diari

DECRET 223/1999, de 15 de desembre, del Govern Valencià pel qual es modifica la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, creada mitjançant el Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Govern Valencià. [1999/X10618]

(DOGV núm. 3648 de 20.12.1999) Ref. Base de dades 3801/1999

DECRET 223/1999, de 15 de desembre, del Govern Valencià pel qual es modifica la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, creada mitjançant el Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Govern Valencià. [1999/X10618]
El Govern Valencià, a través del Pla per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 1997-2000, regula com mesura prioritària de conscienciació i sensibilització de la societat, la incorporació global des de la mateixa administració pública, de la dimensió d'igualtat d'oportunitats i la variable de gènere en les polítiques i accions de tots els departaments de la Generalitat Valenciana.
Per a vetllar per la correcta aplicació d'aquestes polítiques, el Govern Valencià, va crear la Comissió Interdepartamental entre Dones i Homes mitjançant el Decret 210/1997, de 10 de juliol, atribuint-li unes funcions, així com una composició determinada en l'article 3 del mencionat text normatiu.
A l'empara de l'article 31.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Govern Valencià s'ha vist modificada, a través del Decret 80/1999, de 23 de juliol, pel qual es configura el nombre i la denominació de les conselleries, i desapareix la fins aleshores Conselleria de Presidència.
Tenint en compte la nova organització del Govern Valencià, es va fer necessària l'assignació de les competències que escauen als nous òrgans que integren el Govern valencià, mitjançant el Decret 13/1999, de 30 de juliol, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Presidència i a les conselleries determinades competències i es deleguen competències en els vicepresidents del Govern Valencià i en el secretari general de la Presidència.
Per a adequar la composició de la Comissió Interdepartamental entre Dones i Homes, a la nova organització del Govern Valencià, de manera que la incorporació de la igualtat d'oportunitats i la perspectiva de gènere, implique tots els departaments de la Generalitat Valenciana, i fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta de la consellera de Benestar Social, i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 de desembre de 1999,
DECRETE
Article únic
Es modifica l'article 3 del Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, el qual queda redactat com segueix:
Article 3:
La Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes estarà composta pels següents membres:
– Presidència: la consellera o el conseller de Benestar Social.
– Vicepresidència: la directora o el director general de la Dona
– Vocals: un o una representant, amb rang al menys de director o directora general, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, així com de cada una de les restants conselleries que integren el Govern Valencià.
La Secretaria Administrativa de la Comissió serà exercida per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental dependent de la Sotssecretaria del Secretariat de Govern i Relacions amb les Corts, de la Vicepresidència segona.
La Comissió podrà acordar, quan els assumptes que es debatran ho facen necessari, l'assistència de persones de reconegut prestigi com a assessors, amb veu però sense vot.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera de Benestar Social perquè dicte les disposicions necessàries per al desenvolupament d'allò que s'ha establit en aquest decret.
Segona
Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de desembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La conselleria de benestar Social,

linea