diari

ORDE de 30 de juliol de 2002, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2002/2003 al Parc Natural de l'Albufera. [2002/F9774]

(DOGV núm. 4336 de 16.09.2002) Ref. Base de dades 3965/2002

ORDE de 30 de juliol de 2002, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2002/2003 al Parc Natural de l'Albufera. [2002/F9774]
Mitjançant l'Orde de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, es va regular la caça, amb caràcter general, al Parc Natural de l'Albufera. Mentres no s'aprove el seu Pla Rector d'Ús i Gestió, cal arbitrar mesures de regulació de l'activitat cinegètica per a la temporada de caça del 2002/2003.
Per tot això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article 1. Període hàbil
1.1. El període hàbil de caça als vedats declarats com d'aquàtiques i afectats pel Parc Natural de l'Albufera serà els dissabtes i diumenges des del 5 d'octubre del 2002 fins al 2 de febrer del 2003.
1.2. A més d'este període general, els titulars dels vedats d'aquàtiques podran sol·licitar al director territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la caça durant els dies del 13 al 18 de gener del 2003, davall la condició següent:
– Presentar un pla del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, en el qual es fixarà una zona, d'almenys el 30%, que haurà de restar inundada, en la qual no es practicarà la caça durant els dits dies, i que serà senyalitzada documentalment per mitjà de croquis en els passes o permisos que s'estenguen als caçadors i la llegenda «Reserva de càbiles».
Article 2. Horari
2.1. Conforme al que disposa l'article 33 del Reglament de la Llei de Caça, de forma general l'horari de caça serà des d'una hora abans de l'eixida del sol fins una hora després de la seua posta. Els titulars de vedats declarats com d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València augmentar l'horari hàbil fins a dos hores abans de l'eixida del sol i fins a dos hores després de la seua posta.
2.2. Igualment, els titulars de vedats d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la realització de quatre tirades nocturnes en fase de lluna plena, coincidents per a tots els vedats. Com a mínim dos de les tirades coincidiran amb dies hàbils de caça.
Article 3. Espècies
3.1. S'autoritza la caça de totes les espècies cinegètiques contemplades en l'Orde de 14 de juny del 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'establixen les vedes especials per a la temporada 2002-2003 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.283, de 2 de juliol de 2002).
3.2. Les espècies no considerades com d'aus aquàtiques es podran caçar durant els dies hàbils ressenyats, des del 12 d'octubre de 2002 fins al 6 de gener de 2003.
Article 4. Calendaris reduïts
Els titulars dels vedats que s'ajusten a un calendari de caça més reduït (vedats tradicionals, acotats amb restriccions en la seua resolució de creació, acotats amb restriccions voluntàries, etc.) hauran de comunicar-ho a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València abans del dia 1 d'octubre de 2002.
Article 5. Zones de reserva
A més de les zones previstes en l'article segon de l'Orde de 12 de juny de 1992, s'establixen les següents zones de reserva. En estes només es podran celebrar competicions de caça amb gossos de mostra i sense armes, prèvia sol·licitud i autorització de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València.
5.1. Es reserva la zona lliure de Sollana:
Límit E: via del ferrocarril.
Límit N: perímetre del parc natural.
Límit O: perímetre del parc natural.
Límit S: límit del terme municipal.
5.2. Es reserva la zona lliure de Sueca:
Límit E: via del ferrocarril.
Límit N: límit del terme municipal.
Límit O: límit del terme municipal.
Límit S: perímetre del parc natural.
5.3. Es reserva la zona lliure de Sueca-Cullera:
Límit E: límit del terme municipal fins a la via del ferrocarril.
Límit N: per la via del ferrocarril fins al límit del parc i límit d'este.
Límit O: perímetre del parc natural.
Límit S: perímetre del parc natural.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes no regulats en la present orde estaran al que disposa el Decret 96/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera, en l'Orde de 14 de juny del 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'establixen les vedes especials per a la temporada 2002-2003 a la Comunitat Valenciana, i en l'Orde de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Es faculta el director territorial de la Conselleria de Medi Ambient a València per a l'aplicació de la present orde.
Tercera
La present orde entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 2002
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea