diari

Correcció d'errades de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2007/3731]

(DOGV núm. 5476 de 23.03.2007) Ref. Base de dades 3766/2007

Advertida una errada en el text de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5.416, de 28 de desembre de 2006, es procedeix a efectuar la correcció següent:
Article 5
Versió valenciana:
On diu:
"GRD012 2.872,2";
Ha de dir:
"GRD012 2.872,21".
On diu:
"GRD217 873,06";
Ha de dir:
"GRD217 8.873,06".
Així mateix, la xifra "GRD732 16.423,86" s'ha de tabular en la casella corresponent.
Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

linea