diari

ORDRE de 31 de juliol del 2003, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2003/2004 al Parc Natural de l'Albufera. [2003/9715]

(DOGV núm. 4580 de 04.09.2003) Ref. Base de dades 4014/2003

ORDRE de 31 de juliol del 2003, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2003/2004 al Parc Natural de l'Albufera. [2003/9715]
Mitjançant l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, es va regular la caça, amb caràcter general, al Parc Natural de l'Albufera. En tant no se n'aprove el pla rector d'ús i gestió, cal arbitrar mesures de regulació de l'activitat cinegètica per a la temporada de caça del 2003/2004.
Per això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article 1. Període hàbil
1.1. El període hàbil de caça als vedats declarats d'aquàtiques i afectats pel Parc Natural de l'Albufera serà els dissabtes i diumenges des del 28 de setembre del 2003 fins a l'1 de febrer del 2004. L'exercici de la caça en l'arrossar està prohibit en camps pendents de collita. En el cas de retard en els treballs de collita, els titulars, juntament amb les organitzacions d'agricultors, determinaran el retard de l'inici de la temporada en les partides que calga o en tot el vedat.
1.2. A més d'aquest període general, els titulars dels vedats d'aquàtiques podran sol·licitar al director territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge de València la caça durant els dies del 19 al 23 de gener del 2004, sota la condició següent:
– Presentar un plànol del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, en el qual es fixarà una zona, d'almenys el 30%, en la qual no es practicarà la caça durant aquests dies, i que se senyalitzarà documentalment per mitjà de croquis en els passes o permisos que s'estenguen als caçadors i la llegenda: “Reserva de càbiles”
Article 2. Horari
2.1. D'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament de la Llei de Caça, de forma general l'horari de caça serà des d'una hora abans de l'eixida del sol fins una hora després de la posta. Els titulars de vedats declarats d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge de València, augmentar l'horari hàbil fins a 2 hores abans de l'eixida del sol i fins a 2 hores després de la posta.
2.2. Igualment, els titulars de vedats d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge de València la realització de quatre tirades nocturnes en fase de lluna plena, coincidents per a tots els vedats. Com a mínim dues de les tirades hauran de coincidir amb dies hàbils de caça.
Article 3. Espècies
3.1. S'autoritza la caça de totes les espècies cinegètiques previstes en l'Ordre de 16 de juny del 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 2003-2004 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4523, de 17 de juny de 2003).
3.2. Les espècies no considerades aus aquàtiques es podran caçar durant els dies hàbils ressenyats, des del 12 d'octubre del 2003 fins al 6 de gener del 2004.
Article 4. Calendaris reduïts
Els titulars dels vedats que s'ajusten a un calendari de caça més reduït hauran de comunicar-ho a la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge de València abans del dia 1 d'octubre del 2003.
Article 5. Zones de reserva
A més de les zones previstes en l'article segon de l'Ordre de 12 de juny de 1992, s'estableixen les zones de reserva següents. En aquestes només es podran celebrar competicions de caça amb gossos de mostra i sense armes, després de la sol·licitud i l'autorització prèvia de la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge de València.
5.1. És reserva la zona lliure de Sollana:
Límit E: via del ferrocarril
Límit N: perímetre del parc natural
Límit O: perímetre del parc natural
Límit S: límit del terme municipal.
5.2. És reserva la zona lliure de Sueca:
Límit E: via del ferrocarril
Límit N: límit del terme municipal
Límit O: límit del terme municipal
Límit S: perímetre del parc natural.
5.3. Es reserva la zona lliure de Sueca-Cullera:
Límit E: límit del terme municipal fins a la via del ferrocarril
Límit N: per la via del ferrocarril fins al límit del parc i límit d'aquest
Límit O: perímetre del parc natural
Límit S: perímetre del parc natural.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes no regulats en la present ordre estaran al que disposa el Decret 96/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la conca hidrogràfica de l'Albufera, en l'Ordre de 16 de juny del 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 2003-2004 a la Comunitat Valenciana, i en l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Es faculta el director territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge a València per a l'aplicació d'aquesta ordre.
Tercera
La present ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 31 de juliol de 2003
El conseller de Territori i Habitatge

linea