diari

LLEI 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana. [2007/3726]

(DOGV núm. 5475 de 22.03.2007) Ref. Base de dades 3753/2007

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I
Per primera vegada, en la Comunitat Valenciana, es presenta una Llei amb un repte que contribuirà a reforçar el model social, constituint un avanç significatiu per a la millora en el futur de l'activitat social d'esta, integrant uns objectius socials en els processos ja existents, a través d'una interacció positiva i dinàmica de la política econòmica, laboral i social, mobilitzant amb això el doble paper de la política, des del factor productiu com a instrument per a reduir les desigualtats i promoure la cohesió social.
La identificació de canvis estructurals en el mercat de treball arran d'un període de ràpida transformació econòmica i globalització; creixement molt intens de la societat del coneixement i de les tecnologies de la informació i la comunicació; augment de la longevitat combinat amb el descens de la natalitat, que suposa un augment de les ràtios de dependència; una creixent evolució cap a la diversitat ètnica, cultural i religiosa per la immigració i l'augment de la mobilitat dins de la Unió Europea; la major presència de la dona en tots els àmbits laborals; així com els notables canvis estructurals de la família, han sigut paràmetres tots tinguts en compte en la gestació de la present norma.
La complexitat de la realitat social del nostre entorn és el reflex de les inevitables limitacions i disfuncions de l'estat social i democràtic de dret, dada que no ha passat desapercebuda a cap dels poders públics de l'Europa del segle XXI. I així, la preocupació per la correcció dels desajustos socials existents en la nostra societat ha sigut una constant, en els últims temps, en les institucions europees, estatals, autonòmiques i regionals.
Pel que fa a l'àmbit supranacional, el Consell de Ministres d'Assumptes Socials, ja en la Resolució de 29 de setembre de 1989, recomana el desplegament d'accions que afavorisquen l'accés a la formació, a l'ocupació, a la vivenda, als servicis i a l'atenció sanitària. En la seua Recomanació sobre criteris comuns relatius a recursos i prestacions suficients en els sistemes de protecció social, el Consell recomana la instauració d'una renda mínima. La Comunicació "Cap a una Europa de la Solidaritat" orienta cap a la intensificació de la lluita contra l'exclusió social i de promoció de la integració. El Llibre Blanc sobre la Política Social Europea és document determinant de l'evolució futura de les iniciatives de la Unió Europea en estes matèries, arreplegant la prioritat d'estos objectius.
Diverses han sigut les estratègies fomentades al si de la Unió Europea en pro de la necessària inclusió social i el consegüent enfortiment del model social europeu, marcant-se quatre objectius bàsics per a estes: el foment de la participació en l'ocupació i de l'accés als recursos, drets, béns i servicis per part de tots; la prevenció dels riscos d'exclusió; les actuacions a favor dels més vulnerables i la participació de tots els agents socials.
En definitiva, apareix així de forma clara la meta consistent en l'èxit d'un nivell suficient de benestar de tots els ciutadans i ciutadanes que garantiran les condicions mínimes necessàries per a l'existència d'una igualtat en el seu sentit material, més enllà de les meres declaracions formals de drets. El dit nivell de benestar ha de ser la síntesi de diversos factors conjugats: treball, vivenda digna, rendes familiars i protecció social, entre altres.
La responsabilitat dels poders públics en la consecució de tals empreses no és de cap manera eludible després d'analitzar les causes de totes les manifestacions del que s'ha denominat "exclusió social", perquè estes, en la majoria d'ocasions, són conseqüència de deficiències estructurals externes a les persones. Per tot això és voluntat de Les Corts l'elaboració i aplicació d'una política social en el nivell més pròxim als ciutadans, garantint una prestació dels servicis públics a través de processos transparents i responsables, fent que els servicis socials siguen de fàcil utilització, receptius i sobretot eficaços per als qui hi recórreguen.
El legislador constituent va determinar, en l'article 14, la igualtat dels ciutadans davant de la llei, i va imposar als poders públics el deure de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups en què s'integren siguen reals i efectives, removent els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
La Generalitat, d'uns anys a esta part, ha desplegat una estratègia que és document vital per a assentar la política social que naix de la pluralitat i del consens, i és en este marc on s'enquadra el Pla integral de la família i la infància com a instrument directament encaminat a fonamentar els requisits necessaris per al desplegament d'una política social i familiar, sense deixar escapar cap àmbit que beneficie directament els qui conformen la nostra comunitat, amb les seues peculiaritats, necessitats i, en definitiva, el benestar de tots els qui en formem part, millorant la qualitat de vida.
II
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, establix les competències que corresponen a La Generalitat. Entre estes les de promoure les condicions perquè els drets socials dels ciutadans valencians siguen objecte d'una aplicació real i efectiva, establint de la mateixa manera, com un dels principals àmbits d'actuació la defensa integral de la família.
De la mateixa manera, l'Estatut d'Autonomia establix, en l'article 15, que, a fi de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, La Generalitat garantix el dret dels ciutadans valencians en estat de necessitat a la solidaritat i a una renda de ciutadania en els termes previstos per la llei.
Finalment, l'esmentat Estatut establix, en l'article 49.1.3.ª, les competències de La Generalitat respecte a les normes procedimentals administratives, derivades del dret substantiu valencià, així com les especialitats de l'organització de La Generalitat.
En l'àmbit de les seues competències, La Generalitat va establir, per mitjà del Decret 132/1990, de 23 de juliol, del Consell, el Pla de Mesures d'Inserció Social en la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de lluitar contra la pobresa i l'exclusió social que afectava la Comunitat Valenciana i, com una de les mesures incloses en este, la prestació econòmica reglada, com una subvenció de contingut econòmic i caràcter temporal dirigida a persones físiques o unitats de convivència que no tenen mitjans suficients de subsistència, i la quantia de la qual és proporcional als recursos econòmics i càrregues familiars del beneficiari.
La Llei 5/1997, de 25 de juny, de La Generalitat, de Servicis Socials, establix en l'article 37 la prestació econòmica reglada com una prestació de caràcter personal, dirigida a les famílies o a un nucli convivencial donat, i autoritza per a exigir als beneficiaris i beneficiàries la realització d'activitats tendents a la normalització dels seus hàbits i a la seua plena integració social, a través de la formació o de la cooperació social que es determine en la proposta de concessió.
Altres normes que regulen l'esmentada prestació són el Decret 171/1999, de 5 d'octubre, del Consell, per mitjà del qual es va ampliar el camp d'acció de la prestació econòmica reglada a les víctimes de violència en l'àmbit familiar o de gènere, amb la finalitat de proporcionar uns ingressos a la persona que patix esta situació que li permeten superar-la; i la Llei 4/2002, de 18 de juny, de La Generalitat, per la qual es modificava la Llei 3/1997, de 16 de juny, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, establint unes característiques especials en el pagament de l'esmentada prestació a les persones drogodependents o jugadors patològics.
El III Pla nacional d'acció per a la inclusió social del Regne d'Espanya 2005-2006 inclou com a objectius, entre altres, el foment de l'accés a l'ocupació per a les persones en situació o risc d'exclusió i el foment de l'accés a tots els recursos, drets, béns i servicis.
Dins d'este segon objectiu, l'esmentat pla preveu les actuacions següents: la promoció de criteris bàsics comuns en matèria de rendes mínimes d'inserció, l'increment dels recursos pressupostaris destinats a estes, així com la necessitat complementar les accions dels processos d'inserció social que es realitzen al concedir les esmentades rendes. Esta renda mínima ha de regular-se com una prestació de característiques semblants a la prevista en esta llei.
El Pacte Valencià pel Creixement i l'Ocupació 2006 (PAVACE) preveu la renda garantida de ciutadania com una de les mesures que cal impulsar per a aconseguir els seus objectius.
III
La Llei de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana s'estructura en sis capítols. El capítol I comprén les disposicions generals, que caracteritzaran l'objecte, la renda garantida, els que poden ser els seus titulars i beneficiaris, definix la unitat familiar o de convivència, la llar independent, el Pla familiar d'inserció, les actuacions bàsiques determinades en este, incloent-hi la possibilitat d'accedir a un pla d'inserció laboral específic, i concreta l'actuació de les entitats locals. Establix els òrgans de seguiment i coordinació, i preveu l'avaluació, formació i la possibilitat de realitzar plans generals.
El capítol II descriu amb tot deteniment els requisits i les obligacions de les persones a qui va dirigida la present Llei, sense perjuí del seu posterior desplegament reglamentari.
El capítol III determina les característiques i incompatibilitats de la renda garantida de ciutadania.
El capítol IV establix el règim econòmic de les prestacions, el seu import, mode de pagament i reintegrament de pagaments indeguts.
El capítol V especifica la tramitació i resolució de les sol·licituds, així com la competència per a resoldre i els recursos que escaiguen contra les resolucions efectuades. De la mateixa manera, s'establix la possibilitat de delegar completament el tràmit i la resolució en les entitats locals, sempre que s'efectue per mitjà de conveni, amb la finalitat que es garantisca la cohesió d'actuacions en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Finalment el capítol VI establix les infraccions i les sancions aplicables a estes.
Consta també de cinc disposicions addicionals, dos transitòries i tres finals.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
La present llei té com a objecte regular, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la renda garantida de ciutadania, definida en l'article 2 d'esta llei, els seus requisits, condicions, els drets i obligacions dels seus destinataris, així com els instruments de caràcter social que faciliten la seua inserció.
Article 2. Renda garantida de ciutadania
La renda garantida de ciutadania es configura com al dret a una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de servicis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent-hi als principis d'igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.
Per a aconseguir la seua finalitat, la dita renda es coordinarà i complementarà amb les actuacions que es consideren necessàries per a aconseguir la inserció, entre estes les de suport per a la integració social i laboral, de salut, servicis socials, formació d'adults i educació.
Article 3. Titulars i beneficiaris
A l'efecte de la present llei, s'entenen per:
a) Titular, la persona a favor de la qual es concedix la renda garantida de ciutadania.
b) Beneficiaris/es, la persona o persones que conviuen amb el/la titular com a membres de la unitat familiar o de convivència.
c) Destinataris/es, la persona titular i els/les beneficiaris/es.
Article 4. Unitat familiar o de convivencia
Als efectes de la present Llei, s'entendrà com a unitat familiar aquella unitat de convivència formada per dos o més persones unides per vincles matrimonials o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal, per adopció, per consanguinitat fins al segon grau o afinitat fins al primer grau. En queda exclusa, en tot cas, la convivència per raons d'amistat o conveniència.
Article 5. Llar independent
Es considera llar independent el marc físic de residència permanent, on residixen exclusivament la persona o persones que componen la unitat familiar o de convivència.
No obstant això, s'assimilen a llar independent la convivència dels destinataris/s en una altra llar, quan estos hagen hagut d'abandonar la residència habitual per causa de violència en l'àmbit familiar o de gènere, força major, tractament terapèutic o desdonament, encara que la nova vivenda siga una residència col·lectiva.
Article 6. Del Pla familiar d'inserció
El Pla familiar d'inserció es definix com el conjunt de mesures proposades per l'equip social de l'entitat local, la finalitat del qual és aconseguir la inserció social i/o laboral i que hauran de complir els destinataris de la renda garantida de ciutadania.
Este pla comprendrà l'aplicació directa o coordinada de totes o d'algunes de les actuacions bàsiques i haurà de contindre, com a mínim, el diagnòstic de la situació personal i familiar, els mitjans econòmics dels destinataris, l'accés als servicis bàsics, els objectius que pretenen aconseguir, el mètode que cal seguir, la periodicitat de la relació amb l'equip d'intervenció, la concreció de les accions a realitzar, amb la previsió temporal de duració i la proposta que pertoque respecte a la renda garantida de ciutadania.
Per a l'elaboració del mencionat pla familiar serà condició necessària la participació dels seus possibles destinataris.
Una vegada establit, este pla serà subscrit i complit, de manera vinculant i obligatòria i per a cada període, pel titular i tots els beneficiaris de la dita renda que tinguen capacitat legal per a això.
El Pla familiar d'inserció proposarà, amb caràcter general, que s'establisca un Pla d'inserció laboral. No obstant això, si es preveu la impossibilitat de realitzar este últim, es motivaran les causes en el Pla familiar d'inserció.
El Pla d'inserció laboral serà elaborat per les comissions mixtes que, creades a este efecte, estaran integrades per representants dels servicis socials i d'ocupació corresponents.
El Pla d'inserció laboral serà de compliment obligatori per als beneficiaris als qui afecte, una vegada establit per les esmentades comissions mixtes.
Article 7. Actuacions bàsiques
Les actuacions bàsiques es definixen com un conjunt d'activitats organitzades tècnicament i funcionalment destinades a assolir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.
Cada actuació bàsica tindrà la consideració de servici d'intervenció i cada servici podrà incloure un o més programes d'inserció.
Es consideren actuacions bàsiques de suport a la inserció social i/ o laboral les següents:
a) Informació, orientació i assessorament.
b) Suport a la integració social.
c) Formació d'adults.
d) Suport a la inserció laboral, que es realitzarà a través del SERVOF i del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
e) Participació en programes de rehabilitació o teràpia.
f) Accés als servicis bàsics com ara servicis socials, sanitat, educació, justícia i vivenda.
g) Altres definides com a tals en el pla nacional o l'autonòmic per a la inclusió.
h) Qualsevol altra l'objectiu i finalitat de la qual puga incloure's dins dels definits en esta llei.
Article 8. De les entitats locals
Perquè puga concedir-se una renda garantida de ciutadania caldrà que el municipi on estiga empadronat el sol·licitant inicie el seu tràmit.
Per a cada municipi, la prestació podrà tramitar-se per si, a través d'una mancomunitat a què pertanga, o de la Diputació Provincial. No obstant això, podran agrupar-se municipis perquè un en tramite les prestacions de tots, sent este el responsable de la justificació i el seguiment davant de la Conselleria competent en matèria d'acció social.
El tràmit també podrà excepcionalment iniciar-se en la Conselleria competent en matèria d'acció social, a sol·licitud de la persona interessada. No obstant això, una vegada verificat que l'interessat complix els requisits previstos en l'article 12 d'esta llei, la dita sol·licitud es remetrà al municipi on estiga empadronat el sol·licitant perquè continue les actuacions que siguen pertinents.
Si l'ajuntament on residix el sol·licitant no té la consideració d'entitat col·laboradora de La Generalitat, per a l'entrega i distribució als beneficiaris de fons públics en concepte de renda garantida de ciutadania, esta podrà ser concedida i pagada per la conselleria competent en matèria d'acció social, però serà preceptiu que l'ajuntament elabore i supervise el Pla familiar d'inserció.
Article 9. De la coordinació de les actuacions
Les actuacions referents tant a la renda garantida de ciutadania, com a la inserció social o laboral determinades en esta llei que impliquen intervencions de distintes conselleries, es coordinaran a través de la Comissió Interdepartamental de la Família de la Comunitat Valenciana.
Existirà una comissió de seguiment de la renda garantida de ciutadania, que estarà formada, almenys, per representants de La Generalitat, de les entitats locals, i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana. La seua composició i funcionament seran determinats reglamentàriament.
Article 10. Avaluació de la formació
Amb la finalitat d'efectuar el seguiment de la renda garantida de ciutadania, millorar les actuacions, i aconseguir una adequada inserció social dels seus destinataris/es, es realitzaran avaluacions periòdiques de la formació, per part de les distintes conselleries, les entitats locals i els agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana.
Article 11. Dels plans generals
Correspon al Consell l'impuls i el foment dels servicis social i l'ocupació, en col·laboració amb les corporacions locals, a fi de facilitar la integració social i laboral de les persones en risc d'exclusió, per mitjà de la implantació i el desplegament d'actuacions o plans generals, que hauran de regular les mesures d'inserció proposades.
CAPÍTOL II
Requisits i obligacions dels destinataris
Article 12. Requisits per a l'accés a les prestacions
1. Podran ser destinataris/es de la renda garantida tots aquells/es membres de la unitat familiar o de convivència en què concórreguen necessàriament les circumstàncies següents:
a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Així mateix, els nacionals d'altres països tindran dret a la renda garantida en igualtat de condicions que els espanyols i els nacionals de qualsevol país de la Unió Europea, sempre que tots els membres que donen dret als beneficis a què es referix la present Llei acrediten la seua residència legal en la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, reformada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i la seua normativa de desplegament.
b) Que hagen estat empadronats en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, si més no durant vint-i-quatre mesos ininterrompudament i immediatament anteriors a la sol·licitud.
c) Que convisquen en una llar independent o assimilada. En cas de privació de llibertat de la persona titular, podrà seguir percebent-se la renda garantida de ciutadania, sempre que els beneficiaris complisquen els requisits i que es mantinga un pla d'inserció específic per ells. En este últim supòsit la prestació podrà ser abonada a un altre dels membres de la unitat familiar o de convivència.
d) Que no disposen, a pesar de procurar-los, dels mitjans econòmics necessaris per a mantindre una adequada qualitat de vida. Es consideraran en esta situació les unitats familiars o de convivència que no obtinguen uns ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda garantida amb els increments familiars que correspongueren, computada d'acord amb les regles de l'article 20 de la present llei.
e) Que es presente justificació acreditativa d'haver sol·licitat prèviament, als organismes corresponents, les pensions i/o prestacions a què tinguen dret.
f) Que subscriguen el pla d'inserció que s'establisca i col·laboren en el seu establiment.
g) Sol·licitar la participació i admissió en els programes d'inserció o capacitació laboral que establisquen tant el SERVOF com el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, quan així ho establisca el Pla d'inserció laboral.
h) Que qualsevol dels destinataris no haja causat baixa voluntària no justificada en el seu treball, ja siga per compte propi o d'altri, dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania.
i) No incórrer els destinataris en alguna de les incompatibilitats descrites en l'article 18 d'esta llei.
2. Podran ser titulars de la prestació que establix la renda garantida de ciutadania totes aquelles persones que tinguen una edat igual o superior a 25 anys i inferior a 65 anys.
Sense perjuí de l'anterior, també podran ser titulars aquells menors de 25 anys, inclosos els menors d'edat legalment emancipats, que complisquen els requisits de l'apartat 1 d'este article i que acrediten tindre a càrrec seu altres menors d'edat o discapacitats.
També podran ser titulars aquells menors de 25 anys i majors de 18 anys, que complisquen els requisits de l'apartat 1 d'este article, i que hagen estat subjectes en la Comunitat Valenciana, en els dos anys anteriors a la sol·licitud, al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma.
La subjecció a estos sistemes s'acreditarà mitjançant una resolució administrativa de guarda, tutela, ocupació de plaça en centre residencial, o resolució judicial amb mesura de medi obert o d'internament.
Article 13. Renda garantida de ciutadania en les víctimes de violencia
En els supòsits de persones víctimes de violència en l'àmbit familiar o de gènere, per a ser titulars de la renda garantida de ciutadania caldrà acreditar la dita circumstància davant de l'administració, bastant el tràmit inicial de denúncia davant de l'administració judicial.
Article 14. Obligacions dels destinataris
Els/les destinataris/es queden obligats a:
a) Participar de mode actiu en la seua inserció sociolaboral.
b) Sol·licitar la participació en els programes d'inserció o capacitació laboral que establisca el SERVOF i el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, en els casos en què així ho requerisca el Pla d'inserció laboral, i acudir a estos regularment.
c) No rebutjar una oferta d'ocupació en els termes establits en la corresponent normativa, llevat que l'informe social acredite la impossibilitat d'acceptar-la.
d) No causar baixa voluntària en una ocupació obtinguda en aplicació de les mesures del pla d'inserció.
e) Aplicar les prestacions a les finalitats establides.
f) Complir el pla d'inserció que s'establisca en cada cas i dur a terme totes les altres activitats que deriven de la finalitat de la renda garantida de ciutadania.
g) Col·laborar amb les persones i entitats que hagen de dur a terme l'avaluació del compliment del Pla familiar d'inserció.
h) Atendre adequadament les necessitats dels/es menors a càrrec seu i, especialment, l'escolarització obligatòria d'estos.
i) No practicar, promoure, ni induir a la mendicitat.
j) Reclamar qualsevol dret econòmic que puga correspondre'ls per qualsevol títol i exercir les corresponents accions per a fer-lo efectiu.
k) Comunicar a l'entitat local que corresponga, en el termini màxim d'un mes, els canvis de situació personal o patrimonial que d'acord amb la present llei puguen modificar, suspendre o extingir la renda garantida de ciutadania.
l) No realitzar activitats delictives.
CAPÍTOL III
Característiques i incompatibilitats
de la renda garantida de ciutadania
Article 15. Característiques de la renda garantida de ciutadania
La renda garantida de ciutadania té les següents característiques:
1. La prestació es considera com un dret subjectiu dels/es seus/es destinataris/es, mentres hi haja causes constatables de la seua necessitat.
2. D'acord amb la normativa civil d'aplicació, la prestació s'entén atorgada amb caràcter alimentari, per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil.
3. La dita prestació es considera subsidiària i, si és el cas, complementària, d'altres amb la mateixa finalitat previstes en la legislació vigent, a excepció de les incompatibilitats previstes en esta llei o en la seua normativa de desplegament.
4. La seua quantia estarà en funció dels ingressos de la unitat familiar o de convivència i del nombre de membres que la componen. El seu pagament serà mensual, depenent la seua continuïtat del correcte desplegament del pla d'inserció, de l'informe social, i del compliment de la resta d'obligacions establides en esta llei.
5. La prestació es concedirà per períodes d'un a dotze mesos, podent-se renovar per períodes successius, fins un màxim de trenta-sis mesos. Una vegada esgotat, de nou podrà obtindre's la prestació, sempre que transcórreguen, almenys, 24 mesos des de l'esgotament de la prestació anterior i, tot això, sense perjuí del que disposa l'article 19 de la present llei.
6. Excepte en el supòsit de les extincions previstes en esta llei, la prestació es considera única, si bé concedida per períodes. Per tal motiu, la primera resolució estimatòria s'entendrà com a concessió de la prestació, i les següents com a renovacions d'esta, encara que siguen discontínues en el temps.
Article 16. Modificació i suspensió
Podrà modificar-se o suspendre's la renda garantida de ciutadania quan hi haja un canvi en les situacions personals, econòmiques o patrimonials de qualsevol dels destinataris determinats en esta llei.
Si qualsevol dels destinataris percep amb caràcter temporal ingressos econòmics computables per al càlcul de la prestació, per un import en còmput mensual igual o superior a la renda garantida de ciutadania en la seua quantia màxima, o incomplix les obligacions establides en esta llei, podrà procedir-se a suspendre la prestació pel temps que persistisquen estes circumstàncies, sense perjuí que es procedisca finalment a una extinció d'esta.
Les suspensions tindran un període mínim d'un mes i màxim del temps que reste per a finalitzar el període de prestació concedit.
El reconeixement del dret a la prestació podrà reprendre's si desapareixen les circumstàncies que han motivat la seua suspensió.
Article 17. Extinció de la renda garantida de ciutadania
La prestació econòmica s'extingix per:
a) Haver-se produït la inserció.
b) Renúncia de la persona perceptora.
c) Defunció de la persona titular.
d) Suspensió o extinció en aplicació del règim sancionador descrit en la llei.
e) Pèrdua de qualsevol dels requisits que van donar lloc al seu reconeixement.
f) Incompliment de qualsevol de les obligacions establides en l'article 14 d'esta llei.
g) Per a víctimes de violència familiar i de gènere, quan existisca sentència ferma i la víctima haja percebut la corresponent indemnització o s'hagen arxivat les actuacions penals.
h) Trasllat a un altre municipi dins de la Comunitat Valenciana. En este supòsit, la renda garantida de ciutadania podrà concedir-se de nou a través de l'entitat local on passe a residir el titular. No obstant això, en este cas, per a evitar una interrupció en la prestació, el nou municipi de residència podrà concedir provisionalment la prestació per un període d'un a tres mesos, amb el mateix import que tenia concedit en el municipi d'origen, sempre que hi haja informe favorable en este sentit de l'esmentat municipi i es realitze simultàniament el procediment establit en esta llei. La dita concessió provisional no donarà lloc a petició de reintegrament o d'increment de la prestació en el cas que el seu import varie després de la seua tramitació.
i) Qualssevol altres causes que puguen entendre's incloses dins de les circumstàncies i requisits d'esta llei.
Article 18. Incompatibilitats
La renda garantida de ciutadania estarà subjecta a les següents incompatibilitats:
1. Només podrà concedir-se una prestació per unitat familiar o de convivència i per a la mateixa llar independent. No obstant això, podrà concedir-se més d'una prestació per llar independent en els supòsits en què s'assimile una altra residència al dit concepte, d'acord amb el que disposa l'article 5 d'esta llei. Quan un dels membres de la unitat familiar haja sigut beneficiari de la prestació i esgotat el període màxim establit en esta llei, només podrà concedir-se-li una nova si constituïx una altra unitat familiar o de convivència independent.
2. L'existència de béns de qualsevol naturalesa que, per les seues característiques, siguen suficients per a atendre la subsistència. La titularitat o usdefruit de la vivenda habitual no implica necessàriament la denegació de la prestació.
3. La inclusió del titular de la prestació en el programa de renda activa d'inserció del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, o qualsevol altre que el substituïsca, mentres dure la incorporació a este.
4. La persona titular o qualsevol altre beneficiari que perceba o que haja percebut de forma indeguda en l'últim any qualsevol tipus de prestació pública, sempre que haja sigut per causes imputables als interessats, que haja recaigut una resolució ferma i que esta haja sigut degudament notificada.
5. Quan un dels membres de la unitat familiar o de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria i/o alimentària i no la rep, sense haver fet ús dels seus drets per a percebre-la, o que renuncie voluntàriament a la seua percepció.
Article 19. Supòsits especials de difícil reinserció
Quan es preveja que no serà possible la reinserció social o laboral per drogodependència o discapacitat amb un grau superior al 50% i inferior al 65%, degudament acreditades, el període màxim de prestació citat en l'article 15.5 d'esta Llei podrà ampliar-se mentres dure la dita circumstància.
Excepcionalment el mencionat període màxim podrà ser ampliat quan concórrega alguna altra circumstància objectivable degudament acreditada per mitjà dels corresponents informes socials o sanitaris.
En els esmentats supòsits podrà no establir-se el pla familiar d'inserció. No obstant això, en eixe cas caldrà realitzar un informe social que es renovarà periòdicament, on es faran constar les circumstàncies que dificulten greument la possibilitat de reinserció, i l'entitat local realitzarà les accions que siguen possibles per a afavorir la inserció social i/o laboral dels destinataris/es de la renda garantida, tal com es disposa en l'article 2 d'esta llei i en l'article 37.2 la Llei 5/1997, de 25 de juny, de La Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL IV
Règim econòmic
Article 20. Import de la renda garantida de ciutadania
L'import de la prestació econòmica es calcularà de la manera següent:
1. La quantia màxima de la prestació per a un únic titular serà del 62% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). La mencionada quantia s'incrementarà en un 5% de l'IPREM si hi ha un segon membre en la unitat familiar o de convivència, i en un 3% per a cada un del tercer i següents membres de la dita unitat. En cap cas l'import total concedit no superarà l'IPREM. De la mateixa manera, quan es complisquen els requisits per a accedir a la prestació, l'import mínim a concedir serà de 30 euros mensuals. Per a calcular l'import mensual màxim a concedir es dividirà per dotze el total anual Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) que incloga pagues extraordinàries.
2. De l'import de la prestació que corresponga han de deduir-se, en còmput anual, qualsevol tipus d'ingrés de què disposen el titular i qualsevol membre de la unitat familiar o de convivència, inclòs el rendiment que s'atribuïsca als immobles. A l'efecte d'esta llei, serà rendiment dels citats immobles el 2% del seu valor cadastral. No obstant això, si la vivenda que constituïx la residència habitual de la unitat familiar és de protecció pública, no es computarà el dit rendiment. La sol·licitud de la prestació suposa l'autorització a les administracions per a demanar, als organismes competents, totes les dades que incidisquen en les imputacions d'ingressos.
3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, no es computaran les prestacions, periòdiques o no, concedides per qualsevol entitat, l'objecte de les quals siga ajudar a sufragar gastos imprescindibles, com ara ajudes d'emergència, beques de menjador, escolars i qualsevol altra que reglamentàriament es determine.
4. En tot cas, i com a excepció, hi haurà una franquícia de 90 euros mensuals en els ingressos, que no es computaran com a tals quan es calcule l'import de la prestació. La dita franquícia s'acumularà als altres gastos no computables, segons el que disposa el paràgraf anterior.
Article 21. Pagament
L'abonament de la renda garantida de ciutadania es realitzarà directament al titular d'esta per l'entitat local o per la Conselleria competent en matèria d'acció social, segons el que disposa l'article 8 d'esta llei, des del primer dia del mes següent al de la data d'efectes de l'aprovació de la sol·licitud per l'òrgan competent per a la seua concessió. Els pagaments posteriors s'efectuaran per mensualitats vençudes des de la data de la seua meritació.
Article 22. Reintegrament de pagaments indeguts
L'entitat local, o la conselleria competent en matèria d'acció social, segons siga procedent, amb les actuacions prèvies de comprovació que escaiga, exercirà les accions de rescabalament que li puguen correspondre contra els destinataris de la prestació econòmica de la renda garantida que l'hagen percebuda indegudament. Este reintegrament tindrà la consideració de drets d'ingrés públic als efectes del procediment aplicable a la seua cobrança.
CAPÍTOL V
Tramitació i resolució
Article 23. Presentació de sol·licituds
Sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els interessats presentaran la seua instància davant del municipi on estiguen empadronats i que tramite la renda garantida de ciutadania o davant de la conselleria competent en matèria d'acció social, que procedirà d'acord amb el que disposa l'article 8 d'esta llei.
Article 24. Tramitació
L'administració local procedirà a elaborar el Pla familiar d'inserció, si és el cas, demanant totes les dades que calga per a determinar la prestació i les presentarà a la direcció territorial competent en matèria d'acció social, junt amb la proposta que estime procedent.
Article 25. Resolució de la sol·licitud
La conselleria competent en matèria d'acció social resoldrà sobre la sol·licitud de renda garantida de ciutadania i traslladarà la mencionada resolució a l'entitat local tramitadora, perquè la comunique a l'interessat i procedisca a realitzar les actuacions previstes en esta.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud i caldrà entendre-la desestimada una vegada transcorregut el dit termini, sense perjuí de l'obligació de l'administració de resoldre com siga procedent.
En virtut del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la resolució podrà ser encomanada als alcaldes, presidents de mancomunitat o presidents de diputació, quan les entitats corresponents firmen un conveni amb l'esmentada conselleria, que podrà ser de periodicitat anual o plurianual.
Article 26. Recursos
Contra la resolució que haja recaigut respecte a la renda garantida, el sol·licitant podrà interposar-hi els recursos que siguen procedents en atenció al que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, davant del conseller competent en matèria d'acció social.
La resolució que esgote la via administrativa serà revisable davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
CAPÍTOL VI
Inspecció i règim sancionador
Article 27. Infraccions
Constituïxen infraccions les accions o omissions dels destinataris, tipificades i sancionades en la present llei.
Les infraccions no podran ser objecte de sanció sense l'instrucció prèvia de l'oportú expedient.
Les infraccions són considerades, segons la seua naturalesa, lleus, greus i molt greus. Les infraccions relatives a l'accés i/o manteniment de la renda garantida de ciutadania podran tindre un contingut pecuniari.
Article 28. Tipus d'infraccions
Es consideren infraccions les següents accions o omissions:
1. Lleus:
- Obtindre la prestació sabent que no es reunixen els requisits per a això.
- Actuacions per a conservar la prestació sense reunir els requisits per a això.
- No comunicar qualsevol circumstància que done lloc a una minoració en la quantia de la prestació.
- L'incompliment dels requisits o prohibicions establides en esta llei, reglaments i la resta de disposicions que la despleguen i completen, no assenyalats com a faltes greus o molt greus.
2. Greus:
- No participar de forma activa en el seu Pla familiar d'inserció, llevat d'haver-hi impossibilitat manifesta per a això.
- No participar de forma activa en el seu Pla d'inserció laboral, llevat d'haver-hi impossibilitat manifesta per a això.
3. Molt greus:
- Actuacions dirigides a obtindre o mantindre la prestació de mode especialment fraudulent o greu, com ara falsedat en document públic o oficial, falsa denúncia en el supòsit de violència familiar o de gènere, no haver fet ús dels drets per a percebre la pensió compensatòria i/o alimentària a què tinga dret legalment, o haver renunciat a alguna d'estes, o altres semblants.
- No dedicar l'import de la prestació a satisfer les necessitats familiars.
- Desatendre les necessitats dels menors a càrrec del titular o beneficiaris.
Article 29. Sancions
Les sancions a aplicar als distints tipus d'infraccions o omissions seran, segons la seua naturalesa:
1. Les infraccions lleus podran sancionar-se amb:
- Advertència verbal o escrita a la persona.
- Pèrdua de fins un 5% de l'import de la prestació per un mes.
- L'extinció de la prestació i la impossibilitat de tornar a sol·licitar-la per un període de tres a sis mesos.
2. Les infraccions greus podran sancionar-se amb:
- Pèrdua d'un 6 a un 20% de l'import de la prestació fins a sis mesos.
- L'extinció de la prestació i la impossibilitat de tornar a sol·licitar-la per un període de sis mesos a dos anys.
3. Sense perjuí de l'actuació que escaiga respecte als menors desatesos, les infraccions molt greus se sancionaran amb l'extinció de la prestació i la impossibilitat de tornar a sol·licitar-la per un període de dos a cinc anys.
En la determinació del grau de la falta i en la sanció imposada caldrà guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, considerant-se especialment els següents criteris per a la graduació de la sanció a aplicar:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjuís causats.
c) La reincidència, per comissió, en el terme d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma.
Article 30. Procediment
El procediment per a la imposició de sancions serà el regulat en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora de les Administracions Públiques.
El procediment per a sancionar s'iniciarà a proposta de les entitats que tramiten la prestació, per denúncia o d'ofici. Correspondrà la potestat sancionadora a la conselleria competent en matèria d'acció social, sense perjuí de l'obligació de reintegrar les quanties indegudament cobrades. No obstant això, l'advertència verbal o escrita podrà ser realitzada per l'entitat local.
Article 31. Prescripció de les infraccions i les sancions
1. Les infraccions tipificades en la present llei prescriuran, les lleus als 3 mesos, les greus a l'any i les molt greus als dos anys.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la infracció s'haguera comés.
La prescripció s'interromprà per la notificació al titular afectat de l'acord d'obertura de la informació prèvia o del procediment sancionador.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, per faltes greus als dos anys i les lleus a l'any.
El termini de prescripció de la sanció per falta d'execució començarà a comptar des de l'endemà d'aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Plurianualitat de la renda garantida
Respecte a les rendes garantides de ciutadania podran autoritzar-se gastos d'abast plurianual per a transferències corrents, amb els efectes previstos en l'article 29 de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat. En tot cas, dins de l'exercici pressupostari no podrà comprometre's per a l'exercici següent, més del 40% sobre l'import global màxim destinat a atendre estes prestacions en l'exercici vigent.
Segona. Cessió de dades dels beneficiaris entre les administracions
Respectant el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podran cedir-se entre administracions les dades corresponents als beneficiaris i a la mateixa prestació, amb l'objecte tant de controlar el frau, com de promoure les mesures d'inserció.
Tercera. Adequació de la prestació econòmica reglada a la renda garantida de ciutadania
Totes les referències que en la Llei 5/1997, de 25 de juny, de La Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'Ámbit de la Comunitat Valenciana, i en altres normes, que es facen a la prestació econòmica reglada, s'entendran fetes a la renda garantida de ciutadania prevista en esta llei.
Quarta. Habilitació per a modificació de la Llei per mitjà de desplegament reglamentari
Sense perjuí del que disposa esta llei, per mitjà de desplegament reglamentari podran establir-se:
a) Ingressos que, per les seues característiques, puguen exceptuar-se del còmput per al càlcul de la prestació.
b) La modificació de la franquícia d'ingressos prevista en l'article 20.4 d'esta llei.
Quinta. Entitats locals com a entitats col·laboradores
Les entitats locals que es determinen en esta llei tindran la consideració d'entitats col·laboradores de La Generalitat, per a l'entrega i distribució als beneficiaris de fons públics en concepte de renda garantida de ciutadania, d'acord amb els requisits i les condicions que es fixen per a tal distribució.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Vigència del Decret 132/1990
Mentres no s'efectue el desplegament reglamentari previst en la present llei, es manté vigent el Decret 132/1990, de 23 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Pla de mesures d'inserció social en la Comunitat Valenciana, i la seua normativa de desplegament, en tot allò que no s'opose a esta.
Segona. Vigència de les prestacions econòmiques reglades
Les prestacions econòmiques reglades concedides d'acord amb la seua normativa específica seguiran vigents fins que finalitze el període per al qual es van concedir.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell per a dictar les normes necessàries per al desplegament i l'aplicació d'esta llei i, en especial, les relatives a:
a) Les característiques de les actuacions bàsiques i els programes d'inserció.
b) Altres requisits i característiques del Pla familiar d'inserció, així com la tramitació i els models a utilitzar per a la seua realització.
c) Les comissions mixtes a què fa referència l'article 6 d'esta llei.
Segona. Pressupostos
El Consell habilitarà per a cada exercici pressupostari els oportuns crèdits en el corresponent projecte de llei de pressupostos a fi de cobrir el gasto que puga ocasionar l'aprovació de la present llei.
Tercera. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor a l'any de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 12 de març de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea