diari

DECRET 106/2006, de 21 de juliol, del Consell, pel qual es deroga el Decret 179/1994, de 19 d'agost, pel qual es desenvolupa l'article 61 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, respecte a la funció interventora en la modalitat de fiscalització limitada. [2006/9033]

(DOGV núm. 5310 de 25.07.2006) Ref. Base de dades 4019/2006

DECRET 106/2006, de 21 de juliol, del Consell, pel qual es deroga el Decret 179/1994, de 19 d'agost, pel qual es desenvolupa l'article 61 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, respecte a la funció interventora en la modalitat de fiscalització limitada. [2006/9033]
El Consell, a través del Decret 179/1994, de 19 d'agost, fent ús de la previsió recollida en l'article 61 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, va establir uns límits en l'exercici de la intervenció prèvia sobre els actes, documents i expedients susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic, i, en funció de la naturalesa de cada una de les despeses, s'hi fixaven els aspectes essencials que havien de comprovar-se per la Intervenció en l'exercici de la funció interventora.
La disposició reglamentària referida ha experimentat, no obstant això, algunes adaptacions. D'esta manera, el Consell, a través del Decret 21/1996, de 5 de febrer, va haver d'introduir-hi, com a conseqüència de l'aprovació de la nova Llei de Contractes de les Administracions Públiques, una previsió sobre els contractes menors. Així mateix, pel Decret 178/1996, de 2 d'octubre, pel qual es designava l'organisme pagador i l'organisme de certificació de les despeses corresponents a la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA) en la Comunitat Valenciana, va incorporar els aspectes que s'havien de verificar en l'exercici de la intervenció prèvia sobre les subvencions finançades en la seua totalitat per este organisme, i, posteriorment, a través del Decret 76/1998, de 4 de juny, es van estendre, així mateix, a les subvencions finançades en part pel FEOGA-Garantía.
A més de les modificacions expressades, derivades de noves normes legals o reglamentàries, l'experiència acumulada en l'exercici de la fiscalització limitada prèvia al llarg d'estos més de deu anys des de l'entrada en vigor del Decret 179/1994, ha posat de manifest la necessitat d'introduir-hi supòsits no previstos i, així mateix, d'afegir o suprimir aspectes addicionals a comprovar en la fiscalització d'alguns expedients.
La modificació, a través de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aconsella, a més, que es recopile en una única disposició el conjunt de requisits que s'han de verificar en l'exercici de la intervenció prèvia limitada, la qual cosa s'efectuarà, en este cas, de la mateixa manera que va fer l'administració General de l'Estat en donar aplicació al precepte equivalent de la Llei General Pressupostària, a través d'un acord de l'òrgan de govern, més concorde amb el contingut eminentment tècnic d'este i en la mesura que constituïx un instrument molt més àgil i dinàmic per a la tramitació, si és necessari, de futures adaptacions.
Per tot això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 21 de juliol de 2006,
DECRETE
Article únic
Es deroga el Decret 179/1994, de 19 d'agost, pel qual es desenvolupa l'article 61 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, respecte de la funció interventora en la modalitat de fiscalització limitada.
DisposiciÓ final
El present decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Valencia, 21 de juliol de 2006
El president de la Generalitat
Francisco Camps Ortiz.
EL conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
Gerardo Camps Devesa

linea