diari

DECRET 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica. [2006/8572]

(DOGV núm. 5305 de 18.07.2006) Ref. Base de dades 3892/2006

DECRET 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica. [2006/8572]
L'evolució experimentada pels països desenvolupats en les últimes dècades, al mateix temps que ha contribuït a elevar la qualitat de vida dels ciutadans, ha ocasionat un increment de la contaminació ambiental i, en particular, de la produïda per sorolls i vibracions.
El soroll va ser reconegut oficialment com a agent contaminant al Congrés de Medi Ambient organitzat per Nacions Unides a Estocolm l'any 1972, i va ser considerat en els nostres dies com una forma important de contaminació, minvant la qualitat de vida. Les conseqüències de l'impacte acústic ambiental afecten cada vegada un nombre més gran de persones i en particular els habitants de les grans ciutats.
Els estudis realitzats en el marc del Sisé Programa Comunitari d'Acció en Matèria de Medi Ambient per a 2001-2010, Medi ambient 2010: el futur està en les nostres mans (Decisió núm. 1600/2002/CE del Parlament Europeu i del Consell), evidencien que, a Europa, el soroll representa un problema creixent que es calcula que afecta la salut i la qualitat de vida d'almenys el 25% de la població de la Unió.
En particular, en la Comunitat Valenciana, els estudis realitzats indiquen l'existència d'uns nivells de soroll per damunt dels límits màxims admissibles per organismes internacionals i per la Unió Europea.
Per la seua pròpia naturalesa, el soroll és un problema eminentment local, per la qual cosa la resposta pública ha de vindre fonamentalment de l'àmbit d'actuació de les administracions municipals.
Per la seua banda, la Unió Europea, mitjançant la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, pretén proporcionar una base per a desenvolupar i completar el conjunt de mesures comunitàries existent sobre el soroll emès per les principals fonts, en particular vehicles i infraestructures de ferrocarril i carretera, aeronaus, equipament industrial i d'ús a l'aire lliure i màquines mòbils, i per a desenvolupar mesures addicionals a curt, mitjà i llarg termini, contemplant per a això, l'aplicació progressiva de certes mesures, com l'elaboració de mapes de soroll, posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes i l'adopció de plans d'acció pels estats membres prenent com a base els resultats dels mapes de soroll.
La citada directiva va ser transposició a l'ordenament jurídic per la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, que aprecia la necessitat considerar el soroll ambiental com a producte de múltiples emissions que contribueixen a generar nivells de contaminació acústica poc recomanables, contemplant les mesures introduïdes en la citada directiva i amb la pretensió de dotar de major cohesió a l'ordenació de la contaminació acústica en l'àmbit estatal a Espanya.
Des d'aquesta perspectiva, es fa necessari adoptar no sols mesures correctives enfront del soroll i mesures de desenvolupament de programes d'educació ambiental dirigits a conscienciar els ciutadans de la necessitat minimitzar el soroll per a elevar el nivell de qualitat de vida, sinó també, de manera fonamental, mesures de planificació que eviten l'existència de nuclis amb un excessiu impacte acústic. En aquest sentit, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, inclou entre els principis d'actuació pública recollits en l'article 6, l'adopció de mesures per a elaborar i aplicar una planificació racional que tinga com a objecte l'ordenació acústica del municipi, distingint les àrees que requereixen una especial protecció per la sensibilitat acústica dels usos que en elles es desenvolupen, d'aquelles altres que estaran subjectes a una major intensitat sonora per les activitats que en les mateixes es desenvolupen.
Precisament, en línia amb els projectes comunitaris més nous, un dels aspectes més destacats de l'esmentada Llei és la regulació dels processos de planificació acústica, a la qual cosa contribueix la figura del Pla Acústic d'Acció autonòmica i, en el seu marc, de manera fonamental, en virtut de la concepció municipalista de la llei, els plans acústics municipals en els que s'integra un altre dels seus elements rellevants: els mapes acústics.
La finalitat d'aquests mapes consisteix a descriure de manera precisa l'estat acústic del municipi per a poder, a través del Programa d'Actuacions, adoptar aquelles mesures necessàries per a aconseguir minimitzar l'impacte acústic generat per les diverses activitats, millorant amb això la qualitat de vida dels ciutadans, autèntic objectiu de la 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
A això respon igualment el present decret, la finalitat del qual és la d'escometre el desplegament reglamentari de les previsions previstes en el títol III de l'esmentada Llei quant als plans i programes acústics.
Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 14 de juliol de 2006,
DECRETE
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
El present decret té com a objecte la regulació dels distints instruments de planificació i gestió acústica i l'establiment de procediments d'avaluació de diversos emissors acústics, de conformitat amb el que preveu la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Article 2. Definicions
A l'efecte del present decret, les definicions són les contingudes en l'annex I.
Article 3. Àmbit d'aplicació
El present decret s'aplicarà a tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Els instruments de planificació i gestió acústica regulats en aquest decret vincularan totes les administracions públiques i tots els ciutadans al territori de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Competències administratives
1. Correspon a l'administració de la Generalitat, en els termes establits en el present decret, l'exercici d'aquelles competències no atribuïdes expressament a l'administració Local per la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, així com per la legislació vigent en matèria de règim local i per la legislació sectorial aplicable, si és el cas.
2. Correspon a l'administració local, en els termes establits en aquest decret, l'exercici de les competències que expressament li atribueix la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, la legislació vigent en matèria de règim local i la legislació sectorial aplicable, si és el cas.
3. A fi de fer efectiu el principi de col·laboració tècnica i financera que correspon a les diputacions provincials de conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 4 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, les dites entitats posaran a disposició dels municipis els mitjans personals, instrumentals i financers que possibiliten el correcte desenvolupament de les competències d'aquests en matèria de protecció contra la contaminació acústica.
4. Les distintes administracions públiques exerciran de forma coordinada les competències que respectivament els corresponguen.
5. D'acord amb el que establix l'article 4 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en relació amb la seua disposició addicional primera, s'establix la següent distribució de competències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:
a) Correspon als ajuntaments de més de 100.000 habitants:
. L'elaboració, la revisió i l'aprovació dels mapes de soroll estratègics i la corresponent informació al públic, en els termes i terminis establits en la normativa bàsica estatal, així com la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 del present decret.
. Quan li corresponga, l'elaboració de la restant informació a què es refereix l'article 14.1 del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i la gestió del soroll ambiental, així com la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 del present decret.
. La delimitació de l'àrea o àrees acústiques integrades en aquests mapes
. L'elaboració i la revisió del pla d'acció en matèria de contaminació acústica corresponent a cada mapa estratègic de soroll i la corresponent informació al públic.
. L'execució de les mesures previstes en el pla.
b) En relació amb les infraestructures viàries i ferroviàries la competència de les quals siga local o autonòmica, correspon a l'òrgan de la corporació local corresponent, o a l'autonòmica amb competències en matèria d'ordenació de les infraestructures considerades grans eixos viaris i grans eixos ferroviaris:
. L'elaboració, la revisió i l'aprovació dels mapes estratègics de soroll i la corresponent informació al públic, en els termes i terminis establits en la normativa bàsica estatal, així com la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 del present decret.
. Quan li corresponga, l'elaboració de la restant informació a què es refereix l'article 14.1 del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i la gestió del soroll ambiental, així com la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 del present decret.
. La delimitació de les zones de servitud acústica i les limitacions derivades de la dita servitud, en els termes establits en l'article 10 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en relació amb el que disposa la disposició addicional tercera del present decret.
. La delimitació de l'àrea o àrees acústiques integrades en aquests mapes.
. L'elaboració i la revisió del pla d'acció en matèria de contaminació acústica corresponent a cada mapa estratègic de soroll i la corresponent informació al públic.
. L'execució de les mesures previstes en el pla.
c) Correspon a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient:
. L'aprovació dels mapes de soroll estratègics i els plans d'acció, a proposta de l'òrgan que els haja elaborat o revisat.
. La suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables en una àrea acústica.
. La recopilació de la informació a què es refereix l'article 5.4 del present decret, en els termes indicats en aquest, i la seua remissió al ministeri competent en matèria de medi ambient, en els terminis establits en l'article 14.1 del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i la gestió del soroll ambiental.
Article 5. Informació
1. D'acord amb el que establix l'article 5 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, les administracions públiques competents informaran al públic sobre la contaminació acústica i, en particular, sobre els mapes de soroll i els plans d'acció. S'aplicarà a la informació a què es refereix el present apartat la normativa vigent relativa al dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient.
2. Sense perjudici del que preveu el paràgraf anterior, les administracions públiques competents inseriran en els corresponents periòdics oficials anuncis en què s'informe de l'aprovació dels mapes de soroll i dels plans d'acció o programes d'actuació en matèria de contaminació acústica, i en els quals s'indiquen les condicions en què el seu contingut íntegre serà accessible als ciutadans.
3. Els ajuntaments facilitaran l'accés a la informació sobre contaminació acústica referent al seu terme municipal. Els ajuntaments han de remetre la dita informació a la conselleria competent en matèria de medi ambient, en els supòsits previstos en el present decret.
4. En aquest sentit, les autoritats competents per a la seua elaboració, d'acord amb el que establix l'article 4.5 del present decret, remetran a la conselleria competent en medi ambient la informació a què es refereix l'article 14.1 del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i la gestió del soroll ambiental, almenys amb un mes d'antelació a les dates indicades en aquest article, per a la seua remissió per l'òrgan autonòmic al ministeri competent en matèria de medi ambient dins dels terminis establits en aquest.
5. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà, al seu torn, sol·licitar la informació sobre contaminació acústica que crega necessari per a la seua més àmplia divulgació. Aquest òrgan disposarà d'un sistema d'informació en què s'inclouran les dades més significatives.
Article 6. Instruments de mesura
1. Conforme estableix l'article 10 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, els mesuraments dels nivells sonors es realitzaran utilitzant sonòmetres, sonòmetres integradors-promediadors i calibradors sonors que complisquen l'Ordre de 16 de desembre de 1998, per la qual es regula el control metrològic de l'estat sobre instruments destinats a mesurar nivells de so audible, en les seues diferents fases d'aprovació de model, verificació primitiva, verificació postreparació i verificació periòdica anual o aquella normativa que la substituïsca. Aquests instruments disposaran del certificat que acredite la seua verificació periòdica anual o postreparació, pels serveis de les administracions públiques competents o pels òrgans autoritzats per aquestes.
2. Els sonòmetres emprats en els mesuraments seran, almenys, de tipus 1.
Article 7. Condicions del mesurament
Les mesures que es realitzen en aplicació del present decret han de complir amb els requisits següents:
1. Calibratge. Els sonòmetres emprats en els mesuraments han de ser calibrats amb un calibrador de classe 1, abans i després de cada mesurament.
2. Resposta del detector sonor. Els mesuraments es realitzaran seleccionant en el sonòmetre el mode de resposta ràpida .Fast..
3. Condicions meteorològiques.
a) Els mesuraments en l'ambient exterior s'han d'efectuar sempre amb la pantalla antivent situada en el micròfon.
b) Quan l'operador responsable dels mesuraments considere que les condicions del vent, pluja o altres factors meteorològics poden afectar-les, ha de fer-ho constar en l'informe, valorant, si és el cas, la necessitat de realitzar el mesurament en condicions meteorològiques favorables.
4. El sonòmetre se situarà en una zona lliure d'obstacles i superfícies reflectores. En cas de realitzar-se a menys de 2 m. d'alguna façana, s'ha de corregir el valor resultant restant-li 3 dB(A) al mesurament en concepte de correcció per reflexió.
5. En aquelles situacions no regulades en el present decret, o que per les seues circumstàncies especials no permeten aplicar els procediments que s'hi definixen, el tècnic competent que realitze el mesurament i l'avaluació del nivell de soroll es regirà pel seu propi criteri i experiència, justificant tècnicament en l'acta de mesurament, el procediment adoptat, que en tot cas, ha de respectar el que disposa el present títol.
TÍTOL II
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
CapÍtol I
Disposicions generals
Article 8. Planificació acústica
La planificació acústica té com a objecte la identificació dels problemes i l'establiment de les mesures preventives i correctores necessàries per a mantindre els nivells sonors per davall dels previstos en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Article 9. Instruments de planificació i gestió acústica
D'acord amb l'article 18 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, els instruments de planificació i gestió acústica són:
a) Pla acústic d'acció autonòmica.
b) Plans acústics municipals.
c) Ordenances municipals.
d) Declaració de zones acústicament saturades.
CapÍtol II
Pla acústic d'acció autonòmica
Article 10. Objecte
El Pla acústic d'acció autonòmica tindrà com a objecte coordinar les actuacions de les administracions públiques en les seues accions contra el soroll, fomentar l'adopció de mesures per a la seua prevenció i la reducció de les emissions sonores per damunt dels màxims legalment previstos, conscienciar i formar els ciutadans i potenciar la investigació i la implantació de noves tecnologies per a aconseguir la reducció o l'eliminació de la contaminació acústica.
Article 11. Terminis d'elaboració i revisió
1. La Conselleria competent en medi ambient elaborarà el Pla acústic d'acció autonòmica, que serà aprovat pel Consell mitjançant un acord, amb el contingut establit en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
2. El mateix Pla acústic d'acció autonòmica establirà els terminis i la periodicitat de les seues revisions i actualitzacions.
CapÍtol III
Plans acústics municipals
Article 12. Objecte
D'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, els plans acústics municipals tenen com a objecte la identificació de les àrees acústiques existents al municipi segons l'ús que sobre aquestes existisca o estiga previst i de les seues condicions acústiques, així com l'adopció de mesures que permeten la progressiva reducció dels seus nivells sonors per a situar-los per davall dels previstos en la referida llei.
Article 13. Supòsits d'elaboració i àmbit territorial
1. D'acord amb el que establix l'article 22 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, han d'elaborar plans acústics municipals:
a) Els municipis de més de 20.000 habitants, els plans acústics dels quals inclouran tot el terme municipal.
b) La resta de municipis, si així ho decidixen mitjançant un acord del ple de la corporació municipal.
3. Els municipis han d'adoptar un pla acústic municipal d'àmbit zonal a les zones en què existisquen nombroses activitats destinades a l'ús d'establiments públics i nivells sonors produïts per la superposició de les múltiples activitats existents i per l'activitat de les persones que utilitzen aquests establiments, així com en aquelles zones tocant a vies de comunicació en què se superen en més de 10 dB(A) els nivells fixats en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, avaluats pel procediment establit en l'annex II del present decret. El Pla Acústic Municipal zonal contindrà les mesures oportunes per a disminuir el nivell sonor en l'ambient exterior fins a situar-lo per davall de tals valors.
4. Els municipis amb més de 20.000 habitants on concórreguen les circumstàncies descrites en l'apartat anterior podran donar prioritat en la seua tramitació als plans acústics municipals d'àmbit zonal.
Article 14. Contingut
1. Els plans acústics municipals constaran d'un mapa acústic i un programa d'actuació, que s'elaboraran d'acord amb el que establix l'annex III del present decret.
2. Els plans acústics municipals han de considerar i incloure totes les determinacions contingudes en els diferents instruments de competència autonòmica de planificació i gestió o estatal de prevenció i correcció acústica previstos en la normativa vigent que els afecten.
Article 15. Procediment d'aprovació
1. El procediment d'aprovació del Pla Acústic Municipal serà l'indicat en l'article 24 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
2. El Pla Acústic Municipal ha de basar-se en un projecte realitzat per tècnic competent, amb el contingut indicat en l'article anterior.
3. Una vegada redactat tal projecte, se sotmetrà a informació pública pel termini d'un mes mitjançant la publicació de diversos anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i en un dels diaris d'informació general de major difusió a la província. Així mateix, es donarà audiència a les associacions veïnals interessades i a les administracions que, en funció de les seues competències, poden resultar afectades.
4. Una vegada finalitzada la informació pública, l'ajuntament que ho promou remetrà a la conselleria competent en medi ambient el projecte de Pla Acústic Municipal junt amb els informes en què es pronuncien sobre les al·legacions o observacions presentades i que determinen justificadament la seua presa o no en consideració.
5. La Conselleria competent en medi ambient emetrà, en el termini d'un mes, un informe vinculant sobre el projecte de Pla Acústic Municipal. La seua falta d'emissió en el termini establit donarà lloc a la interrupció del procediment, d'acord amb el que establix l'article 42.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6. Una vegada rebut l'informe que es refereix l'apartat anterior, mitjançant un acord del ple de l'ajuntament, ha d'aprovar-se definitivament el Pla Acústic Municipal en el termini màxim de dos mesos.
7. L'acord d'aprovació del Pla Acústic Municipal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat i entrarà en vigor, llevat que s'hi dispose el contrari, l'endemà de la seua publicació.
8. L'ajuntament i la conselleria competent en medi ambient adoptaran les mesures necessàries per a donar difusió pública al Pla Acústic Municipal utilitzant per a això, entre altres mitjans, les xarxes informatives i telemàtiques existents. A l'efecte, l'ajuntament elaborarà un document de síntesi que contindrà com a mínim els croquis del mapa acústic i el resum de les mesures adoptades en el programa d'actuació, el qual serà remés a la conselleria competent en medi ambient en el termini d'un mes des de l'aprovació definitiva del Pla Acústic Municipal.
Article 16. Terminis d'elaboració i revisió
1. Els municipis de més de 20.000 habitants han de remetre el seu projecte de Pla Acústic Municipal a la conselleria competent en medi ambient, segons estableix l'article 15.4 del present decret, en els terminis establits en la disposició transitòria segona d'aquest decret.
2. El Pla Acústic Municipal ha de revisar-se i aprovar-se segons el procediment indicat en l'article anterior, almenys, cada 5 anys.
Article 17. Relació amb els instruments de planejament urbanístic
1. Els criteris establits en el present decret en matèria de protecció contra la contaminació acústica, així com la informació i les propostes continguts en els plans acústics municipals han de ser previstos en els distints instruments de planejament urbanístic o territorial, segons el que establix l'annex IV del present decret.
2. En el cas que canvie el planejament urbanístic en què es basa el Pla Acústic Municipal, aquest ha d'actualitzar-se, en el termini d'un any, en les àrees incloses en l'àmbit territorial de l'instrument de planejament.
Aquesta actualització serà aprovada per l'òrgan municipal competent, sense que això altere la necessitat de revisió de la totalitat del Pla Acústic Municipal en l'esmentat termini de 5 anys des de la seua aprovació inicial o, si és el cas, des de la seua última revisió.
CAPÍTOL IV
Ordenances municipals
Article 18. Ordenances municipals i planejament urbanístic
1. Correspon als ajuntaments aprovar ordenances en relació amb les matèries objecte de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, i les disposicions reglamentàries de desplegament d'aquelles.
2. Així mateix, els ajuntaments han d'adaptar les ordenances existents i el planejament urbanístic a les disposicions de les esmentades lleis i de les seues normes de desplegament.
En aquest sentit, les llicències i les autoritzacions dels ajuntaments i organismes que siguen necessàries per a la instal·lació, ampliació o modificació d'instal·lacions o activitats, no podran ser denegades per raons de contaminació acústica quan es preveja el compliment dels límits dels nivells d'emissió i recepció que els siguen aplicables d'acord amb la normativa autonòmica vigent en la matèria, llevat que un pla acústic municipal o una Zona Acústicament Saturada establisca uns més restrictius.
3. D'acord amb l'article 28.5 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, les ordenances locals podran tipificar infraccions en relació amb:
a) El soroll procedent d'usuaris de la via pública en determinades circumstàncies.
b) El soroll produït per les activitats domèstiques o els veïns, quan excedisquen els límits tolerables de conformitat amb els usos locals.
Article 19. Usos dominants de cada zona
1. L'òrgan municipal competent, d'acord amb la normativa bàsica de règim local, delimitarà els usos dominants de cada zona, d'acord amb la classificació establida en la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, a l'efecte de determinar els objectius de qualitat aplicables en aquestes zones.
2. Aquesta delimitació ha d'incloure's, al seu torn, en els ordenances municipals regulades en l'article anterior.
3. L'alteració dels usos o aprofitaments d'una zona deguda a canvis en el planejament urbanístic, implicarà la revisió de la delimitació dels usos dominants en l'àmbit territorial corresponent.
CAPÍTOL V
Zones acústicament saturades
Article 20. Definició i objecte
1. D'acord amb el que establix l'article 28 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, són zones acústicament saturades aquelles en què es produïxen uns elevats nivells sonors a causa de l'existència de nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics, a l'activitat de les persones que els utilitzen, al soroll del trànsit en les dites zones, així com a qualsevol altra activitat que incidisca en la saturació del nivell sonor de la zona.
2. Així, seran declarades zones acústicament saturades aquelles en què, encara que cada activitat individualment considerada complisca amb els nivells establits en la referida llei, se sobrepassen dues vegades per setmana durant tres setmanes consecutives o, tres alternes en un termini de 35 dies naturals, i en més de 20 dB(A), els nivells d'avaluació per sorolls en l'ambient exterior establits a la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica. El paràmetre que s'ha de considerar serà LA,eq,1h durant qualsevol hora del període nocturn i LA,eq,14h per a tot el període diürn.
3. Als efectes de comprovar aquestes condicions, s'elaborarà un estudi previ per tècnic competent, el qual s'ajustarà al que establix l'annex V del present decret.
4. La declaració de Zona Acústicament Saturada perseguirà la progressiva reducció dels nivells sonors a l'exterior fins a aconseguir els objectius de qualitat sonora que se'ls apliquen.
Article 21. Proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada
1. La proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada correspon a l'ajuntament, d'ofici o a petició de qualsevol particular, persona física o jurídica, pública o privada.
2. La proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada contindrà la informació següent:
a) L'estudi previ indicat en l'article anterior.
b) Definició dels límits geogràfics de la zona que es vol declarar com acústicament saturada.
c) Plànols a escala del municipi, on se situaran els punts en què s'haja realitzat el mesurament, les fonts de soroll identificades a la zona que contribuïxen a la superació dels objectius de qualitat, els usos predominants de la zona i qualsevol altra informació que es considere rellevant.
d) Proposta de les mesures correctores apropiades per a la reducció dels nivells sonors a la zona.
e) En cas que la gravetat de la situació així ho recomane, mesures cautelars que correspondria adoptar.
3. Entre altres, la proposta pot proposar l'adopció de les següents mesures correctores de la contaminació acústica o adoptar de manera immediata les mesures cautelars segons la gravetat de la situació, concretant el termini durant el qual romandran vigents i els mecanismes per al seguiment de la seua eficàcia:
a) Tallar el trànsit durant determinats períodes (coincidents amb aquells en què s'haja comprovat la superació dels objectius de qualitat).
b) Reducció de l'horari en què es duguen a terme les activitats que contribuïsquen a la superació.
c) Vigilància per agents de l'autoritat.
d) Suspensió de la concessió de llicències.
e) Remoció o suspensió de llicències per a taules en terrassa i carrer.
f) Limitadors de potència acústica, en aquells locals amb ambientació sonora.
g) Mesures de conscienciació mitjançant cartells, tríptics, etc., a la zona.
Article 22. Procediment de declaració de Zona Acústicament Saturada
1. Amb l'aprovació de la proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada, l'ajuntament iniciarà el procediment per a la seua declaració.
2. En el cas que la proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada incloga l'adopció immediata de mesures cautelars, aquestes podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seua adopció.
3. La proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada se sotmetrà a un període d'informació pública, a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el procediment o la part d'aquest que s'acorde. A l'efecte, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat i almenys en un dels diaris d'informació general de major difusió a la província, així com al tauler d'anuncis de l'ajuntament, en el qual s'assenyalarà el lloc d'exhibició i determinarà un termini per a formular al·legacions de 30 dies.
Així mateix, es donarà audiència, dins del període d'informació pública, a les organitzacions o associacions que representen col·lectius o interessos socials que puguen veure's afectats per la declaració, i, mitjançant notificació individualitzada, a les associacions veïnals o entitats que les agrupe.
4. Transcorregut el tràmit anterior i, si és el cas, modificada la proposta inicial en funció de les al·legacions preses en consideració, l'ajuntament remetrà, com a últim tràmit previ a la seua aprovació, la proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada a la conselleria competent en matèria de medi ambient, als efectes d'obtindre informe vinculant, que ha de ser emés en el termini màxim d'un mes. La Conselleria podrà sol·licitar els informes o traslladar la proposta a altres òrgans de l'administració autonòmica o d'altres administracions les competències dels quals puguen resultar afectades, als efectes que aporten les consideracions que estimen oportunes en el termini màxim de deu dies.
En cas de no emetre's l'informe de la conselleria competent en medi ambient en l'esmentat termini d'un mes, s'interromprà el procediment, d'acord amb el que establix l'article 42.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Si l'informe és contrari a la proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada, podrà sol·licitar que es complete el contingut d'aquesta, exigint, en cas de considerar-ho necessari, un nou tràmit d'informació pública.
5. La resolució que declare una zona com a zona acústica saturada s'adoptarà mitjançant un acord del ple de l'ajuntament competent de conformitat amb la normativa bàsica estatal, en el termini màxim d'un mes des de la remissió de l'informe favorable per part de la conselleria competent en medi ambient.
Quan alguna d'aquestes zones comprenga més d'un terme municipal, la seua declaració correspondrà, a proposta dels ajuntaments afectats, al conseller competent en matèria de medi ambient.
6. La declaració de Zona Acústicament Saturada es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat i entrarà en vigor, llevat que s'hi dispose una altra cosa, l'endemà de la seua publicació.
Article 23. Contingut i efectes de la declaració
1. La declaració de zona acústica saturada inclourà la seua delimitació i el règim d'actuacions que s'han de realitzar, i es pronunciarà sobre el manteniment o l'alçament de les mesures cautelars adoptades durant la tramitació del procediment.
A més, inclourà les mesures adoptades per a reduir els nivells de soroll, basades en les previstes en l'article 30 Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, els efectes esperats justificats tècnicament, els terminis i períodes en què aquestes seran adoptades i els mitjans per a fer-les efectives.
2. La declaració de Zona Acústicament Saturada habilitarà l'administració que haja procedit a declarar-la per a l'adopció de les mesures correctores establides en la dita declaració.
3. La declaració de Zona Acústicament Saturada portarà implícita l'obligació de fer un seguiment continu dels nivells sonors a la zona.
4. A la zona declarada acústicament saturada, l'ajuntament revisarà les llicències municipals i instruments d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions del corresponent àmbit territorial, amb l'objectiu de fer complir els condicionants establits per a la reducció progressiva dels nivells de recepció sonora i aconseguir els objectius de qualitat sonora establits per a aquesta. Així mateix, d'acord amb el que establix l'article 82.2 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, podrà decretar-se el tancament, sense més tràmit, d'aquelles activitats que funcionaren sense llicència municipal, amb audiència prèvia al titular de l'activitat per un termini de quinze dies, sense perjudici de les facultats de què disposen els òrgans de les administracions públiques, en l'àmbit de les seues respectives competències, d'acord amb el que establix l'article 34.c) de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
5. L'ajuntament i la conselleria competent en medi ambient adoptaran les mesures necessàries per a donar difusió pública a la declaració de Zona Acústicament Saturada utilitzant per a això, entre altres mitjans, les xarxes informatives i telemàtiques existents. A l'efecte, l'ajuntament elaborarà un document de síntesi que contindrà, com a mínim, la delimitació geogràfica de la Zona Acústicament Saturada, el resum de les mesures correctores adoptades i el termini previst de vigència, el qual serà remès a la Conselleria competent en medi ambient en el termini d'un mes des de la declaració de Zona Acústicament Saturada. En els supòsits en què la Zona Acústicament Saturada comprenga més d'un terme municipal, cada ajuntament elaborarà el seu propi document de síntesi, que serà remés en el mateix termini i amb el mateix contingut a la conselleria competent en medi ambient.
Article 24. Vigència
1. Les mesures adoptades en la declaració de Zona Acústicament Saturada es mantindran en vigor mentre no quede acreditada la disminució dels nivells sonors, mitjançant informe tècnic.
2. Aquest informe tècnic s'ha de basar, almenys, en un període d'estudi d'un any sense que s'hagen tornat a repetir les circumstàncies que van fonamentar la declaració. Excepcionalment, si les superacions tenen caràcter estacional, podrà acreditar-se la disminució dels nivells sonors mitjançant l'estudi corresponent a un període inferior, que s'adeqüe a aquesta estacionalitat.
3. La proposta de cessament de la declaració de Zona Acústicament Saturada se sotmetrà a un període d'informació pública, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat i, almenys, en un dels diaris d'informació general de major difusió a la província, així com al tauler d'anuncis de l'ajuntament, pel termini d'un mes, establint el lloc d'exhibició de l'expedient. Així mateix, es donarà audiència dins del període d'informació pública, mitjançant la notificació individualitzada, a les associacions veïnals o entitat que les agrupe.
4. El cessament de la declaració de Zona Acústicament Saturada es resoldrà, segons els casos, pel ple de l'ajuntament o pel conseller competent en matèria de medi ambient, publicant-se en el Diari Oficial de la Generalitat. En el primer cas, el cessament ha de ser notificat a la conselleria competent en medi ambient en el termini de vint dies des de la data en què es resolga.
5. En la resolució de cessament, i a fi de no veure reproduïdes les circumstàncies que van motivar la declaració de la zona com acústicament saturada, s'inclourà un programa d'actuacions amb el contingut establit en l'article 23.2 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Article 25. Procediment abreujat per al supòsit de repetir-se les circumstàncies
Una vegada resolt el cessament de la declaració de Zona Acústicament Saturada i constatada una nova superació de nivells que, conforme a l'article 28 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, motive una nova declaració de Zona Acústicament Saturada en la mateixa zona, s'utilitzarà el mateix procediment descrit, si bé podrà obviar-se el tràmit d'informació pública de la proposta.
TÍTOL III
REGULACIÓ DEL SOROLL PRODUÏT
PER INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT
Article 26. Procediments d'avaluació del soroll i les vibracions
1. El soroll produït per les infraestructures de transport en l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'avaluarà seguint els procediments i els criteris establits en l'apartat A) de l'annex VI del present decret.
2. Les vibracions produïdes per les infraestructures de transport en l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'avaluaran seguint els procediments i els criteris establits en l'annex III del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'establixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.
Article 27. Mesures preventives
1. Els projectes de noves infraestructures han d'incloure les mesures encaminades a complir els objectius de qualitat establits en la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, sempre que aquests siguen viables tècnicament i econòmicament.
Igualment, aquests projectes han d'incloure les mesures encaminades a complir els nivells de vibracions establits a la taula 1 de l'annex III de la referida llei, sempre que aquests siguen viables tècnicament i econòmicament.
2. En tot cas, els projectes han de contindre un estudi acústic que avalue l'impacte de la infraestructura sobre el seu entorn i justifique la utilització de la millor tecnologia disponible de protecció contra sorolls i vibracions, segons la definició que de la mateixa establix l'annex I, i d'acord amb l'apartat B de l'annex VI del present decret. Aquest estudi acústic ha d'anar signat per tècnic competent i estarà contingut en l'estudi d'impacte ambiental de la infraestructura.
3. Quan es pose en ús, es comprovarà el nivell sonor transmés a l'entorn. En cas que se superen en més de 10 dB(A) els objectius de qualitat, es revisaran i modificaran les mesures correctores per a evitar tal superació.
Article 28. Pla de millora de la qualitat acústica
1. En el cas que la presència d'una infraestructura de transport ocasione una superació en més de 10 dB(A) dels nivells fixats a la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, avaluats pel procediment establit en l'apartat A) de l'annex VI d'aquest decret, l'administració pública competent en l'ordenació del sector adoptarà un pla de millora de la qualitat acústica, que continga les mesures correctores que s'han d'adoptar per a la reducció dels nivells sonors per davall d'aquests nivells.
2. A l'efecte de l'elaboració del Pla de millora de la qualitat acústica, s'entendrà que és administració pública competent en l'ordenació del sector aquella que siga titular de la infraestructura en qüestió, siga l'administració estatal, autonòmica o alguna de les entitats que integren l'administració local.
Si la titularitat de la infraestructura és de l'administració autonòmica, serà òrgan competent per a l'elaboració del Pla de millora de la qualitat acústica la conselleria amb competències en matèria d'infraestructures.
3. El Pla de millora de la qualitat acústica inclourà les mesures necessàries per a reduir els nivells sonors a la zona afectada, segons el seu ús dominant, per davall de l'esmentada referència. Per a això, s'ha de fer ús de les millors tecnologies disponibles, d'acord amb la definició establida en l'annex I del present decret.
4. El Pla de millora de la qualitat acústica pot incloure, segons les circumstàncies, alguna de les següents mesures, o aquelles altres que es consideren adequades:
a) Prohibició de la circulació d'alguna classe de vehicles amb possibles restriccions de velocitat durant determinats intervals horaris en què la circulació siga més intensa.
b) Utilització de mescles asfàltiques acústicament absorbents per a la banda de rodament del paviment.
c) Posada en servei de transports públics especialment silenciosos, com els elèctrics, de gas, mixtos i semblants.
d) Condicionament acústic dels túnels, especialment a les seues embocadures.
e) Utilització de pantalles acústiques de diverses formes i materials, segons els casos, que queden en la mesura que siga possible integrades, en l'entorn.
f) Quantes mesures de gestió de trànsit es consideren oportunes.
5. En el cas que les mesures econòmicament i tècnicament viables no aconseguiren reduir els nivells sonors per davall dels establits en l'apartat 1 d'aquest article, els sectors del territori afectats el funcionament o desenvolupament de les infraestructures de transport, així com els sectors de territori situats en l'entorn d'aquestes infraestructures, existents o projectades, podran quedar gravats per servituds acústiques, delimitades en els mapes de soroll, d'acord amb el que establix l'article 10 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.
Article 29. Procediment de tramitació del Pla de millora de la qualitat acústica
1. La comprovació de la superació dels nivells sonors, segons el procediment indicat en l'apartat 1 de l'article anterior, serà duta a terme, d'ofici o a instància de part, per l'administració competent en l'ordenació del sector que es tracte, d'acord amb el que establix l'apartat 2 de l'esmentat article. A l'efecte, s'admetrà la presentació per part de persona interessada d'un estudi signat per tècnic competent realitzat segons aquest procediment.
2. Comprovada la superació dels nivells sonors establits, l'administració competent en l'ordenació del sector avaluarà l'aplicació de les millors tècniques disponibles per a la reducció dels nivells sonors a la zona afectada. A partir dels resultats, s'elaborarà per tècnic competent, i s'aprovarà per l'òrgan competent en l'ordenació del sector, una proposta de Pla de millora de la qualitat acústica, que inclourà les mesures correctores que s'han d'adoptar, la seua justificació tècnica, els recursos destinats, la reducció esperada dels nivells sonors i el termini d'execució de les mesures correctores.
3. Aquesta proposta se sotmetrà a un període d'informació pública a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el procediment. A l'efecte, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat i, almenys, en un dels diaris d'informació general de major difusió a la província, assenyalant el lloc d'exhibició de l'expedient i determinant un termini per a formular al·legacions, no superior a 30 dies.
4. De forma simultània, es donarà audiència, dins del període d'informació pública, als òrgans de les administracions públiques i les organitzacions i entitats representatives d'interessos que poden resultar afectats pel pla, perquè puguen igualment realitzar les consideracions que estimen oportunes en el termini de 30 dies.
5. Finalitzada la informació pública, l'organisme que ho promoga remetrà a la conselleria competent en medi ambient la proposta de Pla de millora de la qualitat acústica juntament amb els informes en què es pronuncie sobre les al·legacions o observacions presentades i que determinen justificadament la seua presa o no en consideració.
La conselleria competent en medi ambient emetrà, en el termini d'un mes, un informe vinculant sobre la proposta del pla de millora de la qualitat acústica.
6. Després de rebre l'informe a què es referix l'apartat anterior, i, si és el cas, modificada la proposta de Pla de millora de la qualitat acústica, l'òrgan competent en l'ordenació del sector ha d'aprovar definitivament el Pla de millora de la qualitat acústica en el termini màxim de dos mesos. L'acord d'aprovació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat.
7. Una vegada aprovat el Pla de millora de la qualitat acústica, s'iniciarà l'execució de les mesures correctores previstes, de conformitat amb els terminis d'execució que establisca el mateix pla.
Article 30. Disciplina ambiental i règim sancionador
L'incompliment de les obligacions establides en aquest decret se sancionarà de conformitat amb el que establix el títol V de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, i en el capítol IV de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Modificacions del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'establixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis
1. Es modifica el tercer paràgraf de l'apartat 4.1.1 de l'annex II del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, que queda redactat en els termes següents:
.. Es repetirà el mesurament, almenys, en tres punts diferents, de cada una de les dependències, el més allunyats possible entre ells. Els punts de mesurament han d'estar situats almenys a 1,5 metres de les parets. Si per les dimensions de la dependència açò no és possible, el punt de mesurament se situarà al centre de la dependència..
2. Es modifica el segon i tercer paràgraf de l'apartat 4.2 de l'annex II del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'establixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, que queda redactat en els termes següents:
.. Si el soroll és uniforme, han de realitzar-se, almenys, 3 mesuraments, d'una durada mínima d'1 minut, amb intervals mínims entre mesures d'1 minut, en cada un dels punts de mesurament.
. Si el soroll és variable, han de realitzar-se, almenys, 3 sèries de mesuraments, amb 3 mesuraments en cada sèrie d'una durada mínima de 5 minuts, amb intervals mínims entre cada sèrie de 5 minuts, en cada un dels punts de mesurament..
3. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 5.1 de l'annex II del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, que queda redactat en els termes següents:
.És necessari realitzar un mesurament previ i un altre posterior del nivell de soroll de fons (ambiental) existent sense la font de soroll que s'ha d'estudiar en funcionament. Cada mesura ha de tindre una durada mínima de 5 minuts i ha de realitzar-se en la mateixa dependència on es mesure la font de soroll que s'ha d'estudiar. Entre la mesura prèvia i posterior del soroll de fons no ha d'existir una diferència superior als 3 dBA, prenent-se com a valor de referència la mitjana d'ambdues. En cas contrari, i a criteri del tècnic degudament justificat, ha de triar la que siga més representativa de la situació.
Si la diferència entre el nivell de soroll ambiental i la font de soroll en funcionament està compresa entre 3 i 10 dB(A), han d'efectuar-se correccions d'acord amb l'equació següent:
4. Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'annex IV del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, que queda redactat en els termes següents:
.Podrà utilitzar-se com a índex per a valorar l'aïllament a soroll aeri, la diferència de nivells Dw, sempre que el temps de reverberació no supere el valor de 0,5 s en cap de les bandes de terç de huitena en els assajos..
Segona. Municipis de més de 100.000 habitants
Aquells municipis que, per raó del que establix la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, hagen d'elaborar mapes estratègics de soroll i plans d'acció, poden adaptar el contingut d'aquests en exigir per als plans acústics municipals, dins dels terminis establits en el present decret. En tot cas, el Pla Acústic Municipal ha d'avaluar el valor de LAeq, D i LAeq, N, segons es definixen en el present decret.
Tercera. Servituds acústiques i aïllaments acústics
1. La delimitació de les zones de servitud acústica, d'acord amb el que establix la normativa bàsica estatal, i la determinació de les limitacions aplicables en aquestes, estarà orientada a compatibilitzar, en la mesura que es puga, les activitats consolidades en aquestes zones de servitud amb les pròpies de les infraestructures i equipaments que les justifiquen.
2. Quan dins d'una zona de servitud acústica delimitada, com a conseqüència de la instal·lació d'una nova infraestructura o equipament, existisquen edificacions preexistents, en la declara-ció d'impacte ambiental que es formule s'especificaran les mesures que resulten econòmicament proporcionades tendents perquè s'aconsegueixen a l'interior d'aquestes edifi-cacions uns nivells d'immissió acústica compatibles amb l'ús característic d'aquestes.
A l'efecte de l'aplicació d'aquesta disposició, s'entendrà que una edificació té caràcter preexistent quan la llicència d'obres que l'empare siga anterior a l'aprovació de la corresponent servitud acústica, i que una infraestructura és nova quan el seu projecte s'haja aprovat amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret.
3. Les autoritzacions i llicències necessàries per a la posada en funcionament de noves activitats, instal·lacions i edificacions a zones de servitud acústica, han d'exigir un aïllament acústic tal que permeta aconseguir en aquestes els nivells de recepció interns establits a la taula 2 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, i els nivells de vibracions establits en la taula 1 de l'annex III de la mateixa llei.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Pla acústic d'acció autonòmica
El pla acústic d'acció autonòmica serà aprovat en el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor del present decret.
Segona. Plans acústics municipals
Els municipis de més de 20.000 habitants han de remetre el seu projecte de Pla Acústic Municipal a la conselleria competent en medi ambient, segons establix l'article 15.4 del present decret, abans de les dates següents:
a) El 31 de desembre de 2007, aquells la població dels quals censal supere els 100.000 habitants.
b) El 30 de novembre de 2008, aquells la població dels quals censal es trobe entre 50.000 i 100.000 habitants.
c) El 31 d'octubre de 2009, aquells la població dels quals censal es trobe entre 30.000 i 50.000 habitants.
d) El 30 de setembre de 2010, aquells la població dels quals censal es trobe entre 20.000 i 30.000 habitants.
Tercera. Ordenances municipals
Sense perjudici del que establix la disposició transitòria segona del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, els ajuntaments han d'adaptar allò que han disposat les seues ordenances municipals als criteris establits en aquest Decret i en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, i el seu desplegament reglamentari, en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest decret.
En el mateix termini, de conformitat amb el que establix l'article 19 del present decret, han de delimitar els usos dominants de cada zona d'acord amb la classificació establida en la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, que s'inclouran en la corresponent ordenança municipal reguladora en matèria de contaminació acústica.
Quarta. Instruments de planejament
En aquells municipis de més de 20.000 habitants i mentre no s'haja aprovat el Pla Acústic Municipal, els instruments de planejament han d'incloure per a la seua tramitació un estudi acústic amb els requisits establits en l'apartat B) de l'annex IV.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta els consellers amb competències en matèries de medi ambient, obres públiques, indústria, urbanisme i transport per a dictar, en l'àmbit de les seues respectives competències, les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest decret.
Segona
S'autoritza el conseller amb competències en matèria de medi ambient per a modificar mitjançant una ordre el contingut dels annexos I, II, III i VI d'aquest decret.
Tercera
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Castelló de la Plana, 14 de juliol de 2006.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
ANNEX I
Definicions
Decibel: escala convinguda habitualment per a mesurar la magnitud del so. El nombre de decibels d'un so equival a 10 vegades el valor del logaritme decimal de la relació entre l'energia associada al so i una energia que es pren com a referència.
Avaluació: qualsevol mètode que permeta mesurar, calcular, predir o estimar el valor d'un indicador de soroll o l'efecte nociu corresponent.
Fast: És una característica del detector que indica que el temps de resposta d'aquest és 125 ms (resposta ràpida).
LAeq,T: nivell sonor continu equivalent. Es defineix en la norma ISO 1996 com el valor del nivell de pressió en dB en ponderació A, d'un so estable que en un interval de temps T, posseeix la mateixa pressió sonora quadràtica mitjana que el so que es mesura i el nivell del qual varia amb el temps.
LAE: Nivell d'exposició sonora. Representa el nivell continu sonor equivalent ponderat A, d'un so l'energia sonora del qual es concentrara en el temps d'1 segon.
LAeq,D: Nivell equivalent diürn. És el nivell sonor continu equivalent ponderat A, determinat al llarg de l'horari diürn establit en el present decret. També es pot representar com LA eq, 14 h.
LAeq,N: Nivell equivalent nocturn. És el nivell sonor continu equivalent ponderat A, determinat al llarg de l'horari nocturn establit en el present decret. També es pot representar com LA eq, 10 h.
Nivell de recepció: és el nivell de pressió acústica existent en un determinat lloc, originat per una font sonora que funciona en un emplaçament diferent. Aquest paràmetre constituïx un índex d'immissió
.
Mapa acústic: és un mapa de soroll, elaborat segons les especificacions contingudes en el present decret. Constituïx un instrument integrant dels plans acústics municipals i el seu objecte serà analitzar els nivells de soroll existents en l'àmbit territorial del PAM i proporcionar informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústiques.
Mapa de soroll: la presentació de dades sobre una situació acústica existent o pronosticada segons un indicador de soroll, en la qual s'indicarà el que sobrepassa de qualsevol valor límit pertinent vigent, el nombre de persones afectades en una zona específica o el nombre d'habitatges exposats a determinats valors d'un indicador de soroll en una zona específica.
Mapa estratègic de soroll: mapa de soroll, elaborat d'acord amb la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, i el seu desplegament reglamentari, referent a aglomeracions, grans eixos viaris, grans eixos ferroviaris o grans aeroports (segons queden definits en la dita llei). Tal com s'establix l'esmentada llei, és un mapa dissenyat per a poder avaluar globalment l'exposició al soroll en una zona determinada, a causa de l'existència de distintes fonts de soroll o per a poder realitzar prediccions globals per a la dita zona. En la preparació i la revisió d'aquests mapes s'aplicaran els indicadors de soroll Lden i Lnight. Podran presentar-se al públic en forma de gràfics, dades numèriques en quadres o dades numèrics en format electrònic.
Millor tècnica disponible: aquella que siga desenvolupada a una escala que permeta la seua aplicació en condicions econòmiques i tècnicament viables, prenent en consideració els costos i els beneficis, sempre que el titular puga tindre accés a aquestes en condicions raonables, i que es consideren les més eficaces per a aconseguir un alt nivell general de protecció del medi ambient en el seu conjunt i de la salut de les persones.
Objectius de qualitat: als efectes d'aquest decret i d'acord amb l'article 12 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, es consideren com a tals els nivells de recepció externs establits en la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Període diürn: el comprès entre les 08.00 i les 22.00 hores.
Període nocturn: qualsevol interval comprés entre les 22.00 i les 08.00 hores del dia següent.
Plans acústics municipals (PAM): instruments de planificació i gestió acústica, que tenen com a objecte la identificació de les àrees acústiques existents en el seu àmbit territorial segons l'ús que sobre aquestes existisca o estiga previst i les seues condicions acústiques, així com l'adopció de mesures que permeten la progressiva reducció dels seus nivells sonors per a situar-los per davall dels previstos en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Plans acústics municipals d'àmbit zonal: instruments de planificació i gestió acústica, semblants als PAM però referits a un àmbit territorial menor.
Pla d'acció en matèria de contaminació acústica: els plans encaminats a afrontar les qüestions relatives a soroll i als seus efectes, inclosa la reducció del soroll si fóra necessari, elaborat d'acord amb la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, i el seu desplegament reglamentari, referent a aglomeracions, grans eixos viaris, grans eixos ferroviaris o grans aeroports (segons queden definits en la dita llei).
Pla de millora de qualitat acústica de les infraestructures de transport: instrument de planificació que s'ha de realitzar per l'administració competent en l'ordenació del sector en el supòsit que la presència d'una infraestructura de transport ocasione una superació en més de 10 dB(A) dels límits fixats en la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, pel procediment establit en el present decret.
Programa d'actuació: instrument integrant dels plans acústics municipals l'objecte dels quals és establir les mesures que s'han d'adoptar per a millorar la qualitat acústica en l'àmbit territorial del Pla Acústic Municipal
Soroll: és qualsevol so que moleste o incomode els sers humans, o que produïx o té l'efecte de produir un resultat psicològic i fisiològic advers sobre aquests.
Sonòmetre: instrument proveït d'un micròfon amplificador, detector de RMS, integrador-indicador de lectura i corbes de ponderació, que s'utilitza per a mesurament de nivells de pressió sonora.
Zones acústicament saturades (ZAS): les declarades com a tals pels corresponents ajuntaments per produir-s'hi uns elevats nivells sonors a causa de l'existència de nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics, a l'activitat de les persones que els utilitzen, al soroll del trànsit en les dites zones així com a qualsevol altra activitat que incidisca en la saturació del nivell sonor de la zona.
Zones de servitud acústica: sectors del territori delimitats en els mapes de soroll, en els quals les immissions poden superar els objectius de qualitat acústica aplicables a les corresponents àrees acústiques i on es podran establir restriccions per a determinats usos del sòl, activitats, instal·lacions o edificacions, amb la finalitat, almenys, de complir els valors límits d'immissió establits per a aquells.
ANNEX II
Procediment d'avaluació dels nivells sonors, alS efecteS de
diagnosticar la necessitat elaborar un pla acústic municipal d'àmbit zonal
El procediment d'avaluació dels nivells sonors per a determinar la superació en més de 10 dB(A) dels objectius de qualitat sonors, que determine la necessitat d'elaborar un pla acústic municipal d'àmbit zonal, serà el que seguix:
1. Els paràmetres que s'han de mesurar seran LA eq,D per a tot el període diürn i LA eq,N per a tot el període nocturn.
2. Les condicions del mesurament seran les següents:
. Es realitzaran mesuraments amb sonòmetres que complisquen les característiques dels articles 6 i 7.
. El micròfon s'orientarà cap als focus de soroll amb una lleugera inclinació cap amunt (d'uns 30-45º).
. El sonòmetre se situarà preferiblement sobre trípode.
3. La localització dels punts de mesurament, ha de triar-se segons la zona on se situen les fonts de soroll:
a) En general, els punts de mesurament han de ser localitzats tenint en compte aquells punts on el nivell sonor siga més elevat i situar-se a una altura entre 3 i 11 metres del sòl, i en una zona lliure d'obstacles i superfície reflectora.
b) No obstant això, si les característiques de la zona dificulten el fet de situar correctament el micròfon del sonòmetre, se seguiran les recomanacions següents:
b).1. En les edificacions. A l'exterior de les edificacions (balcons, terrasses) els punts de mesurament se situaran, almenys, a 1,5 metres del sòl i el més allunyat possible de la façana (a ser possible, a 2 metres).
b).2. A nivell de carrer. Al carrer es localitzaran els punts de mesurament almenys a 2 metres de les façanes pròximes.
b).3. En camp obert. En camp obert es localitzaran els punts de mesurament almenys a 10 metres de la font de soroll, a una altura preferentment entre 3 i 11 metres i mai inferior a 1,5 metres del sòl.
4. S'ha d'indicar clarament on s'ha ubicat el micròfon del sonòmetre: altura respecte al sòl, posició, etc.
5. Obtenció del nivell d'avaluació:
. En general i segons el període que s'estiga caracteritzant, el nivell d'avaluació serà:
LA eq,D en el període diürn
LA eq,N en el període nocturn.
. Si s'ha situat el micròfon a menys de 2 metres d'una superfície reflectora, ha d'aplicar-se la correcció de l'article 7.4.
S'entendrà que se superen en més de 10 dB(A) els objectius de qualitat sonora quan es comprove que el nivell d'avaluació obtingut supera en més de 10 dB(A) aquests nivells sonors, més d'una vegada per setmana durant tres setmanes consecutives.
ANNEX III
Mapes acústics i programes d'actuació
A). Mapa acústic
El mapa acústic del municipi consistirà en la representació gràfica dels nivells de soroll existents al municipi, a fi d'analitzar-los i aportar la informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica.
Aquesta representació gràfica complirà els requisits següents:
. El mapa contindrà tota la informació que s'exposa en aquest apartat, organitzada en capes, de manera que siga fàcilment llegible i identificable.
. Es realitzarà mitjançant ferramentes informàtiques que permeten la seua consulta i maneig i, si és el cas, la impressió en paper.
. Els plànols que continguen el mapa estaran a escala de dibuix mínima d'1:10.000.
. Georeferenciat, indicant l'escala cartogràfica.
Si es disposa de dades suficients que permeten caracteritzar la situació acústica de zones del municipi mitjançant mètodes predictius, s'empraran els recomanats en la Directiva 49/2002/CE o aquells que el govern adopte com a oficials. No obstant això, i addicionalment al que s'hi ha indicat, s'han de representar, almenys, el nivell equivalent ponderat per a tot el període diürn (LA eq,D) i per a tot el període nocturn (LA eq,N). En tot cas, aquests models han de ser validats mitjançant mesurament en punts representatius de la zona modelitzada.
Per a caracteritzar els nivells sonors a les zones en què no es dispose de dades o si és el cas, validar els models aplicats, es duran a terme mesuraments segons les indicacions següents:
. Els mesuraments es realitzaran amb sonòmetres que complisquen el que establixen els articles 6 i 7 del present decret.
. El micròfon del sonòmetre se situarà a una altura mínima d'1,5 m., evitant obstacles que puguen apantallar el so.
. Si s'identifica com a principal font de soroll l'existència d'infraestructures de transport, se seguiran les indicacions de l'apartat A de l'annex VI.
. El paràmetre que s'ha de mesurar serà el nivell equivalent ponderat, per a tot el període diürn (LA eq,D) i per a tot el període nocturn (LA eq,N). Es podran emprar tècniques de mostratge, degudament justificades.
. Els punts de mesurament, es triaran segons les àrees diferenciades per l'ús existent o previst:
a) En les principals vies de comunicació, se situaran als carrers triats segons la intensitat del trànsit.
b) En àrees residencials i comercials i àrees especialment protegides pel seu valor mediambiental, els punts es determinaran mitjançant quadrícules. Com a norma general, la diferència de nivells de pressió sonora entre punts de mesurament adjacent no ha de ser major que 5 dB(A). Si significativament són trobades majors diferències, seran usats punts intermedis, mitjançant una quadrícula més xicoteta.
c) En àrees de sòl no urbanitzable, àrees d'ús terciari, als centres històrics i àrees d'ús sanitari i docent serà suficient amb obtindre el nivell d'avaluació del punt on el nivell sonor siga més elevat.
Si es tracta de municipis turístics amb pronunciada variació estacional en els seus nivells sonors, es distingirà entre la situació acústica vacacional i l'habitual durant la resta de l'any.
La representació dels nivells sonors obtinguts es farà mitjançant corbes isòfones que delimitaran bandes en intervals de 5 dB(A) segons l'escala de color indicada en la norma ISO-1996. Al seu torn, es representaran els punts en què hagen sigut realitzats mesuraments.
Sobre el mapa acústic, s'identificaran les fonts sorolloses, tant activitats com infraestructures.
Serà necessari representar sobre el mapa la classificació (sòl no urbanitzable, urbanitzable i urbà) i qualificació (usos detallats) urbanística del municipi, a fi d'establir les àrees que s'especifiquen en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, i en la Llei 37/2003, de 17 de desembre, del Soroll, segons l'ús predominant de cada zona. Aquestes àrees són:
. Sectors afectats a sistemes generals d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que els reclamen.
. Principals vies de comunicació, distingint els carrers segons els nivells d'intensitat sonora.
. Àrees residencials.
. Àrees d'ús terciari, distingint:
a) Ús industrial.
b) Ús recreatiu i d'espectacles.
c) Ús comercial.
. Àrees especialment protegides per estar destinades a usos sanitaris i docents i culturals.
. Àrees especialment protegides pels valors mediambientals que residixen en aquestes i que necessiten estar preservades de la contaminació acústica (quan procedisca).
. Àrees dels centres històrics.
Cada una d'aquestes àrees, ha de quedar caracteritzada segons els nivells de soroll existents en aquesta.
Així mateix, s'han d'identificar les zones en què els nivells sonors superen els objectius de qualitat que li corresponguen i quan els se superen, en bandes de 5 dB(A).
Es considera que el mapa acústic representa la situació acústica general del municipi al llarg d'un any, per tant, servirà per a acreditar el compliment o incompliment dels objectius de qualitat sonors.
B). Programa d'actuació
El Programa d'actuació contindrà, si és el cas, les mesures que s'han adoptar per a millorar la situació acústica del municipi. Sobre la base de la informació proporcionada pel mapa acústic, inclourà, almenys, les mesures següents:
. Ordenació de les activitats generadores de soroll implantades o que s'implantaran.
. Regulació del trànsit rodat.
. Programes de minimització de la producció i transmissió de sorolls.
. Establiment de sistemes de control de soroll.
. Qualssevol altres que es consideren adequades per a reduir els nivells sonors.
L'aprovació d'una ordenança municipal del soroll podrà considerar-se una mesura de millora.
S'ha d'exposar clarament la delimitació de les zones en què s'aplicaran les dites mesures, així com l'instant en què s'aplicaran i quina vigència tindran. Si és el cas, pot indicar-se que la vigència serà indefinida mentre no s'aconseguisquen uns nivells sonors determinats.
Ha de proposar-se un pla de seguiment de l'efectivitat d'aquestes mesures correctores, mitjançant el mesurament en continu dels nivells sonors (monitoritzat) o mitjançant campanyes de mostratge programades.
ANNEX IV
Instruments de planejament urbanístic
Es distingixen dos casos:
A). Municipis amb obligació de realitzar un PAM (> 20.000 habitants)
En aquest cas, l'instrument de planejament que s'estiga tramitant i en especial, el planejament general del municipi, han d'incloure en el seu disseny la informació i les propostes contingudes en el pla acústic municipal (PAM).
Si l'instrument de planejament altera les condicions establides en el PAM per a alguna zona del territori, serà necessari comprovar la seua coherència amb el planejament acústic contingut en aquest, que implica la revisió dels usos dominants delimitats i l'actualització del PAM en el seu àmbit territorial.
El planejament general del municipi ha d'incloure, almenys, els aspectes següents:
. Diferenciació entre les àrees acústiques previstes i existents, segons l'ús predominant que sobre aquestes existisca o estiga previst, segons el que establix l'article 19 del present decret i en l'apartat A) de l'annex III.
. Ordenació de les activitats generadores de soroll implantades o que s'implantaran al municipi i coherència amb el que ha establit el Programa d'actuació contingut en el PAM, en especial, aquelles el funcionament de les quals siga en horari nocturn.
. Compatibilitat de les zones requalificades com urbanitzables amb els nivells de soroll existents i els focus de soroll de l'entorn.
. Mesures correctores que s'han d'adoptar, en cas que incloga nous desenvolupaments detallats, per al compliment dels objectius de qualitat establits.
La resta d'instruments de planejament hauran de justificar, almenys:
. Que els usos previstos són compatibles amb els nivells de soroll existents al municipi i inclosos en el mapa acústic del PAM, o si no n'hi ha, adoptar les mesures correctores necessàries per a complir els objectius de qualitat aplicables.
. Que els usos previstos s'ajusten a l'ordenació d'activitats contingudes en el PAM i no generen en l'entorn un increment dels nivells sonors per damunt dels objectius de qualitat sonors.
. Que la regulació del trànsit rodat s'ajuste a l'establida en el Programa d'actuació del PAM, si és el cas.
B). Municipis sense obligació de realitzar un PAM (< 20.000 habitants)
En aquest cas, tots els instruments de planejament urbanístic o territorial, inclòs el mateix PGOU, han d'incloure per a la seua aprovació un estudi acústic en el seu àmbit d'ordenació, signat per tècnic competent. L'estudi acústic ha de posseir entitat pròpia, com a capítol a banda en l'estudi d'impacte ambiental o, si no n'hi ha, en el projecte.
Si el municipi ha elaborat, després d'acordar-ho el ple de la corporació local, un PAM o un PAM zonal, l'estudi acústic ha d'incloure el contingut d'aquest pla pel que fa al seu àmbit d'ordenació.
Així mateix, si l'àmbit d'ordenació de l'instrument de planejament inclou una zona que haja sigut declarada ZAS, l'estudi acústic ha de incloure-ho i adoptar les mesures que s'hagen imposat per a la gestió de la ZAS i contribuir justificadament a la reducció dels nivells sonors, adaptant els usos previstos.
En el cas del planejament general del municipi, l'estudi acústic ha de contindre:
. Classificació i usos previs del sòl al municipi, segons el que establix l'article 19 del present decret.
. Classificació del sòl dels municipis confrontants als límits amb el municipi.
. Identificació de les activitats i infraestructures sorolloses al municipi.
. Compatibilitat de les zones reclassificades com urbanitzables amb els nivells de soroll existents i els focus de soroll d'entorn.
. Mesures correctores que s'han d'adoptar, en cas que incloga nous desenvolupaments detallats, per al compliment dels objectius de qualitat establits.
En la resta d'instruments de planejament, el contingut mínim de l'estudi acústic serà:
a) Caracterització de la situació prèvia a l'ordenació prevista:
. Nivells sonors mesurats, segons el procediment de mesura establit en l'apartat A) de l'annex III del present decret per a l'elaboració de mapes acústics, a les zones exposades a focus de soroll.
. Classificació i usos previs del sòl en l'entorn de l'actuació.
b) Caracterització de la situació posterior a l'ordenació prevista:
. Classificació i usos previstos del sòl en l'àmbit d'ordenació, segons el que establix l'article 19 del present decret.
. Compatibilitat d'aquests usos amb els nivells sonors preexistents.
. Modelització mitjançant mètodes matemàtics, sempre que siga significatiu, del soroll produït per les activitats i infraestructures previstes, segons els models recomanats en la Directiva 2002/49/CEE o els adoptats com a oficials pel Govern.
. Nivells sonors esperats.
. Mesures correctores adoptades, si correspon, tant per a protegir l'ordenació prevista de fonts de soroll preexistents en l'entorn (i compatibilitzar l'ús previst amb els nivells sonors existents) com per a evitar la seua influència sobre tal entorn. Justificació tècnica de l'efectivitat d'aquestes mesures correctores.
c) Representació gràfica tant de la caracterització de la situació acústica prèvia al desenvolupament com de la posterior, amb les següents característiques:
. Plànols a escala de dibuix mínima d'1:10.000.
. S'identificaran els punts en què hagen sigut realitzats els mesuraments.
. S'identificaran les fonts sorolloses, tant activitats com infraestructures.
ANNEX V
Estudi previ de la situació per a la declaració de zona
acústicament saturada
1. Per a la declaració d'una zona com a Zona Acústicament Saturada es comprovarà prèviament, a través del preceptiu informe d'auditoria acústica, que les activitats susceptibles de generar sorolls i vibracions implantades a la zona complixen els valors establits en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Si alguna de les activitats que contribuïx a la superació dels objectius de qualitat incomplix aquests valors o no té les llicències oportunes, l'ajuntament ha d'adoptar les mesures cautelars que corresponguen.
2. Per a declarar una Zona Acústicament Saturada es comprovarà, d'acord amb el que establix l'article 28 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, que la superació dels objectius de qualitat en més de 20 dB(A) és deu a l'existència en la dita zona de nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics i l'afluència de gent i vehicles associats a aquestes.
3. Independentment que s'hagen realitzat mostratges previs, per a iniciar l'expedient de declaració de Zona Acústicament Saturada serà necessari realitzar mesuraments representatius a la zona d'estudi per a comprovar que se superen en més de 20 dB(A) els objectius de qualitat per a l'ambient exterior, dues vegades per setmana durant tres setmanes consecutives o, tres alternes en un termini de 35 dies naturals, d'acord amb el que preveu l'article 28.2 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Aquests mesuraments han de proporcionar, almenys, els paràmetres LA, eq,1h per a qualsevol hora del període nocturn i LA, eq,14h per a tot el període diürn. S'han de tindre en compte els aspectes següents:
. Els mesuraments es realitzaran amb sonòmetres que complisquen el que establixen els articles 6 i 7 del present decret, preferiblement sobre trípode.
. El micròfon del sonòmetre se situarà a una altura aproximada d'entre 3 m. i 11 m., evitant obstacles que puguen apantallar el so.
. En cas que el mesurament es realitze a menys de 2 metres d'una façana, s'aplicarà la correcció de l'article 7.4. del present decret.
ANNEX VI
Infraestructures de transport
A). Infraestructures existents
1. Procediments i criteris d'avaluació del soroll produït per infraestructures de transport rodat
Per a avaluar el soroll produït per la infraestructura, es realitzaran mesuraments del nivell sonor segons les indicacions següents:
a) En general, els mesuraments es realitzaran durant el període diürn. Només serà necessari avaluar el període nocturn en cas que el trànsit durant alguna franja horària a la zona siga elevat (comparable al del període diürn) o quan existisquen evidències de molèstia.
b) El paràmetre que s'ha de mesurar serà el nivell de pressió sonora equivalent ponderat (LAeq,T), durant les 14 hores del període diürn (LAeq,D) o les 10 hores del nocturn (LAeq,N). No obstant això, es podran aplicar tècniques de mostratge degudament justificades i realitzar mesures d'almenys 10 minuts, assegurant l'estabilitat de la mesura.
c) La localització dels punts de mesurament, podrà variar segons la zona on se situe la infraestructura i els receptors més pròxims:
. En les edificacions. A l'exterior de les edificacions (balcons, terrasses) els punts de mesurament se situaran, almenys, a 1,5 metres del sòl i el més allunyat possible de la façana (si és possible, a 2 metres).
. A nivell de carrer. Al carrer es localitzaran els punts de mesurament almenys a 2 metres de les façanes pròximes.
. En camp obert. En camp obert es localitzaran els punts de mesurament almenys a 10 metres de la font de soroll, preferentment a una altura entre 3 i 11 metres i mai inferior a 1,5 metres del sòl.
. En general, els mesuraments es realitzaran a una cota superior a la de la infraestructura, a uns 4 m. aproximadament d'altura sobre aquesta. S'ha d'indicar clarament on s'ha ubicat el micròfon del sonòmetre: altura, distància a la carretera, etc.
d) Les condicions del mesurament seran les següents:
. Es realitzaran mesuraments amb sonòmetres que complisquen les característiques dels articles 6 i 7.
. El micròfon s'orientarà cap a la infraestructura, amb una lleugera inclinació cap amunt (d'uns 30-45 è)
. El sonòmetre se situarà preferiblement sobre trípode.
Obtenció del nivell d'avaluació:
. En general i segons el període que s'estiga caracteritzant, el nivell d'avaluació serà:
LA,eq,D en el període diürn.
LA,eq,N en el període nocturn.
. Si s'ha situat el micròfon a menys de 2 metres d'una superfície reflectora, ha d'aplicar-se la correcció de l'article 7.4.
. Si s'han aplicat tècniques de mostratge, s'emprarà l'expressió següent:
on n és el número de mostres
S'indicarà en l'informe de mesurament l'ús predominant de la zona afectada pel soroll de la infraestructura, a fi de determinar els objectius de qualitat aplicables.
Si hi ha evidències que el soroll mesurat prové de focus de soroll diferents de la infraestructura de transport avaluada, s'aplicaran estudis estadístics que permeten comprovar l'aportació d'aquesta als nivells sonors de la zona.
2. Procediments i criteris d'avaluació del soroll produït per infraestructures ferroviàries i aèries
Per a avaluar el soroll produït per la infraestructura es caracteritzarà el nivell sonor de la manera següent:
. Ateses les característiques del trànsit ferroviari i aeri (esdeveniments aïllats d'una durada reduïda), s'empraran tècniques d'anàlisi d'esdeveniments. El paràmetre que s'ha de determinar amb el mesurament, serà el nivell d'exposició sonora ponderat (LAE), per a cada una de les distintes unitats ferroviàries o aèries.
. La localització dels punts de mesurament, podrà variar segons la zona on se situe la infraestructura i els receptors més pròxims:
* En les edificacions. A l'exterior de les edificacions (balcons, terrasses) els punts de mesurament se situaran, almenys, a i 1,5 metres del sòl i el més allunyat possible de la façana (a ser possible, a 2 metres).
* A nivell de carrer. Al carrer es localitzaran els punts de mesurament almenys a 2 metres de les façanes pròximes.
* En camp obert. En camp obert es localitzaran els punts de mesurament almenys a 10 metres de la font de soroll, a una altura preferentment entre 3 i 11 metres i mai inferior a 1,5 metres del sòl.
* En general, els mesuraments es realitzaran a una cota superior a la de la infraestructura, a uns 4 m. aproximadament d'altura sobre aquesta. S'ha d'indicar clarament on s'ha ubicat el micròfon del sonòmetre: altura, distància a la carretera.
. Les condicions del mesurament seran les següents:
* Es realitzaran mesuraments amb sonòmetres que complisquen les característiques dels articles 6 i 7 del present decret.
* El micròfon s'orientarà cap a la infraestructura, amb una lleugera inclinació cap amunt.
* El sonòmetre se situarà preferiblement sobre trípode.
El soroll produït per un tipus de tren o avió concret podrà mesurar-se a qualsevol hora del dia, i comptabilitzar-se tantes vegades com circule (en les mateixes condicions de trajectòria, velocitat, etc.) en cada període d'avaluació. Per a obtindre el nivell d'avaluació en el període diürn (T=14 h) o nocturn (T=10 h), generat per la infraestructura, es comptabilitzaran tots els trens o avions que influïsquen en el nivell sonor de recepció i s'estendrà el nivell sonor resultant al període avaluat mitjançant les expressions següents:
Període diürn: (LAeq,T)i = (LAE)i . 47 dB(A).
Període nocturn: (LAeq,T)i = (LAE)i . 45,5 dB(A)
Si en cada període passen (n) trens o avions iguals, s'afegiria als valors obtinguts el terme 10 log n. Si passen diversos tipus (j) de trens o avions, el nivell d'exposició sonora de cada un d'ells es calcularà:
(LAeq,T)j = (LAeq,T)i + 10 log n.
Per tant, el nivell d'exposició sonora produït pel trànsit ferroviari i aeri vindrà determinat per l'expressió:
B). Projectes de noves infraestructures
Els projectes de noves infraestructures que s'han d'executar en la Comunitat Valenciana, hauran d'adaptar-se per a assegurar el compliment dels objectius de qualitat establits per a cada zona segons l'ús dominant. Amb aquest fi, s'elaborarà un estudi acústic en el qual s'analitzaran els aspectes següents:
. Predicció dels nivells sonors resultants a les zones confrontants mitjançant els models proposats en la Directiva 2002/49/CEE.
. Compatibilitat dels nivells predits pels models amb els objectius de qualitat aplicables a les zones confrontants o pròximes.
. Mesures preventives i correctores aplicades per a reduir els nivells sonors generats, com: paviments fonoabsorbents, adequació de la velocitat de la via, operacions de manteniment, pantalles acústiques, soterrament de la via, evitar guals i clots, etc.
L'estudi acústic ha d'incloure un pla de comprovació, a la seua posada en ús, del compliment dels objectius de qualitat a les zones confrontants, segons els valors reals de trànsit: nombre de vehicles, característiques de la via, mesures correctores executades, etc.
Al seu torn, s'inclourà el pla de manteniment de les mesures correctores, especificant qui serà responsable de tal manteniment.
II. AUTORITATS I PERSONAL
b) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana
Conselleria de Justícia, Interior
i Administracions Publiques

linea