diari

DECRET 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones adultes, i s'establix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana. [1999/S10034]

(DOGV núm. 3638 de 02.12.1999) Ref. Base de dades 3648/1999

DECRET 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones adultes, i s'establix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana. [1999/S10034]
Les necessitats formatives i culturals de la societat actual són especialment dinàmiques i els períodes de revisió, avanç i de reconversió socioeconòmica arrosseguen tots els elements implicats en l'educació, i la formació de persones adultes, en particular, és especialment sensible a estes transformacions, cosa que obliga que siga abordada des de múltiples àmbits a fi de fer front als nous reptes socials que es plantegen les persones adultes, implicant tota la societat en la seua resolució.
Estes exigències d'adaptació a un món complex i en ràpida evolució, augmenten cada vegada més l'interés per l'educació de persones adultes, que haurà de proporcionar a la població adulta una formació integral i integrada des de la doble perspectiva de l'enriquiment personal i de la participació en un desenrotllament socioeconòmic i cultural equilibrat.
Segons estos plantejaments l'article 3.1, de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana de Formació de Persones Adultes (DOGV 31.01.1995), establix que per a refermar el dret de totes les persones a l'educació, la formació de les persones adultes garantirà l'adquisició i actualització de la seua educació bàsica, promourà l'accés als diferents nivells del sistema educatiu, estimularà la seua participació en el disseny del mateix procés formatiu i donarà atenció preferent als sectors socials més desfavorits. L'especificitat que ha de tindre esta oferta educativa ve determinada tant per allò que s'ha prescrit en l'apartat b) de l'article 3.2, que establix que els currículums i les ofertes formatives seran específics i adaptats a les característiques, condicions i necessitats de la població adulta, com en l'article 5.1, que prescriu que la formació de persones adultes es desenrotllarà per mitjà de programes formatius específics, que podran realitzar-se en diferents modalitats d'ensenyament presencial i a distància, formal i informal, institucional i comunitari, conforme a les característiques dels programes d'àmbit territorial, de les necessitats i de les opcions dels participants.
Tal com contempla l'article 3.3.a, de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, la formació de les persones adultes ha de promoure una lectura crítica de l'entorn socioeconòmic amb el fi que aconseguisquen una millor inserció social i professional, a més a més d'afavorir l'adaptació a l'evolució cultural i als canvis tecnològics i socials que caracteritzen a la nostra societat actual. Ha de permetre que les persones adultes desenrotllen les potencialitats per al seu enriquiment personal, posant especial èmfasi en el desenrotllament de la capacitat d'autonomia, de juí, de sentit crític i de capacitat d'innovació desenrotllant, en particular, el gust de deprendre a deprendre, perquè este autoaprenentatge proporcione autoeducació permanent.
Segons els apartats b i c de l'article 3.3 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, estos ensenyaments, a més a més, han de contemplar transversalment en el currículum una educació no discriminatòria que considere les possibilitats de desenrotllament de les persones adultes, qualssevol que siguen les seues condicions personals i socials, capacitat, sexe, ètnia, llengua, origen sociocultural, creences o ideologia, exercint actuacions positives davant de la diversitat de les persones adultes i realitzant les adaptacions pertinents segons les seues característiques i les del centre.
L'atenció que ha de prestar-se al respecte a les identitats i a les diferències culturals i la importància de lluitar contra tota forma de discriminació són components essencials de l'acció educativa.
En la configuració del currículum, és necessari partir del principi de contextualització com a eix orientador del treball educatiu, entenent-se el context en un sentit ampli de manera que incloga tant les variables individuals, com grupals, socials, laborals i culturals, articulant projectes de formació que respecten a les minories, des de plantejaments interculturals, que combaten la discriminació de tot tipus i que faciliten informació, formació i orientació per a millorar les condicions d'inserció social i laboral, a fi que les persones adultes puguen comprendre, interpretar i transformar les realitats socials, econòmiques i culturals, per a fer-les més justes, lliures i creadores.
A més a més, la formació de les persones adultes ha de contemplar la dimensió europea en els programes educatius, enfortint el sentit de la identitat europea, concretament en la salvaguarda dels principis de la democràcia, la justícia social i el respecte als drets humans, i preparar els ciutadans per a la seua participació en el desenrotllament econòmic i social de la Comunitat, analitzant els avantatges que esta suposa, però també els desafiaments que comporta, a l'obrir-los un espai econòmic, social i cultural més ampli.
En el present decret es regulen els programes formatius de l'article 5.2 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana. En l'annex I d'este decret s'establix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica que figuren en l'apartat a) del mencionat article; en l'annex III s'establixen les orientacions per al desenrotllament dels programes formatius que consten en els apartats b), c), d), e), j), de l'article 5.2., de la mencionada llei i la regulació de la qual és competència de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i en l'annex IV s'establixen les orientacions per al desenrotllament dels programes formatius que figuren en els apartats f), g), h), i) de l'article citat anteriorment i la regulació dels quals és competència de la Conselleria d'Ocupació i de la Conselleria de Benestar Social. Per al desenrotllament d'estes competències s'estarà a allò que s'ha disposat en els articles 6 i 9 de la Llei 1/1995.
Així mateix, esta creixent rellevància de la formació de les persones adultes ha sigut arreplegada en l'article 2.1,de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), a l'establir que el sistema educatiu tindrà com a principi bàsic l'educació permanent, i, a més a més, al dedicar-li el títol III, en el qual s'establixen els objectius i les directrius generals de l'educació de persones adultes, que la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, articula i desenrotlla.
Per a aconseguir estes finalitats relatives a la formació bàsica, la Llei 1/1995, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes, establix en l'article 5.2, apartat a) que esta s'articularà per mitjà de programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica. En este sentit, elaborar qualsevol altre programa formatiu dels que figuren en l'article 5.2, es tindrà en compte, en el seu cas, al cursar els ensenyaments relatius al programa a) del citat article, per al qual s'atendrà a allò que s'ha disposat en els apartats 1 i 2, de l'article sext de la Llei 1/1995.
A més a més, per tal d'aconseguir una educació bàsica adaptada a les condicions i necessitats de la població adulta, la LOGSE establix en l'article 52.1 que les persones adultes que vullguen adquirir els coneixements equivalents a l'educació bàsica comptaran amb una oferta adaptada a les seues condicions i necessitats.
Tenint en compte els principis establits per les dos lleis respecte a la formació bàsica de les persones adultes és imprescindible comptar amb un currículum específic, obert, flexible i polivalent que done una resposta adequada a les múltiples i variades demandes de formació bàsica que les persones adultes plantegen.
El currículum que figura en l'annex I del present decret comunica els principis essencials de la proposta educativa determinant els objectius generals, els continguts i els criteris d'avaluació de la formació bàsica de les persones adultes.
Es tracta d'un currículum específic que, basat en les característiques, interessos i peculiaritats de la població adulta, establix una oferta de formació bàsica adaptada a les seues condicions i necessitats. Este currículum ha d'assegurar una oferta específica de formació bàsica sobre la qual es desenrotllaran altres dimensions educatives (formació orientada al treball, formació per al desenrotllament personal), que potencien la capacitat de participació en la vida sociocultural i laboral de les persones adultes i permeten l'adaptació flexible i polivalent a les noves demandes que genera la societat actual.
L'annex I del present decret inclou, per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els objectius corresponents a la formació bàsica de les persones adultes, així com els continguts i els criteris d'avaluació, per a garantir a esta població nivells formatius bàsics, validats socialment i acadèmicament a fi d'adquirir i actualitzar la seua formació bàsica i de possibilitar l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària a través d'un currículum específic adaptat a les característiques, necessitats i interessos de les persones adultes i de l'àmbit territorial, que traduïsquen esta formació bàsica en educació permanent a través de la capacitació en processos d'autoaprenentatge.
El currículum que es presenta se centra en la intersecció dels tres sectors que tradicionalment han format l'educació de persones adultes: la dimensió acadèmica, l'animació sociocultural i la formació ocupacional, la qual cosa configura un àmbit que es definix com a formació bàsica en la situació actual.
Per a possibilitar l'accés a titulacions acadèmiques, es considera formació bàsica de les persones adultes el procés educatiu continu que abraça des de l'alfabetització fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
Els objectius de la formació bàsica de persones adultes inclouen capacitats de tipus cognoscitiu, afectiu, de relació interpersonal i d'inserció i actuació sociocultural i laboral i de participació i gestió social. Es referixen a capacitats interrelacionades i no només a conductes mesurables, que les persones adultes han de desenrotllar.
Este currículum no ha de limitar-se a l'adquisició de coneixements i conceptes sinó que ha de proposar una educació estimuladora de totes les capacitats de les persones adultes. Tot això suposa dotar el currículum d'una considerable riquesa de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. En este sentit, en la formació de les persones adultes resulta essencial prestar especial èmfasi a l'adquisició de procediments (habilitats, tècniques, mètodes, estratègies), tant des d'un punt de vista de desenrotllament cultural i personal, en la línia de deprendre a deprendre, deprendre a fer i deprendre a ser, com des d'un punt de vista de desenrotllament social en la línia de participació i protagonisme en els contextos en què realitzen l'acció educativa els mateixos centres.
Els continguts es presenten agrupats en camps de coneixements o àmbits d'experiència. S'han reunit en cada camp de coneixement o àmbit d'experiència aquells continguts que estan relacionats a través d'un eix vertebrador fonamental. Estos camps de coneixement o àmbits d'experiència no han de ser interpretats com a unitats temàtiques, serà en els projectes curriculars on s'hauran de prendre les decisions relatives a la seua seqüenciació i estructuració que quedaran reflectides en les programacions d'aula.
Els criteris d'avaluació establixen el tipus d'aprenentatge que s'espera que les persones adultes hagen aconseguit com a resultat del procés d'ensenyament i aprenentatge, en referència als objectius i els continguts del currículum. Constituïxen criteris orientadors que s'hauran d'integrar de manera coherent en l'estratègia metodòlogica general.
Els criteris d'avaluació es referixen a tota l'etapa, la qual cosa implica que cal distribuir-los i seqüenciar-los en els dos Cicles en què es configura la formació bàsica de persones adultes, ja que hauran d'aplicar-se amb distints nivells d'exigència. Per tant, serà necessari adequar, completar i ampliar eixos criteris d'avaluació i reformular-los segons la seqüenciació de continguts per cicles, tenint en compte el context del centre i les característiques específiques de les persones adultes.
En l'aplicació i adequació dels criteris d'avaluació, s'haurà de determinar el procés a través del qual es realitza l'avaluació tant dels aprenentatges com dels processos d'ensenyament.
La formació de les persones adultes que establix este currículum és una proposta de formació bàsica cap a la idea fonamental del desenrotllament integral de la persona i la seua capacitació per a pensar i participar de forma racional, activa i crítica sobre l'entorn sociocultural i laboral, possibilitant diferents itineraris i ofertes obertes i flexibles que permeten l'adaptació a les noves demandes de la societat.
Estes consideracions porten a ressaltar el caràcter específic d'esta formació bàsica i obliguen a abandonar la idea d'una etapa educativa que tinga com a única funció la preparació de les persones adultes per a accedir a altres nivells educatius, concepció que reforça els criteris selectius i tendix a sobrecarregar els currículums de continguts acadèmics.
Es per això que, la formació bàsica de les persones adultes ha de ser, per tant, una etapa integradora, no segregadora, en la qual les persones adultes desenrotllen les seues capacitats a fi d'integrar-se i millorar la seua inserció sociolaboral.
També cal tindre en compte que les persones adultes formen un col·lectiu que té distints coneixements, experiències, necessitats i interessos i, ja que la diversitat és un fet inherent al desenrotllament humà, s'haurà d'assegurar l'equilibri entre la comprensivitat del currículum i la innegable diversitat de les persones adultes, valorant els seus coneixements i experiències prèvies.
Per això, encara conservant el seu caràcter comprensiu, la formació bàsica de les persones adultes facilitarà itineraris educatius distints, que es corresponguen amb la diversitat d'interessos de les persones adultes. Esta diversitat quedarà reflectida, sobretot, en les activitats educatives opcionals. L'opcionalitat curricular facilitarà, a través de diferents itineraris formatius, el desenrotllament de les capacitats expressades en els objectius generals. En este sentit, les administracions educatives afavoriran l'autonomia dels centres pel que fa a la definició i programació de les matèries optatives i al desenrotllament, des d'esta perspectiva, dels programes formatius.
Donat que el currículum aprovat en l'annex I del present decret es concep obert i flexible, això implica que requerisca posteriors nivells de concreció per part del professorat, atenent les diverses vies de participació que establixen les disposicions legals vigents.
Es tracta, per tant, d'un currículum obert que busca fomentar l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres educatius, el treball en equip del professorat i les persones adultes, i la seua activitat investigadora a partir de la pràctica docent tal com estipulen els articles 3.3.d i 23 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana i l'article 57 de la LOGSE.
Els equips docents hauran d'elaborar projectes curriculars adaptant el currículum de la Formació Bàsica a les característiques de les persones adultes, del centre i del seu entorn.
Esta primera concreció suposarà la presa de decisions sobre la seqüenciació per cicles dels diferents elements del currículum, així com pel que fa a les adaptacions curriculars pertinents i les seues implicacions en els aspectes d'organització i funcionament del centre.
Els equips de professors i, en el seu cas, els equips multiprofessionals corresponents, hauran de desenrotllar estos projectes curriculars en les programacions per cicles i per camps de coneixement o àmbits d'experiència.
El professorat, en el marc d'estos projectes curriculars i programacions de cicles i de camps de coneixement o àmbits d'experiència, realitzarà la seua programació d'aula en què concretarà la metodologia i les activitats que va a desenrotllar, i per a això tindrà en compte les estratègies de participació contemplades en les disposicions legals vigents.
Per una altra part, un currículum obert, com el que es proposa, ha de ser un dels instruments més valuosos per a respondre a la diversitat. La intervenció en les diferents necessitats educatives implica, per tant, ajudes pedagògiques per mitjà de les corresponents adaptacions curriculars. Estes adaptacions curriculars seran imprescindibles quan les necessitats de determinades persones adultes siguen específiques, i podran afectar els elements bàsics del currículum. Caldrà adaptar, en estos casos, els objectius, els continguts, la metodologia i les activitats d'ensenyament i aprenentatge, tenint en compte no només la temporalització sinó també l'eliminació i introducció de determinats continguts i objectius i la flexibilització i adequació dels criteris d'avaluació.
Per tot això, segons el que s'ha establit en els articles 3 i 5 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes, i en l'article 52 de la LOGSE, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, del conseller d'Ocupació i de la consellera de Benestar Social, en virtut de les competències que els atribuïx l'article 6 i la disposició final primera de la Llei 1/1995 amb el dictamen previ del Consell de la Formació de Persones Adultes i del Consell Escolar Valencià, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de novembre de 1999,
DECRETE
Article 1
El present decret constituïx el desenrotllament d'allò que s'ha disposat en els articles 3 i 5 de la Llei 1/1995, de 20 de gener de 1995, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes.
L'annex I d'este decret desenrotlla el currículum dels programes d'alfabetització i els programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària establits en l'article 5.2.a de la Llei 1/1995, de 20 de gener de 1995, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes, així com allò que s'ha establit en l'apartat un de l'article 52 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, i en la disposició addicional dels decrets 20/1992 i 47/1992, del Govern Valencià.
S'integren, transversalment en el mencionat currículum, els programes que promoguen el desenrotllament de la igualtat d'oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental, que figuren en l'apartat e) del citat article 5.2. Així mateix, es desenrotllen parcialment en dit currículum, els programes formatius que figuren en els apartats b), c), i), de l'article 5.2 de la Llei 1/1995; els aspectes relatius a l'orientació i promoció laboral del programa f) i la iniciació al treball del programa g) del citat article.
Els programes formatius que consten en els apartats b), c), d), e), j) de l'article 5.2, de la Llei 1/1995, de la Generalitat Valenciana, la regulació de la qual és competència de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en els aspectes no desenrotllats en l'annex I del present decret, es regulen en l'annex III.
En l'annex IV del present decret s'establixen les orientacions per al desenrotllament dels programes formatius que figuren en els apartats f), g), h), i) de l'article 5.2, de la Llei 1/1995, la regulació de la qual és competència de la Conselleria d'Ocupació i de la Conselleria de Benestar Social.
Per a atendre les possibles demandes formatives que genere la societat, els nous programes formatius que poden establir-se a l'empara d'allò que s'ha disposat en l'apartat k) de l'article 5.2, de la Llei 1/1995, seran regulats per la conselleria que determine la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes, després de l'informe del Consell de la Formació de Persones Adultes.
Article 2
La Formació Bàsica de les persones adultes és el procés educatiu que abraça des de l'alfabetització fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària. La Formació Bàsica de les persones adultes és una etapa única, els ensenyaments de la qual s'organitzaran en dos cicles:
Cicle I: Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica de les persones adultes.
Cicle II: Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
Les persones adultes es podran incorporar a qualsevol Cicles d'estos ensenyaments, a partir de l'any natural que complixen díhuit anys d'edat, segons allò que s'ha disposat en l'article 11 d'este decret.
Article 3
Segons el que s'ha disposat en este decret, s'entén per currículum dels programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació que han de regular la pràctica docent.
El currículum d'estos programes formatius s'inclou en l'annex I d'este decret.
Article 4
Tenint en compte els objectius que figuren en l'article 3.1, de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana i en l'article 51.2, de la LOGSE i a fi de desenrotllar allò que s'ha establit en l'article 1.2, del present decret, i en l'apartat 1 de l'article 52, de la LOGSE, les persones adultes hauran d'arribar al llarg de la seua formació bàsica als objectius que figuren en l'annex I d'este decret.
Article 5
Els camps de coneixement o àmbits d'experiència de la Formació Bàsica de les persones adultes seran els següents:
A) Comunicació. Este camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat pels següents mòduls:
. Valencià
. Castellà
. Llengües estrangeres.
Els mòduls de Valencià i Castellà, es cursaran en els cicles I i II. El mòdul de Llengües Estrangeres només es cursarà en el Cicles II.
B) Cientificotecnològic. Este camp de coneixement o àmbit d'experiències està integrat pels següents mòduls:
. Processos i Instruments Matemàtics.
. Naturalesa, Ecologia i Salut.
. Ciències i Tecnologia.
Els mòduls de Processos i Instruments Matemàtics i de Naturalesa, Ecologia i Salut, es cursaran en els cicles I i II. El mòdul de Ciències i Tecnologia només es cursarà en el Cicles II.
C) Ciències Socials. Integrat pels següents mòduls:
. El món del treball
. Societats, territori i processos historicoculturals.
Ambdós mòduls es cursaran en els cicles I i II.
Estos camps de coneixement o àmbits d'experiència formen part del currículum que integra la Formació Bàsica de les persones adultes, segons l'estructura del currículum que figura en l'annex I del present decret.
En este currículum estaran presents de manera transversal, entre altres, l'educació per a la pau, per a la salut, per a la igualtat d'oportunitats entre els sexes, l'educació ambiental, l'educació sexual, l'educació del consumidor, l'educació vial, l'educació per a l'orientació i promoció laboral i iniciació al treball, l'educació per a la convivència multicultural i la participació sociocultural i laboral.
Article 6
A més a més dels camps de coneixement o àmbits d'experiència que figuren en l'apartat 1 de l'article anterior, el currículum del Cicles II de la Formació Bàsica de persones adultes comprendrà 3 mòduls optatius, d'entre els que oferte el centre. Esta oferta de mòduls optatius haurà de respondre als diferents interessos, motivacions i necessitats de les persones adultes i de l'àmbit territorial, ampliar la seua orientació, facilitar la seua inserció sociolaboral i contribuir al desenrotllament de les capacitats generals a les quals es referixen els objectius de la formació bàsica de les persones adultes.
L'oferta de mòduls optatius haurà de ser diversa i equilibrada entre els distints àmbits del saber i contribuirà a ampliar l'oferta educativa dels centres.
Els centres seleccionaran o, en el seu cas, elaboraran els mòduls optatius que oferiran a les persones adultes i els proposarà, per a la seua aprovació a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en l'àmbit d'allò que s'ha disposat per les lleis, afavorirà l'autonomia dels centres en el que fa referència a la definició i programació dels mòduls optatius.
Article 7
En el Cicles I de la Formació Bàsica de persones adultes, es podran establir els nivells educatius adequats en funció de les característiques, les necessitats i els interessos de les persones que han de cursar-los. El desenrotllament, per part dels centres, de cada un d'estos nivells educatius tindrà una duració d'un any acadèmic.
El pas de les persones adultes del Cicle I al Cicle II serà flexible en el temps de conformitat amb el grau de coneixements aconseguits.
Els ensenyaments corresponents al Cicle II de la Formació Bàsica de persones adultes, s'estructuraran en dos nivells educatius diferenciats en funció de les característiques, les necessitats i els interessos de les persones que han de cursar-los. El desenrotllament, per part dels centres, de cada un dels dos nivells del Cicle II, serà d'un any acadèmic.
El pas de les persones adultes del primer al segon nivell educatiu del Cicle II de la Formació Bàsica de persones adultes serà flexible en el temps, de conformitat amb el grau de coneixements aconseguits.
Article 8
L'administració educativa fomentarà l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres, afavorirà el treball en equip del professorat i estimularà l'activitat investigadora a partir de la pràctica docent.
Els centres de formació de persones adultes previstos en l'article 12 de la Llei 1/1995, de la Generalitat Valenciana, que impartisquen els ensenyaments per a la Formació Bàsica de les persones adultes, que figuren en l'annex I d'este decret, concretaran, completaran i desenrotllaran este currículum, per mitjà de l'elaboració de projectes curriculars, els objectius, continguts, metodologies i criteris d'avaluació dels quals respondran a les característiques, expectatives, necessitats i interessos de les persones adultes.
Els projectes curriculars de la Formació Bàsica de les persones adultes hauran d'adequar els seus objectius generals al context socioeconòmic, cultural i lingüístic del centre i a les característiques de les persones adultes, adoptaran uns criteris metodològics generals i decidiran sobre les adaptacions curriculars i el procés d'avaluació.
Els projectes curriculars dels diferents camps de coneixement o àmbits d'experiència, inclouran la seqüència per cicles i nivells del grau de desenrotllament de les capacitats expressades en els objectius generals, així com dels continguts i dels criteris d'avaluació.
Estos projectes curriculars garantiran una acció coherent, i coordinada de l'equip docent.
El professorat desenrotllarà programacions de la seua activitat docent segons el currículum de la Formació Bàsica de les persones adultes.
Els centres de formació de persones adultes elaboraran projectes de desenrotllament curricular d'aquells programes formatius que impartisquen dels que figuren en els annexos III i IV d'este decret.
La Comissió Interdepartamental de la Formació de persones adultes fomentarà l'elaboració de projectes i materials de desenrotllament curricular que faciliten i orienten el treball del professorat.
Article 9
El professorat realitzarà l'orientació educativa i laboral en el procés de la formació de les persones adultes, de mode que estes puguen adquirir les suficients habilitats i destreses per a poder respondre a les distintes possibilitats formatives i professionals concordes amb les seues capacitats i interessos.
Cada grup de persones adultes tindrà un professor que coordinarà l'orientació educativa i laboral, amb el suport, del Departament d'Orientació del centre o, si no h'hi ha, els servicis d'orientació i d'altres organitzacions i professionals.
Article 10
L'avaluació en la Formació Bàsica de les persones adultes serà continua, integradora, formativa i participativa.
L'avaluació de l'aprenentatge de les persones adultes es portarà a cap segons els objectius educatius i els criteris d'avaluació establits en el currículum. L'avaluació tindrà en compte el context i els diferents ritmes d'aprenentatge de cada persona adulta.
Els centres especificaran, així mateix, en el projecte curricular, els criteris, les estratègies i els instruments d'avaluació i determinaran els mecanismes per a la participació de les persones adultes en el procés d'avaluació.
S'avaluaran tant l'aprenentatge de cadascuna de les persones adultes, com els processos d'ensenyament i la pràctica docent. Esta avaluació ha de potenciar la reflexió i la investigació de l'equip educatiu i de les persones adultes, per tal de millorar, en el seu cas, el projecte curricular que s'estiga desenrotllant. Igualment, s'avaluarà la programació docent i el desenrotllament del currículum en relació amb la seua adequació a les necessitats educatives i a les característiques específiques de les persones adultes.
L'avaluació serà realitzada, en el seu cas, pel conjunt de professors del respectiu grup, coordinats pel professor responsable del grup, amb l'assessorament, en el seu cas, del Departament d'Orientació del centre.
Article 11
A fi d'orientar i adscriure cada persona al cicle i nivell educatiu de la Formació Bàsica de persones adultes, o al grup d'aprenentatge corresponent dels altres programes formatius que regula este decret, el professorat del centre efectuarà una valoració inicial individual de cada persona adulta. Esta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els coneixements, les experiències, les habilitats i els procediments que posseïsca cada persona i tindrà en compte tant els seus estudis anteriors com les seues expectatives i interessos.
Esta valoració inicial permetrà l'adscripció directa, oberta i flexible, a qualsevol dels distints nivells educatius de la Formació Bàsica de les persones adultes, i així la persona adulta quedarà exempta de cursar el cicle o nivell anterior.
En el cas que haja realitzat estudis previs d'altres ensenyaments, quedarà exempta de cursar els mòduls del Cicle II que tinga superats, segons les revalidacions i equivalències que establisca la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Així mateix, la valoració inicial per a cursar els altres programes formatius regulats en este decret, permetrà l'adscripció directa, oberta i flexible al programa corresponent.
L'estructura modular dels camps de coneixement o àmbits d'experiència s'adaptarà a les característiques i interessos de les persones adultes, a través d'una flexibilització del sistema d'aprenentatge, que permetrà a cada persona l'elecció del ritme d'aprenentatge i del seu propi itinerari formatiu, donat que elegirà quan accedisca al centre els mòduls que desitja cursar.
En el procés d'avaluació cada mòdul podrà superar-se de mode independent, de forma que les persones adultes rebran una acreditació del centre de formació de persones adultes en la qual constaran els cicles cursats i les qualificacions obtingudes en els distints mòduls.
Article 12
El professorat del centre, comptant amb la persona implicada, podrà realitzar adaptacions curriculars que s'aparten significativament dels continguts i criteris d'avaluació del currículum, dirigides a persones amb diferents necessitats educatives. Estes adaptacions podran consistir en l'adequació dels objectius educatius, l'eliminació o la inclusió de determinats continguts i la consegüent modificació dels criteris d'avaluació.
Article 13
Les persones que a l'acabament de la Formació Bàsica de les persones adultes hagen aconseguit els objectius que hi eren establit rebran el títol de Graduat en Educació Secundària.
Promocionaran les persones que hagen aconseguit globalment els objectius educatius de cada cicle, encara quan no hagen sigut avaluades positivament en algun mòdul.
Les decisions de promoció i proposta per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària seran adoptades de forma col·legiada pel conjunt de professors del grup, a través del procediment que s'establisca en el projecte curricular.
Es podrà proposar l'expedició del títol a aquelles persones adultes que hagen aconseguit globalment els objectius educatius de la Formació Bàsica, encara quan no hagen sigut avaluats positivament en algun dels mòduls. En esta decisió es tindran en compte les possibilitats formatives i d'integració en l'activitat laboral de cada persona adulta.
Totes les persones adultes, en qualsevol cas, rebran una acreditació del centre en què constaran els estudis cursats i les qualificacions obtingudes en els distints mòduls. Esta acreditació que figurarà en el seu expedient, serà estesa pel secretari del centre, amb el vistiplau del director.
Article 14
Al final de cada cicle de la Formació Bàsica de persones adultes, es realitzarà una estimació global de l'avanç de cada persona en la consecució dels objectius educatius. Esta valoració es traslladarà a l'acta d'avaluació final de cicle i al seu expedient.
Com a conseqüència de l'avaluació final del cicle, el professor, tenint en compte, en el seu cas, els informes dels altres professors del grup decidirà, amb la participació de la persona adulta, la seua promoció o no al cicle següent i en el cas de la fi del segon cicle la corresponent proposta de l'expedició del títol.
Article 15
Els documents del procés d'avaluació per a la Formació Bàsica de les persones adultes són: l'expedient, les actes d'avaluació i els informes d'avaluació individualitzats.
Article 16
Tota la informació relativa al procés d'avaluació s'arreplegarà, de manera sintètica, en l'expedient de cada persona adulta, que s'ajustarà en el seu contingut bàsic el model que figura en l'annex I.A). En l'expedient figuraran, juntament a les dades d'identificació del centre i les dades personals, la data de matrícula, la valoració inicial, els programes formatius cursats, els resultats de l'avaluació, les decisions de promoció i titulació, i, en el seu cas, les mesures d'adaptació curricular que s'aparten significativament dels continguts i dels criteris d'avaluació.
Quan la persona adulta finalitze el primer cicle de la Formació Bàsica de persones adultes, es consignarà en el seu expedient, la valoració del seu procés d'aprenentatge, amb el terme de "promociona" en el cas d'haver superat els corresponents mòduls.
La valoració sobre el progrés de cada persona adulta en el seu aprenentatge, en el segon cicle de la Formació Bàsica de persones adultes, s'expressarà per mitjà de l'escala de qualificacions següent: excel·lent, notable, bé, suficient i insuficient.
A l'acabament del segon cicle es consignaran en el seu expedient les qualificacions quan haja superat els corresponents mòduls.
Article 17
Les actes d'avaluació s'estendran a l'acabament de cada un dels cicles de la Formació Bàsica de Persones Adultes. S'ajustaran, en el seu contingut, al model que figura en l'annex I.B) d'este decret.
Les actes del primer cicle arreplegaran les decisions relatives a la promoció de cada persona adulta.
Les actes corresponents al segon cicle contindran la relació nominal de les persones adultes, les qualificacions obtingudes en els diferents mòduls i les propostes per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària.
Les actes d'avaluació seran firmades pel professor responsable del grup i, en el seu cas, per tots els professors del grup, amb el vistiplau del director/a del centre.
A partir de les dades consignades en les actes s'elaborarà un informe global dels resultats de l'avaluació final de les persones adultes, segons el model que figura en l'annex I.C) del present decret. Una còpia d'este informe serà remesa a la direcció territorial de Cultura i Educació corresponent.
Article 18
Les persones adultes que cursen qualsevol programa formatiu dels que figuren en els annexos III i IV d'este decret, rebran un certificat acreditatiu dels estudis realitzats.
Estos certificats acreditatius d'haver cursat amb aprofitament qualsevol d'estos programes formatius, seran tinguts en compte, en el seu cas, en la valoració inicial i posterior adscripció per a cursar la Formació Bàsica de persones adultes.
Les persones adultes que cursen programes formatius dels que figuren en l'annex III d'este decret, rebran una acreditació, segons el model que figura en l'annex III.A) d'este decret.
Les actes corresponents a cada un dels programes formatius que figuren en els annexos III i IV d'este decret, contindran la relació nominal de les persones adultes que els hagen cursat amb aprofitament. Així mateix, figurarà en l'acta el nombre d'hores de què consta cada programa formatiu.
Les actes dels programes formatius de l'annex III s'ajustaran en el seu contingut al model que figura en l'annex III.B) d'este decret.
Article 19
La custòdia i l'arxiu dels expedients i de les actes d'avaluació correspon al centre. Dits documents es conservaran al centre, mentre este existisca. Les direccions territorials de Cultura i Educació proveiran les mesures adequades per a la seua conservació i trasllat en cas de supressió del centre.
Correspondrà al secretari/ària tant la seua custòdia com l'expedició dels certificats que se sol·liciten.
Qualsevol sol·licitud de consulta d'estos documents haurà de ser autoritzada prèviament pel/per la director/a del centre.
Article 20
Els informes d'avaluació individualitzats consistiran en un document elaborat pels professors, al final de cada nivell educatiu de la Formació Bàsica de les persones adultes, que s'adone de la situació de la persona adulta, en el moment en què s'emet l'informe, respecte a la consecució dels objectius establits, la valoració de l'aprenentatge i les possibles mesures d'adaptació curricular. La seua finalitat és proporcionar dades rellevants que faciliten la continuïtat del procés d'aprenentatge de les persones adultes.
Els informes d'avaluació individualitzats es posaran a disposició del professor-tutor del grup a què s'incorpore la persona adulta, del mateix o d'un altre centre educatiu.
S'elaborarà preceptivament un informe d'avaluació individualitzat quan alguna persona adulta es trasllade a un altre centre, bé sense finalitzar el cicle o bé quan l'acabe.
El centre receptor traslladarà les dades de l'informe al seu expedient.
Article 21
El professorat informarà regularment les persones adultes sobre el desenrotllament del seu procés formatiu.
Esta informació es podrà realitzar, per escrit, periòdicament. A este fi, els centres elaboraran models de comunicació, segons els seus projectes curriculars.
Les persones adultes seran informades dels criteris d'avaluació conformement als continguts i objectius programats en cada cicle de la Formació Bàsica de les persones adultes i període d'avaluació, a fi d'assegurar l'intercanvi dels aclariments necessaris sobre el procés educatiu i, en el seu cas, poder formular les reclamacions oportunes.
Segons el que determine el projecte curricular, el professorat mantindrà entrevistes i reunions amb les persones adultes per a afavorir la participació d'estes en el procés educatiu i d'avaluació.
Article 22
Els professors i les persones adultes avaluaran periòdicament els processos d'ensenyament i la pròpia pràctica docent en relació amb l'èxit dels objectius educatius del currículum.
Article 23
L'avaluació dels processos d'ensenyament i de la pràctica docent, inclourà, al menys, els següents elements:
a) L'organització i l'aprofitament dels recursos del centre.
b) L'acció coherent i coordinada de l'equip docent.
c) La coordinació entre els òrgans i les persones responsables al centre de la planificació i del desenrotllament de la pràctica docent.
d) El sistema d'avaluació i l'intercanvi d'informació entre les persones adultes i el professorat en el que fa referència als objectius, continguts i criteris d'avaluació, així com sobre les valoracions del procés d'ensenyament i aprenentatge.
e) El disseny i la implementació de les estratègies i pràctiques participatives
Article 24
El professorat avaluarà, igualment, el projecte curricular que s'estiga desenrotllant en relació amb la seua adequació al context socioecònomic del centre i a les característiques, les necessitats i els interessos de les persones adultes.
Article 25
L'avaluació del projecte curricular es referirà, almenys, als següents elements:
Els objectius programats en relació amb el context socioeconòmic cultural i lingüístic del centre i les característiques i interessos de les persones adultes.
Els criteris metodològics de caràcter general adoptats.
La distribució dels continguts i dels criteris d'avaluació per cicles de la Formació Bàsica de persones adultes.
El sistema d'avaluació i de promoció de les persones adultes.
Les mesures adoptades per a realitzar les adaptacions curriculars individualitzades que s'aparten significativament dels continguts i dels criteris d'avaluació del currículum.
El desenrotllament curricular en relació amb els objectius dels programes formatius que impartisca el centre, dels que figuren en els annexos III i IV d'este decret.
El disseny i la implementació de les estratègies i pràctiques participatives.
Article 26
Els resultats de l'avaluació de les persones adultes, dels processos d'aprenentatge i del projecte curricular s'inclouran en la memòria de final de curs.
A partir d'estos resultats es derivaran aquelles propostes de perfeccionament de la pràctica docent i del projecte curricular que hagen sigut detectats com a poc adequats a les característiques, les necessitats i els interessos de les persones adultes i al context socioeconòmic i cultural del centre.
La Inspecció Educativa supervisarà el desenrotllament del procés d'avaluació i proposarà l'adopció de les mesures que contribuïsquen a perfeccionar-lo.
Disposicions addicionals
Primera
Als centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat Valenciana, els ensenyaments corresponents al Cicle I de la Formació Bàsica de persones adultes seran impartides per professorat integrat al cos de mestres. Este professorat també podrà impartir els ensenyaments corresponents al primer nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de persones adultes.
En estos mateixos centres el professorat que impartisca els ensenyaments corresponents al Cicle II de la Formació Bàsica de persones adultes, serà el que preveu la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu en les disposicions addicionals desena i transitòria quarta. Així mateix, l'atribució docent dels diferents camps de coneixement o àmbits d'experiència corresponents al segon nivell del Cicle II, a especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari, és la que s'arreplega en l'annex II d'este decret.
Als centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat Valenciana, el programa formatiu que figura en l'apartat b) de l'article 5.2, de la Llei 1/1995, de 20 de gener de la Generalitat Valenciana, serà impartit per professorat del Cos de Mestres o per professorat del cos de Professors d'ensenyament secundari, depenent del tipus de titulació a què s'accedisca. Així mateix, els programes formatius que figuren en els apartats c), e), j) del citat article 5.2, seran impartits, preferentment, per professorat del cos de mestres, i el programa formatiu que consta en l'apartat d), del mateix article, serà impartit, preferentment, per professorat del cos de professors d'ensenyament secundari.
Segona
A l'objecte de poder realitzar les corresponents autoritzacions administratives per a impartir exclusivament el Cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència podrà distribuir els continguts corresponents dita formació, que figuren en l'annex I d'este decret.
Tercera
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència fixarà, per als centres de formació de persones adultes no dependents de la Generalitat Valenciana, els requisits de titulació que haurà de reunir el professorat per a poder impartir els programes formatius que són de la seua competència, els quals figuren en els annexos I i III d'este decret.
Així mateix, la Conselleria d'Ocupació i la Conselleria de Benestar Social, fixaran els requisits de titulació que haurà de reunir el professorat per a poder impartir els programes formatius que són de les seues respectives competències i que consten en l'annex IV d'este decret.
Disposició transitòria
A partir del curs en què els centres implanten els programes formatius establits en este decret, hauran d'utilitzar els documents que s'hi defixen i regir-se per les normes que s'hi establixen.
Disposició derogatòria
L'Ordre d'1 de juny de 1993 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aprova l'aplicació del currículum de l'educació de persones adultes experimentat en la Comunitat Valenciana mentre continua vigent l'obtenció del títol de Graduat Escolar (DOGV 21.07.1993), quedarà derogada després de la implantació del currículum de la Formació Bàsica de persones adultes establit en l'annex I d'este decret.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a la Conselleria d'Ocupació i a la Conselleria de Benestar Social per a dictar, en l'àmbit de les seues respectives competències, totes les normes que siguen necessàries per a l'aplicació i el desenrotllament d'allò que s'ha disposat en este decret.
Segona
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de novembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència
MANUEL TARANCÓN I FANDOS
El conseller d'Ocupació
RAFAEL BLASCO CASTANY
La consellera de Benestar Social
MARÍA CARMEN MAS RUBIO
Annex I
Currículum dels programes d'alfabetització i d'iniciació a la Formació Bàsica i programes per a adquirir i actualitzar la Formació Bàsica de les persones adultes, fins a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària, que figuren en l'apartat a), de l'article 5.2 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes.
I. Estructura del currículum
Els programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes, tenen com a finalitat oferir l'accés als béns culturals, als nivells educatius i a les titulacions que es requerixen per a la inserció i promoció laboral, potenciar la capacitat per a jutjar críticament i participar activament en la realitat cultural, social i econòmica, i possibilitar l'accés i la consolidació de les capacitats bàsiques de desenrotllament i comunicació, fins a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària.
L'estructura d'este currículum contempla el desenrotllament dels programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica i els programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes i, transversalment, els programes que promouen el desenrotllament de la igualtat d'oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental. Així mateix, es desenrotllen parcialment en dit currículum, els programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura; els programes que faciliten a les persones adultes la participació i l'obtenció de titulacions que possibiliten l'accés al món del treball i als diferents nivells educatius, per mitjà de modalitats, organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l'aprenentatge de les persones adultes; els programes que afavorisquen l'orientació, la promoció i inserció laboral i la iniciació al treball, i els programes que afavorisquen la integració en la societat de les persones amb minusvalideses físiques i psíquiques.
El currículum de la Formació Bàsica de les persones adultes pretén maximitzar la intersecció dels tres sectors que tradicionalment han integrat l'educació bàsica de les persones adultes: l'acadèmic, l'ocupacional i el sociocultural, de tal manera que se supere esta segmentació i es configure un nou àmbit que es definix com a formació bàsica en la situació actual.
L'estructura d'este currículum es fonamenta en una concepció de la formació bàsica sobre la qual es desenrotllaran altres dimensions educatives (formació orientada al treball, formació per a l'exercici dels drets i responsabilitats cíviques, formació per al desenrotllament personal, etc.).
En la configuració d'este currículum, és necessari partir del principi de contextualització com a eix orientador del treball educatiu, entenent-se el context en sentit ampli, de manera que incloga tant les variables individuals, com grupals, socials, laborals, culturals, etc.
L'estructura curricular de la Formació Bàsica de les persones adultes es basa en una visió integradora de les diferents dimensions educatives que la conformen i partix d'una forma d'entendre i construir els aprenentatges en què les persones adultes i professionals de l'educació es voran implicats en processos d'autoformació. La consciència de viure noves formes d'accés a la comprensió del món i del protagonisme social, vol reafirmar el paper actiu de tots els implicats en la creació d'estratègies d'actuació dirigida a donar resposta a les necessitats detectades com a conseqüència del procés de contextualització previ.
Tal com es desprén de l'article 3 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, i de l'article 52.1 de la LOGSE, les persones adultes que vullguen adquirir els coneixements equivalents a l'educació bàsica comptaran amb una oferta adaptada a les seues condicions i necessitats. Per això, per a aconseguir esta formació bàsica és imprescindible comptar amb un currículum específic, flexible, obert i polivalent que done resposta adequada a les múltiples i variades demandes formatives de les persones adultes i a les diferents necessitats socials.
A fi de possibilitar l'accés a titulacions acadèmiques, es considera formació bàsica de les persones adultes el procés educatiu que abraça des de l'alfabetització fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària. Es per això que, l'estructura curricular d'este procés educatiu se seqüencialitza en dos cicles:
Cicle I: Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica de les persones adultes.
Cicle II: Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària.
En qualsevol cas, s'ha de facilitar la flexibilitat intercicles a causa dels desiguals nivells de formació amb què accedixen les persones adultes als centres de formació de persones adultes.
Els objectius i continguts curriculars que conformen la Formació Bàsica de les persones adultes s'organitzaran en els dos cicles descrits, a través d'un currículum integrat per distintes dimensions formatives complementàries i interrelacionades entre si: formació orientada a l'exercici dels drets i de les responsabilitats ciutadanes, formació orientada al desenrotllament personal i a la participació sociolaboral i cultural.
Esta estructura curricular facilita a les persones adultes la consecució d'una formació bàsica adaptada a les seues condicions i necessitats i possibilita, així mateix, l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària tenint en compte les recomanacions legals i les adaptacions que la formació de persones adultes exigix.
Els objectius de la formació bàsica de les persones adultes contemplen capacitats de tipus cognoscitiu, afectiu, de relació interpersonal i d'inserció i actuació sociocultural i laboral. Es referixen a capacitats interrelacionades i no només a conductes mesurables, que les persones adultes han de desenrotllar en la seua formació bàsica. Els objectius es consideren "expressius", és a dir, s'indiquen com una labor o treball a realitzar, com a processos al voltant dels quals giraran les activitats, sense especificar fins a quin punt concret o fins a quin coneixement operatiu s'ha d'arribar en el procés d'aprenentatge; es tracta d'una forma de definir les finalitats de l'ensenyament que pretén fomentar, en els educadors i educands, respostes creatives en les tasques d'aprenentatge. D'esta manera, es facilita la tasca d'adaptació dels continguts curriculars a les diferents situacions que es presenten en l'educació de persones adultes.
Esta concepció oberta del currículum possibilita als centres de formació de persones adultes que puguen completar-lo i desenrotllar-lo en el marc de la seua programació docent.
La formació bàsica de les persones adultes constituïx un mitjà per a donar resposta a les demandes formatives, expresses o latents, de diferents col·lectius socials que requerixen conéixer, analitzar i protagonitzar iniciatives en els diferents camps (personal, cultural, laboral, etc.) que els presenta la configuració quotidiana de la societat actual.
Segons el principi de formació integral, el currículum de la Formació Bàsica de les persones adultes no pot limitar-se a l'àmbit acadèmic, perquè això infravaloraria els processos dirigits al desenrotllament social, cultural i professional. No obstant això cal entendre que una formació instrumental bàsica i suficient és imprescindible per a aconseguir cotes significatives de comprensió global i científica del món.
La formació de les persones adultes ha de prestar especial èmfasi a l'adquisició de coneixements, procediments (tècniques, habilitats, estratègies, mètodes), actituds i valors amb la finalitat d'aconseguir aprenentatges útils i significatius per al desenrotllament personal, la potenciació de la participació i el protagonisme de les persones adultes en el context sociocultural i l'adquisició d'aprenentatges bàsics, que permeten l'adaptació flexible a les noves demandes que genera el mercat laboral.
La formació bàsica ha de generar en les persones adultes ferramentes i instruments bàsics per a aconseguir cotes significatives de comprensió global i científica del món, que faciliten el seu desenrotllament integral.
A fi d'aconseguir la formació integral és necessari establir una estructura curricular encaminada a la integració coherent de totes les actuacions educatives que s'orienten cap a la idea fonamental del desenrotllament de la persona i la seua participació activa i crítica en la dinàmica social actual. Estes actuacions, sempre interrelacionades, constituïxen fonts educatives que han de ser el suport fonamental del contingut del que se servix l'acció de l'aprenentatge.
II. Objectius generals de la Formació Bàsica de les Persones Adultes.
Els objectius generals de la Formació Bàsica de les Persones Adultes hauran de desenrotllar-se en els dos cicles a través d'un tractament progressiu i seqüencial, de manera que s'iniciarà la seua aplicació en el primer cicle, i s'ampliarà el seu desenrotllament i s'aprofundirà en la consecució en el segon cicle, de forma que al finalitzar l'etapa única, les persones adultes els hagen aconseguit segons els criteris d'avaluació expressats en el projecte curricular, que inclourà la seqüència per cicles del grau de desenrotllament de les capacitats expressades en els objectius generals.
A fi de desenrotllar les capacitats que els adults han d'aconseguir al llarg dels dos cicles de la Formació Bàsica de les persones adultes, els objectius generals que s'han d'aconseguir són:
1. Llegir, escriure i expressar oralment informacions, textos o qüestions senzilles procedents de diferents situacions comunicatives sorgides en el desenrotllament de la vida quotidiana, i interpretar oralment símbols i imatges senzilles.
2. Consolidar el domini verbal i escrit del vocabulari bàsic dominant progressivament l'ordre alfabètic en les diferents situacions que exigixen estes destreses.
3. Superar estereotips i prejuís en relació amb les varietats dialectals d'una mateixa llengua i respecte a la importància sociocultural de les diverses llengües.
4. Desenrotllar la capacitat comunicativa comprenent i produint de forma ordenada i clara missatges orals i escrits en distints contextos de comunicació i amb diferents intencions expressives.
5. Utilitzar la lectura com a font de gaudi, informació i aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment lingüístic, cultural i personal.
6. Adquirir conceptes lingüístics generals a fi de consolidar la comprensió i l'expressió oral i escrita.
7. Conscienciar sobre el valor de la pròpia llengua com a vehicle d'identitat cultural i utilitzar-la com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges, el desenrotllament del pensament i la comprensió i anàlisi de la realitat social, econòmica i cultural.
8. Desenrotllar una actitud crítica cap als distints tipus de missatges gràfics, plàstics i visuals, reconeixent i interpretant les seues formes d'expressió, distingint la seua adequació a les necessitats expressives i reflexionant sobre la seua incidència en la vida quotidiana.
9. Buscar, obtindre i utilitzar informació de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant el pertinent per a una finalitat concreta i presentant esta informació als altres de forma adequada.
10. Desenrotllar la capacitat per a analitzar i regular les produccions lingüístiques, utilitzant les pròpies idees i experiències en la producció de textos d'intenció creativa i literària.
11. Interpretar i comparar les principals tècniques i llenguatges utilitzats en els mitjans de comunicació social, a fi d'ampliar les habilitats discursives i de desenrotllar una actitud crítica davant dels missatges procedents d'estos mitjans.
12. Obtindre un coneixement de la realitat lingüística espanyola a fi d'afavorir una actitud d'interés i respecte per les realitats plurilingües.
13. Comprendre la funció de la literatura com a instrument de transmissió i creació cultural i com a expressió historicosocial, mostrant una actitud crítica i descobrint que la seua lectura pot ser font d'ampliació d'experiències, gaudi personal i estímul per a l'escriptura creativa.
14. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constituïsquen un referent clau en la història de l'art i de la literatura i, els elements més destacats del context social i històric que apareixen, valorant les obres rellevants com mostres destacades del patrimoni cultural.
15. Apreciar que l'estudi d'altres llengües i les seues cultures constituïx un mitjà per a conéixer i valorar la multiculturalitat i afavorir l'enteniment intercultural i internacional.
16. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos senzills en llengua estrangera i emetre missatges orals i per escrit referents a les situacions de comunicació més habituals.
17. Desenrotllar estratègies de comunicació elementals, en llengua estrangera, afavoridores de l'aprenentatge autònom de llengües.
18. Iniciar-se en el càlcul mental amb les operacions bàsiques partint de procediments intuïtius propis de les persones adultes.
19. Adquirir el valor conceptual i instrumental dels nombres, utilitzant-los correctament i introduir-se en l'anàlisi de la dimensió matemàtica de la realitat i de l'evolució històrica del llenguatge matemàtic, de manera que s'arribe al concepte de les operacions bàsiques a través de situacions vivencials concretes.
20. Plantejar i resoldre problemes senzills de la vida quotidiana utilitzant procediments matemàtics de forma que siga possible identificar, plantejar i resoldre interrogants i problemes a partir de l'experiència.
21. Conéixer els distints sistemes de mesura, així com els conceptes de proporcionalitat, tant per cent i representació gràfica de percentatges, per a entendre el seu ús social.
22. Conéixer els elements fonamentals de la geometria i les principals figures planes i realitzar càlculs i mesures sobre elles.
23. Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes, de forma individual i col·lectiva, en els diversos camps del coneixement i l'experiència quotidiana, per mitjà de procediments intuïtius i de raonament lògic, verbal i matemàtic.
24. Incorporar al llenguatge i a les formes d'argumentació habituals distintes formes d'expressió per tal de poder comunicar-se de manera precisa i rigorosa, identificant els elements lingüístics, matemàtics i estadístics bàsics presents en la informació, analitzant críticament les funcions que exercixen i les seues aportacions per a una millor comprensió dels missatges.
25. Elaborar estratègies personals de resolució de problemes i expressar amb claredat els passos seguits, valorant la importància del procés i la seua aplicació en diferents contextos, desenrotllant les destreses cognitives més rellevants que intervenen en la formació del pensament matemàtic.
26. Utilitzar tècniques senzilles d'arreplegada i classificació de dades sobre temes d'interés i situacions diverses, i ser capaç de representar la informació de forma verbal, gràfica i numèrica i de formar-se un juí sobre la mateixa.
27. Utilitzar els camps numèrics i dominar els mecanismes operatius bàsics a fi de resoldre situacions problemàtiques quotidianes, realitzant els càlculs apropiats a cada situació.
28. Conéixer i utilitzar procediments algebraics elementals i els conceptes bàsics d'estadística i probabilitat que tinguen una aplicació real i funcional.
29. Analitzar i valorar els efectes que sobre la salut personal i col·lectiva tenen la determinació i el respecte d'unes normes de seguretat i higiene, i de tot allò que contribuïsca a la consecució d'un ambient saludable en distints entorns.
30. Utilitzar els coneixements sobre el funcionament del cos humà per a desenrotllar hàbits de prevenció i salut corporal que propicien un clima individual i social saludables, i contribuir al desenrotllament equilibrat de la persona.
31. Conéixer els principals aspectes del desenrotllament evolutiu des de la infància a l'edat adulta, així com les característiques fonamentals que configuren cada etapa.
32. Analitzar els distints modes de viure els fets bàsics de l'edat adulta, especialment les transicions afectives i la maternitat / paternitat.
33. Fomentar la tolerància i el respecte per les diferències individuals físiques i psíquiques, a fi de superar tot tipus de discriminacions, per mitjà de l'anàlisi, la reflexió crítica i les accions socials amb les persones adultes amb discapacitats motrius, psíquiques i sensorials.
34. Desenrotllar actituds de cooperació i respecte, reconeixent els aspectes de relació que tenen les activitats físiques i el valor cultural dels esports i jocs autòctons.
35. Reconéixer la riquesa expressiva del cos i el moviment com a mitjans de comunicació i expressió creativa, apreciant el ritme, el moviment i la dansa, com a mitjans de representació d'imatges, de sensacions, d'idees i com a forma d'expressió individual i col·lectiva.
36. Adquirir els instruments teòrics i metodològics que permeten desenrotllar progressivament una interpretació científica de la naturalesa i una reorganització de les idees segons ella i elaborar criteris raonats sobre qüestions científiques i tecnològiques bàsiques de la nostra època, per mitjà del contrast i l'avaluació d'informació obtinguda de distintes fonts, utilitzant els conceptes bàsics de les Ciències.
37. Descobrir la capacitat que té la naturalesa de produir canvis, desenrotllant una actitud crítica i responsable cap a la degradació ecològica i l'impacte de certes tecnologies.
38. Utilitzar els coneixements bàsics sobre els sers vius i els elements físics i les seues interaccions per a comprendre millor l'ecosistema.
39. Desenrotllar la imatge de la ciència com a procés, com a mètode i com a activitat humana realitzada per dones i hòmens, davant de la concepció de la ciència com a dogma, prenent consciència de la seua provisionalitat i valorant el coneixement científic com un procés en construcció lligat a les característiques i necessitats de la societat en cada moment històric i sotmés a evolució i revisió contínua.
40. Reconéixer i valorar les aportacions de la ciència per a la millora de les condicions d'existència dels sers vius, apreciant la importància de la formació científica, utilitzant en les activitats quotidianes i en l'elaboració de coneixements els valors i les actituds pròpies de la ciència, adoptant una actitud crítica i fonamentada davant dels grans problemes que actualment plantegen les relacions entre ciència, tècnica i societat.
41. Iniciar-se de manera progressiva en l'ús de les noves tecnologies, com a part de la formació polivalent, per a facilitar l'aprenentatge i millorar les condicions d'integració laboral i social.
42. Conéixer els problemes derivats d'un ús irracional de les tecnologies analitzant-los des d'una perspectiva científica i fomentat una actitud de respecte i atenció del medi ambient i d'aprofitament racional dels recursos existents.
43. Desenrotllar una actitud crítica i d'indagació cap a l'enorme presència d'elements i processos tecnològics en el nostre entorn, valorant els efectes econòmics, morals i culturals de les aplicacions de les ciències i de les tecnologies en la qualitat de vida, així com el seu paper en la configuració de determinades professions i en l'organització i realització d'activitats del temps lliure.
44. Comprendre i expressar missatges científics utilitzant el llenguatge oral i escrit adequadament així com altres sistemes de notació i de representació quan corresponga i aplicar estratègies coherents amb els procediments de la ciència, en la resolució de problemes.
45. Indagar sobre les causes dels fenòmens socials des d'una actitud oberta cap a la complexitat dels problemes, i apreciar que les anàlisis socials són processos en constant elaboració.
46. Desenrotllar una actitud positiva cap al treball manual, com a mitjà de suport i realització personal, superant la tradicional dicotomia entre l'activitat intel·lectual i l'activitat manual.
47. Analitzar críticament les concepcions que inspira el funcionament de l'economia de la nostra societat a fi d'actuar com a consumidor i/o productor conscient.
48. Conéixer tècniques i estratègies de recerca d'ocupació i desenrotllar mecanismes d'adaptació a les noves situacions del món del treball, a fi de millorar les condicions d'inserció social i laboral en un món en canvi permanent.
49. Adquirir instruments polivalents, metodològics i de coneixement que permeten aprofitar ofertes formatives destinades a la millora professional i a la inserció social, així com dels recursos temporals, materials i humans de l'entorn immediat que puguen contribuir al desenrotllament d'iniciatives pròpies en l'àmbit professional i social.
50. Utilitzar els coneixements i experiències adquirits sobre els diferents recursos, tècniques, instruments, ..., així com sobre els distints certificats i perfils de professionalitat per a organitzar-se una idea respecte als coneixements, experiències i condicions necessàries per a incorporar-se al món del treball, millorar o canviar l'ocupació.
51. Adquirir les estratègies intel·lectuals i culturals que permeten utilitzar amb llibertat i racionalitat el consum i la producció de béns, així com els recursos naturals i econòmics i els servicis socioculturals.
52. Conéixer els mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica, cultural i social dels ciutadans i ciutadanes.
53. Conéixer el medi geogràfic i natural immediat a fi de conservar-lo i utilitzar-lo responsablement, en tant que determinant de la qualitat de vida i adquirir una actitud crítica davant de l'impacte que sobre eixe entorn tenen determinades accions humanes derivades d'un ús no degudament planificat de la tecnologia.
54. Conéixer la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb la societat actual i la interdisciplinarietat entre ambdós dimensions del coneixement social, distingint i analitzant els elements bàsics manejats en l'explicació de la societat, en les seues manifestacions tant temporals com espacials.
55. Conéixer la dimensió europea i mundial d'una nova ciutadania basada en la igualtat, la solidaritat, la llibertat, el respecte als altres i la participació democràtica.
56. Conéixer, apreciar i respectar el patrimoni natural, cultural, i historicoartístic, entenent la diversitat cultural i lingüística com un dret dels pobles i dels individus a la seua identitat.
57. Acostar-se, conceptualment i estèticament, al patrimoni cultural i al fet artístic contribuint activament a la seua conservació i millora, respectant la diversitat lingüística, ètnica i cultural i impulsant el coneixement crític de les creences, actituds i valors bàsics que conformen les nostres tradicions i les d'altres cultures, per tal d'afavorir el respecte i la convivència multicultural.
58. Desenrotllar una actitud crítica i de gaudi, front a les creacions musicals enteses com a formes de comunicació i d'expressió cultural i històrica, a fi d'apreciar i d'elaborar criteris personals sobre la qualitat i els usos socials de la música.
59. Comprendre les relacions existents entre el desenrotllament personal i el context sociocultural i ecològic, a fi de formar-se criteris per a avaluar les normes que regulen la convivència i actuar en conseqüència.
60. Desenrotllar destreses i habilitats bàsiques per a les relacions interpersonals i socials.
61. Fomentar la participació de manera deliberada i crítica en l'espai de diferents institucions, fent ús dels drets de ciutadà.
62. Utilitzar els coneixements i les experiències sobre les organitzacions socials per a activar i implementar modes de participació social que garantisquen el gaudi de béns i servicis que milloren les condicions de vida de la comunitat.
63. Adquirir tècniques, recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzen els diferents codis actuals. Tot això per tal d'enriquir les seues possibilitats de comunicació (interpersonal i social) i reflexionar sobre els fets culturals, artístics, científics i tecnològics que configuren la societat actual i que estan compromesos amb la millora de la qualitat de vida.
III. Continguts
Els continguts curriculars s'organitzen a través d'una proposta integrada per les distintes dimensions formatives complementàries i interrelacionades entre si, que configuren la formació de persones adultes.
S'inclouen continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, per tal que les persones adultes adquirisquen un conjunt de coneixements, habilitats, tècniques, mètodes, estratègies, actituds i valors que possibiliten la seua formació integral, i faciliten el seu desenrotllament personal i sociocultural, en la línia de deprendre a deprendre i deprendre a fer.
Per tal de flexibilitzar el procés d'aprenentatge i d'acomodar-se a les característiques i necessitats de les persones adultes, s'han distribuït els continguts a través d'una estructura modular. S'han reunit en cada camp de coneixement o àmbit d'experiència aquells mòduls que estan relacionats, a través d'un eix vertebrador fonamental, amb el fi d'aconseguir un conjunt determinat de coneixements, procediments, actituds i valors, que responen als objectius generals de la formació bàsica de les persones adultes.
Estos mòduls no han de ser interpretats com a unitats temàtiques; serà en els projectes curriculars on s'hauran de prendre les decisions relatives a la seua seqüenciació i estructuració que quedaran reflectides en les programacions d'aula.
Els camps de coneixement o àmbits d'experiència que integren la Formació Bàsica de les persones adultes són:
A) Comunicació
Este camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per tres mòduls:
A.1. Mòduls:.
. Valencià.
. castellà.
Estos dos mòduls es cursaran en els Cicles I i II.
A.2. Mòdul:.
. Llengües estrangeres (només es cursarà en el Cicle II).
B) Cientificotecnològic:
Este camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per tres mòduls:
B.1. Mòdul: Processos i Instruments Matemàtics.
B.2. Mòdul: Naturalesa, Ecologia i Salut.
B.3. Mòdul: Ciències i Tecnologia.
Els mòduls de Processos i Instruments Matemàtics i de Naturalesa, Ecologia i Salut, es cursaran en els Cicles I i II. El mòdul de Ciències i Tecnologia només es cursarà en el Cicle II.
C) Ciències socials
Este camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:
C.1. Mòdul: El món del treball.
C.2. Mòdul: Societats, territori i processos historicoculturals
.
Estos dos mòduls es cursaran en els Cicles I i II.
D) 3 Mòduls optatius (només es cursaran en el Cicle II).
IV. Criteris d'avaluació
Els criteris d'avaluació establixen el tipus d'aprenentatge que s'espera que les persones adultes hagen aconseguit com resultat del procés formatiu, en referència als objectius i els continguts del currículum. Constituïxen criteris orientadors que s'hauran d'integrar de manera coherent en l'estratègia metodòlogica general.
Els criteris presentats es referixen a tota l'etapa, el que implica que cal distribuir-los i seqüenciar-los en els dos cicles de la Formació Bàsica de persones adultes, ja que hauran d'aplicar-se amb distints nivells d'exigència. Per tant, serà necessari adequar, completar i ampliar els criteris d'avaluació i reformular-los segons la seqüenciació de continguts per cicles, tenint en compte el context del centre i les característiques específiques de les persones adultes.
En l'aplicació i adequació dels criteris d'avaluació, s'haurà de determinar el procés a través del qual es realitza l'avaluació tant de les persones adultes com dels processos d'ensenyament.
Per a poder permetre una flexibilització en el procés formatiu que possibilite l'adequació als distints ritmes d'aprenentatge, els criteris d'avaluació que apareixen en cada mòdul permeten que, en el procés d'avaluació, cada mòdul puga superar-se de mode independent, és dir que siga capitalitzable, i podrà integrar-se en diversos itineraris formatius.
A.Camp de coneixement o àmbit d'experiència de comunicació.
Este camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per tres mòduls:
A.1. Mòduls: Valencià i Castellà.
Estos dos mòduls es cursaran en els Cicles I i II.
A.2. Mòdul: Llengües Estrangeres (només es cursarà en segon cicle).
Els continguts i criteris d'avaluació a desenrotllar als mòduls d'este camp de coneixement o àmbit d'experiència són els següents:
A.1. Mòduls: Valencià i castellà.
1. Continguts
* L'adquisició de recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb autonomia i creativitat missatges en diferents contextos comunicatius (interpersonals i socials).
* Desenrotllament d'una actitud crítica cap als distints tipus de missatges gràfics, plàstics i visuals, ja siguen artístics o comercials, reconeixent i interpretant tant la seua estructura i organització interna com les seues formes d'expressió i la seua incidència en la vida quotidiana.
* Adquisició de recursos expressius i comprensius que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de béns i a la utilització de recursos naturals i servicis socioculturals.
* Adquisició de tècniques i mecanismes tendents a refermar el sentit de grup, afavorir la relació interpersonal i la convivència, i contribuir a l'ocupació conscient del temps lliure, a través d'intercanvis comunicatius.
* Adopció d'una actitud favorable a la comunicació respectuosa, fluida i gratificant, superant estereotips i prejuís sociolingüístics respecte a la vàlua i importància sociocultural de les diverses llengües, així com de les seues varietats dialectals.
* Conscienciació sobre el valor de la llengua pròpia com a vehicle d'identitat cultural.
* Utilització de la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges que faciliten la comprensió i l'anàlisi de la realitat social, econòmica i cultural, analitzant els seus diferents usos socials així com els mitjans, tecnològics o no, que utilitza.
* La lectura i l'escriptura com a formes de comunicació i com a fonts d'enriquiment cultural i de plaer personal.
* Desenrotllament d'una actitud crítica i de gaudi front a les creacions musicals enteses com a formes de comunicació.
* Valoració del ritme, el moviment i la dansa, com a mitjà de representació d'imatges, de sensacions, d'idees i com a forma d'expressió individual i col·lectiva.
* Coneixement de la conducta motriu com a organització significativa del comportament humà, reconeixent la riquesa expressiva del cos com a mitjà de comunicació i expressió creativa.
* L'expressió oral d'opinions personals, indicacions, instruccions, etc., amb claredat, ordre i bona pronunciació en diferents situacions comunicatives (exposició, diàleg, col·loqui, etc.).
* L'escolta i el respecte a les opinions dels altres, així com saber guardar el torn de paraula en comunicacions de grup.
* El resum oral d'informacions senzilles procedents de qualsevol de les fonts d'informació existents (ràdio o televisió, pel·lícules, conversacions, entrevistes, etc.).
* La interpretació oral de símbols, imatges, plans i gràfics senzills.
* La lectura correcta i de forma autònoma, amb una comprensió bàsica, de textos senzills, escrits amb diferents tipus de lletra i diferent intencionalitat (cartes, impresos, missatges publicitaris, titulars de premsa, narracions breus, etc.)
* L'escriptura de forma autònoma de textos curts i senzills (encàrrecs, notes, avisos, refranys, etc.), utilitzant correctament l'ortografia natural i sent capaç d'aplicar esta destresa en l'ompliment d'impresos i formularis senzills relacionats amb necessitats quotidianes.
* Consolidació del domini verbal i escrit del vocabulari bàsic a fi de facilitar una comunicació fluida i precisa.
* Comprensió i producció en forma ordenada i clara de missatges orals atenent a diferents intencions expressives (idees pròpies, vivències, informacions breus, queixes, reclamacions, etc.) i contextos de comunicació (públics i privats), deprenent a respectar les regles socials, gramaticals i de pronunciació que regulen l'intercanvi comunicatiu.
* Desenrotllament de la capacitat comunicativa exercitant l'expressió i la comprensió oral i escrita a partir de discursos (orals, escrits, icònics, gràfics, etc.) de dificultat mitjana (periodístics, literaris, exposicions orals, conversacions, etc.) seguint un mètode d'anàlisi basada en la distinció entre el fonamental i l'accessori, a través de resums, interpretacions, preguntes i respostes, etc.
* Utilització de la lectura com a font de gaudi, d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment personal, lingüístic i cultural, desenrotllant destreses de lectura silenciosa que incrementen la velocitat i la comprensió lectora.
* Consolidació de l'expressió escrita, tenint en compte l'ortografia i la coherència en l'elaboració de textos curts amb una determinada intenció comunicativa (opinions, vivències, receptes, consells, instruccions, composicions literàries, ...).
* Elaboració per escrit de textos i formularis que responguen a necessitats quotidianes (impresos, sol·licituds, instàncies, telegrames, girs postals, cartes, etc.).
* Adquisició de conceptes lingüístics generals, referits als elements de la situació comunicativa, a l'ordre de la frase, a la noció del temps, a l'estructura de l'oració, etc.
* Comprensió de les relacions del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges, triant la fórmula expressiva més adequada en funció de les necessitats i possibilitats de comunicació.
* Domini de l'ordre alfabètic per a utilitzar-lo amb agilitat i sentit en diferents situacions: consulta de guies telefòniques, llistats alfabètics, diccionari, etc. D'igual manera s'ha de manejar amb fluïdesa el vocabulari bàsic, les sigles i abreviatures més comunes i altres elements formals del llenguatge escrit.
* Comunicació a través de mitjans d'expressió verbal, desenrotllant el raonament lògic i verbal.
* Selecció entre els distints llenguatges gràfics, plàstics i visuals, del més adequat a les necessitats d'expressió, integrant, si és necessari, dos o més llenguatges en les produccions creatives.
* Recerca, obtenció i utilització d'informació de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant esta informació als altres de forma adequada.
* Coneixement de tècniques per al tractament de la informació: arreplegada i registre de dades, anàlisi crítica, contrast i síntesi interpretativa.
* La comunicació oral i escrita, amb coherència i correcció, segons les diferents finalitats i situacions comunicatives, a través del coneixement de la gramàtica bàsica com a mitjà de perfeccionament de l'expressió lingüística, oral i escrita.
* Desenrotllament de la capacitat per a analitzar i regular les produccions lingüístiques, utilitzant les pròpies idees i experiències, i fent servir conscientment les possibilitats expressives, estètiques i lúdiques de la llengua en la producció de textos d'intenció creativa i literària.
* Expressió per escrit d'opinions, crítiques, reclamacions i vivències personals, etc., amb coherència, correcció gramatical i ortogràfica, en diferents contextos de comunicació com ara l'ompliment d'impresos i formularis, l'elaboració de recensions d'articles i llibres i en la producció de diferents tipus de textos (narratius, descriptius, expositius i argumentatius).
* Interpretació del llenguatge figurat (frases fetes, refranys, figures literàries, etc.), tenint en compte el context en què s'utilitza, com a reforç lexicoortogràfic i lúdic.
* Interpretació i comparació de les principals tècniques i llenguatges utilitzats en els mitjans de comunicació social (premsa, ràdio, televisió, publicitat, etc.), a fi d'ampliar les habilitats discursives i de desenrotllar una actitud crítica davant dels missatges procedents d'estos mitjans.
* Coneixement de la realitat lingüística de l'Estat espanyol amb el fi d'afavorir una actitud d'interés i respecte per les realitats plurilingües.
* Utilització de tècniques senzilles d'arreplegada i classificació de dades a fi de documentar-se i obtindre informació sobre temes d'interés sent capaç de presentar esta informació de forma verbal i gràfica, i de formar-se'n un juí.
* Establiment de relacions entre obres, autors, i moviments que constituïsquen referents claus en la història de la literatura i, els elements més destacats del context social i històric que van aparéixer, valorant les obres rellevants de la tradició literària com a mostres destacades del patrimoni cultural.
* Comprensió de la literatura com a instrument de transmissió, de creació cultural i com a expressió historicosocial, mostrant una actitud crítica davant del contingut ideològic de les obres literàries, descobrint que la seua lectura pot ser font d'ampliació d'experiències, de gaudi personal i d'estímul per a l'escriptura creativa.
2. Criteris d'avaluació dels mòduls: Valencià i Castellà.
* Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferix el conjunt d'elements de llenguatge i comunicació, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant en cada cas els més adequats a cada situació concreta.
* Comprendre i produir missatges en què s'integren, el llenguatge verbal i els llenguatges no verbals (icònic, gestual, musical), atenent a les principals característiques de la situació de comunicació i utilitzant els procediments expressius dels diferents codis.
* Planificar i portar a terme, individualment o en equip, la consulta de diverses fonts d'informació, per mitjà del maneig d'índexs, fitxes i altres sistemes de classificació, en el marc de treballs senzills d'investigació.
* Captar les idees essencials i intencions de produccions orals i escrites, de diferent tipus i distint nivell de formalització, reproduint el seu contingut oralment i per escrit, per mitjà de resums, exposicions, debats, etc.
* Sintetitzar oralment i per escrit, informacions procedents d'idees i experiències pròpies i alienes, així com de diferents fonts d'informació sobre un mateix tema, amb el fi d'elaborar conclusions pròpies.
* Produir textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius, expositius i argumentatius), adequant-los a la situació de comunicació, utilitzant l'estructura organitzativa de cada un i respectant els criteris de correcció.
* Utilitzar les pròpies idees i experiències, així com la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements formals per a una millor comprensió i producció de textos d'intenció creativa, possibilitant la incorporació conscient de procediments literaris.
* Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a l'elaboració i difusió d'informacions i d'opinions.
* Identificar, respectar i valorar les diferents llengües i varietats dialectals de l'Estat, en relació amb les manifestacions històriques, socials i culturals.
* Identificar en textos orals, escrits i en mitjans audiovisuals de distint tipus, imatges i expressions que denoten alguna forma de discriminació social, ètnica, sexual, etc., utilitzant els llenguatges com a mitjans de resolució de conflictes interpersonals.
* Obtindre informació concreta i rellevant sobre temes d'interés prèviament delimitats a partir de les consultes de diverses fonts (enquestes, qüestionaris, documents, escrits, etc.) elaborant la informació arreplegada, traient conclusions i presentant esta informació de forma verbal i gràfica.
* Establir relacions entre obres, autors i moviments que constituïxen un referent clau en la història de la literatura i els elements més destacats del context cultural, social i històric que apareixen.
* Reconéixer les característiques literàries més destacades en els textos llegits per a la seua valoració, manifestant preferències en la selecció de lectures i expressant les pròpies opinions i gustos personals sobre els mateixos.
A.2. Mòdul: Llengües estrangeres (este mòdul només es cursarà en el Cicle II)
1. Continguts:
* Comprensió que l'estudi d'altres llengües constituïx un mitjà per a conéixer i valorar la diversitat entre persones de diferents cultures i nacions.
* Adopció d'una actitud favorable a la comunicació respectuosa, fluida i gratificant, superant estereotips i prejuís respecte a la vàlua i importància de les diverses llengües, així com de les seues varietats dialectals.
* Constatar la presència de llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana a través d'anuncis de periòdics, fullets informatius i turístics, cançons, ràdio i televisió..., i iniciar-se en l'estudi d'alguna d'elles aconseguint expressar i comprendre missatges orals i escrits relatius a les situacions de comunicació més habituals en la vida quotidiana.
* Desenrotllament de coneixements i destreses que faciliten la comprensió i expressió lingüística amb respecte al seu espai vital immediat, el seu desenrotllament en el medi i en el seu món laboral.
* Desenrotllament d'estratègies de comunicació elementals, en llengua estrangera, així com d'aprenentatge autònom de llengües, a fi d'iniciar situacions comunicatives, evitar que s'interrompa la comunicació i sol·licitar i verificar informació.
* Desenrotllament de destreses cognitives que permeten establir analogies, comparacions i contrastos entre les llengües i la cultura que estes transmeten.
* Lectura i audició de forma comprensiva i autònoma de produccions senzilles, en llengua estrangera, i emissió de missatges orals i escrits referents a les situacions de comunicació més habituals.
2. Criteris d'avaluació del mòdul: llengües estrangeres.
* Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferix el conjunt d'elements de llenguatge i comunicació en un idioma modern, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant en cada cas els més adequats a cada situació concreta, i respectant sempre les diferències socials i culturals que eixe idioma suposa.
* Comprendre globalment missatges orals i escrits expressats en una llengua estrangera, emesos en una situació de comunicació, sobre temes pròxims al món i interessos de les persones adultes.
* Participar en conversacions breus, expressant-se en llengua estrangera, utilitzant les estratègies adequades per a iniciar, mantindre i fer progressar la comunicació, produint un discurs comprensible i adaptat a Les característiques de la situació i a la intenció de comunicació.
* Llegir i redactar de manera autònoma, utilitzant correctament el diccionari, produccions senzilles en llengua estrangera relacionades amb les situacions de comunicació habituals.
* Emprar totes les estratègies de comunicació i els recursos expressius disponibles per a superar les possibles dificultats de comprensió mútua en les situacions de comunicació interactives, insistint per a comprendre i fer-se comprendre i evitant que la comunicació es trenque.
B. Camp de coneixement o àmbit. d'experiència cientificotecnològic
Este camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per tres mòduls:
B.1. Processos i instruments matemàtics.
B.2. Naturalesa, ecologia i salut.
B.3. Ciències i tecnologia.
Els mòduls de "Processos i instruments matemàtics" i de "Naturalesa, ecologia i salut", es cursaran en els Cicles I i II. El mòdul de "Ciències i Tecnologia" només es cursarà en el Cicle II.
Els continguts i criteris d'avaluació a desenrotllar en els mòduls d'este camp de coneixement o àmbit d'experiència són els següents:
B.1. Mòdul: Processos i instruments matemàtics
1. Continguts
* Elaboració d'estratègies d'identificació i resolució de problemes de forma individual i col·lectiva en els diversos camps del coneixement i l'experiència quotidiana per mitjà de procediments intuïtius i de raonament lògic, segons els modes propis de l'activitat matemàtica.
* Adquisició de formes de pensament lògic que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de bé* ns i a la utilització de recursos naturals i servicis socioculturals.
* Valoració del treball matemàtic aplicant-lo a la resolució de problemes i situacions quotidianes, en ordre de dificultat i complexitat creixent.
* Plantejament i resolució de problemes senzills de la vida quotidiana (ofertes, descomptes, rebaixes, etc.) de solució única i de solució oberta, utilitzant procediments matemàtics.
* Iniciació al càlcul mental amb les operacions bàsiques i adquisició del valor conceptual i instrumental dels nombres, utilitzant-los correctament i introducció a l'anàlisi de la dimensió matemàtica de la realitat i de l'evolució històrica del llenguatge matemàtic, de manera que s'aconseguisca el concepte de les operacions bàsiques a través de situacions vivencials concretes.
* Iniciació per mitjà de senzills treballs d'indagació, en el coneixement dels distints sistemes de mesura, com a necessitat d'objectivar la realitat.
* Identificació, plantejament i resolució d'interrogants i problemes, sobre l'experiència diària, posant en joc els coneixements i els recursos materials disponibles, així com la col·laboració d'altres pe* rsones.
* Coneixement i utilització amb desimboltura dels nombres naturals, així com de les fraccions més usuals i inici en la numeració romana aplicant-la al coneixement de capítols, segles, anys, jornades, etc.
* Desenrotllament del càlcul mental aproximat i exacte (tempteig o arredoniment) aplicant-lo a situacions de la realitat, i inici, de forma intuïtiva, pràctica i senzilla, en els conceptes de proporcionalitat, tants per cent, descomptes i representació gràfica de percentatges.
* Utilització de les unitats de mesura més usuals de longitud, pes, capacitat, superfície, temps, temperatura..., i relacionar-les amb les d'utilització tradicional de l'entorn.
* Coneixement dels elements fonamentals de la geometria i de les principals figures planes (quadrat, rectangle, triangles, cercle).
* Comunicació a través de mitjans d'expressió verbal i matemàtica, desenrotllant el raonament lògic, verbal i matemàtic.
* Recerca, obtenció i utilització d'informació de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a la identificació i resolució de problemes, utilitzant distints recursos i instruments i presentant esta informació als altres de forma adequada.
* Coneixement de tècniques i identificació dels elements matemàtics per al tractament de la informació: arreplegada i registre de dades, anàlisi crítica, contrastació i síntesi interpretativa.
* Incorporació al llenguatge i a les formes d'argumentació habituals, de les distintes formes d'expressió matemàtica (numèrica, gràfica, geomètrica, lògica, algebraica, probabilística), amb la finalitat de comunicar-se de manera precisa i rigorosa.
* Elaboració d'estratègies personals de resolució de problemes, sabent expressar amb claredat els passos seguits en la seua resolució, valorant la importància del procés i la seua possibilitat d'aplicació en diferents situacions.
* Utilització de tècniques senzilles d'arreplegada i classificació de dades a fi de documentar-se i obtindre informació sobre temes d'interés i situacions diverses, sent capaç de presentar esta informació de forma verbal, gràfica i numèrica i de formar-se'n un juí.
* Identificació dels elements lingüístics i matemàtics i les informacions estadístiques presents en les notícies, opinions, publicitat, etc., analitzant críticament les funcions que exercixen per a una millor comprensió dels missatges.
* Desenrotllament de les destreses cognitives més rellevants que intervenen en la formació del pensament matemàtic i que permeten operar amb els coneixements matemàtics d'una manera òptima (intuïció, deducció, invenció, memòria aritmètica, càlcul mental aproximat i exacte, ...), que possibiliten la incorporació de programes senzills realitzables amb calculadora i ordinadors personals.
* Utilització dels camps numèrics (naturals, enters, decimals i fraccionaris) i domini de les operacions bàsiques a fi de resoldre situacions problemàtiques quotidianes, per diferents procediments (mental, amb calculadora, amb algoritmes ...,) apropiats a cada situació.
* Domini del sistema decimal de mesures i conceptes bàsics de geometria, amb especial atenció a la proporció i a l'escala, utilitzant en cada situació problemàtica les estratègies i les unitats de mesura adequades per a resoldre-la, tenint en compte les relacions de proporció i l'aplicació d'escales representatives de la realitat.
* Reconeixement, en contextos pròxims, de formes, propietats i relacions elementals de cossos, figures i configuracions geomètriques, utilitzant els instruments i les unitats adequades i realitzant càlculs i mesures sobre ells, per estimació i per mètodes sistemàtics.
* Coneixement i utilització de l'equació de primer grau i els conceptes bàsics d'estadística i probabilitat que tinguen una aplicació real i funcional a fi d'interpretar les dades observades en gràfiques (de barres, sectors, línies, pictogrames, piràmides de població, climogrames, ...) i aplicació d'estos conceptes a casos concrets (IPC, vendes, compres, beneficis, dèficit-superàvit, nivells d'equipament, nivell de vida, inflació ...).
2. Criteris d'avaluació del mòdul: Processos i instruments matemàtics.
* Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferix el conjunt d'instruments i procediments matemàtics en relació amb el món del treball i la participació social, buscant en cada cas els més adequats a cada situació concreta.
* Utilitzar símbols, estratègies, unitats de mesura i sistemes de numeració i operacions bàsiques per a analitzar la realitat, representar relacions, intercanviar informació i resoldre problemes de la vida quotidiana.
* Elaborar, analitzar i interpretar informacions estadístiques tenint en compte l'adequació de les representacions gràfiques i la significativitat dels paràmetres, valorant qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades.
* Assignar i interpretar la freqüència i la probabilitat en fenòmens aleatoris de forma empírica, com a resultat de recomptes, per mitjà del càlcul o per altres mitjans.
* Utilitzar estratègies senzilles per a l'anàlisi i resolució de problemes, tals com la reorganització de la informació de partida, la recerca d'exemples, contraexemples i casos particulars o els mètodes d'assaig i error sistemàtic.
* Identificar relacions de proporcionalitat numèrica i geomètrica en situacions diverses i utilitzar-les per al càlcul de termes proporcionals i raons de semblança en la resolució de problemes.
* Utilitzar els nombres enters, decimals i fraccionaris i els percentatges per a intercanviar informació i resoldre problemes i situacions de la vida quotidiana, bé per mitjà de la simbolització de les relacions que presenten, bé elegint la forma de càlcul apropiada, valorant l'adequació del resultat al context, i quan procedisca, estimant l'error comés per les aproximacions efectuades.
* Interpretar i realitzar representacions planes d'espais i objectes de l'entorn, obtenint informació sobre les seues característiques geomètriques (mesures, posicions, orientacions ...) a partir de dites representacions, utilitzant les escales quan calga.
Estimar la mesura de superfícies i volums d'espais i objectes, amb una precisió concorde amb la regularitat de la seua forma i amb la seua grandària, i calcular superfícies de formes planes i volums de cossos.
B.2. Mòdul: Naturalesa, ecologia i salut
1. Continguts
* Elaboració d'estratègies d'identificació i resolució de problemes, de forma individual i col·lectiva, en els diversos camps de les ciències de la naturalesa i l'experiència quotidiana, per mitjà de procediments intuïtius i de raonament científic.
* Adquisició d'estratègies intel·lectuals i culturals que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de béns i a la utilització de recursos naturals i servicis relacionats amb la salut i el consum.
* Adquisició de tècniques i mecanismes tendents a refermar el sentit de grup, afavorir la relació interpersonal i la convivència, i contribuir a l'ocupació conscient del temps lliure.
* Coneixement, apreciació i respecte de l'entorn natural a fi de conservar-lo i utilitzar-lo responsablement, en tant que determinant de la qualitat de vida, i adquisició d'una actitud crítica davant de l'impacte que tenen sobre els ecosistemes determinades accions humanes contaminants del medi ambient.
* Utilització dels coneixements bàsics sobre els sers vius i els elements físics i les seues interaccions per a comprendre millor el medi natural.
* Capacitació dels individus i les comunitats perquè augmenten el control sobre determinants de la salut i, pel tant, siguen capaços de millorar-la, intervenint sobre l'entorn, tant per a reforçar els factors que contribuïsquen al desenrotllament d'estils de vida saludables, com per a modificar aquells que impedisquen posar-los en pràctica.
* Anàlisi i valoració dels efectes que sobre la salut i seguretat personal i col·lectiva tenen la determinació i el respecte de les normes de seguretat i higiene, i de tot allò que contribuïsca a la consecució d'un ambient saludable en els distints entorns: familiars, laborals, urbans, etc.
* Utilització dels coneixements sobre el funcionament del cos humà per a desenrotllar hàbits de salut que contribuïsquen al desenrotllament equilibrat de la persona.
* Coneixement dels principals aspectes del desenrotllament evolutiu des de la infància a l'edat adulta, així com de les característiques fonamentals que configuren cada etapa.
* Anàlisi dels distints modes de viure determinats aspectes fonamentals de l'edat adulta, especialment les transicions afectives (processos de presa de decisions, separació, pèrdua, ...) i la maternitat/paternitat.
* Foment de la tolerància i el respecte per les diferències individuals físiques i psíquiques.
* Desenrotllament d'actituds de cooperació i respecte, reconeixent els aspectes de relació que tenen les activitats físiques i el valor cultural dels esports i jocs autòctons.
* Coneixement de tècniques per al tractament de la informació referida a distints camps de les ciències naturals: arreplegada i registre de dades, anàlisi crítica, contrastació i síntesi interpretativa.
* Adquisició dels instruments teòrics i metodològics que permeten desenrotllar progressivament una interpretació científica de la naturalesa i una reorganització de les idees d'acord amb ella i l'elaboració de criteris raonats sobre qüestions científiques bàsiques de la nostra època, per mitjà del contrast i l'avaluació d'informació obtinguda de distintes fonts, utilitzant els conceptes bàsics de les ciències naturals, per a elaborar una interpretació científica dels principals fenòmens naturals.
* Descobriment de la capacitat que té la naturalesa de produir canvis i adquisició de la idea d'evolució com un procés continu, a través del coneixement de distintes interpretacions sobre l'origen de la vida, la biologia animal i vegetal, l'herència i la contínua adaptació dels sers vius al medi, a fi de mantindre, valorar i conservar el patrimoni natural.
Coneixement bàsic de les normatives fonamentals que regulen la protecció de l'entorn ecològic, conscienciant sobre la necessitat de col·laborar en la seua conservació i protecció.
2. Criteris d'avaluació del mòdul: Naturalesa, ecologia i salut
* Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferixen el conjunt d'elements que faciliten el coneixement i la interpretació de la naturalesa, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant el més adequat a cada cas.
* Planificar i obtindre informació rellevant sobre temes relacionats amb les ciències naturals, a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d'investigació i comunicant de forma intel·ligible els resultats de l'estudi.
* Explicar alguns dels principals fenòmens naturals relacionats amb la posició dels astres, amb la transmissió de la llum i el so i els produïts per agents geològics i atmosfèrics.
* Identificar els principals mecanismes que actuen en els fenòmens naturals més significatius, elaborant una explicació pròpia, i contrastant-la amb les explicacions científiques i teories més rellevants.
* Indicar algunes dades sobre els quals es recolza la concepció que la terra ha sofrits grans canvis al llarg del temps que han afectat al relleu, al clima, a la distribució de continents i oceans i als sers vius.
* Determinar, amb ajuda d'indicadores o dades bibliogràfiques, l'existència de relacions d'equilibri i desequilibri mediambiental (contaminació, desertització, disminució de l'ozó, esgotament de recursos i extinció d'espècies, etc.), indicant i justificant algunes alternatives per a promoure un ús més racional de la naturalesa en el seu propi entorn.
* Analitzar alguns dels riscos i problemes mediambientals més greus en la Comunitat Valenciana, Espanya i en el món, ocasionats per les distintes activitats humanes (explotació abusiva dels recursos, rebutjos urbans i industrials, construcció d'obres públiques, etc.) i avaluar els perills i riscos que suposen.
* Comprendre la idea d'evolució i contínua adaptació al medi dels sers vius, analitzant característiques rellevants del món animal i vegetal.
* Reconéixer les característiques d'un ecosistema a través de la identificació dels seus components i algunes de les seues interaccions, així com les conseqüències que sobre ell poden tindre les accions humanes.
* Identificar i localitzar els principals òrgans implicats en la realització de funcions vitals del cos humà, establint algunes relacions fonamentals entre estos i determinats hàbits d'higiene i salut.
* Indicar les principals característiques de les distintes etapes evolutives des de la infància a l'edat adulta.
* Explicar els processos fonamentals que ocorren en l'alimentació i justificar, a partir d'ells, uns hàbits alimentaris i d'higiene saludables, independents de pràctiques consumistas inadequades.
* Establir diferències entre sexualitat i reproducció en les persones i aplicar els coneixements sobre el funcionament dels aparells reproductors a la comprensió del fonament d'alguns mètodes de facilitació de la procreació i de control de la natalitat, així com a la necessitat d'adoptar mesures d'higiene i salut.
* Identificar la salut com un bé comunitari i aplicar el coneixement de l'estat de salut de la comunitat per a comprendre i millorar els factors que afavorixen una major qualitat de vida.
* Analitzar críticament les seues necessitats reals de consum de béns i servicis, reconeixent els efectes negatius del consumisme en els estils de vida.
B.3. Mòdul: Ciències i tecnologia (este mòdul només se cursarà en el Cicle II).
1. Continguts
* Elaboració d'estratègies d'identificació i resolució de problemes tecnològics senzills, de forma individual i col·lectiva, en els diversos camps del coneixement per mitjà de procediments intuïtius i de raonament científic.
* Adquisició d'estratègies científiques i culturals que permeten enfrontar-se de manera racional a la comprensió i realització de projectes tecnològics senzills.
* Desenrotllament d'una actitud crítica i d'indagació front a l'enorme presència d'elements i processos tecnològics en el nostre entorn, valorant els efectes econòmics, morals i culturals de les aplicacions de la ciència i de la tecnologia en la qualitat de vida, així com el seu paper en la configuració de determinades professions i en l'organització i realització d'activitats del temps lliure.
* Reconeixement i valoració de les aportacions de la ciència per a la millora de les condicions d'existència dels sers humans, percebent la importància de la formació científica i utilitzant en les activitats quotidianes i en l'elaboració de coneixements els valors i les actituds pròpies del pensament científic, adoptant una actitud crítica i fonamentada davant dels grans problemes que actualment plantegen les relacions entre ciència, tècnica i societat.
* Valorar la importància del treball en equip en la resolució de problemes tecnològics, assumint les responsabilitats individuals en l'execució de les tasques encomanades en actitud de cooperació, tolerància i solidaritat.
* Desenrotllament de la imatge de la ciència com un conjunt d'idees i mètodes construïda per dones i hòmens, davant de la concepció de la ciència com a dogma, adquirint consciència de la seua provisionalitat i evolució lligada les necessitats i característiques socials, front a una visió dogmàtica de la mateixa.
* Coneixement dels problemes derivats d'un ús irracional de les tecnologies (contaminació atmosfèrica i sonora, esgotament de les fonts d'energia, calfament del planeta, etc.) analitzant-los des d'una perspectiva científica i fomentant una actitud de respecte i cura del medi ambient i d'aprofitament racional dels recursos existents.
* Sensibilització i solidaritat davant de les repercussions que el desigual desenrotllament tecnològic produïx en les condicions de vida i en les relacions d'hegemonia entre els pobles.
* Recerca, obtenció i utilització d'informació científica i tecnològica de forma crítica i autònoma, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant esta informació als altres de forma adequada.
* Coneixement de tècniques per al tractament de la informació científica i tècnica: arreplegada i registre de dades, anàlisi crítica, contrastació i síntesi interpretativa.
* Iniciació progressiva en l'ús de les noves tecnologies, com a part de la formació polivalent, per a facilitar l'aprenentatge i millorar les condicions d'integració laboral i social.
* Elaboració de criteris sobre les aportacions, riscos i costos socials del desenrotllament tecnològic actual a partir de la recopilació i l'anàlisi de les informacions pertinents tenint en compte el paper que juga la tecnologia en diferents tipus de processos productius i activitats laborals, analitzant les repercussions que el desenrotllament tecnològic té sobre les formes de vida.
* Adquisició dels instruments teòrics i metodològics que permeten desenrotllar progressivament una interpretació científica de la naturalesa i una reorganització de les idees d'acord amb ella, i l'elaboració de criteris raonats sobre qüestions científiques i tecnològiques bàsiques de la nostra època, per mitjà del contrast i l'avaluació d'informació obtinguda en distintes fonts, per a analitzar i valorar alguns desenrotllaments i aplicacions tecnològiques d'especial rellevància.
* Aplicació d'estratègies coherents amb els procediments de la ciència en la resolució de problemes: identificació del problema, formulació d'hipòtesi, planificació i realització d'activitats per a contrastar-les, sistematització i anàlisi dels resultats i comunicació dels mateixos. Així com la comprensió i expressió de missatges científics utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat i altres sistemes de notació i de representació quan corresponga.
* Descobriment de la capacitat que té la naturalesa de produir canvis, a través del coneixement de la matèria i dels tipus d'energia i les seues fonts, desenrotllant una actitud crític i responsable front a la degradació mediambiental, l'impacte de certes tecnologies i el consum excessiu d'energia.
2. Criteris d'avaluació del mòdul: Ciències i tecnologia
* Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferixen el conjunt d'elements que faciliten l'elaboració de criteris raonats sobre qüestions científiques i tecnològiques bàsiques de la nostra època, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant el més adequat a cada cas.
* Planificar i obtindre informació rellevant sobre temes científics i tecnològics bàsics del nostre temps a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d'investigació i comunicant de forma intel·ligible els resultats de l'estudi.
* Determinar a partir de l'anàlisi de fenòmens científics o tecnològics, algunes característiques essencials del treball científic. Del mateix mode, comprendre i valorar la influència del treball científic sobre la qualitat de vida, el seu caràcter d'empresa acumulativa i col·lectiva en contínua revisió i, també, algunes de les seues limitacions i errors.
* Utilitzar el coneixement de la constitució de la matèria i les propietats de l'energia (possibilitat d'emmagatzemament, presència en tota activitat, transformació d'unes formes a altres) per a explicar alguns fenòmens naturals i quotidians i aplicar el principi de conservació de l'energia a l'anàlisi d'algunes transformacions.
* Analitzar la influència que sobre la degradació mediambiental té una determinada aplicació de la ciència, així com l'impacte de certes tecnologies i el consum excessiu d'energia.
* Analitzar i planificar el procés de resolució de problemes pràctics i tècnics relacionats en la construcció d'un objecte, instal·lació o realització d'un projecte, emprant i produint els recursos verbals i organitzatius apropiats.
* Cooperar en la superació de les dificultats que es presenten en el procés de disseny i construcció d'un objecte o instal·lació tecnològica.
C. Camp de coneixement o àmbit d'experiència de Ciències socials
Este camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:
C.1. El món del treball.
C.2. Societats, territori i processos historicoculturals.
Ambdós mòduls es cursaran en els Cicles I i II.
Els continguts i criteris d'avaluació a desenrotllar als mòduls d'este camp de coneixement o àmbit d'experiència són els següents:
C.1. Mòdul: El món del treball
1. Continguts:
* Adquisició d'estratègies intel·lectuals i culturals que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de béns i a la utilització de recursos naturals, econòmics i sociolaborals.
* Adquisició de tècniques i mecanismes tendents a consolidar el sentit de grup, afavorir la relació interpersonal i la convivència, i contribuir a l'ocupació conscient del temps lliure.
* Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i laboral dels ciutadans.
* Coneixement de les regles que regulen els mercats, l'oferta i la demanda (de béns, servicis, ocupació), l'organització del món empresarial, així com les instàncies i procediments que els poders públics posen a disposició dels ciutadans per a protegir-los dels abusos.
* Desenrotllament d'una actitud positiva cap al treball manual, per mitjà de la realització personal, superant prejuís sobre la tradicional dicotomia entre l'activitat intel·lectual i manual.
Coneixement de tècniques i estratègies de recerca d'ocupació i de mecanismes d'adaptació a les noves situacions del món del treball, a fi de millorar les condicions d'inserció social i laboral en un món en canvi permanent.
* Desenrotllament d'una actitud crítica i d'indagació front a l'enorme presència d'elements i processos tecnològics en el nostre entorn, valorant els efectes econòmics, morals i culturals de les aplicacions de la ciència i de la tecnologia en la qualitat de vida, així com el seu paper en la configuració de determinades professions, i en l'organització i realització d'activitats del temps lliure.
* Anàlisi i valoració dels efectes que sobre la salut i seguretat personal i col·lectiva tenen la determinació i el respecte de les normes de seguretat i higiene, i de tot allò que contribuïsca a la consecució d'un ambient saludable en l'entorn laboral.
* Recerca, obtenció i utilització d'informació referida a aspectes ocupacionals de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant esta informació als altres de forma adequada.
* Utilització dels coneixements i experiències adquirides sobre els diferents recursos, tècniques, instruments, etc., així com a través dels diferents certificats i perfils de professionalitat amb el fi de possibilitar l'adquisició de coneixements, experiències i condicions necessàries per a incorporar-se al món del treball, millorar o canviar l'ocupació.
* Elaboració de criteris sobre les aportacions, riscos i costos socials del desenrotllament tecnològic actual a partir de la recopilació i l'anàlisi de les informacions pertinents, tenint en compte el paper que juga la tecnologia en diferents tipus de processos productius i activitats laborals i analitzant les repercussions que el desenrotllament tecnològic té sobre les formes de vida.
* Coneixement de l'organització tècnica i social del treball: especialització, jerarquització, etc. Anàlisi i valoració de les interaccions de la tecnologia amb els fenòmens de divisió social del treball de caràcter tècnic, social, sexual o internacional.
2. Criteris d'avaluació del mòdul: El món del treball.
* Planificar i obtindre informació rellevant sobre temes relacionats amb el món laboral, a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d'investigació i comunicant de forma intel·ligible els resultats de l'estudi.
* Analitzar les institucions polítiques i econòmiques de la societat espanyola actual valorant el paper dels organismes democràtics i de participació ciutadana, tant en el context de la seua política interna com en relació amb la Comunitat Europea, identificant els mecanismes referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i laboral dels ciutadans.
* Identificar els principals agents i institucions econòmiques, així com les funcions que exercixen en el marc d'una economia internacional cada vegada més interdependent, i aplicar este coneixement a l'anàlisi i valoració d'alguns problemes i realitats econòmiques de la societat actual, tals com l'aparició de la societat de consum.
* Identificar les variables principals de la problemàtica laboral, utilitzar tècniques i estratègies de recerca d'ocupació, i elaborar mecanismes d'adaptació a les noves situacions del món del treball a fi de millorar les condicions d'inserció laboral.
* Explicar els principals efectes econòmics, socials, i laborals d'una determinada aplicació de la ciència i tecnologia, així com el seu paper en la configuració de determinades professions.
* Descriure les raons que fan necessari un objecte o servici tecnològic quotidià i valorar els aspectes positius i negatius de la seua fabricació, ús i rebuig sobre el medi ambient i el benestar de les persones.
C.2. Mòdul: Societats, territori i processos historicoculturals
1. Continguts
* Elaboració d'estratègies d'identificació i resolució de problemes, de forma individual i col·lectiva, referits a fets socials, per mitjà de procediments bàsics d'indagació, característics de les ciències socials.
* Adquisició d'estratègies intel·lectuals i culturals que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i utilització de recursos naturals i servicis socioculturals.
* Realització de tasques en grup i participació en discussions i debats amb una actitud crítica i tolerant fonamentant adequadament les opinions i propostes i valorant la discrepància i el diàleg com una via necessària per a la solució de problemes humans i socials.
* Desenrotllament de destreses i habilitats bàsiques per a les relacions interpersonals i socials: comunicació, cooperació, exercici dels drets, etc.
* Anàlisi de les relacions existents entre el desenrotllament personal i el context sociocultural i ecològic per a poder tindre criteris a fi d'avaluar les normes que regulen la convivència i actuar en conseqüència.
* Foment de la participació de manera deliberada i crítica en l'espai de diferents institucions: polítiques, socials, culturals, ..., i en administracions públiques, fent ús dels drets de ciutadà.
* Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i cultural dels ciutadans.
* Indagació sobre les causes dels fenòmens socials des d'una actitud oberta cap a la complexitat dels problemes, evitant explicacions simplistes i parcials, i valorant que les anàlisis socials són processos en constant elaboració.
* Identificació i anàlisi, a diferents escales, de les interaccions que les societats humanes establixen amb els seus territoris en la utilització de l'espai i en l'aprofitament dels recursos naturals, valorant les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i medi ambiental. Coneixent l'especial problemàtica i l'impacte medi ambiental que planteja la utilització de recursos de la Comunitat Valenciana.
* Desenrotllament d'una actitud crítica i de gaudi front a les creacions culturals i artístiques, enteses com a formes de comunicació i d'expressió cultural i històrica, a fi d'elaborar criteris personals sobre la qualitat i els usos socials de les manifestacions culturals i artístiques.
* Recerca, obtenció i utilització d'informació referida a les ciències socials de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant esta informació als altres de forma adequada.
* Coneixement bàsic de les principals recomanacions legals emanades dels diferents poders públics per a l'ús i gaudi de béns i servicis, a fi de procurar la conservació i un ús integral dels mateixos.
* Coneixement de tècniques per al tractament de la informació referida a les ciències socials: arreplegada i registre de dades, anàlisi crítica, contrastació i síntesi interpretativa.
* Coneixement de la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb els fets socials, econòmics i polítics de la societat actual, i la interdisciplinarietat entre ambdós dimensions del coneixement social, analitzant i distingint els elements bàsics espacials i temporals que es manegen en l'explicació de les societats, destacant el paper que els individus, hòmens i dones, exercixen en elles, assumint que estes societats són el resultat de complexos i llargs processos de canvi que es projecten en el futur.
* Coneixement de la dimensió europea i mundial d'una nova ciutadania basada en la igualtat, la solidaritat, la llibertat, el respecte als altres i la participació democràtica.
* Coneixement, apreciació i respecte al patrimoni natural, cultural i historicoartístic, entenent la diversitat cultural i lingüística com un dret dels pobles i de les persones a la seua identitat.
* Establiment de relacions entre moviments que constituïxen referents claus en la història de l'art i de la música, i els elements més destacats del context social i històric que van aparéixer, valorant les obres més rellevants com mostres destacades del patrimoni cultural.
* Anàlisi d'obres rellevants de l'art i de la música com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconeixent les intencions i les funcions que complixen amb el fi d'apreciar-les i de relacionar-les amb els propis gustos estètics i culturals.
2. Criteris d'avaluació del mòdul: Societats, territori i processos historicoculturals.
* Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferixen el conjunt d'elements que faciliten el coneixement i la interpretació de la societat i la cultura, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant el més adequat a cada cas.
* Planificar i obtindre informació rellevant relativa a les ciències socials, a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d'investigació i comunicant de forma intel·ligible els resultats de l'estudi.
* Identificar i localitzar els traços físics més destacats (clima, relleu, vegetació i aigües) que configuren grans unitats paisatgístiques de la Comunitat Valenciana, del territori espanyol i del planeta, analitzant alguns exemples representatius dels paisatges geogràfics resultants de l'activitat humana en dits mitjans (explotació agrària, desenrotllament turístic, traçat de xarxes de comunicació...).
* Identificar, localitzar i caracteritzar els principals sistemes d'explotació dels recursos naturals així com dels principals espais industrials a la Comunitat Valenciana, a Espanya i al món, analitzant els interessos econòmics, socials i polítics que es plasmen en ells i les relacions d'intercanvi que s'establixen entre països desenrotllats i subdesenrotllats en el comerç d'estos productes.
* Utilitzar els models de creixement demogràfic i el coneixement de la distribució de la població en la Comunitat Valenciana, a Espanya i al planeta, per a analitzar alguns exemples representatius de les tendències migratòries i problemes de superpoblació i envelliment del món actual.
Analitzar els aspectes bàsics dels canvis importants produïts, en l'àmbit temporal i espacial dels pobles, societats i cultures que es van desenrotllar al territori espanyol i analitzar algunes de les aportacions més representatives (materials, artístiques, institucionals i d'organització social) de la diversitat i riquesa del nostre patrimoni.
* Identificar els grans traços de canvis importants en el desenrotllament de les societats, en especial algunes de les grans transformacions i conflictes mundials que han tingut lloc en el present segle, valorant críticament els interessos de les grans potències i els grups socials i la seua incidència en els fets estudiats. Aplicar este coneixement a la comprensió d'alguns dels problemes internacionals més destacats de l'actualitat.
* Analitzar i comprendre l'evolució que ha sofrit algun aspecte significatiu de la vida humana (traços de la vida quotidiana, de les condicions materials de vida, de l'organització política, hàbits i creences, etc.) al llarg de diferents èpoques històriques, assenyalant els principals moments de canvi en eixa evolució.
* Identificar i analitzar la riquesa i varietat del patrimoni natural, cultural i historicoartístic i valorar l'impacte que el desenrotllament cientificotecnològic té sobre dit patrimoni i sobre la vida de les persones.
* Determinar la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb els fets socials, econòmics i polítics de la societat actual.
* Reconéixer en la Constitució Espanyola, els estatuts d'autonomia i altres normes que regulen el funcionament de les comunitats i municipis, els principis, organismes i funcions que intervenen sobre la seua comunitat i aplicar eixe coneixement per a enjudiciar i debatre fets o actuacions de la vida pública i actituds o comportaments quotidians.
* Identificar i localitzar les comunitats autònomes espanyoles, els estats europeus, així com els principals països i àrees geoeconòmiques i culturals del món, analitzant exemples representatius dels desequilibris i desigualtats en el desenrotllament que existix entre eixos territoris.
* Identificar els elements bàsics en la caracterització de la societat actual i les relacions entre ells per a explicar les seues manifestacions. Comparar elements comuns de diferents societats de tipus econòmic, social, polític, cultural i establir semblances i diferències, quan les hi haja.
* Identificar, definir i delimitar problemes, dilemes morals i conflictes socials rellevants que afecten el món actual i, en especial, els que concernixen a La Comunitat Valenciana en el context de la societat espanyola, respectant i analitzant críticament formes de vida, valors, comportaments ètics, creences, opinions i juís distints als propis.
* Participar en debats sobre qüestions problemàtiques de la societat actual extretes de diverses fonts d'informació, manifestant actituds de respecte davant de les opinions dels altres.
Annex III
Orientacions per al desenrotllament dels programes formatius, que figuren en els apartats b), c), d), e), j), de l'article 5.2. de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes.
A fi de desenrotllar els objectius establits tant en l'article 51 de la LOGSE com en l'article tercer de la Llei 1/1995, per a consolidar el dret de totes les persones a l'educació, de facilitar-los l'accés als distints nivells del sistema educatiu i de desenrotllar la seua capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica, l'article 5 de la Llei 1/1995, establix que les actuacions en les diferents àrees de la formació de les persones adultes es desenrotllaran per mitjà de programes específics, d'acord amb les característiques, necessitats i interessos de les persones adultes.
Per a facilitar el desenrotllament dels programes formatius que consten en els apartats b), c), d), e), j) de l'article 5.2. De la Llei 1/1995, s'elaboren estes orientacions a fi d'establir un marc general de referència que després els centres de formació de persones adultes deuran contextualitzar atenent tant a les característiques de cada entorn concret com dels destinataris d'eixa formació.
Estes orientacions establixen uns objectius generals per a cada programa formatiu i seran els centres de formació de persones adultes els que hauran d'establir els continguts en els quals plasma l'acció educativa.
Els centres de formació de persones adultes concretaran, completaran i desenrotllaran els objectius dels programes formatius que impartisquen per mitjà de l'elaboració de programacions de la seua activitat docent els objectius, continguts i metodologia de la qual articularan les característiques del programa formatiu que es desenrotlla segons les expectatives i necessitats de les persones adultes que el cursen.
En el desenrotllament d'estos programes formatius tindrà un especial protagonisme l'orientació educativa i laboral. A tal fi el professorat realitzarà una funció tutorial i orientadora integrada en el propi programa formatiu, de mode que les persones adultes posseïsquen, després de haver-lo cursat, els suficients ressorts per a poder respondre a les distintes possibilitats formatives i professionals concordes amb les seues capacitats i interessos.
Programa de l'apartat b) de l'article 5.2. de la Llei 1/1995: Programes que faciliten a les persones adultes la participació i l'obtenció de titulacions que possibiliten l'accés al món del treball i als diferents nivells educatius per mitjà de modalitats, organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l'aprenentatge de les persones adultes.
Introducció:
La LOGSE establix que el sistema educatiu facilitarà a les persones adultes la seua incorporació als distints ensenyaments i, en conseqüència, possibilita l'accés als distints nivells educatius a través d'una sèrie de proves específiques: proves perquè les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària, proves perquè les persones adultes majors de 23 anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller, proves per a l'obtenció de títols de Formació Professional en les condicions i casos que es determinen, proves per a accedir a la Formació Professional específica (tant de grau mitjà com de grau superior) i distintes proves per a accedir als ensenyaments de Règim Especial (proves per a accedir al grau mitjà i superior de Música i Dansa, proves per a accedir al grau superior d'Art Dramàtic i proves per a accedir als graus mitjà i superior d'Arts Plàstiques i Disseny).
Per al desenrotllament d'este programa formatiu s'ha de prestar especial èmfasi a l'adquisició de coneixements, procediments (tècniques, habilitats, estratègies, mètodes) i actituds, amb la finalitat d'aconseguir aprenentatges útils i significatius per al desenrotllament personal, la potenciació de la participació i el protagonisme de les persones adultes en el context sociocultural, així com l'adquisició d'aprenentatges que faciliten l'accés a les distintes possibilitats que oferix el sistema educatiu i el mercat laboral.
Per a poder cursar este programa formatiu, les persones adultes hauran de tindre l'edat requerida en la normativa vigent, per a l'accés a través de la prova específica corresponent al nivell educatiu que es tracte.
Objectius:
L'ensenyament i l'aprenentatge d'este programa formatiu tindrà com a objectiu desenrotllar en les persones adultes les següents capacitats:
Mobilitzar i emprar les estratègies i sabers ja possessos per a realitzar nous aprenentatges, relacionats amb el nivell educatiu a què es desitja accedir.
Comprendre i produir textos, documents i missatges (orals, escrits, etc.) amb autonomia, propietat, creativitat i adequació, amb distintes intencions i propòsits comunicatius i en diferents contextos.
Obtindre i utilitzar informació de forma autònoma i crítica, i conéixer els modes en què es troba disponible.
Conéixer les característiques fonamentals del seu medi físic, social, cultural i laboral.
Consolidar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques necessàries per a poder accedir al nivell educatiu elegit.
Adquirir instruments polivalents, metodològics i de coneixement que permeten accedir a ofertes formatives destinades a la inserció i millora educativa i laboral.
Adquirir procediments i tècniques d'autoorganització i desenrotllament de treball autònom per a la recerca i selecció de recursos que permeten planificar i cobrir les seues necessitats d'aprenentatge.
Adquirir la formació adequada que permeta l'accés als ensenyaments de règim general postobligatòries i de règim especial, segons allò que s'ha disposat en la LOGSE.
Reconéixer els aspectes personals que afecten al ple desenrotllament dels objectius d'este programa, a fi de resoldre'ls.
Fixar-se objectius personalment, dissenyar i portar a cap projectes d'aprenentatge segons les pròpies necessitats, inclinacions i interessos.
2. Programa de l'apartat c) de l'article 5.2. de la Llei 1/1995: Programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.
Introducció
El propi Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que correspon a la Generalitat Valenciana fomentar el desenrotllament de les peculiaritats del poble valencià i facilitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix disposa que s'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
La finalitat d'este programa formatiu és el coneixement del patrimoni natural i cultural de la Comunitat Valenciana, en especial, el relatiu a les seues peculiaritats lingüístiques, socials i econòmiques, incidint en la normalització sociolingüística i potenciant l'ensenyament del valencià, ja que el mateix és part substancial del patrimoni cultural de la nostra societat.
En este sentit la formació de persones adultes es convertix en un àmbit privilegiat per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.
Este programa a més a més de poder-se cursar específicament, està parcialment desenrotllat, segons es disposa en l'article primer d'este decret, en el currículum establit per als programes d'alfabetització i els programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, que figura en l'annex I d'este decret.
Les persones adultes es podran incorporar a este programa formatiu a partir de l'any natural en què complixen dihuit anys de edat.
Objectius:
L'ensenyament i l'aprenentatge d'este programa formatiu tindrà com a objectiu desenrotllar en les persones adultes les següents capacitats:
Comprendre i produir textos, documents i missatges (orals, escrits, etc.) en valencià amb autonomia, propietat, creativitat i adequació, amb distintes intencions i propòsits comunicatius i en diferents contextos.
Obtindre i utilitzar informació de forma autònoma i crítica i conéixer els modes en què es troba disponible.
Conscienciar sobre el valor del valencià com a vehicle d'identitat cultural i utilitzar-lo com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges, el desenrotllament del pensament i la comprensió i anàlisi de la realitat social, econòmica i cultural.
Utilitzar la lectura en valencià com a font de gaudi, informació i aprenentatge, i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment lingüístic, cultural i personal.
Conéixer la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb la societat valenciana actual.
Conéixer, apreciar i respectar el patrimoni natural, lingüístic, historicoartístic i cultural de la Comunitat Valenciana.
Conéixer l'estructura i el funcionament de les institucions de la Generalitat Valenciana.
Entendre i valorar l'existència de diferents cultures, respectant les diferències i propiciant la integració social.
Adquirir la formació adequada que permeta l'obtenció de certificats oficials sobre l'ús i coneixement del valencià.
3. Programa de l'apartat d) de l'article 5.2. de la Llei 1/1995: Programes per a la preparació de l'ingrés de les persones adultes a la Universitat per mitjà de la superació d'una prova específica.
Introducció:
Este programa formatiu està contemplat en la LOGSE en la qual s'establix que les persones majors de 25 anys d'edat podran ingressar directament a la Universitat, sense necessitat de cap titulació, per mitjà de la superació d'una prova específica.
En el desenrotllament d'este programa formatiu s'ha de prestar especial èmfasi a l'adquisició de coneixements, procediments (habilitats, tècniques, mètodes, estratègies), tant des del punt de vista de desenrotllament cultural i personal en la línia de deprendre a deprendre i deprendre a fer, com des d'un punt de vista de desenrotllament social en la línia de participació i protagonisme en els contextos en què es realitza l'acció educativa.
Objectius:
L'ensenyament i l'aprenentatge d'este programa formatiu tindrà com a objectiu desenrotllar en les persones adultes les següents capacitats:
Mobilitzar i usar les estratègies i coneixements ja possessos per a realitzar nous aprenentatges, relacionats amb els estudis universitaris als quals es desitja accedir.
Comprendre i produir textos, documents i missatges (orals, escrits, etc.) amb autonomia, propietat, creativitat i adequació, amb distintes intencions i propòsits comunicatius i en diferents contextos.
Obtindre i utilitzar informació de forma autònoma i crítica, i conéixer els modes en què es troba disponible.
Desenrotllar la capacitat d'autonomia, de deprendre a deprendre, a fi que este autoaprenentatge proporcione autoeducació permanent.
Consolidar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques necessàries per a poder accedir als estudis universitaris elegits.
Adquirir instruments polivalents, metodològics i de coneixement que permeten accedir a ofertes formatives universitàries.
Adquirir procediments i tècniques d'autoorganització i desenrotllament de treball autònom per a la recerca i selecció de recursos que permeten planificar i cobrir les seues necessitats d'aprenentatge.
Adquirir la formació adequada que permeta l'accés als estudis universitaris elegits.
Conéixer l'àmbit universitari valencià en els seus diferents aspectes (normatiu, organitzatiu, acadèmic, administratiu, participatiu, ...), a fi de facilitar la participació i inserció activa futura.
Reconéixer els aspectes personals que afecten al ple desenrotllament dels objectius d'este programa, a fi de resoldre'ls.
Fixar-se objectius personalment, dissenyar i portar a cap projectes d'aprenentatge segons les pròpies necessitats, inclinacions i interessos.
4. Programa de l'apartat e) de l'article 5.2. de la Llei 1/1995: Programes que promoguen el desenrotllament de la igualtat d'oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental.
Estos programes a més a més de poder-se cursar específicament, han de desenrotllar-se transversalment en el currículum establit en l'annex I d'este decret per als programes d'alfabetització i els programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, segons es contempla en els articles primer i 5.3 del present decret.
Les persones adultes es podran incorporar a estos programes formatius a partir de l'any natural que complixen 18 anys d'edat.
Donat que la formació mediambiental posseïx unes característiques clarament diferenciades de la resta de programes contemplats en l'apartat e) de l'article 5.2, s'establix una distribució d'estos programes en dos subapartats:
e.1.) Programes que promoguen el desenrotllament de la igualtat de oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions i la participació sociocultural i laboral.
Introducció
La finalitat essencial d'estos programes és, d'una part, combatre la discriminació de tot tipus per mitjà de l'anàlisi, la reflexió crítica i les accions particulars sobre les actituds sexistes, prejuís i estereotips dominants, i contribuir d'esta manera a què les persones puguen descobrir-se, relacionar-se i valorar-se positivament fomentant l'autoestima i la dignitat, i, per una altra, afavorir la integració de col·lectius o grups socialment desfavorits per raons econòmiques, professionals, culturals, formatives, d'edat i ètnia, i de persones amb dificultats subjectives de diferent caracterització.
Objectius:
L'ensenyament i l'aprenentatge d'este programa formatiu tindrà com a objectiu desenrotllar en les persones adultes les següents capacitats:
Prendre una postura activa que afavorisca la integració i participació social de persones, grups o col·lectius socialment marginats o desfavorits, per distintes causes.
Superar inhibicions i prejuís, rebutjar discriminacions de persones en raó de qualsevol variable i desenrotllar actituds de solidaritat, cooperació i tolerància.
Conéixer els mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial les referides als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i cultural, dels ciutadans.
Entendre la diversitat cultural i lingüística com un dret dels pobles i dels individus a la seua identitat.
Analitzar críticament els aspectes socials i culturals que han anat conformant els estereotips sexistes, adoptant una postura crítica front a estos que afavorisca el desenrotllament integral de la personalitat al marge de la pertinença a un o un altre sexe.
Conéixer les principals aportacions del col·lectiu femení al llarg de la història i les seues lluites per a l'èxit de la igualtat de drets.
Fomentar la cooperació i la solidaritat entre les persones d'ambdós sexes, reconeixent els principals obstacles que impedixen la igualtat d'oportunitats entre les dones i els hòmens i respectant les diferències individuals.
Participar en discussions i debats en grup amb una actitud crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i propostes, valorant la discrepància i el diàleg com una via necessària per a la solució de problemes humans i socials.
Participar en processos associatius, de distints àmbits territorials, promovent la participació activa en l'organització i el funcionament d'estes associacions.
Adquirir instruments polivalents, metodològics i de coneixement que permeten aprofitar ofertes formatives destinades a la millora professional i a la inserció social, així com dels recursos materials i humans de l'entorn immediat que puguen contribuir al desenrotllament d'iniciatives pròpies en l'àmbit professional i social.
Conéixer les relacions economicolaborals i les seues implicacions individuals i col·lectives, valorant les actituds que afavorisquen la integració social i laboral.
Prendre consciència de les desigualtats que puguen produir discriminació en l'activitat laboral (sexe, ètnia, edat, etc.), contribuint activament als canvis d'actituds que afavorisquen la igualtat d'oportunitats.
Obtindre, analitzar i valorar informació referida al seu entorn socioproductiu immediat.
Adquirir consciència dels propis valors i capacitats en relació amb distintes opcions d'un camp professional.
Tindre confiança en si mateix i en la pròpia capacitat d'intervenció en situacions d'aplicació d'un treball pràctic.
Desenrotllar una actitud positiva cap al treball manual, com a mitjà de manteniment i realització personal, superant la tradicional dicotomia entre l'activitat intel·lectual i l'activitat manual.
Conéixer tècniques i estratègies de recerca d'ocupació i desenrotllar mecanismes d'adaptació a les noves situacions del món del treball, a fi de millorar les condicions d'inserció social i laboral en un món en canvi permanent.
e.2.) Programes que promoguen la formació mediambiental.
Introducció
La finalitat d'este programa formatiu és contribuir a la formació de ciutadans millor preparats per a gaudir d'un medi ambient de qualitat. Ciutadans que consideren que la Terra i els seus recursos són limitats i patrimoni de tots els humans.
S'analitzaran els mecanismes que regixen el funcionament del medi físic, valorant les repercussions que sobre ell tenen les activitats humanes i contribuint activament a la seua defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida. Es tractarà que coneguen i aprecien el patrimoni natural i cultural.
Este programa tindrà un caràcter eminentment pràctic i funcional, orientat a posar en connexió els coneixements teòrics amb les observacions i experiències en l'entorn quotidià. Es dóna prioritat a l'adquisició d'uns hàbits de comportament i actituds positives cap a la defensa de l'entorn i a la seua valoració com un patrimoni que se sent com propi i del que es coneix la seua interrelació amb la salut i el benestar.
Objectius:
L'ensenyament i l'aprenentatge d'este programa formatiu tindrà com a objectiu desenrotllar en les persones adultes les següents capacitats:
Adquirir un coneixement elemental de la composició de la biosfera, de la seua dinàmica i dels processos i cicles que en ella es desenrotllen i comprendre de forma bàsica el funcionament d'alguns ecosistemes significatius de la Comunitat Valenciana, i dels que resulten més quotidians per a les persones adultes.
Utilitzar els coneixements bàsics sobre els sers vius i els elements físics i les seues interaccions per a comprendre millor el medi natural.
Conéixer l'entorn geogràfic i natural immediat a fi de conservar-lo i utilitzar-lo responsablement, en tant que determinant de la qualitat de vida, i adquirir una actitud crítica davant de l'impacte que sobre l'entorn tenen determinades accions humanes derivades d'un ús no planificat racionalment de la tecnologia.
Conéixer els problemes derivats d'un ús irracional de les tecnologies analitzant-los des d'una perspectiva científica i fomentant una actitud de respecte i cura del medi ambient i d'aprofitament racional dels recursos existents.
Analitzar i valorar els efectes que sobre la salut i la seguretat personal i col·lectiva tenen la determinació i el respecte d'unes normes de seguretat i higiene, i de tot el que puga contribuir a la consecució d'un ambient saludable en diferents entorns.
Utilitzar els coneixements sobre el funcionament del cos humà per a desenrotllar hàbits de prevenció i salut corporal que propicien un clima individual i social saludable, i contribuir al desenrotllament equilibrat de la persona.
Ser conscients dels greus problemes mediambientals que la humanitat ha generat: superpoblació, balafiament d'energia i altres recursos, desertització, contaminació (hídrica, atmosfèrica), residus, extinció d'espècies, etc., i adquirir una visió elemental de la relació entre medi ambient i desenrotllament, en el context de l'actual divisió entre països rics i pobres.
Saber actuar davant d'una agressió al medi ambient, coneixent la normativa bàsica que regula la seua protecció i sent conscients de la necessitat de col·laborar amb els poders públics en la conservació i protecció de l'entorn.
Fomentar l'associacionisme per a la defensa del medi ambient davant de les agressions dels agents contaminants que precipiten la seua deterioració, així com per a promoure projectes comuns de millora del medi ambient.
5. Programa de l'apartat j) de l'article 5.2, de la Llei 1/1995: Programes que orienten i preparen per a viure el temps d'oci d'una forma creativa.
Introducció
Este programa formatiu té com a finalitat contribuir a la realització personal de les persones adultes, a través del coneixement sobre les ofertes culturals, esportives i de temps lliure que existixen en el seu entorn, i capacitar-los per a gaudir dels béns naturals i culturals, potenciar la seua creativitat i autonomia, i les seues habilitats socials.
Les persones adultes es podran incorporar a este programa formatiu a partir de l'any natural que complixen els dihuit anys d'edat.
Objectius:
L'ensenyament i l'aprenentatge d'este programa formatiu tindrà com a objectiu desenrotllar en les persones adultes les següents capacitats:
Desenrotllar habilitats i actituds socials, especialment de cooperació i treball en equip.
Conéixer les necessitats afectives i de relació, pròpies i alienes, i valorar la importància que estes tenen per a l'equilibri personal i per a millorar les relacions amb els altres.
Superar inhibicions i prejuís, rebutjar discriminacions de persones en raó de qualsevol variable i desenrotllar actituds de solidaritat, cooperació i tolerància.
Desenrotllar l'empatia amb altres éssers humans, acostumant-se a la diversitat, les similituds, les diferències i les interdependències.
Conéixer les raons dels conflictes entre sers humans al cercle de relacions personals.
Interioritzar actituds tolerants, obertes i flexibles dins d'un món pluricultural.
Usar i adquirir estratègies d'expressió i de comunicació diverses, habilitats pràctiques a fi d'integrar-se i participar en distints àmbits socioculturals.
Utilitzar la lectura com a font de gaudi, informació i aprenentatge.
Conéixer i participar en associacions culturals, esportives i d'oci.
Conéixer les ofertes culturals, esportives i d'oci del seu entorn, amb el fi de poder gaudir de les mateixes.
Desenrotllar les destreses adequades per a poder viure el propi temps d'oci d'acord amb les preferències personals.
Annex III. A)
Centre de formació de persones adultes:
Domicili:
Localitat:. Telèfon:
Certificat acreditatiu sobre l'aprofitament de la formació relativa al programa formatiu (1)
D./Sra:...........................................................................................
amb DNI : ...................................., ha cursat amb aprofitament en este centre un total de ............. hores relatives a dit programa formatiu, segons la programació que es detalla al revers (2)
.............................., a ...... de ............................... de .........
(segell del centre) El/La director/a
(1) En este espai es reflectirà el programa formatiu que ha cursat la persona adulta al centre, dels que figuren en l'annex III, del decret ............. del Govern Valencià
(2) Al revers d'este certificat es farà constar la relació de continguts corresponents al programa formatiu cursat.
Annex IV
Orientacions per al desenrotllament dels programes formatius, que figuren en els apartats f), g), h), i) de l'article 5.2 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes.
A fi de desenrotllar els objectius establits en l'article tercer de la Llei 1/1995, que en el seu apartat 2.b) es proposa establir un sistema públic de recursos que garantisca l'oportunitat d'accedir i participar en els diferents nivells, graus i modalitats de l'ensenyament per mitjà de currículums i ofertes formatives específiques, adaptades a les característiques, condicions i necessitats de la població adulta, en l'article 5.2 de la citada llei s'apunten diferents programes formatius específics, segons les necessitats i opcions dels participants.
Per a facilitar el desenrotllament dels programes formatius que figuren en els apartats f), g), h), i) de l'article 5.2 de la Llei 1/1995, s'elaboren estes orientacions a fi d'establir un marc general de referència que posteriorment caldrà desenrotllar, atenent, tant a les característiques i possibilitats de l'entorn concret, com dels destinataris i destinatàries de la formació ocupacional.
Estos programes a més a més de poder-se cursar específicament, han de desenrotllar-se transversalment o parcialment, segons corresponga, en el currículum establit en l'annex I d'este decret per als programes d'alfabetització i els programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, d'acord amb allò que s'ha establit en els articles 1.2 i 5.3 del present decret.
La Conselleria d'Ocupació desenrotllarà les mesures necessàries en compliment dels objectius avall assenyalats a través d'ordres de convocatòria anuals en què es regularan els programes formatius corresponents i s'establiran els col·lectius destinataris de les accions. Així mateix, emetrà els corresponents certificats d'aptitud a totes aquelles persones adultes que hagen finalitzat els cursos amb aprofitament.
La Conselleria de Benestar Social portarà a cap aquelles actuacions, programes i ajudes que li siguen pròpies en el seu àmbit competencial específic, i en relació als col·lectius socials sobre els que actua.
La formació ocupacional té com a objectiu la qualificació professional de les persones adultes desocupades amb el fi de millorar les seues possibilitats d'accés a una ocupació, així com la reconversió i actualització professional dels treballadors i treballadores.
És per això, que pareix oportú el desenrotllament simultani dels apartats f) i g) de l'article 5.2 de la Llei 1/1995.
1. Programes de formació ocupacional i contínua corresponents als apartats f) i g) de l'article 5.2 de la Llei 1/1995: Programes de formació ocupacional que, responent als objectius i a les finalitats d'esta Llei, afavorisquen l'orientació, la promoció i la inserció laboral, i el desenrotllament d'iniciatives formatives que fomenten l'ocupació i programes d'iniciació al treball, d'actualització i reconversió de les professions.
Introducció
Per al desenrotllament d'este programa formatiu, s'atendrà a allò que s'ha disposat en la normativa de la Conselleria d'Ocupació sobre formació ocupacional. En tot cas, s'haurà de prestar especial interés a tots aquells aspectes relacionats amb el desenrotllament personal, la participació i el protagonisme de les persones adultes en el context sociocultural i econòmic, així com l'adquisició de coneixements que faciliten l'accés a les distintes possibilitats que oferix el mercat de treball.
Per a poder participar en este programa formatiu, les persones adultes hauran de tindre l'edat requerida en la normativa vigent i estar inscrites com parades en les oficines d'ocupació (en el cas de la formació ocupacional) i haver realitzat la prova de selecció que s'establisca a tal efecte.
Totes les actuacions en matèria de formació professional ocupacional que realitza la Conselleria d'Ocupació, es realitzen necessàriament amb persones adultes, tal i com s'establix actualment en els distints programes.
Objectius:
Orientar les persones adultes sobre la qualificació més adequada tenint en compte les seues capacitats i expectatives d'inserció laboral.
Facilitar l'accés al mercat laboral d'aquelles persones adultes que busquen ocupació.
Actualitzar els coneixements i destreses de les persones desocupades a fi de possibilitar el seu reinserció laboral.
Actuar, a través de la formació, en els processos de canvi del teixit econòmic, a fi de garantir la continuïtat laboral.
Contribuir al disseny d'itineraris professionals de les persones adultes segons les seues necessitats i interessos.
2. Programa de formació corresponent a l'apartat h) de l'article 5.2 de la Llei 1/1995.
La Conselleria de Benestar Social col·laborarà amb les conselleries competents en matèria de formació i ocupació, per a la consecució dels objectius següents:
Habilitar les accions indispensables encaminades a aconseguir la integració social dels col·lectius d'immigrants i minories ètniques, dins de la Comunitat Valenciana.
Elaborar els plans i programes que tinguen com a finalitat la protecció i integració dels col·lectius socials més desfavorits.
Realitzar les accions i les mesures necessàries per tal d'aconseguir que estos col·lectius socials aconseguisquen una major cohesió social.
3. Programa de formació corresponent a l'apartat i) de l'article 5.2. de la Llei 1/1995.
La Conselleria de Benestar Social col·laborarà amb les conselleries competents en matèria de Formació i Ocupació, per a la consecució dels objectius següents:
Fomentar la inserció social d'aquelles persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, per mitjà de les accions corresponents.
Facilitar les vies d'integració social dels col·lectius amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.

linea