diari

DECRET 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals. [2004/M9057]

(DOGV núm. 4837 de 08.09.2004) Ref. Base de dades 3940/2004

DECRET 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals. [2004/M9057]
La figura dels Paratges Naturals Municipals, establida per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, està orientada cap a la creació d'espais naturals protegits d'àmbit comprés dins d'un o de diversos municipis, promoguts i gestionats per les corporacions locals promotores amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria de medi ambient. Al respecte l'article 9 de l'esmentada Llei 11/1994 estableix el següent:
«Article 9. Paratges Naturals Municipals
1. Constituiran Paratges Naturals Municipals les zones compreses en un o diversos termes municipals que presenten especials valors naturals d'interés local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com a tals a instàncies de les entitats locals.
2. Únicament s'admetran en aquests paratges els usos i activitats compatibles amb les finalitats que van motivar la seua declaració, i s'exclou la utilització urbanística dels seus terrenys.
3. El Consell de la Generalitat regularà les relacions de cooperació, mútua assistència i coordinació entre l'administració de la Generalitat i els municipis que compten amb Paratges Naturals Municipals per a la millor gestió mediambiental d'aquests, pels corresponents ajuntaments.»
Aquesta figura permet, per tant, habilitar mecanismes d'ordenació i de gestió per a valors significatius del patrimoni natural del municipi, a fi de preservar-los per a les generacions futures i de posar-los en valor com a recurs ambiental. En el règim jurídic dels paratges, aquests mecanismes es tradueixen en normes d'ús, en directrius de gestió i en programes d'actuació concrets, dirigits tots aquests a la conservació, l'aprofitament sostenible i l'ús públic ordenat dels esmentats valors.
El Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració dels Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, va desenvolupar les determinacions de la citada Llei 11/1994 sobre la tramitació i el mecanisme de gestió d'aquests espais naturals protegits.
Ara bé, l'experiència administrativa obtinguda des de llavors amb els diversos Paratges Naturals Municipals ja declarats o actualment en tramitació, ha permés concloure la necessitat d'habilitar una nova regulació d'estos espais protegits amb l'objectiu primordial de simplificar el procediment de la seua declaració per a fer aquest més accessible als municipis promotors, com també per a disminuir els temps administratius necessaris per a l'entrada en vigor del règim de protecció.
Aquesta simplificació es complementa amb un desenvolupament de la definició i les funcions d'aquests espais protegits, recalcant la seua funció com a recurs ambiental que, mitjançant la seua conservació, millora i posada en valor, pot contribuir en gran manera al desenvolupament sostenible dels municipis en termes econòmics, socials i culturals.
En paral·lel a l'anterior, es milloren els mecanismes de cooperació de la conselleria competent en matèria de medi ambient amb els ajuntaments promotors durant la tramitació i posterior gestió dels paratges, potenciant els aspectes de suport tècnic mutu i de col·laboració administrativa i gestora entre ambdues institucions.
L'article 31.10 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix la competència exclusiva de la Generalitat sobre espais naturals protegits, entre altres matèries, d'acord amb el que disposa l'article 149.23.1 de la Constitució Espanyola.
Al seu torn, l'article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, determina que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes, en matèria de protecció del medi ambient.
Per raó d'això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de setembre de 2004,
DECRETE
Article 1. Definició
1. De conformitat amb el que estableix l'article 9.1 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, són Paratges Naturals Municipals aquells àmbits territorials, inclosos en un o diversos termes municipals, que el Consell de la Generalitat, per iniciativa de la corporació o corporacions locals afectades territorialment i a proposta de la conselleria competent en matèria de medi ambient, declare com a tals pels seus especials valors, d'entitat i transcendència locals, en els àmbits ecològic, geològic, paisatgístic o cultural, o bé atenent les seues potencialitats per a l'ús públic ordenat del medi.
2. Els Paratges Naturals Municipals compleixen totes o algunes de les següents funcions:
a) Conservació, regeneració i millora dels valors naturals i culturals que han motivat la seua declaració.
b) Posada en valor i ús sostenible dels dits valors, per contribuir amb això al desenvolupament sostenible del municipi en termes econòmics, socials i culturals.
c) Ús públic de l'entorn, compatible amb els objectius de conservació, en matèria de gaudi ordenat del medi, educació ambiental i estudi dels valors ambientals i culturals.
Article 2. Iniciativa
1. La iniciativa per a la declaració de Paratges Naturals Municipals correspon als ajuntaments interessats en aquesta, que atén a l'existència en els seus municipis, a criteri de la corporació local, amb la conformitat de la conselleria competent en matèria de medi ambient, de zones que reunisquen algun dels valors i potencialitats d'ús a què es refereix l'article 1 d'aquest decret.
2. El procediment per a exercir la iniciativa podrà començar d'ofici o a sol·licitud de persones o entitats interessades i, en particular,. els veïns i els grups, entitats o associacions que s'ocupen i tinguen per finalitat primordial la conservació del medi natural.
Article 3. Presentació de la iniciativa
1. Els ajuntaments promotors presentaran a la conselleria competent en matèria de medi ambient, un acord plenari amb el següent contingut mínim:
a) Sol·licitud expressa de declaració del Paratge Natural Municipal.
b) Manifestació de la intenció de gestionar l'espai natural protegit conforme al que s'especifica respecte d'això en la citada Llei 11/1994 i en el present decret.
c) Denominació de l'espai.
d) Extensió en hectàrees.
e) Ubicació de l'espai dins del terme municipal (croquis aproximat).
f) Motius que aconsellen la declaració del Paratge Natural Municipal (enumeració simple).
2. Aquest acord plenari adjuntarà un document tècnic denominat projecte de Pla Especial del Paratge Natural Municipal que corresponga. Aquest document ostentarà, a l'efecte de la tramitació de l'espai protegit, el doble caràcter de projecte de Paratge Natural Municipal i de projecte de Pla Especial, instrument aquest últim requerit per l'article 31.3 de la citada Llei 11/1994 per a l'ordenació dels Paratges Naturals Municipals.
3. El contingut mínim d'aquest projecte serà el següent:
a) Denominació, localització geogràfica, delimitació i plànol parcel·lari en el qual conste la propietat de les parcel·les incloses a l'espai considerat, mitjançant la referència cadastral, referència registral o certificat del secretari de l'ajuntament.
b) Enumeració dels mèrits i potencialitats d'ús que aconsellen la declaració de l'espai protegit.
c) Síntesi succinta de la informació disponible sobre el medi físic, el territori, l'estructura administrativa i l'ambient socioeconòmic de la zona considerada.
d) Identificació dels possibles impactes o factors de risc, actuals o potencials, que puguen actuar sobre els valors ambientals o culturals.
e) Indicació del tractament en el planejament urbanístic municipal dels terrenys afectats. Previsions per a l'adaptació del planejament en cas necessari.
f) Indicació del règim de titularitat dels terrenys. En el cas que afecten terrenys privats, l'ajuntament haurà d'adjuntar la conformitat expressa per escrit dels titulars, sense el requisit dels quals la conselleria competent en matèria de medi ambient no emetrà, fins a l'esmena de la dita deficiència, el criteri de conformitat favorable a què es refereix l'article 4 d'aquest decret.
g) Normes d'ordenació i ús de l'espai protegit.
h) Exposició del mecanisme de gestió d'aquest.
i) Indicació dels mecanismes de finançament de l'espai, amb mitjans propis de l'ajuntament o en col·laboració amb organismes i entitats.
4. El procediment de declaració del Paratge Natural Municipal es considerarà iniciat el mateix dia en què la proposta municipal, amb la documentació indicada en els apartats anteriors d'aquest article, tinga entrada en la conselleria competent en matèria de medi ambient.
5. Si l'àmbit territorial del paratge afecta diversos municipis, es tindrà en compte el següent:
a) Els respectius ajuntaments hauran de presentar, simultàniament, els seus corresponents acords plenaris conforme al que especifica l'apartat 1 d'aquest article.
b) En cadascun dels dits acords haurà de constar la designació d'una de les corporacions locals com a representant de totes elles per a la tramitació de l'expedient de declaració del paratge, s'especificarà així mateix el mecanisme de coordinació interadministrativa durant la dita tramitació.
c) Es presentarà un únic projecte de Pla Especial del Paratge Natural Municipal, elaborat de comú acord entre els distints ajuntaments.
d) Aquest projecte, a més del que indica l'apartat 3 d'aquest article, especificarà els mecanismes de coordinació entre els ajuntaments per a la gestió conjunta de l'espai natural protegit.
6. La conselleria competent en matèria de medi ambient prestarà suport tècnic als ajuntaments per a l'elaboració del projecte de Pla Especial. En cas necessari, si els ajuntaments no disposen de mitjans materials suficients, la dita conselleria podrà assumir l'elaboració tècnica del citat projecte en col·laboració amb aquells.
Article 4. Criteri de conformitat
1. En el termini d'un mes des de la presentació de la iniciativa pel municipi, la conselleria competent en matèria de medi ambient, després de l'estudi de la proposta, comunicarà a l'ajuntament el seu criteri sobre aquesta, el qual podrà ser favorable o desfavorable.
2. El criteri de conformitat favorable podrà ser condicionat, si és el cas, a l'esmena per l'ajuntament, dins del termini màxim d'un mes des de la comunicació de l'esmentat criteri de determinades deficiències o omissions tècniques en la proposta.
Article 5. Desestimació de la proposta
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient desestimarà la proposta en el cas de donar-se algun dels següents supòsits:
a) Quan, a criteri d'aquesta conselleria, la proposta municipal present deficiències tècniques insalvables, o bé quan les característiques de l'espai no s'ajusten a les especificades en l'article 1 d'aquest decret per a la figura de Paratge Natural Municipal.
b) Quan existisca criteri de conformitat condicionat a l'esmena de deficiències en la proposta, sense que aquestes ho hagen sigut en el termini fixat.
2. La citada conselleria competent en matèria de medi ambient notificarà a l'ajuntament promotor la desestimació de la proposta en forma raonada, es considerarà conclòs el procediment en la data d'entrada en l'ajuntament de la corresponent notificació.
Article 6. Tramitació de l'expedient de declaració
1. Per raó de l'article 26.2 de la citada Llei 11/1994, la tramitació de l'expedient de declaració correspon a l'ajuntament que proposa, o bé al designat per a això quan l'àmbit territorial estiga situat en més d'un terme municipal, segons el que disposa l'article 3.5 d'aquest decret.
2. En el supòsit de conformitat, i una vegada rebuda de la conselleria competent en matèria de medi ambient la corresponent comunicació, l'ajuntament que proposa, o bé el designat per a això en el cas de propostes que afecten diversos municipis, sotmetrà el projecte de Pla Especial a informació pública per termini d'un mes. Així mateix, quan existisca afecció a terrenys privats, en aplicació de l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'ajuntament haurà de notificar individualment el tràmit a cadascun dels propietaris de terrenys afectats, els quals prèviament hauran d'haver manifestat la seua conformitat amb el projecte conforme a les determinacions de l'article 3.3, incís f), d'aquest decret. Al mateix temps, aquest ajuntament donarà audiència a les entitats i associacions que exercisquen la representació dels interessos afectats per la declaració.
3. La iniciació de l'expedient de declaració determinarà l'aplicació del règim cautelar establit per l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. En el cas que l'àmbit territorial afecte més d'un terme municipal, el tràmit d'informació pública s'efectuarà de conformitat amb la fórmula acordada entre els municipis en designar un dels ajuntaments per a la tramitació.
5. Les al·legacions que es formulen en aquest tràmit seran, després del seu estudi, resoltes en un sentit o en un altre pel ple de la corporació o corporacions municipals que van adoptar la iniciativa, i després d'això l'expedient serà remés a la conselleria competent en matèria de medi ambient per a continuar la seua tramitació.
6. La citada conselleria podrà prestar suport tècnic als ajuntaments per a la tramitació del projecte d'espai natural protegit. En cas necessari, quan aquests manquen dels mitjans materials necessaris, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà assumir directament, de conformitat amb els ajuntaments i en col·laboració amb aquests, la realització de les actuacions tècniques necessàries per a la tramitació.
Article 7. Declaració del Paratge Natural Municipal i aprovació del Pla especial
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient, una vegada rebut de l'ajuntament l'expedient, després de la realització del tràmit d'informació pública i el pronunciament de la corporació municipal sobre les al·legacions formulades i sobre les eventuals modificacions introduïdes per aquesta en el projecte com a resultat de tal tràmit, formularà un informe sobre el procediment de declaració del paratge.
2. Aquest informe serà elevat al Consell de la Generalitat, juntament amb la corresponent proposta d'acord de declaració del Paratge Natural Municipal i amb el projecte del Pla Especial d'aquest, dins del termini màxim de tres mesos des de la presentació de la proposta municipal, de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 25.2 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
3. La declaració del Paratge Natural Municipal, com també l'aprovació definitiva del Pla Especial d'aquest, s'efectuaran conjuntament mitjançant un acord del Consell de la Generalitat. Aquest acord contindrà, com a mínim, les especificacions següents:
a) Exposició de motius.
b) Delimitació textual i gràfica del paratge.
c) Normes d'ordenació i ús d'aquestes.
d) Composició del Consell de Participació del Paratge Natural Municipal, que és l'òrgan col·legiat consultiu, col·laborador i assessor de la gestió de l'espai protegit, al qual fa referència l'article 48.5 de la Llei 11/1994. En aquest òrgan existirà representació de la conselleria competent en matèria de medi ambient i de l'ajuntament o ajuntaments promotors.
e) Aprovació del Pla Especial del Paratge Natural Municipal, la part positiva del qual figurarà com a annex a l'acord.
Article 8. Règim de gestió dels Paratges Naturals Municipals
1. La gestió dels Paratges Naturals Municipals correspon a l'ajuntament promotor. En el cas d'iniciatives promogudes per diversos ajuntaments, correspon a aquests de comú acord, de conformitat amb el que estableix l'article 3.5 d'aquest decret, fixar un mecanisme de coordinació per a la gestió conjunta de l'espai protegit.
2. L'ajuntament o ajuntaments promotors podran, si ho consideren convenient, designar una persona encarregada de les funcions de direcció tècnica i coordinació de les activitats de gestió de l'espai protegit, la qual comptarà amb la suficient aptitud i preparació tècnica per a aquesta comesa i podrà ser assistida, en cas necessari, per un altre personal sota la seua direcció.
3. El planejament urbanístic dels municipis inclosos en l'àmbit del paratge haurà d'adaptar-se en tot el necessari al règim d'ordenació i gestió d'aquest, establit pel corresponent acord del Consell de la Generalitat i desenvolupat pel Pla Especial de l'espai protegit.
Article 9. Cooperació de la conselleria competent en matèria de medi ambient en la gestió dels Paratges Naturals Municipals
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar als ajuntaments promotors l'assistència tècnica necessària per a la gestió dels Paratges Naturals Municipals, incloent la programació i l'execució de determinades actuacions dotacionals, d'ordenació i de gestió. Per a això la dita conselleria podrà cooperar amb els ajuntaments mitjançant els seus propis mitjans materials i personals o a través de suport econòmic a aquests últims.
2. Quan l'entitat o les característiques de les actuacions així ho aconsellen, procedirà la formalització dels corresponents convenis de col·laboració entre ambdues institucions.
3. Així mateix, la conselleria competent en matèria de medi ambient fomentarà, de comú acord amb els ajuntaments promotors, la participació en la gestió dels Paratges Naturals Municipals de qualsevol organisme o entitat, públic o privat, que puguen tenir interés en la gestió d'aquests.
Article 10. Finançament
1. El finançament dels Paratges Naturals Municipals correrà per compte de l'ajuntament o ajuntaments promotors, sense perjudici de la possible col·laboració econòmica de la Generalitat o d'altres organismes de l'administració Local, com també de qualsevol organisme o entitat, públic o privat, que desitge participar en l'esmentat finançament.
2. La participació econòmica de la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de medi ambient, podrà ser directa, mitjançant ajudes econòmiques a determinades actuacions gestores promogudes per l'ajuntament, o bé a través de l'execució d'actuacions o dotacions amb mitjans propis de l'esmentat organisme autonòmic, de conformitat amb el que estableix l'article 9 d'aquest decret.
Disposició transitòria
1. Els procediments de declaració de Paratges Naturals Municipals que es troben en curs en el moment d'entrada en vigor d'aquest decret, podran adaptar-se a les determinacions d'aquest últim.
2. La decisió sobre la conveniència o no de l'inici de la dita adaptació correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, després de la conformitat de l'ajuntament o ajuntaments promotors.
3. Els criteris per a aquesta adaptació són els següents:
a) Procediments de declaració pendent d'emissió de criteri de conformitat o d'informe negatiu per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient, per raó dels articles 4 i 5, respectivament, del Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat:
1) La documentació tècnica elaborada per l'ajuntament fins al moment serà utilitzada per a la confecció del projecte de Pla Especial a què fa referència l'article 3.2 d'aquest decret. Aquesta adequació podrà ser realitzada per l'esmentada conselleria amb la col·laboració de l'ajuntament.
2) Una vegada elaborat aquest projecte de Pla Especial, la tramitació del Paratge Natural Municipal continuarà conforme al que estableix els articles 3 i següents d'aquest decret.
b) Procediments de declaració amb criteri de conformitat ja emés per raó de l'article 4 del Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat:
1) El projecte de Paratge Natural Municipal elaborat conforme al citat Decret 109/1998, serà sotmés, sota la denominació de projecte de Pla Especial del Paratge Natural Municipal segons l'article 3.2 d'aquest decret, al tràmit d'informació pública i audiència establit per l'article 6.2 d'aquest últim.
2) Efectuat el dit tràmit, el procediment continuarà fins a concloure tots els passos de la tramitació establida pels articles 6 i següents d'aquest decret.
Disposició derogatòria
1. Queda derogat el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració dels Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió.
2. Així mateix queden derogades totes aquelles disposicions, del mateix rang o d'un rang inferior, que contravinguen o resulten incompatibles amb aquest decret.
Disposició final
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de setembre de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,

linea