diari

ORDRE de 18 juny de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra d'Espadà. [2001/7629]

(DOGV núm. 4077 de 03.09.2001) Ref. Base de dades 3626/2001

ORDRE de 18 juny de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra d'Espadà. [2001/7629]
L'article 5 del Decret 161/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es declara Parc Natural a la Serra d'Espadà, establix que es formularà un Pla Rector d'Ús i Gestió d'aquest espai protegit com marc per a les activitats vinculades a l'administració i la gestió del mateix, de conformitat amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, dit Pla rector s'elaborarà atenent a les directrius i criteris establits respecte d'això en el Títol VI del Decret 218/1997, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà.
En vista de l'anteriorment exposat, d'acord amb les facultats previstes en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient i en l'exercici de les competències atribuïdes per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana,
ORDENE
Article únic
S'acorda la iniciació de l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Espadà, d'acord amb el que establix l'article 5 del Decret 161/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es declara Parc Natural a la Serra d'Espadà, i de conformitat amb el que disposa respecte d'això en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera
Es faculta a la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi per a realitzar els tràmits que tendixen a l'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
Segona
La present ordre entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 de juny de 2001
El conseller de Medi Ambient,

linea