diari

ACORD de 23 de novembre de 1999, del Govern Valencià, pel qual es declara d'interés comunitari la implantació d'un parc de la natura, Fauna Ibèrica, a les parcel·les 341, 342, 343, 344 i 345, del polígon 57, del terme municipal de Requena. [1999/M10043]

(DOGV núm. 3635 de 29.11.1999) Ref. Base de dades 3620/1999

ACORD de 23 de novembre de 1999, del Govern Valencià, pel qual es declara d'interés comunitari la implantació d'un parc de la natura, Fauna Ibèrica, a les parcel·les 341, 342, 343, 344 i 345, del polígon 57, del terme municipal de Requena. [1999/M10043]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de novembre de 1999, adoptà l'acord següent:
ANTECEDENTS DE FET
Primer
El dia 7 de juliol de 1998, va tenir entrada en la Comissió Territorial d'Urbanisme de València la sol·licitud formulada pel senyor Federico Marquina Ventura, en representació de Fauna Ibérica, SA, relativa a la sol·licitud de declaració d'interés comunitari d'una actuació integral que consisteix en la implantació d'un parc de la natura, Fauna Ibèrica, a les parcel·les 341, 342, 343, 344 i 345, del polígon 57, del terme municipal de Requena.
El 23 de juliol de 1998, es va revisar la documentació de l'expedient i es va sol·licitar documentació a l'interessat perquè la completara en els termes indicats en l'article 20 de la LSNU, i es va donar audiència al mateix Ajuntament de Requena com a municipi afectat per l'actuació i a l'Ajuntament de Siete Aguas.
Amb dates 2 de novembre, 4 de desembre de 1998 i 23 de juny de 1999, va ser presentada per l'interessat la documentació complementària.
Amb data 23 de juliol de 1998, es va sol·licitar un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, del Servei d'Explotació Vies i Obres de la Diputació de València, de l'Oficina del Pla de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i de la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment.
Amb data 9 de setembre de 1998, es va donar adequada intervenció a la Subdirecció Territorial d'Agricultura, Direcció General de Transports (COPUT), Conselleria d'Economia i Hisenda, Agència Valenciana del Turisme, Subdirecció Territorial de Medi Ambient i Servei Territorial d'Indústria.
De tots aquests s'han rebut els informes següents:
– Ajuntament de Siete Aguas, de 12 d'agost de 1998, indicant la insuficiència de la documentació presentada per a emetre informe.
– Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment, de 14 de setembre de 1998, de caràcter desfavorable, a causa del fet que la documentació presentada és insuficient per a emetre informe, per la qual cosa en el cas de sol·licitud d'autorització de les zones de servitud o afectació s'acompanyarà de la documentació necessària per a la correcta localització.
– Oficina del Pla de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de 16 de setembre de 1998, de caràcter desfavorable, a causa de la falta d'informació relativa a la situació de les construccions en relació amb les carreteres més pròximes, acotant les distàncies que separen d'aquestes, així com l'accés de la instal·lació de les carreteres anteriors.
– Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana, de 22 de setembre de 1998, que indica que atés que no està inclosa l'actuació entre les activitats regulades per la normativa turística, no hi ha objeccions per al seu desenvolupament.
– Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de 17 de novembre de 1998, que indica que a més de respectar la servitud de pas de 5 metres mínima respecte a llits, en el supòsit que es vulga executar alguna actuació en el domini públic hidràulic i/o zona de policia, necessitarà l'autorització de la Confederació, de la mateixa manera que per a l'abocament d'aigües.
– Ajuntament de Requena, de 26 d'agost de 1998, pel qual s'indica la paralització de l'expedient fins que siga presentat pel particular un estudi detallat on quede demostrat que el sòl qualificat de molt permeable, que no ho és, per pretendre's ubicar la construcció en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable protegit per molt permeable.
– Ajuntament de Requena, de 4 de novembre de 1998 pel qual s'emet informe favorable, mitjançant Acord de la Comissió de Govern de 26 d'octubre de 1998, sobre la construcció del parc de la natura, Fauna Ibèrica, i tramet còpia de l'estudi de permeabilitat presentat.
– Ajuntament de Requena, de 30 de novembre de 1998, pel qual es tramet Acord de la Comissió de Govern, de 23 de novembre de 1998, en el qual es rectifica l'anterior acord municipal a causa d'un error en el càlcul relatiu a les cessions establertes.
– Demarcació de Carreteres de l'Estat del Ministeri de Foment, de 3 de juny de 1999, pel qual s'indica que a la vista de la nova documentació no hi ha inconvenient perquè s'aprove el que s'ha sol·licitat, ja que la construcció del parc es troba situada fora de les zones de protecció de l'autovia A-3 i els accessos es realitzen des de l'enllaç del Rebollar i a través de vials municipals i camins veïnals.
Segon
El dia 13 de gener de 1999, el conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports va resoldre admetre a tràmit l'expedient de referència, i va ordenar el sotmetiment de l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies simultàniament amb la convocatòria per a la presentació d'iniciatives alternatives a la que ha originat el procediment.
Respecte d'això, es van publicar sengles anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 19 de febrer de 1999, i en el diari El País, el 2 de febrer de 1999. No s'hi van presentar al·legacions ni cap alternativa a l'expedient en qüestió, segons s'acredita en la diligència emesa per la cap de Negociat del Registre dels serveis territorials d'Urbanisme de 9 d'abril de 1999.
Tercer
La documentació presentada consta de memòria informativa, memòria justificativa, plànols d'informació i ordenació, avaluació economicofinancera i programació de l'actuació, estudi d'impacte ambiental i la seua ampliació.
Quart
El dia 18 de maig de 1999, la Direcció General de Desenvolupament Sostenible (Conselleria de Medi Ambient) va emetre declaració d'impacte ambiental, en la qual s'estima acceptable, des del punt de vista ambiental l'actuació sol·licitada, però la subjecta a determinades condicions.
Cinqué
La Comissió Informativa de la Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió celebrada el dia 20 de maig de 1999, va acordar suspendre la tramitació de l'expedient a causa de la necessitat de concretar per mitjà de documentació suficientment detallada els accessos viaris a l'actuació. L'interessat va presentar nova documentació el 23 de juny de 1999.
Sisé
La Comissió Informativa de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, el 24 de juny de 1999, va emetre un informe favorable sobre l'aprovació de la present declaració d'interés comunitari, pel procediment extraordinari, en sòl no urbanitzable, del terme municipal de Requena.
Seté
El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports el 9 de juliol de 1999 va emetre un informe favorable sobre la present declaració d'interés comunitari.
FONAMENTS DE DRET
Primer
Constitueix l'objecte del present expedient l'ordenació i definició de l'ús i aprofitament urbanístic del projecte per a la implantació d'un parc temàtic, fauna Ibèrica, que té la finalitat de contemplar al natural espècies que avui només es poden contemplar en captivitat o semicaptivitat.
La superfície dels terrenys que necessita l'actuació arriba a una extensió de 140.065 m2, i està aproximadament a 60 quilòmetres de la ciutat de València, i a una distància des de la Cueva Roya a l'autovia A-3 inferior a 1,5 quilòmetres.
L'edificació projectada té un total de 1.430 m2 i consistirà en lavabos, caseta per a tiquets, aula, menjador, tenda, bar, etc.
A la cantonada nord del parc s'habilitarà una superfície de 2.100 m2 com a aparcament.
L'actuació l'interés comunitari de la qual se sol·licita, ateses les seues característiques, superfície necessària per al desenvolupament de l'actuació superior a 4 hectàrees, constitueix una actuació integral en si mateixa considerada que fa impossible la seua ubicació en sòls urbans, urbanitzables o aptes per a la urbanització previstos en els planejaments vigents dels municipis de la zona, de manera que la seua ordenació i aprofitament urbanístic s'ha de resoldre en els termes que estableix l'article 20 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana sobre Sòl no Urbanitzable, ja que es tracta d'una activitat terciària, que consisteix en la implantació d'un parc de la natura, que requereix una superfície ocupada superior als 40.000 m2, per la qual cosa només es pot autoritzar la seua implantació en el sòl no urbanitzable com una actuació integral a través del procediment extraordinari de declaració d'interés comunitari.
Segon
Respecte al procediment s'han observat en el present cas les prescripcions legals que exigeix l'esmentada Llei Valenciana del Sòl no Urbanitzable. Així mateix, la documentació de l'expedient està completa en els termes requerits en l'article 20.2, segon paràgraf, de l'esmentada Llei 4/1992 i la vigent legislació d'impacte ambiental.
Tercer
L'actuació integral projectada, per les mateixes dimensions, constitueix un element influent en l'estructura territorial. Es proposa un emplaçament aproximadament a 60 km de la ciutat de València, i a una distància des de la Cueva Roya a l'autovia A-3 inferior a 1,5 quilòmetres.
L'accés al parc es farà a través del camí que voreja el parc del nord al sud-est, camí de la Hoya. Aquest camí naix en la via de servei paral·lela a l'autovia A-3.
L'activitat es planteja com una actuació integral que resol en si mateixa el seu acoblament territorial, de manera que garanteix la solució dels serveis sense que, d'altra banda, s'ocasionen sobrecàrregues en el funcionament normal de les xarxes de serveis generals.
En aquest punt es justifica que respecte al proveïment d'aigua es farà per mitjà de l'aigua d'un pou propi. Amb referència a les aigües residuals, es col·locaran soterrats dos acumuladors de residus i s'evitarà el seu abocament al subsòl.
L'energia elèctrica serà subministrada al parc per mitjà de la construcció d'una línia aèria de mitjana tensió, amb una longitud aproximada de 3,5 quilòmetres, fins a arribar al centre de transformació, situat en la zona est del parc, a partir del qual serà duta en baixa tensió fins als punts de consum.
Es presenta en relació amb aquest punt, amb data 4 de desembre de 1998, un annex a la descripció detallada de la línia de mitjana tensió, amb indicació de les parcel·les i els seus propietaris.
Quart
En relació amb el règim de deures i cessions, d'acord amb l'article 20 de la Llei 4/1992, la promotora ha assumit les càrregues i obligacions pròpies d'un adjudicatari d'un programa d'actuació urbanística.
En aquest supòsit es planteja acollir-se a les possibilitats de substitució previstes en la LSNU en els següents termes:
– En concepte de cessió de dotacions:
La superfície corresponent al 10% del total de l'actuació es fixa en 14.006 m2.
Es preveu també un 4% d'equipament i s'estableix en 5.602 m2.
– En concepte d'aprofitament:
Es fixa aquest en el 15% de la superfície construïda, que dóna lloc a 214 m2.
La suma dels dos conceptes dóna un total de 20.002 m2 de superfície de cessió.
La promotora i l'Ajuntament arriben a l'acord de substituir el conjunt de cessions d'aquests terrenys pel pagament del cost d'execució d'infraestructures públiques addicionals, en l'import calculat del valor equivalent a la cessió, que puja a 318.896 pessetes.
Cinqué
A l'hora de definir l'adequació de l'actuació a l'ordenació territorial i urbanística, cal indicar que l'emplaçament de l'actuació projectada és tècnicament correcte en relació amb l'ordenació del territori. Així mateix, cal tenir en compte els informes favorables de les administracions que es troben afectades per l'actuació i principalment dels òrgans mediambientals per mitjà de la Declaració d'Impacte Ambiental (Direcció General de Desenvolupament Sostenible) i de la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment.
Sisé
El Govern Valencià és l'òrgan competent per a l'aprovació de l'ordenació i definició de l'ús i aprofitament urbanístic de la present actuació integral, d'acord amb el que estableix l'apartat segon de l'article 20 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable.
De conformitat amb el que estableixen els preceptes legals esmentats i la resta de normativa de general i pertinent aplicació, i a proposta del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el Govern Valencià
ACORDA
Emetre un informe favorable i proposar al Govern Valencià:
Primer
L'aprovació definitiva de l'ordenació urbanística relativa a l'atribució d'ús i aprofitament sol·licitat per la mercantil Fauna Ibérica, SA, d'una actuació integral que consisteix en la instal·lació d'un parc de la natura, fauna ibèrica, a les parcel·les 341, 342, 343, 344 i 345, polígon 57, en sòl no urbanitzable, del terme municipal de Requena, com a actuació integral d'interés comunitari a desenvolupar en els termes de l'article 20 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana.
Aquesta ordenació i declaració d'interés comunitari, així com l'adjudicació a què es fa referència en el següent apartat II, se subjectaran a les condicions especials establertes en el present acord.
L'aprovació de l'actuació integral comportarà, a l'efecte de l'expropiació, la declaració d'interés social i de la necessitat d'ocupació dels terrenys que, d'acord amb el projecte aprovat, calga per a l'execució d'aquella i per al seu enllaç amb els corresponents sistemes generals. El promotor de la iniciativa finalment aprovada tindrà, quan no siga propietari de la superfície afectada per l'actuació, o d'una part d'aquesta, la condició de beneficiari de l'expropiació, i serà a càrrec seu el pagament dels preu justs que s'han de satisfer, amb independència de les obligacions assumides en el procediment d'aprovació de la seua iniciativa.
Segon
Adjudicar aquesta actuació integral a favor de l'entitat Fauna Ibérica, SA, a la qual s'atorga la legitimació necessària, a l'efecte de l'article 20 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, per a promoure la instal·lació de l'esmentat parc de la natura.
Tercer
Condicionar i vincular aquesta adjudicació i legitimació a què el promotor nomenat complisca i satisfaça, totalment, totes les obligacions i càrregues de naturalesa urbanística, així com els compromisos que ha assumit al llarg de la tramitació d'aquest procediment, que quedaran afectats –a favor de l'ajuntament– per a sufragar actuacions urbanístiques públiques. L'incompliment o no satisfacció d'aquestes obligacions determinarà la caducitat d'aquesta adjudicació i, si escau, de la pròpia declaració d'interés comunitari que té per objecte.
Quart
El promotor haurà de garantir, davant de l'Ajuntament de Requena la correcta i puntual execució de la implantació en què consisteix aquesta actuació integral. Aquesta garantia financera i personal de promoció s'haurà de prestar mitjançant aval, fiança o dipòsit de valors, abans de l'inici de les obres.
Cinqué
Qualsevol canvi que es produïsca en la titularitat de la promoció de l'actuació integral necessitarà l'autorització prèvia del Govern Valencià.
Sisé
L'acord d'adjudicació indicat en el precedent apartat segon, sense perjudici del que estableix l'apartat tercer, caducarà si en el termini d'un any, comptador des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'interessat no ha sol·licitat, en condicions d'obtenir-la, la preceptiva llicència municipal d'obres. Així mateix, el termini màxim per a l'execució de l'actuació integral serà el que s'indique en la llicència municipal, amb un màxim de dos anys prorrogables per resolució del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. L'eventual declaració de caducitat de l'adjudicació l'emetrà, si arriba el cas, el conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, a qui el present Acord confereix les facultats necessàries amb aquesta finalitat, amb l'expedient previ instruït amb l'audiència de l'interessat i de l'Ajuntament de Requena. Aquesta declaració, si es produira, determinaria la suspensió temporal de la declaració d'interés comunitari d' aquesta actuació integral, fins que el Govern Valencià resolguera una nova adjudicació d'aquesta o la seua suspensió definitiva.
A més de l'esmentada llicència municipal d'obres, l'adjudicatari haurà d'obtenir els permisos, llicències i autoritzacions que calguen per al lícit exercici de l'activitat.
Seté
El desenvolupament de l'actuació integral s'ajustarà al projecte presentat pel promotor adjudicatari, amb la documentació complementària presentada durant la tramitació de l'expedient, respectant les condicions fixades per les diferents administracions que han participat en el procediment i, en especial, en la Declaració d'Impacte Ambiental de 18 de maig de 1999. Aquestes condicions prevaldran i hauran de ser assumides tant en els projectes d'obres que despleguen aquesta sol·licitud com en el posterior manteniment i explotació de l'esmentat parc de la natura.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Govern Valencià en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà a la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableixen els articles 116.1 i 117.1 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; o bé, el recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.
València, 23 de novembre de 1999
El conseller secretari del Govern Valencià, en funcions,

linea