diari

LLEI 8/1999, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual se suprimeix l'Àrea Metropolitana de l'Horta. [1999/10338]

(DOGV núm. 3640 de 07.12.1999) Ref. Base de dades 3694/1999

LLEI 8/1999, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual se suprimeix l'Àrea Metropolitana de l'Horta. [1999/10338]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la següent llei:
PREÀMBUL
La Llei 12/1986, de 31 de desembre, de la Generalitat Valenciana, va crear el Consell Metropolità de l'Horta, amb l'objecte d'atendre la planificació conjunta i gestió supramunicipal en matèries de cicle hidràulic, residus sòlids, urbanisme, incendis i escorxadors, transport i la seua infraestructura, corresponents als municipis compresos en la seua demarcació territorial.
No obstant això, el nou ens local no va desenvolupar totes les competències ni la prestació de serveis supramunicipals per als quals va ser creat. La falta de definició en el seu model va portar a la necessitat de modificar la llei de creació i retallar moltes de les seues competències que en cap moment havien sigut desenvolupades, i es va posar així en evidència, ja llavors, la pròpia viabilitat d'aquest.
En aquest sentit, en el preàmbul de la Llei 4/1995, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, de l'Àrea Metropolitana de l'Horta, es diu textualment: «Es jutja necessari delimitar amb la major previsió possible funcions i competències de l'ens metropolità, així com replantejar-se l'assignació a aquest ens de determinats serveis i competències que potser altres entitats supramunicipals pogueren prestar de manera més idònia». Aquesta asseveració té plena vigència, perquè tant els serveis que en l'actualitat presta el Consell Metropolità de l'Horta, com els corresponents a noves matèries, poden ser assumits per entitats supramunicipals o un altre tipus d'ens públics sense perjuí de la possible participació de l'administració de la Generalitat Valenciana dins dels mecanismes de cooperació i col·laboració entre les administracions públiques, que hauran d'instrumentar-se a través de la voluntat compartida per la majoria de les forces polítiques d'arribar a un ampli acord per a la creació del marc adequat, que permeta als ens locals complir eficaçment les seues funcions.
És necessari instrumentar models d'actuació que d'acord amb el Pacte Local possibiliten trobar mecanismes que milloren la coordinació i cooperació de la Generalitat Valenciana amb les Administracions locals, i permetre d'aquesta manera la prestació de serveis supramunicipals amb major agilitat, eficàcia i menor cost. Per a això, serà convenient fugir de la creació d'òrgans dotats de rígides i poblades estructures administratives permanents, que com s'ha evidenciat en el funcionament del Consell Metropolità de l'Horta, han suposat una interposició entre la voluntat d'agilitar la gestió de serveis a través de contractacions externes i la seua efectiva prestació, amb la consegüent seqüela de retards en l'atenció als ciutadans als qui van dirigits, així com el seu encariment per la dotació i manteniment de mitjans personals, materials i financers de les dites estructures administratives.
Per totes les anteriors consideracions s'estima oportuna, en les actuals circumstàncies, la supressió de l'Àrea Metropolitana de l'Horta, amb els següents criteris:
a) Objectivitat, transparència i proporcionalitat, per a la qual cosa es constituïx una Comissió Mixta paritària entre representants del Govern Valencià i dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de l'Horta, aquests últims en correlació amb les forces polítiques presents en aquest, segons els resultats electorals de les eleccions municipals de 13 de juny de 1999.
b) Aclariment i liquidació completa de tots els recursos patrimonials, materials i financers, amb determinació de les seues transferències, amb especial èmfasi en el respecte als drets adquirits pel personal.
c) Participació de les Corts Valencianes, a través de la seua Comissió Permanent de Governació i Administració Local, a què haurà de donar compte del procés seguit.
d) Garantia en la continuïtat de la prestació dels serveis que corresponen a l'Àrea Metropolitana de l'Horta, fins que es creen nous organismes que gestionen i coordinen les competències supramunicipals en la futura regulació de les àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana.
Finalment, la Generalitat Valenciana té la competència legislativa per a l'aprovació de la present Llei, en virtut d'allò que s'ha disposat en l'article 31, apartats 8 i 9, i en l'article 46.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, i en l'article 43 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 1
Se suprimix l'entitat Local Àrea Metropolitana de l'Horta, regulada per la Llei 4/1995, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana.
Article 2
1. Es crea una Comissió Mixta paritària de dotze membres de què formaran part per igual representants del Govern Valencià i dels municipis que integraven l'Àrea Metropolitana de l'Horta, per a portar a terme les transferències de personal del Consell Metropolità de l'Horta, així com dels seus mitjans patrimonials, materials i financers. El personal quedarà en la situació administrativa que corresponga d'acord amb la normativa que li siga d'aplicació, respectant els seus drets. Quant als mitjans patrimonials, materials i financers, les transferències es realitzaran conforme a les relacions de dret públic o privat contretes per l'ens metropolità en l'exercici de les seues competències.
La dita Comissió iniciarà les seues actuacions en el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor de la present Llei i les acabarà en el de sis mesos.
2. El conseller de Justícia i Administracions Públiques presidirà la Comissió, i el Govern Valencià designarà un representant per cada una de les conselleries següents: Justícia i Administracions Públiques; Economia i Hisenda; Obres Públiques Urbanisme i Transports; Medi Ambient i Indústria i Comerç.
Els sis representants de l'Àrea Metropolitana de l'Horta es deduiran en proporció directa dels vots ponderats atribuïts als representants municipals designats, segons els resultats de les eleccions municipals de 13 de juny de 1999, d'acord amb el procediment previst en els articles tretze i catorze de la Llei 4/1995, de 16 de març. Dits representants seran nomenats pel conseller de Justícia i Administracions Públiques, prèvia audiència als grups polítics corresponents.
La Comissió en el seu funcionament s'ajustarà a allò que s'ha disposat en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Una vegada finalitzat el procés de transferències, el president de la Comissió donarà compte d'aquest a la Comissió Permanent de Governació i Administració Local de les Corts Valencianes.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Fins que no s'hagen creat nous organismes que gestionen i coordinen les competències supramunicipals en la futura regulació de les àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana, el Govern Valencià realitzarà les actuacions necessàries per a garantir el normal funcionament dels serveis que corresponien a l'Àrea Metropolitana de l'Horta, complint així la cooperació i assistència activa a les corporacions locals.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1995, de 16 de març, de l'Àrea Metropolitana de l'Horta.
Així mateix, queda derogat el Decret 65/1988, de 9 de maig, del Govern Valencià, de desenvolupament de la Llei 12/1986, de 31 de desembre, de Creació del Consell Metropolità de l'Horta.
Finalment, queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen a allò que s'ha previst en aquesta Llei.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 3 de desembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,

linea