diari

LLEI 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià. [97/12523]

(DOGV núm. 3141 de 12.12.1997) Ref. Base de dades 4032/1997

LLEI 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià. [97/12523]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
L'avanç tecnològic fa possible afrontar una antiga idea, sempre preterida per la dificultat tècnica i els elevats costos, però que cada dia es fa més necessària: la creació d'un sistema valencià d'informació geogràfic i més específicament cartogràfic, topogràfic i geodèsic. Són diverses les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que usen la cartografia amb fins molt variats i creixents, i hi ha nombrosos aspectes de la gestió que calen d'una gestió cartogràfica o que, almenys, en millorarien de molt els resultats si la utilitzaren. Fins ara, cada organisme que ha volgut posar en marxa un sistema d'informació geogràfica ha hagut de proveir-se la cartografia pel seu compte. No hi ha res semblant a una recollida sistemàtica de dades, ni a un aprofitament comú d'aquestes. Pareix aconsellable, per tant, establir una política de dades territorials que fixe prioritats, estàndards i calendaris, que sistematitze la informació necessària per a cada funció i organisme, que l'emmagatzeme, l'actualitze i la distribuïsca. Així mateix, es considera aconsellable una estreta col·laboració amb les instàncies universitàries valencianes específicament dedicades a aquesta matèria, que s'ubiquen en la Universitat Politècnica de València. L'Institut Cartogràfic Valencià que regula aquesta llei ha de posar a disposició de les administracions cartografia operativa al llarg de l'any 1998.
CAPITOL I
Naturalesa i funcions
Article 1
Es crea l'Institut Cartogràfic Valencià com a entitat de dret públic adscrit a la Conselleria de Presidència, amb l'objectiu d'impulsar, coordinar i, si fa al cas, fomentar les tasques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètric, geodèsic, topogràfic i de qualsevulla altra tecnologia geogràfica en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
Article 2
L'Institut Cartogràfic Valencià té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuació per al compliment dels seus fins. Es regirà pel que disposa aquesta llei i les seues normes de desplegament, i per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana quant a organisme autònom de caràcter mercantil.
Article 3
1. Les funcions de l'Institut Cartogràfic Valencià són:
a) Fixació d'objectius estratègics per a la geodèsia, la fotogrametria i la cartografia valencianes, així com l'elaboració de plans geodèsics i cartogràfics a llarg termini.
b) Recollida, classificació, depuració i administració de la cartografia que hi ha en les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i, eventualment, en altres entitats de dret privat per crear un banc de dades cartogràfiques.
c) Elaboració, reproducció i distribució de treballs cartogràfics de base, així com la publicació i la difusió d'altres treballs que es consideren convenients.
d) Coordinació i supervisió dels treballs cartogràfics de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
e) Impuls als sistemes d'informació cartogràfica i geogràfica de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
f) Formació del personal de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana adscrit a tasques cartogràfiques.
g) Investigació i desenvolupament de noves tècniques en el domini de l'enginyeria geodèsica, cartogràfica i topogràfica.
h) Relació i coordinació amb organismes de naturalesa semblant d'altres comunitats autònomes, de l'Estat o internacionals.
i) Creació, estructuració i organització de la cartoteca valenciana.
j) Emetre informes al Govern Valencià en tot allò que afecte aquesta matèria, així com elevar estudis, suggeriments o informes que estime oportuns, en l'àmbit de la seua competència.
k) Proposar el Pla Cartogràfic de la Comunitat Valenciana, així com els plans anuals i plurianuals.
2. Per a l'exercici de les funcions anteriors, l'Institut Cartogràfic Valencià podrà subscriure convenis de col·laboració amb ens públics i privats.
Sense perjudici de les funcions abans mencionades, que tindran sempre caràcter preferent, l'Institut Cartogràfic Valencià podrà fer estudis i treballs sol·licitats per entitats públiques o privades, mitjançant les contraprestacions econòmiques que es concreten amb aquesta finalitat.
3. L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter i interés general per a la Generalitat, a càrrec del propi pressupost, i amb aplicació als crèdits pressupostaris dels distints departaments si es tractava de treballs específics d'interés per a cada un d'ells.
4. L'Institut podrà formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupament de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. La creació de consorcis o la participació o integració de l'Institut en els ja constituïts ha de ser autoritzada pel Consell de la Generalitat.
CAPITOL II
Organs de l'Institut
Article 4
L'Institut Cartogràfic Valencià es regirà pels òrgans següents:
- El Consell Rector.
- La Comissió Tècnica.
- La Direcció de l'Institut.
- L'Institut disposa, a més, dels serveis interiors que es determinen reglamentàriament.
Article 5
1. El Consell Rector estarà format pel president, el vicepresident, els vocals, el director de l'Institut i el secretari.
2. El president del Consell Rector serà el conseller de Presidència.
3. El vicepresident serà el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica de la Universitat Politècnica de València.
4. Els vocals seran els següents:
a) Un representant de cada una de les universitats valencianes.
b) Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
c) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient.
d) Un representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
e) Un representant de cada una de les diputacions provincials.
f) Un representant de l'Institut Geogràfic Nacional, nomenat per l'òrgan competent de l'administració general de l'Estat.
g) Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
h) Fins a cinc representants de lliure designació pel Govern Valencià entre persones d'acreditada competència en les matèries pròpies de l'Institut.
Article 6
El Consell Rector disposarà de les més àmplies facultats en la direcció i la gestió de l'Institut Cartogràfic Valencià. Les seues sessions de treball i deliberació seran dirigides pel president o pel vicepresident. El seu règim de constitució, funcionament i adopció d'acords s'ajustarà al que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 7
Pertoca al Consell Rector:
a) Aprovar els plans anuals de treball.
b) Aprovar les propostes anuals de pressupost.
c) Administrar el patrimoni i els recursos de l'Institut.
d) Designar el secretari, a proposta del president del Consell Rector.
e) Conéixer cada un dels assumptes que siguen competència de l'Institut i informar sobre aquests.
f) Emetre informe sobre denominacions, referències i codis, continguts en el Nomenclàtor Geogràfic Nacional, a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 8
Pertoquen al president del Consell Rector les atribucions següents:
a) La representació màxima de l'Institut.
b) Convocar les sessions del Consell Rector i fixar-ne l'ordre del dia.
c) Presidir i dirigir les deliberacions del Consell Rector.
d) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
Article 9
Pertoquen al vicepresident del Consell Rector les atribucions següents:
a) Substituir el president en absència d'aquest o quan hi siga delegat.
b) Assistir el president en les seues funcions.
Article 10
Al secretari, li pertoca l'exercici de les funcions que en són pròpies d'acord amb l'article 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 11
La Comissió Tècnica estarà integrada per funcionaris de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, incloses les universitats, que siguen experts en cartografia o en la utilització i l'aplicació d'aquesta, nomenats pel Consell Rector, a proposta del president de la Comissió Tècnica. La composició i el funcionament de la Comissió Tècnica es determinarà reglamentàriament, així com les seues funcions.
El president de la Comissió Tècnica serà el subsecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques, el qual podrà delegar les seues funcions en algun dels vocals.
Article 12
El director de l'Institut és nomenat pel Govern Valencià, a proposta del conseller de Presidència. Li pertoquen les funcions següents:
a) Execució i direcció dels plans de treball anuals i l'execució dels acords del Consell Rector.
b) Dirigir les tasques ordinàries de l'Institut.
c) Dirigir el personal i proposar nomenaments interns a la Comissió Tècnica.
CAPITOL III
Recursos econòmics de l'Institut
Article 13
L'Institut Cartogràfic Valencià disposarà, per al compliment dels seus fins, dels recursos econòmics següents:
a) L'assignació fixada pels pressupostos de la Generalitat
b) Les consignacions procedents dels pressupostos d'altres administracions públiques.
c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que obtinga de les seues activitats de gestió i d'explotació.
d) Els ingressos que obtinga per subvencions, aportacions o donacions.
e) Tots els altres ingressos que puguen legalment o reglamentàriament pertocar-li.
f) L'Institut gaudirà de les exempcions i dels beneficis fiscals de què gaudeix l'administració de la Generalitat.
g) Les participacions o els ingressos que provinguen dels consorcis o societats en què intervinga, segons el que estableix l'article 3 d'aquesta llei.
Article 14
El patrimoni de l'Institut Cartogràfic Valencià estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, que conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com per aquells que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona i per qualsevol títol.
CAPITOL IV
Règim jurídic
Article 15
El personal de l'Institut serà seleccionat i es regirà pel que estableix la Llei de la Funció Pública Valenciana i per la resta de normes que la complementen o la despleguen.
Article 16
1. L'Institut Cartogràfic Valencià, en l'exercici de potestats administratives, es regirà pel dret públic, i hi serà d'aplicació el dret privat en la resta d'activitats que desplegue, sense perjudici del que estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.
2. Contra els actes administratius dictats per l'Institut Cartogràfic Valencià, els interessats podran interposar els recursos que escaiguen en els mateixos casos, terminis i formes establits en la legislació sobre procediment administratiu aplicable a la Comunitat Valenciana.
3. Les reclamacions anteriors a l'exercici de les accions civils s'adreçaran al president del Consell Rector. Les reclamacions anteriors a la via judicial laboral s'adreçaran al director de l'Institut.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
El personal que ara presta serveis en la Conselleria de Medi Ambient en funcions de cartografia continuarà exercint-les en l'Institut Cartogràfic Valencià, mantenint-hi la seua relació jurídica amb l'administració de la Generalitat, sense minva dels seus drets.
Segona
Tots els actius cartogràfics existents en l'àmbit de la Generalitat quan entre en vigor aquesta llei, seran adscrits al patrimoni de l'Institut Cartogràfic Valencià.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Govern Valencià perquè aprove, amb anterioritat a la constitució efectiva de l'Institut Cartogràfic Valencià, els pressupostos d'aquest, i perquè faça els ajusts pressupostaris necessaris per a aquesta finalitat, així com perquè dicte les disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament d'aquesta llei.
Segona
Aquesta llei entrarà en vigor a l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 9 de desembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea