diari

Llei 9/1999, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana. [1999/11018]

(DOGV núm. 3657 de 31.12.1999) Ref. Base de dades 3966/1999

Llei 9/1999, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana. [1999/11018]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
La Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2000 estableix un conjunt d'objectius de política econòmica la consecució dels quals exigeix l'aprovació de diverses mesures normatives que permeten l'execució del programa econòmic del Govern Valencià, en els diferents camps en els quals es desplega la seua activitat.
La present llei recull, al llarg de l'articulat, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris de gestió econòmica i d'acció administrativa en diferents camps: joc, comerç, joventut, comunicacions, ports, entre altres.
Pel que fa a les mesures de naturalesa tributària, contingudes en els capítols I i II d'aquesta llei, són totes elles modificacions de determinats aspectes de les taxes pròpies de la Generalitat, del tram autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre Successions i Donacions.
Quant a les taxes pròpies de la Generalitat Valenciana cal destacar, d'una banda, la creació d'una nova taxa denominada "expedició de títols professionals marítims" i, d'altra, la regulació d'una nova exempció per als subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, tant en la taxa per serveis administratius, com en la taxa per inscripció en proves selectives i en proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La resta de les modificacions obeeixen a l'adequació als canvis normatius i organitzatius ocorreguts en l'últim exercici.
Respecte al tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és nova la regulació d'una nova deducció autonòmica la finalitat de la qual és la d'incrementar la protecció de la família que ha constituït un dels objectius fonamentals del Govern de la Generalitat Valenciana. Aquesta es configura com una deducció de quantitat lineal (a l'igual que la majoria de les deduccions familiars vigents) en aquells casos d'unitats familiars en les quals sols un dels membres realitza activitats remunerades, amb les úniques limitacions necessàries per a aconseguir una major protecció dels col·lectius més desfavorits de la societat.
Finalment, pel que fa a l'Impost sobre Successions i Donacions, s'incrementa l'import relatiu a les reduccions per les adquisicions "mortis causa" per persones amb minusvalideses i es crea una nova reducció per a les adquisicions de béns del patrimoni històric artístic que es cedeixen per a la seua exposició a certes entitats de caràcter públic de la Comunitat Valenciana.
També s'incorpora a la normativa autonòmica la regulació de la tarifa que resulta aplicable en l'Impost sobre Successions i Donacions en les successions "mortis causa" que es localitzen en el nostre territori, així com els coeficients multiplicadors aplicables per al càlcul de la quota tributària per a aquest impost, i s'elimina l'actual remissió a la normativa estatal.
En matèria de gestió financera, el capítol III, inclou una sèrie de modificacions que s'articulen a través de la reforma de diversos preceptes del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, a fi de resoldre problemes de tipus tècnic derivats de l'experiència en l'aplicació de les normes esmentades per aquesta administració.
En el capítol IV, s'introdueix la modificació de determinats preceptes de la Llei de Creació de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Generalitat Valenciana, entre les quals ressalta la supressió de la incompatibilitat del president i vicepresidents del Comité Executiu d'aquestes cambres amb qualsevol altre càrrec en òrgans de govern d'organitzacions empresarials.
El capítol V conté les modificacions operades en la Llei de Creació de l'Entitat Pública Radiotelevisió Valenciana. Aquestes modificacions es dirigeixen a permetre que aquest ens concerte operacions financeres i en particular, operacions de crèdit i préstec, d'acord amb els límits establits en les lleis anuals de pressupostos.
En matèria de joc, el capítol VI de la present llei, en primer lloc, amplia els terminis de prescripció de les infraccions administratives, d'altra banda, atribueix efectes desestimatoris al silenci administratiu en aquest camp i, per últim, regula l'activitat publicitària dels jocs.
En el capítol VII, s'aborden les modificacions relatives a la Llei de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, que bàsicament es concreten en la nova adscripció a la Conselleria de Benestar Social.
D'altra banda cal destacar que el capítol VIII regula els cànons per la concessió i autorització en els ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat, que per la seua naturalesa contractual quedaren exclosos de regulació en la Llei 1/1999 de 31 de març, de Tarifes Portuàries.
Per últim, en el capítol IX, es modifica puntualment la Llei Reguladora del Servei Valencià de Salut, a fi de suprimir d'entre les atribucions del Consell de Direcció de l'Àrea de Salut la relativa a la proposta de nomenament i cessament del gerent de l'Àrea de Salut.
Les disposicions addicionals complementen la llei i recullen diverses previsions que, per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
El projecte de llei fou sotmés a informe del Comité Econòmic i Social i és conforme amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL I
De la modificació de la llei de taxes
de la Generalitat Valenciana
Article 1
Es modifiquen les rúbriques dels títols I a X de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana Llei 12/1997, de 23 de desembre, que han de substituir-se per les següents:
"Títol I Taxes en matèria de turisme.
Títol II Taxes en matèria d'hisenda i administració pública.
Títol III Taxes en matèria d'associacions, espectacles i publicacions.
Títol IV Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transports.
Títol V Taxes en matèria de cultura, educació i ciència.
Títol VI Taxes en matèria de sanitat.
Títol VII Taxes en matèria d'ocupació, indústria i comerç.
Títol VIII Taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.
Títol IX Taxes en matèria de medi ambient.
Títol X Taxes en matèria d'esports."
Article 2. Taxes per serveis acadèmics i administratius de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat.
Un. Es modifica l'apartat un de l'article 18 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"1. La taxa es meritarà, en el cas de serveis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, excepte el que disposa l'apartat dos d'aquest article, el pagament s'exigirà per anticipat, quan es formalitze la matrícula. Quant als serveis administratius, la taxa es meritarà quan es preste el servei, encara que es farà efectiva per anticipat, en el moment de la sol·licitud."
Dos. Es modifica l'apartat dos de l'article 18 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, i s'afegeix, després de la paraula "gener", la paraula "següent".
Article 3. Taxa per la venda d'impresos.
Es modifica l'article 25 de la Llei 12/1997 de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Estan exemptes del pagament d'aquesta taxa els titulars d'empreses de nova creació menors de vint-i-cinc anys o majors de cinquanta, o que siguen dona, sempre que, en qualsevol dels tres casos, es tracte de la primera empresa."
Article 4. Taxes per altres serveis administratius.
S'afegeix un nou article, el número 33 bis a la Llei 12/1997 de 23 de desembre, del següent tenor:
"Article 33.bis. Exempcions.
Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves d'habilitació", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100".
Article 5. Taxa per subscripció i venda del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Es modifica l'apartat 1 del paràgraf Un de l'article 47 de la Llei 12/1997 de 23 de desembre, que queda redactat així:
"1. Venda del DOGV (exemplars solts). Preu per cada fascicle que integra el número: 60 per exemplar."
Article 6. Taxa per insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Un. Es modifica el punt 1 de l'article 51 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"1. Les insercions que emanen de les Corts Valencianes, del Govern Valencià, de la Presidència i de les distintes conselleries de la Generalitat. En cap cas tindran aquest caràcter les insercions sol·licitades per la Presidència i les conselleries que es realitzen a favor o per compte d'un tercer i que, per tant, puga ser repercutit el seu import a aquest".
Dos. S'afegeix un nou punt, el número 4, a l'article 51 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
"4. Els edictes, les notificacions i resolucions dictades pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, excepte les insercions sol·licitades a instància de part, sempre que no gaudisquen del benefici de justícia gratuïta".
Tres. Es modifica el punt 2 del paràgraf Dos de l'article 52 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb la redacció següent:
"2. Resta de casos:
2.1. Tarifa normal 3,2 per caràcter
2.2. Tarifa reduïda (aplicable quan
el document es trameta en les dues
llengües oficials de la Comunitat
Valenciana, bé per correu electrònic
bé mitjançant suport informàtic) 1,7 per caràcter."
Article 7. Taxa per subministrament d'informació del Registre d'Associacions.
Es modifica l'actual denominació de l'article 61 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, per la de "Meritació i pagament".
Article 8. Taxa per serveis administratius.
Un. L'article 91 ("Tipus de gravamen), de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, passa a ser el nou article 92 de la llei esmentada.
Dos. L'article 92 (Meritació), de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, passa a ser el nou article 93 de la llei esmentada.
Tres. L'article 93 de la Llei 12/1997 de 23 de desembre, passa a ser el nou article 91 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, i es modifica la denominació per la d'"Exempcions".
Article 9. Taxa per la venda dels impresos requerits pel Llibre de Control de Qualitat en obres d'edificació d'habitatges.
Un. L'article 96 ("Tipus de gravamen"), de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, passa a ser el nou article 97 de la llei esmentada.
Dos. L'article 97 ("Meritació i pagament"), de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, passa a ser el nou article 98 de la llei esmentada.
Tres. L'article 98 ("D'exempcions"), de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, passa a ser el nou article 96 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, i es modifica la denominació per la d'"Exempcions".
Article 10. Taxa pel servei de control de qualitat de l'edificació.
Un. L'article 101 ("Tipus de gravamen"), de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, passa a ser el nou article 102 de la llei esmentada.
Dos. L'article 102 ("Meritació i pagament"), de la Llei 12/1997 de 23 de desembre, passa a ser el nou article 103 de la llei esmentada.
Tres. L'article 103 ("D'exempcions"), de la Llei 12/1997 de 23 de desembre, passa a ser el nou article 101 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, i es modifica la denominació per la d'"Exempcions".
Article 11. Taxa per entrada a museus.
Un. Es modifica el punt 5 de l'apartat Un, de l'article 115 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"5. Els membres de família nombrosa d'Honor i de 2ª categoria".
Dos. Es modifica el punt 3 de l'apartat Tres, de l'article 115 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"3. Els membres de família nombrosa de 1ª categoria".
Article 12. Taxa per serveis acadèmics no universitaris.
Es modifica l'article 122 de la Llei 12 /1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"La taxa es meritarà en el moment en què comence la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, quan es formalitze la matrícula".
Article 13. Taxa per serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari.
Es modifica l'apartat Un de l'article 125 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
"Un. Gaudiran d'exempció total del pagament d'aquesta taxa els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i de 2ª categoria."
Article 14. Taxa per inscripció en proves selectives i en proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i per expedició de certificacions de fulls de serveis.
S'afegeix un nou article, el 129 bis, a la llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Article 129.bis. Exempcions.
Estan exemptes del pagament de la tarifa 1.1, "Inscripció en proves selectives per a l'accés a cossos docents", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100".
Article 15. Taxa per ensenyaments de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
Un. Es modifica l'actual rúbrica del capítol VI, del títol V, per la de "Taxa per ensenyaments de Règim Especial".
Dos. Es modifica l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
"Article 135. Tipus de gravamen.
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següents:
Tipus de servei Import (PTA)
I ENSENYAMENTS DE MÚSICA
1. Pertanyents a plans en extinció
1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
1.1.1 Assignatura de grau mitjà 6.646
1.1.2 Assignatura de grau superior 13.287
1.1.3 Assignatures pendents
1.1.3.1 De grau mitjà 7.971
1.1.3.2 De grau superior 15.948
1.2 Alumnat de centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, classificats com centres reconeguts o autoritzats segons el Decret 1.987/1964 (sense plenes competències acadèmiques).
Examen de fi de grau de curs 2.083 per assignatura
1.3 Alumnat lliure
1.3.1 Inscripció 2.624
1.3.2 Examen 2.083 per assignatura
1.3.3 Proves extraordinàries de febrer 2.083 per assignatura
1.4 Prova d'accés al grau superior 8.326 per especialitat
1.5 Proves extraordinàries
per a l'obtenció del títol
de Professor (Pla 1966) 6.153
1.6 Proves extraordinàries per a
l'obtenció del títol de Professor
Superior (Pla 1966) 6.153
2. Ensenyaments LOGSE
2.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
2.1.1 Grau elemental
2.1.1.1 Curs complet 4.855 per assignatura
2.1.1.2 Assignatures pendents 5.825 cadascuna
2.1.1.3 Repetició de curs 6.307 per assignatura
2.1.1.4 Proves per a l'obtenció del
Certificat de Superació del Grau
Elemental de Música 7.240
2.1.2 Prova d'accés al grau mitjà 7.240
2.1.3 Grau mitjà
2.1.3.1 Curs complet 7.283 per assignatura
2.1.3.2 Assignatures pendents 8.734 cadascuna
2.1.3.3 Repetició curs 9.466 per assignatura
2.1.3.4 Proves per a l'obtenció del Títol
Professional de Música 8.326
2.1.4 Prova d'accés a Grau Superior 8.236
2.1.5 Grau Superior
2.1.5.1 Curs complet de Grau Superior . 13.287
2.1.5.2 Assignatures pendents 15.948 per assignatura
2.1.5.3 Repetició de curs . 17.273
3. Cursos especials monogràfics
3.1 Fins a 30 hores de duració 15.000
3.2 Entre 30 i 60 hores de duració . 30.000
3.3 Més de 60 hores de duració 60.000
4. Serveis generals
4.1 Expedició de certificats oficials 2.629 cadascun
4.2 Obertura d'expedients 2.629 cadascuna
4.3 Expedició o renovació
de la targeta d'identitat 567
4.4 Trasllat d'expedient
o matrícula viva 2.629
4.5 Expedició del Llibre d'Escolaritat 509
II ENSENYAMENTS DE DANSA
1. Pertanyents a planes en extinció
1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
1.1.1 Curs complet 5.146 per assignatura
1.1.2 Assignatures pendents 9.005 per assignatura
1.2 Alumnat de centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana classificats com centres reconeguts o autoritzats segons el Decret 1.987/1964 (sense plenes competències acadèmiques).
1.2.1 Examen fi de curs o d'estudis 2.576 per assignatura
1.3 Alumnat lliure
1.3.1 Inscripció 2.624
1.3.2 Examen 2.576 per assignatura
1.3.3 Proves extraordinàries de febrer 2.576 per assignatura
1.4 Proves extraordinàries per fi del pla d'estudis 2.576
2. Ensenyaments LOGSE
2.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
2.1.1 Grau elemental
2.1.1.1 Curs complet . 6.434 per assignatura
2.1.1.2 Assignatures pendents 10.293 cada una
2.1.1.3 Repetició de curs 7.717 per assignatura
2.1.2 Prova d'accés al grau mitjà . 7.240
2.1.3 Grau mitjà
2.1.3.1 Curs complet 9.651 per assignatura
2.1.3.2 Assignatures pendents 15.442 cada una
2.1.3.3 Repetició de curs. 11.581 per assignatura
2.1.4 Prova d'accés a Grau Superior 8.236
2.1.5 Grau Superior
2.1.5.1 Curs complet de Grau Superior 13.287
2.1.5.2 Assignatures pendents 15.948 per assignatura
2.1.5.3 Repetició de curs 17.273
3. Cursos especials monogràfics
3.1 Fins a 30 hores de duració 15.000
3.2 Entre 30 i 60 hores de duració 30.000
3.3 Més de 60 hores de duració . 60.000
4. Serveis generals
4.1 Expedició de certificats oficiales 2.629 cadascun
4.2 Obertura d'expedients 2.629 cadascun
4.3 Expedició o renovació
de la targeta d'identitat 567
4.4 Trasllat d'expedient
o matrícula viva 2.629
4.5 Expedició del Llibre d'Escolaritat 509
III ENSENYAMENTS D'IDIOMES
1. A extingir (Pla antic, anterior a la Llei 29/1982, de 24 de juny)
1.1 Alumnat lliure
1.1.1 Matrícula 2.083 per idioma i curs
1.1.2 Examen de revàlida o aptitud 6.201
2. Pla nou (RD 1.523/1989, de 1 de desembre, i Decret 48/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià)
2.1 Alumnat oficial
2.1.1 Matrícula 6.201 per idioma i curs
2.1.2 Repetició de curs 7.441 per idioma
2.1.3 Prova de nivell (ensenyaments presencials) o valoració inicial de l'alumne (ensenyaments a distància) 3.641
2.1.4 Matrícula curs intensiu (per idioma i curs) 4.855
2.2 Alumnat lliure (matrícula del cicle elemental
o superior) . 6.201
3. Cursos especials monogràfics
3.1 Fins a 30 hores de duració 15.000
3.2 Entre 30 i 60 hores de duració . 30.000
3.3 Més de 60 hores de duració 60.000
4. Serveis generales
4.1 Expedició de certificats oficials . 2.629 cadascun
4.2 Obertura d'expedients 2.629 cadascun
4.3 Expedició o renovació
de la targeta d'identitat . 567
4.4 Trasllat d'expedient
o matrícula viva . 2.629
IV ENSENYAMENTS D'ART DRAMÀTIC
1. Ensenyaments LOGSE
1.1 Curs complet 6.291 per assignatura
1.2 Assignatures pendents 12.391 cadascuna
1.3 Prova d'accés 7.240
2. Cursos especials monogràfics
2.1 Fins a 30 hores de duració 15.000
2.2 Entre 30 i 60 hores de duració 30.000
2.3 Més de 60 hores de duració 60.000
3. Serveis generals
3.1 Expedició de certificats oficials . 2.629 cadascun
3.2 Obertura d'expedients 2.629 cadascun
3.3 Expedició o renovació
de la targeta d'identitat 567
3.4 Trasllat d'expedient
o matrícula viva 2.629
V ENSENYAMENTS DE CERÀMICA
1. Ensenyaments LOGSE
1.1. Curs complet 6.291 per assignatura
1.2 Assignatures pendents 12.391 cadascuna
1.3 Prova d'accés 7.240
2. Cursos especials monogràfics
2.1 Fins a 30 hores de duració 15.000
2.2 Entre 30 i 60 hores de duració . 30.000
2.3 Més de 60 hores de duració 60.000
3. Serveis generals
3.1 Expedició de certificats oficials 2.629 cadascun
3.2 Obertura d'expedients 2.629 cadascun
3.3 Expedició/renovació
de targeta d'identitat 567
3.4 Trasllat d'expedient
o matrícula viva 2.629
Dos. A l'efecte d'aplicació de les tarifes recollides en el quadre de l'apartat un anterior, es tindran en compte les regles següents:
1ª) En relació amb els ensenyaments de música i dansa, els alumnes oficials pagaran, a més de les quanties corresponents al seu respectiu epígraf, les del seu propi epígraf 4 que en cada cas pertoquen. Aquest mateix criteri resultarà aplicable, per als mateixos ensenyaments, a l'alumnat de centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana classificats com centres reconeguts o autoritzats segons el Decret 1.987/1964 i a l'alumnat lliure.
2ª) Els alumnes d'ensenyaments de música que sol·liciten la realització de la prova d'accés al grau superior o les proves extraordinàries d'extinció de grau sols pagaran les quanties que, respectivament, pertoquen pels epígrafs 1.4 i 1.5 de la Tarifa I.
3ª) L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa en la nova ordenació del sistema educatiu, que es troben adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, pagaran únicament el primer any que es matriculen les quanties corresponents a l'epígraf 4.2 dels serveis generals de la Tarifa I. En el cas que sol·liciten algun servei addicional dels recollits en aquest epígraf 4, pagaran també les quanties corresponents a aquests serveis. A aquest efecte, la secretaria del centre oficial corresponent, a partir de les dades de matrícula comunicades pel centre adscrit, emplenarà l'oportú document d'ingrés, que lliurarà al centre adscrit perquè aquest, en el termini dels 15 dies següents, efectue el pagament. En aquest mateix termini, haurà de presentar el centre oficial esmentat còpia segellada d'aquest document per l'entitat col·laboradora en què haja efectuat l'ingrés.
4ª) En el cas d'ensenyaments d'idiomes, els alumnes que es matriculen en el règim d'ensenyament a distància pagaran únicament el primer any la quantia corresponent a l'epígraf 4.2 de la Tarifa III. En el mateix tipus d'ensenyaments, els alumnes que sol·liciten el certificat del cicle elemental pagaran la quantia corresponent a l'epígraf 4.1 d'aquest apartat.
5ª) En els casos de trasllat d'expedient o de matrícula viva es tindrà en compte:
- Quan un alumne sol·licite el trasllat del seu expedient pagarà en el centre d'origen la quantia corresponent a l'epígraf 4.4 de les Tarifes I, II i III i 3.4 de les Tarifes IV i V. D'altra banda, aquest centre expedirà, sense cap cost per a l'interessat, l'oportuna certificació acadèmica, que trametrà al centre de destinació.
- Quan un alumne sol·licite el trasllat de matrícula viva, i una vegada confirmada l'existència de plaça pel centre de destinació, pagarà en el centre d'origen la quantia corresponent a l'epígraf 4.4 de les Tarifes I, II y III i 3.4 de les Tarifes IV i V i en el de destinació la corresponent a l'epígraf 4.3 de les Tarifes I, II i III i 3.3 de les Tarifes IV i V. Si el centre d'origen no pertany a la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, el centre de destinació percebrà, a més, la quantia corresponent a la matrícula del curs al qual l'alumne s'incorpore.
El trasllat de matrícula viva o expediente no donarà lloc, en cap cas, al pagament de la quantia pel corresponent epígraf 4.2 de les Tarifas I, II i III i 3.2 de les Tarifes IV i V, excepte quan el centre d'origen estiga ubicat en una altra comunitat autònoma.
6ª) Per les assignatures validades no haurà de pagar-se l'import."
Tres. Es modifica l'article 136 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Un. La taxa es meritarà, en el cas de serveis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, excepte el que disposa l'apartat dos d'aquest article, el pagament s'exigirà per anticipat, quan es formalitze la matrícula. Quant als serveis administratius, la taxa es meritarà quan es preste el servei, encara que es farà efectiva per anticipat, en el moment de la sol·licitud. En qualsevol cas, la taxa corresponent al concepte 1.3.1 del quadre de tarifes de l'article anterior serà pagada íntegrament en el moment de la matrícula.
Dos. En cas de matricula anual, els alumnes podran fer efectiu el pagament de la taxa d'una sola vegada, en el moment de formalització de la matrícula, o en dos terminis, el primer a pagar en el moment de la matrícula i el segon en la segona quinzena del mes de gener següent. El que disposa aquest apartat no resultarà d'aplicació, no obstant això, quan, de conformitat amb el que disposa l'apartat tres d'aquest article, s'haguera produït l'anul·lació de la matrícula en els dos cursos acadèmics immediatament anteriors. En aquest supòsit, l'admissió de nova matrícula requerirà, inexcusablement, el pagament previ del seu import total.
Tres. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas s'hagueren satisfet.
Quatre. Els alumnes als quals es refereix l'apartat dos de l'article 134 d'aquesta llei, una vegada resolta la corresponent convocatòria de beques o ajudes, tindran dret, amb la presentació prèvia de la credencial oportuna en la secretaria del centre, a la devolució de les quantitats satisfetes pels conceptes pels quals es troben exempts".
Article 16. Taxa per serveis acadèmics universitaris.
Es modifica l'article 148 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"La taxa es meritarà, en el cas de serveis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, excepte el que disposa l'apartat un de l'article 144 d'aquesta llei, el pagament s'exigirà per anticipat quan es formalitze la matrícula. Quant als serveis administratius, la taxa es meritarà quan es preste el servei encara que es farà efectiva per anticipat, en el moment de la sol·licitud.
La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, s'hagueren satisfet".
Article 17. Taxa pels serveis prestats en centres d'ensenyament infantil.
Es modifica el capítol VIII del títol V, de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Article 149. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels centres d'ensenyament infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència del servei d'ensenyament.
Article 150. Subjecte passiu.
Un. Són subjectes passius d'aquesta taxa els pares dels alumnes dels centres als quals es refereix l'article anterior, i, en general, les persones al càrrec de les quals es troben aquells.
Dos. Quan l'alumne es trobe a càrrec de més d'una persona, totes elles respondran solidàriament del pagament d'aquesta taxa.
Article 151. Tipus de gravamen.
Un. La taxa s'exigirà en funció de la renda de la unitat familiar de la qual forme part l'alumne i del nombre de fills d'aquesta, d'acord amb el que disposa el següent quadre de tarifes, on el tipus de gravamen, situat en la intersecció de les distintes files i columnes, s'expressa en pessetes per alumne i mes:
Renda de la unitat familiar (PTA.) Nombre de fills de la unitat familiar
Un Dos Tres Quatre
o més
Fins a SMI 0 0 0 0
Superior a SMI, fins a SMI x 2 3.943 3.191 2.401 1.728
Superior a SMI x 2, fins a SMI x 3 . 7.886 6.758 5.639 4.357
Superior a SMI x 3, fins a SMI x 4. 11.310 10.669 9.466 8.342
Superior a SMI x 4. 12.768, amb independència del nombre de fills
(SMI = Salari Mínim Interprofessional per a majors de 18 anys corresponent a l'any natural anterior a aquell en què s'efectue la matrícula, a aquest efecte es comptabilitzen 14 mensualitats).
Dos. A l'efecte d'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat anterior, es tindran en compte les regles següents:
1ª) Constitueixen modalitats d'unitat familiar les següents:
a) La formada pels cònjuges no separats legalment i els fills menors de 18 anys, així com els majors d'edat que, en qualsevol d'ambdós casos, convisquen amb ells, i, en el segon, siguen menors de 26 anys i no perceben cap tipus d'ingrés.
b) La formada pel pare i la mare, o un d'ells, i els fills als quals es refereix l'apartat a) anterior.
A aquest efecte s'equipararan a la unitat familiar aquelles situacions de fet en les quals el pare o la mare convisca amb una tercera persona no vinculada a l'alumne per raó de parentiu, sempre que aquest convisca amb ambdós. Procedirà també aquesta equiparació en aquelles altres en què l'alumne convisca amb persona o persones, qualsevol que siga el vincle o parentiu d'aquestes entre sí i d'aquestes amb aquell, excepte quan l'alumne es trobe en règim d'acolliment familiar, de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria, en aquest cas s'entendrà que la unitat familiar està formada per tots aquells alumnes que gaudisquen del mateix acolliment.
c) La formada pels fills assenyalats en l'apartat a) anterior quan no existisca pare ni mare ni, en general, altres persones amb les quals aquells convisquen.
2ª) Per renda de la unitat familiar s'entendrà, per a cada curs escolar, el resultat de sumar a les bases liquidables, a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, dels distints membres d'aquesta corresponents a l'any natural anterior al de matrícula l'import del mínim personal o familiar, segons pertoque, i, si és el cas, les reduccions pròpies dels rendiments nets del treball, establits en aquesta normativa.
3ª) El nombre de fills serà el que la unitat familiar tinga el dia de l'inici del període de matrícula.
A aquest efecte s'equipararan als fills aquells menors que es troben en alguna de les situacions a les quals es refereix la regla 1ª) d'aquest apartat dos en les quals no existisca pare o mare.
4ª) Els aspectes als quals es refereixen les regles precedents d'aquest apartat seran justificades de la forma que establisquen les normes reguladores del preu públic que s'exigeix pels serveis de menjador prestats en aquest mateix tipus de centres. La falta d'acreditació, dins del termini i en la forma escaient, de la renda de la unitat familiar, determinarà l'aplicació, per a cada nombre de fills, de la tarifa corresponent al màxim tram de renda. Igualment, la falta d'acreditació, també dins del termini i en la forma escaient, del nombre de fills de la unitat familiar, determinarà l'aplicació, per a cada tram de renda, de la tarifa corresponent a un fill.
5ª) En qualsevol cas els serveis d'ensenyament prestats a alumnes de tres o més anys seran gratuïts.
Article 152. Meritació i pagament.
Un. La taxa es meritarà quan tinga lloc el començament efectiu de la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs escolar.
Dos. El pagament de la taxa s'efectuarà de forma fraccionada sense meritació d'interessos, i la quantia aplicable de les assenyalades en l'article 151 anterior es pagarà cada més al llarg del curs escolar, amb subjecció al que disposen les normes reguladores del preu públic al qual es refereix la regla 4ª de l'apartat dos de l'article anterior.
Tres. La baixa de l'alumne durant el curs produirà efectes a partir del primer dia del mes següent a aquell en què haja tingut lloc.
Quatre. La falta de pagament dins de termini de les mensualitats de la taxa comportarà la interrupció automàtica de la prestació del servei d'ensenyament, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren pagat fins aqueix moment".
Article 18. Taxa per serveis sanitaris.
Un. Es modifica l'article 164 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Descripció Import (PTA)
Grup I
Estudis i informes previs a l'autorització d'obres de nova construcció o reforma (sempre que siguen necessaris, en virtut de norma legal o reglamentària, per a l'obtenció de l'autorització sanitària de funcionament o inscripció en algun registre sanitari d'aquestes obres).
Per cada projecte, el 0,25 per 100 de l'import del pressupost total (execució d'obra civil i instal·lacions), amb un límit màxim de 8.950.
Grup II
Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries de locals i establiments, incloses les instal·lacions, destinats a:
Quantitats anuals
1. Estacions d'autobusos 4.500
2. D'aigües potables privades .. 4.500
3. D'aigües residuals privades 4.500
4. Habitatges, apartaments, bungalous ç
i vil·les en règim de lloguer 2.000
5. Teatres, cinemes, frontons, pubs,
discoteques, places de bous,
camps d'esports, hipòdroms, velòdroms
i establiments anàlegs 4.500
6. Hotels, hostals i pensions. 4.500
7. Hospitals, sanatoris, clíniques,
preventoris, cases de salut, institucions
de repòs, residències per a malalts
convalescents i altres establiments
anàlegs privats 4.500
8. Centres d'ensenyament, instituts,
acadèmies i altres establiments anàlegs 2.000
9. Gimnasos, establiments per a la
pràctica d'esports i escoles d'educació física 2.000
10. Instituts de bellesa, cases de banys,
piscines i perruqueries 2.000
11. Centres culturals, casinos i societats d'esplai 2.000
12. Consultoris per a animals i
centres de guarda i custòdia d'aquests 4.500
13. Establiments destinats a
l'embotellament d'aigües 4.500
14. Magatzems de productes farmacèutics,
farmàcies i laboratoris d'anàlisis 2.000
15. Els establiments relacionats a continuació,
en els quals s'elaboren i venen al detall
els seus propis productes 2.000
e) Carnisseries - xarcuteries.
f) Carnisseries - salsitxeries.
g) Menjadors col·lectius.
h) Gelateries i orxateries.
16. Qualssevol altres establiments,
no enumerats anteriorment, que realitzen
activitats molestes, insalubres o perilloses 2.000
Grup III
Serveis de policia funerària
1. Comprovació i inspecció de criptes 4.000
2. Comprovació i inspecció d'establiments
destinats a tanatoris i altres establiments
d'empreses funeràries 7.000
3. Trasllat de cadàvers sense inhumar 2.500 per cadàver
4. Exhumació de cadàvers abans de
transcorreguts tres anys des de l'enterrament
4.1 Per a la reinhumació en
la mateixa localitat 2.000 per cadàver
4.2 Per al trasllat a altra localitat
de la Comunitat Valenciana 3.000 per cadàver
4.3 Per al trasllat a una altra
comunitat autònoma 4.000 per cadàver
5. Inhumació de cadàvers en criptes
dins de cementeris . 2.000 per cadàver
6. Inhumació de cadàvers en criptes
fora de cementeris . 20.000 per cadàver
7. Comprovació sanitària d'actes
tanatològics, sense intervenció en la
pràctica d'aquests 2.000 per acte
Grup IV
Altres actuacions dels òrgans de la Conselleria de Sanitat:
1. Admissió a les proves de selecció de personal de centres i institucions sanitàries
1.1 Grup A 3.520
1.2 Grup B 2.350
1.3 Grup C 1.956
1.4 Grup D 1.173
1.5. Grup E 747
2. Altres actuacions administratives:
2.1 Expedició de certificats 600 cadascun
2.2 Compulsa de documents 200 cadascuna
2.3 Diligenciament i segellament de llibres 500 cadascun
2.4 Emissió de duplicats d'autoritzacions 500 cadascun
2.5. Pràctica d'exàmens de salut
(incloent-hi expedició de certificat
corresponent, però no l'imprés), anàlisis
i proves radiogràfiques o exploracions
especials 948 cadascun
2.6. Inscripció de societats
medicofarmacèutiques que exercisquen
les activitats exclusivament
a la Comunitat Valenciana 948 cadascun
2.7 Emissió d'informes que requerisquen
estudi o exàmens de projectes
i expedients tramitats a petició de part,
excepteels compresos en els
epígrafs 2.5 i 2.6 anteriors 1.806 cadascun.
2.8 Emissió d'informes previs sobre
instal·lacions industrials i establiments
alimentaris, quan aquests siguen requerits
per a l'autorització i funcionament 5.000 cadascun.
Dos. A l'efecte d'aplicació de les tarifes recollides en el quadre de l'apartat un anterior, es tindran en compte les regles següents:
1ª) Els epígrafs dels Grups II i III de la tarifa resultaran aplicables sempre que tinga lloc almenys una actuació de comprovació o inspecció a l'any i l'import siga independent, no obstant això, del nombre d'aquestes actuacions.
2ª) Els serveis seran practicats pels funcionaris sanitaris a qui pertoque d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
3ª) Seran òrgans competents per a ordenar la pràctica dels serveis que no hagen sigut sol·licitats, directament o indirectament pels interessats, el conseller de Sanitat, el director general de Salut Pública, els directors territorials de la conselleria esmentada i els directors de les Àrees de Salut Pública d'aquesta. Quant als òrgans de gestió i liquidació de les taxes, seran els serveis de gestió econòmica de les Direccions Territorials i d'Àrea esmentades.
4ª) Quan les actuacions realitzades siguen susceptibles d'inclusió en diversos epígrafs es practicarà liquidació pel que corresponga a l'activitat principal, o, si és el cas, pel de major import".
Dos. Es modifica l'article 165 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
"La taxa es meritarà quan es preste el corresponent servei i resultarà exigible una vegada que aquesta prestació haja tingut lloc. A aquest efecte en relació amb els serveis als quals es refereixen els Grups II i III de la tarifa de l'article anterior es tindrà en compte el primer servei que es preste."
Article 19. La taxa per la venda de productes i serveis hematològics.
Es modifica l'article 172 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Article 172. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Codi Tipus de producte o servei
(descripció alfabètica) Import (PTA)
001 ALT 300
103 Afèresi cel·lular
(precursors hematopoètics, granulocits o plaquetes) 50.000
207 Albúmina humana 20% (vial 100 ml) 8.181
200 Albúmina humana 20% (vial 50 ml) 4.152
003 ANCA (anticossos anticitoplasmàtics) 3.500
005 Anticossos anti HIV-1/HIV-2 1.000
117 Anticossos anti HIV-2 3.000
004 Anticossos anti PMN (test directe citofluorometria) 5.000
215 Anticossos anti PMN (test indirecte citofluorometria) 7.000
012 Anticossos antiplaquetaris (test directe i eluït) 6.000
108 Anticossos antiplaquetaris (test indirecte) 4.000
014 Anticossos citomegalovirus (IgG) 2.500
015 Anticossos citomegalovirus (IgM) 3.000
025 Anticossos HAV (IgG) 1.200
026 Anticossos HAV (IgM) 1.500
017 Anticossos HBc (IgM) 2.000
018 Anticossos HBc 1.100
019 Anticossos HBe 2.000
020 Anticossos HBs 1.100
027 Anticossos VHC (EIA) 1.000
030 Antigen HBe 2.000
031 Antigen HBs (antigen AUSTRALIA) 800
034 Antiglobulina humana (flascó 10 ml) 1.890
212 Antitrombina III humana (vial 1000 UI) 40.047
211 Antitrombina III humana (vial de 500 Ul) 20.181
202 Complex protombínic humà (vial 500 UI) 11.615
040 Concentrat d'hematies en solució additiva
(sense capa leucoplaquetar) 11.200
041 Concentrat de plaquetes unitari 4.500
082 Concentrat de plaquetes (unitats d'adult) 32.735 per unitat
100 Crioprecipitats 8.000 cadascun
049 Criopreservació de cèl·lules precursores
hematopoètiques perifèriques . 60.000
044 Criopreservació de fàcsia, tendó, os amb cartílag i nervi 110.340
048 Criopreservació de medul·la òsia 90.000
070 Criopreservació de pell 325 per cm2
050 Criopreservació de vàlvules cardíaques
i segments vasculars .. 127.751
045 Criopreservació de fragments d'òrgans
(E. pàncrees i paratiroides) 18.281
051 Cultiu de fibroblastos autòleg 12.000
071 Cultiu de queratinocits 1.093 per cm2
214 Determinació de càrrega viral de VHC (PCR) 13.000
213 Determinació de càrrega viral de VIH (PCR) 13.000
122 Diagnòstic per citometria de flux de HPN en PMN 12.000
053 Escrutini d'anticossos citotòxics 4.000
055 Escrutini d'anticossos eritrocitaris 1.127
056 Estudi d'anèmies hemolítiques 10.000
069 Estudi de poblacions limfocitàries (T, B i NK) 12.000
112 Estudi de subpoblacions limfocitàries (CD3, CD4 y CD8) 8.250
105 Estudi DNA DIS80 8.000
057 Estudi de paternitat (antigens eritrocitaris
del sistema HLA i polimorfismes del DNA) 65.000
210 Factor VIII antihemofílic humà (vial 1000 UI) 51.680
209 Factor VIII antihemofílic humà (vial 500 UI) 26.118
109 Fenotipificació a altres sistemes de grups sanguinis
distints AB0 i D .. 1.500 per cada antigen fenotipat
115 Genotipificació plaquetària per PCR 10.000
059 Hemograma 500
046 Os esponjós congelat 55.190
047 Os estructural congelat 74.065
054 Identificació d'anticossos eritrocitaris amb titulació 4.627
061 Immunodeplecció de cèl·lules precursores hematopoètiques 600.000
203 Immunoglobulina humana inespecífica intravenosa
(vial de 0,5 g) 2.400
206 Immunoglobulina humana inespecífica intravenosa
(vial de 10 g) 42.000
204 Immunoglobulina humana inespecífica intravenosa
(vial de 2,5 g). 11.030
205 Immunoglobulina humana inespecífica intravenosa
(vial de 5 g) 21.700
104 Llavat d'hematies per a ús transfusional 10.000
119 Marcador immunològic per citometria 1.500
111 Concentrat d'hematies fenotipat al sistema AB0,
per a realització de grup invers (plafó de 50 ml) 12.000
065 Concentrat d'hematies fenotipat a tots els sistemes
eritrocitaris, per a escrutini d'anticossos
irregulars (plafó de 50 ml) 7.000
110 PCR de VHB 10.000
066 PCR de VHC 10.000
067 PCR de VIH 10.000
068 PCR en leucèmies (BCR/ABL, BCL) 30.000
076 Plasma fresc 6.000
217 Precursors hematopoètics de sang placentària,
per a transplantació al·logènica 2.336.000
002 Procediment d'aliquotat d'hemoderivats pediàtrics 670
218 Procediment d'atenuació viral d'hemoderivats 4.500
058 Procediment de criopreservació de
concentrat d'hematies 47.850
073 Procediment de criopreservació
de concentrat de plaquetes 43.245
121 Procediment de deshidratació i gamma-irradiació tisular 68.000
038 Procediment de filtració d'hemoderivats . 6.300
219 Procediment de registre, conservació i seroteca
d'implantació de còrnia 3.000
032 Prova de confirmació d'antigen HBs (neutralització) 4.000
220 Prova creuada de plaquetes per citofluorometria 4.000
216 Prova creuada per limfocitotoxicitat 3.000
028 Prova confirmació anticossos HCV (RIBA-3) 8.000
063 Prova confirmació serologia de LUES 2.000
084 Proves creuades transfusionals 950
085 Sang total o concentrat d'hematies no desleucocitats 9.700
086 Serologia de donants [AgHBs, anti VIH, ALT (1+2),
anti VHC serologia de LUES] 4.000
087 Serologia LUES 300
116 Sèrum de Coombs (antiglobulina humana) 40.000 per litre
089 Test de confirmació d'anticossos VIH (IFA) 4.000
090 Test de confirmació d'anticossos VIH (Western Bloot) 8.000
120 Tipificació a tots els sistemes eritrocitaris,
per a elaboració de plafons 50.000
092 Tipificació AB0 i Rh (anti D) 450
094 Tipificació HLA (ABC) Serologia 16.000
095 Tipificació HLA (DR i DQ) Serologia 22.000
093 Tipificació HLA d'antigens aïllats (B27, B5, B7, etc) 2.800
224 Tipificació HLA-A per PCR (alta resolució) 24.000
221 Tipificació HLA-A per PCR (baixa resolució) 12.000
225 Tipificació HLA-B per PCR (alta resolució) . 26.000
222 Tipificació HLA-B per PCR (baixa resolució) 14.000
226 Tipificació HLA-C per PCR (alta resolució) 18.000
223 Tipificació HLA-C per PCR (baixa resolució) 12.000
102 Tipificació HLA-Classe II per PCR. Alta resolució
(DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQALFA, DQBETA, i DP). 75.000
101 Tipificació HLA-DP per PCR (alta resolució) 20.000
114 Tipificació HLA -DQALFA per PCR (alta resolució) 12.000
113 Tipificació HLA-DQBETA per PCR (baixa resolució) 12.000
096 Tipificació HLA-DR per PCR (baixa resolució) 14.000
098 Titulació d'anticossos hepatitis B ..................... 3.000
099 Tractament citostàtic de medul·la òsia (derivats 4-HC) 85.000"
Article 20. Taxa per prestacions sanitàries per accident de treball i de trànsit, malaltia professional i restants situacions no cobertes pel Sistema Nacional de Salut.
Es modifica la quantia de l'epígraf 1.3.2.2 de l'article 176. Un (Necròpsia), de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que se substitueix per 44.764 pessetes.
Article 21. Taxa per la impartició de cursos organitzats per la Conselleria de Sanitat.
Es modifica l'article 181 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"La taxa es meritarà en el moment en què comence la prestació efectiva del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent, encara que el pagament s'exigirà per anticipat, quan s'efectue la sol·licitud d'admissió al curs.".
Article 22. Taxa per la realització d'anàlisis de laboratori de salut pública.
Es modifica la numeració de l'epígraf (2.5.2) corresponent al Bacillus Cereus, de l'article 184 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que se substitueix per la de 2.5.20.
Article 23. Taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres.
Es modifica l'article 192 "Tipus de gravamen" de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Article 192: Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei i Import (PTA)
1. Autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials (aparells elevadors, generadors de vapor i altres aparells de pressió, centrals, línies, estacions i subestacions, instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb projecte, instal·lacions frigorífiques amb projecte, instal·lacions distribuïdores i receptores d'aigua i gas amb projecte, instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte, emmagatzematge de productes químics, emmagatzematge de productes petrolífers líquids amb projecte, instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria i emmagatzematge de GLP en envasos).
1.1. Constitució, ampliació, modificació i trasllat: 5.990 pel primer milió de pessetes de pressupost de maquinària i equip i 1.580 per cada milió o fracció addicional.
1.2. Instal·lacions industrials específiques: 5.990 pel primer milió de pessetes de pressupost de maquinària i equip i 1.580 per cada milió o fracció addicional.
1.3. Canvis de titularitat (relatius tant a indústries de l'epígraf 1.1. com a les instal·lacions industrials de l'epígraf 1.2.): 4.026 cadascun.
1.4. Les instal·lacions de subministrament d'energia (centrals de producció d'energia elèctrica, línies elèctriques, subestacions, centres de transformació i xarxes de gas) que requerisquen autorització administrativa prèvia se'ls aplicarà a més de la taxa 1.2 la quantitat fixa de 14.975.
2. Verificació.
2.1. De comptadors de laboratori:
2.1.1. D'electricitat monofàsics (de gas, fins a 6m3/hora, i d'aigua, fins a 15 mm de calibre).
2.1.1.1. En sèries de més de sis: 200 cadascun.
2.1.1.2.Restants casos: 1.206 cadascun.
2.2. Llums, termòmetres, manòmetres, vàlvules i altres instruments de precisió (en laboratoris oficials o fàbriques de sèries): 948 cadascun.
2.3. De transformadors (en laboratoris oficials)
948 cadascun.
2.4. D'objectes en la composició dels quals estiguen presents metalls preciosos: 24 cada peça.
2.5. De barres, lingots i altres configuracions de metalls preciosos (química): 3.011 cadascuna.
3. Instal·lacions sense projecte
3.1. Per cada instal·lació: 4.992.
3.2. Canvis de titularitat: 4.026 cadascun.
4. Proves de pressió en aparells i recipients
amb fluids (sèries):
4.1. Extintors: 83 cada element de cada sèrie.
4.2. Altres elements: 3 cada element de cada sèrie.
5. Expedició de certificats i documents.
5.1. Per sol·licitud de presentació a exàmens d'instal·ladors i mantenidors: 4.160.
5.2. Per expedició de certificats o documents de qualificació a empreses que els acrediten capacitat per a l'exercici d'activitats reglamentàries: 3.011 cadascun.
5.3. Renovacions i pròrrogues: 1.032 cadascuna.
5.4. Certificats de posada en pràctica de patents, tràfic de perfeccionament: 6.705 cadascun.
5.5. Altres certificats: 300 cadascun.
5.6. Registres especials: 4.992 per inscripció.
5.7. Compulsa de documents del servei territorial: 300 cadascuna.
5.8. Diligenciament i segellament de llibres:300 cadascun.
6.Expropiació forçosa de béns i imposició de servituds de pas: 50.000 com a quantitat mínima o bé, si en funció del nombre de parcel·les es supera aquesta quantitat, s'aplicarà a 5.025 per cada parcel·la afectada.
7. Explotació i aprofitament de recursos minerals.
7.1. Autoritzacions (recursos minerals de les Seccions A i B): el 2 per mil del valor, expressat en pessetes, de la producció corresponent, amb un mínim de 10.041.
7.2. Informes sobre suspensions, abandons i caducitats: 10.041 cadascun.
7.3. Informes sobre autoritzacions de fàbriques d'explosius, polvorins i pirotècnies: el 2 per mil del valor, expressat en pessetes, amb un mínim de 20.085.
8. Explotació i investigació de concessions mineres.
8.1. Permisos d'exploració: 171.716 cadascun.
8.2. Permisos d'investigació: 171.716 cadascun.
8.3. Concessions d'explotació: 210.879 cadascuna.
8.4. Canvis de titularitat: 4.026 cadascun.
9. Confrontació i autorització de projectes:
9.1. D'exploració, investigació i explotació de plans de labors mineres, de restauració i grans voladures amb explosius i sondeigs: el 0,5 per mil del pressupost dels treballs, amb un mínim de 15.063.
9.2.Classificació de recursos minerals i presa de mostres: 10.039.
9.3. Capacitat de cabals d'aigua i assajos de bombeig: 29.105.
9.4. Delimitacions, intrusions, perímetres de protecció, replanteigs i afeccions: 29.105.
9.5.Exàmens d'artillers i maquinistes: 6.023.
9.6. Inspeccions de policia minera: 10.039.
10. Autoritzacions d'ús d'explosius en obres civils i assistència en voladures: 10.039 cadascuna.
11. Inspeccions.
11.1. Periòdiques reglamentàries:15.000.
11.2. A instància de part (de subministrament d'electricitat, gas, aigua i fraus; seguretat d'instal·lacions i altres inspeccions): 7.030".
Article 24. Taxa per subministrament d'informació de registres.
Es modifica l'article 198 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
"Article 198. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el subministrament d'informació del Registre Industrial i del Registre del Comerciant i Comerç, llevat de la informació que el mateix interessat obtinga via internet consultant la pàgina web de la Conselleria d'Indústria i Comerç".
Article 25. Taxa pels assajos de reacció al foc realitzats en el Gabinet de Seguretat i Higiene de Treball d'Alacant.
Es modifica la referència a la norma "UNE 23.727.81" de l'article 202 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que se substitueix per la norma "UNE 23.727.90".
Article 26. Taxa per ordenació i referència de les indústries agràries i alimentàries.
Un. S'afegeix un nou número 6 a l'article 206 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"6. Inscripció en el Registre d'envasadors d'olis vegetals:
6.1. Per nova instal·lació.
6.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses".
Dos. S'afegeix un nou número 6 a l'article 208 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"6. Inscripció en el Registre d'envasadors d'olis vegetals:
6.1. Per nova instal·lació: 3.869 PTA. cadascuna.
6.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses: 2.015 PTA. cadascuna".
Article 27. Taxa per prestació de serveis en matèria de ramaderia.
Un. Es modifica l'actual referència que l'article 216 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, fa a l'epígraf 6 del quadre de tarifes de l'article 217 següent que se substitueix per una altra feta a l'epígraf 5 de l'esmentat article 217.
Dos. S'afegeix un nou epígraf, amb el número 11, a l'article 217 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"11. Determinacions analítiques en sanitat animal:
11.1. Anàlisis serològiques:
11.1.1. Aglutinació ràpida 150 PTA./determinació.
11.1.2. Aglutinació en placa 500 PTA./determinació.
11.1.3. Fixació complement 750 PTA./determinació.
11.1.4. Immuno difusió radial 500 PTA./determinació.
11.1.5. Immuno fluorescència indirecta 900 PTA./determinació
11.1.6. Inhibició hemoaglutinació 500 PTA./determinació.
11.1.7. Elisa 500 PTA./determinació.
11.2. Anàlisis microbiològiques:
11.2.1. Determinació enterobacteris clostridium 1.500 PTA./determinació.
11.2.2. Determinació salmonel·les 2.500 PTA./determinació."
Article 28. Taxa de l'Institut Politècnic Marítimopesquer.
Es modifica l'article 223 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"Article 223. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà, en el cas de serveis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent, encara que el pagament s'exigirà per anticipat, quan s'efectue la sol·licitud d'admissió al curs. Quant als serveis administratius, la taxa es meritarà quan es preste el servei, no obstant això, es farà efectiva, per anticipat en el moment de la sol·licitud".
Article 29. Taxa per expedició de les llicències de pesca recreativa, esparver i pesca de marisc.
Es modifica l'article 226 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Article 226. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà a raó de 1.000 pessetes per cada llicència."
Article 30. Taxa per determinacions analítiques.
Un. S'afegeix la quantia de 2.867 pessetes a l'epígraf 5. Edulcorants artificials de l'apartat XXIII del quadre de tarifes de l'article 242 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre.
Dos. Es modifica la quantia que figura en l'epígraf 2. Confirmació per espectometria de masses de l'apartat XXV de l'article 242 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que se substitueix per la de 16.589 pessetes.
Article 31. Taxa per expedició de títols professionals marítims.
S'afegeix un nou capítol, el XI, en el títol VIII de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"CAPÍTOL XI
Taxa per expedició de títols professionals marítims
Article 247 bis. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis d'expedició o renovació de títols i targetes professionals necessaris per a l'exercici de la professió en vaixells d'acord amb les disposicions vigents.
Article 247 ter. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten la prestació dels serveis que constitueixen el fet imposable.
Article 247 quater. Tipus de gravamen.
La quantia de la taxa es fixa en 1.000 pessetes per l'expedició o renovació de targetes d'identitat marítimes.
Article 247 quinquies. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan es preste el servei. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud".
Article 32. Taxes del Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua.
Un. Es modifica l'article 264 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Article 264. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import
1. Serveis acadèmics
1.1. Cursos: 265 PTA./hora teòrica.
600 PTA./hora pràctica.
1.2. Jornades: 2.120 PTA. cadascuna.
1.3. Seminaris: 10.600 PTA. cadascun.
1.4. Lloguer d'aules.
1.4.1. Convencionals: 40.000 PTA. per aula i dia.
1.4.2. Telemàtiques: 45.000 PTA. per aula i dia.
1.4.3. Laboratori pilot: 60.000 PTA. per aula i dia.
2. Serveis administratius.
2.1. Expedició de diplomes: 720 PTA. cadascun.
2.2. Expedició de certificats: 269 PTA. cadascun."
Dos. Es modifica l'article 265 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"Article 265. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà, en el cas de serveis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent, encara que el pagament s'exigirà per anticipat, quan s'efectue la sol·licitud d'admissió al curs. Quant als serveis administratius, la taxa es meritarà quan es preste el servei, no obstant això, es farà efectiva, per anticipat, en el moment de la sol·licitud".
Article 33. Taxa per serveis relatius a llavors forestals.
Es modifica la quantia de l'epígraf 1. Mostreig (a petició de part) del quadre de tarifes de l'article 280 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que se substitueix per la de 5.567 pessetes.
Article 34. Taxa per accés a les titulacions per al govern de les embarcacions d'esbargiment i expedició dels títols esportius corresponents.
Un. Es modifica el punt 1 de l'article 282 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat així:
"1. Examen per a l'accés a les titulacions de capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions d'esbargiment i patró per a navegació bàsica".
Dos. Se substitueix l'expressió "EXAMEN" de la tarifa I de l'article 284, de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, per la d'"EXAMEN TEÒRIC" i s'afegeix un nou apartat 4 en aquesta tarifa, amb la redacció següent:
"4. Patró per a navegació bàsica: 6.360".
Tres. S'afegeix un nou apartat 1.4 en la tarifa II de l'article 284, de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb la redacció següent:
"1.4 Patró per a navegació bàsica: 3.710".
Quatre. S'afegeix la tarifa III en l'article 284 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb la redacció següent:
"Tarifa III. EXAMEN PRÀCTIC PER A ACCÉS A LES TITULACIONS PER AL GOVERN DE LES EMBARCACIONS D'ESBARGIMENT:
1. Capità de iot 18.000
2. Patró de iot 10.000
3. Patró d'embarcacions d'esbargiment 7.000
4. Patró per a navegació bàsica 6.000."
CAPÍTOL II
De modificació de la Llei
del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques i restants tributs cedits
Article 35
S'afegeix una nova lletra g) en l'apartat un de l'article quart, deduccions autonòmiques, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:
"g) Per realitzar un dels cònjuges de la unitat familiar labors no remunerades en la llar: 20.000 pessetes.
S'entendrà que un dels cònjuges realitza aquestes labors quan en una unitat familiar de les previstes en l'article 68, apartat 1, regla 1ª, de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sols un dels membres percebisca rendiments de treball, de les activitats econòmiques o imputacions de bases imposables d'entitats en règim de transparència fiscal.
Seran requisits per al gaudiment d'aquesta deducció:
1r. Que la base liquidable general de la unitat familiar no supere la quantitat de 2.000.000 . pessetes.
2n. Que cap dels membres de la unitat familiar obtinga rendiments integres per imputacions de rendes immobialiàries, ni del capital immobiliari, ni del mobiliari en quantia superior a 50.000. pessetes, ni guanys o pèrdues patrimonials.
3r. Que tinguen dos o més descendents que donen dret a la corresponent reducció per al càlcul del mínim familiar".
Article 36
Es modifica el número 1r de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
"1ª) En les adquisicions per persones amb minusvalidesa física, psíquica o sensorial s'aplicarà, amb caràcter general, una reducció de 16.000.000 de pessetes, a més de les que pogueren correspondre en funció del grau de parentiu amb al causant. No obstant això, quan la minusvalidesa siga d'un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, la reducció abans esmentada serà de 30.000.000 de pessetes."
Article 37
S'afegeix un nou apartat 3r en l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del següent tenor literal:
"3ª) En els supòsits de transmissions de béns del patrimoni històric artístic, resultarà aplicable una reducció per a aquells inscrits en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, o que abans d'acabar el termini per a presentar la declaració per aquest impost s'inscriguen en qualsevol d'aquests registres, sempre que siguen cedits per a l'exposició en les condicions següents: 1r) Que la cessió s'efectue a favor de la Generalitat Valenciana, corporacions locals de la Comunitat Valenciana, museus de titularitat pública de la Comunitat Valenciana o altres institucions culturals dependents dels ens públics territorials de la Comunitat Valenciana. 2n) Que el bé se cedisca gratuïtament, per a l'exposició al públic.
La reducció serà, en funció del període de cessió del bé, del següent percentatge del seu valor:
Del 95 per cent, per a cessions de més de 20 anys.
Del 50 per cent, per a cessions de més de 10 anys.
Del 25 per cent, per a cessions de més de 5 anys."
Article 38
Es modifica l'article 11, Tarifa, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
"Article onze. Tarifa.
La quota íntegra s'obtindrà aplicant a la base liquidable l'escala següent:
Article 39
Es fa una nova redacció de l'article 12, Quota tributària, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
"Article 12. Quota tributària.
La quota tributària s'obtindrà aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que pertoque d'entre els que s'indiquen a continuació, establits en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu, assenyalat en l'article 20, de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions:
Patrimoni preexistent
Grups de l'article 20
Milions de pessetes I i II III IV
De 0 a 65 1,0000 1,5882 2,0000
De 65 a 327 1,0500 1,6676 2,1000
De 327 a 655 1,1000 1,7471 2,2000
De més de 655 1,2000 1,9059 2,4000
CAPÍTOL III
De la modificació del Text Refós
de la Llei d'Hisenda Pública, aprovat
per Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991
Article 40
Es modifica l'article 29.5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana que queda redactat en els termes següents:
"5. Quan per causes justificades es posen de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en el contracte, o en el conveni de col·laboració, o en la resolució de concessió, i la realitat econòmica que l'execució exigeix, es podran reajustar les anualitats, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Els reajustaments s'acordaran pel Consell, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, o per aquest últim en els supòsits a què es refereix el paràgraf segon del número quatre del present article. En qualsevol cas, i als efectes del que preveu l'article 100 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les anualitats originals tindran cobertura mitjançant la consideració com a crèdits de reconeixement preceptiu.
No obstant això, en l'àmbit dels Serveis Socials els reajustaments d'anualitats corresponents a transferències de capital s'aprovaran per l'òrgan competent per a la concessió."
Article 41
S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat nou de l'article 47 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:
"Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic i per a la cobrança resultarà d'aplicació el que preveu l'article 13 d'aquesta llei".
Article 42
Es modifica l'apartat b) del punt 3.A) de l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
"b) En el cas que els beneficiaris siguen institucions sense fins de lucre:
- L'exempció serà automàtica per a ajudes o subvencions que tinguen per objecte el manteniment dels centres i el concert de places.
- En el cas d'ajudes o subvencions que tinguen per objecte el finançament de programes d'actuació i activitats de serveis socials, l'exempció serà aplicable sempre que l'import de la subvenció no supere els 15.000.000 de pessetes en el cas de finançar un sol programa, 25.000.000 de pessetes en el cas de finançar dos programes o 35.000.000 de pessetes en el cas de tres o més programes d'actuació.
- La resta d'ajudes o subvencions a institucions sense fins de lucre quedarà fora de l'àmbit de l'exempció esmentada."
Article 43
S'afegeix un nou apartat, vuité, a l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
"8. Les despeses finançades, totalment o parcialment, a càrrec de fons de la Unió Europea, se sotmetran a un control financer específic, d'acord amb la normativa del fons finançador."
Article 44
Es modifica l'article 84.4 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
"4. La Tresoreria de la Generalitat Valenciana podrà convenir les clàusules que resulten usuals en els mercats financers i, en particular, podrà acordar la renúncia al benefici d'excussió establit en l'article 1.830 del Codi Civil."
CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 11/97,
de 16 de desembre, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Generalitat Valenciana
Article 45
Se suprimeix el paràgraf 2 del punt primer de l'article 11, de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Generalitat Valenciana.
Article 46
Es modifica l'article 27 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"Article 27. Recurs administratiu.
Contra els acords de les Cambres sobre reclamacions al cens electoral i els de les Juntes Electorals es podrà interposar recurs d'alçada davant la Conselleria d'Indústria i Comerç."
Article 47
Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 45 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, que queden redactats de la forma següent:
"1. Les resolucions i els acords de les Cambres i del Consell dictades en exercici de les seues competències de naturalesa publicoadministrativa, es podran recórrer davant l'òrgan competent de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, previ recurs d'alçada formulat davant la Conselleria d'Indústria i Comerç."
"4. Contra les resolucions de suspensió i dissolució dels òrgans de govern de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació dictades per la Conselleria d'Indústria i Comerç podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant l'òrgan competent de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei 7/1984,
de 4 de juliol, de Creació de l'Entitat Pública
Radiotelevisió Valenciana
Article 48
S'afegeix la lletra n) a l'article 7 de la Llei 8/1984, de 4 de juliol, que queda redactada de la forma següent:
"n) Autoritzar les operacions de crèdit i altres operacions d'endeutament que puga convenir l'entitat."
Article 49
Es modifica el punt 4 de l'article 28 de la Llei 8/1984, amb la redacció següent:
"4. Radiotelevisió Valenciana podrà realitzar tot tipus d'operacions financeres i, en particular, concertar operacions de crèdit i préstec, siga quina siga la forma en què s'instrumente i d'acord amb els límits establits en les lleis de pressupostos anuals.
No obstant això, Radiotelevisió Valenciana, amb caràcter extraordinari i previ acord del Consell d'Administració, podrà recórrer a operacions de Tresoreria per quantitats anuals inferiors al 10 per cent del seu pressupost preventiu i per un termini no superior a 6 mesos."
CAPÍTOL VI
De la modificació de la Llei 4/1988, de 3 de juny,
del Joc de la Comunitat Valenciana
Article 50
Es modifica l'article 29.1, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat així:
"Les faltes lleus prescriuran als sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus als tres anys."
Article 51
S'afegeix una nova disposició addicional a la Llei 4/1998, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
"Disposició addicional quarta:
1. Queda prohibida la publicitat de les activitats de joc regulades en la present llei, amb les excepcions establides en els apartats següents.
2. Els reglaments específics de les distintes modalitats de jocs regulats en aquesta llei o les disposicions que els despleguen, podran establir les condicions en què puga autoritzar-se'n la publicitat.
3. S'entendran autoritzades, sense necessitat de regulació en reglament específic, les activitats publicitàries següents:
a) La instal·lació d'un o diversos rètols en la façana de l'edifici o en l'accés al recinte urbanístic on s'enclave, així com un altre indicador de la situació de la sala; tot això amb subjecció a les ordenances municipals i a la normativa de publicitat en carreteres i altres normes d'aplicació.
b) La instal·lació de tanques publicitàries pels casinos de joc.
c) L'elaboració de fullets publicitaris de casinos de joc i sales de bingo, i dels seus serveis complementaris o inclusió, si la sala forma part de les instal·lacions d'un hotel o complex turístic, en els seus fullets informatius, que sols es podran dipositar en hotels, agències de viatges i aeroports.
d) La utilització del nom comercial de l'establiment de joc, en el cas que patrocine activitats esportives, recreatives i espectacles.
e) La publicitat que es realitze en revistes especialitzades en matèria de joc.
4. La publicitat de qualsevol modalitat de joc regulada en aquesta llei, s'haurà d'ajustar a la normativa específica sobre la publicitat i no contenir en cap cas gràfics, textos o imatges que suposen una incitació a la seua pràctica, ni missatges xenòfobs, sexistes o racistes.
Article 52
S'afegeix una nova disposició addicional a la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana.
"Disposició addicional cinquena.
En els procediments relatius a les matèries objecte de la present llei, els efectes del silenci administratiu s'entendran desestimatoris, llevat que en la reglamentació específica de cada joc o aposta es preveja el contrari."
CAPÍTOL VII
De la modificació de la Llei 4/1989, de Creació
de l'Institut Valencià de la Joventut
Article 53
Es modifica l'article 1 de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, que queda redactat de la manera següent:
"Article 1. Creació.
Es crea l'Institut Valencià de la Joventut, entitat autònoma de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria de Benestar Social, a fi d'executar i coordinar la política de joventut en la Comunitat Valenciana."
Article 54
Es modifica l'article 2 de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, amb la redacció següent:
"Article 2. Naturalesa de l'IVAJ.
L'IVAJ és una entitat autònoma de caràcter mercantil que es regirà pel que estableix la present llei, la legislació d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana i l'altra legislació aplicable als organismes autònoms."
Article 55
Es modifica l'apartat 1 i la rúbrica de l'article 5, de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, amb la redacció següent:
"Article 5. La presidenta o el president.
1. La presidenta o el president de l'IVAJ serà la consellera o el conseller de Benestar Social, que podrà delegar les seues funcions en el titular o en la titular de qualsevol dels òrgans directius d'aquella."
Article 56
Es modifica l'apartat primer del punt 1 de l'article 6 de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, que queda redactat així:
"- President: La consellera o el conseller de Benestar Social".
Article 57
Es modifica l'article 8 de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, amb la redacció següent:
"Article 8. Estructura organitzativa.
Mitjançant decret del Govern Valencià es determinarà l'estructura administrativa de l'IVAJ."
Article 58
Es modifica l'article 9 de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, amb la redacció següent:
"Article 9. Organització territorial.
L'Institut disposarà d'una unitat territorial en cada província de la comunitat autònoma en la qual s'integraran tots els centres de l'IVAJ localitzats en el seu àmbit. Aquestes unitats territorials tindran al seu càrrec l'execució i el seguiment dels programes en matèria de joventut elaborats per l'IVAJ, en el seu respectiu àmbit territorial."
Article 59
Es modifica l'article 10 de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, actualitzant la redacció:
"Article 10. Personal.
El personal al servei de l'IVAJ serà funcionari o laboral d'acord amb el que s'establisca en la legislació sobre funció pública."
Article 60
Es modifica la redacció de l'article 12 de la Llei 4/1989, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, que queda de la forma següent:
"Article 12. Règim jurídic.
1. L'IVAJ subjectarà la seua activitat a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a la legislació de desplegament d'aquesta i altres disposicions concordants i d'aplicació.
Els actes administratius que adopten la presidenta o el president, el Consell Rector i el director o la directora de l'Institut esgoten la via administrativa.
Les reclamacions prèvies, en afers civils i laborals, seran resoltes pel director o la directora de l'IVAJ.
2. Els contractes que subscriga l'IVAJ amb tercers se sotmetran a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, normes d'aplicació d'aquesta i totes aquelles normes que dicte la Generalitat Valenciana en desplegament dels preceptes bàsics de la llei. En qualsevol cas, necessitaran autorització prèvia del titular de la Conselleria de Benestar Social els contractes que pretenga subscriure l'IVAJ de quantia superior a la que fixe el titular d'aquesta conselleria.
3. Correspon a l'IVAJ la tramitació, la formalització, el seguiment i l'execució dels convenis de col·laboració que subscriga en matèria de la seua competència, sense perjudici de sol·licitar, a través de la conselleria d'adscripció, l'autorització del Consell quan aquesta siga preceptiva.
4. L'atorgament de les ajudes i subvencions hauran d'ajustar-se al que preveu la legislació d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana i altra legislació concordant."
CAPÍTOL VIII
De la regulació dels cànons per concessió i
autorització en els ports i instal·lacions portuàries
dependents de la Generalitat
Article 61
L'import dels cànons per concessió i autorització, aplicables en els ports i instal·lacions portuàries, competència de la Generalitat Valenciana, siga quina siga la forma en què es gestionen, per aprofitament de superfícies i instal·lació en la zona de servei dels ports, per prestació de serveis públics en aquestes, pel dret d'utilització d'instal·lacions portuàries en circumstàncies especials, així com l'exercici d'activitats comercials i industrials en la zona portuària, seran els següents:
1. L'import del cànon per aprofitament de superfícies i construccions, serà el que, per metre quadrat i any, s'indica en la taula següent per als distints elements susceptibles d'aprofitament:
Aigua no abrigada annexa als ports: 50 PTA.
Espill d'aigua abrigada: 100 PTA.
Rebliment sense urbanitzar 400 PTA.
Terrenys urbanitzats sense edificar: 1.700 PTA.
Coberts i magatzems 3.100 PTA.
Edificis (per m2 construïts) 4.500 PTA.
2. El cànon per concessió de la prestació del servei públic de primera venda del peix en els ports de gestió directa serà el dos per mil del valor de la primera venda de la pesca subhastada. Aquest cànon inclourà els drets d'utilització de les edificacions i instal·lacions que a aquest fi aporte l'administració.
3. En les concessions i autoritzacions per a l'exercici d'activitats comercials i industrials se satisfarà un cànon per l'aprofitament de superfícies i construccions, d'acord amb el que disposa el número u, i una partida per rendiment d'activitat, calculada en un cinc per cent sobre el benefici derivat de l'explotació concedida, en les condicions proposades pel concessionari. Quan aquest no puga determinar-se o no hi haja aquest benefici, la partida es calcularà com el 0,5% dels ingressos bruts previsibles.
4. Quan la concessió o autorització s'atorgue per a l'explotació d'una activitat en funcionament amb base en un títol anterior extingit, el cànon es calcularà tenint en compte, a més de l'ocupació de superfícies i edificis que s'esmenten en l'apartat 1, el resultat de l'explotació per al concessionari derivat de la valoració dels actius tangibles i intangibles del negoci.
5. En els ports i instal·lacions esportives es fixarà un cànon per explotació dels serveis portuaris, que englobarà, si és el cas, el d'aprofitament de superfícies i construccions previst en l'apartat 1 d'aquest article, aplicant a la superfície neta d'amarratges, fixada en els plans oficials que sobre això s'aproven, les quantitats següents:
- Instal·lacions en ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana: 400 pessetes per metre quadrat i any.
Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a dues vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta a aquella, i que aquesta no supere les tres vegades de la superfície neta d'amarratges als quals s'aplica el cànon.
Ports i instal·lacions esportives en gestió indirecta global: 200 pessetes per metre quadrat i any.
Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a tres vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta a aquella, i que aquesta no supere les quatres vegades de la superfície neta d'amarratges als quals s'aplica el cànon.
S'entén amarratge net el rectangle que determina l'ocupació màxima del vaixell atracat, és a dir, aquell les dimensions del qual són l'eslora i la mànega nominal d'amarratge.
Els excessos sobre els límits de superfície meritaran, en concepte d'explotació de serveis portuaris, el 100% en el cas d'instal·lacions en ports de gestió directa, i el 50% en els de gestió, indirecta, del cànon general per aprofitament de superfícies portuàries establits per als ports d'explotació directa en l'apartat 1 d'aquest article, aquests s'aplicaran segons la naturalesa dels terrenys creats per les obres.
En els concursos per a adjudicar l'explotació de concessions revertides, es prendran els cànons esmentats com tipus d'eixida.
6. Quan l'objecte de la concessió o autorització siga l'execució d'obres subterrànies, el cànon es reduirà en un 50 per cent, i es calcularà per aplicació dels criteris fixats en el punt primer.
7. Quan es convoque concurs per a l'adjudicació d'una concessió, el cànon serà el que resulte de la licitació, a l'alça sobre un tipus de partida que es fixarà en els plecs per al càlcul del qual es tindran en compte els criteris establits en aquest capítol.
Si el concurs queda desert, es convocarà nova licitació, amb un tipus reduït fins al 50% de l'anterior, i si tampoc arriba a adjudicar-se amb aquest cànon, el tipus serà lliure i es determinarà segons les ofertes dels licitadors.
CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei 8/1987, de 4 de desembre,
de Creació i Regulació del Servei Valencià de Salut
Article 62
Se suprimeix l'apartat a) del punt 3 de l'article 18 de la Llei 8/1987, de 4 de desembre, de Creació i Regulació del Servei Valencià de Salut.
Article 63
Es modifica l'apartat 4 de l'article 16 del text refós de la Llei de la funció pública valenciana i es substitueix per:
"4. Podran classificar-se com a llocs de naturalesa laboral els que tendeixen directament a la producció de béns o prestació de serveis i, en general, tots els que impliquen l'exercici d'un ofici concret. Si escau, es classificaran com de naturalesa laboral els següents:
a) Els llocs de naturalesa no permanent i aquells les activitats dels quals es dirigesquen a satisfer necessitats de caràcter periòdic i discontinu.
b) Els llocs les activitats dels quals siguen pròpies d'oficis i també els de vigilància, custòdia, port i altres anàlegs.
c) Els llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de manteniment i conservació d'edificis, equips i instal·lacions, arts gràfiques, comunicació social, investigació científica i tècnica, prestació directa dels serveis socials, enquestes, protecció civil i també els llocs de les àrees d'expressió artística i els vinculats funcionalment al seu desenvolupament.
d) Els llocs corresponents a àrees d'activitats que requeresquen coneixements tècnics especialitzats i no se'n puga imputar el compliment a titulacions concretes per les característiques especials d'aquests i la inamovibilitat que comporten."
Disposicions addicionals
Primera
Es declara la urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres compreses en el Pla de Carreteres de la Comunitat 1995-2002, en el Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, les obres compreses en els projectes de proveïments supramunicipals en les comarques de la Plana de Castelló, Ribera Alta i Baixa del Xúquer i Camp de Morvedre, les compreses en els projectes de canalització dels barrancs de "Juncaret i Orgegia", "Barranco de las Ovejas", "Col·lector de San Blas i Oscar Esplá", "Col·lector de San Agustín-vía Parque", "Desdoblament del col·lector general", "Conducte d'aigües pluvials de la rambla de Méndez Núñez", "Sobreeixidor del col·lector del Pla-Goteta i canalització del barranc de Bon Hivern", "Evacuació d'aigües de pluges de la platja de San Juan, PAU 1 i el Llano del Espartal", "Canalització de la rambla de Sant Vicent", "Millora del drenatge de l'autovia central i de la Universitat d'Alacant", així com els projectes de reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores de "Torrent, impulsió de zona regable sector XII del canal Xúquer-Túria", "Pinedo, conducció zona regable de la séquia de Favara", "Pinedo, impulsió a francs i marjals", "Monte Orgegia, impulsió per a reutilització", "Quart Benàger, impulsió per a la reutilització", "Carraixet, impulsió a la séquia de Rascanya i Moncada" i "Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del port de València", a realitzar la Generalitat, per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Segona
Com a excepció al que preveu l'article 72.3 i la disposició transitòria segona, punt 4, apartat b) de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, durant el termini de tres mesos, a partir de l'entrada en vigor de la present llei, els concessionaris de serveis regulars permanents de transport de viatgers per carretera, d'ús general, competència de la Generalitat Valenciana, podran sol·licitar una pròrroga de fins a cinc anys dels seus terminis de concessió.
Per a l'atorgament d'aquesta pròrroga per l'administració competent caldrà que el concessionari accepte, simultàniament, les condicions següents, que entraran a formar part del títol de concessió.
a) En el règim de tarifes, a risc i ventura del concessionari s'aplicaran tarifes inferiors en un 30% de la tarifa viatger-quilomètric de la concessió, als usuaris majors de 65 anys.
b) En els vehicles adscrits a la concessió, es presentarà una proposta de modernització del material mòbil, que s'haurà de dur a terme en un període de quatre anys.
L'administració competent resoldrà sobre la procedència de la pròrroga i la seua duració que no excedirà, en cap cas, del termini indicat.
En tot cas, la sol·licitud de pròrroga s'estendrà a la totalitat de concessions d'un mateix titular.
Tercera
Un. El centre Escola Infantil, ubicat al Grau de Castelló, traspassat a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 846/1999, de 21 de maig, se sotmetrà al règim previst per als centres d'ensenyament infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Dos. Per al curs 1999/2000 a aquest centre se li aplicaran les tarifes establides en la Resolució de 8 de juny de 1999 de l'Institut Social de la Marina (BOE núm. 160 de 6 de juliol de 1999).
Quarta
Es prorroga per un any a partir de l'entrada en vigor de la present llei, el termini concedit al Govern Valencià per a aprovar els catàlegs de zones humides, coves i vies pecuàries d'interés natural, a què obligava la disposició addicional vuitena de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
Cinquena
Les competències i referències que en la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, es fan a la Conselleria de Presidència, al conseller de Presidència, al sotssecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques i a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administracions Públiques, s'entendran fetes, respectivament, a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, al conseller de Justícia i Administracions Públiques, a la directora per a la Modernització i Racionalització de l'administració Pública i a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Sisena
Les competències i referències que en la Llei 12/91997, de 16 de desembre, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació es fan a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, s'entendran referides a la Conselleria d'Indústria i Comerç, d'acord amb l'actual denominació.
Setena
Les competències i referències que en la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana es fan a les distintes conselleries, s'hauran d'entendre referides a la Conselleria competent en la matèria..
Vuitena
L'antiguitat en els llocs de treball a què fa referència l'article 51 de la Llei de funció pública valenciana serà d'aplicació al personal laboral fet funcionari a l'empara a de la Llei 1/1996, de 26 d'abril, de la Generalitat Valenciana, d'adaptació del règim jurídic del personal de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa.
Cosa per la qual es reconeix l'antiguitat esmentada a l'efecte de la consolidació de grau personal, al personal laboral fixe que va accedir a la condició de funcionari de la Generalitat mitjançant els cursos i les proves desenvolupats de conformitat amb la Llei 1/1996 esmentada en el paràgraf anterior.
Novena
Desenvolupament de l'energia eòlica.
1. A l'efecte d'optimitzar el potencial eòlic de determinades zones geogràfiques de la Comunitat Valenciana i aprofitar els avantatges de diferent ordre que es deriven de la producció d'energia elèctrica a partir del vent, el Consell aprovarà el Pla eòlic valencià per a la instal·lació de parcs eòlics a la Comunitat Valenciana i també el règim general de deures, obligacions i cessions que calga complir per a la instal·lació d'aquests parcs.
2. El Consell aprovarà, en el termini màxim d'un any, el Pla eòlic valencià que tindrà caràcter de pla d'acció territorial sectorial, d'acord amb el que disposa la Llei 6/1989, de 7 de juliol, d'ordenació del territori de la Comunitat Valenciana.
3. Els procediments d'autorització per a la instal·lació de parcs eòlics que es troben en tràmit a l'entrada en vigor d'aquesta llei queden suspesos fins a l'aprovació de l'esmentat pla.
Desena
Els metges i els ATS funcionaris interins de Cases de Socors i els veterinaris interins que ocupen places que al seu dia foren transferides a la Comunitat Valenciana per Reial Decret 2.103/84, de 10 d'octubre, als quals se'ls reconeix una situació excepcional, tindran la consideració d'integrats en els equips d'atenció primària als efectes de l'aplicació dels preceptes de la Llei 14/97, de la Generalitat Valenciana.
Onze
Es modifica la taula VII-A de les taules retributives d'aplicació al personal al servei de les institucions sanitàries que depenen de la Conselleria de Sanitat establertes per l'annex a la Llei 14/1997, de 26 de desembre, i se'n substitueix el contingut pel de l'annex a aquesta llei.
ANNEX
Taula VII-A
Facultatius de contingent no integrats retribuïts
pel sistema capitatiu
Taula relativa als coeficients del personal facultatiu
especialista de contingent
Personal facultatiu Coeficient mèdic Coeficient quirúrgic Total
CIRURGIA GENERAL 7,77 3,16 10,93
TRAUMATOLOGIA 7,77 1,4 9,17
OFTALMOLOGIA 7,77 0,85 8,62
OTORINOLARINGOLOGIA 7,77 1,4 9,17
UROLOGIA 3,84 1,29 5,13
GINECOLOGIA 3,84 1,29 5,13
TOCOGINECOLOGIA 8,5 1,33 9,83
ANÀLISIS CLÍNIQUES 7,77 7,77
APARELL DIGESTIU 7,77 7,77
ODONTOLOGIA 7,77 7,77
APA. RESP. I CIRCU. 7,77 7,77
RADIOELECTROLOGIA 7,77 7,77
A) RADIOLOGIA 6,21 6,21
B) ELECTROLOGIA 1,49 1,49
A) DERMATOLOGIA 3,9 3,90
DERMATOLOGIA (A EXTINGIR)
AMB DRET RECONEGUT A
CONTINGENT DEL 1 GRUP ESPEC .7,77 7,77
ENDOCRINOLOGIA 1,92 1,92
A) ENDOCRINOLOGIA (A EXTINGIR)
AMB DRET RECONEGUT A
CONTINGENT DEL 1 GRUP ESPEC. 3,91 3,91
NEUROPSIQUIATRIA 3,91 3,91
PEDIATRIA DE CONSULTA 1,92 1,92
METGES AJUD. CIRURG. GRAL. 5,83 2,38 8,21
METGES ANEST. CIRURG. GRAL. 2 2
GRANS DISTÒCIES EN
TOCOLOGIA CAP. D'EQUIP 1,39 1,39
METGES AJUD. TOCOLOGIA 6,36 1,01 7,37
GRANS DISTÒCIES EN
TOCOLOGIA METGE AJUD. 1,04 1,04
METGES AJUD. OFTALMOLOGIA 5,83 0,63 6,46
METGES AJUD. TRAUMATOLOGIA 5,83 1,05 6,88
METGES AJUD. OTORINOL. 5,83 1,05 6,88
METGES AJUD. UROLOGIA 2,88 0,97 3,85
METGES AJUD. GINECOLOGIA 2,88 0,97 3,85
METGES AJUD. EQUIP SUBSEC.
FINS A 12.000 TITULARS 2,06 2,06
DE 12.001 A 24.000 TITULARS 0,88 0,88
DE 24.001 EN ENDAVANT 0,43 0,43
Complement de destinació
17,23% SOBRE LA BASE QUE ESTARÀ CONSTITUÏDA PER L'HAVER BÀSIC RESULTANT DE L'APLICACIÓ DEL COEFICIENT ANTERIOR.
Quantitat fixa mensual
METGES ESPECIALISTES 15.065
METGES AJUDANTS 11.299
Despeses de material
ESPECIALISTES DE RADIOELECTROLOGIA
PER CADA UNITAT DE SERVEI 651
ESPECIALISTES D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES PER UNIT. ANALÍTICA 54
Quantitat fixa mensual per assistència a desplaçats
FACULTATIUS ESPECIALISTES 3.344
METGES AJUDANTS EQUIP 2.507
Complement per titulars adscrits
Total
Per a metges espec. cirurgia gral.
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 20.186
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.709
c) de 12.691 en endavant 31.201
Per a metges espec. traumatologia
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 21.451
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.765
c) de 12.691 en endavant 31.268
Per a metges oftalmologia
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 21.429
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.813
c) de 12.691 en endavant 31.330
Per a metges espec. Otorinolaringologia
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 21.451
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.765
c) de 12.691 en endavant 31.268
Per a metges espec. urologia
a) Fins a 16.920 titulars, adscrits 20.180
b) de 16.921 a 25.380 titulars adscrits 25.705
c) de 25.381 en endavant 31.200
Per a metges espec. ginecologia
a) Fins a 16.920 titulars, adscrits 20.180
b) de 16.921 a 25.380 titulars adscrits 25.705
c) de 25.381 en endavant 31.200
Per a metges espec. tocologia
a) Fins a 7.680 titulars, adscrits 21.356
b) de 7.681 a 11.520 titulars adscrits 25.643
c) de 11.521 en endavant 31.008
Per a metges espec. anàlisis clíniques
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 20.473
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.801
c) de 12.691 en endavant 31.148
Per a metges espec. aparell digestiu
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 22.276
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.702
c) de 12.691 en endavant 31.148
Per a metges espec. odontologia
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 22.276
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.702
c) de 12.691 en endavant 31.148
Per a metges espec. respirat. i circulatori
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 22.276
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.702
c) de 12.691 en endavant 31.148
Per a metge espec. ràdio. i elect.
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 22.276
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.702
c) de 12.691 en endavant 31.148
Per a metge espec. dermatologia
a) Fins a 16.920 titulars, adscrits 20.407
b) de 16.921 a 25.380 titulars adscrits 25.710
c) de 25.381 en endavant 31.048
Per a metge espec. endocrinologia
a) Fins a 33.840 titulars, adscrits 22.266
b) de 33.841 a 50.770 titulars adscrits 24.890
c) de 50.771 en endavant 30.028
Per a metge espec. neuropsiquiatria
a) Fins a 16.920 titulars, adscrits 20.407
b) de 16.921 a 25.380 titulars adscrits 25.710
c) de 25.381 en endavant 31.048
Per a metge ajudant cirurgia general
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 15.139
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 19.281
c) de 12.691 en endavant 23.401
Per a metge ajudant tocologia
a) Fins a 7.680 titulars, adscrits 16.018
b) de 7.681 a 11.520 titulars adscrits 19.232
c) de 11.521 en endavant 23.256
Per a metge ajudant oftalmologia
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 16.073
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 19.362
c) de 12.691 en endavant 23.498
Per a metge ajudant traumatologia
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 16.089
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 19.322
c) de 12.691 en endavant 23.451
Per a metge ajudant otorinolaringologia
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 16.089
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 19.322
c) de 12.691 en endavant 23.451
Per a metge ajudant urologia
a) Fins a 16.920 titulars adscrits 15.135
b) de 16.921 a 25.380 titulars adscrits 19.279
c) de 25.381 en endavant 23.401
Per a metge ajudant ginecologia
a) Fins a 16.920 titulars adscrits 15.135
b) de 16.921 a 25.380 titulars adscrits 19.279
c) de 25.381 en endavant 23.401
Per a metges Espec. en dermatologia (a EXTINGIR)
a) Fins a 8.460 titulars, adscrits 22.274
b) de 8.461 a 12.690 titulars adscrits 25.574
c) de 12.691 en endavant 31.048
Per a metges Espec. en endocrinologia (a EXTINGIR)
a) Fins a 16.920 titulars adscrits 22.271
b) de 16.921 a 25.380 titulars adscrits 25.557
c) de 25.381 en endavant 31.023
Facultatius de contingent no integrats retribuïts pel sistema de salari
S. base C. destinació C. específic Total mes
ESPECIALITATS
QUIRÚRGIQUES 161.186 72.998 93.181 327.365
ESPECIALITATS
NO QUIRÚRGIQUES 161.186 72.998 52.461 286.645
Dotze
Durant aquest exercici pressupostari s'iniciarà el procés per a la integració dels Convaser de València, Castelló i Elx a l'estructura funcional de la Conselleria de Benestar Social. Per a això i fins que es dicte el projecte normatiu corresponent, es constituiran dues comissions paritàries formades, la primera d'elles, per representants de l'administració de la Generalitat Valenciana i els sindicats més representatius en l'àmbit dels consorcis i la segona estarà formada per representants del govern valencià, de les diputacions provincials de València i Castelló i de l'Ajuntament d'Elx.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
U. La Generalitat convocarà l'any 2000, per una sola vegada i amb caràcter excepcional, un procés selectiu mitjançant la modalitat de concurs, per cobrir les places actualment ocupades pel personal transferit de l'INEM a la Generalitat mitjançant el Reial decret 1371/1992, de 13 de novembre, que tenen la condició de personal laboral temporal a l'objecte que el personal seleccionat obtinga la condició de personal laboral fix.
Dos. Les bases d'aquest concurs, així com el barem, seran publicats en el DOGV, mitjançant la corresponent ordre de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
Segona
Amb caràcter excepcional, transitori i per una sola vegada, l'administració de la comunitat autònoma possibilitarà l'accés a la condició de funcionari al personal interí del cos de sanitaris locals, mitjançant el procediment de concurs lliure, el qual consistirà en la qualificació dels mèrits adduïts pels aspirants, d'acord amb el barem que s'establesca.
En tot cas, amb independència de les places oferides, el personal que es trobe en l'àmbit de l'aplicació de la Llei 14/97, de 26 de desembre, i que -acreditant haver acomplert les obligacions imposades per aquesta llei- obtinga plaça en el concurs podrà sol·licitar, amb caràcter preferent, la plaça que en aqueix moment estiga ocupant.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Derogació normativa
Queden derogats tots aquells preceptes d'altres normes i disposicions d'igual i inferior rang que s'oposen o contradiguen el que disposa aquesta llei.
Segona
Derogació de la Llei 3/1987, de 23 d'abril, sobre Règim de Gestió dels Ports de la Generalitat Valenciana.
A partir de l'entrada en vigor de la present llei queda derogada la Llei 3/1987, de 23 d'abril, en tot allò que mantingué la vigència després de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1994.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell de la Generalitat Valenciana per a dictar totes aquelles disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2000.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals corresponga, observen i facen complir aquesta llei.
València, 30 de desembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea