diari

DECRET 163/2000, de 24 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la disposició addicional quarta de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, en matèria de transports urbans. [2000/X8724]

(DOGV núm. 3869 de 02.11.2000) Ref. Base de dades 3577/2000

DECRET 163/2000, de 24 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la disposició addicional quarta de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, en matèria de transports urbans. [2000/X8724]
La Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana aprovà, en la disposició addicional quarta, les disposicions per les quals es regulava el transport urbà i les activitats auxiliars i complementàries d'aquest, competència de la Generalitat Valenciana.
Aquesta regulació es portà a cap per a salvaguardar el principi de seguretat jurídica davant de la necessitat de cobrir un parcial buit legal produït com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de juliol, la decisió de la qual declarava inconstitucionals i, per consegüent, nuls, entre d'altres preceptes, els articles 113 a 118 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, que regulaven el transport urbà. Aquesta declaració de nul·litat afectava conseqüentment els articles i els preceptes corresponents del reglament que desplega l'expressada llei, aprovat pel Reial Decret 1.211/1990, de 28 de setembre. Aquests articles foren posteriorment derogats pel Reial Decret 1.136/1997, d'11 de juliol, pel qual es modificà parcialment el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, la disposició derogatòria única de la qual derogà, entre d'altres normes, els articles 141, 142 i 143 del citat reglament.
Amb el fi que no es produïsquen situacions irregulars ni supòsits de difícil subsumpció davant de la falta o la insuficiència d'un adequat marc normatiu, i com a mesura necessària fins a l'aprovació d'una Llei Autonòmica de Transport, resulta necessari regular el transport urbà.
S'estableix, en aquest sentit, la regulació del transport urbà de mercaderies i viatgers de la Comunitat Valenciana, tenint en compte el contingut de Sentència 118/1996 adés esmentada, i fent ús de les facultats conferides en els articles 17, 31.15 i 33.8 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en l'article 22 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, conformement amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 24 d'octubre de 2000,
DECRETE
Article 1. Àmbit d'aplicació
Les disposicions d'aquest decret seran d'aplicació en relació amb els transports terrestres urbans i amb les activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera, la competència de les quals corresponga a la Comunitat Autònoma Valenciana.
Article 2. Règim competencial
1. Els municipis seran competents, amb caràcter general, per a la gestió i l'ordenació dels serveis urbans de transport de viatgers que es porten a cap dins dels seus respectius termes municipals.
2. Les competències municipals sobre els transports i les activitats auxiliars i complementàries d'aquests s'exerciran amb subjecció a allò que s'ha disposat en el present decret, en les altres normes substantives de la Comunitat Autònoma Valenciana i, supletòriament, en la legislació o les normes de l'Estat en matèria de transports intercomunitaris.
Article 3. Autoritzacions
1. Les autoritzacions estatals o de la Comunitat Autònoma Valenciana de transport de mercaderies habilitaran per a realitzar tant de transport urbà com interurbà dins de l'àmbit a què aquestes estiguen referides. Les competències municipals en relació amb els transports de mercaderies es concretaran en els aspectes relatius a la seua repercussió en la circulació i en el trànsit urbà.
2. Les autoritzacions estatals o de la Comunitat Autònoma Valenciana de transport discrecional de viatgers amb autobús habilitaran per a realitzar tant transport urbà com interurbà dins de l'àmbit a què aquestes estiguen referides. Els municipis podran atorgar autoritzacions habilitants per a realitzar transport discrecional amb autobús de caràcter exclusivament urbà, sempre que ho aconsellen les necessitats del servei de transport, quede justificada la rendibilitat del servei amb caràcter exclusivament urbà i informe favorablement el mencionat atorgament la Direcció General de Transports de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, oïda la Junta Superior de Transports. Seran aplicables, en relació amb l'atorgament, la modificació, la utilització i l'extinció de les dites autoritzacions, les normes de la Comunitat Autònoma Valenciana i, si no n'hi ha, en la legislació o en les normes de l'Estat en matèria de transports intercomunitaris.
Article 4. Establiment, adjudicació i explotació
1. L'establiment, l'adjudicació i l'explotació dels transports regulars de viatgers permanents o temporals i d'ús general o especial de competència municipal definits en la disposició primera de la disposició addicional quarta de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, es regiran, a més de per allò que s'ha disposat en aquest decret i les seues normes complementàries, per allò que s'ha disposat en la legislació o en les normes de l'Estat en matèria de transports intercomunitaris i per les corresponents ordenances municipals, les quals hauran de respectar allò que s'ha disposat en les normes autonòmiques i estatals bàsiques sense poder introduir requisits o disposicions addicionals que desvirtuen el seu sentit.
2. Es podrà especialment realitzar l'explotació municipal directa mitjançant acord del corresponent ajuntament, de conformitat amb allò que s'ha previngut en l'article 66.2 del Reglament de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1.211/1990, així com la utilització de procediments de gestió indirecta distints de la concessió, sense que siga a l'efecte necessari demanar informes de la Junta Superior de Transports de la Comunitat Valenciana, encara que s'hauran de complir les condicions previstes en l'article 66.1 del citat reglament, excepte la de demanar informes del Consell Nacional de Transports.
3. Els municipis exerciran en relació amb els transports funeraris, sanitaris o altres d'especials, així com amb les activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera, les competències previstes expressament per a ells en les normes reguladores dels mencionats transports o activitats.
Article 5. Coincidències de trànsits
1. No seran d'aplicació en relació amb els transports regulars de viatgers de competència municipal, les normes establides en el Reglament de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1.211/1990, sobre prohibicions de coincidència per a l'establiment de serveis regulars permanents o temporals; no obstant això, per a l'establiment pels ajuntaments de línies que incloguen trànsits coincidents amb els que tinguen autoritzats amb anterioritat altres serveis regulars interurbans, serà necessària la justificació de la insuficiència del servei existent per a atendre adequadament les necessitats dels usuaris i després de la conformitat prèvia de l'ens que concedeixen aquest, la qual cosa es podrà condicionar a l'aprovació prèvia d'un pla de coordinació de l'explotació d'ambdós serveis, en l'elaboració del qual haurà de ser oïda l'empresa titular de la concessió del servei regular interurbà.
2. Tindran la consideració de trànsits coincidents, a l'efecte previst en aquest article, els que es realitzen entre parades en què el servei interurbà estiguera autoritzat a arreplegar i deixar viatgers o punts pròxims a aquests, fins i tot quan les dites parades estigueren dins de la mateixa població o nucli de població.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, perquè dicte totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 d'octubre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports

linea