diari

LLEI 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana. [97/L12521]

(DOGV núm. 3141 de 12.12.1997) Ref. Base de dades 4031/1997

LLEI 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana. [97/L12521]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
La Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, complementària de la d'Ordenació del Comerç Minorista, aprovada d'acord amb el que disposa l'article 81 de la Constitució espanyola, en relació amb l'article 150.2, estableix les bases per a la regulació per les comunitats autònomes en l'exercici de les seues competències, dels horaris d'obertura i tancament dels locals comercials en els seus àmbits territorials respectius, en el marc i atenint-se als principis generals continguts en la llei esmentada.
D'acord amb això, i en virtut de les competències atribuïdes a la Generalitat en l'article 34.1.5 de l'Estatut d'Autonomia, aquesta llei estableix el règim general d'horaris dels establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana, mantenint l'observança inexcusable de les bases fixades per la Llei Orgànica 2/1996 esmentada, incorporant els elements oportuns per atendre de manera més adequada les peculiaritats del sector en aquest àmbit territorial i donant resposta a les necessitats evidenciades a través de l'experiència en l'aplicació de la normativa anteriorment vigent.
TITOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit territorial
Aquesta llei té com a objectiu regular els horaris d'obertura i tancament dels establiments comercials a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 2
1. Establiments comercials. Es consideren establiments comercials els locals i les construccions o instal·lacions de caràcter fix i permanent, destinats a l'exercici regular d'activitats comercials, siga de forma continuada i permanent, destinats a l'exercici regular d'activitats comercials, siga de forma continuada o en dies o temporades determinades.
Queden inclosos en aquesta definició els quioscs i, en general, les instal·lacions de qualsevol classe que complisquen la finalitat, sempre que tinguen el caràcter d'immobles d'acord amb la legislació civil.
2. Activitat comercial. Als efectes d'aquesta llei, s'entendrà per activitat comercial la consistent a situar o oferir en el mercat interior productes naturals o elaborats, per compte propi o alié, així com els serveis sota qualsevol forma de comercialització, venda o prestació.
Article 3. Ambit d'aplicació
Aquesta llei no serà d'aplicació als establiments en què es desplegue una activitat comercial els horaris de la qual es troben sotmesos, per disposició legal o reglamentària, a un règim jurídic especial.
TITOL II
Dels horaris comercials
CAPITOL I
Horari general
Article 4. Horari general
1. L'horari global en què els comerços podran desplegar la seua activitat durant el conjunt de dies laborals de la setmana serà, com a màxim, de 72 hores.
2. Els diumenges i altres dies festius es consideraran inhàbils, amb caràcter general, tret de vuit dies a l'any en què podrà desenvolupar-se l'activitat comercial.
3. Tant per als dies laborables com per als diumenges o festius que s'habiliten, l'horari màxim d'obertura diària serà de 12 hores.
Article 5. Calendari de diumenges i altres dies festius
1. El calendari dels vuit diumenges i altres dies festius que s'habiliten per a un període de 12 mesos que podrà no coincidir amb l'any natural, es determinarà mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria de comerç, després de l'informe previ de la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial i consulta a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana.
2. La decisió de la conselleria sobre el calendari de diumenges i altres dies festius haurà d'estar, en qualsevol cas, adequadament motivada.
3. L'ordre esmentada fixarà anualment els diumenges i dies festius a què es refereix l'apartat anterior, amb caràcter uniforme per a tots els establiments de la Comunitat Valenciana, tenint en compte les peculiaritats i festivitats pròpies de cada localitat per tal que es puguen habilitar entre els vuit dies assenyalats pels comerciants que així ho desitgen en les localitats esmentades.
Article 6. Fixació de l'horari comercial
L'horari d'obertura i tancament dels locals comercials serà fixat lliurement per cada comerciant, respectant, en tots els casos, els límits màxims establits per aquesta llei que hi seran d'aplicació.
Article 7. Publicitat d'horaris
Els establiments comercials hauran d'exposar, en lloc visible des de l'exterior del local, els dies i les hores d'obertura i de tancament.
CAPITOL II
Horaris especials
Article 8. Establiments amb llibertat horària
1. Es tindrà plena llibertat per determinar els dies i les hores en què en els establiments autoritzats adientment, es vendrà al públic productes de pastisseria i rebosteria, plats preparats, premsa, combustible i carburants, floristeria i plantes, així com la venda en les denominades botigues de convinença i els establiments comercials i les botigues instal·lades en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri i en zones de gran afluència turística, respectant-se en qualsevol cas, el que disposa la disposició addicional única d'aquesta llei.
2. S'entendrà per botigues de convinença aquelles que, amb una extensió útil no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic almenys 18 hores al dia, i distribuïsquen la seua oferta en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos.
La distribució entre les diverses gammes d'articles ha de dur-se a terme de forma semblant entre si, sense exclusió de cap d'elles i sense que en predomine netament una sobre les altres.
3. Per decret del Govern Valencià, es determinarà el procediment per a la declaració de les zones que, segons els criteris característics de l'activitat turística, tinguen la consideració de gran afluència turística.
La declaració de zona turística podrà estendre's a tot o part del terme municipal o a tot o part del nucli urbà i fixarà els períodes en què serà aplicable, a les zones esmentades, la llibertat d'obertura.
Article 9. Productes culturals
1. Els establiments dedicats únicament a la venda de productes culturals, així com aquells que venguen o presten principalment serveis d'aquesta naturalesa, podran romandre oberts al públic tots els diumenges i festius de l'any, sense superar, per això, al màxim establert en l'article 4, punts 1 i 3.
2. Tindran la consideració de productes culturals aquells la finalitat dels quals siga cultivar, desenvolupar i formar els coneixements humans i l'exercici de les seues facultats intel·lectuals, con són els llibres en suport escrit o informàtic, periòdics, revistes, suports d'enregistrament musical, instruments musicals, vídeos, articles de col·lecció, articles de dibuix i belles arts, antiguitats, obres d'art, productes d'artesania popular i aquells altres que reglamentàriament es determinen.
CAPITOL III
Horaris excepcionals
Article 10. Autorització d'horaris excepcionals
1. Es podran autoritzar horaris excepcionals al règim general del capítol I, valorant les peculiaritats sectorials, locals i temporals que hi concórreguen, i en particular la localització de l'establiment, el grau d'equipaments i serveis comercials circumdants, la densitat i la distribució de la població, els seus hàbits de compra, la jornada de treball del consumidor i el tipus d'activitat i de venda de productes, entre altres circumstàncies de condició semblant.
2. Tota excepció s'atorgarà per temps limitat.
3. Per decret del Govern Valencià s'establirà el procediment que se seguirà per a l'autorització d'horaris excepcionals.
TITOL III
Infraccions i sancions
CAPITOL I
Infraccions
Article 11. Classificació d'infraccions
Les infraccions d'aquesta llei es classifiquen com a lleus, greus i molt greus.
Article 12. Infraccions lleus
Tindran la consideració d'infraccions lleus:
1. La superació del temps màxim d'obertura establit o que es tinga autoritzat, tant diària com setmanalment.
2. L'incompliment de l'obligació d'exposar en un lloc visible al públic des de l'exterior del local l'horari de l'establiment i les dies d'obertura o la realització d'un horari diferent del que s'hi enuncia.
3. L'incompliment de les obligacions i prohibicions establides en aquesta llei o en les disposicions que la despleguen i que no estiguen expressament qualificades com a greus o molt greus.
Article 13. Infraccions greus
Tindran la consideració d'infraccions greus:
1. La realització d'activitats comercials en diumenges i dies festius en els casos no autoritzats.
2. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
Article 14. Infraccions molt greus
Tindran la consideració d'infraccions molt greus les definides com a greus en l'article anterior quan concórreguen les circumstàncies següents:
1. Que el volum de la facturació realitzada o el preu dels articles oferts a què es refereix la infracció siga superior a 100.000.000 pessetes.
2. Que existisca reincidència en la comissió d'infraccions greus.
Article 15. Prescripció de les infraccions
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys; les greus als dos anys, i les lleus als sis mesos. Aquests terminis comptaran a partir de la producció del fet sancionable.
Article 16. Reincidència
1. S'entendrà que existeix reincidència per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja estat declarat per resolució ferma.
2. No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, per qualificar una infracció com a molt greu només s'atendrà a la reincidència en infraccions greus i la reincidència en infraccions lleus només determinarà que una infracció d'aquest tipus siga qualificada com a greu quan s'incórrega en el quart supòsit sancionable.
CAPITOL II
Sancions
Article 17. Sancions
1. Les infraccions a què es refereix aquesta llei, l'autoritat de sobre la qual correspon a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, donaran lloc a les sancions següents:
1.1 Les infraccions lleus se sancionaran amb amonestació o multa en una quantia de fins a 500.000 pessetes.
1.2 Les infraccions greus se sancionaran amb multa en quantia de fins a 2.500.000 pessetes.
1.3 Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa en quantia de fins a 100.000.000 de pessetes.
2. Per a la imposició d'aquestes multes o sancions, s'atendrà al principi general i legal de dret que estableix que la comissió de les infraccions no resulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.
3. En el cas de tercera reincidència en infraccions qualificades com a molt greus, o cinquena reincidència en infraccions qualificades com a greus, el Govern Valencià podrà decretar el tancament temporal de l'establiment comercial infractor per un període màxim d'un any.
Article 18. Prescripció de les sancions
Les sancions prescriuran en els mateixos terminis comptadors a partir de la fermesa de la resolució sancionadora.
Article 19. Graduació de la sanció
Les sancions es graduaran especialment en funció del volum de la facturació que afecte, la quantia del benefici obtingut, el grau d'intencionalitat, el termini de temps durant el qual s'haurà comés la infracció i la reincidència.
CAPITOL III
Procediment sancionador
Article 20. Procediment sancionador
1. Les infraccions a què es refereix aquesta llei seran objecte de sanció administrativa després de l'obertura prèvia d'expedient sancionador, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals, o de qualsevol altre ordre que hi puguen concórrer.
2. La tramitació dels expedients sancionadors es realitzarà, en defecte de norma autonòmica, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Unica
En qualsevol cas, el que estableix aquesta llei en matèria d'obertura i tancament d'establiments comercials no podrà perjudicar els drets reconeguts als treballadors per la legislació laboral vigent.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no estiga efectivament constituïda la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial, l'evacuació de consultes a què fa referència l'article 5 s'estendrà a més de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana, a les associacions de consumidors i usuaris i a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
Segona
En la fixació definitiva dels diumenges o festius que s'habilitaran per a aquest exercici es tindrà en compte les dates que s'hagen habilitat durant aquest, tant per disposició de caràcter general com per autorització específica.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogades totes aquelles disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que preveu aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En allò que no preven en aquesta llei, valdrà el que disposa la Llei de la Generalitat 8/1986, de 29 de desembre, de Comerç i Superfícies Comercials i, si és el cas, el que disposa la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, i en la Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, complementària de l'anterior.
Segona
S'autoritza el Govern Valencià perquè dicte les disposicions reglamentàries que calguen per a l'aplicació i el desplegament d'aquesta llei.
Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 3 de desembre de 1997.
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea