diari

ACORD de 23 de març de 2007, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat mont del Coto, en el terme municipal de Monòver. [2007/3990]

(DOGV núm. 5478 de 27.03.2007) Ref. Base de dades 3963/2007

El Consell, en la reunió del dia 23 de març de 2007, va adoptar l'acord següent:
L'espai mont del Coto posseeix múltiples mèrits per a la declaració com a paratge natural municipal: ecològics, paisatgístics, historicoculturals i relacionats amb els usos recreatius i d'oci.
El mont Coto es troba ubicat en la serra del Reclot, que s'estén pels termes municipals de Monòver, el Pinós, Algueña i la Romana. Aquesta serra ocupa una extensió aproximada de 2.400 ha, de les quals aproximadament 760 ha pertanyen al terme de Monòver.
Aquests relleus s'enquadren en l'àmbit de les serres del prebètic del nord-oest alacantí, les quals constitueixen un enclavament de gran interés en la Comunitat Valenciana, atés que actuen com a territoris de transició entre les terres litorals i les àrees interiors de l'altiplà. Aquesta posició, juntament amb les peculiars característiques edàfiques i climàtiques existents, condiciona la presència d'espècies singulars de gran valor. Dins de l'àmbit d'estudi es coneixen al voltant de 700 espècies vegetals, de les quals al voltant d'un 20% corresponen a endemismes d'àrea restringida a la Comunitat Valenciana. Entre aquestes destaquen: Centaurea antennata var. meridionalis, Sideritis tragorigaum subsp. aitanica, Teucrium buxifolium subsp. revasii i Sarcocapnos saetabensis. A més en aquest espai encara prosperen bosquets de roures xicotets o roures valencians (Quercus faginea), que potser en aquest enclavament, troben la seua posició més meridional en terres de la Comunitat Valenciana.
Associada a aquest medi hi ha una gran varietat de fauna. Entre les espècies presents destaquen les rapaces que nidifiquen associades a mitjans rocosos, entre les que sobreïx l'àguila reial, junt amb l'àguila calçada, l'àguila serpera, l'astor comú, l'esparver vulgar, l'aligot, el falcó pelegrí i el gamarús. Quant als mamífers com a espècies més excel·lents es troben el gat salvatge, la fagina, la geneta, la rata cellarda, la mostela i el teixó, i ha aparegut recentment l'esquirol. També cal ressenyar la fauna cavernícola, entre la qual destaca la presència de la rata penada d'orelles trencades, espècie considerada "vulnerable" en el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçada.
Un altre recurs de gran valor en el paratge és el paisatge: la serra del Coto ofereix profunds barrancs, extraordinaris tallats, zones boscoses, en definitiva una gran varietat paisatgística, de gran atractiu per a tots aquells que s'acosten per aquestes terres amb la intenció de gaudir de la natura.
Des del punt de vista dels usos tradicionals, mont del Coto constitueix un referent comarcal i local molt arrelat en la població, i s'hi ha desenvolupat al llarg de la història, diversos aprofitaments, com ara l'apicultura, el pasturatge, l'obtenció de calç i guix i la recollida d'espart i plantes medicinals, aprofitaments que s'han sabut harmonitzar amb la conservació del medi.
Finalment, el paratge posseeix un gran potencial en relació amb les activitats d'oci i d'educació ambiental. Dins de l'espai es desenvolupen diversos esports de muntanya com l'escalada i el senderisme, hi discorre el PR-V 166 i el PRV-V 3.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Monòver, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'aquest espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, a la vista als valors naturals i interés d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament de Monòver, i com s'han acomplit els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada mont del Coto, en el terme municipal de Monòver, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza en el terme municipal de Monòver, en la província d'Alacant, la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'aquestes.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Monòver.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge, a fi de prestar assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, poden continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que ha establit el present acord i el corresponent Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Mont del Coto.
En l'àmbit del paratge natural municipal, les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que establix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, s'aprova el Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Mont del Coto, en el terme municipal de Monòver.
2. En l'annex III d'aquest acord s'inclou la part dispositiva del citat Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Mont del Coto.
3. Les disposicions del Pla especial de protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Mont del Coto, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Monòver, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, distints de l'Ajuntament. En cas que no existisca o renuncie a participar en aquest òrgan, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
L'Ajuntament pot proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per Acord del Consell.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Mont del Coto es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració del paratge.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Monòver entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que siga necessari per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Huité. Efectes i revisió
1. El present acord produirà efectes a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que establix el present acord ha de ser aprovada al seu torn per acord del Consell, i han de seguir-se en aquest cas els mateixos tràmits.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 23 de març de 2007
El vicepresident i secretari del Consell,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal Mont del Coto
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal Mont del Coto queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Monòver:
- Parcel·les 29, 30, 76 i part de la 9001 del polígon 41.
- Parcel·les 157, 456, 464 i part de les parcel·les 9012, 9015 i 9026 del polígon 42.
- Parcel·les 267 i 9007 del polígon 43.
2. Delimitació geogràfica: el paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les següents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N): (s'exclouen de l'àmbit del paratge natural municipal els enclavaments corresponents a les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Monòver: parcel·la 320 del polígon 42 i parcel·la 271 del polígon 43).
Vèrtex X Y
1 680031,69 4250512,88
2 680037,13 4250515,5
3 680055,5 4250519,68
4 680065,84 4250526,18
5 680081,87 4250524,86
6 680160,06 4250562,41
7 680197,33 4250599,69
8 680223,88 4250620,53
9 680262,85 4250654,14
10 680279,93 4250679,83
11 680286,7 4250686,92
12 680340,92 4250710,66
13 680367 4250708,71
14 680416,57 4250728,19
15 680443,32 4250743,43
16 680470,7 4250749,13
17 680506,05 4250767,41
18 680527,68 4250775,46
19 680541,24 4250788,49
20 680575,62 4250813,13
21 680578,58 4250817,35
22 680596,74 4250805,16
23 680596,7 4250805,12
24 680595,61 4250790,59
25 680606,48 4250775,45
26 680600,6 4250731,03
27 680600,61 4250731,04
28 680802,56 4250535,78
29 680754,57 4250499,56
30 680707,64 4250450,87
31 680667,23 4250388,66
32 680646,6 4250339,68
33 680612,37 4250289,13
34 680500,12 4250217,94
35 680448,59 4250165,72
36 680431,25 4250155,52
37 680256,41 4250111,95
38 680185,71 4250082,61
39 680123,29 4250034,78
40 680089,89 4249996,95
41 680072,36 4249982,1
42 680022,57 4249958,31
43 680008,56 4249952,04
44 679977,9 4249925,76
45 679914,44 4249895,12
46 679823,09 4249874,69
47 679721,91 4249867,55
48 679663,99 4249870,71
49 679602,19 4249882,16
50 679579,25 4249877,59
51 679552,58 4249848,41
52 679534,7 4249838,89
53 679460,33 4249837,21
54 679273,3 4249785,89
55 679228,51 4249767,57
56 679198,36 4249746,39
57 679042,28 4249334,89
58 679009,78 4249348,97
59 678980,01 4249351,99
60 678935,45 4249338,64
61 678747,52 4249242,75
62 678579,22 4249184,4
63 678544,17 4249176,57
64 678475,27 4249172,25
65 678392,07 4249179,06
66 678218,84 4249212,12
67 678130,02 4249222,58
68 678002,41 4249251,69
69 677931,45 4249490,35
70 677984,17 4249480,42
71 678007,13 4249467,68
72 678078,96 4249447,06
73 678113,67 4249447,25
74 678161,53 4249461,64
75 678157,43 4249490,64
76 678150,48 4249506,27
77 678141,4 4249515,77
78 678147,06 4249527,01
79 678164,92 4249540,86
80 678183,58 4249545,42
81 678201,91 4249542,97
82 678239 4249549,92
83 678259,98 4249550,03
84 678267,83 4249556,19
85 678265,61 4249568,02
86 678249,15 4249578,24
87 678176,05 4249597,84
88 678125,34 4249592,85
89 678107,57 4249587,28
90 678102,21 4249590,69
91 678098,59 4249601,87
92 678089,65 4249607,81
93 678082,62 4249615,79
94 678064,65 4249646,51
95 678033,51 4249667,61
96 678031,18 4249674,22
97 678026,8 4249707,69
98 678014,19 4249711,69
99 678010,79 4249729,76
100 677999,12 4249747,39
101 677986,01 4249750,25
102 677970,29 4249741,63
103 677947,74 4249724,96
104 677916,69 4249720,49
105 677863,96 4249712,28
106 677777,31 4249987,31
107 677843,11 4250045,27
108 677863,25 4250048,86
109 677891,34 4250049,04
110 677896,77 4250050,8
111 677927,08 4250111,52
112 677911,82 4250130,7
113 677896,98 4250129,13
114 677889,47 4250129,61
115 677872,48 4250152,45
116 677882,73 4250224,23
117 677868,95 4250239,49
118 677863,3 4250255,16
119 677867,8 4250264,93
120 677880,23 4250285,69
121 677879,43 4250306,3
122 677869,96 4250322,03
123 677857,74 4250316,69
124 677844,28 4250296,81
125 677789,14 4250187,58
126 677765,25 4250174,36
127 677765,35 4250169,4
128 677770,6 4250167,72
129 677785,66 4250164,84
130 677814,28 4250145,04
131 677773,4 4250050,63
132 677764,01 4250054,98
133 677755,84 4250053,74
134 677609,97 4250536,49
135 677050,07 4250907,38
136 676926,55 4251022,5
137 676750,83 4251219,62
138 676778,1 4251217,15
139 676801,6 4251227,71
140 676807,96 4251233,69
141 676903,24 4251258,24
142 676947,35 4251257,28
143 676960,51 4251254,48
144 676971,64 4251258,34
145 676996,93 4251264,6
146 677112,47 4251278,3
147 677129,93 4251273,89
148 677149,12 4251260,54
149 677155,77 4251242,98
150 677160,48 4251216,67
151 677172,7 4251204,47
152 677183,82 4251201,07
153 677192,54 4251205,11
154 677197,74 4251211,12
155 677225,4 4251208,68
156 677289,57 4251220,94
157 677360,31 4251224,29
158 677383,55 4251362,83
159 677433,45 4251340,23
160 677443,72 4251331,89
161 677454,67 4251326,46
162 677457,86 4251313,93
163 677459,9 4251274,43
164 677542,93 4251269,66
165 677561,06 4251260,28
166 677578,95 4251258,91
167 677650,74 4251231,06
168 677661,15 4251230,23
169 677666,46 4251242,34
170 677714,02 4251223,49
171 677716,58 4251211,22
172 677673,79 4251200,08
173 677689,95 4251181,06
174 677699,22 4251160,77
175 677727,79 4251057,3
176 677743,05 4251063,46
177 677770,62 4251095,98
178 677783,26 4251118,39
179 677778,8 4251135,31
180 677896,92 4251190,58
181 677902,4 4251204,35
182 677949,69 4251231,06
183 677999,33 4251248,05
184 678045,39 4251270,33
185 678091,29 4251271,62
186 678091,29 4251271,62
187 678153,09 4251290,43
188 678179,63 4251283,69
189 678200,56 4251269,61
190 678216,31 4251261,82
191 678220,72 4251264,05
192 678223,07 4251269,05
193 678222,85 4251284,07
194 678223,94 4251331,18
195 678227,91 4251351,97
196 678228,8 4251363,84
197 678224,49 4251371,8
198 678217,42 4251377,17
199 678196,16 4251388,06
200 678205,55 4251415,06
201 678238,62 4251474,48
202 678248,6 4251487,48
203 678325,18 4251563,73
204 678359,55 4251540,78
205 678404,87 4251535,97
206 678439,51 4251549,34
207 678475,46 4251568,32
208 678507,96 4251580,12
209 678561,9 4251594,66
210 678596,54 4251599,11
211 678638,67 4251595,53
212 678689,05 4251575,26
213 678711,65 4251559,43
214 678721,62 4251564,54
215 678720,18 4251584,5
216 678706,99 4251600,22
217 678682,92 4251611,58
218 678679,17 4251622,2
219 678609,03 4251622,46
220 678619,16 4251651,38
221 678611,65 4251660,69
222 678610,73 4251671,88
223 678605,94 4251677,28
224 678593,8 4251681,94
225 678568,46 4251675,97
226 678550,42 4251684,49
227 678538,86 4251700,74
228 678513,12 4251704,95
229 678488,95 4251715,03
230 678476,85 4251742,86
231 678485,73 4251778,76
232 678518,25 4251806,48
233 678530,51 4251828,55
234 678525,07 4251835,22
235 678512,62 4251843,57
236 678505,07 4251855,55
237 678492,8 4251891,52
238 678510,49 4251902,21
239 678593,06 4251938,71
240 678645,18 4251862,82
241 678655,4 4251833,56
242 678711,81 4251852,84
243 678708,3 4251875,45
244 678714,71 4251915,26
245 678732,27 4251931,3
246 678767,94 4251943,66
247 678809,67 4251972,68
248 678844,07 4251987,93
249 678918,03 4252007,09
250 678935,68 4252008,24
251 678951,92 4252001,98
252 678983,75 4252006,9
253 678996,7 4252016,89
254 679077,06 4252051,31
255 679080,83 4252055,05
256 679099,65 4252052,77
257 679125,56 4252071,73
258 679141,23 4252078,07
259 679150,11 4252088,38
260 679160,6 4252092,48
261 679213,28 4252071,11
262 679229,94 4252070,71
263 679248,54 4252076,97
264 679247,09 4252088,91
265 679269,59 4252115,21
266 679291,6 4252122,53
267 679295,55 4252130,35
268 679306,79 4252135,36
269 679340,57 4252138,01
270 679354,29 4252147,51
271 679369,26 4252175,48
272 679367,9 4252189,84
273 679348,95 4252173,65
274 679331,62 4252159,14
275 679319,79 4252168,01
276 679310,24 4252186,45
277 679309,11 4252202,73
278 679325,15 4252236,31
279 679354,8 4252277,74
280 679393,33 4252320,31
281 679492,09 4252408,06
282 679511,46 4252422,22
283 679534,01 4252462,26
284 679535,6 4252475,02
285 679435,28 4252554,76
286 679422,34 4252587,92
287 679459,69 4252570,59
288 679459,84 4252570,52
289 679462,15 4252586,22
290 679484,84 4252590,75
291 679489,1 4252603,67
292 679519,54 4252608,44
293 679523,35 4252633,16
294 679599,79 4252624,99
295 679631,57 4252616,31
296 679664,03 4252597,84
297 679721,39 4252576,14
298 679723,93 4252545,39
299 679713,33 4252523,48
300 679715,09 4252476,69
301 679713,65 4252430,84
302 679705,29 4252391,68
303 679705,76 4252374,13
304 679713,31 4252353,08
305 679704,02 4252281,98
306 679710,17 4252241,9
307 679710,11 4252215,78
308 679702,94 4252155,98
309 679701,84 4252115,98
310 679711,66 4252078,09
311 679737,31 4252030
312 679806,64 4251951,93
313 679832,42 4251936,2
314 679862,49 4251925,47
315 680044,02 4252084,16
316 680130,36 4252144,05
317 680213,6 4252226,71
318 680260,27 4252271,52
319 680335,34 4252326,36
320 680284,74 4252397,19
321 680273,08 4252409,96
322 680257,26 4252418
323 680176,05 4252437,51
324 680140,97 4252455,46
325 680121,77 4252474,34
326 680180,81 4252505,32
327 680195,77 4252506,48
328 680230,21 4252510,85
329 680341,34 4252510,12
330 680338,25 4252525,82
331 680338,41 4252543,77
332 680349,54 4252555,14
333 680359,28 4252556,92
334 680385,64 4252564,63
335 680467,78 4252624,94
336 680478,87 4252633,55
337 680491,53 4252668,63
338 680489,58 4252712,99
339 680498,53 4252720,86
340 680538,83 4252734,53
341 680544,94 4252739,02
342 680553,28 4252755,15
343 680561,79 4252765,05
344 680603,75 4252764,27
345 680618,82 4252747,49
346 680641,19 4252742,74
347 680826,94 4252707,76
348 680886,13 4252690,39
349 680898,29 4252677,48
350 680981,94 4252629,7
351 681024,8 4252613,93
352 681197,03 4252485,68
353 681222,12 4252474,39
354 681291,39 4252426,99
355 681295,1 4252402,28
356 681304,86 4252398,6
357 681316,29 4252389,36
358 681320,02 4252343,62
359 681338,67 4252284,84
360 681355,93 4252252,6
361 681368,4 4252237,66
362 681382,46 4252158,76
363 681383,95 4252150,4
364 681377,88 4252130,38
365 681365,56 4252115,93
366 681333,15 4252098,93
367 681360,17 4252055,52
368 681374,76 4252019,42
369 681362,08 4252011,87
370 681359,36 4251991,5
371 681316,3 4251912,45
372 681273,41 4251942,86
373 681257,12 4251913,15
374 681252,75 4251889,21
375 681245,94 4251834,84
376 681220,93 4251794,54
377 681191,4 4251736,28
378 681167,02 4251731,09
379 681155,07 4251737,31
380 681134,29 4251763,59
381 681124,11 4251808,87
382 681107,22 4251847,5
383 681087,59 4251868,69
384 681078,45 4251867,9
385 681058,45 4251846,33
386 681044,18 4251820,95
387 681046,12 4251810,65
388 681059,49 4251800,64
389 681036,68 4251745,58
390 681002,44 4251730,2
391 680989,91 4251719,47
392 680923,38 4251713,14
393 680871,14 4251688,66
394 680860,65 4251670,56
395 680843,01 4251666,68
396 680835,01 4251629,11
397 680847,94 4251586,01
398 680842,02 4251587,02
399 680811,01 4251590,51
400 680806,93 4251587,02
401 680803,72 4251604,32
402 680752,13 4251650,99
403 680725,3 4251660,7
404 680678,53 4251671,37
405 680656,58 4251703,5
406 680642,83 4251715,04
407 680606,51 4251715,17
408 680597,46 4251686,12
409 680606,35 4251647,34
410 680618,77 4251601,9
411 680636,59 4251603,76
412 680640,5 4251599,75
413 680648,13 4251588,19
414 680653,03 4251586,75
415 680683,33 4251586,37
416 680779,09 4251579,43
417 680778,92 4251575,4
418 680778,92 4251575,4
419 680773,65 4251556,75
420 680772,28 4251546,05
421 680773,63 4251522,39
422 680778,55 4251493,64
423 680785,97 4251476,73
424 680793,49 4251469,25
425 680787,37 4251436,39
426 680787,44 4251414,63
427 680768,19 4251358,57
428 680771,2 4251332,49
429 680772,05 4251305,51
430 680779,85 4251287,71
431 680775,95 4251276,76
432 680759,47 4251268,3
433 680716,64 4251276,18
434 680699,97 4251286,31
435 680678,41 4251275,93
436 680668,57 4251256,68
437 680674,08 4251241,17
438 680671,19 4251230,73
439 680657,89 4251220,25
440 680616,96 4251231,82
441 680603,94 4251253,54
442 680587,81 4251254,13
443 680573,13 4251237,28
444 680550,65 4251197,16
445 680554,85 4251184,59
446 680611,09 4251189,25
447 680632,11 4251185,7
448 680664,07 4251171,21
449 680648,34 4251168,34
450 680623,41 4251170,31
451 680597,91 4251166,55
452 680587,79 4251162,72
453 680571,06 4251159,07
454 680595,05 4251121,81
455 680583,88 4251110,97
456 680545,33 4251054,7
457 680494,2 4251017,62
458 680442,93 4250922,35
459 680436,31 4250893,99
460 680437,2 4250883,82
461 680447,24 4250873,88
462 680464,11 4250866,84
463 680438,33 4250845,37
464 680409,21 4250806,54
465 680404,69 4250792,35
466 680359,55 4250833,79
467 680332,76 4250831,92
468 680269,92 4250776,99
469 680220,25 4250774,96
470 679964,94 4250604,48
471 679957,27 4250567,96
472 679948,44 4250553,33
473 679933,56 4250543,71
474 679929,99 4250535,14
475 679932,81 4250533,39
476 679950,4 4250539,35
477 679965,34 4250533,42
478 679982,08 4250536,19
479 680023,73 4250529,46
480 680031,69 4250512,88
3. La superfície total del Paratge és de 763,749 hi ha.


ANNEX III
PART DISPOSITIVA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL MONT DEL COTO, EN EL TERME MUNICIPAL DE MONÒVER
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa del pla
El present Pla especial (PE) es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 177 i següents del Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística aprovat mitjançant el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta aquest PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del paratge Mont del Coto quant a la conservació i la millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'aquest.
Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal Mont del Coto queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Monòver:
- Parcel·les 29, 30, 76 i part de la 9001 del polígon 41.
- Parcel·les 157, 456, 464 i part de les parcel·les 9012, 9015 i 9026 del polígon 42.
- Parcel·les 267 i 9007 del polígon 43.
S'exclouen els enclavaments corresponents a les parcel·les següents: parcel·la 320 del polígon 42 i parcel·la 271 del polígon 43.
2. El paratge té una superfície de 763,749 hectàrees.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'ajustarà al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'aquest PE s'aplicaran directament i prevaldran sobre el planejament urbanístic municipal.
3. El planejament urbanístic municipal que s'aprove després de l'entrada en vigor d'aquest PE ha d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en aquest, assignant les classificacions i les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. La normativa que s'ha d'aplicar en l'àmbit del paratge, en cas de contradicció respecte al que establix el planejament urbanístic actual i futur, serà la recollida en el present Pla especial.
5. Les determinacions d'aquest pla s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i, en particular, de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desplegament i el compliment de la finalitat protectora d'aquest pla, com també les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible. En el cas que la normativa continguda en aquest pla resulte més detallada o protectora s'aplicarà aquesta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'aquesta. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'aquest PE.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà segons la legislació vigent.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i seguiran vigents fins que no es revise el pla, per haver canviat prou les circumstàncies o els criteris que han determinat la seua aprovació.
3. La revisió o la modificació de les determinacions del pla podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a la seua aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del Pla especial es correspon amb el que disposa l'article 183 del Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística, aprovat mitjançant un Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell. En concret, inclourà els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa.
Inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenvolupament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa.
La normativa del present pla es divideix en dos grans apartats. El primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural. El segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats segons els valors que inclouen.
3. Plànols.
El Pla especial inclou els plànols següents:
I) Plànols d'informació.
II) Plànols d'ordenació.
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'aquest PE ha d'atendre's el que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i els principis que han orientat la redacció del pla.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plans estiga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'aquest PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del pla.
4. En qualsevol supòsit no previst en el present pla serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de Monòver, sense perjudici de les competències sectorials que puguen existir.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, plans, actuacions, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació autonòmica valenciana i estatal sobre avaluació d'impacte ambiental vigent en aqueix moment.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. La present normativa, en les seues normes generals i normes particulars, especifica les actuacions, plans i projectes l'execució dels quals requereix l'autorització especial de l'Ajuntament de Monòver i aquells que requereixen el informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtindre les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que establix la present normativa.
TÍTOL II
NORMES GENERALS DE REGULACIÓ
D'USOS I ACTIVITATS
CAPÍTOL I
NORMES SOBRE PROTECCIÓ DE RECURSOS
DE DOMINI PÚBLIC
SECCIÓ 1a
PROTECCIÓ DE RECURSOS HIDROLÒGICS
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, i no pot realitzar-se, en cap cas, la seua canalització o dragatge.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'aigües, es conservarà la vegetació de ribera, i no es permet la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran tasques de neteja i desbrossament selectius quan existisca risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibeix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals, com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La instal·lació del sistema de depuració d'oxidació total per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només pot ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no suposen cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'aigües es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica de les quals puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o el depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn; excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del domini públic hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a aquests per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals ha de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què serà destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i la validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique aquesta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, han d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
SECCIÓ 2a
PROTECCIÓ DE SÒLS
Article 15. Moviment de terra i extracció d'àrids
1. Els moviments de terra estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuats de l'obtenció de llicència les tasques de preparació i condicionament dels sòls relacionats amb l'activitat agrícola, com ara anivellació de terrenys i arada.
2. Es prohibeix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en àmbit del pla, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar o recuperar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural, o de les espècies de flora silvestre existents, requeriran la redacció d'una memòria o projecte, que serà aprovat per l'ajuntament amb el informe previ de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
3. Els treballs de restauració de la coberta vegetal estaran dirigits a la conservació i la recuperació de les formacions vegetals autòctones.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i marges d'aquests, com també les transformacions agrícoles i labors que posen en perill la seua estabilitat o suposen la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeixen els abancalaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra estiga acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, serà obligatòria la fixació d'aquests mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no existisquen altres solucions, es poden permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.
6. Dins de l'àmbit del paratge hi ha tres antigues pedreres, totes elles es troben en l'actualitat sense activitat, encara que no han sigut restaurades: pedrera Pla de Bayoni, pedrera Mont del Coto i Penya Redona. Es promourà la rehabilitació d'aquestes per a millorar la seua qualitat paisatgística.
SECCIÓ 3a
PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ SILVESTRE
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions del present pla totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Aquesta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius, ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquestes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de tàxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'Estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels tàxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i la recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre la protecció d'espècies endèmiques o amenaçades, com també a la resta de la legislació sectorial aplicable.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'aquest article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, móres, etc., sempre que existisca consentiment del propietari i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o la fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i ha de recol·lectar-se mitjançant la tallada, no es permet la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es pot realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
- Com a resultat de tasques de prevenció d'incendis.
- Com a resultat de mesures fitosanitàries.
- Amb motiu d'estudis científics.
- Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas podran els visitants poden recollir-les lliurement.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i la potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els seus distints estadis de desenvolupament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, la millora i la protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, i el seu reglament executiu aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell.
3. Queda prohibida la introducció i la repoblació amb espècies exòtiques, s'entén per aquestes tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga, o haja pertangut històricament, a la vegetació silvestre de l'àmbit del pla.
4. Queda prohibida, en l'àmbit del paratge, la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal, és necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual han d'ajustar-se els treballs que s'han de realitzar.
SECCIÓ 4a
PROTECCIÓ DE LA FAUNA
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'ha de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del paratge, amb les excepcions següents:
a) Espècies cinegètiques, regulades específicament per les seues normatives sectorials.
b) Espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la conselleria competent en matèria de medi ambient de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen en el paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics han de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que establix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del paratge les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o el deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna, com ara nius, caus i dormidors. En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç, la captura en viu, possessió o exposició d'animals vius o les seues restes que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per les presents normes.
b) La recol·lecció, la possessió o el comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i la solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent-se per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga, o haja pertangut històricament, a la fauna de l'àmbit del pla, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o aquesta les autoritze.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, ha de ser autoritzada o promoguda per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Tanques i closes
L'alçament de tanques i closes en l'àmbit del pla especial complirà el que disposa el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell, pel qual s'estableixen les condicions de les tanques en el medi natural i dels tancaments cinegètics, requerint l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Tot això sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
SECCIÓ 5a
PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que per les seues característiques puguen generar un important impacte paisatgístic han de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb aquest fi, s'evitarà especialment la ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i les edificacions en el medi rural han d'incorporar les mesures de camuflament i mimesi necessàries per a la seua integració en el paisatge.
3. L'Ajuntament tindrà en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, l'efecte de la realització sobre els valors paisatgístics del paratge.
4. Les pistes i els camins forestals i rurals, àrees tallafocs, i infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atesa la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements rellevants de caràcter natural com penyals, arbres exemplars, etc., per al qual s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua singularitat en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibiesen, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent la publicitada recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori, com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que, per les seues dimensions, disseny i col·locació, estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del pla.
SECCIÓ 6a
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Article 26. Patrimoni cultural
1. Es consideraran d'especial protecció tots aquells elements de singular interés arqueològic, etnogràfic, antropològic, històric, paleontològic, geològic i geomorfològic.
2. Qualsevol actuació que puga afectar els béns inclosos en l'Inventari de béns immobles del patrimoni cultural valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, existents en l'àmbit del paratge, ha d'obtindre informe favorable previ de la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural. Igualment les rehabilitacions i les actuacions sobre construccions tradicionals existents en l'àmbit del Pla especial han de ser prèviament informades favorablement per la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural.
3. Els elements de patrimoni cultural poden acollir usos turístics i recreatius sempre que aquests usos siguen compatibles amb la normativa del Pla especial i obtinguen prèviament el informe favorable de la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural, a més que no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
4. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà aquesta troballa a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al Servei Arqueològic Municipal, perquè l'avalue i, si és el cas, adopte les mesures protectores oportunes.
5. Per a les coves i avencs presents en l'àmbit del paratge cal ajustar-se al que disposa el Decret 65/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa el règim de protecció de les coves i s'aprova el Catàleg de coves de la Comunitat Valenciana.
SECCIÓ 7a
PROTECCIÓ DE CAMINS RAMADERS
Article 27. Delimitació i amollonament
1. En aplicació de l'article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de camins ramaders, la classificació, la delimitació, l'amollonament, o qualsevol altre acte relacionat amb aquestes, correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, i ha de vetlar pel seu manteniment com a espai d'ús públic.
2. Sense perjudici del que establix l'article 17 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, fins a l'elaboració i aprovació del catàleg de camins ramaders d'interés natural, es consideren com a camins ramaders d'interés natural, als efectes previstos en l'article 17.2 de la dita llei, la totalitat dels camins ramaders de l'àmbit del present pla.
3. Qualsevol actuació que es duga a terme i que puga afectar camins ramaders ha de complir el que establix la Llei 3/1995, de 23 de març, de camins ramaders.
CAPÍTOL II
NORMES SOBRE REGULACIÓ D'ACTIVITATS I INFRAESTRUCTURES
SECCIÓ 1a
ACTIVITATS EXTRACTIVES I MINERES
Article 28. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
SECCIÓ 2a
ACTIVITATS AGRÀRIES
Article 29. Concepte
Als efectes d'aquest pla, es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, mitjançant l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no suponen, ni tinguen com a conseqüència, la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 30. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatibles en l'àmbit del pla el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'aquest, sempre que siguen compatibles amb el planejament en vigor en aqueix moment i hagen obtingut les autoritzacions que els corresponguen i l'avaluació d'impacte ambiental si és el cas.
2. Es prohibeix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, com també la superfície d'aquestes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament pot efectuar-se sobre aquestes àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat agrícola els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a deu anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
4. Es prohibeix, amb caràcter general, les pràctiques agrícoles sota la modalitat d'hivernacle o túnel.
Article 31. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats agropecuàries
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària existents en el moment de l'aprovació de les presents normes poden continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per aquestes.
2. Es prohibeix, amb caràcter general, tot tipus d'edificació de nova planta, com també construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària (magatzems de productes i maquinàries, quadres, estables, etc.), o a la primera transformació de productes (assecadors, serradores, etc.).
Article 32. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que els s'apliquen, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
SECCIÓ 3a
ACTIVITATS RAMADERES
Article 33. Concepte i règim general d'ordenació
1. Es consideren ramaderes les activitats relacionades amb l'explotació, cria, reproducció i aprofitament de les espècies animals. Amb caràcter general, l'exercici d'aquesta activitat se sotmetrà a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals haurà de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
d) Ha de ser compatible amb els usos didàctics i recreatius del paratge.
3. Segons s'estableix en l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no poden ser destinats al pasturatge, almenys, durant els cinc anys posteriors a aquest.
Article 34. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Queden prohibides les construccions ramaderes de nova planta en l'àmbit del paratge. Aquesta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i dormidors.
2. Les construccions i instal·lacions ramaderes existents en el moment de l'aprovació de les presents normes poden continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no poden ampliar la superfície ocupada per aquestes.
SECCIÓ 4a
APROFITAMENT FORESTAL
Article 35. Terreny forestal
1. A l'efecte del present pla, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública pel Consell, a l'efecte previst en la legislació forestal, els terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del pla que no tinguen encara aquesta consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'Ajuntament o propietaris particulars de terrenys forestals, per a la realització de tasques de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 36. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'aquestes normes, la repoblació de terrenys forestals ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que s'apliquen.
Article 37. Aprofitaments forestals
1. Als efectes d'aquest pla, es consideren com a aprofitaments forestals les fustes, productes de tria, llenyes, escorces, pasts, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Aquests aprofitaments requeriran l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense prejudici del que disposa l'article 19 d'aquestes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge han d'ajustar-se al que disposen les normes i plans sectorials que s'apliquen.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. L'aprofitament de pasts i recursos cinegètics pot limitar-se quan es puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o existisquen arbres jóvens, especialment en zones repoblades o en procés de regeneració.
5. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.
Article 38. Incendis forestals
1. En general i en matèria d'incendis forestals, aquest pla està subjecte al que ha determinat la legislació sectorial específica en matèria d'incendis forestals.
2. En particular, s'establiran les mesures necessàries per al manteniment de les infraestructures de prevenció i extinció d'incendis, com a neteja dels tallafocs, manteniment de les pistes, construcció de basses, etc.
3. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, estableix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es poden destinar al pasturatge en els cinc anys següents.
4. Es fomentarà l'elaboració d'un pla de prevenció i extinció d'incendis per a la correcta protecció del paratge a l'efecte.
SECCIÓ 5a
ACTIVITAT CINEGÈTICA
Article 39. Normes generals
1. L'activitat cinegètica es considera compatible en l'àmbit del Pla especial, quedant subjecta als períodes i condicions establits en la legislació sectorial específica i articles següents.
2. En particular, la caça està permesa en aquells terrenys que actualment compleixen les condicions legals establides per a aquesta activitat.
Article 40. Ordenació cinegètica
1. En general i en matèria d'ordenació cinegètica, aquest pla està subjecte al que disposa la legislació sectorial que se li apliquen.
2. En aquells tancats vinculats al paratge es fomentarà l'establiment de les zones de reserva cinegètica dins del mateix àmbit del paratge.
3. Sense perjudici del que disposa la regulació sectorial sobre períodes de veda i espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient pot determinar en l'àmbit del pla, si així ho requereix l'estat dels recursos cinegètics, limitacions específiques en les espècies abatibles i períodes hàbils.
4. L'ús cinegètic del paratge ha de ser compatible amb els usos didàctics i recreatius d'aquest.
SECCIÓ 6a
ACTIVITAT PESQUERA I ALTRES
APROFITAMENTS PISCÍCOLES
Article 41. Marc normatiu de l'activitat pesquera
1. L'activitat pesquera està regulada, amb caràcter general, en la Llei de pesca fluvial de 20 de febrer de 1942 i el seu Reglament de 6 d'abril de 1943, com també en l'article 33, apartat 2, de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres.
2. Dins d'aquest marc legislatiu, la Conselleria de Territori i Habitatge emet ordres anuals sobre els períodes hàbils i normes generals relacionades amb la pesca en aigües continentals de la Comunitat Valenciana, definint les espècies de pesca permesa, les limitacions i les prohibicions de caràcter general i altres aspectes de l'activitat. Aquestes disposicions regularan, amb caràcter general, l'activitat pesquera en l'àmbit del paratge.
SECCIÓ 7a
ACTIVITAT INDUSTRIAL
Article 42. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'aquest pla, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions d'emmagat-zematge o primera transformació de productes primaris.
SECCIÓ 8a
ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
A) PLA D'ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
Article 43. Pla d'ús públic del paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un pla d'ús públic del paratge, que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta.
2. L'ús públic del paratge ha de ser d'acord amb els usos permesos a sòl no urbanitzable protegit segons la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, en especial, en relació amb les activitats recreatives i esportives que puguen dur-se a terme en l'àmbit del Pla especial.
3. El citat Pla d'ús públic ha de contindre necessàriament la regulació de la pràctica d'activitats de muntanya com ara senderisme, escalada, etc., en l'àmbit del paratge. A l'efecte, establirà els llocs i períodes en què es podran desenvolupar aquestes activitats sense perjudici per als valors naturals del paratge. S'ajustarà, en tot cas, el que disposa el Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell, de regulació del senderisme i esports de muntanya, de forma compatible amb la conservació del medi natural, o a la legislació vigent en matèria de senderisme i esports de muntanya.
4. El Pla d'ús públic establirà una ordenació i zonificació detallada a fi de regular les activitats de recreació concentrada i les activitats esportives establides en els articles 47 i 50, respectivament. De la mateixa manera es regularan les activitats recreatives i d'oci vinculades a construccions, definint les àrees destines per a aquest fi, i és necessari, en aquest cas, l'obtenció de l'informe favorable del Servei de Parcs Naturals respecte d'això.
5. El Pla d'ús públic del paratge es complementarà amb actuacions de promoció i conscienciació social sobre els aspectes ambientals del mateix i el seu ús adequat
6. El Pla l'aprovarà l'Ajuntament, amb el informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) ALLOTJAMENT TURÍSTIC I ALTRES ACTIVITATS HOSTALERES I RECREATIVES VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 44. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibeixen els càmpings i els campaments públics i privats en tot l'àmbit del paratge natural.
Article 45. Activitats recreatives i d'oci vinculades a l'efecte.
1. Només es permetran en les àrees preparades a este efecte
2. Tindran la consideració d'equipaments públics i s'explotaran directament o indirectament per l'ajuntament, amb l'aplicació de mesures correctores en matèria de contaminació acústica, eliminació de barreres arquitectòniques i d'espectacles públics, seguretat i higiene.
Article 46. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esbarjo queden subjectes, amb caràcter general i d'acord amb les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars del present pla, a les determinacions següents:
- Es prohibeix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
- Les instal·lacions o les edificacions de caràcter recreatiu han de recolzar-se sobre construccions preexistents, evitant les edificacions de nova planta. La reconversió ha de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments.
C) ACTIVITATS RECREATIVES NO VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 47. Recreació concentrada
1. La recreació concentrada es defineix com aquella que es du a terme en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com taules, bancs i papereres.
2. Aquesta activitat s'exercirà, exclusivament, en les zones habilitades per a això, sempre dins de l'àrea recreativa i sempre que no produïsca minva en els valors naturals i paisatgístics existents en la zona.
Article 48. Circulació motoritzada en el paratge
1. Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge, excepte en els casos següents:
- Vehicles autoritzats per l'ajuntament.
- Vehicles amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
- Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
- Vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
- Vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
2. L'Ajuntament pot limitar l'accés al públic a determinades àrees quant a la seua fragilitat, per a evitar molèsties a la fauna, o per raons referides a la conservació de valors i recursos naturals que es motiven justificadament.
Article 49. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge.
Article 50. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a tal fi en l'àmbit del paratge, requerirà l'autorització prèvia de l'ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present en la zona.
3. En tot cas, aquestes activitats han de dur-se a terme de manera que no es produïsca minva en els valors naturals i paisatgístics existents en la zona.
4. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quads i semblants
SECCIÓ 9a
ACTIVITATS D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ
Article 51. Urbanisme
El Pla especial, als efectes urbanístics, estableix les qualificacions següents:
- La zona afectada pel Ramal sud. Tram IV del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial de corredors d'infraestructures, aprovat pel Decret 78/2005, de 15 d'abril, del Consell, tindrà la qualificació de sòl no urbanitzable de protecció d'infraestructures (SNUPI), adaptant-se d'aquesta manera als requeriments de l'esmentat decret.
- La resta del sòl del sector tindrà la qualificació de sòl no urbanitzable de protecció estricta (SNUPE).
Article 52. Edificació
1. Sense perjudici del que establix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que no siga possible la seua instal·lació en un altre tipus de sòl fora de l'àmbit del paratge, i sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o la reconstrucció d'edificacions preexistents sempre que l'ús a què es destinen aquestes estiga permés per la normativa del Pla especial, segons la zona de què es tracte, i s'ha d'obtindre, en qualsevol cas, el informe favorable del Servei de Parcs Naturals. S'ha de respectar en el seu disseny i composició l'entorn en què s'enclaven. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'aquestes edificacions al seu entorn, pot exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
3. Les obres que es duguen a terme en construccions o edificacions catalogades s'ajustaran al que establix el planejament urbanístic vigent.
SECCIÓ 10a
INFRAESTRUCTURES
Article 53. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abocadors de residus sòlids, etc., excepte les previstes en el programa d'actuacions del Pla d'ús públic, les destinades al servei d'instal·lacions i activitats autoritzades en el pla, al compliment dels objectius en ell plantejats, com també aquelles destinades a l'interés general.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, el manteniment o la remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus ha d'atindre's, a més de a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als següents requisits genèrics:
- Els traçats i els emplaçaments han de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o rebliments d'aquestes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
- Durant la realització de les obres han de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, quan s'acaben les obres, s'ha de restaurar el terreny i la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
- Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures hauran d'obtindre's, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència urbanística.
Article 54. Pla d'acció territorial de caràcter sectorial de corredors d'infraestructures
Es respectarà el que establix el Pla d'acció territorial de caràcter sectorial de corredors d'infraestructures de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant un Decret 78/2005, de 15 d'abril, del Consell, així com els usos i infraestructures que puguen desenvolupar-se com a conseqüència del seu desplegament o de l'aplicació del projecte de transferències del qual és reserva de sòl, sense perjudici de les mesures minimitzadores que puguen establir-se en l'avaluació d'impacte ambiental que haja de realitzar si és el cas respecte a les infraestructures.
Article 55. Pla d'acció territorial de caràcter sectorial, Pla eòlic de la Comunitat Valenciana
Es respectarà el que establix el Pla d'acció territorial de caràcter sectorial, Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant un acord de 26 de juliol del 2001, del Consell, com també els usos i les infraestructures que puguen desenvolupar-se en les zones considerades aptes per aquest en el àmbit del paratge natural municipal, sense perjudici de les mesures minimitzadores que puguen establir-se en l'avaluació d'impacte ambiental que ha de realitzar el Pla especial de la zona eòlica núm. 15.
Article 56. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, pel que es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent així mateix les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
SECCIÓ 11a
ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ
Article 57. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Aquestes activitats poden realitzar-se, ateses les característiques d'aquestes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. Respecte d'això, se celebraran, amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en relació oberta que podrà adaptar-se a les necessitats la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenvolupament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o la millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional del paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa i econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'ajuntament facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 58. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'aquesta normativa, s'estableix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient, d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten directament o indirectament la flora, fauna o els hàbitats protegits requeriran l'autorització prèvia de l'ajuntament. Amb aquesta finalitat, la persona o entitat que realitzarà l'activitat investigadora acompanyarà a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que es desenvoluparà.
b) Les autoritzacions poden contindre condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cap la seua revocació si les investigacions s'aparten del que establix la memòria del projecte presentat, o si les tasques d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada ha de presentar informe l'ajuntament sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el cas que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte ha d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a l'anellament científic d'aus no exclouen la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents dels particulars si és el cas.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen l'autorització prèvia, no obstant això han de comunicar a l'Ajuntament l'existència del projecte, i han de facilitar l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
NORMES PARTICULARS
CAPÍTOL I
CONCEPTE I ASPECTES GENERALS
Article 59. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides mitjançant aquest PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit com "àrea forestal", per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora.
2. Les determinacions inherents a aquesta categoria de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i activitats permeses i prohibides per aquest PE.
Article 60. Interpretació
1. En tot el no regulat en aquestes normes particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
ÀREA FORESTAL
Article 61. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural on la vegetació proporciona un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats per a aquesta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
- Preservar la qualitat ambiental.
- Conservació de la vegetació existent, potenciació d'aquesta i de la seua regeneració natural.
- Mantindre els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
- Conservar i restaurar les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar aquests objectius suposa, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, es permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 62. Localització
Recollida dins d'aquesta categoria la totalitat de l'àmbit del paratge.
Article 63. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i la potenciació dels valors naturals i el manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i en especial mesures per a aconseguir la regeneració natural.
b) Els usos i actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'aquest espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques, recreatives i naturalístiques, incloent actuacions i adequacions didàctiques i naturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
c) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
d) Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de la llicència urbanística, requeriran el informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
f) Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'aquestes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, móres, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan siga perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de la planta, i ha de recol·lectar-se mitjançant la tallada.
g) Infraestructures de qualsevol tipus, excepte les directament vinculades a la prevenció i el control d'incendis forestals, les destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses, les previstes en les normatives sectorials, com també les derivades del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana en la zona considerada apta per aquest en l'àmbit del paratge, i del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial de corredors d'infraestructures en la zona afectada per aquest pla.
En particular, en la zona afectada pel Ramal sud. Tram IV del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial de corredors d'infraestructures cal ajustar-se a les limitacions d'ús recollides en l'article 16 del Decret 78/2005, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar aquest pla.
h) Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de prevenció d'incendis tal com preveu l'article 55 de la Llei forestal.
i) L'activitat cinegètica tal com inclouen les disposicions de les normes generals de regulació d'usos i activitats del present PE.
j) Condicionament de les mines extractives situades dins del sector conduent a millorar el valor paisatgístic d'aquestes.
Article 64. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenvolupament dels usos permesos. En especial, es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculades a la millora i la conservació de la riquesa biològica de la zona o a l'exercici d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en aquests espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus, excepte el que ha previst l'article 52 d'aquesta normativa.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didàctiques i naturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que suposen deteriorament del paisatge.
e) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, incloent hivernacles, i infraestructures de servei a aquestes, com també instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
f) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent tanques i closes, lligades a l'activitat cinegètica o pecuària.
g) Infraestructures de qualsevol tipus, excepte les directament vinculades a la prevenció i el control d'incendis forestals o destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses, o les previstes en les normatives sectorials.
h) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
i) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o el paisatge.
j) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
TÍTOL IV
NORMES PER A LA GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL
Article 65. Règim general
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal corresponen a l'Ajuntament de Monòver.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient pot prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i l'assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà el marc establit, amb caràcter genèric, per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, com també a les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals.
4. La gestió del paratge, quant al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, pot delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Aquesta gestió també pot encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament pot promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmiques i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 66. Consell de Participació del paratge natural municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, s'ha creat el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Mont del Coto, segons s'estableix en l'acord de declaració del paratge, atenint-se d'aquesta manera al que ha previst l'article 7.3 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals.
TÍTOL V
MECANISME DE FINANÇAMENT
Article 67. Règim general
1. El finançament del paratge natural municipal correrà per compte de l'Ajuntament de Monòver.
2. L'Ajuntament de Monòver habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal,.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge pot participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
Article 68. Règim sancionador
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea