diari

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Montgó. [2006/7461]

(DOGV núm. 5299 de 10.07.2006) Ref. Base de dades 3775/2006

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Montgó. [2006/7461]
La xarxa d'espais naturals ha sigut sempre un objectiu prioritari de totes les actuacions de prevenció d'incendis forestals que ha portat a terme la Generalitat, prioritat que s'ha manifestat tant en les figures de planificació com en les d'actuació.
No obstant això, els espais naturals per les seues pròpies característiques, requerixen figures pròpies d'ordenació sectorial, tant en matèria ambiental general, com en aquest cas en prevenció incendis forestals.
Conscients d'aquesta realitat l'any 2004 es va iniciar la redacció del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Montgó.
La directriu bàsica seguida en la redacció ha sigut l'adaptació de les directrius generals de prevenció d'incendis forestals a les característiques específiques del Montgó, i és una premissa fonamental el fet de fer compatible la necessària protecció i la defensa enfront dels incendis amb la conservació i la preservació dels valors ambientals del parc.
El pla va ser presentat per a la seua presa en consideració a la Junta Rectora el dia 31 de març de 2006.
Així mateix s'ha sotmés a informe de la direcció general competent en espais naturals.
Conforme amb l'anterior i a proposta de la directora general de Gestió de Medi Natural, resolc:
Article 1. Aprovació del pla i contingut
Aprovar el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Montgó, com a document director en la matèria en l'àmbit del parc
El pla està estructurat en quatre blocs
1. Anàlisi i diagnòstic: Inclou informació detallada dels incendis ocorreguts en l'àmbit. Anàlisi de risc conforme a paràmetres físics i antròpics i diagnòstic de la situació actual.
2. Pla d'actuacions per a la prevenció de la iniciació de les causes d'incendis: Incloent mesures normatives, de conciliació, difusió i de vigilància
3. Pla d'actuacions per a la prevenció de la propagació: Incloent propostes de millora de la xarxa viària, xarxa hídrica de suport a l'extinció i xarxa d'àrees de discontinuïtat del combustible forestal.
4. Memòria economicofinancera, elaborada amb un horitzó temporal de 10 anys.
Així mateix disposa d'una referència cartogràfica completa, dels diferents aspectes tractats en els blocs anteriors.
Tots els documents que componen el pla, elaborats per a una major operativitat exclusivament en format digital, estaran depositats en els serveis competents de la Conselleria de Territori i Habitatge, així com en els òrgans i oficines del parc.
Article 2. Autorització per al desplegament i l'execució
Facultar la directora general de Gestió del Medi Natural i el director general de Planificació i Ordenació Territorial, en l'àmbit de les seues atribucions, per a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al compliment del que disposa la present resolució.
Article 3. Caràcter subsidiari
Les disposicions contingudes en el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Montgó no tenen caràcter normatiu, i són subsidiàries en la seua aplicació tant del marc legislatiu propi del parc, en concret el Pla d'ordenació dels recursos naturals del parc aprovat segons Decret 180/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 4374 de data 08/11/02), com de la normativa general de prevenció d'incendis forestals.
Contra la present resolució que entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la publicació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Territori i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 4 de juny de 2006.. El conseller: Esteban González Pons.

linea