diari

ACORD de 23 de novembre de 1999, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes. [1999/M9973]

(DOGV núm. 3634 de 26.11.1999) Ref. Base de dades 3602/1999

ACORD de 23 de novembre de 1999, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes. [1999/M9973]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de novembre de 1999, adoptà l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 3 de l'article 42 del Decret 95/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà definitivament el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes el senyor Artemio Siurana Gauchia.
València, 23 de novembre de 1999
El conseller secretari del Govern Valencià, en funcions,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea