diari

Conselleria de Territori i Habitatge. ACORD de 30 de juny de 2006, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Villingordo, al terme municipal de Siete Aguas. [2006/F7946]

(DOGV núm. 5296 de 06.07.2006) Ref. Base de dades 3720/2006

ACORD de 30 de juny de 2006, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Villingordo, al terme municipal de Siete Aguas. [2006/F7946]
El Consell, en la reunió del dia 30 de juny de 2006, va adoptar l'acord següent:
El Paratge Natural Municipal Villingordo es localitza al terme municipal de Siete Aguas, a la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva i té una extensió de 359,95 ha.
Geogràficament l'àmbit del paratge es correspon amb la conca vessant de la rambla del Fresnal, situada en la capçalera del riu Millars, aquesta s'obri pas entre la serra de Malacara per a desguassar els vessaments procedents del pla del Rebollar (Requena) i les vessants de la serra de Tejo, Montote i Malacara. Es tracta d'un terreny forestal amb vessants de pendent acusat pertanyents a la serra de Malacara, que estan separats en dos blocs a un costat i a l'altre de la rambla. El pas discontinu d'aigua ha mantingut el traçat del llit a pesar de l'espenta patida gradualment durant el període d'elevació de la muntanya.
En l'àmbit del paratge dominen els materials del cretaci; generalment es troben dolomies sacaroides, compactes o friables, a excepció d'una franja estreta situada al sud on apareixen calcàries gris clar, localment dolomítiques. Tectònicament l'àrea està bastant fragmentada a l'est del paratge, a la serra de Malacara. Una d'aquestes falles, amb orientació nord-sud, coincideix aproximadament amb el límit est del paratge.
Trobem al paratge tres unitats bàsiques de vegetació, que podem definir-les genèricament com a àrees de pineda, matolls i vegetació de ribera.
La pineda de pi blanc (Pinus halepensis) és la formació predominant, que cobreix la major part de la superfície del paratge. El matoll correspon a grans trets amb les típiques formacions de matoll termomediterrani, amb predomini de coscoll (Quercus coccifera) i llentiscle (Pistacia lentiscus) i amb aparició en les zones més degradades de comunitats de labiades amb espècies com el romer (Rosmarinus officinalis) i diverses varietats de timons (Thymus sp.). Amb aquestes trobem exemplars de ginebre (Juniperus oxycedrus), de carrasques (Quercus ilex) i més rarament de freixe de flor (Fraxinus ornus) en les orientacions d'ombria. La formació de matoll es desenvolupa tant en les zones despoblades d'arbres com sota la pineda, formant sotabosc. En els voltants de la rambla, en els racons fondos i les fresques vessants que segueixen el recorregut del curs estacional d'aigua, i que s'ha determinat com la unitat ecològica de ribera, abunden el freixe de flor i altres frondoses com l'alborç (Arbutus unedo), o els aurons (Acer opalus), i també es troben comunitats relacionades amb les lleres i llits de cudols i graves com el baladrar (Nerium oleander).
En l'entorn del paratge es troben 8 hàbitats naturals d'interés per als quals la Directiva d'Hàbitats indica que s'han d'establir zones especials de protecció. Entre ells n'hi ha 3 classificats com a prioritaris. Els hàbitats englobats en el codi Natura 2000: 6220 designen un gran grup d'herbassars i pastius que es desenvolupen majoritàriament sobre sòls calcaris, formant paisatges estépics dominats per gramínies i altres espècies anuals. Els pastius efímers d'hivern i principi de la primavera amb Hornungia petraea pertanyents a la classe Tuberarietea guttatae formen un tapís continu integrat per plantes molt xicotetes, ben sovint de menys de 5 cm d'alçada. Les plantes més freqüents són crucíferes de floració hivernal, acompanyades per una llista extensa de plantes efímeres diminutes, entre les quals s'inclou Saxífraga tridactylites, Veronica sp. i Viola kitaibeliana. A la tardor i hivern aquests pastius mostren un tapís continu de briòfits, en el qual resulten especialment abundants les espècies del gènere Bryum. Els hàbitats englobats en el codi Natura 2000: 9560 (subtipus 9561) designen un gran grup d'herbassars i pastius que es desenvolupen majoritàriament sobre sòls calcaris, formant paisatges estèpics dominats per gramínies i altres espècies anuals.
Respecte a la fauna, mereix destacar-se la presència de les següents espècies protegides pel Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades, i s'estableixen categories i normes per a la seua protecció. Entre l'herpetofauna figuren cinc espècies protegides: la granota (Rana perezi) i el renoc comú (Bufo bufo), el fardatxo (Lacerta lepida) i la colobra bastarda (Malpolon monspessulanus). Entre les espècies d'aus protegides es troben l'alosa (Alauda arvensis), el gaig (Garrulus glandarius) i el cruixidell (Miliaria calandra). L'àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus) té la consideració de vulnerable. Entre els mamífers protegits figuren la rata d'aigua (Arvicola sapidus), la musaranya comuna (Crocidura russula), la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles), la mostela (Mustela nivalis) i l'esquirol (Sciurus vulgaris). A més d'aquestes podem trobar al paratge un ampli ventall d'espècies, majoritàriament d'aus, que resultaria massa extens enumerar ací.
El paratge conforma una interessant unitat de paisatge dominada per la massa de pineda, tallada per la rambla del Fresnal, amb els seus vessants i meandres. La relativa dificultat d'accés de l'enclavament .que només es pot recórrer per una senda. i la presència de bosc ofereixen interessants panoràmiques i proporcionen una interessant opció de gaudi de la naturalesa tant per als habitants de la localitat com per als visitants.
Pel que fa als valors patrimonials cal mencionar que fins al moment no s'hi han descrit jaciments en l'àmbit del paratge, però molt prop, a menys de 500 m. al sud-est hi ha dos jaciments denominats Puntal del Capador i Cueva Millán. El primer d'estos correspon a un poblat de l'edat del bronze on s'han trobat fragments de ceràmica i restes d'un molí. El segon se situa a uns 50 metres de l'anterior i es tracta d'un avenc utilitzat com a necròpolis.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Siete Aguas, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'aquest espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, la qual s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, a la vista dels valors naturals d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament de Siete Aguas, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Villingordo, al terme municipal de Siete Aguas, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que en motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Siete Aguas, a la província de València, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II d'aquest acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'aquestes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que l'alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Siete Aguas.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar realitzant-s'hi les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que estableix aquest acord i el corresponent Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Villingordo.
En l'àmbit del paratge natural municipal, les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que estableix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals munIcipals, s'aprova el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de Villingordo, al terme municipal de Siete Aguas.
2. En l'annex III d'aquest acord s'inclou la part dispositiva del citat Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Villingordo.
3. Les disposicions del pla especial de protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Villingordo, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants escollits per l'Ajuntament de Siete Aguas, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferent de l'ajuntament. En cas que no n'hi hagen o renuncien a la participació, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals mitjançant l''activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació haurà de ser aprovada per acord del Consell.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Villingordo es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este paratge.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Siete Aguas entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte el que calga per a l'execució i el desenvolupament d'aquest acord.
Vuité. Efectes i revisió
1. Aquest acord produirà efectes a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquest acord haurà de ser aprovada al seu torn per acord del Consell, i en aquest cas s'hauran de seguir els mateixos tràmits.
Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 30 de juny de 2006
El vicepresident i secretari del Consell,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal Villingordo
1. El paratge està format per la rambla del Fresnal i els terrenys del seu voltant, entre els quals es troben els paratges de Villingordo, el turó Simón i el Fresnal. S'hi inclouran de manera total o parcial les parcel·les 73, 78, 83, 9001 i 9002 del polígon cadastral 8 de Siete Aguas. Hi ha un enclavament de 0,77 hectàrees de propietat privada .que no formarà part del paratge. al costat del camí d'El Rebollar a Siete Aguas, on conflueixen el barranc de Villingordo i la rambla d'El Rebollar.
2. Els límits descriptius del paratge són:
. Al nord: camí d'El Rebollar a Siete Aguas;
. Al sud: límit terme municipal de Buñol;
. A l'est: paratges de Calabacín, Los Pescateros i la lloma del Capador;
. A l'oest: límit amb el terme municipal de Requena.
3. Delimitació geogràfica: El paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les següents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N):
Núm. X Y Núm. X Y
1 675165,56 4368305,85 100 675488,42 4368119,12
2 675166,62 4368304,76 101 675492,21 4368116,84
3 675169,25 4368301,84 102 675496,54 4368113,63
4 675173,27 4368297,38 103 675501,50 4368109,58
5 675178,95 4368291,29 104 675507,11 4368104,86
6 675187,85 4368279,93 105 675513,03 4368099,84
7 675191,22 4368275,30 106 675518,90 4368094,90
8 675194,22 4368270,98 107 675524,34 4368090,39
9 675196,92 4368266,73 108 675529,19 4368086,40
10 675199,45 4368262,31 109 675533,32 4368082,91
11 675201,95 4368257,49 110 675536,72 4368079,88
12 675204,54 4368252,06 111 675539,79 4368077,00
13 675207,31 4368246,00 112 675543,05 4368073,91
14 675210,32 4368239,31 113 675546,90 4368070,33
15 675213,65 4368232,00 114 675551,29 4368066,30
16 675217,31 4368223,98 115 675556,08 4368061,94
17 675221,33 4368215,14 116 675561,08 4368057,40
18 675225,70 4368205,59 117 675566,07 4368052,86
19 675230,45 4368196,23 118 675570,83 4368048,50
20 675235,59 4368188,19 119 675575,21 4368044,45
21 675241,05 4368182,24 120 675579,42 4368040,62
22 675246,55 4368177,81 121 675583,79 4368036,86
23 675251,72 4368174,02 122 675588,55 4368033,05
24 675256,37 4368170,15 123 675593,66 4368029,32
25 675260,89 4368166,24 124 675599,00 4368025,80
26 675265,85 4368162,51 125 675604,45 4368022,62
27 675271,69 4368159,14 126 675609,91 4368019,83
28 675278,26 4368156,01 127 675615,30 4368017,43
29 675285,28 4368152,96 128 675620,58 4368015,41
30 675292,50 4368149,85 129 675625,98 4368013,66
31 675299,71 4368146,70 130 675631,78 4368012,04
32 675306,74 4368143,54 131 675638,13 4368010,44
33 675313,46 4368140,40 132 675644,67 4368008,94
34 675320,14 4368123,95 133 675650,92 4368007,66
35 675327,44 4368118,43 134 675656,48 4368006,66
36 675334,73 4368111,34 135 675661,38 4368005,91
37 675341,46 4368103,62 136 675665,73 4368005,35
38 675347,04 4368096,48 137 675669,71 4368004,93
39 675351,05 4368090,77 138 675673,69 4368004,87
40 675353,88 4368085,93 139 675678,10 4368005,40
41 675356,10 4368081,05 140 675683,22 4368006,70
42 675358,17 4368075,41 141 675694,78 4368010,25
43 675360,15 4368069,19 142 675701,02 4368008,32
44 675361,96 4368062,75 143 675707,96 4368005,63
45 675363,57 4368056,35 144 675715,29 4368002,46
46 675365,09 4368049,87 145 675722,67 4367999,19
47 675366,64 4368043,06 146 675729,76 4367996,09
48 675368,34 4368035,78 147 675736,45 4367993,14
49 675370,25 4368028,24 148 675742,67 4367990,25
50 675372,41 4368020,75 149 675748,39 4367987,29
51 675374,84 4368013,47 150 675753,83 4367984,08
52 675377,46 4368006,08 151 675759,25 4367980,45
53 675380,19 4367998,10 152 675764,88 4367976,27
54 675382,92 4367989,27 153 675770,78 4367971,62
55 675385,57 4367980,11 154 675776,98 4367966,68
56 675388,03 4367971,34 155 675783,52 4367961,60
57 675389,82 4367965,82 156 675790,61 4367956,61
58 675391,02 4367962,11 157 675798,50 4367951,94
59 675401,50 4367962,97 158 675807,37 4367947,83
60 675408,29 4367963,72 159 675817,22 4367944,56
61 675412,85 4367964,38 160 675827,99 4367942,38
62 675416,49 4367965,01 161 675839,58 4367941,48
63 675419,77 4367965,86 162 675851,73 4367941,59
64 675423,08 4367967,26 163 675864,14 4367942,37
65 675426,70 4367969,44 164 675876,44 4367943,47
66 675430,50 4367972,42 165 675888,04 4367944,71
67 675434,20 4367976,11 166 675898,28 4367945,94
68 675437,59 4367980,45 167 675906,71 4367947,05
69 675440,48 4367985,46 168 675913,69 4367948,12
70 675442,73 4367991,13 169 675919,81 4367949,29
71 675444,27 4367997,44 170 675925,60 4367950,64
72 675445,32 4368004,08 171 675931,41 4367952,18
73 675446,17 4368010,69 172 675937,54 4367953,84
74 675447,07 4368016,94 173 675944,23 4367955,59
75 675448,02 4368022,54 174 675951,42 4367957,50
76 675448,97 4368027,21 175 675958,97 4367959,63
77 675449,90 4368030,79 176 675966,75 4367962,04
78 675450,95 4368033,60 177 675974,54 4367964,65
79 675452,30 4368036,06 178 675982,12 4367967,37
80 675454,07 4368038,59 179 675989,35 4367970,12
81 675456,19 4368041,57 180 675996,59 4367972,97
82 675458,53 4368045,38 181 676004,27 4367976,00
83 675460,93 4368050,23 182 676012,63 4367979,26
84 675463,13 4368055,81 183 676021,00 4367982,63
85 675464,83 4368061,65 184 676028,50 4367985,95
86 675465,85 4368067,38 185 676034,56 4367989,11
87 675466,42 4368073,03 186 676039,76 4367992,16
88 675466,86 4368078,70 187 676045,01 4367995,23
89 675467,46 4368084,49 188 676050,99 4367998,37
90 675468,29 4368090,47 189 676057,56 4368001,60
91 675469,38 4368096,70 190 676064,36 4368004,88
92 675470,72 4368103,10 191 676071,15 4368008,19
93 675472,26 4368109,12 192 676078,08 4368011,50
94 675473,92 4368114,06 193 676085,42 4368014,81
95 675475,64 4368117,41 194 676093,25 4368018,14
96 675477,52 4368119,40 195 676100,93 4368021,63
97 675479,67 4368120,41 196 676107,65 4368025,50
98 675482,18 4368120,76 197 676112,83 4368029,87
99 675485,09 4368120,38 198 676116,64 4368034,09
199 676125,48 4368043,62
Núm. X Y Núm. X Y
200 676128,41 4368047,73 300 676250,01 4367704,43
201 676130,78 4368052,35 301 676255,37 4367699,99
202 676133,30 4368057,35 302 676260,11 4367696,19
203 676137,40 4368055,78 303 676264,56 4367693,37
204 676142,02 4368053,72 304 676269,02 4367691,70
205 676146,12 4368051,90 305 676273,78 4367690,79
206 676150,24 4368049,57 306 676279,13 4367690,09
207 676154,11 4368047,11 307 676285,21 4367689,14
208 676158,62 4368044,15 308 676291,63 4367687,96
209 676161,73 4368041,29 309 676297,90 4367686,66
210 676168,18 4368036,72 310 676303,59 4367685,31
211 676172,07 4368033,37 311 676308,68 4367683,84
212 676179,83 4368025,19 312 676313,27 4367682,11
213 676183,76 4368018,75 313 676317,50 4367680,05
214 676187,44 4368012,96 314 676321,86 4367677,73
215 676190,95 4368007,58 315 676324,15 4367676,60
216 676194,40 4368002,18 316 676326,91 4367675,24
217 676197,90 4367996,41 317 676333,07 4367672,70
218 676201,38 4367990,28 318 676334,53 4367672,19
219 676204,79 4367983,85 319 676334,42 4367670,70
220 676208,06 4367977,21 320 676333,73 4367663,39
221 676211,28 4367970,44 321 676332,71 4367654,72
222 676214,52 4367963,62 322 676331,33 4367644,29
223 676217,84 4367956,87 323 676329,61 4367631,94
224 676221,10 4367950,52 324 676327,58 4367617,56
225 676224,12 4367944,90 325 676325,24 4367600,74
226 676226,72 4367940,26 326 676322,33 4367579,97
227 676228,75 4367936,44 327 676318,56 4367553,47
228 676230,09 4367933,19 328 676313,80 4367520,13
229 676230,58 4367930,28 329 676308,48 4367481,68
230 676229,98 4367927,69 330 676303,22 4367440,51
231 676228,02 4367925,42 331 676298,45 4367398,72
232 676224,56 4367923,51 332 676293,95 4367357,06
233 676219,93 4367922,15 333 676289,32 4367315,96
234 676214,60 4367921,55 334 676284,30 4367275,99
235 676208,98 4367921,79 335 676279,12 4367238,27
236 676203,37 4367922,53 336 676274,14 4367204,03
237 676198,05 4367923,28 337 676269,62 4367174,05
238 676193,22 4367923,65 338 676265,36 4367147,20
239 676188,74 4367923,57 339 676261,06 4367121,89
240 676184,40 4367923,06 340 676256,31 4367095,91
241 676180,03 4367922,11 341 676250,25 4367064,63
242 676175,66 4367920,69 342 676241,88 4367022,83
243 676171,37 4367918,72 343 676230,49 4366966,83
244 676167,23 4367916,22 344 676216,41 4366899,30
245 676163,36 4367913,43 345 676200,23 4366824,46
246 676159,86 4367910,65 346 676221,09 4366770,71
247 676156,78 4367908,11 347 676326,23 4366733,41
248 676153,82 4367905,65 348 676316,08 4366661,68
249 676150,64 4367903,04 349 676371,24 4366643,40
250 676146,94 4367900,08 350 676409,99 4366623,39
251 676142,74 4367896,82 351 676409,53 4366621,85
252 676138,14 4367893,35 352 676409,31 4366620,10
253 676133,28 4367889,74 353 676409,41 4366618,22
254 676128,55 4367885,95 354 676409,93 4366616,26
255 676124,40 4367881,90 355 676410,98 4366613,97
256 676121,18 4367877,49 356 676412,67 4366611,04
257 676118,76 4367872,59 357 676415,04 4366607,27
258 676116,96 4367867,04 358 676417,91 4366602,84
259 676115,60 4367860,79 359 676421,02 4366598,05
260 676114,80 4367854,24 360 676424,16 4366593,15
261 676114,71 4367847,91 361 676427,22 4366588,22
262 676115,47 4367842,21 362 676430,11 4366583,30
263 676117,04 4367837,14 363 676432,77 4366578,44
264 676119,34 4367832,59 364 676435,26 4366573,73
265 676122,31 4367828,49 365 676437,67 4366569,27
266 676125,93 4367824,82 366 676440,08 4366565,15
267 676130,21 4367821,62 367 676442,48 4366561,33
268 676135,11 4367818,92 368 676444,89 4366557,79
269 676140,52 4367816,84 369 676447,27 4366554,49
270 676146,30 4367815,49 370 676449,52 4366551,51
271 676152,27 4367814,86 371 676451,52 4366548,92
272 676158,07 4367814,33 372 676453,17 4366546,75
273 676163,30 4367813,17 373 676454,52 4366544,74
274 676167,67 4367810,82 374 676455,64 4366542,56
275 676171,33 4367807,53 375 676456,58 4366539,98
276 676174,54 4367803,71 376 676457,30 4366537,19
277 676177,50 4367799,72 377 676457,76 4366534,48
278 676180,19 4367795,63 378 676457,88 4366532,07
279 676182,50 4367791,44 379 676457,49 4366529,93
280 676184,36 4367787,11 380 676456,42 4366528,01
281 676185,80 4367782,62 381 676454,54 4366526,22
282 676186,86 4367777,90 382 676452,04 4366524,60
283 676187,57 4367772,94 383 676449,19 4366523,19
284 676188,03 4367767,89 384 676446,23 4366522,01
285 676188,32 4367762,92 385 676443,32 4366521,04
286 676188,54 4367758,16 386 676440,57 4366520,24
287 676188,88 4367753,52 387 676438,07 4366519,54
288 676189,55 4367748,88 388 676435,60 4366518,82
289 676190,76 4367744,18 389 676432,91 4366517,94
290 676192,72 4367739,74 390 676429,78 4366516,72
291 676195,65 4367735,95 391 676426,29 4366514,89
292 676199,69 4367733,06 392 676422,57 4366512,18
293 676204,70 4367730,71 393 676418,79 4366508,40
294 676210,42 4367728,37 394 676415,19 4366503,89
295 676216,65 4367725,60 395 676412,07 4366499,12
296 676223,26 4367722,29 396 676409,63 4366494,48
297 676230,12 4367718,39 397 676407,85 4366490,06
298 676237,09 4367713,94 398 676406,66 4366485,88
299 676243,84 4367709,19 399 676405,94 4366481,95
Núm. X Y NÚM. X Y
400 676405,54 4366478,23 500 675905,32 4366303,09
401 676405,23 4366474,65 501 675899,91 4366299,25
402 676404,82 4366471,20 502 675894,63 4366295,42
403 676404,12 4366468,00 503 675889,15 4366291,72
404 676402,95 4366465,23 504 675883,23 4366288,30
405 676401,15 4366463,03 505 675876,97 4366285,28
406 676398,68 4366461,38 506 675870,53 4366282,75
407 676395,54 4366460,22 507 675864,02 4366280,80
408 676391,75 4366459,46 508 675857,33 4366279,35
409 676387,43 4366459,01 509 675851,97 4366278,54
410 676382,72 4366458,75 510 675850,28 4366278,29
411 676377,70 4366458,57 511 675842,76 4366277,52
412 676372,32 4366458,42 512 675834,93 4366276,97
413 676366,44 4366458,29 513 675827,00 4366276,59
414 676360,03 4366458,16 514 675819,13 4366276,31
415 676353,38 4366458,04 515 675811,35 4366276,08
416 676346,83 4366457,98 516 675803,63 4366275,82
417 676340,63 4366457,99 517 675795,93 4366275,49
418 676334,54 4366458,07 518 675788,22 4366275,09
419 676328,23 4366458,22 519 675780,45 4366274,66
420 676321,44 4366458,41 520 675772,68 4366274,21
421 676314,40 4366458,57 521 675765,30 4366273,71
422 676307,42 4366458,62 522 675758,82 4366273,14
423 676300,73 4366458,47 523 675753,62 4366272,43
424 676294,22 4366458,15 524 675749,73 4366271,36
425 676287,65 4366457,66 525 675747,05 4366269,66
426 676280,88 4366457,02 526 675745,59 4366267,18
427 676273,94 4366456,21 527 675745,63 4366264,22
428 676266,95 4366455,22 528 675747,54 4366261,19
429 676259,96 4366454,05 529 675751,51 4366258,44
430 676252,82 4366452,74 530 675757,08 4366256,08
431 676245,37 4366451,37 531 675763,59 4366254,15
432 676237,53 4366449,97 532 675770,49 4366252,65
433 676229,75 4366448,59 533 675777,52 4366251,38
434 676222,62 4366447,25 534 675784,54 4366250,13
435 676216,56 4366445,97 535 675791,39 4366248,67
436 676211,46 4366444,74 536 675797,93 4366246,95
437 676207,05 4366443,52 537 675804,06 4366244,95
438 676203,11 4366442,27 538 675809,70 4366242,58
439 676199,58 4366440,82 539 675815,11 4366239,66
440 676196,41 4366438,97 540 675820,56 4366235,95
441 676193,55 4366436,60 541 675826,28 4366231,33
442 676190,96 4366433,95 542 675832,17 4366226,09
443 676188,55 4366431,33 543 675838,05 4366220,66
444 676186,24 4366428,98 544 675843,78 4366215,39
445 676183,90 4366426,70 545 675849,38 4366210,37
446 676181,37 4366424,24 546 675851,97 4366208,17
447 676178,51 4366421,35 547 675854,93 4366205,65
448 676175,24 4366417,91 548 675860,46 4366201,30
449 676171,51 4366413,83 549 675865,90 4366197,58
450 676167,27 4366409,08 550 675871,14 4366194,82
451 676162,61 4366403,90 551 675876,12 4366193,23
452 676157,65 4366398,60 552 675865,45 4366187,56
453 676152,48 4366393,42 553 675860,95 4366185,51
454 676147,11 4366388,36 554 675856,97 4366183,47
455 676141,54 4366383,37 555 675853,37 4366181,52
456 676135,80 4366378,42 556 675851,97 4366180,95
457 676130,05 4366373,65 557 675849,85 4366180,09
458 676124,50 4366369,20 558 675846,03 4366179,67
459 676119,21 4366365,21 559 675841,58 4366180,56
460 676113,56 4366361,67 560 675836,35 4366182,30
461 676106,79 4366358,55 561 675830,22 4366184,21
462 676098,44 4366355,86 562 675823,12 4366185,76
463 676089,27 4366353,76 563 675815,22 4366186,97
464 676080,34 4366352,47 564 675806,75 4366188,04
465 676072,49 4366352,10 565 675797,95 4366189,12
466 676065,69 4366352,42 566 675789,16 4366190,33
467 676059,67 4366353,09 567 675780,74 4366191,80
468 676054,21 4366353,80 568 675772,97 4366193,56
469 676049,22 4366354,43 569 675765,70 4366195,41
470 676044,64 4366354,89 570 675758,69 4366197,06
471 676040,37 4366355,09 571 675751,76 4366198,29
472 676036,14 4366355,07 572 675744,97 4366199,23
473 676031,61 4366354,90 573 675738,42 4366200,08
474 676026,60 4366354,62 574 675732,18 4366201,00
475 676021,47 4366354,17 575 675726,17 4366201,93
476 676016,71 4366353,52 576 675720,27 4366202,73
477 676012,67 4366352,60 577 675714,41 4366203,31
478 676009,09 4366351,30 578 675708,74 4366203,67
479 676005,59 4366349,53 579 675703,43 4366203,80
480 676001,86 4366347,22 580 675698,54 4366203,76
481 675998,01 4366344,55 581 675693,58 4366203,75
482 675994,23 4366341,74 582 675687,92 4366204,05
483 675990,65 4366338,96 583 675681,15 4366204,83
484 675987,05 4366336,30 584 675673,67 4366206,08
485 675983,11 4366333,78 585 675666,13 4366207,70
486 675978,62 4366331,42 586 675659,01 4366209,59
487 675973,66 4366329,24 587 675652,26 4366211,63
488 675968,41 4366327,24 588 675645,67 4366213,67
489 675963,00 4366325,44 589 675639,10 4366215,61
490 675957,46 4366323,83 590 675632,54 4366217,48
491 675951,74 4366322,39 591 675626,04 4366219,32
492 675945,88 4366321,10 592 675619,64 4366221,14
493 675940,19 4366319,86 593 675613,37 4366222,89
494 675935,02 4366318,57 594 675607,25 4366224,47
495 675930,59 4366317,11 595 675601,25 4366225,85
496 675926,44 4366315,32 596 675595,00 4366227,25
497 675921,96 4366313,04 597 675588,05 4366228,94
498 675916,74 4366310,15 598 675580,10 4366231,09
499 675911,04 4366306,78 599 675571,38 4366233,42
Núm. X Y Núm. X Y
600 675562,27 4366235,51 700 674940,90 4368509,54
601 675551,25 4366233,37 701 674949,13 4368505,51
602 675535,93 4366230,75 702 674956,51 4368501,96
603 675533,16 4366211,49 703 674963,45 4368498,38
604 675486,00 4366212,02 704 674970,60 4368494,13
605 675445,30 4366213,32 705 674978,37 4368488,75
606 675439,58 4366201,24 706 674986,36 4368482,77
607 675428,77 4366165,52 707 674993,91 4368476,92
608 675428,96 4366156,62 708 675000,57 4368471,76
609 675435,66 4366156,41 709 675001,20 4368471,27
610 675441,20 4366155,50 710 675006,59 4368467,03
611 675445,84 4366154,35 711 675012,38 4368462,31
612 675449,87 4366153,22 712 675018,29 4368457,28
613 675453,68 4366151,81 713 675024,30 4368452,09
614 675457,68 4366149,66 714 675030,33 4368447,03
615 675462,16 4366146,43 715 675036,29 4368442,24
616 675466,98 4366142,39 716 675042,31 4368437,49
617 675471,85 4366137,95 717 675048,52 4368432,40
618 675477,11 4366132,88 718 675055,00 4368426,70
619 675485,50 4366124,31 719 675061,66 4368420,58
620 675499,36 4366109,84 720 675068,33 4368414,28
621 675500,38 4366108,77 721 675074,90 4368408,04
622 675461,01 4366089,24 722 675081,33 4368401,88
623 675448,34 4366097,52 723 675087,63 4368395,77
624 675441,38 4366101,55 724 675093,74 4368389,72
625 675437,21 4366103,45 725 675099,51 4368383,89
626 675433,32 4366104,97 726 675104,72 4368378,49
627 675429,06 4366106,47 727 675109,26 4368373,61
628 675424,22 4366107,97 728 675113,43 4368368,99
629 675418,65 4366109,46 729 675117,59 4368364,26
630 675412,41 4366110,85 730 675122,07 4368359,10
631 675405,62 4366112,03 731 675126,91 4368353,38
632 675398,40 4366112,91 732 675132,12 4368347,00
633 675390,75 4366113,50 733 675137,60 4368339,98
634 675382,67 4366113,82 734 675143,10 4368332,77
635 675374,03 4366113,86 735 675148,30 4368325,96
636 675364,21 4366113,55 736 675152,97 4368319,97
637 675352,00 4366111,37 737 675157,37 4368314,64
638 675320,56 4366095,69 738 675161,82 4368309,68
639 675272,99 4366103,36 739 675165,56 4368305,85
640 675272,08 4366097,62
641 675270,97 4366091,15
642 675269,72 4366084,00
643 675268,46 4366076,37
644 675267,62 4366070,52
645 675261,57 4366070,85
646 675176,85 4366081,14
647 675113,00 4366092,85
648 675050,00 4366108,00
649 675008,00 4366121,00
650 674966,14 4366134,85
651 674237,71 4366513,71
652 674237,71 4366513,71
653 674251,14 4366604,57
654 674264,28 4366695,57
655 674277,28 4366797,00
656 674290,85 4366898,42
657 674302,28 4366968,42
658 674313,42 4367038,57
659 674320,14 4367099,85
660 674327,71 4367160,85
661 674336,14 4367205,71
662 674346,14 4367250,28
663 674364,71 4367314,71
664 674385,00 4367378,57
665 674411,28 4367466,71
666 674438,28 4367554,57
667 674465,71 4367636,71
668 674492,12 4367714,85
669 674526,57 4367823,28
670 674561,00 4367927,42
671 674583,00 4367987,28
672 674606,00 4368046,71
673 674638,42 4368124,42
674 674671,42 4368201,85
675 674705,28 4368286,85
676 674739,00 4368371,85
677 674768,00 4368440,42
678 674796,28 4368509,14
679 674824,28 4368586,57
680 674824,34 4368586,74
681 674826,33 4368585,21
682 674830,90 4368581,80
683 674835,53 4368578,38
684 674840,40 4368574,77
685 674845,49 4368571,02
686 674850,71 4368567,25
687 674856,01 4368563,54
688 674861,45 4368559,79
689 674867,09 4368555,90
690 674872,99 4368551,78
691 674879,10 4368547,43
692 674885,34 4368542,88
693 674891,63 4368538,19
694 674897,92 4368533,58
695 674904,16 4368529,28
696 674910,38 4368525,44
697 674916,90 4368521,80
698 674924,15 4368518,01
699 674932,33 4368513,84
4. La superfície total del paratge és de 359,95 ha.
ANNEX III
Part dispositiva del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Villingordo, al terme municipal de Siete Aguas
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa del pla
Aquest Pla especial (d'ara en avant PE) es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta aquest PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del paratge Villingordo en raó de la conservació i millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'aquest.
Article 3. Àmbit
1. El paratge natural municipal Villingordo es troba dins de la forest pública Malacara (V-3007, V-68), la gestió del qual està consorciada amb l'administració forestal, que actualment compet a la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat.
2. Els terrenys que es proposen per a la declaració del paratge natural municipal són de propietat pública, estant formats pel domini públic hidràulic de la rambla i per parcel·les de la forest que són propietat de l'Ajuntament de Siete Aguas.
3. Les parcel·les incloses totalment o parcialment en la delimitació proposada del paratge natural municipal són les següents:
. Parcel·la 75, 78 i 83 del polígon 8.
. Parcel·la 9001 i 9002 del polígon 8.
4. Els límits del paratge són els següents:
. Nord: camí d'El Rebollar a Siete Aguas.
. Sud: terme municipal de Buñol.
. Est: paratges de Calabacín, Los Pescateros i la Lloma del Capador.
. Oest: terme municipal de Requena.
5. El paratge té una superfície de 359,95 hectàrees.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'haurà d'ajustar al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'aquest PE seran d'aplicació directa, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove després de l'entrada en vigor d'aquest PE haurà d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en aquest, assignant les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan de la informació detallada elaborada per a redacció del planejament municipal resulte discrepància entre els documents d'aquest pla i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que aquesta discrepància es dega a accions o intervencions produïdes després de l'aprovació d'aquest pla, i en aquest cas s'aplicaran les determinacions d'aquest i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat reflectit en el PE.
5. Les determinacions d'aquest pla s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i en particular de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenvolupament i el compliment de la finalitat protectora d'aquest pla, com també les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible. En el cas que la normativa continguda en aquest pla resulte més detallada o protectora s'aplicarà aquesta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'aquesta. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'aquest PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament a l'efecte protector d'aquest pla, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en aquest pla constitueixen un element més a tenir en compte a l'hora d'efectuar l'ordenació integral del territori mitjançant el corresponent planejament general.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, que remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística; i requerirà l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat, i seguiran vigents fins que no es revise el pla per haver canviat suficientment les circumstàncies o els criteris que n'han determinat l'aprovació.
3. No es considerarà revisió del pla l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en aquest que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que aquesta alteració implique un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o modificació de les determinacions del pla podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a la seua aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 91 del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell. I, en concret, haurà d'incloure els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa:
Inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenvolupament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que en justifiquen l'elaboració.
2. Normativa:
La normativa d'aquest pla es divideix en dos grans apartats. El primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural. El segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que tenen.
3. Plànols:
El Pla especial inclou els plànols següents:
i) Plànols d'informació
ii) Plànols d'ordenació
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'aquest PE haurà d'atendre's al que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del pla.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla, prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plans vinga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'aquest PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del pla.
4. En qualsevol supòsit no previst en aquest pla serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de Siete Aguas, sense perjudici de les competències sectorials que puguen haver-hi.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. Aquesta normativa, en les seues normes generals i normes particulars, especifica les actuacions, els plans i els projectes l'execució dels quals requereix autorització especial de l'Ajuntament de Siete Aguas i aquells que requereixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtenir les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que estableix aquesta normativa.
TÍTOL II
NORMES GENERALS DE REGULACIÓ D'USOS
I ACTIVITATS
CAPÍTOL I
NORMES SOBRE PROTECCIÓ DE RECURSOS
DE DOMINI PÚBLIC
SECCIÓ 1a
PROTECCIÓ DE RECURSOS HIDROLÒGICS
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o impliquen manifestament un maneig abusiu d'aquest i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, no podent realitzar-se, en cap cas, la seua canalització o dragatge.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'aigües, es conservarà la vegetació de ribera, i no s'hi permetrà la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. S'hi permetran labors de neteja i desbrossament selectives quan hi haja risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibeix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no comporten cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'aigües es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica de les quals puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, i també l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlid, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn; excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del domini públic hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que se n'haja de donar per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals haurà de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què haja de ser destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique aquesta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, hauran d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
SECCIÓ 2a
PROTECCIÓ DE SÒLS
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Els moviments de terres estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuades de l'obtenció de llicència les labors de preparació i condicionament dels sòls relacionades amb l'activitat agrícola, com ara anivellació de terrenys i llaurada.
2. Es prohibeix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en l'àmbit del pla, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural o de les espècies de flora silvestre existent, requeriran la redacció d'una memòria o projecte, que serà aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i marges d'aquests, com també les transformacions agrícoles i labors que posen en perill la seua estabilitat o comporten la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeix els aterrassaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, serà obligatori la fixació d'aquests mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.
SECCIÓ 3a
PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ SILVESTRE
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'aquest pla, totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Aquesta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius, ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquestes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen enderrocar, talar o mutilar peus dels taxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades, com també a la legislació sectorial aplicable. La recollida de parts o llavors, com també l'extracció de les arrels o altres parts subterrànies de les plantes silvestres, haurà de disposar de l'autorització expressa del Consell de Participació, per motius científics, educatius o de conservació de les espècies de què es tracte.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'aquest article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i s'haurà de recol·lectar mitjançant tallada, i no s'hi permetrà la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es podrà realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
. Com a resultat de labors de prevenció d'incendis.
. Com a resultat de mesures fitosanitàries.
. Amb motiu d'estudis científics.
. Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas podrà ser arreplegada lliurement pels visitants.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els distints estadis de desenvolupament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana i al seu reglament executiu, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell.
3. Queda prohibida la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, entenent aquestes per tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del pla. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibida en l'àmbit del paratge la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.), i serà necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual hauran d'ajustar-se els treballs que s'hi facen.
SECCIÓ 4a
PROTECCIÓ DE LA FAUNA
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'haurà de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del paratge natural municipal, amb les excepcions següents:
a) Espècies cinegètiques, regulades específicament per les seues normatives sectorials.
b) Espècies el control de poblacions del qual puga ser autoritzat o promogut per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen en el paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, hauran de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del paratge natural municipal les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i dormidors.
En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç, la captura en viu, la possessió o l'exposició d'animals vius o les seues restes que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per aquestes normes.
b) La recol·lecció, possessió o comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent-se per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit del pla, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o autoritze aquesta.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, haurà de ser autoritzada o promoguda per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Tanques i tancaments
L'alçament de tanques i tancaments de caràcter cinegètic en l'àmbit del pla requerirà la amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, i no s'hi perpetran, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això, sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
SECCIÓ 5a
PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que per les seues característiques puguen generar un important impacte paisatgístic hauran de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb aquest fi, s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural hauran d'incorporar les mesures de camuflament i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge, i s'hauran d'adequar, en tot cas, a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament tindrà en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics del paratge.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs, i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atenent a la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural com a penyals, arbres exemplars, etc., per a la qual s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua preeminència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibiesen, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent la publicitada recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que, per les seues dimensions, disseny i col·locació, estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del pla. En qualsevol cas, s'haurà de realitzar un estudi previ de la possible afecció que aquests indicadors puguen causar a les espècies amenaçades o zones sensibles, havent de recolzar-se preferentment en camins ja existents.
SECCIÓ 6a
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Article 26. Patrimoni cultural
1. Es consideraran d'especial protecció tots aquells elements de singular interés arqueològic, etnogràfic, antropològic, històric, paleontològic, geològic i geomorfològic.
2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics, podran acollir usos turisticorecreatius, sempre que aquests no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
3. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà la troballa a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al Servei Arqueològic Municipal perquè s'avalue i, si és el cas, s'adopten les mesures protectores oportunes.
CAPÍTOL II
NORMES SOBRE REGULACIÓ D'ACTIVITATS
I INFRAESTRUCTURES
SECCIÓ 1a
ACTIVITATS EXTRACTIVES I MINERES
Article 27. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
SECCIÓ 2a
ACTIVITATS AGRÀRIES
Article 28. Concepte
Als efectes d'aquest pla, es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, mitjançant l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no comporten ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 29. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatible en l'àmbit del pla, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'aquest.
2. Es prohibeix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, com també la superfície d'aquestes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament podrà efectuar-se sobre aquestes àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
4. Es prohibeix, amb caràcter general, les pràctiques agrícoles sota la modalitat d'hivernacle o túnel.
Article 30. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que els s'apliquen, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
SECCIÓ 3a
ACTIVITATS RAMADERES
Article 31. Concepte i règim general d'ordenació
1. Es consideren ramaderes les activitats relacionades amb l'explotació, la cria, la reproducció i l'aprofitament de les espècies animals. Amb caràcter general, l'exercici d'aquesta activitat se sotmetrà a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals haurà de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
d) Haurà de ser compatible amb els usos didàctics i recreatius del paratge
3. Segons s'estableix en l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats al pasturatge, almenys, durant els cinc anys posteriors a aquest.
Article 32. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Queden prohibides les construccions ramaderes de nova planta en l'àmbit del paratge. Aquesta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i dormidors.
2. Les construccions i instal·lacions ramaderes existents en el moment de l'aprovació d'aquestes normes podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per aquestes.
SECCIÓ 4a
APROFITAMENT FORESTAL
Article 33. Terreny forestal
1. A l'efecte d'aquest pla, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'Ajuntament per a la realització de labors de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 34. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'aquestes normes, la repoblació de terrenys forestals haurà d'ajustar-se a les normes i els plans sectorials que se li apliquen.
Article 35. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, als efectes d'aquest pla, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de selecció, llenyes, escorfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Aquests aprofitaments requeriran l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici del que disposa l'article 19 d'aquestes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge hauran d'ajustar-se al que disposen les normes i plans sectorials que se li apliquen.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. L'aprofitament de pastos i recursos cinegètics podrà limitar-se quan es puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o existisquen arbres joves, especialment en zones repoblades o en procés de regeneració.
5. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per a l'administració forestal.
6. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que comporte l'extracció o eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, hauran de ser eliminades pel propietari o concessionari en el termini no superior a 30 dies després d'aquestes.
Article 36. Incendis forestals
1. En general i en matèria d'incendis forestals, aquest Pla està subjecte a allò que s'ha determinat per la legislació sectorials específica en matèria d'incendis forestals.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, estableix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es podran destinar al pasturatge, en els cinc anys següents.
3. Es fomentarà l'elaboració d'un pla de prevenció i extinció d'incendis per a la correcta protecció del paratge a aquests efectes.
SECCIÓ 5a
ACTIVITAT CINEGÈTICA
Article 37. Normes generals
1. L'activitat cinegètica es considera compatible en l'àmbit del pla especial, i queda subjecta als períodes i condicions establits en la legislació sectorial específica i articles següents.
2. En particular, la caça està permesa en aquells terrenys que actualment compleixen les condicions legals establides per a aquesta activitat.
Article 38. Ordenació cinegètica
1. En general i en matèria d'ordenació cinegètica, aquest Pla està subjecte al que disposa la legislació sectorial que se li apliquen.
2. En aquells vedats vinculats al paratge, es fomentarà l'establiment de les zones de reserva cinegètica dins del mateix àmbit del paratge.
3. Sense perjudici del que disposa la regulació sectorial sobre períodes de veda i espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà determinar, en l'àmbit del pla, si així ho requereix l'estat dels recursos cinegètics, limitacions específiques en les espècies abatibles i els períodes hàbils.
4. L'ús cinegètic del paratge haurà de ser compatible amb els usos didàctics i recreatius d'aquest.
SECCIÓ 6a
ACTIVITAT INDUSTRIAL
Article 39. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'aquest pla, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent-hi les instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes primaris.
SECCIÓ 7a
ÚS PÚBLIC DE PARATGE
A) PLA D'ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
Article 40. Pla d'ús públic del paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un pla d'ús públic del paratge que haurà de contenir les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió a les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com a privada o mixta.
2. El pla l'aprovarà l'Ajuntament amb informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) ALLOTJAMENT TURÍSTIC I ALTRES ACTIVITATS HOSTALERES I RECREATIVES VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 41. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibeixen els càmpings i campaments públics i privats de turisme en tot l'àmbit del paratge natural municipal.
Article 42. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esplai queden subjectes, amb caràcter general i conforme a les prohibicions i cauteles assenyalades, en les normes particulars d'aquest PE.
C) ACTIVITATS RECREATIVES NO VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 43. Gaudi concentrat
1. El gaudi concentrat es defineix com aquell que s'efectua en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com ara taules, bancs i papereres.
2. Aquesta activitat s'exercirà, exclusivament, en les zones habilitades amb aquest fi.
Article 44. Circulació motoritzada al paratge
1. Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge, excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior els:
. Vehicles autoritzats per l'Ajuntament o Consell de Participació.
. Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
. Vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
. Vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Article 45. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge.
Article 46. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a aquest fi en l'àmbit del paratge, requerirà autorització prèvia de l'Ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present en la zona.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocros, trial, quad i semblants.
SECCIÓ 8a
ACTIVITATS D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ
Article 47. Urbanisme
L'àmbit del PE, als efectes urbanístic, manté la seua classificació actual com a sòl no urbanitzable de protecció especial.
Article 48. Edificació
Sense perjudici del que establrix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
SECCIÓ 9a
INFRAESTRUCTURES
Article 49. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc., excepte les destinades al servei d'instal·lacions i activitats autoritzades en el pla, al compliment dels objectius, en ell plantejats, com també aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus, haurà d'atenir-se, a més de a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als requisits genèrics següents:
. Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o farciments d'aquestes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
. Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i s'haurà de procedir, a la terminació de les obres, a la restauració del terreny i a la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
. Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures hauran d'obtenir-se, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 50. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, per la que es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent així mateix les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
SECCIÓ 10a
ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ
Article 51. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'Ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Aquestes activitats podran realitzar-se, atenent a les característiques d'aquestes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. A aquest respecte, se celebraran, amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en llista oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Realització de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional el paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 52. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'aquesta normativa, s'estableix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient, d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten directament o indirectament a la flora, fauna o els hàbitats protegits, requeriran autorització prèvia del Consell de Participació. Amb aquesta finalitat, la persona o entitat que haja de realitzar l'activitat investigadora haurà d'adjuntar a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que s'ha de desenvolupar.
b) Les autoritzacions podran contenir condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cap la seua revocació si les investigacions s'aparten del que estableix la memòria del projecte presentat, o si les labors d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada haurà de presentar informe el Consell de Participació sobre els resultats, com també obre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el cas que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte haurà d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a anellament científic d'aus no exclouen de la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents dels particulars si és el cas.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, pel fet de no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen autorització prèvia, hauran de comunicar, això no obstant, al Consell de Participació o a l'Ajuntament l'existència del projecte, i li hauran de facilitar a aquesta l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
NORMES PARTICULARS
CAPÍTOL I
CONCEPTE I ASPECTES GENERALS
Article 53. Concepte
1. Als efectes de particularitzar les normes protectores establides mitjançant aquest PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit del paratge com a àrea forestal, per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora.
2. Les determinacions inherents a aquesta categoria de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i activitats permeses i prohibides per aquest PE.
Article 54. Interpretació
1. En tot allò no regulat en aquestes normes particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
ÀREA FORESTAL
Article 55. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural on tant la vegetació i la presència del riu proporcionen un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats en aquesta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
. Preservar la qualitat ambiental.
. Conservació de la vegetació existent, potenciació d'aquesta i de la seua regeneració natural.
. Mantenir els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
. Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars, com també les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar aquests objectius comporta, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i s'hi permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 56. Localització
Comprén la totalitat de l'àmbit del paratge.
Article 57. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i, en especial, mesures per a aconseguir la regeneració natural.
3. Els usos i actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'aquest espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques. Incloent-hi actuacions i adequacions didacticonaturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
4. Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
5. Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
6. Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
7. Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'aquestes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de la planta, la qual s'haurà de recol·lectar-se mitjançant tallada.
8. Infraestructura de defensa contra incendis forestals i, si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a aquesta, que vinguen indicades en el Pla local de prevenció d'incendis forestals. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística haurà de disposar de l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
9. Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de prevenció d'incendis tal com preveu l'article 55 de la Llei forestal.
10. L'activitat cinegètica tal com es preveu en les disposicions de les normes generals de regulació d'usos i activitats d'aquest PE.
Article 58. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenvolupament dels usos permesos. En especial es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculades a la millora i conservació de la riquesa biològica de la zona o a l'exercici d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en aquests espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didacticonaturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals i cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que comporten deteriorament del paisatge.
f) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, inclouen hivernacles, i infraestructures de servei a aquestes. Com també instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
g) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent-hi tanques i tancamets, lligats a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) Infraestructures de qualsevol tipus; excepte les directament vinculades a la prevenció i control d'incendis forestals, les destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses o aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible.
i) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
j) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o paisatge.
k) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
TÍTOL IV
NORMES PER A LA GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL
Article 59. Règim general
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Siete Aguas.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà al marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, com tambè a les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals.
4. La gestió del paratge, pel que fa al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Aquesta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmiques i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 60. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, hi ha el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Villingordo, segons s'estableix en l'acord de declaració del paratge, atenint-se d'aquesta manera al que preveu l'article 7.3 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratge naturals municipals.
TÍTOL V
MECANISME DE FINANÇAMENT
Article 61. Règim general
1. L'Ajuntament de Siete Aguas habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
Article 62. Règim sancionador
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que siga exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea