diari

ACORD de 23 de novembre de 1999, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevieja. [1999/M9974]

(DOGV núm. 3634 de 26.11.1999) Ref. Base de dades 3603/1999

ACORD de 23 de novembre de 1999, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevieja. [1999/M9974]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de novembre de 1999, adoptà l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 3 de l'article 8 del Decret 49/1995, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà definitivament el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevieja, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevieja el senyor Pedro Hernández Mateo.
València, 23 de novembre de 1999
El conseller secretari del Govern Valencià, en funcions,

linea