diari

ORDRE de 12 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural del Penyagolosa. [2005/X8340]

(DOGV núm. 5053 de 20.07.2005) Ref. Base de dades 3917/2005

ORDRE de 12 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural del Penyagolosa. [2005/X8340]
Mitjançant l'Ordre de 13 d'octubre de 2003, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4610, de 17 d'octubre de 2003, la Conselleria de Territori i Habitatge, va iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) del massís del Penyagolosa, i afecta una superfície de 26.491,7 hectàrees als termes municipals de Vistabella del Maestrat, Xodos, Villahermosa del Río i Castillo de Villamalefa (província de Castelló).
Com s'especifica en l'exposició de motius de l'esmentada Ordre de 13 d'octubre de 2005, la part central d'aquest massís que inclou el mateix pic del Penyagolosa i el seu entorn immediat, pels seus rellevants valors mediambientals, paisatgístics i culturals, com també per les seues potencialitats d'ús públic en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat del medi natural, reuneix mèrits objectius indiscutibles per a l'habilitació d'una de les figures jurídiques de protecció d'espais naturals previstes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
De fet l'esmentat projecte de PORN del massís del Penyagolosa proposa expressament la tramitació i la declaració d'un parc natural en l'àmbit territorial objecte de la present ordre, que coincideix en aquest projecte de PORN amb la categoria d'ordenació denominada zona de protecció. Aquest àmbit té una extensió de 1094,45 hectàrees als termes municipals de Vistabella del Maestrat, Xodos i Villahermosa del Río.
La figura de parc natural, establida per l'article 7 de l'esmentada Llei 11/1994, és especialment adequada per a aquells espais naturals que, com en el cas del Penyagolosa, es caracteritzen per uns notables valors ambientals i paisatgístics que s'han configurat històricament en estreta interacció amb l'activitat humana del medi rural, principalment en els àmbits forestal, ramader, agrícola i cinegètic.
En conseqüència, el règim de gestió del projecte de parc natural propugna la conservació i la millora dels valors naturals i culturals en forma compatible amb el manteniment i el desenvolupament, en forma sostenible, dels usos i aprofitaments dels recursos naturals. Les finalitats de l'espai protegit inclouen, així mateix, una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests valors.
L'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim transitori de protecció preventiva per als àmbits territorials dels espais naturals protegits en tràmit de declaració. Tenint en compte que l'àmbit territorial del Projecte de Parc Natural del Penyagolosa està inclòs dins de l'àmbit del Projecte de PORN del massís del Penyagolosa i que, a més, les finalitats d'ambdós projectes són coincidents, el règim cautelar que regirà durant la tramitació del parc natural és el vigent en tot l'àmbit territorial del PORN des de l'inici de la tramitació d'aquest últim, en la forma que s'especifica en l'article 2 de la present ordre.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, s'inicia l'expedient de declaració del Parc Natural del Penyagolosa, i a l'efecte
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural del Penyagolosa, l'àmbit territorial provisional del qual afecta 1094,45 hectàrees als termes municipals de Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrat i Xodos (província de Castelló), que figura com a annex a la present ordre.
L'esmentat àmbit del Projecte del Parc Natural del Penyagolosa està inclòs dins de l'àmbit territorial del Projecte del Pla d'ordenació dels recursos naturals del massís del Penyagolosa, el procediment d'elaboració i tramitació del qual es va iniciar per la corresponent Ordre de 13 d'octubre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4610, de 17 d'octubre de 2003.
Article 2
Si es té en compte que l'àmbit territorial del Projecte de Parc Natural del Penyagolosa està inclòs en la seua totalitat dins de l'àmbit territorial del Projecte, actualment en tramitació, del Pla d'ordenació dels recursos naturals del massís de Penyagolosa, i com són coincidents les finalitats d'aquests projectes, el règim cautelar que, de conformitat amb el que establix l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, serà aplicable en l'àmbit territorial objecte de la present ordre, és l'establit per les disposicions següents:
Ordre de 13 d'octubre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del massís de Penyagolosa, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4610, de 17 d'octubre de 2003.
Acord de 17 d'octubre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte del Pla d'ordenació dels recursos naturals del massís del Penyagolosa durant la tramitació d'aquest, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4612, de 21 d'octubre de 2003.
Les mesures cautelars aplicables durant la tramitació del Projecte de decret de declaració del Parc Natural del Penyagolosa estaran en vigor, en l'àmbit territorial d'aquest projecte de parc natural, des de la data d'entrada en vigor de la present ordre fins a l'entrada en vigor de l'esmentat decret de declaració. De conformitat amb l'article 28.4 de l'esmentada Llei 11/1994, en cap cas la vigència d'aquestes mesures cautelars podrà superar els tres anys, comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mateixa ordre.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions que tendeixen a la declaració del Parc Natural del Penyagolosa, d'acord amb el procediment administratiu legalment previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de juliol de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,

linea