diari

DECRET 181/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental de la Família a la Comunitat Valenciana. [2000/10174]

(DOGV núm. 3897 de 14.12.2000) Ref. Base de dades 4060/2000

DECRET 181/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental de la Família a la Comunitat Valenciana. [2000/10174]
En virtut d'allò que disposa l'article 31 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, el Govern Valencià està facultat per a crear comissions interdepartamentals per a l'estudi, la coordinació, la programació i, si fa el cas, les propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comuns.
Fent ús d'aquesta facultat, el Govern Valencià va crear, mitjançant el Decret 131/1996, de 4 de juliol, la Comissió Interdepartamental de la Família a la Comunitat Valenciana.
El 1997 la creació de la Direcció General de la Família i Adopcions, com nou centre directiu de la recent creada Conselleria de Benestar Social al qual correspon coordinar les mesures concretes d'actuació dels distints departaments de la Generalitat que tinguen incidència sobre la família, va fer convenient una primera modificació de l'esmentat decret de creació mitjançant el Decret 188/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià.
Amb posterioritat, en virtut del Decret 127/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, la Direcció General de la Família i Adopcions assumeix les competències que l'esmentada conselleria té assignades en matèria de menors i passa a anomenar-se Direcció General de la Família, Menor i Adopcions.
Recentment el Govern Valencià ha realitzat modificacions en l'organització administrativa, tot establint un nou àmbit competencial com a conseqüència dels decrets següents: 65/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual es determina el nombre i denominació de les conselleries; 6/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assigna la titularitat de les conselleries que formen l'administració de la Generalitat Valenciana; 7/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Presidència i a les conselleries determinades competències, i 138/2000, de 12 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social.
Totes aquestes modificacions fan aconsellable una nova revisió del Decret 131/1996, tot donant-li una nova redacció que reculla en un text totes les variacions i evitar així una incòmoda dispersió normativa.
Pel que fa a la família, són diverses les actuacions i programes que des de la Generalitat Valenciana es porten a terme per a desenvolupar una política de defensa i suport a aquesta institució.
La família és el nucli social que incideix en major mesura en el desenvolupament integral de les persones i en l'evolució posterior que va experimentant cadascun dels seus membres dins de la societat en què viu. El Govern Valencià és sensible a aquesta realitat i considera que la família és la institució social que major solidesa ha de tindre en la nostra societat i el nucli central sobre el qual convergeixen totes les polítiques socials. Les polítiques d'actuació en àrees com ara educació, cultura, habitatge, transport, acció social, àmbit laboral, sanitat, medi ambient, empresa o economia, són clarament influents i decisòries en la família.
La mateixa naturalesa de la família com a unitat social fonamental i la complexitat d'assumptes que tenen incidència directa o indirecta en les actuacions d'aquesta, fan necessària la coordinació de criteris i actuacions dels distints òrgans administratius amb competència en alguna de les parcel·les d'interés per a la família en conjunt o per a algun dels membres integrants.
Alhora, la mancança a la Comunitat Valenciana d'un Pla de Suport a la Família i la necessitat de portar-lo a terme, així com la de dotar dels mecanismes tècnics i administratius necessaris i adequats per a la consecució d'aquesta finalitat, fan oportú materialitzar el funcionament de la Comissió Interdepartamental nomenada.
Es pretén crear i articular mitjançant aquest decret un òrgan interdepartamental en què les actuacions de les distintes conselleries de la Generalitat Valenciana que tenen competències en matèries sectorials, que afecten d'un manera o d'un altra a la família, puguen ser coordinades i inserides dins de criteris generals d'actuació.
En virtut del que s'hi ha exposat i a proposta del conseller de Benestar Social, prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de desembre de 2000,
DECRETE
Article 1
La Comissió Interdepartamental de la Família es un òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria de Benestar Social.
Article 2. Funcions
Per tal de portar a terme una adequada coordinació de les accions del Govern Valencià en matèries amb repercussió en l'àmbit familiar, la Comissió Interdepartamental tindrà les funcions següents :
a) Informar sobre aquells assumptes que li siguen consultats pels òrgans de la Generalitat Valenciana, així com aquelles disposicions de caràcter general que afecten la família.
b) Proposar criteris d'actuació coordinada i harmònica en matèria de família entre les conselleries que formen part de la Comissió.
c) Proposar criteris de racionalització en la utilització dels mitjans humans i materials de què disposa cada conselleria.
d) Orientar l'executiu valencià en les línies generals d'actuació a portar a terme amb relació a la família.
e) Fomentar programes i actuacions de suport i enfortiment de la família.
f) Impulsar l'elaboració d'un Pla d'acció Integral de Suport i Protecció a la Família de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Composició
La Comissió estarà formada pels membres següents :
President: el titular de la conselleria de Benestar Social, o persona en qui delegue.
Vicepresident: el titular de la Direcció General de la Família, Menor i Adopcions, a qui correspondrà presidir la Comissió en cas d'absència, impossibilitat, malaltia o una altra causa legal, del president.
Vocals:
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Cultura i Educació.
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Sanitat.
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Medi Ambient.
– Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
Secretari: El titular de la Subsecretaria de Relacions Institucionals de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
Els vocals seran designats pels titulars dels departaments afectats.
Article 4. Secretaria administrativa
La Comissió comptarà amb una Secretaria Administrativa, les funcions de la qual seran exercides per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
Article 5. Funcionament
Les convocatòries de la Comissió, així com les actuacions de funcionament, es regiran per allò que s'ha disposat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats.
Article 6. Comissió Tècnica
Per a l'exercici de les seues funcions la Comissió comptarà amb el suport d'una Comissió Tècnica, formada per representants de nivell administratiu de les conselleries que compten amb representants en la Comissió Interdepartamental.
Correspondran les tasques de secretari d'aquesta Comissió Tècnica al funcionari que designe la Conselleria de Benestar Social.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats:
– El Decret 131/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Família a la Comunitat Valenciana
– El Decret 188/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 131/1996.
– Totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquest decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Es faculta el conseller de Benestar Social per a dictar totes les disposicions que resulten necessàries per al desplegament, l'execució i el compliment d'allò que s'ha disposat en aquest decret.
Valencia, 5 de desembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,

linea