diari

LLEI 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana. [97/C12519]

(DOGV núm. 3141 de 12.12.1997) Ref. Base de dades 4030/1997

LLEI 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana. [97/C12519]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
L'article 31.7 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat té competència exclusiva sobre investigació científica, sense perjudici del que es disposa en el número 15 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.
La Constitució espanyola estableix en l'article 149.1.15 que l'Estat té competència exclusiva sobre foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.
Així mateix, l'article 44 de la Constitució disposa que els poders públics han de promoure la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interés general.
Pel que fa a raons d'oportunitat, la necessitat de corregir els problemes tradicionals de la nostra investigació científica i tècnica, bàsicament centrats en la insuficient dotació de recursos i escassa coordinació i gestió dels programes investigadors, així com l'obligació d'assegurar que la Comunitat Valenciana participe en el procés en què es troben immersos els països industrialitzats del nostre entorn, justifica àmpliament la promulgació d'una normativa amb rang de llei que, dins dels objectius marcats per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, establisca els instruments necessaris per a definir les línies prioritàries d'actuació en matèria d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, programar els recursos i coordinar les actuacions entre els sectors productius, centres d'investigació i universitats.
En el capítol I de la llei es defineixen les finalitats d'aquesta quant al foment de la investigació científica i desenvolupament tecnològic, la millora del sistema productiu de la Comunitat Valenciana i la coordinació efectiva de tots els recursos dedicats a la nostra política científica. El capítol II està destinat als instruments de planificació, els plans valencians d'investigació científica i desenvolupament tecnològic (PVID), com a elements substitutius de l'actual Pla Valencià de Ciència i Tecnologia, que es doten de major abast científic i pressupostari i s'articulen a través de programes de desenvolupament temporal. El capítol III crea com a òrgans de gestió dels PVID la Comissió Gestora Interdepartamental i la seua Comissió Permanent, la Secretaria del Pla i el Consell Assessor de Ciència i Tecnologia. Finalment, hi ha un capítol dedicat als organismes públics d'investigació com a elements dinamitzadors de la ciència i la tecnologia, i defineix un règim jurídic comú a tots ells. En aquesta direcció es crea l'Organisme Públic Valencià d'Investigació (OPVI) com un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari al servei de la política científica i tecnològica de la Comunitat Valenciana. És precisament per aquest caràcter administratiu i multisectorial, que el distingeix dels restants organismes amb objectius sectorials diferenciats, i davant la necessitat de disposar d'un organisme que responga eficaçment a la demanda d'articular i donar concreció i impuls a una adequada política científica i tecnològica, és pel que es dóna a l'OPVI un tractament específic i individualitzat en aquesta llei.
Aquests serien els principis que inspirarien aquesta llei, com a garantia d'una política científica integral, coherent i rigorosa, que té la finalitat d'obtenir del necessari increment de recursos per a la investigació la màxima rendibilitat cultural, social i econòmica.
CAPITOL I
Finalitat de la llei
Article 1. Finalitat
1. Aquesta llei té com a finalitat el foment i la coordinació de la investigació científica i la innovació tecnològica, a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'adopció de la política científica i tecnològica adequada.
2. Les finalitats esencials d'aquesta llei són les següents:
a) Fomentar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
b) Coordinar els recursos destinats a la investigació i al desenvolupament tecnològic a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i concertar-los amb els procedents de les aportacions del pla nacional i dels fons europeus.
c) Fomentar la millora tecnològica del sistema productiu de la Comunitat Valenciana.
d) Contribuir, mitjançant el desenvolupament de la ciència i la tecnologia, a la solució dels problemes científics, econòmics, socials i culturals; a l'eliminació de les desigualtats i discriminacions, i a l'increment de la qualitat de vida.
e) Promoure la difusió i l'aprofitament dels resultats obtinguts per la investigació científica i tecnològica.
f) Definir els procediments per a la realització de la política científica i tecnològica dirigida a la consecució dels esmentats fins.
CAPITOL II
La planificació de la investigació científica
i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana
Article 2. Els plans valencians d'investigació científica i desenvolupament tecnològic (PVID)
1. Per al foment i la coordinació de la investigació científica i tècnica, s'estableixen els plans valencians d'investigació científica i desenvolupament tecnològic (PVID), que es regiran pel que es disposa en aquesta llei.
2. Els plans, de vigència temporal, fixaran els programes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, les accions que ha de promoure la comunitat autònoma en aquests assumptes i la participació en els programes de cooperació nacional i internacional, així com els mecanismes necessaris per al control de la correcta aplicació dels fons pressupostaris i per a la difusió de les conclusions obtingudes. Només existirà un pla vigent en cada moment.
Article 3. Objectius dels PVID
Els PVID tindran els següents objectius:
a) El progrés del coneixement i l'avanç de la innovació i el desenvolupament científic i tecnològic.
b) El creixement econòmic, el foment de l'ocupació i la millora de les condicions de treball a la Comunitat Valenciana.
c) La formació de nous investigadors.
d) El desenvolupament sostenible a través de l'adaptació i la millora de la capacitat competitiva de la indústria, el turisme, el comerç, l'agricultura i la pesca.
e) La conservació, l'enriquiment i l'aprofitament òptim i racional dels recursos naturals i la biodiversitat; fomentant el desenvolupament sostenible i de les energies netes i/o alternatives.
f) El foment de la salut, el benestar social i la qualitat de vida.
g) La defensa i conservació del patrimoni artístic, històric, lingüístic, cultural i natural de la Comunitat Valenciana.
h) El foment de la creació artística i el progrés i la difusió de la cultura en tots els àmbits.
i) La millora de la interacció de la conservació del medi natural i del sistema de ciència-tecnologia-indústria amb el sistema educatiu.
j) La promoció de les activitats de R+D en les empreses i de l'aprofitament del potencial investigador i educatiu de la Comunitat Valenciana per a augmentar-ne la competitivitat.
k) L'adaptació de la societat valenciana als canvis que comporten el desenvolupament científic i les noves tecnologies.
Article 4. L'estructura dels PVID
1. Els PVID s'estructuraran en programes. Cada programa estarà integrat, almenys, pels següents elements:
a) Una planificació general de les activitats que hauran de desenvolupar-se en el termini que comprenga cada pla valencià, que tindrà una descripció detallada de les dites activitats, dels objectius de rendibilitat econòmica, social i científica, i dels instruments i mitjans per a aconseguir-los, així com de la planificació temporal.
b) La valoració de les despeses corresponents a cada una de les accions amb l'especificació de les despeses corrents i de capital.
c) El finançament previst a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, així com les aportacions estatals i comunitàries, i les dels organismes de caràcter públic o privat.
d) Si escau, les previsions per al foment de la investigació científica i del desenvolupament tecnològic en les empreses, així com per a la promoció de les entitats que siguen constituïdes per aquelles.
2. Els pressupostos de la Generalitat contindran mesures de caràcter financer per al foment de les activitats d'investigació científica i desenvolupament tecnològic en les empreses.
3. En cada pla valencià s'inclouran així mateix les previsions pressupostàries plurianuals de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana procedents dels pressupostos de la Generalitat i les dels organismes públics d'investigació per a activitats d'investigació científica i desenvolupament tecnològic.
4. Els plans contindran, a més, una exposició de les bases de política científica adoptades, que comprendran una declaració general sobre els objectius prioritaris del pla, atenent la seua rendibilitat científica, social i econòmica.
5. El compliment de cada PVID s'efectuarà mitjançant l'elaboració i l'aplicació de programes de diferent caràcter temàtic i temporal.
Article 5. Els programes de R+D
1. Els plans valencians s'estructuren en les següents classes de programes:
a) Programes generals d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, que seran aquells que pel seu interés general es consideren de caràcter prioritari. Seran finançats a càrrec del pla valencià. La gestió i execució correspondran a la Secretaria del Pla Valencià i, si escau, als òrgans que determine la Comissió Gestora Interdepartamental.
b) Programes sectorials d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, que seran proposats per cada conselleria a la Comissió Gestora Interdepartamental i finançats parcialment a càrrec del pla valencià i coordinat per aquest.
c) Els programes propis de les conselleries, i dels organismes autònoms i organismes públics d'investigació de la Generalitat, que no tinguen finançament a càrrec del PVID i estiguen desenvolupats per aquells, seran comunicats a la Comissió Gestora Interdepartamental perquè en prenga coneixement.
2. Per a l'elaboració dels programes que integren el corresponent PVID, així com per a l'estructuració de les seues bases i el seu desenvolupament, caldrà tenir en compte:
a) Les necessitats econòmiques, culturals, socials i de promoció i conservació del medi natural de la Comunitat Valenciana.
b) Les previsions de futur que puguen incidir en la ciència i la tecnologia, i les estratègies necessàries per a satisfer les necessitats humanes i de desenvolupament sostenible.
c) La necessitat d'obtenir una elevada capacitat pròpia en la ciència i la tecnologia.
d) Les repercussions humanes, socials, econòmiques i mediambientals que puguen resultar de la investigació científica i de l'aplicació tecnològica.
e) Les possibilitats d'arribar a concerts amb el Pla Nacional d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic, amb plans d'altres comunitats autònomes i amb programes supranacionals.
Article 6. Definició dels programes
1. Cada programa haurà de definir les seues accions per àmbits d'interés per a la investigació científica i el desenvolupament tecnològic. Cada un d'ells descriurà les activitats programades respecte a:
a) Formació de personal en l'àmbit de la R+D i de la innovació tecnològica.
b) Infraestructura científica.
c) Projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic.
d) Accions especials.
e) Altres activitats que es puguen considerar d'interés per a cada programa.
2. Així mateix, cada programa definirà els seus objectius i fixarà quines són les accions prioritàries d'aquelles que s'inclouen en el seu àmbit de competència. En tot cas, seran prioritàries aquelles accions i projectes que fomenten les potencialitats científiques i tecnològiques de la Comunitat Valenciana.
Article 7. Procediment d'aprovació dels PVID
1. Podran proposar programes per a l'elaboració dels PVID, les conselleries, la Secretaria del Pla Valencià, les universitats públiques, els organismes i departaments d'investigació i desenvolupament tecnològic de la Comunitat Valenciana, els centres del CSIC radicats a la Comunitat Valenciana mentre no siguen transferits a la Generalitat i el Consell Assessor de Ciència i Tecnologia a què fa referència l'article 11 d'aquesta llei.
2. La Comissió Gestora Interdepartamental, en coordinació amb els òrgans de planificació econòmica del Govern Valencià, elaborarà el PVID, el sotmetrà a informe dels òrgans assessors que en aquesta llei s'estableixen i l'elevarà al Govern Valencià perquè l'aprove.
3. El PVID, l'avaluarà anualment la Comissió Gestora Interdepartamental i també, cada any, s'elaborarà una memòria de la seua evolució, i aquest podrà ampliar-se en noves anualitats. Aquesta memòria l'elaborarà la Comissió Gestora Interdepartamental i serà sotmesa al Govern Valencià perquè l'aprove.
Article 8. Fons d'investigació i desenvolupament tecnològic de la Generalitat
En els pressupostos de la Generalitat es definirà i constituirà el fons d'investigació i desenvolupament tecnològic per la finançament dels PVID.
CAPITOL III
Dels òrgans de gestió
Article 9. La Comissió Gestora Interdepartamental
1. La Comissió Gestora Intedepartamental, òrgan de planificació, coordinació i seguiment del PVID, estarà integrada per representants de totes les conselleries, per qui tinga la representació de la Secretaria del PVID, i la presidirà el president de la Generalitat. El nomenament dels membres d'aquesta Comissió serà efectuat pel Govern Valencià.
2. Així mateix, el Govern Valencià nomenarà, entre els membres de la Comissió Gestora Intedepartamental, una comissió permanent, les funcions de la qual serà establides per la Comissió Gestora Intedepartamental i disposarà de l'estructura orgànica, personal i mitjans necessaris, que constituiran la Secretaria del PVID, i estaran adscrits a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
3. A la Comissió Gestora Intedepartamental correspondran, a més de les assenyalades en l'article 7.2, les següents funcions:
a) Proposar, en els pressupostos de la Generalitat, l'assignació dels fons públics als diferents programes que integren cada PVID, i atribuir, si escau, la gestió i execució d'aquests, així com determinar-ne la duració.
b) Coordinar totes aquelles activitats de R+D que les conselleries i organismes públics d'investigació de la Generalitat efectuen.
c) Avaluar l'execució del PVID i dels programes pressupostaris corresponents, sense perjudici de les competències dels diversos òrgans de l'administració.
d) Elevar al Govern Valencià les propostes que estime necessàries per a assegurar el compliment del PVID.
e) Avaluar anualment el PVID i elevar-ne la memòria al Govern Valencià.
f) Recollir, coordinar i subministrar la informació científica, tecnològica i econòmica necessàries per a la definició de la política científica i tecnològica de la Generalitat.
g) Estudiar i proposar, si escau, al Govern Valencià la creació de nous organismes d'investigació.
h) Promoure les relacions entre els organismes de R+D i les empreses per al major aprofitament dels avanços científics i tecnològics i l'increment de la investigació en les empreses.
Article 10. De la secretaria del Pla Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic
1. Es crea la Secretaria del Pla Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic, que tindrà les funcions següents:
a) La redacció de l'avantprojecte dels PVID.
b) La gestió tècnica, pressupostària i administrativa que, en relació amb el PVID, correspon a la Comissió Gestora Interdepartamental, així com assistir a la comissió i a la permanent d'aquesta en les seues funcions.
c) Elaborar la memòria anual dels PVID.
d) Fomentar la difusió de coneixements, informació i promoció de la ciència i la tecnologia.
e) Promoure intercanvis d'informació científica i tecnològica entre els centres d'investigació, les universitats i les empreses.
f) Conéixer els programes i projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic en què participen els centres i institucions d'investigació de la Comunitat Valenciana.
g) La gestió per a la coordinació dels PVID amb les plans nacionals de R+D, els d'altres comunitats autònomes i les d'àmbit supranacional.
2. La Secretaria del Pla Valencià quedarà adscrita orgànicament a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
3. La Secretaria del Pla Valencià, a més, podrà adscriure temporalment, a temps complet o parcial, després de l'autorització de l'entitat de procedència, al personal científic, experts en desenvolupament tecnològic i diferents experts relacionats amb els objectius del pla valencià que presten serveis en l'administració de la comunitat autònoma, universitats, organismes públics i entitats o empreses de caràcter públic.
Article 11. Del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia
1. El Consell Assessor de Ciència i Tecnologia tindrà la composició que reglamentàriament s'establisca i en formaran part, en tot cas, representants de cada una de les universitats de la Comunitat Valenciana, dels agents socials i econòmics, i dels organismes públics d'investigació de la Generalitat.
Les persones que representen els agents socials i econòmics hauran de tenir coneixements científics.
2. Les seues funcions seran les següents:
a) Assessorar la Comissió Gestora Interdepartamental en l'elaboració dels PVID.
b) Proposar programes per a incorporar-los als PVID.
c) Conéixer, abans de l'enviament al Govern Valencià, cada PVID elaborat per la Comissió Gestora Intedepartamental.
d) Elevar a la Comissió Gestora Intedepartamental propostes de modificació dels PVID.
e) Emetre els informes i dictàmens que siguen sol·licitats per la Comissió Gestora Intedepartamental.
f) Conéixer la memòria anual del PVID.
CAPITOL IV
Dels organismes públics d'investigació
Article 12. Els organismes públics d'investigació de la Generalitat
1. Són organismes públics d'investigació de la Generalitat aquells que tenen com a fins la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
2. Aquests organismes es regiran per aquesta llei i per la seua legislació específica en allò que no s'opose a aquesta.
3. Els organismes públics d'investigació es crearan per llei, que determinarà els seus objectius, la conselleria o organisme al qual quedaran adscrits, els recursos i el règim de personal, patrimonial i qualsevol altre que per la seua naturalesa exigisca un norma amb rang de llei.
Article 13. Fins dels organismes públics d'investigació
1. Són, a més, fins dels organismes a què es refereix l'article anterior:
a) Gestionar i executar els programes generals i sectorial que els siguen assignats pels PVID, així com desenvolupar les accions de formació d'investigadors que els siguen encarregades en els PVID.
b) Contribuir a la definició dels objectius dels PVID i cooperar en les tasques d'avaluació i seguiment d'aquests objectius.
c) Assessorar en matèria d'investigació científica i innovació tecnològica els organismes dependents de la comunitat autònoma.
2. Les funcions específiques que els organismes públics tinguen o puguen tenir seran recollides en els seus reglaments de funcionament.
Article 14. Organs de govern dels organismes públics d'investigació de la Generalitat
Els organismes a què es refereix aquest capítol tindran, almenys, un president i un consell rector. La composició del consell s'establirà reglamentàriament.
Article 15. De l'Organisme Públic Valencià d'Investigació (OPVI)
1. Es crea l'Organisme Públic Valencià d'Investigació (OPVI), organisme autònom de caràcter administratiu, multisectorial i pluridisciplinari, al servei de la política científica i tecnològica.
2. L'Organisme Públic Valencià d'Investigació tindrà implantació a tota la Comunitat Valenciana.
3. Estarà dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis.
4. Aquest organisme estarà adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
5. Els seus òrgans rectors seran el president, el consell rector i el director. La composició i les funcions d'aquests s'establiran reglamentàriament.
6. Els recursos de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació seran els següents:
a) Les consignacions establides en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els productes i rendes del seu patrimoni.
c) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions tant públiques com privades.
d) Els ingressos que provinguen de les activitats realitzades i serveis prestats per l'organisme.
e) Els crèdits i préstecs que puga concertar.
f) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.
7. L'Organisme Públic Valencià d'Investigació estarà sotmés a les normes reguladores de la funció pública valenciana i a les que establisquen el règim jurídic de la hisenda pública i el patrimoni de la Generalitat.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
A l'efecte de l'elaboració del I Pla Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic, d'acord amb el que es disposa en aquesta llei, la Comissió Gestora Intedepartamental estarà presidida pel president de la Generalitat i integrada per dos representants de cada una de les conselleries següents: de Presidència, de Cultura, Educació i Ciència, d'Ocupació, Indústria i Comerç, d'Economia, Hisenda i Administració Pública, d'Agricultura, Pesca i Alimentació, d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de Sanitat, de Medi Ambient, i de Benestar Social. La comissió permanent serà presidida pel conseller de Cultura, Educació i Ciència i integrada per un representant de cada una d'aquestes conselleries, la secretaria de la qual correspondrà a la directora general d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
Segona
Mentre no es constituïsca el Consell Assessor de Ciència i Tecnologia, les seues funcions seran efectuades pel Consell de Política Científica i Tecnològica de la Generalitat.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats el Decret 10/1995, de 10 de gener, el Decret 217/1996, de 26 de novembre, ambdós del Govern Valencià, i totes les disposicions que s'oposen al que estableix aquesta llei, excepte en allò que s'estableix en la disposició transitòria segona.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Govern Valencià, en un termini no superior a sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, establirà les estructures orgàniques de la Comissió Gestora Intedepartamental, de la Comissió Permanent i del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia.
Segona
El Govern Valencià, en el termini de sis mesos comptats des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, aprovarà el Reglament d'Organització, Funcionament i Personal del OPVI, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Tercera
S'autoritza el Govern Valencià per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament d'aquesta llei.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 9 de desembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea