diari

ORDRE de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les ajudes per a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i es convoca la concessió d'ajudes per a 2000. [2000/8666]

(DOGV núm. 3869 de 02.11.2000) Ref. Base de dades 3587/2000

ORDRE de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les ajudes per a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i es convoca la concessió d'ajudes per a 2000. [2000/8666]
El territori valencià es caracteritza pels processos generalitzats d'intervenció humana al llarg de la història. Aquests processos d'intervenció han donat com a resultat un territori natural caracteritzat, d'una banda, per la seua riquesa, per la diversitat d'espècies i paisatges i, d'altra banda, per la seua fragilitat, ja que la mateixa intervenció humana és el suport de l'equilibri en què es mantenen gran part dels espais naturals mediterranis. Els usos i aprofitaments que s'hi duguen a terme han de ser, per tant, compatibles amb la dinàmica dels ecosistemes implicats. Preservar dels usos degradants els espais naturals que encara conserven ecosistemes o elements de notable valor ambiental, és l'objectiu de les estratègies de conservació.
La Comunitat Valenciana disposa encara d'un bon nombre d'espais naturals significatius, dotze dels quals gaudeixen ja d'un règim jurídic de protecció (Parc Natural de l'Albufera, Parc Natural del Montgó, Parc Natural del Penyal d'Ifac, Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, Reserva Natural de les Illes Columbretes, Parc Natural de les Salines de Santa Pola, Parc Natural de la Mata i Torrevieja, Parc Natural del Fondo, Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, Paratge Natural del Desert de les Palmes, Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i Parc Natural de la Serra d'Espadà).
Tanmateix, la protecció d'aquests espais naturals de notable valor, no es resol només dotant-los d'una figura jurídica de protecció o d'un instrument de planificació dels recursos naturals. Aquesta protecció, perquè siga efectiva, implica, a més de preservar-los d'usos degradants, la promoció d'aquells usos compatibles amb la conservació del medi natural. Per a això, la Conselleria de Medi Ambient ja ha obert una línia d'ajudes per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà, i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes (Ordre de 4 de novembre de 1998; DOGV núm. 3.372, de 13.11.98).
En el cas de la marjal de Pego-Oliva, majoritàriament de propietat privada en mans d'agricultors, cal considerar que els propietaris s'han de convertir en protagonistes de la conservació, facilitant-los la realització d'actuacions que redunden en la conservació i millora dels valors ambientals d'aquest Parc Natural.
En virtut d'això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià; en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i en el Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de la Conselleria de Medi Ambient,
ORDENE
Primer
Establir un règim de subvencions a càrrec del capítol IV, de la secció 14, Conselleria de Medi Ambient, servei 03, Direcció General de Planificació i Gestió del Medi, programa 442.30, Conservació del Medi Ambient, línia 3344.
La dotació anual és la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Segon
Aprovar les bases per les quals es regeix la present convocatòria i que figuren en l'annex I.
Tercer
La convocatòria de les ajudes, establida en aquesta ordre amb caràcter general, s'ha de fer pel procediment anticipat, d'acord amb l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, motiu pel qual la concessió està condicionada a l'existència, en el pressupost de l'exercici següent, del corresponent crèdit.
Quart
En tot allò no regulat en aquesta ordre, cal ajustar-se al que es disposa en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El termini de presentació d'ajudes per a l'exercici 2000 és de 10 dies a partir de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La convocatòria d'aquest exercici és de tramitació ordinària, i la línia 3344 està dotada amb 30.000.000 de pessetes.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Per al desplegament i execució del que es disposa en la present ordre, es faculta la directora general de Planificació i Gestió del Medi per a dictar les resolucions necessàries per a aplicar-la.
Segona
La present ordre entra en vigor l'endemà d'haver sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra la present ordre, que posa fi a la via administrativa, s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i en els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 25 d'octubre de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX I
Article 1. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques propietàries o titulars d'algun dret real sobre terrenys situats en finques rústiques de la zona A (zona d'especial protecció definida en l'apartat 9 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva, Decret 70/1999, de 4 de maig, DOGV núm. 3.490, de 7 de maig de 1999, en endavant, PORN).
Igualment, poden ser-ne beneficiaris aquells propietaris o titulars de drets de cultius sobre finques rústiques situades a la zona C (arrossar) del PORN que no cultiven.
Article 2. Objecte i actuacions a realitzar
És objecte d'ajuda la protecció de la flora i fauna en zones humides, racionalitzant les pràctiques conservacionistes d'aquests zones mitjançant el manteniment dels nivells hídrics en les parcel·les sense cultivar i la col·laboració en els treball de manteniment i restauració el medi d'acord amb el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva.
Article 3. Quantia de les ajudes
La quantia de les ajudes és d'un màxim de 10.000 pessetes per fanecada.
Article 4. Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds d'ajuda previstes en la presents ordre s'han d'efectuar mitjançant una instància formalitzada d'acord amb el model que s'adjunta en l'ordre, dirigides a la directora general de Planificació i Gestió del Medi.
2. Aquestes sol·licituds, amb la corresponent documentació, s'han de presentar dins del termini en el Registre d'Entrada de la Conselleria de Medi Ambient (c/ Francesc Cubells, 7, València) o en els serveis territorials d'Alacant (c/ Churruca, 29) o de València (edifici PROP, c/ Gregori Gea, 27), sense perjudici del que es disposa en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini de presentació és de l'1 al 30 de novembre, ambdós inclosos, de l'any anterior per al qual se sol·licita l'ajuda. L'incompliment del termini de la sol·licitud determina l'exclusió automàtica de l'accés a l'ajuda.
3. L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no genera cap compromís de concessió.
4. Cal adjuntar a la sol·licitud una còpia dels documents següents degudament compulsats:
a) Documentació acreditativa d'identitat del sol·licitant:
– Per a persones físiques:
· NIF, DNI o passaport per a nacionals.
· Targeta de resident per a estrangers.
– Per a persones jurídiques:
· Targeta del CIF
· Estatuts de l'entitat, escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que acredite la personalitat i els poders que acrediten la representació.
· Certificat de l'acta en què conste l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant per a efectuar la gestió.
· L'agrupació sense personalitat jurídica, a més de la seua identificació i de l'acord de sol·licitar ajudes i del nomenament de representant, ha de presentar un document en què tots els membre de l'agrupació accepten la responsabilitat solidària quant al compliment de compromisos, així com la devolució de l'ajuda en cas d'incompliment.
· En cas de corporacions locals o altres entitats públiques, l'acord adoptat per l'òrgan corporatiu en què s'aprove la sol·licitud de la subvenció.
b) Acreditació de complir els requisits per a ser beneficiari, d'acord amb l'article 1 d'aquest annex. L'acreditació es pot realitzar mitjançant algun dels documents següents:
– Certificat municipal del cadastre, secció rústica.
– Certificat o nota simple del registre de la propietat.
– Rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica en què s'especifiquen superfície, polígon i parcel·la.
– Document que acredite arrendament, firmat pel propietari de la parcel·la. junt amb el document que acredite el dret d'aquest últim.
– Qualsevol altre document, admissible en dret, sobre la condició de cultivador directe de les parcel·les. Els agricultors a títol principal o professionals, ho han de justificar anualment, durant el termini de sol·licitud, mitjançant la presentació de l'última declaració del IRPF i justificant estar al corrent del pagament del règim especial agrari de la Seguretat Social o del règim d'autònoms d'activitat agrària.
c) Relació de parcel·les acollides, amb indicació dels compromisos que se subscriuen i la localització gràfica, a escala suficient, per a determinar la situació de les parcel·les.
d) Instància que s'adjunta a la present ordre degudament omplida.
e) Per a les persones físiques no exonerades del compliment del que s'estableix en l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2.775, de 21 de juny de 1996), un certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social o una autorització perquè la Conselleria el puga sol·licitar en nom seu.
f) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana degudament omplit i segellat per l'entitat bancària corresponent.
Article 5. Tramitació i valoració
Presentades les sol·licituds i admeses a tràmit, han de ser valorades. Aquesta valoració ha de ser realitzada per una comissió presidida per la directora general de Planificació i Gestió del Medi o persona en qui delegue, i ha d'estar composta per un representant de l'Àrea de Planificació i un altre de l'Àrea de gestió d'aquesta mateixa Direcció General, i un funcionari tècnic d'administració general que ha de fer de secretari, nomenat per la directora general abans esmentada.
Per a la concessió de l'ajuda s'han de tenir en compte els criteris de valoració següents:
a) Localització i superfície de la parcel·la afectada.
b) Localització en la parcel·la d'elements naturals singulars.
c) Recuperació o regeneració de sistemes naturals, millora d'hàbitats i llocs d'especial interés, preservació del paisatge o la creació del biòtops d'interés faunístic.
d) Tractament de l'aigua, quantitat i qualitat.
Només s'ha de concedir una subvenció per parcel·la.
2. Avaluades les sol·licituds i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s'ha de posar de manifest l'expedient a les persones interessades, i se'ls ha de concedir un termini de 10 dies, perquè el puguen consultar, presentar al·legacions i aportar els documents i justificacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, la directora general de Planificació i Gestió del Medi elevarà la proposta, que ha de contenir les sol·licituds elegides i l'import de les ajudes, els criteris aplicats i les sol·licituds desestimades, al conseller de Medi Ambient.
3. La resolució definitiva dictada pel conseller de Medi Ambient serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Si transcorregut el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació d'instàncies no s'ha dictat resolució expressa, les sol·licituds s'han de considerar desestimades.
Els beneficiaris de les ajudes poden renunciar expressament a les ajudes en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.
En cas d'entitats locals o d'altres entitats públiques, s'ha de presentar l'acord plenari d'acceptació de l'ajuda concedida i de la realització de les activitats aprovades.
Article 6. Obligacions dels beneficiaris
Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra de la Conselleria de Medi Ambient i d'altres organismes públics, amb la mateixa finalitat.
Els beneficiaris queden obligats a facilitar qualsevol dada o document que la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi considere necessari demanar per a un coneixement exacte i veraç del compliment dels objectius i fins de la present ordre.
Els beneficiaris queden obligats al compliment de les condicions establides en la resolució de concessió de la subvenció. L'incompliment d'aquestes condicions pot donar lloc a l'anul·lació de la concessió o reducció de l'ajuda concedida i, si és el cas, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
Article 7. Justificació de l'ajuda
Els serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient alçaran acta, durant visita d'inspecció junt amb el beneficiari, sobre el compliment de les condicions de la subvenció, com a tràmit prèvia al pagament de les ajudes.
Article 8. Reintegrament de quantitats
Segons s'estableix en l'article 47.9 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'ha d'exigir el reintegrament de les quantitats percebudes i l'interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a. Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per a fer-ho.
b. Incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.

linea