions d'autorització.
e) Seguir en tot moment les indicacions de les autoritats responsables de la reserva marina: zona o zones d'immersió, condicions de l'exercici de l'activitat i altres aspectes relatius al desenvolupament d'aquesta.
f) Assegurar-se que l'embarcació exhibisca, mentre dure la immersió, la preceptiva bandera “A” del codi internacional de senyals.
7. Es prohibeix als patrons de les embarcacions la tinença a bord de qualsevol tipus d'instrument, art o aparell que puga utilitzar-se per a la pesca o extracció d'espècies marines.
8. Les quotes d'immersió diàries permeses i el nombre màxim d'embarcacions destinades a això per zona i temporada seran els que s'estableixen en l'annex I d'aquesta ordre.
9. A fi de procedir al seguiment adequat de l'activitat, els sol·licitants dels permisos informaran als Serveis Territorials de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Alacant dels permisos obtinguts que, per qualsevol causa, no hagen de ser utilitzats, així com dels que no s'hagueren utilitzat, amb especificació de les causes o motius.
10. Les infraccions del que es disposa en aquest article seran sancionades d'acord amb allò que es disposa en l'article 5.l) de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1994, de 18 d'abril”.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultat d'aplicació
Es faculta el director general de Pesca i Comercialització Agrària perquè dicte les resolucions i prenga les mesures que calguen per a l'aplicació i el compliment d'aquesta ordre.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 d'octubre de 2000
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
Mª. ÀNGELS RAMON-LLIN I MARTÍNEZ
ANNEX I
Quotes màximes diàries d'immersions i embarcacions en aigües interiors de la reserva marina de l'Illa de Tabarca:
ZONA IMMERSIONS VAIXELLS
Escull Negre 7 2
Escull artificial de Tabarca 7 2
Illot de la Galera 10 3
Escull Roig 7 2
Zona lliure d'aigües interiors 10 3

linea