diari

DECRET 143/2002, de 3 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2002/9532]

(DOGV núm. 4330 de 06.09.2002) Ref. Base de dades 3872/2002

DECRET 143/2002, de 3 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2002/9532]
En els darrers anys ha sigut una trista notícia a la nostra societat la repetició de fets luctuosos en què la dona ha sigut víctima d'agressions físiques en el marc de relacions conjugals o sentimentals. Agressions que la majoria de les vegades ha desembocat en mort o lesions greus.
Davant d'estos comportaments que es produïxen amb bastant freqüència en l'actualitat; els poders públics no poden romandre impassibles, sinó que, adoptant un comportament actiu, han d'implicar-se d'una manera decidida i clara en una línia d'actuació que, procurant que estos successos no tornen a ocórrer, presten una atenció adequada a la víctima d'este tipus de violència en tots els àmbits possibles.
En consonància amb este paper actiu, el Govern Valencià, a banda d'haver aprovat el Pla de Mesures del Govern Valencià per a Combatre la Violència que s'exercix sobre les Dones, entén necessari aprofundir en esta línia d'actuació, i donar-li un nou i decidit impuls.
En consonància amb el que s'ha dit anteriorment, i a fi de coordinar les actuacions sectorials de les distintes conselleries del Govern Valencià les competències de les quals estan relacionades amb este àmbit, donant d'esta manera la resposta satisfactòria que exigix la societat valenciana; es considera adequada la creació d'una Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana.
En virtut del que s'ha exposat, d'acord amb l'establit en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, modificada per la Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la sessió del dia 3 de setembre de 2002.
DECRETE
Article 1. Creació
Es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria de Benestar Social, amb les funcions i la composició que es disposen en el present decret.
Article 2. Funcions
Per a dur a terme una coordinació adequada de les accions del Govern Valencià en matèria de violència domèstica, la Comissió Interdepartamental tindrà les funcions següents:
a) Establir directrius de coordinació de les distintes actuacions sectorials del Govern Valencià relacionades amb la violència domèstica exercida contra les dones.
b) Impuls, seguiment i avaluació del Pla de Mesures del Govern Valencià per a Combatre la Violència que s'Exercix sobre les Dones.
c) Estudi i proposta de noves mesures que ha d'adoptar el Govern Valencià, en el seu àmbit de competències respectiu, sobre assistència a les víctimes de violència domèstica.
d) Establir les directrius de col·laboració de l'actuació del Govern Valencià respecte de les que desenvolupen les restants administracions públiques en esta matèria.
e) Instar el Govern Valencià perquè propose a l'administració de l'estat aquelles mesures de la competència d'esta que incidisquen favorablement en la situació de les dones víctimes de violència domèstica.
f) Qualsevol altra funció relacionada amb l'àmbit de la seua competència.
Article 3. Composició
La Comissió estarà composta pels membres següents:
a) Presidència: el president de la Generalitat Valenciana, qui podrà delegar en el vicepresident del Govern Valencià.
b) Vicepresidència: el titular de la Conselleria de Benestar Social.
c) Vocals:
– El titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
– El titular de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
– El titular de la Conselleria de Sanitat.
– El titular de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
– Formarà part de la Comissió amb veu però sense vot la titular de la Direcció General de la Dona.
d) Secretari: el secretari general de la Conselleria de Benestar Social, que actuarà amb veu però sense vot.
Article 4. Secretaria Administrativa
La Comissió comptarà amb una Secretaria Administrativa, les funcions de la qual seran exercides per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de Presidència de la Generalitat Valenciana.
Article 5. Règim de funcionament
Les convocatòries de la Comissió, així com les actuacions de funcionament, es regiran pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats, així com pel que disposa el Decret 104/2002, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat Valenciana.
Article 6. Grups de treball
Per a millor compliment de les seues funcions, la Comissió podrà constituir grups de treball per a analitzar, dissenyar i coordinar estratègies d'actuació sectorials.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultats de desenvolupament
Es faculta el conseller de Benestar Social per a dictar totes les disposicions i instruccions que resulten necessàries per al desplegament, l'execució i el compliment del que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de setembre de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller de Benestar Social,

linea