diari

ACORD de 10 de setembre de 2002, del Govern Valencià, d'aprovació del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana. [2002/A9833]

(DOGV núm. 4336 de 16.09.2002) Ref. Base de dades 3971/2002

ACORD de 10 de setembre de 2002, del Govern Valencià, d'aprovació del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana. [2002/A9833]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de setembre de 2002, va adoptar l'acord següent:
L'article 15 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, establix que el Govern Valencià, a proposta del conseller de Medi Ambient, aprovarà un catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana.
Elaborat un projecte de catàleg, va ser remés a les corporacions locals, entitats i associacions que es pogueren considerar afectades i, simultàniament, el 28 de juny de 2000, el conseller de Medi Ambient va ordenar sotmetre'l a informació pública per un període de 90 dies.
Conclosos estos tràmits i introduïdes les modificacions derivades del tal procés de participació, així com altres d'ofici necessàries per raons tècniques, va ser sotmés a dictamen del Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient, i va ser dictaminat de conformitat per majoria dels seus membres.
El Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana és la concreció de l'article 15 de la citada Llei 11/1994, de 27 de desembre.
El document de catalogació és compost de dues parts clarament diferenciades:
a) El catàleg pròpiament dit, que és la relació de zones humides que reunixen valors suficients segons els criteris de selecció que consten a la memòria, acompanyat per les seues respectives delimitacions expressades en coordenades cartogràfiques UTM segons cartografia oficial vigent de la Comunitat Valenciana.
S'establix un perímetre d'afecció o llit, segons el que disposa l'article 15.4 de la Llei 11/1994, de 500 metres al voltant dels esmentats límits, amb l'excepció d'aquelles zones en les quals la planificació ambiental vigent haja determinat altre perímetre.
b) La memòria justificativa, que és integrada per l'exposició dels criteris de valoració i delimitació emprats, així com una caracterització de cada zona humida catalogada expressada mitjançant fitxes descriptives.
Addicionalment, consta també en l'expedient administratiu document amb el grafiat dels anteriors límits sobre la base cartogràfica fotogramètrica a escala 1/10.000 de l'Institut Cartogràfic Valencià, amb objecte de facilitar la referenciació territorial de les delimitacions.
Estos documents de l'apartat b) tenen caràcter orientatiu, i la seua finalitat és servir d'informació addicional per a una millor utilització del catàleg, tant per les administracions públiques com pels particulars.
El règim jurídic aplicable als terrenys inclosos al Catàleg de Zones Humides serà l'establert a l'esmentat article 15 de la Llei 11/1994.
La incorporació, supressió o modificació de zones humides al catàleg requerirà el mateix procediment d'aprovació realitzat.
Amb l'aprovació del Catàleg de Zones Humides deixaran de tenir vigència les mesures cautelars aprovades per l'Acord de 3 de novembre de 1999, del Govern Valencià, i modificades pel de 18 de juliol de 2000.
En virtut de les anteriors consideracions, a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Aprovar el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, que s'uneix com a annex al present acord, i ordenar la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de setembre de 2002
El vicepresident i secretari del Govern Valencià,

linea