diari

LLEI 10/1999, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000. [1999/11019]

(DOGV núm. 3657 de 31.12.1999) Ref. Base de dades 3967/1999

LLEI 10/1999, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000. [1999/11019]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
Preàmbul
L'economia valenciana depén en gran mesura del comportament de l'economia nacional així com de l'entorn internacional. Al llarg de 1999, l'economia de la Comunitat Valenciana ha continuat presentant el dinamisme i la puixança que van caracteritzar la seua evolució durant 1998, afavorida per una economia nacional que ha vist revisada a l'alça la seua previsió inicial de creixement així com per una conjuntura internacional que en la segona meitat d'any ja ha evidenciat clars símptomes de recuperació.
L'inici de la tercera fase de la Unió Econòmica i Monetària, en un entorn macroeconòmic estable caracteritzat fonamentalment per uns baixos tipus d'interés, així com la fortalesa que ha caracteritzat la demanda interna, han permés consolidar uns nivells de creixement que durant l'any 2000 es mantindran, fonamentalment gràcies a l'evolució prevista del consum intern i de la inversió, especialment la relacionada amb la construcció i els béns d'equip.
Així mateix, i al llarg de l'any 2000, també s'espera que la recuperació econòmica mundial, repercutisca favorablement sobre les exportacions valencianes, especialment sobre les que es dirigeixen als països de la Unió Europea. S'espera en conseqüència que el sector exterior recupere part del seu protagonisme en el creixement econòmic valencià.
Els pressupostos del 2000 han sigut elaborats perseguint tres objectius fonamentals: la creació d'ocupació, el foment del benestar social i l'increment de la competitivitat del teixit productiu valencià mitjançant una aposta decidida per potenciar la despesa destinada a recerca i desenvolupament. A aquests objectius, s'uneixen a més els de control de la despesa i de contenció del dèficit públic.
En aquest sentit, ha de tenir-se en compte que l'exercici del 2000 coincideix amb l'inici d'un nou període de programació econòmica que comprendrà els pròxims set anys i en el qual la Comunitat Valenciana, al mantenir la condició de regió Objectiu núm. 1, continuarà percebent un volum de recursos molt significatiu procedent dels fons estructurals.
La injecció financera que aquests fons suposen, tal com ja es preveu en el Pla de Desenvolupament Regional 2000-2006, es destinarà fonamentalment a incrementar els nivells de renda per càpita de la Comunitat Valenciana, afavorint un desenvolupament sostenible amb el medi ambient.
Sota aquestes premisses, els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici del 2000, els primers d'aquest període de programació, orientaran els majors esforços cap a l'increment de la despesa social, destinant un volum de recursos molt significatiu no sols a la creació d'ocupació, sinó també a les àrees de Sanitat, Educació i Serveis Socials. En aquest sentit, cal apuntar que l'increment de la despesa afectada a aquestes tres àrees no sols supera el creixement que es preveu per a l'economia, sinó el que experimenta el mateix pressupost respecte a l'any anterior.
Respecte al contingut concret de l'articulat, cal destacar que, en el marc de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, el text de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2000 inclou tot un conjunt de preceptes que bé responen al que podíem considerar el contingut mínim, necessari i indisponible d'aquesta o conformen el que s'ha denominat, per la jurisprudència esmentada, com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d'ingressos o les habilitacions de despesa.
Partint d'això, la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2000 consta de 44 articles, vuit disposicions addicionals, una disposició transitòria i tres disposicions finals, del contingut concret de les quals poden ressaltar-se per la seua importància o novetat els aspectes següents:
El títol I, "De l'aprovació dels pressupostos", conforma la part principal del contingut qualificat com essencial, en la mesura que inclou detall de la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat Valenciana, distingint a l'efecte els relatius al sector administració general, dels vinculats a l'administració institucional, d'acord amb la classificació establida en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Valenciana. Igualment, es recullen en aquest títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat.
El títol II, "De la gestió pressupostària de les despeses", consta de cinc capítols.
El primer d'ells recull les normes generals de gestió, la inclusió de les quals no suposa cap novetat respecte al passat exercici.
El segon dels capítols fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i s'hi inclouen, per una part, les normes per als centres públics i, per l'altra, les que regulen el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats.
En el tercer, amb més detall i profusió que en passats exercicis, i en el marc dels últims acords adoptats pel Govern Valencià en matèria de finançament plurianual de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, s'ordenen tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat Valenciana en el sector de l'educació universitària.
El quart dels capítols d'aquest títol II, consta d'un únic article on es detallen tots els crèdits del pressupost que tenen el caràcter de preceptius.
En el cinqué i últim dels capítols, s'inclouen un conjunt de normes que per motius conjunturals flexibilitzen el contingut del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana en matèria de modificacions pressupostàries.
El títol III, "De les despeses de personal", s'ordena en un capítol únic i s'hi recullen les normes que tenen com a denominador comí que estan referides al règim de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana, distingint segons siga laboral o funcionari, i la repercussió que tenen en aquest el seu increment anual, que per a l'exercici de l'any 2000 s'ha establit en un import equivalent al creixement del IPC previst, xifrat en un 2 per cent.
Altres normes d'interés, que s'inclouen en aquest títol, són les relatives a l'Oferta d'Ocupació Pública, les retribucions dels alts càrrecs del Consell, així com els requisits per a la contractació del personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions.
El títol IV, "Gestió de les transferències corrents i de capital", inclou tota una sèrie d'excepcions al règim general de lliurament de les ajudes previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. D'aquest cal destacar únicament que no varia el text respecte del vigent durant l'exercici de 1999.
El títol V, "De les operacions financeres", s'estructura en únic capítol i s'hi recull fonamentalment l'autorització per a l'endeutament anual de la Generalitat Valenciana, així com el límit de les operacions de crèdit que han de concertar dos ens públics, l'Institut Valencià de Finances i Radiotelevisió Valenciana.
A més, el text fixa el límit total dels avals que ha de prestar la Generalitat durant l'any 2000.
El títol VI, "De les normes tributàries", es compon de tres capítols, els dos primers es limiten a incloure actualitzacions concretes per a impostos directes i indirectes; així, per exemple, fixa el mínim exempt en l'Impost sobre el Patrimoni o les tarifes del cànon de sanejament vigents durant l'exercici del 2000, i el tercer regula, a més de l'actualització dels imports corresponents de la Taxa sobre el Joc de les màquines i aparells automàtics, la no actualització, per segon any consecutiu, dels tipus aplicables a les taxes de la Generalitat Valenciana, llevat de tres supòsits que expressament recull el mateix text.
El títol VII, "De la informació a les Corts", inclou un sol article, que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l'àmbit economicopressupostari, sobre els quals el conseller d'Economia i Hisenda ha de donar compte periòdicament a les Corts Valencianes.
TÍTOL I
De l'aprovació dels pressupostos
CAPÍTOL I
Contingut, crèdits inicials
Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de l'any 2000 constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, puguen reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveja liquidar durant l'exercici.
b) Les estimacions de despeses i d'ingressos que realitzen les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i dels ingressos de les restants entitats de dret públic de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:
a) El del sector administració general de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de les restants entitats de dret públic de la Generalitat.
Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general, s'aproven crèdits per import de 1.217.399.437 milers de pessetes, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:
0. Deute Públic 43.311.038
1. Serveis de caràcter general 28.702.106
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 7.041.256
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 98.652.083
4. Producció de béns públics
de caràcter social 864.414.401
5. Producció de béns públics
de caràcter econòmic 92.663.929
6. Regulació econòmica de caràcter general 17.150.895
7. Regulació econòmica dels sectors
productius 65.463.729
2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes, consignen crèdits per import de 5.373.883 milers de pessetes, que es distribueixen de la forma següent:
- Institut Valencià de la Joventut 3.310.899
- Institut Valencià d'Investigacions Agràries 1.411.324
- Institut Valencià d'Estadística 394.500
- Organisme Públic Valencià d'Investigació 257.160
3. S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat Valenciana per un import de 110.564.770 milers de pessetes, distribuïts de la forma següent:
- Televisió Autonòmica Valenciana, SA 28.404.038
- Ràdio Autonomia Valenciana, SA 1.220.498
- Institut Valencià d'Habitatge, SA 18.943.764
- Valenciana d'Aprofitament Energètic
de Residus, SA 3.818.000
- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 32.855.148
- Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 1.654.518
- Institut Valencià de l'Exportació, SA 1.568.100
- Gestió del Sòl d'Alacant, SA 1.955.899
- Parc Temàtic d'Alacant, SA 12.441.115
- Projecte Cultural de Castelló, SA 2.473.217
- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 5.230.473
4. L'estimació de despeses aprovada, de les restants entitats de dret de públic de la Generalitat Valenciana, assoleix un import de 80.620.045 milers de pessetes, la distribució del qual és la següent:
- Radiotelevisió Valenciana 16.172.880
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 13.922.797
- Teatres de la Generalitat Valenciana 1.626.000
- Institut Valencià d'Art Modern 1.467.485
- Institut de la Petita i Mitjana
Indústria de la GV 8.048.291
- Institut Valencià de Finances 2.419.464
- Agència Valenciana del Turisme 6.790.495
- Sanejament d'Aigües Residuals de la CV 29.047.590
- Comité Econòmic i Social de la CV 100.893
- Institut Cartogràfic Valencià 103.650
- Institut Valencià de Cinematografia
"Ricardo Muñoz Suay" 354.500
- Institut Valencià de la Música 566.000
5. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els números anteriors, el pressupost consolidat per a l'exercici de l'any 2000 de la Generalitat Valenciana ascendeix a 1.359.413.863 milers de pessetes.
Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l'apartat u de l'article anterior, es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, l'import estimat dels quals és de 1.201.937.253 milers de pessetes.
b) Amb l'endeutament brut resultant de les operacions regulades en l'article 34 d'aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses d'entitats autònomes, societats mercantils i altres entitats de dret públic, a què fan referència els apartats dos, tres i quatre de l'article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general de la Generalitat i amb les respectives previsions d'ingressos per operacions pròpies de l'activitat de cadascun d'aquests ens.
CAPÍTOL II
Beneficis fiscals
Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat a la Generalitat, s'estimen en 32.285.506 milers de pessetes, d'acord amb el detall següent:
- Impost sobre el Patrimoni de les
persones físiques 3.903.720
- Impost sobre Successions 4.095.798
- Impost sobre Transmissions Patrimonials 3.698.000
- Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (Tram autonòmic) 16.481.503
- Actes Jurídics Documentats 4.106.485
TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses
CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió
Article 5. Crèdits en funció d'objectius i programes
Els crèdits de l'estat de despeses dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, sector administració general, de les seues entitats autònomes i empreses, finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions a càrrec d'aquells, es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.
Article 6. Principis de gestió
La gestió i l'execució dels pressupostos de despeses de la Generalitat s'haurà de subjectar als principis següents:
a) La gestió comptable i pressupostària estarà condicionada al fet que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en l'apartat anterior s'haurà de verificar al nivell que aquesta llei estableix per als distints casos.
d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució pel conseller d'Economia i Hisenda, a través del programa Despeses Diverses, amb la finalitat de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament: consignació del capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses financeres: consignació per capítol i programa pressupostari.
d) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol de despesa i programa pressupostari.
e) Per a les despeses d'inversions reals i passius financers: consignació per capítol i programa pressupostari.
f) Per a les despeses en actius financers: consignació per projecte financer, capítol i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa aquesta llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, de funcionament i financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l'apartat anterior, les despeses relatives als programes 412.10 Centres Integrats de Salut Pública i 412.2 Assistència Sanitària, de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per "centres de gestió". Això s'aplicarà en cadascun dels "subprogrames" en què es desagrega el programa 412.2 Assistència Sanitària.
En conseqüència, i a fi de possibilitar el grau de desagregació comptable esmentat, el pressupost es determinarà per "centre de gestió" en el programa 412.10, i per "subprograma" i "centre de gestió" en el programa 412.2.
En aquest sentit, els ajustaments pressupostaris derivats del nivell de desagregació esmentat seran realitzats per la Conselleria de Sanitat, a través de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article 9. Adquisició i alienació de béns immobles
1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, puga adquirir, gravar o alienar béns immobles i vincular-los al pagament d'una prestació periòdica en qualsevol de les modalitats regulades pel dret de cens en la legislació civil, i puga assumir, si és necessari, els compromisos previs que, sense comportar obligacions pecuniàries amb venciment anterior a l'adquisició definitiva dels drets, siguen adequats a aquesta finalitat, i, així mateix, se l'autoritza a representar documentalment les prestacions corresponents en qualsevol de les formes admeses en dret.
2. S'autoritza el Govern Valencià a adquirir, gravar, alienar directament immobles a qualssevol entitats o empreses públiques de la Generalitat Valenciana, sense les limitacions establides en la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
3. Es donarà compte a les Corts Valencianes de les adquisicions, gravàmens i alienacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
Article 10. Execució anticipada de projectes d'inversió.
1. El Govern, a proposta conjunta de la Conselleria d'Economia i Hisenda i de la conselleria que per raó de la matèria de què es tracte tinga la competència atribuïda, podrà autoritzar la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats locals l'objecte dels quals serà l'execució anticipada de projectes d'inversió en obres d'urbanització, jardins, equipaments esportius i socials, així com construccions de caràcter cultural i educatiu.
2. Les obres a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser finançades i, si pertoca, adjudicades segons la normativa vigent per les mateixes entitats locals. L'import d'aquestes obres serà reintegrat en tot o en part per la Generalitat, mitjançant transferències d'acord amb els crèdits habilitats a l'efecte en cada exercici pressupostari per tal d'atendre el finançament dels plans d'inversió definits conjuntament per la conselleria competent per raó de la matèria i la Conselleria d'Economia i Hisenda. El règim de cofinançament es regularà en els diferents convenis firmats amb cada entitat local.
CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris
Article 11. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
- Els fons que, amb aquesta finalitat, els siguen lliurats, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, mitjançant ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d'aquesta.
- Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes i els preus públics.
- Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Les despeses de funcionament, que tinguen l'origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb la prèvia aprovació d'aquest pel respectiu Consell Escolar. Els centres posaran a disposició de l'administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) Les despeses de funcionament inclouran, a més de les contingudes en el capítol segon de la vigent classificació econòmica de despeses de la Generalitat, les destinades a la reparació i el manteniment d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquests i aquells no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar per 100.000 pessetes el nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim d'1.500.000 pessetes, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.
3. No obstant això, en el cas de centres docents la matrícula dels quals supere els 1.500 alumnes o en el supòsit de centres que impartisquen ensenyaments de règim especial, les despeses de funcionament dedicades anualment a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran ultrapassar el que indiquen els números anteriors fins al límit màxim de 2.000.000 de pessetes per tots dos conceptes.
Article 12. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D'acord amb el que estableixen els apartats segon i tercer de l'article 49 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l'efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 2000, és el fixat en l'annex I d'aquesta llei.
Amb caràcter provisional, i fins que no es regule reglamentàriament la composició i la forma de finançament dels Cicles Formatius de la Formació Professional, aquests es finançaran d'acord amb els mòduls econòmics establits en l'annex I d'aquesta llei.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l'1 de gener del 2000, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius de l'ensenyament privat, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats; l'administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la prèvia sol·licitud expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent.
No obstant el que exposa el paràgraf anterior, el pagament dels distints complements per l'exercici de càrrec, llevat del de direcció, la quantificació del qual s'incloga en l'apartat de Despeses Variables del nivell i ensenyament, si és el cas, corresponent, sols serà efectiu a partir del moment en què la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, mitjançant ordre, l'haja regulat.
El component del mòdul destinat a Altres Despeses tindrà efecte a partir de l'1 de gener del 2000.
A més d'això, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i aquest concert faça referència tant a Educació Primària com al primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del nombre de professors necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l'ensenyament, fins a l'extinció total de les unitats objecte de concert. En el supòsit que algun centre comptara amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d'"Altres despeses" serà l'equivalent a tres unitats d'Educació Primària, prèvia sol·licitud sobre això del titular del centre.
3. Les quantitats que han de percebre dels alumnes en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, i en concepte exclusiu d'ensenyament reglat, són les que s'estableixen a continuació:
- Formació Professional de Segon Grau, Batxillerat LOGSE o Batxillerat Unificat Polivalent 3.000 pessetes alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2000.
- Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior:
· En els primers cursos de cada cicle: 3.000 pessetes alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2000.
· En els segons cursos de cada cicle:
a) Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals es realitza la Formació en Centres de Treball.
b) 3.000 pessetes alumne/mes en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de l'any 2000, en els cicles el segons curs dels quals consta de 21 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
c) 3.000 pessetes alumne/mes en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l'any 2000, en els cicles el segon curs dels quals consta d'11 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
El finançament obtingut pels centres, com a conseqüència del cobrament als alumnes d'aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l'administració, de tal manera que el finançament total d'aquest component per unitat concertada no supere en cap cas el que estableix el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d'ensenyament.
4. Es faculta la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a fixar les relacions professor/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada nivell objecte del concert, calculades basant-se en jornades de professor amb vint-i-cinc hores lectives setmanals; la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència no podrà assumir els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar allò previst en els mòduls econòmics de l'annex I d'aquesta llei. Sobre això, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d'hores de professor en els primers cursos serà d'un màxim de 30 setmanals, i en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. L'excés d'hores computat en els mòduls, i que obeeix a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, sols podrà ser consumit pel centre quan aquest acredite que el cicle formatiu té un mínim de vint alumnes, prèvia autorització per la Direcció General de Centres Docents i en els supòsits en què hi ha previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb un orientador, que s'inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre i que disposarà de tantes hores setmanals com unitats tinga el centre concertades en aquest nivell. Els costos corresponents a les hores d'orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar del primer i segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria.
Article 13. Contractació de professors de suport i d'ampliació de plantilla
1. A més del professorat necessari per a impartir complet el currículum corresponent al nivell d'ensenyament objecte de concert, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència podrà autoritzar als centres amb concert en els nivells d'Educació Primària i Secundària Obligatòria o, si és el cas, d'Educació Especial, la contractació de professors de suport segons allò indicat en la taula núm. 1 adjunta, o bé professors per a completar la plantilla de primària segons allò que es determina en la taula núm. 2 adjunta.
2. Les contractacions de professors de suport o d'ampliació de plantilla es realitzaran en les condicions que es detallen a continuació:
a) Els professors de suport que es contracten en virtut d'aquesta llei, han de provenir necessàriament del grup de professors afectats per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'aquests. De la mateixa manera, l'ampliació de plantilla haurà de contribuir a la recol·locació d'aquests professors, en la forma en què s'acorde amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector de l'ensenyament concertat.
b) Aquests professors seran contractats pels centres en igualtat de condicions, obligacions i responsabilitats que la resta del professorat, en el marc legal o reglamentari establit per la legislació vigent i en consonància amb el que estableix l'article 60 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació.
c) La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència reconeixerà aquestes dotacions de suport o de plantilla i inclourà aquests professors en la nòmina de pagament delegat sols en el cas que es complisquen les condicions anteriors. La dotació per a professorat de suport o de plantilla tindrà com a límit les quantitats que per "Salaris i càrregues socials" i "Despeses variables" preveu el mòdul de concerts educatius per al nivell d'Educació Primària.
3. S'autoritza la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a assumir, a càrrec de les dotacions destinades a la recol·locació del professorat, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'aquests que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.
Taula núm. 1
Centres Professors de suport
D'una línia completa (6u.) d'E. Primari 1
De dues línies completes (12 u.) d'E Primari 2
De tres línies completes (18 u.) d'E. Primari 3
De quatre línies completes (24 u.) d'E. Primari 4
De cinc línies completes (30 u.) d'E. Primari 5
Taula núm. 2
Centres N. de professors
(s'hi inclouen els professors adscrits
a les unitats concertades i els professors de suport)
D'una línia completa (6 u.) d'E. Primari 9
De dues línies completes (12 u.) d'E. Primari 17
De tres línies completes (18 u.) d'E. Primari 25
De quatre línies completes (24 u.) d'E. Primari 32
De cinc línies completes (30 u.) d'E. Primari 40
Article 14. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre retrà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris
Article 15. Règim de la subvenció per despesa corrent a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
1. La gestió dels crèdits consignats per al finançament de les despeses corrents de les universitats públiques dependents de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000, es regiran pel que estableix el present article.
2. La subvenció per a despesa corrent que correspon a cada universitat serà l'establida en l'annex II de la present llei, que es pagarà a les universitats en dotze pagaments mensuals. Per acord de Govern podrà modificar-se l'import de la subvenció que correspon a cada universitat, d'acord amb el que resulte de l'aplicació del Pla Plurianual per al Finançament de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
3. D'acord amb el que disposa l'article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, per a l'exercici 2000, el cost autoritzat per tots els conceptes retributitius del personal funcionari docent i contractat, i del personal no docent serà fixat per cadascuna de les universitats públiques dependents de la Generalitat Valenciana pel Govern Valencià, en el mes de gener de l'any 2000, una vegada coneguts els crèdits matriculats en cadascun dels ensenyaments oficials de les universitats mencionades, en data 31 de desembre de 1999.
4. El capítol I dels pressupostos de despeses de cada universitat per a l'exercici del 2000 corresponent a les places i els llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d'administració i serveis, no podrà superar el cost autoritzat que establisca el Govern Valencià.
5. Cada universitat, prèviament a l'elevació de la proposta del seu pressupost per a l'exercici 2000 al Consell Social per a l'aprovació, la trametrà a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, junt amb la plantilla del personal de totes les categories de la universitat, en la qual es detallaran degudament classificades totes les places i llocs de treball, perquè aquesta informe, en el termini màxim de 20 dies, sobre l'adequació de la proposta de pressupost a la subvenció que la present llei estableix per a la universitat corresponent i al cost autoritzat que s'aprove. Aquest informe es traslladarà al respectiu rector i Consell Social.
6. El control financer de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana s'efectuarà mitjançant auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Així mateix, les universitats trametran a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, abans del 30 d'abril del 2000, els pressupostos d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici 2000, aprovats pel Consell Social, així com la liquidació dels pressupostos de l'exercici anterior, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament pertoque.
7. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, i a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es podran realitzar durant el 2000, a través de la Intervenció General, les auditories que s'estimen necessàries per al seguiment de l'aplicació per les universitats de la subvenció per al finançament de la despesa corrent, així com dels fons provinents del finançament del Pla d'Inversions.
8. A l'efecte de sol·licitar l'autorització prevista en l'article 55.3 de la Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'article 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i normes reglamentàries de desplegament, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols sis al nou, ambdós inclusivament, dels estats d'ingressos i despeses dels pressupostos de les universitats per a l'exercici 2000.
Article 16. Finançament dels Plans d'Inversions de les universitats.
1. El finançament de les inversions de les universitats valencianes, incloses en els Plans d'Inversions aprovats pel Govern Valencià pot realitzar-se mitjançant la inversió directa de l'administració, per mitjà de transferències de capital a favor de les universitats o per mitjà d'operacions de crèdit de les universitats, autoritzades pel Govern Valencià.
2. Les operacions de crèdit de les universitats, autoritzades o que autoritze el Govern Valencià per a l'execució dels Plans d'Inversions aprovats o que s'aproven, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat Valenciana, per l'import de la càrrega financera corresponent a l'interés, amortització del capital i despeses de les operacions de crèdit.
3. El Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i del conseller de Cultura, Educació i Ciència, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades pel Govern per a finançar inversions.
CAPÍTOL IV
Gestió dels crèdits per a despeses
de reconeixement preceptiu
Article 17. Competències del conseller d'Economia i Hisenda.
Correspon al conseller d'Economia i Hisenda adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar fins a una suma igual les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, dels conceptes de despesa següents:
- Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
- Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'administració.
- Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
- Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
- Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a minusvàlids en la mesura que augmenten els beneficiaris que reuniren els requisits establits en la normativa vigent.
- Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
- Les derivades de la reprogramació plurianual en les despeses de capital.
- Els derivats, si és el cas, de la devolució d'ingressos indeguts.
- Les ajudes d'incentius econòmics, concedides a l'empara del Decret 91/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, i de l'Ordre de 6 de marc de 1995, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Les ajudes destinades a la gratuïtat dels llibres de text.
- Els derivats de sentències judicials fermes.
- Els crèdits destinats al foment de la subscripció de l'assegurança agrària.
- Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en explotacions agrícoles i ramaderes, derivats d'inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit.
- Els crèdits corresponents a actuacions finançades o cofinançades pel FEOGA, Secció Garantia.
CAPÍTOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos
Article 18. Principis generals
1. Els límits establits en l'article 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2000, amb les especificacions contingudes en els articles del present capítol.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els serveis i els crèdits pressupostaris afectats per aquesta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o la supressió de línies de subvenció així com la variació dels imports previstos i de les dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 19. Competències del Govern Valencià per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Govern Valencià, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 20. Competències de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul·lacions i les no disponibilitats de crèdit en l'estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per finalitat reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències, i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagen pogut realitzar durant aquest, tant si corresponen al pressupost del sector administració general de la Generalitat Valenciana, com al de les seues entitats autònomes.
A aquest efecte, s'hi incorporaran automàticament els romanents de crèdits corresponents a incentius regionals.
Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i els terminis de gestió d'aquests, dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivades de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell de la Generalitat Valenciana, així com la d'aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels serveis.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
h) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de convenis i les previstes en l'article 45 punt c), del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa Despeses Diverses.
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de despeses detallats en l'article 29.4 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, amb la determinació prèvia dels recursos que les han de finançar.
Article 21. Competències dels consellers per a autoritzar modificacions pressupostàries.
1. Correspon als titulars de les conselleries respectives autoritzar, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual són titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajustaments en la dotació de les línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
- Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
- Que els ajustaments es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari.
- Que no disminuïsquen línies de subvenció que recullen obligacions que, per la seua naturalesa o beneficiaris, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat Valenciana.
- Que no suposen la supressió o la inclusió de línies de subvenció.
- Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeta complir les actuacions objecte de cofinançament.
- Que no supose desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents degudament adquirits.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà el conseller d'Economia i Hisenda.
3. Una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què fa referència aquest article, es trametran a la Sotssecretaria de Política Pressupostària i Tresor de la Conselleria d'Economia i Hisenda a l'efecte d'instrumentar-ne l'execució.
Article 22. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries
1. Totes les modificacions pressupostàries hauran de dur l'informe de les intervencions delegades i, si és el cas, de la Intervenció General.
2. L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
TÍTOL III
De les despeses de personal
CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació del Sector Públic Valencià
i règim retributiu d'aplicació a aquest
Article 23. Delimitació del Sector Públic Valencià
A l'efecte del que disposa l'article següent es considerarà Sector Públic Valencià:
- Les institucions a què fa referència l'article 9.2 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, sense perjudici del que estableix l'article 14.1 de la llei esmentada.
- El sector administració general de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.
- Les societats mercantils i les entitats de dret públic a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 24. Normes generals del règim retributiu
1. Amb efectes d'1 de gener del 2000, les retribucions íntegres assignades als llocs de treball que ocupa el personal al servei del Sector Públic Valencià no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les de l'any 1999, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.
2. Els acords, els convenis o els pactes que impliquen creixements retributius superiors als que s'estableixen en l'apartat anterior o en les normes que el despleguen, hauran d'experimentar l'oportuna adequació, en el cas contrari esdevindran inaplicables les clàusules que s'hi oposen.
3. El que disposen els apartats anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
4. Els complements personals i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg es regiran per les seues normatives específiques i pel que disposa aquesta llei, sense que els siga d'aplicació l'augment del 2 per cent previst en l'anterior apartat u. Tampoc serà d'aplicació l'increment esmentat a les indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris a les quals es refereix el Decret 24/97, d'11 de febrer, del Govern Valencià.
5. Els empleats públics compresos dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, a excepció dels sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, de les comissions i d'altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article 25. Retribucions dels alts càrrecs del Govern Valencià
1. Amb efectes d'1 de gener del 2000, les retribucions dels alts càrrecs del Govern Valencià, exclosos els secretaris generals i els directors generals, es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries.
- President de la Generalitat: 11.296.463 PTA
- Conseller 9.623.090 PTA
- Sotssecretari 9.086.374 PTA
2. El règim retributiu per a l'exercici 2000 dels secretaris generals, directors generals i assimilats, serà l'establit amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat del grup A en el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A aquest efecte, es fixen les quanties següents de complement de destinació i valor mínim de complement específic, referides a dotze mensualitats.
- Complement de destinació 1.698.423 PTA
- Complement específic 2.550.122 PTA
Els complements específics dels secretaris generals, directors generals i assimilats seran fixats pel Govern Valencià en la corresponent relació de llocs d'alts càrrecs amb la finalitat d'assegurar la transparència administrativa i que les retribucions guarden la relació adequada amb l'especial dedicació i responsabilitat dels esmentats alts càrrecs del Govern Valencià.
3. D'acord amb el que estableix l'article 41 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, els funcionaris declarats en serveis especials, per ser membres del Govern Valencià, o alts càrrecs de l'administració autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguen tenir reconeguts com a funcionaris, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a l'efecte en els estats de despeses.
Article 26. Indemnització per cessament als alts càrrecs del Consell que no accedisquen de forma immediata a un lloc de treball en qualsevol sector de l'activitat pública o privada
Els alts càrrecs del Consell que cessen en l'exercici de les seues funcions tindran dret a una indemnització màxima de tres mensualitats, cadascuna d'elles d'igual import de les que percebien com a alts càrrecs.
El dret a aquestes percepcions, que se satisfarà mensualment, decaurà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector privat o en la data en què adquirisca efectes econòmics el reingrés a un lloc de treball en el sector públic.
Article 27. Retribucions per al 2000 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
1. Les retribucions que han de percebre en l'any 2000 els funcionaris de la Generalitat Valenciana seran les que s'indiquen en el present article.
2. Les retribucions bàsiques d'aquest personal, així com les complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupen, experimentaran un creixement del 2 per cent respecte a les establides per a l'exercici de 1999, sense perjudici, si és el cas, de l'adequació de les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
3. Les retribucions bàsiques i el complement de destinació corresponents a cada nivell retributiu dels funcionaris de la Generalitat Valenciana meritaran en les quanties establides en la legislació aplicable a totes les administracions públiques. A aquest efecte, a més de les dotze mensualitats ordinàries, es liquidaran dues pagues extraordinàries pel mateix import de sou i triennis cadascuna d'elles.
4. El conjunt de les retribucions complementàries restants tindrà, així mateix, un creixement del 2 per cent respecte de les establides per a l'exercici de 1999, sense perjudici de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a aquest, i del resultat individual de la seua aplicació.
5. El complement de productivitat s'aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i per a aplicar-lo es farà en tot cas el que preveu l'article 55.2.b) del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A aquest efecte s'autoritza la Conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement esmentat, una vegada que hagen estat fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
6. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
7. Els complements personals de garantia i els transitoris quedaran absorbits per l'increment de les retribucions de caràcter general establit en la present llei, de tal forma que aquest sols computarà en un 50% del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el sou referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l'específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Els complements personals transitoris i els de garantia igualment seran absorbits i compensats en còmput anual com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball o de qualsevol increment retributiu que afecte el lloc de treball o el grup de pertinença.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat Valenciana com a conseqüència de transferències en els supòsits recollits en l'article 12 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, així com els que es puguen reconéixer com a conseqüència d'un Pla d'ordenació de recursos humans.
Article 28. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret-Llei 3/1987, d'11 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes en l'article 27 d'aquesta llei, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, dos, del reial decret-llei esmentat, i que la quantia anual del complement de destinació de l'article 27 esmentat se satisfaça en catorze mensualitats, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representats sindicals.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen fixats a aquest personal experimentarà un increment del 2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 1999, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l'article 27.2 d'aquesta llei.
3. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d'acord amb els criteris establits pel Consell de la Generalitat, a proposta conjunta de les conselleries d'Economia i Hisenda i de Sanitat, d'acord amb el que disposen l'article segon i la disposició transitòria tercera del Reial Decret-Llei 3/1987, d'11 de setembre.
4. Els complements personals i transitoris que puga tenir reconeguts el personal, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria primera del Reial Decret-Llei 3/1987, es regularan pel que estableix l'article anterior.
Article 29. Retribucions del personal laboral
1. Amb efecte d'1 de gener del 2000, la massa salarial del personal laboral, a què fa referència l'apartat segon d'aquest article, no podrà experimentar un creixement global superior al 2 per cent respecte de l'establida per a l'exercici de 1999, comprés en aquest percentatge el de tots els conceptes, sense perjudici del que poguera derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat mitjançant l'increment de la productivitat o la modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació professional.
El que preveu el paràgraf anterior representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i l'aplicació individual de la qual es produirà per mitjà de la negociació col·lectiva, en els termes previstos en l'article 4 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornades, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, computant-se per separat les quantitats que corresponguen a les variacions d'aquests conceptes. A càrrec de la massa salarial així obtinguda per al 2000, s'hauran de satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l'acord corresponent i totes les que meriten al llarg de l'any expressat.
Les indemnitzacions o altres compensacions d'aquest personal no podran experimentar creixements superiors als que s'estableixen amb caràcter general per al personal funcionari de la Generalitat.
2. Durant l'any 2000, serà preceptiu l'informe favorable conjunt de les Conselleries d'Economia i Hisenda i Justícia i Administracions Públiques per a determinar o modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, i les societats mercantils i els ens públics de la Generalitat Valenciana, a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. L'informe esmentat serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any 2000 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria quan no hi haja informe favorable, considerat d'acord amb l'apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Les societats mercantils de la Generalitat Valenciana i les entitats de dret públic que en depenen, podran contractar el personal necessari per al compliment dels objectius i de les funcions que tinguen encomanats, sempre que aquesta contractació no supose increment en la dotació que per a despeses de personal recullen els seus pressupostos.
6. Les societats mercantils en les quals hi haja participació majoritària de la Generalitat Valenciana o de les seues entitats autònomes, així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat, podran pagar el concepte de productivitat sempre que tinguen un sistema d'objectius que en permeten la correcta avaluació i que l'import total d'aquest no supere el 7 per cent de la massa salarial corresponent a les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques pagades durant l'exercici de 1999 (exclòs el concepte esmentat). Les societats i les entitats de dret públic afectades, amb caràcter previ a l'efectiva aplicació i mitjançant proposta motivada, hauran de donar compte al Consell de les quanties individualment assignades per aquest concepte al seu personal. La proposta esmentada s'haurà de trametre dins de l'últim trimestre de l'exercici.
En cap cas, les quanties assignades pel concepte de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. A aquest efecte, les quanties assignades per aquest concepte no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació.
7. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per al 2000, sense el compliment dels requisits establits en aquest article.
Article 30. Retribucions del personal eventual
Les retribucions íntegres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les corresponents a 1999.
Article 31. De l'Oferta d'Ocupació Pública
1. Durant l'any 2000, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En tot cas, el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25 per cent de la taxa de reposició d'efectius.
Aquest últim criteri no serà d'aplicació ni per a aquells sectors o àrees d'actuació administrativa competència de la Generalitat Valenciana que es fixen per l'administració de l'Estat, amb el caràcter de bàsics, en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2000, ni al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre. Per a aquest últim supòsit la provisió es determinarà d'acord amb els plans que establisquen les Conselleries d'Economia i Hisenda i Justícia i Administracions Públiques per a la cobertura de la plantilla corresponent.
No obstant el que disposa el paràgraf primer d'aquest apartat, podran convocar-se els llocs o les places que, estant pressupostàriament dotats i inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles degudament aprovades, es troben ocupats interinament o temporalment. A aquest efecte tindran prioritat els serveis prestats en l'àmbit sanitari, per a aquests supòsits seran les conselleries de Justícia i Administracions Públiques i de Sanitat, els òrgans competents per a la convocatòria, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda..
2. El Govern Valencià, amb els límits establits en l'apartat anterior, podrà autoritzar, a través de l'Oferta d'Ocupació Pública, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i a iniciativa de les conselleries competents en la matèria, la convocatòria de places vacants de nou ingrés que es referisquen al personal del sector administració general i les seues entitats autònomes, incloent-hi, si és el cas, les relatives al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana i les dels sectors considerats bàsics, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior del present article, així com dels llocs o places a què es refereix l'últim paràgraf de l'apartat primer d'aquest article.
3. En les convocatòries per a l'ingrés com personal al servei de la Generalitat Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral, s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen persones amb minusvalideses.
Article 32. De la contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant el 2000, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana vigents.
c) Que les obres o serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes s'hauran de formalitzar seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, i respectant el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'administració Pública.
En els contractes es farà constar l'obra o el servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i les entitats autònomes seran responsables de complir les obligacions formals esmentades, així com d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat. En aquest sentit, les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o serveis que hagen d'excedir d'aquest exercici i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a aquests es preveuen en l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, amb caràcter previ a la formalització, del servei jurídic de la conselleria o entitat que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i de les formalitats exigits per la legislació laboral.
5. La realització dels contractes regulats en el present article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquest efecte, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
TÍTOL IV
Gestió de transferències corrents i de capital
CAPÍTOL ÚNIC
De les transferències
Article 33. Transferències corrents i de capital exceptuades del règim general.
Les transferències corrents i de capital següents són exceptuades del règim general, previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana:
1. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, justificades com cal, de persones individuals o unitats familiars.
2. Les transferències corrents concedides per la Conselleria de Benestar Social, en l'àrea dels Serveis Socials Especialitzats, a què fa referència la Llei 5/1997, de 25 de juny per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, podran fer-se efectives mitjançant el pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats; el lliurament corresponent al tercer trimestre s'efectuarà amb la justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb la justificació prèvia de la totalitat de la despesa objecte de subvenció corresponent als tres primers trimestres; les regularitzacions que pertoquen es faran segons les justificacions presentades.
En qualsevol cas, durant el mes de gener de l'exercici següent, els beneficiaris de les transferències corrents esmentades hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, en aquest moment es procedirà a la seua liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació és insuficient.
A aquest efecte, els beneficiaris hauran d'aportar els justificants de despesa que corresponguen a cada trimestre, en el mes natural següent a l'acabament.
En el cas dels concerts amb centres privats d'Atenció Social Especialitzada previstos en el títol VI de la Llei 5/1997, de la Generalitat Valenciana, regirà el mateix sistema de pagaments anticipats descrit anteriorment. No obstant això, en tractar-se de transferències corrents de caràcter plurianual, a l'inici del segon i subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cadascun d'ells independentment de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l'exercici anterior.
3. Ajudes i subvencions, de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Medi Ambient en l'àmbit de les activitats del voluntariat mediambiental.
a) El pagament de les ajudes s'efectuarà prèvia aprovació dels justificants presentats pel beneficiari en la periodicitat que aquest considere oportú i sempre en un percentatge mai inferior al 25% del total de la subvenció.
b) Els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta en un percentatge mai superior al 80% del total de la subvenció, en aquest cas el pagament de les ajudes s'efectuarà segons el règim següent:
- Fins a un 40% de l'import de la subvenció es lliurarà una vegada concedida i aprovada l'ajuda.
- La resta, fins al 80% esmentat, es pagarà després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció, segons revisió realitzada pels serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, que expediran certificat en el sentit indicat.
c) La resta es pagarà quan el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut, la presentació de la memòria final d'activitat i el pagament de la totalitat de les despeses originades per les activitats subvencionades, així com la devolució de qualsevol material que haguera estat cedit per la Generalitat Valenciana per a la realització de l'activitat.
4. Ajudes i subvencions, corrents o de capital, concedides en el marc d'actuacions del programa pressupostari 542.10 Investigació Científica i Tècnica.
a) Ajudes per a la realització de "Projectes de Recerca Científica i Desenvolupament Tecnològic Generalitat Valenciana", de projectes de R+D per a investigadors doctors no pertanyents a les plantilles d'universitats i centres d'investigació, i per a l'adquisició general d'equipament d'infraestructura de caràcter científic i tècnic: fins a un 100% de l'ajuda corresponent a cada anualitat podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida, sempre que els beneficiaris siguen universitats, centres d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i altres entitats d'investigació, públiques o privades, sense ànim de lucre.
b) Pagament de beques de formació, perfeccionament i mobilitat del personal investigador: les beques de formació de personal investigador, les beques de personal de suport tècnic a la investigació, les ajudes per a estades de becaris predoctorals en centres d'investigació, les ajudes per a estades postdoctorals de joves investigadors i les ajudes per a estades de professors i investigadors podran fer-se efectives mitjançant el fraccionament de la quantia total en mensualitats anticipades.
Quan l'ajuda incloga una borsa de viatge, aquesta es pagarà junt amb la primera mensualitat.
c) Pagament a les entitats beneficiàries de l'aportació en concepte d'ajuda institucional complementària a les beques predoctorals de formació del personal investigador: fins a un 100% de l'ajuda podrà lliurar-se una vegada concedida.
5. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 Ensenyament Primari, destinades a finançar el segon cicle d'Educació Infantil/Preescolar dels centres privats de la Comunitat Valenciana.
El 100% de l'ajuda podrà lliurar-se d'immediat una vegada siga concedida als centres beneficiaris. La justificació de la subvenció es realitzarà una vegada acabat el curs mitjançant certificació del Consell Escolar o òrgan a través del qual es canalitze la participació de la comunitat educativa, en la qual s'aprove la rendició de comptes i s'acredite que la titularitat del centre ha complit les obligacions establides en l'ordre de convocatòria corresponent.
6. Subvencions de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Benestar Social, lliurades a càrrec del programa pressupostari 313.20 Drogodependències i Altres Addiccions i que es destinen al finançament de:
* Unitats de conductes addictives.
- Centres i programes específics de reinserció social de drogodependents de caràcter residencial i semiresidencial.
- Programes i equips municipals de prevenció.
- Programes d'assistència específica a familiars de drogodependents.
- Programes específics a drogodependents amb problemàtica jurídica i penal.
- Centres d'acollida de caràcter semiresidencial.
En els supòsits assenyalats, les subvencions concedides podran fer-se efectives mitjançant el fraccionament en 12 mensualitats anticipades de la quantia total de la subvenció.
La justificació de la suma lliurada s'efectuarà a trimestres vençuts, i s'haurà d'aportar a aquest efecte la documentació acreditativa de l'efectiva i correcta aplicació de les quantitats pagades a l'actuació objecte de la subvenció.
7. Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Presidència de la Generalitat en l'àmbit de la Cooperació Internacional, el règim de lliurament de les quals s'ajustarà al que disposa l'article 25 del Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià.
8. Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Ocupació, en l'àmbit del Pla d'Ocupació Rural (PAMER), Desocupació Agrària i dels Programes de Formació Ocupacional, podran fer-se efectives en els termes següents:
a) El 60% una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
b) El 40% quan el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut.
Per al supòsit de les subvencions lliurades en el marc dels Programes de Formació Ocupacional, la no presentació d'avals, en els termes previstos en la legislació vigent, determinarà l'aplicació del règim general de lliurament de subvencions previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Per al supòsit de subvencions lliurades en el marc del PAMER, quan els beneficiaris siguen entitats locals no serà necessària la presentació de les garanties per bestreta de subvencions a què fa referència l'article 47 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
TÍTOL V
De les operacions financeres
CAPÍTOL ÚNIC
Deute Públic, operacions de tresoreria i avals
de la Generalitat Valenciana
Article 34. Del Deute Públic
1. S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, incremente el Deute de la Generalitat Valenciana, amb la limitació que el saldo viu d'aquest el 31 de desembre del 2000 no supere el corresponent saldo l'1 de gener del 2000 en més de 7.500.000 milers de pessetes.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l'exercici, podrà ser ultrapassat en el transcurs d'aquest i quedarà automàticament revisat:
a) Per l'import de la variació neta d'actius financers destinats a finançar despeses d'inversió.
b) Com a conseqüència de l'aprovació i, si és el cas, de les modificacions que puguen produir-se durant el període de vigència, de l'"Escenari de consolidació pressupostària 1998-2001", subscrit, el 28 de maig de 1998, entre l'administració central de l'Estat i la Comunitat Valenciana, en desplegament de l'Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 21 de gener de 1997.
c) Per les desviacions entre les previsions d'ingressos contingudes en la present llei i l'evolució real d'aquests.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en el paràgraf anterior segons que suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1999 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament d'aquest.
b) Per l'import necessari per a finançar aquelles despeses d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l'administració de l'Estat, previstos en l'Acord, de 23 de setembre de 1996, del Consell de Política Fiscal i Financera relatiu al "Sistema de finançament de les comunitats autònomes per al quinquenni 1997-2001".
4. No obstant el que disposen els números anteriors, si durant l'exercici sorgeixen necessitats inversores l'execució de les quals no convinga demorar, l'endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per afrontar-les, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Economia i Hisenda, i sense ultrapassar, en tot cas, els límits de l'article 89.1.b) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels projectes esmentats per a aquest exercici.
Article 35. Del Deute Públic a curt termini
El conseller d'Economia i Hisenda serà l'òrgan competent per a autoritzar les operacions d'endeutament per termini igual o inferior a un any destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article 39 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Aquest límit s'haurà d'entendre referit, en tot cas, al volum viu.
Article 36. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat Valenciana, en els termes previstos en els articles 84 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública, podrà prestar avals durant l'exercici del 2000, per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques, així com per a garantir els instruments financers emesos per Fons de Titulització d'Actius promoguts per aquelles, fins a un límit de 100.000 milions de pessetes.
2. Aquesta quantia podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l'exercici.
3. Els imports de les operacions de productes derivats avalades i vinculades a operacions de crèdit no computaran en el límit màxim per avals a què fa referència l'apartat 1 del present article.
4. A l'efecte del que preveuen els apartats anteriors, serà el Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, l'òrgan competent per a autoritzar avals.
Article 37. Assumpció per la Generalitat Valenciana de la càrrega del Deute per al 2000, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumeix la càrrega del Deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent al 2000.
2. L'import del Deute amortitzat en virtut del que disposa l'apartat anterior es constitueix en aportació de la Generalitat Valenciana per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Article 38. Dels límits a les operacions de crèdit
1. L'Institut Valencià de Finances, durant l'any 2000, podrà realitzar operacions d'endeutament sempre que no ultrapasse els 50.000 milions de pessetes de volum viu el 31 de desembre del 2000.
No obstant això, s'autoritza el Govern Valencià perquè modifique el límit esmentat, si es considera convenient per raons d'una major operativitat en l'àmbit creditici.
2. S'autoritza, durant l'any 2000, l'ens públic Radiotelevió Valenciana a concertar operacions de crèdit per import màxim de 13.720 milions de pessetes.
TÍTOL VI
De les normes tributàries
CAPÍTOL I
Dels impostos directes
Article 39. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Amb efectes des de l'1 de gener del 2000, l'escala autonòmica de gravamen de la base liquidable general a què es refereix l'apartat u de l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits serà la següent:
Base liquidable Quota íntegra Resta base Tipus
fins a pessetes Pessetes liquidable fins aplicable.
a pessetes Percentatge
0 0 612.000 3,00
612.000 18.360 1.530.000 3,83
2.142.000 76.959 2.040.000 4,73
4.182.000 173.451 2.550.000 5,72
6.732.000 319.311 4.488.000 6,93
11.220.000 630.329 En endavant 8,40
Article 40. Impost sobre el Patrimoni
Amb efectes des de l'1 de gener del 2000, el mínim exempt en l'Impost sobre el Patrimoni, al qual es refereix l'article vuité de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, serà de 18.000.000 de pessetes.
CAPÍTOL II
Dels impostos indirectes
Article 41. Cànon de Sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l'any 2000, les tarifes del Cànon de Sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d'acord amb els trams de població següents, determinats segons l'últim cens:
Població del municipi Quota de Quota
consum de servei
(PTA/m3) (PTA/any)
Entre 500 i 3.000 hab. ................... 15,7 1.560
Entre 3.001 i 10.000 hab. .............. 19,6 2.100
Entre 10.001 i 100.000 hab. .......... 23,9 2.604
Superior a 100.000 hab. ................. 28,9 2.928
b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua fins a 3.000 metres cúbics per any: la tarifa del cànon serà l'establida per a usos domèstics en el municipi on s'ubique l'empresa, local o establiment corresponent. Per a això s'utilitzarà sempre com a referència el consum produït en l'any anterior.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 36 PTA./m3.
c.2) Quota de servei:
Calibre del comptador Quota de servei
(PTA/any)
Fins a 13 mm ................................. 7.224
Fins a 15 mm ................................. 10.824
Fins a 20 mm ................................. 18.036
Fins a 25 mm ................................. 25.260
Fins a 30 mm ................................. 36.108
Fins a 40 mm ................................. 72.204
Fins a 50 mm ................................. 108.312
Fins a 65 mm ................................. 144.408
Fins a 80 mm ................................. 180.516
Major de 80 mm ............................ 252.720
2. A l'efecte del que estableix l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, la quota de consum i la quota de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració a la càrrega contaminant dels abocaments, la capacitat de depuració de les instal·lacions i la incorporació ostensible de l'aigua als productes fabricats. Amb aquesta finalitat, s'autoritza el Govern Valencià per a l'aprovació de les fórmules i els procediments de determinació d'aquests coeficients correctors, que no podran ser inferiors a 0,1 ni superiors a 4, llevat en aquells supòsits excepcionals en què, en virtut d'expedient aprovat a l'efecte pel Govern Valencià, s'establisca un coeficient per davall del límit inferior esmentat.
3. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s'imputarà a cadascun d'ells la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció d'aquest període compresa en aquests.
CAPÍTOL III
De les taxes i altres ingressos
Article 42. Taxa sobre el Joc
Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2000, l'apartat un de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, queda redactat de la manera següent:
"Un. A efectes del que disposa l'article 13.sis de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, i l'apartat seté de l'article 3 del Reial Decret-Llei 16/1997, de 25 de febrer, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, d'acord amb el quadre de tarifes següent:
Tipus de màquina Quota anual
(PTA)
1. Tipus "B" (recreatives amb premi)
1.1. D'un sol jugador 506.000
1.2. En les quals puguen intervenir dos
o més jugadors, sempre que el joc
de cadascun d'ells siga independent
del realitzat pels altres
1.2.1. De dos jugadors 1.012.000
1.2.2. De tres o més jugadors (N és elnombre
de jugadors i Pm el preu màximautoritzat
de la partida) 1.030.000 +
2.480 x N x Pm
2. Tipus C (atzar) 741.700
En el cas de modificació del preu màxim de 25 pessetes autoritzat per a la partida de màquines tipus "B", la quota tributària de 506.000 pessetes s'incrementarà en 11.300 pessetes per cada cinc pessetes en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 25. Si aquesta modificació es produeix després de la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze l'augment hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que corresponga en la forma i en els terminis que reglamentàriament es determinen. No obstant això, aquesta autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència esmentada si la modificació es produeix després del 30 de juny."
Article 43. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. Es mantenen per a l'any 2000 els tipus de quantia fixa de les taxes i restants ingressos de dret públic no impositius de la Hisenda de la Generalitat Valenciana en l'import exigible durant 1999.
El que disposa el paràgraf anterior no resultarà aplicable als ingressos següents:
- A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat de gravamen sobre l'explotació de màquines i aparells automàtics, que s'exigirà durant l'exercici 2000 d'acord amb el que disposa l'article 42 d'aquesta llei.
- A les taxes les quanties de les quals hagen sigut establides o modificades per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana per a l'any 2000, per a les quals els imports exigibles seran els que figuren en l'esmentada llei.
- A la taxa per serveis acadèmics universitaris que s'exigirà d'acord amb el que preveuen els articles 54.3.b) de la Llei Orgànica 11/1983, de 15 d'agost de Reforma Universitària i 147.dos de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana.
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos de dret públic al llarg de l'exercici del 2000, es pot estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de despeses finançats amb aquesta font de recursos.
TÍTOL VII
De la informació a les Corts
CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts Valencianes
Article 44. De la informació de la Conselleria d'Economia i Hisenda
1. Sense perjudici del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i els distints articles d'aquesta llei, el conseller d'Economia i Hisenda donarà compte a la comissió corresponent de les Corts Valencianes dels aspectes següents del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, dels romanents de crèdits, que procedents de l'exercici liquidat, s'incorporen a l'exercici corrent.
b) Mensualment, informació del grau d'execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
c) Trimestralment:
- Del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana.
- De les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel·lació d'avals que comporten riscos efectius, que la Generalitat Valenciana haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
- De les ampliacions de crèdit a què fa referència l'apartat 2 de l'article 15 d'aquesta llei.
- De la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les entitats locals.
- De les modificacions aprovades per a dotar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que calguen per a afrontar els interessos de demora en el pagament de les obligacions de la Generalitat Valenciana.
- De les modificacions tècniques que, afectant l'estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l'exercici corrent, es deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
d) Cada període de sessions:
- De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empara del que disposa l'article 2 de la Llei 8/1995, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
- De la concessió de subvencions corrents a la qual fan referència els punts c) i d) de l'article 45 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
- De la concessió de transferències de capital a què fa referència l'apartat 4 de l'article 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
e) La informació sobre les operacions d'emissió de Deute o crèdits aprovats.
Disposicions addicionals
Primera. Pressupost de les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
1. Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges i el Consell Jurídic Consultiu, podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en 1999.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Síndic de Greuges, Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Ajudes al Desenvolupament en països del tercer món
1. Per tal d'atendre projectes finalistes d'ajuda al desenvolupament en països del tercer món, s'autoritza l'Institut Valencià de Finances a concertar operacions de crèdit fins a un import màxim de 2.500 milions de pessetes, durant l'exercici del 2000.
2. Els programes plurianuals d'Ajuda al Desenvolupament en països del tercer món, iniciats durant 1999 per la Generalitat Valenciana, podran acollir-se al sistema de finançament previst en l'apartat anterior.
Tercera. Agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries
Els agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries, beneficiaris d'ajudes públiques per adversitats meteorològiques, de quanties inferiors a 200.000 pessetes, no estaran obligats a acreditar l'alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.
Quarta. De l'adequació dels complements específics
Per resolució del conseller d'Economia i Hisenda s'actualitzarà la vigent taula de complements específics d'acord amb l'increment autoritzat per aquesta llei.
Per a l'adequació d'aquest complement, per tal que guarde la procedent relació amb el contingut del lloc de treball, podrà superar-se el límit esmentat, donant-ne compte al Govern Valencià.
Cinquena. De l'estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les seues peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, les entitats autònomes i les entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària d'aquesta, tant en la representació dels estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la gestió econòmica.
Sisena. Dels fons transferits a ajuntaments en aplicació dels convenis d'interés agrari
Els fons transferits a ajuntaments, en aplicació dels convenis d'interés agrari, per al finançament del cost del personal de les extintes cambres agràries locals, derivats del Conveni Marc de 16 de maig de 1989, subscrit per la Generalitat Valenciana, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i que al tancament de cada exercici econòmic queden en situació de romanents pendents d'aplicació, continuaran mantenint la destinació especifica per a la qual foren transferits i s'utilitzaran en el següent exercici com a situació de tresoreria en l'origen.
Una vegada acabada la vigència del conveni, ja siga per baixa definitiva del personal transferit a l'ajuntament corresponent o per qualsevol altra causa admesa en dret, el sobrant no compromés es reintegrarà a la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 47 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Setena. De la gestió centralitzada
S'autoritza el conseller d'Economia i Hisenda perquè mitjançant ordre establisca, si és el cas, la gestió centralitzada i els procediments d'execució de despeses derivades de subministraments de caràcter continuat i aquelles despeses que donen lloc a pagaments periòdics i repetitius.
Vuitena. De la informació que han de subministrar les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i les empreses públiques de la Generalitat Valenciana
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i les empreses públiques, als efectes d'un eficaç seguiment i control de la despesa pública en l'àrea de l'administració institucional, hauran de:
1. Aportar, amb caràcter trimestral, la informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera l'últim dia de cada trimestres natural, en els termes i amb l'estructura que la Conselleria d'Economia i Hisenda, mitjançant ordre, determine.
2. Presentar abans del 31 de març un balanç de situació i compte de resultats de caràcter previsional, per a l'exercici de què es tracte i dins dels límits dels pressupostos aprovats per les Corts Valencianes.
Disposició transitòria
Única. Retribucions del personal laboral
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què fa referència l'article 29 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 24 de la present, sense perjudici, si és el cas, d'ulteriors regularitzacions.
Disposicions finals
Primera. Coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran com annex al pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici del 2000, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona. Desplegament i execució d'aquesta llei
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2000.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 30 de desembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
ANNEX I
Mòduls econòmics de distribució de fons públics
per a sosteniment de centres concertats
D'acord amb el que disposa l'article 12 d'aquesta llei, els imports anuals i el desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels distints nivells i modalitats educatives queden establits de la forma següent:
(1 gener-30 juny) (1 juliol-31 desembre)
E. Preescolar/E. Infantil
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 531.917 531.917
Altres despeses 841.972 841.972
TOTAL 5.509.141 5.648.919
Professorat suport
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 531.917 531.917
Altres despeses 0 0
TOTAL 4.667.169 4.806.947
E. Primari
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 660.122 660.122
Altres despeses 841.972 841.972
TOTAL 5.637.346 5.777.124
E.E. Psíquics
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 660.122 660.122
Altres despeses 859.687 859.687
P. complementari 2.776.843 2.776.843
TOTAL 8.431.904 8.571.682
E.E. Autistes
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 660.122 660.122
Altres despeses 859.687 859.687
P. complementari 2.252.448 2.252.448
TOTAL 7.907.509 8.047.287
E.E. Auditius
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 660.122 660.122
Altres despeses 859.687 859.687
P. complementari 2.583.745 2.583.745
TOTAL 8.238.806 8.378.584
E.E. Plurideficients
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 660.122 660.122
Altres despeses 859.687 859.687
P. complementari 3.206.794 3.206.794
TOTAL 8.861.855 9.001.633
E.E. Integració (Primària)
Salaris i c. socials 4.135.252 4.275.030
Despeses variables 660.122 660.122
Altres despeses 859.687 859.687
P. complementari 0 0
TOTAL 5.655.061 5.794.839
ESO (Primer cicle)
Salaris i c. socials 5.486.411 5.671.499
Despeses variables 927.996 927.996
Altres despeses 1.015.811 1.015.811
TOTAL 7.430.218 7.615.306
ESO (Segon cicle)
Salaris i c. socials 7.538.260 7.778.941
Despeses variables 1.584.741 1.584.741
Altres despeses 1.121.193 1.121.193
TOTAL 10.244.194 10.484.875
E.E. Integració (Secundària)
Salaris i c. socials 4.832.218 4.986.501
Despeses variables 1.203.100 1.203.100
Altres despeses 859.687 859.687
P. complementari 0 0
TOTAL 6.895.005 7.049.288
F.P. Primer grau Industrial/Agrària
Salaris i c. socials 7.364.325 7.601.389
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.113.197 1.113.197
TOTAL 9.466.376 9.703.440
F.P. Primer grau Serveis
Salaris i c. socials 7.364.325 7.601.389
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 973.670 973.670
TOTAL 9.326.849 9.563.913
F. P. Primer grau Aprenentatge Tasques (Psíquics)
Salaris i c. socials 8.270.504 8.550.061
Despeses variables 747.808 747.808
Altres despeses 1.187.411 1.187.411
P. complementari 4.433.615 4.433.615
TOTAL 14.639.338 14.918.895
F.P. Segon grau Administratiu/Delineació
Salaris i c. socials 6.797.838 7.016.667
Despeses variables 982.868 982.868
Altres despeses 1.643.253 1.643.253
TOTAL 9.423.959 9.642.788
F.P. Segon grau Restants branques
Salaris i c. socials 6.797.838 7.016.667
Despeses variables 982.868 982.868
Altres despeses 1.792.083 1.792.083
TOTAL 9.572.789 9.791.618
BUP/Batxillerat
Salaris i c. socials 6.958.393 7.180.561
Despeses variables 1.360.758 1.360.758
Altres despeses 1.787.145 1.787.145
TOTAL 10.106.296 10.328.464
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES
Jardineria (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 8.797.738 8.982.878
Jardineria (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 9.889.160 10.105.156
Explotacions agrícoles intensives (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.697.992 8.975.702
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 11.697.069 11.974.779
Explotacions agrícoles intensives (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 9.889.160 10.105.156
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
(Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
(Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ
Gestió administrativa (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 10.147.587 10.363.583
Gestió administrativa (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MÀRQUETING
Comerç (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.538.260 7.778.941
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 10.920.742 11.161.423
Comerç (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
Laboratori d'imatge (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 4.765.014 4.765.014
TOTAL 11.552.529 11.737.669
Laboratori d'imatge (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 2.273.036 2.303.892
FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Obres de construcció (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 8.416.453 8.601.593
Obres de construcció (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 9.507.873 9.723.869
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Equips electrònics de consum (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.118.126 8.377.322
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 11.428.587 11.687.783
Equips electrònics de consum (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.051.013 10.371.922
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 13.483.274 13.804.183
Equips i instal·lacions electrotècniques (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 11.890.358 12.174.239
Equips i instal·lacions electrotècniques (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.471.147 9.773.542
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 12.595.202 12.897.597
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA
Mecanitzat (Primer curs)
Salaris i c. socials 11.210.745 11.568.682
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 14.222.532 14.580.469
Mecanitzat (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.311.414 8.576.782
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 11.445.001 11.710.369
Tractaments superficials i tèrmics (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 3.924.946 3.924.946
TOTAL 10.712.461 10.897.601
Tractaments superficials i tèrmics (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Soldadura i caldereria (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.084.569 9.374.622
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 12.096.356 12.386.409
Soldadura i caldereria (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.437.590 10.770.842
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.785.689 1.785.689
TOTAL 13.212.133 13.545.385
FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME
Cuina (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.664.435 9.973.002
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.660.711 1.660.711
TOTAL 12.314.000 12.622.567
Cuina (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.471.147 9.773.542
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.785.689 1.785.689
TOTAL 12.245.690 12.548.085
Serveis de restaurant i bar (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 3.128.661 3.128.661
TOTAL 13.008.796 13.292.677
Serveis de restaurant i bar (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Forn i pastisseria (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 4.135.253 4.135.253
TOTAL 10.922.768 11.107.908
Forn i pastisseria (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 1.785.689 1.785.689
TOTAL 2.953.965 2.984.821
FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica personal decorativa (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.697.992 8.975.702
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 3.128.661 3.128.661
TOTAL 12.815.507 13.093.217
Estètica personal decorativa (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Perruqueria (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.660.711 1.660.711
TOTAL 11.540.846 11.824.727
Perruqueria (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.437.590 10.770.842
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.785.689 1.785.689
TOTAL 13.212.133 13.545.385
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
(Primer curs)
Salaris i c. socials 7.924.837 8.177.862
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 10.542.629 10.795.654
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
(Segon curs)
Salaris i c. socials 11.790.611 12.167.062
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 14.533.379 14.909.830
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Carrosseria (Primer curs)
Salaris i c. socials 10.244.301 10.571.382
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 12.862.093 13.189.174
Carrosseria (Segon curs)
Salaris i c. socials 10.824.168 11.169.762
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 13.566.936 13.912.530
Electromecànica de vehicles (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.471.147 9.773.542
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 12.482.934 12.785.329
Electromecànica de vehicles (Segon curs)
Salaris i c. socials 11.404.034 11.768.142
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 14.537.621 14.901.729
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ
Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.731.548 7.978.401
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 10.743.335 10.990.188
Instal·lació i manteniment electromecànico de màquinaria i conducció de línies (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 9.898.692 10.114.688
Muntatge i manteniment d'instal·lació de fred climatitzat i producció calor (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.151.682 7.380.021
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 10.163.469 10.391.808
Muntatge i manteniment d'instal·lació de fred climatitzat i producció calor (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.857.724 10.172.462
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 12.991.311 13.306.049
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Laboratori (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.471.147 9.773.542
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.311.200 1.311.200
TOTAL 11.771.201 12.073.596
Laboratori (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Atencions auxiliars d'infermeria (Primer curs)
Salaris i c. socials 10.051.013 10.371.922
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.311.200 1.311.200
TOTAL 12.351.067 12.671.976
Atencions auxiliars d'infermeria (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Farmàcia (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.311.414 8.576.782
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.311.200 1.311.200
TOTAL 10.611.468 10.876.836
Farmàcia (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Calçat i marroquineria (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.924.837 8.177.862
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 10.936.624 11.189.649
Calçat i marroquineria (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Confecció (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.924.837 8.177.862
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 10.936.624 11.189.649
Confecció (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Operacions d'ennobliment tèxtil (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.504.703 8.776.242
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 11.516.490 11.788.029
Operacions d'ennobliment tèxtil (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Producció de filatura i teixidura de calada (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.344.971 7.579.481
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 10.356.758 10.591.268
Producció de filatura i teixidura de calada (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ARTS GRÀFIQUES
Preimpressió en arts gràfiques (Primer curs)
Salaris i c.socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 9.109.122 9.294.262
Preimpressió en arts gràfiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES
Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 8.797.738 8.982.878
Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 9.889.160 10.105.156
Gestió i organització d'empreses agropecuàries (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 8.797.738 8.982.878
Gestió i organització d'empreses agropecuàries (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 9.889.160 10.105.156
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Animació d'activitats físiques i esportives (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.311.414 8.576.782
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.494.727 1.494.727
TOTAL 10.794.995 11.060.363
Animació d'activitats físiques i esportives (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.216.639 1.216.639
TOTAL 8.970.598 9.186.594
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ
Administració i finances (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.344.971 7.579.481
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.411.395 1.411.395
TOTAL 9.745.220 9.979.730
Administració i finances (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.299.970 1.299.970
TOTAL 9.053.929 9.269.925
Secretariat (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Secretariat (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MÀRQUETING
Comerç internacional (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.571.816 6.781.641
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.336.035 1.336.035
TOTAL 8.896.705 9.106.530
Comerç internacional (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.375.330 1.375.330
TOTAL 9.129.289 9.345.285
Gestió comercial i màrqueting (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.571.816 6.781.641
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.954.298 10.164.123
Gestió comercial i màrqueting (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Gestió del transport (Primer curs)
Salaris i c. socials 6.571.816 6.781.641
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.166.917 1.166.917
TOTAL 8.727.587 8.937.412
Gestió del transport (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.697.992 8.975.702
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.544.448 1.544.448
TOTAL 11.231.294 11.509.004
Serveis al consumidor (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.731.548 7.978.401
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 11.114.030 11.360.883
Serveis al consumidor (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
Imatge (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.538.260 7.778.941
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 10.848.721 11.089.402
Imatge (Segon curs)
Salaris i c. socials 11.210.745 11.568.682
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 14.643.006 15.000.943
Realització d'audiovisuals i espectacles (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 9.109.122 9.294.262
Realització d'audiovisuals i espectacles (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
So (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 9.109.122 9.294.262
So (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.118.126 8.377.322
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.242.931 1.242.931
TOTAL 10.349.911 10.609.107
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.277.858 9.574.082
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.420.493 1.420.493
TOTAL 11.687.205 11.983.429
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.118.126 8.377.322
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.242.931 1.242.931
TOTAL 10.349.911 10.609.107
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.277.858 9.574.082
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.420.493 1.420.493
TOTAL 11.687.205 11.983.429
Realització i plans d'obra (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Realització i plans d'obra (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Desenvolupament de productes electrònics (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.504.703 8.776.242
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 11.815.164 12.086.703
Desenvolupament de productes electrònics (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.697.992 8.975.702
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 12.130.253 12.407.963
Instal·lacions electrotècniques (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 11.890.358 12.174.239
Instal·lacions electrotècniques (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.311.414 8.576.782
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 11.435.469 11.700.837
Sistemes de regulació i control automàtics (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.277.858 9.574.082
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 12.588.319 12.884.543
Sistemes de regulació i control automàtics (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.118.126 8.377.322
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 11.550.387 11.809.583
Sistemes de telecomunicació i informàtics (Primer curs)
Salaris i c. socials 10.051.013 10.371.922
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 13.361.474 13.682.383
Sistemes de telecomunicació i informàtics (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA
Construccions metàl·liques (Primer curs)
Salaris i c. socials 10.051.013 10.371.922
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 13.062.800 13.383.709
Construccions metàl·liques (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 9.898.692 10.114.688
Producció per mecanitzat (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.084.569 9.374.622
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 12.096.356 12.386.409
Producció per mecanitzat (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.857.724 10.172.462
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 12.991.311 13.306.049
FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME
Agències de viatges (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Agències de viatges (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Allotjament (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Allotjament (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Informació i comercialització turístiques (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Informació i comercialització turístiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Restauració (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.697.992 8.975.702
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.660.711 1.660.711
TOTAL 11.347.557 11.625.267
Restauració (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.504.703 8.776.242
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.785.689 1.785.689
TOTAL 11.279.246 11.550.785
FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.538.260 7.778.941
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.660.711 1.660.711
TOTAL 10.187.825 10.428.506
Estètica (Segon curs)
Salaris i c. socials 11.017.456 11.369.222
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.785.689 1.785.689
TOTAL 13.791.999 14.143.765
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Indústria alimentària (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 11.509.073 11.792.954
Indústria alimentària (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 9.507.873 9.723.869
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA
Administració de sistemes informàtics (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 8.797.738 8.982.878
Administració de sistemes informàtics (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 9.889.160 10.105.156
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.010.223 2.010.223
TOTAL 8.797.738 8.982.878
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.135.201 2.135.201
TOTAL 9.889.160 10.105.156
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Producció de fusta i moble (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.538.260 7.778.941
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 10.156.052 10.396.733
Producció de fusta i moble (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.311.414 8.576.782
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 11.054.182 11.319.550
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Automoció (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.277.858 9.574.082
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 12.289.645 12.585.869
Automoció (Segon curs)
Salaris i c. socials 8.697.992 8.975.702
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 11.831.579 12.109.289
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ
Manteniment d'equip industrial (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 11.903.068 12.186.949
Manteniment d'equip industrial (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 9.898.692 10.114.688
Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 11.903.068 12.186.949
Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.277.858 9.574.082
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.144.733 2.144.733
TOTAL 12.411.445 12.707.669
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Anàlisis i control (Primer curs)
Salaris i c. socials 10.630.879 10.970.302
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 13.248.671 13.588.094
Anàlisis i control (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.571.816 6.781.641
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 9.314.584 9.524.409
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Anatomia patològica i citologia (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.664.435 9.973.002
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 12.974.896 13.283.463
Anatomia patològica i citologia (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
Dietètica (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.471.147 9.773.542
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 12.088.939 12.391.334
Dietètica (Segon curs)
Salaris i c. socials 11.017.456 11.369.222
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 13.760.224 14.111.990
Documentació sanitària (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.084.569 9.374.622
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 12.467.051 12.757.104
Documentació sanitària (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Higiene bucodental (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.504.703 8.776.242
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 11.815.164 12.086.703
Higiene bucodental (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 3.611.683 3.642.539
Imatge per al diagnòstic (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.504.703 8.776.242
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 11.815.164 12.086.703
Imatge per al diagnòstic (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
Laboratori de diagnòstic clínic (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.697.992 8.975.702
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 12.008.453 12.286.163
Laboratori de diagnòstic clínic (Segon curs)
Salaris i c. socials 12.563.766 12.964.902
Despeses Variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 15.996.027 16.397.163
Ortoprotèsica (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 9.109.122 9.294.262
Ortoprotèsica (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
Pròtesis dentals (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 9.109.122 9.294.262
Pròtesis dentals (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 10.197.366 10.413.362
Radioteràpia (Primer curs)
Salaris i c. socials 9.084.569 9.374.622
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.321.607 2.321.607
TOTAL 12.395.030 12.685.083
Radioteràpia (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 2.443.407 2.443.407
TOTAL 3.611.683 3.642.539
Salut ambiental (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.118.126 8.377.322
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.628.938 1.628.938
TOTAL 10.735.918 10.995.114
Salut ambiental (Segon curs)
Salaris i c. socials 9.664.435 9.973.002
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.753.914 1.753.914
TOTAL 12.407.203 12.715.770
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
SERVEIS SOCIO CULTURALS I A LA COMUNITAT
Animació sociocultural (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Animació sociocultural (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Educació infantil (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.251.399 1.251.399
TOTAL 8.038.914 8.224.054
Educació infantil (Segon curs)
Salaris i c. socials 6.765.105 6.981.101
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 1.459.966 1.459.966
TOTAL 9.213.925 9.429.921
Integració social (Primer curs)
Salaris i c. socials 5.798.661 5.983.801
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.393.628 2.393.628
TOTAL 9.181.143 9.366.283
Integració social (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Processos de confecció industrial (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.538.260 7.778.941
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 10.550.047 10.790.728
Processos de confecció industrial (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Processos d'ennobliment tèxtil (Primer curs)
Salaris i c. socials 7.731.548 7.978.401
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 10.743.335 10.990.188
Processos d'ennobliment tèxtil (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada (Primer curs)
Salaris i c. socials 8.891.281 9.175.162
Despeses variables 988.854 988.854
Altres despeses 2.022.933 2.022.933
TOTAL 11.903.068 12.186.949
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada (Segon curs)
Salaris i c. socials 966.444 997.300
Despeses variables 201.832 201.832
Altres despeses 317.738 317.738
TOTAL 1.486.014 1.516.870
ANNEX II
Distribució de la subvenció corrent entre les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana
Universitat Import (milers de PTA.)
Universitat València 16.784.000
Universitat Politècnica de València 13.540.000
Universitat d'Alacant 9.480.000
Universitat Jaume I 3.808.000
Universitat Miguel Hernández 2.400.000
ANNEX III
(QUADRES 1-41)
escaners
ESMENES APROVADES PEL PLE DE LES CORTS VALENCIANES A LES SECCIONS, ENTITATS AUTÒNOMES I EMPRESES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
De la secció 05. Presidència de la Generalitat.
Programa 126.20
Assessorament i defensa en judici dels interessos.
En Principals línies d'actuació, cal afegir:
3.1.1 Incorporar el valencià a les actuacions jurídiques de la Generalitat.
Programa 126.20
Assessorament i defensa en judici dels interessos.
En Objectiu bàsic, cal afegir:
3.1 Aconseguir una presència major del valencià en totes les actuacions jurídiques de la Generalitat.
Programa 462.30
FP1, FP2, FP4, FP7
On diu: Consell Assessor de RTV,
Ha de dir: Consell Assessor de RTVE.
Resum general de despeses per programes i capítols.
On diu: 462.30 Consell Assessor de RTV,
Ha de dir: 462.30 Consell Assessor de RTVE.
Servei 03
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
En Objectiu bàsic, 1.9
Cal afegir després de "programa de cooperació internacional al desenvolupament":
, amb especial atenció a les activitats que tendeixen a fomentar la igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona dins de les polítiques generals de desenvolupament.
Servei 03
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
En Objectiu bàsic, 1.4
Cal afegir després de "els destinataris de l'acció":
en especial la dels col·lectius de dones, joves i comunitats indígenes.
Servei 03
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
En Objectiu bàsic, 1.1
Cal afegir després de "drets humans":la igualtat de la dona.
Servei 03
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
En Objectiu bàsic, 1.10
Cal afegir després de "en vies de desenvolupament":
i des del punt de vista de l'impacte de gènere.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 03 Vicepresidència primera
Programa 751.10 Ordenació i promoció del turisme
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 401/000/00
Denominació: Finançament operacions
corrents Agència Valenciana de Turisme
Import a augmentar: 600.000
Import amb esmena: 4.484.295
Baixa
Servei 03 Vicepresidència primera
Programa 751.10 Ordenació i promoció del turisme
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 701/000/00
Denominació: Finançament operacions de capital Agència Valenciana de Turisme.
Import a disminuir: -600.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 03 Vicepresidència primera
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 401/000/00
Denominació: Subvenció a ONG accions sensibilització a la Comunitat Valenciana.
Beneficiari: Fundacions i associacions que tinguen aquests fins.
Descripció: Cofinançament d'activitats de sensibilització i educació de la societat valenciana en temes de cooperació amb els països en vies de desenvolupament.
Normativa: Genèrica
Import: 100.000
Baixa
Servei 03 Vicepresidència primera
Programa 751.10 Ordenació i promoció del turisme
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 701/000/00
Denominació: Finançament operacions de capital Agència Valenciana de Turisme.
Import a disminuir: -100.000
Servei 03 Vicepresidència primera
Programa 751.10 Ordenació i promoció del turisme
FP4
Problemàtica sobre la qual s'actua:
Cal afegir-hi 7. Necessitat de comprar amb informació estadística actualitzada sobre el desenvolupament de l'activitat turística.
Cal afegir-hi 8. Necessitat d'incrementar la competitivitat de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.
Objectiu bàsic:
Cal afegir-hi 8.1. Contribució a la millora de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana per aplicació de la Llei 3/98, de turisme de la Comunitat Valenciana.
Principals línies d'actuació:
Cal afegir-hi 8.1.1 Compensació dels desequilibris pressupostaris dels municipis turístics produïts pel volum de població de fet que suporten.
Cal afegir-hi 8.1.2. Actuacions dirigides a la millora dels espais i productes turístics dels municipis.
Cal afegir-hi 8.1.3. Suport a la comercialització de les destinacions turístiques.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 02 Secretaria General
Programa 121.20 Direcció i Serveis Generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 403/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constitució d'un fons únic per a millorar les condicions laborals i econòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 7.104
Baixa
Servei 02 Secretaria General
Programa 121.20 Direcció i Serveis Generals
Capítol II Despeses de funcionament.
Import a disminuir: -7.104
Programa 134.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 1.1
Cal afegir al final: hom tendirà a augmentar els recursos destinats a la cooperació fins al 0,7% dels pressupostos de la Generalitat.
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir-hi una línia nova:
1.12.3. Desplegament de mesures encaminades a facilitar a les funcionàries i els funcionaris de la Generalitat la possibilitat de prestar serveis temporals en programes de cooperació, bé en actuacions pròpies de la Generalitat o d'ONG.
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
FP4
Objectiu bàsic
Esmena d'addició:
1.14. Donar suport a la participació dels agents de la cooperació en situacions d'emergència als països del Tercer Món.
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Esmena d'addició:
1.14.1. Realització de convenis i accions institucionals.
De la secció 06. Economia i Hisenda.
Programa 612.10 Planificació i previsió econòmica
En Problemàtica sobre la qual s'actua, cal afegir:
3. Afavorir un creixement sostenible de l'economia valenciana.
Programa 611.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
On diu: 4.4.1
Ha de dir: 4.1.1.
Programa 612.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
On diu: 1.5.1
Ha de dir: 1.2.1
On diu: 1.2.1
Ha de dir: 1.3.5
On diu: 1.4.1
Ha de dir: 1.5.1
Programa 612.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Codi línia 1.1.1
On diu: exercici 2000
Ha de dir: exercici 2001
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 07 DG de Patrimoni
Programa 612.30 Patrimoni de la Generalitat
Capítol VI Inversions reals
Codi projecte: 2599,003
Denominació: Adquisició terrenys Penyal d'Ifach
Import a augmentar: 250.000
Import amb esmena: 1.173.509
Baixa
Secció 06 Economia i Hisenda
Servei 07 DG de Patrimoni
Programa 612.30 Patrimoni de la Generalitat
Capítol VI Inversions reals
Codi projecte 1009,902
Denominació: Fons construcció edificis administratius
Import a disminuir: -75.000
Codi projecte 1010,907
Denominació: Fons adquisicions edificis administratius
Import a disminuir: -25.000
Codi projecte 1206,908
Denominació: Fons reformes edificis històrics artístics
Import a disminuir: -75.000
Codi projecte 1207,903
Denominació: Fons reformes edificis administratius
Import a disminuir: -75.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 conseller i Secretaria General
Programa 611.10 Direcció i Coordinació General
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 405/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constituir un fons únic per millorar les condicions laborals i econòmiques del personal al servei de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 11.727
Baixa
Servei 01 conseller i Secretaria General
Programa 611.10 Direcció i Coordinació General
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -11.727
Programa 611.20 Centre de càlcul
En Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou:
Continuar impulsant l'ús del valencià en el sistema econòmic i financer de la Generalitat.
Programa 612.10
FP4
Problemàtica sobre la qual s'actua:
3. Potenciar les mesures de protecció del medi ambient.
Objectiu bàsic:
3.1. Potenciar la reordenació ecològica de l'economia.
De la secció 07. Justícia i Administracions Públiques.
Programa 121.70 PEMAV
En Línies d'actuació, cal afegir:
Avançar en la reutilització d'aparells i material informàtic.
Programa 141.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 1.1
Cal afegir al final: amb potenciació de les tècniques de reciclatge de residus i la seua posterior reutilització.
Programa 141.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Codi línia 1.4.1
Després de: per a jutjats, tribunals, fiscalies
Cal afegir: clíniques forenses, instituts de medicina legal.
Programa 141.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Codi línia 2.21
Cal afegir-hi, al final: i mèdics legals.
Programa 141.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir-hi una nova línia:
2.6.6. Impuls i desenvolupament del Servei d'Informació i Queixa, relatiu al funcionament de l'administració de justícia, a través dels punts PROP-Justícia.
Programa 141.10
Fitxa FP4
Codi línia 404/000/00
En Descripció i finalitat
On diu: Conveni amb la Facultat de Medicina per a la posada en funcionament del laboratori per a realitzar proves d'ADN.
Ha de dir: Conveni amb la Facultat de Medicina per a la posada en funcionament dels laboratoris per a realitzar proves d'ADN, Anatomopatologia i Ecotoxicologia.
Programa 221.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
On diu: 2.1.2 Ampliació d'accions complementàries (...) d'agrupacions de voluntaris.
Ha de dir: 2.1.2 Formació de professionals i voluntaris, que fomente i cree conscienciació de la necessitats d'agrupacions de voluntaris.
Servei 06 Direcció General d'Administració Territorial
Programa 125.10 Administració Territorial
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 403/000/00
Denominació: Foment i manteniment de l'associacionisme veïnal.
En Beneficiaris
On diu: Confederacions d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana
Ha de dir: Federacions i Confederacions d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 141.20 Direcció i Serveis Generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 403/000/00
Denominació Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constitució d'un fons únic per a millorar les condicions laborals i econòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 12.327
Baixa
Secció 07 Justícia i Administracions Públiques
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 141.20 Direcció i Serveis Generals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -12.327
Programa 121.30 Formació i estudis
En Línies d'actuació, cal afegir:
Cursos específics de valencià per al personal de la Generalitat Valenciana.
Programa 121.30 Formació i estudis
En Objectiu bàsic, cal afegir:
Formació que millore el coneixement i ús del valencià.
De la secció 08. Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Programa 432.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu, 6.1.4
On diu:
6.1.4 Foment de la cooperació
Ha de dir:
7.1.1 Foment de la cooperació.
Programa 513.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació nova:
3.1.13. En la programació de l'AVE Madrid-Comunitat Valenciana incloure un ramal des de València a Castelló.
Programa 431.10
3.1.1. Principals línies d'actuació.
Cal afegir al final: i que incidesca especialment en l'eliminació de l'infrahabitatge i el barraquisme.
Programa 513.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
On diu:1.4.1 Sol·licitar...
Ha de dir:1.2.1 Sol·licitar...
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 511.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 403/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constitució d'un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 16.399
Baixa
Secció 08 Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 511.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -16.399
Programa 442.10
FP4
Principals línies d'actuació
Cal substituir el text 1.1.1 pel que segueix:
1.1.1. Redacció del segon Pla de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana en el qual es recolliran les actuacions d'ampliació i/o millora de les instal·lacions de depuració existents, impulsant la introducció de sistemes de tractament terciari, així com actuacions orientades a maximitzar les possibilitats de reutitilització de l'aigua depurada i dels fangs que resulten del procés de depuració.
Programa 512.10
FP4
Objectiu bàsic 1.1
Cal substituir el text pel que segueix:
1.1. Contribuir a aconseguir per a tots els municipis de la Comunitat Valenciana un proveïment d'aigua potable en quantitat i qualitat suficients.
Programa 512.10
FP4
Principals línies d'actuació
Cal substituir el text 1.1.1 pel que segueix:
1.1.1. Realitzar, directament o mitjançant l'entitat de sanejament, sistemes de proveïment en alta de caràcter supramunicipal, per a comarques i zones de la Comunitat Valenciana amb especials deficiències de quantitat o qualitat d'aigua potable.
Programa 513.30
FP4
Problemàtica sobre la qual s'actua
Cal afegir-hi:
6. Deteriorament del medi ambient per l'ús massiu de mitjans de transports contaminants.
Programa 513.30
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir-hi:
6.1.3. Col·laborar amb el ajuntaments per a la implantació i la promoció de mitjans de transport públic poc contaminants.
Programa 513.30
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
6.1 Contribuir a la prevenció i la reducció de la contaminació atmosfèrica mitjançant les polítiques del transport.
Programa 513.30
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
6.1.1 Fomentar i donar suport a les polítiques de transport que disminuesquen la contaminació atmosfèrica.
Programa 513.30
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir: 6.1.2 Impulsar, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, la implantació i l'extensió dels mitjans de transport públic no contaminants.
Programa 513.30
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir-hi una nova línia d'actuació: 1.2.2 Adequació i adaptació a les necessitats dels usuaris amb discapacitat, de les parades en línies regulars de transports de viatgers per carretera.
De la secció 09. Cultura, Educació i Ciència.
Programa 422.70 Consell Escolar
En Principals línies d'actuació, 1.2.1 Elaboració i publicació de temes monogràfics sobre la participació, cal afegir el que segueix: i sobre el sistema educatiu.
Programa 422.20 Ensenyament primari
En Principals línies per assolir l'objectiu, en la línia 1.1.1 cal afegir, després de "atendre les necessitats d'escolarització" el següent: "en centres públics".
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
En Objectiu bàsic 2.3, cal afegir: "en centres públics".
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu, en la línia 2.3.1 cal afegir, al final el següents: "de titularitat pública".
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
En la línia 2.4.2, en Línies d'actuació per assolir l'objectiu, cal afegir: "En centres públics".
Programa 422.60
Fitxa FP7
Codi línia 401/000/00
En Denominació línia
On diu: Subvenció universitats de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: Subvenció universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Programa 422.60
Fitxa FP7
Codi línia 401/000/00
En Beneficiaris prevists
On diu: universitats de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Programa 422.60
Fitxa FP7
Codi línia 402/000/00
En beneficiaris prevists
On diu: Universitats de la Comunitat Valenciana
Ha de dir: Universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Programa 421.30
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal suprimir-hi la línia d'actuació 2.1.10 (per duplicació amb la 2.2.3).
Servei 09 DG Esports
Programa 457.10 Foment i suport de l'activitat esportiva
FP4
Línies d'actuació
On diu: 4.2.1 Ajudar els esportistes d'elit en l'adquisició de material esportiu o en les despeses de la participació en competicions, a través de la Fundació Olímpica de la Comunitat Valenciana.
Ha de dir: 4.2.1 Ajudar els esportistes d'elit en l'adquisició de material esportiu o en les despeses de la participació en competicions.
Servei 09 DG Esports
Programa 457.10 Foment i suport de l'activitat esportiva
FP4
Línies d'actuació
Cal afegir: 5.3.2 Construcció Ciutat de la Pilota.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 07 DG del Llibre i Coordinació Bibliotecària
Programa 452.10 Biblioteques, Arxius i Promoció Editorial.
Capítol II Despeses de funcionament
Import a augmentar: 150.000
Import amb esmena: 598.122
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 03 DG Centres
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 703/000/000
Denominació: Conveni IVVSA de finançament i execució obres centres escolars.
Import a disminuir: -150.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 07 DG del Llibre i Coordinació Bibliotecària
Programa 452.10 Biblioteques, Arxius i Promoció Editorial.
Capítol I Despeses de personal
Import a augmentar: 150.000
Import amb esmena: 692.775
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 03 DG Centres
Programa 422,20 Ensenyament primari
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 703/000/000
Denominació: Conveni IVVSA de finançament i execució obres centres escolars.
Import a disminuir: -150.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 449/000/00
Denominació: Col·laborar amb la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana
Beneficiari: Reial Acadèmia de Cultura Valenciana
Descripció: Finançament de les activitats culturals que es realitzen en l'esmentada institució.
Normativa: Conveni
Import: 20.000
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 416/000/00
Denominació: Finançament operacions corrents Teatres Generalitat Valenciana.
Import a disminuir: -20.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 03 DG Centres
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 409/000/00
Denominació: Ajudes alumnes centres segon cicle EI/Prees. 3-5 anys.
Import a augmentar: 265.000
Import amb esmena: 1.200.000
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 03 DG Centres
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 401/000/00
Denominació: Ajuda alumnes c. concertada i ac. ac. EI/Prim/EE.
Import a disminuir: -265.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 03 DG Centres
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 415/000/00
Denominació: Ajudes alumnes centres segon cicle EI/Prees. 3-5 anys, -8.000
Import a augmentar: 305.000
Import amb esmena: 605.000
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 416/000/00
Denominació: Finançament operacions corrents Teatres Generalitat Valenciana.
Import a disminuir: -305.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 03 DG Centres
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 407/000/00
Denominació: Gratuïtat llibres de text
Import a augmentar: 150.000
Import amb esmena: 1.155.100
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artística
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artística
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 416/000/00
Denominació: Finançament operacions corrents Teatres Generalitat Valenciana.
Import a disminuir: -150.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 450/000/00
Denominació: Foment i activitats culturals
Beneficiari: Comissions i juntes festes populars de la Comunitat Valenciana.
Descripció: Suport i promoció d'activitats culturals i artístiques en les comissions de festes populars de la Comunitat Valenciana.
Normativa Genèrica per ordre de convocatòria
Import: 100.000
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 416/000/00
Denominació: Finançament operacions corrents Teatres Generalitat Valenciana.
Import a disminuir: -100.000
Servei 09 DG Esports
Programa 457.10 Foment i suport de l'activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 403/000/00
Denominació: Tecnificació esportiva
Normativa:
On diu: Nominativa a distribuir
Ha de dir: Genèrica ordre convocatòria.
Servei 03 DG de Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Cal suprimir en l'epígraf 1.1.1:
Educació Permanent d'Adults.
Servei 03 DG de Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Cal modificar el text de l'epígraf 1.1.6, i quedarà així:
1.1.6 Atendre els programes d'educació de persones adultes, presencial i a distància a fi d'augmentar les possibilitats d'accés a titulació a la població adulta.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 724/000/00
Denominació: Ajuda per a la culminació de la concatedral Santa Maria Castelló.
Beneficiari: Patronat de la Fundació
Descripció: Participació de la Generalitat Valenciana en aquesta obra que afecta un bé d'interès cultural.
Normativa Conveni
Import: 65.000
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 08 DG Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol VI Inversions reals
Codi projecte 1179/901
Denominació:Reforma edificis històrics artístics.
Import a disminuir: -65.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 DG Direcció i Serveis Generals
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 408/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 76.268
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 01 DG Direcció i Serveis Generals
Programa 421.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -6.864
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 03 DG Centres
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -14.491
Baixa
Secció 09 Cultura, Educació i Ciència
Servei 03 DG Centres
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -54.913
Programa 422.70
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
1.2.1 (paràgraf cinquè)
"i 1997-1998".
Programa 422.20
FP4
Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir, al final de la línia
2.1.4: "incrementant progressivament el nombre de beneficiaris."
Programa 422.20
FP4
Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació:
1.1.8 Fomentar la integració dels immigrants en el sistema educatiu i en la nostra cultura, en igualtat de drets amb la resta de l'alumnat i prestar atenció a la seua cultura d'origen.
Programa 422.30
FP7
Cal afegir un codi de línia nou:
Codi línia 410/000/00
Denominació: Menjadors escolars
Beneficiaris prevists: Alumnes d'educació secundària
Import: 400.000 milers/PTA
Descripció i finalitat: Garantir l'escolarització de l'alumnat d'ESO als IES. L'escolarització de l'alumnat dispers.
Normativa reguladora: LOGSE, article 65.
Aportació GV no condicionada: 400.000 milers/PTA
Disminució:
Programa 422.20
FP7
Codi línia 404/000/00
Disminueix en 400.000 milers/PTA
Programa 422.30
FP4
Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació: 1.1.6 Fomentar la integració dels emigrants al sistema educatiu i en la nostra cultura, en igualtat de drets amb la resta de l'alumnat i prestar atenció a la seua cultura d'origen.
Programa 422.20
FP3
Codi ingrés 3010, origen/destinació del finançament
On diu: quotes d'escoles infantils,
Ha de dir: taxa per la prestació del servei d'ensenyament en centres d'educació infantil.
Programa 422.20
Servei 03
FP4
Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació nova:
2.1.8 Garantir la dotació de les ajudes tècniques individuals per a l'alumnat de centres públics i per a l'alumnat d'ensenyament obligatori escolaritzat en centres concertats, amb necessitats educatives especials.
Programa 421.10
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
3.2 (...) i foment de l'educació intercultural com a mecanisme de lluita contra la xenofòbia i el racisme per a millorar la convivència en els centres.
Programa 421.30 Ordenació i innovació educativa i formació del professorat
Capítol IV
Codi línia 405/000/00
En Beneficiaris prevists, cal subtituir "i privats" per "i concertats".
Programa 422.60
Fitxa: FP7
Codi lìnia: 406/000/00
On diu: 35.000 milers PTA.
Ha de dir: 70.000 milers PTA.
Disminució
Programa 422.60
Fitxa: FP6
Codi: 60001.901
Disminuixen: 35.000 milers PTA.
De la secció 10. Sanitat.
Programa 411.10
Fitxa FP7
Cal afegir un nou codi línia
Codi línia 414/000/00
Denominació línia: Ajuda Associació pares de xiquets oncològics (ASPANION).
Import: 10.000 milers de PTA
Descripció i finalitat: Col·laboració amb ASPANION
Disminució:
Programa 411.10
Capítol II
Disminueix en 10.000 milers de PTA
Programa 411.10
Fitxa FP7
En Codi línia 412/000/00
On diu: Import 600 milers de PTA
Ha de dir: Import 2.000 milers de PTA
Disminució
Programa 411.10
Fitxa FP2
Capítol II
Disminueix en 1.400 milers de PTA
Programa: 412.21
Fitxa: FP4
En Objectiu bàsic
On diu: 1.2 Ordenacions farmacèutiques (...) la despesa de medicament,
Ha de dir: 1.2 Ordenació farmacèutica de les àrees d'atenció primària per a racionalitzar l'ús del medicament.
Programa 412.21
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un objectiu nou:
11.1 Adequació de la prescripció farmacèutica a criteris d'efectivitat i eficiència.
Programa 412.21
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació nova:
11.1.1 Identificació de la prescripció pròpia i delegada.
Programa 412.21
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació nova:
11.1.2 Estimular sobre perfils d'adequació de la prescripció.
Programa 411.40 (en tot el programa)
On diu. 02 DG Salut pública
Ha de dir: 05 Escola valenciana d'estudis per a la salut
On diu: Estudis de salut pública
Ha de dir: Escola valenciana d'estudis per a la salut.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 411.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 403/000/00
Denominació: Ajuda Social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constitució d'un fons únic per a millorar les condicions laborals i econòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 24.330
Baixa
Servei 05 Sotssecretaria per a l'Agència Valenciana de la Salut
Programa 412.22 Assistència especialitzada
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -24.330
Servei 01
Programa 411.10
FP4
Problemàtica sobre la qual s'actua
Cal afegir-hi un punt nou: 16. Salut de la dona.
Servei 01
Programa 411.10
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir-hi: 16.1. Crear el Pla de salut de la dona (objectiu 7.3 PIO, acció 1).
Servei 01
Programa 411.10
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir-hi: 16.1.1. Tractar la salut de la dona d'una manera integral i coordinada, així com unificar els criteris d'actuació sociosanitaris perquè les dones tinguen el mateix accés als programes de prevenció i tractament de qualsevol centre d'atenció sanitària.
Servei 01
Programa 411.10
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir-hi:
16.1.2 Fomentar la coordinació entre els serveis sanitaris i altres serveis públics i/o associacions ciutadanes per a millorar el coneixement de les circumstàncies i les necessitats específiques dels diferents grups de població femenina i adequar els recursos sanitaris a aquestes necessitats específiques.
Servei 01
Programa 411.10
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir-hi:
16.1.3 El Pla integral de salut de la dona contemplarà un apartat específic de salut laboral (objectiu 7.3 del PIO, acció 6).
Servei 01
Programa 411.10
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
16.1.4 Crear xarxes d'informació sociosanitària en l'àmbit local o altres estructures de participació comunitària que faciliten a les dones l'accés a la informació relativa als programes sanitaris i que analitzen les seues demandes i propostes de millora en la provisió de serveis.
Servei 01
Programa 411.40
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
2.5 Fomentar la investigació i els estudis dirigits a aprofundir en els aspectes específics en la salut de les dones.
Servei 05
Programa 412.22
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
En 4.1.1 "(Objectiu 7.3 del PIO)".
Servei 05
Programa 412.22
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
En 4.1.3 "(Objectiu 7.3 del PIO, acció 7)".
Servei 05
Programa 412.22
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
En 4.1.4 "(Objectiu 7.3 del PIO, acció 2)".
Programa 411.40
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació nova:
2.5.1. Dotar d'ajudes a la investigació sobre els aspectes específics de la salut de les dones (objectiu 7.1 del PIO, acció 1).
Programa 413.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir-hi un nou objectiu:
3.5 Crear el Pla de salut integral de la dona (Objectiu 7.3 del PIO, acció 1).
Programa 413.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu 3.4.1
Cal afegir una nova línea d'actuació:
...(Objectiu 7.3 del PIO, accions 2 i 5).
Programa 413.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu 3.4.4
Cal afegir al final: ...(Objectiu 7.3 del PIO).
Programa 413.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu 3.4.5
Cal afegir al final: ...(Objectiu 7.4 del PIO).
Programa 413.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu 3.4.6
Cal afegir al final: ...(Objectiu 7.5 del PIO).
Programa 413.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir-hi un punt nou:
3.5.1 Constitució d'una subcomissió tècnica de seguiment del Pla integral de salut de la dona (Objectiu 7.3 del PIO, acció 8).
Programa: 413.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu,
Cal afegir-hi un punt nou:
4.1.3 Desenvolupament de les activitats de prevenció i control de salut laboral de les dones (Objectiu 7.3 del PIO, acció 6).
Programa 413.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu 3.4.7
Cal afegir al final: ...(Objectiu 7.3 del PIO, acció 4).
De la secció 11. Indústria i Comerç.
Programa 722.10 Ordenació i promoció industrial i energètica
Codi línia 703/000/00
Pla de gasificació de la Comunitat Valenciana
En Descripció i finalitat, cal suprimir "València, Castelló i Alacant" i en el seu lloc indicar: Comunitat Valenciana.
Servei 03 DG Comerç i Consum
Programa 662.10 Ordenació i promoció comercial
Capítol IV transferències corrents
Codi línia 409/000/00
Denominació:Poble dels llibres
Beneficiaris:
On diu: institucions Ajuntaments,
Ha de dir: institucions, ajuntaments, persones físiques i jurídiques.
Servei 03 DG Comerç i Consum
Programa 662.10 Ordenació i promoció comercial
Capítol VII transferències capital
Codi línia 708/000/00
Denominació: Poble dels llibres
Beneficiaris:
On diu: institucions Ajuntaments,
Ha de dir: institucions, ajuntaments, persones físiques i jurídiques.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i serveis generals
Programa 721.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 405/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la General Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 8.094
Baixa
Servei 01 Direcció i serveis generals
Programa 721.10 Direcció i serveis generals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -8.094
De la secció 12. Agricultura, Pesca i Alimentació.
Programa 714.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu.
Cal afegir-hi una línia nova: 2.1.2 Propiciar el manteniment i l'increment de les deduccions fiscals que compensen la disminució de la renda produïda per aquesta situació.
Programa 714.80
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua.
Cal afegir-hi un punt nou: 4. Inexistència d'un marc legal autonòmic regulador de la problemàtica específica de la ramaderia valenciana.
Programa 714.80
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic.
Cal afegir-hi un punt nou: 4.1 Desenvolupar un marc legal específic per a la ramaderia valenciana.
Programa 714.80
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu.
Cal afegir-hi una línia nova:
4.1.1 Elaborar una llei de la ramaderia valenciana.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 03 DG Modernització d'Estructures Agràries
Programa 531.10 Estructures Agràries
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 408/000/00
Denominació: Estudi Patrimoni Hidràulic Comunitat Valenciana.
Beneficiari: Universitat Literària de València
Descripció: Estudi i avaluació històrica del patrimoni hidràulic de la Comunitat Valenciana. Segona part.
Normativa:
Import: 3.000
Baixa
Secció 12 Agricultura, Pesca i Alimentació
Servei 03 DG Modernització d'Estructures Agràries
Programa 531.10 Estructures Agràries
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 704/000/00
Denominació: Racionalització de l'ús de l'aigua per a rec
Import a disminuir: - 3.000
Import amb esmena: 4.007.000
Servei 01 conseller i serveis generals
Programa 711.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 403/000/00
Denominació
On diu:
Conveni UIMP Seminari màrqueting hortofrutícola
Ha de dir:
Conveni UIMP Seminari sobre benestar animal
Descripció
On diu: Organització sobre màrqueting sector hortofrutícola
Ha de dir: Organització seminari sobre benestar animal.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i serveis generals
Programa 711.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 407/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: genèrica
Import: 27.623
Baixa
Servei 01 Direcció i serveis generals
Programa 711.10 Direcció i serveis generals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -6.906
Baixa
Servei 06 DG de Relacions Agràries amb la Unió Europea
Programa 714.70 Relacions agràries amb la Unió Europea
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -20.717
Servei 01
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
1.1.5. Potenciar la política de promoció del consum de productes agroalimentaris valencians en actes organitzats per les administracions públiques valencianes.
Programa 711.10 Direcció i Serveis Generals
En codi línia 1.8.1, cal substituir "Per conèixer millor" per "Realitzacions d'estudis per conèixer".
Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera
Codi línia 404/000/00
Mesures socials i econòmiques en el sector pesquer
En Beneficiaris prevists, cal substituir-hi "persones físiques" per "pescadors i pescadores".
Programa 711.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Codi línia 1.16.2
Cal afegir-hi, al final: Publicar un vocabulari agrari valencià.
Programa 711.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir-hi un nou punt: 2.4. Millora de la informació al sector sobre l'estructura agrària valenciana.
De la secció 13. Ocupació.
Programa 322.10
Fitxa FP4
En objectiu bàsic
Cal afegir-hi un nou punt: 3.6. Impuls del desenvolupament de llocs de treball en els nous jaciments d'ocupació a través de l'economia social.
Programa 322.20
Fitxa FP7
Codi línia 412/000/00
En Denominació línia
Després de "universitats"
Cal afegir-hi "públiques".
Programa 322.20
Fitxa FP7
Codi línia 412/000/00
En Beneficiaris prevists
Després de "universitats"
Cal afegir-hi "públiques".
Programa 322.20
Fitxa FP7
Codi línia 412/000/00
En Descripció i finalitat
Després de "universitats"
Cal afegir-hi "públiques".
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 321,10 Direcció i Serveis Generals
Capítol I Despeses de personals
Import a augmentar 176.000
Import amb esmena 624.055
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 02 DG Foment d'Ocupació
Programa 322.10 Foment d'ocupació i economia social
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 416/000/00
Denominació: Assistència tècnica per al desenvolupament i foment de l'ocupació.
Import a disminuir: -60.000
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 02 DG Foment de l'Ocupació
Programa 322.10 Foment d'ocupació i economia social
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 418/000/00
Denominació: Foment d'ocupació estable i autoocupació amb entitats públiques i privades.
Import a disminuir: -50.000
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 04 DG Formació i Inserció Professional
Programa 322.20 Formació professional i ocupacional
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -66.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 02 DG Foment de l'Ocupació
Programa 322.10 Foment de l'ocupació i economia social
Capítol I Despeses de personal
Import a augmentar: 26.000
Import amb esmena: 547.044
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 04 DG Formació i Inserció Professional
Programa 322.20 Formació professional i ocupacional
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -26.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 03 DG Treball i Seguretat Social
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol I Despeses de personals
Import a augmentar: 17.000
Import amb esmena: 1.649.014
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 04 DG Formació i Inserció Professional
Programa 322.20 Formació professional ocupacional
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -12.000
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 03 DG Treball i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 404/000/00
Denominació: Jubilacions anticipades
Import a disminuir: -5.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 04 DG Formació i Inserció Professional
Programa 322.20 Formació professional ocupacional
Capítol I Despeses de personals
Import a augmentar: 62.000
Import amb esmena: 1.353.356
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 02 DG Foment d'Ocupació
Programa 322.10 Foment d'ocupació i economia social
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 426/000/00
Denominació: Conveni global de Manufactures services SA
Import a disminuir: -44.000
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 03 DG Treball i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals.
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 413/000/00
Denominació: Prejubilacions Inversiones Marítimas del Mediterraneo.
Import a disminuir: -18.000
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 DG Intemediació Laboral
Programa 322.40 Intermediació laboral
Capítol I Despeses de personals
Import a augmentar: 7.000
Import amb esmena:2.285.165
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 03 DG Treball i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals.
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 404/000/00
Denominació: Jubilacions anticipades
Import a disminuir: -5.000
Baixa
Secció 13 Ocupació
Servei 03 DG Treball i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals.
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 413/000/00
Denominació: Prejubilacions Inversiones Marítimas del Mediterraneo.
Import a disminuir: -2.000
Servei 03 DG Treball i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals.
FP4
Principals línies d'actuació:
On diu: 4.2.1 Establiment mitjançant línies de subvenció d'ajudes a les Pimes de la Comunitat Valenciana i organitzacions empresarials per a inversions en infraestructures preventives i de millora de les condicions de treball.
Ha de dir: 4.2.1 Establiment mitjançant línies de subvenció d'un programa d'ajudes a les microempreses i les Pimes de la Comunitat Valenciana i organitzacions empresarials per a inversions en infraestructures preventives i de millora de les condicions.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 321.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 406/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constitució d'un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 23.406
Baixa
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 321.10 Direcció i serveis generals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -23.406
Servei 02
Programa 322.10 Foment ocupació i economia social
FP4
Problemàtica sobre la qual s'actua.
Esmena d'addició:
4. Creació d'ocupació estable derivada de la millora de l'eficàcia de l'organització del sistema productiu a través -entre altres- de les mesures previstes en l'AVEF.
Servei 04
Programa 322.20 Formació professional ocupacional
FP4
Problemàtica sobre la qual s'actua.
Esmena de modificació:
3. Joves menors de 25 anys amb escassa formació, aturats de llarga durada, desocupats majors, dones i col·lectius amb dificultats de reinserció.
Servei 04
Programa 322.20 Formació professional ocupacional
FP4
Esmena d'addició:
Objectiu bàsic:
3.2. Augmentar la presència de la dona al mercat de treball per a seguir corregint els desequilibris en les dades d'ocupació.
3.3. Adopció de mesures que afavoresquen la contractació d'aturats de llarga durada.
Servei 04
Programa 322.20 Formació professional ocupacional
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Esmena d'addició:
3.2. Establir línies d'acció positiva en tots els àmbits de formació, contínua com professional, per a augmentar la presència de la dona al treball.
3.3. Implantació línies acció positiva encaminades a potenciar la contractació d'aturats de llarga durada.
Programa 322.10 Foment de l'ocupació i economia social
En Línies d'actuació cal afegir:
1.4.4. Promoure la integració laboral dels discapacitats i discapacitades, tot establint els mecanismes necessaris per a garantir la contractació en els percentatges establerts a la LISMI.
Programa 321.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu.
Cal afegir una línia nova: 1.1.12. Realitzar, en col·laboració amb els sindicats més representatius, trobades internacionals que possibiliten la visualització de les dones treballadores i la contribució a l'economia valenciana.
Programa 321.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu.
Cal afegir una línia nova: 1.2.2. Constitució i posada en funcionament del Consell Valencià de formació professional (contínua, ocupacional i reglada).
Programa 321.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu.
Cal afegir-hi una nova línia: 1.2.3. Constitució i entrada en funcionament del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
Programa 321.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic.
Cal afegir-hi un nou punt: 1.4. Agilitació de la publicació de les convocatòries d'ajudes i subvencions.
Programa 321.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu.
Cal afegir-hi una nova línia: 1.4.1. Publicació dels diferents decrets de convocatòries de subvencions a començaments de l'exercici econòmic.
Programa 321.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic.
Cal afegir-hi un nou punt: 1.5. Creació i desenvolupament de l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals.
Programa 321.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu.
Cal afegir-hi una nova línia: 1.5.1. Posada en marxa de l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals.
Programa 322.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu.
On diu: 3.3.2. Subvencions per a la conversió (...) i de les societats laborals.
Ha de dir: 3.3.2. Subvencions per a la conversió en socis dels treballadors, temporals o fixos, que ho siguen a conseqüència de la legislació anterior, de les cooperatives i de les societats laborals.
Programa 322.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu.
Cal afegir-hi una nova línia: 3.3.3. Ajudes econòmiques per a l'obertura de nous àmbits d'aplicació en el camp d'ocupació de persones amb minusvalideses per les empreses d'economia social.
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu.
Cal afegir-hi una línia nova: 1.2.4 Controlar que la negociació col·lectiva no continga cap clàusula discriminatòria per raó de discapacitat física, psíquica o sensorial, directa o indirecta.
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu.
Codi línia: 1.6.2
Cal afegir-hi al final: "..., així com l'accessibilitat i l'absència de barreres físiques en aquestes."
Programa: 322.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu.
Codi línia: 1.1.5
Cal afegir-hi al final una línia nova: 1.1.5 Afavorir programes de formació pràctica en empreses.
De la secció 14. Medi Ambient.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i serveis generals
Programa 442.20 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 412/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constituir un fons únic per a millorar les condicions laborals i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: genèrica
Import 10.835
Baixa
Servei 04 DG Recursos forestals
Programa 442.40 Restauració i protecció recursos naturals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -10.835
Servei 01
Programa 442.20
FP7
Línia 409/000/00
Esmena d'addició:
Normativa reguladora. Descripció i finalitat.
(...) Donar suport a programes d'investigació en les universitats valencianes que responguen a la necessitat de conciliar activitats humanes amb l'entorn que les sustenta.
Servei 02
Programa 442.60
FP4
Objectiu bàsic 3.2
Cal afegir-hi: i de serveis.
Principals línies per a assolir l'objectiu:
3.2.2. Col·laborar amb els distints col·legis professionals en la realització de campanyes d'informació i formació als membres sobre temes mediambientals.
Programa 442.60
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Esmena d'addició:
3.1.2. Elaboració de campanyes d'educació ambiental per a la difusió dels programes de la Conselleria de Medi Ambient entre la ciutadania valenciana.
Programa 442.60
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu 3.1.1
Esmena d'addició:
Cal afegir-hi: i que faciliten l'adopció d'hàbits apropiats en relació amb els residus i la recollida selectiva.
Servei 02
Programa 442.60
FP4
Objectiu bàsic 3.4
Esmena de modificació:
Cal substituir per:
3.4. Impuls de l'educació ambiental a través d'activitats de col·laboració i coordinació amb el conjunt de l'administració de la Generalitat i altres administracions.
Servei 02
Programa 442.60
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Esmena d'addició:
3.4.2. Col·laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en l'elaboració de continguts de programes formatius en matèria ambiental.
Servei 03
Programa 442.30 Conservació medi natural
FP4
Addició objectiu bàsic 2.3
Cal afegir al final: per garantir-ne la conservació.
Secció 04
Programa 442.40
FP4
Problemàtica sobre la qual s'actua
Esmena de modificació:
Cal substituir el text pel que segueix: 9. Baixa rendibilitat social i econòmica dels terrenys forestals per als habitants del medi rural i els propietaris. Disminució d'habitants del medi rural.
Programa 442.50
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir-hi una nova línia d'actuació:
4.1.8 Seguiment i coordinació amb la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports per al seguiment i la regeneració del riu Segura i també amb la Confederació Hidrogràfica del Segura.
Programa 442.30
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua.
On diu: 1. Reducció global de la diversitat biològica
Ha de dir: 1. Pèrdua de la biodiversitat.
De la secció 16. Benestar Social.
Programa 323.10 Promoció de la dona
En Objectiu bàsic.
En 1.6, cal substituir "evolució" per "eradicació".
Programa 313.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 5.1
Cal afegir al final: "..., prioritzant, en el cas de les corporacions locals, les que disposen de plans integrals d'actuació en el seu àmbit."
Programa 313.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Codi línia 5.1.1.
Cal afegir al final: "..., donant prioritat en la concessió d'ajudes a les corporacions locals que presenten plans integrals d'actuació i disposen en els seus pressupostos d'una partida per a aquesta finalitat (Llei 1/98, article 19)."
Programa 313.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Codi línia 1.6.1
Cal afegir-hi al final: "...sota la coordinació i la direcció de les corporacions locals."
Programa 313.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Codi línia 2.6.2
Cal afegir-hi al final: "...a través de convenis amb els ajuntaments."
Programa 313.30
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Codi línia 6.1.3
On diu: "d'entitats privades"
Ha de dir: "institucions sense ànim de lucre".
Programa 313.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 4.1
On diu: "corporació social"
Ha de dir: "cooperació social".
Programa 313.30
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 6.1
Cal suprimir-hi: selecció.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 1.1
On diu: Promoure l'apoderament,
Ha de dir: Promoure l'accés al poder.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 1.6
On diu: progressiva evolució,
Ha de dir: eradicació.
Programa 313.40
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou: 1.8 Establiment de concerts pluriannuals amb els centres que reunesquen tots els requisits de personal i instal·lacions exigits en la normativa vigent.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 02 DD Serveis socials
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 417/000/00
Denominació: Actuacions Alzheimer
Import a augmentar: 10.000
Import amb esmena: 30.000
Baixa
Secció 16 Benestar Social
Servei 02 DD Serveis socials
Programa 313.10 Servies socials
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 413/000/00
Denominació: Abonament multiservei
Import a disminuir -10.000
Import amb esmena 190.000
Altes
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 711/000/00
Denominació:Construcció residència i centre de dia per paralítics cerebrals - Benadresa Castelló.
Beneficiari: Associació Provincial de Paràlisi Cerebral ASPROPACE - Castelló.
Normativa reguladora: Conveni
Import: 121.700 (milers de PTA)
Baixes
Secció 16 Benestar Social
Servei 06
Programa 313.40
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 404/000/00
Denominació: Finançament CONVASER-València
Disminució: 121.700 (milers de PTA)
Import 2000: 1.278.300 (milers de PTA)
Altes
Servei 04
Programa 323.10
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 407/000/00
Denominació: Centre Internacional
Dones de la Mediterrània
Increment: 63.000 (milers de PTA)
Import 2000: 75.871 (milers de PTA)
Baixes
Secció 16 Benestar Social
Servei 04
Programa 323.10
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 408/000/00 Gestió xarxa centres INFODONA
Disminució: 63.000 (milers de PTA)
Altes
Servei 03
Programa 313.30
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 421/000/00
Denominació: PEI Acolliment de menors
Increment: 130.000 (milers de PTA)
Import 2000: 223.753 (milers de PTA)
Baixes
Servei 02
Programa 313.10
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 402/000/00
Minoració: 130.000 (milers de PTA)
Servei 02
Programa 02
Programa 313.10 Serveis Socials
Línia de subvenció 414/000/00
Capítol IV Transferències corrents
On diu:
"Denominació: PEI d'emergència
Descripció i finalitat: Prestacions econòmiques individualitzades per a pal·liar situacions de processos de deteriorament social."
Ha de dir:
"Denominació: PEI d'emergència i desenvolupament personal
Descripció i finalitat: Prestacions econòmiques individualitzades per a pal·liar situacions de processos de deteriorament social i per a afavorir l'autonomia personal en persones majors de 60 anys amb problemes motors o sensorials."
Altes
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 710/000/00
Denominació: Millora de condicions de l'accessibilitat
Increment: 84.000 (milers de PTA)
Import 2000: 159.000 (milers de PTA)
Baixes
Servei 02
Programa 313.10
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 702/000/00
Minoració 84.000 (milers de PTA)
Altes
Servei 02
Programa 313.10
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 421/000/00
Denominació: Investigació, formació i qualitat en serveis socials a majors.
Beneficiaris prevists: Universitats, institucions sense ànim de lucre i organismes públics d'investigació.
Descripció i finalitat: Foment i suport als programes d'investigació, formació i qualitat en la prestació de serveis socials a persones majors.
Normativa reguladora: Convenis singulars
Import: 50.000 (milers de PTA)
Baixes
Servei 02
Programa 313.10
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 405/000/00
Denominació: Abonament a residència de tercera edat.
Minoració 50.000 (milers de PTA)
Import 2000: 2.743.026 (milers de PTA)
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 311.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia 410/000/00
Denominació: Ajuda social
Beneficiari: Personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció: Constitució d'un fons únic per a millorar les condicions laboral i socioeconòmiques del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 1993-1998.
Normativa: Genèrica
Import: 39.886
Baixa
Servei 01 Direcció i Serveis Generals
Programa 311.10 Direcció i serveis generals
Capítol II Despeses de funcionament
Import a disminuir: -39.886.
Servei 05
Programa 313.20 Drogodependències i altres addicions
FP4
En l'Objectiu 1, esmena d'addició:
"i persones que pateixen altres trastorns addictius."
Principals línies d'actuació
Cal afegir-hi: i persones que pateixen trastorns addictius.
Servei 05
Programa 313.20 Drogodependències i altres addiccions
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir-hi: i persones que pateixen trastorns addictius.
Secció 05
Programa 313.30 Família, menor i adopcions
FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua cal afegir:
9. Potenciar la col·laboració per a la prevenció i l'eradicació de la violència familiar.
Objectiu bàsic:
9.1. Elaborar programes de prevenció i eradicació de la violència familiar.
Principals línies:
9.1.1. Divulgar i finançar campanyes de sensibilització contra la violència familiar.
Programa 313.40 Integració social del discapacitats
FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu. Cal afegir:
4.1.2. Finançament de campanyes informatives i de sensibilització social sobre la necessitat d'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació en tos els àmbits, tal i com estableix la Llei 1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.
Servei 05. Drogodependències
Programa 313.20
FP4
Principal línies d'actuació per a assolir l'objectiu
1.1.3. Augment dels programes de reducció del dany en usuaris de drogues per via parenteral (UDVP) en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i Consum.
Servei 05
Programa 313.20
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Esmena de modificació:
Cal substituir el text pel que segueix:
1.1.1. Desplegament de programes específics de prevenció escolar, familiar, comunitària i laboral, actuació que contribueix a desplegar el complement del PIO en l'objectiu 7.4.4.
Servei 03. DG de família, menor i adopcions
Programa 313.30
FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Esmena de modificació:
3.1.1. Cal substituir el text per: Subvencionar programes d'atenció a la primera infantesa i el manteniment de guarderies i escoles infantils (0-3 anys).
Programa 323.10
FP4
Principals línies d'actuació
Esmena de modificació:
2.2.1. Impulsar el funcionament del Consell Valencià de la Dona com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu que ha de reunir-se en el primer semestre de l'any 2000.
Programa 323.10
FP4
Objectiu bàsic:
2.3. Engegada de la subcomissió tècnica mixta de l'observatori de la publicitat no sexista de la Comunitat Valenciana, entre les funcions de la qual es troba la de seguiment i anàlisi de campanyes publicitàries de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.1
Cal afegir al principi: Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.2
Cal afegir al principi: Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.3
Cal afegir al principi: Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.4
Cal afegir al principi: Impulsar l'execució de les accions previstes en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.5
Cal afegir al principi: Impulsar l'execució de les accions prevists en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.6
Cal afegir al principi: Impulsar l'execució de les accions prevists en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.8
Cal afegir al principi: Impulsar l'execució de les accions prevists en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.9
Cal afegir-hi, al principi: Impuls de l'execució de les accions previstes en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
Programa 323.10
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.7.10
Cal afegir-hi, al principi: Impuls de l'execució de les accions previstes en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 1997-2000.
De la secció 20. Despeses diverses.
(En milers de pessetes)
Alta
Servei 01 Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 704/000/00
Denominació: Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.
Beneficiari: Ajuntament de la Vall d'Uixó
Descripció: Condicionament del paratge de Sant Josep
Normativa: Conveni
Import: 63.101
Baixa
Servei 01 Despeses diverses
Programa 724.10 Pla de suport empresarial
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia 701/000/00
Denominació: Competitivitat incentius regionals i autonòmics.
Import a disminuir: -63.101
Import amb esmena: 636.899
De l'Institut Valencià de la Joventut.
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir-hi un nou punt: 5.2 Foment dels valors democràtics, solidaris i no discriminatoris per raó de sexe, raça i orientació sexual.
En Objectiu bàsic, cal afegir al 2.2 el següent:
, per a joves, atenent la seua situació econòmica.
En Principals línies per assolir l'objectiu, cal afegir en la línia 2.2.1:
Atenent la seua situació econòmica.
En Principals línies per assolir l'objectiu, cal afegir:
Creació d'una borsa d'habitatge on s'informe als i els joves d'habitatges per a compartir amb altres joves.
En Principals línies per assolir l'objectiu, cal afegir:
2.2.2 Elaborar programes per facilitar compartir habitatges entre joves i majors.
En Principals línies per assolir l'objectiu, cal subtituir la 9.9.1 per: 9.1.8 Engegada de borses d'habitatges de lloguer per a joves.
En Principals línies per assolir l'objectiu, cal afegir:
Col·laborar amb la Conselleria d'Ocupació en l'elaboració del Pla d'Ocupació Jove, fent una especial incidència en la creació d'ocupació entre els i les joves des del foment del repartiment del treball.
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
9.3.1. Ha de dir:
Increment dels usuaris del TURIVAJ en les múltiples ofertes d'oci, viatges a la neu, viatges i cursos d'idiomes a l'estranger. Cal arribar a 4.500 places.
FP4
Esmena d'addició:
Problemàtica sobre la qual s'actua:
13. Necessitat de solucionar la problemàtica de la població rural, tant a nivell d'integració si decideixen emigrar, com la necessitat d'establir mecanismes per a subsistir si decideixen quedar-se al poble, en col·laboració amb les conselleries implicades.
Objectiu bàsic:
13.1. Tractament específic de la problemàtica del i de la jove rural, en col·laboració amb les conselleries implicades.
Línia d'actuació:
13.1.1. Elaborar programes per a potenciar el desenvolupament dels joves al món rural.
FP4
Esmena de modificació:
Problemàtica sobre la qual s'actua:
1. Conveniència de desplegar polítiques de joventut pel que fa al Pla jove de la Comunitat Valenciana.
Cal corregir el número d'ordre de la resta d'objectius:
Objectiu bàsic.
1.1. Elaboració del Pla jove de la Comunitat Valenciana.
Cal corregir el número d'ordre de la resta d'objectius:
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
1.1.1. Articular les polítiques de joventut de la Generalitat Valenciana pel que fa al Pla jove de la Comunitat Valenciana.
Esmena d'addició
Problemàtica sobre la qual s'actua
14. Desconeixement dels joves en matèria de salut.
Objectiu bàsic:
14.1. Incrementar programes de conscienciació en els joves al voltant de les conductes saludables.
Principals línies d'actuació:
14.1.1. Campanyes d'informació sobre la salut dels i les joves amb la finalitat d'aconseguir hàbits saludables, donant prioritat a l'anorèxia i la bulímia, l'alcoholisme, el tabaquisme i altres drogodependències i sexualitat sana, en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat.
De l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
En Principals línies d'actuació, cal afegir:
4.1.1 Realització d'estudis d'investigació per eliminar l'ús del bromur de metil en els cultius valencians.
En Objectiu bàsic, cal afegir:
1.3 Realització d'estudis en investigació com a suport a l'agricultura biològica.
FP4
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Esmena d'addició
1.3.4. Desplegar investigacions sobre sistemes per a l'aprofitament dels residus agrícoles.
De l'Agencia Valenciana de Turisme.
(En milers de pessetes)
Alta
Capítol II: 1.691.295
Baixa
Capítol I: 175.295
Capítol IV: 70.000
Capítol VI: 846.000
Capítol VII: 600.000.
De Radiotelevisió Valenciana.
En Objectius i accions a desenvolupar durant l'any 2000, cal afegir: Facilitar l'accés a grups socials significatius.
En Objectius estratègics
On diu: Ser punt de trobada i d'expressió de totes les tendències polítiques o sensibilitats socials i culturals (...),
Ha de dir: Ser punt de trobada i vehicle d'expressió del pluralisme polític, social i cultural de la Comunitat Valenciana (...).
En Objectius i accions a desplegar durant 2000
On diu:
Mantenir la formació dels professionals del sector audiovisual mitjançant contractes en pràctiques i ampliar l'àrea de formació permanent dels treballadors de RTVV i les societats amb l'engegada del centre de formació de RTVV, fet que permetrà les pràctiques estudiantils.
Ha de dir:
Augmentar les pràctiques dels professionals del sector audiovisual mitjançant contractes de formació; ampliar l'àrea de formació permanent dels treballadors de RTVV i les societats, i augmentar les pràctiques de formació d'estudiants dins del programa de formació en centres de treball (FCT) i pràctiques d'empresa.
De Televisió Autonòmica Valenciana.
En Objectius estratègics
Després de: (...) Ser punt de trobada i d'expressió de totes les tendències polítiques o sensibilitats socials i culturals (...),
Cal afegir: (...) Ser punt de trobada i vehicle d'expressió del pluralisme polític, social i cultural de la Comunitat Valenciana (...).
En Objectius i accions a desplegar durant 2000
On diu: Potenciar la formació dels professionals del sector amb convenis amb altres institucions.
Ha de dir: Potenciar les pràctiques dels professionals del sector audiovisual mitjançant contractes de formació; ampliar l'àrea de formació permanent dels treballadors de TVV, i augmentar les pràctiques de formació d'estudiants dins del programa de formació en centres de treball (FCT) i pràctiques d'empresa.
De Ràdio Autonomia Valenciana, SA
En Objectius i accions a desplegar durant 2000
On diu: Potenciar la formació dels professionals del sector mitjançant contractes en pràctiques.
Ha de dir: Augmentar les pràctiques dels professionals del sector audiovisual mitjançant contractes de formació; ampliar l'àrea de formació permanent dels treballadors de la RAV, SA, i augmentar les pràctiques de formació d'estudiants dins del programa de formació en centres de treball (FCT) i pràctiques d'empresa.
De Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
En objectius i accions a desenvolupar durant l'any 2000
Cal afegir-hi un nou punt: Execució dels plans d'abastiment d'aigua potable a municipis de les comarques de la Ribera, el Camp de Morvedre, la Safor, la Marina Alta, i altres actuacions d'abastiment que li puguen ser encomanades per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
De l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu,
Cal afegir una línia nova
Fomentar la producció cinematogràfica i audiovisual en valencià.
De l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la CV
Línies d'actuació per a assolir l'objectiu
3.2.1
Cal afegir-hi:
Amb especial atenció a les incitaves promogudes per dones i joves, donant suport a totes les estratègies empresarials que contribuesquen a l'engegada del principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i l'accés d'aquestes a llocs de responsabilitat en les empreses.
De l'Institut Valencià de l'Exportació, SA
En objectius i accions a desenvolupar durant l'any 2000

linea