diari

DECRET 133/2002, de 27 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 111/1996, de 5 de juny, quant a la formalització del lliurament a diversos ajuntaments dels trams de carreteres indicats en el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. [2002/9438]

(DOGV núm. 4328 de 04.09.2002) Ref. Base de dades 3844/2002

DECRET 133/2002, de 27 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 111/1996, de 5 de juny, quant a la formalització del lliurament a diversos ajuntaments dels trams de carreteres indicats en el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. [2002/9438]
Als efectes d'efectuar els canvis de titularitat de trams de carreteres de la Generalitat Valenciana a favor de diverses corporacions locals i complir allò establit per l'article 7 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, el Govern Valencià, mitjançant el Decret 111/1996, de 5 de juny, va acordar la desafectació del domini públic de la Generalitat Valenciana dels trams que es detallen en el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana com a objecte de lliurament a diverses corporacions locals.
El decret mencionat establia que el canvi de titularitat dels trams assenyalats s'hauria d'efectuar, amb la sol·licitud prèvia dels ajuntaments respectius, per mitjà de l'atorgament de les escriptures públiques corresponents.
Amb la finalitat d'agilitar els tràmits necessaris per a la formalització de la transferència dels trams mencionats i en aplicació del principi d'eficàcia administrativa es considera convenient que la formalització de les transferències per mitjà d'escriptura pública, a la qual fa referència el Decret 111/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, siga substituïda per la subscripció d'un document administratiu on es procedisca al lliurament definitiu del tram amb transmissió de la titularitat plena d'este a favor de l'ajuntament respectiu.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 27 d'agost de 2002,
DECRETE
Article únic
Modificar l'article 3 del Decret 111/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, que queda redactat de la manera següent:
«Article 3
Als efectes de procedir a la subscripció d'un document administratiu on es formalitze el lliurament definitiu del tram, amb transmissió de la titularitat plena d'este a favor de l'ajuntament respectiu, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports trametrà a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la descripció dels trams objecte de transferència amb indicació de superfície i propietaris confrontants».
València, 27 d'agost de 2002
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

linea