diari

DECRET 108/2006, de 21 de juliol, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx. [2006/9076]

(DOGV núm. 5312 de 27.07.2006) Ref. Base de dades 4078/2006

DECRET 108/2006, de 21 de juliol, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx. [2006/9076]
Les muntanyes del Puigcampana i del Ponotx, situades entre els termes municipals de Finestrat, Benidorm, la Nucia i Polop, formen un xicotet sistema individualitzat, d'elevat valor paisatgístic i ambiental, que constitueix l'extrem sud-oriental del gran massís muntanyós del qual la serra Aitana representa el punt culminant.
D'origen prebètic, es tracta d'unes formacions muntanyoses de naturalesa calcària i de gran complexitat tectònica, la qual cosa, juntament amb el paper representat per processos erosius de diversa naturalesa, ha donat lloc a la majestuosa geomorfologia que les caracteritza, i que constitueix un element distintiu sobre les planes del domini litoral circumdants. El Puigcampana, la cima més elevada del qual arriba als 1.406 metres d'altitud, és la segona muntanya en altura de la província, considerada una de les grans fites geogràfiques i referents territorials de la Comunitat Valenciana. Al nord-oest, el Ponotx forma una abrupta mola de parets verticals, que, vist des de Polop, evoca la imatge d'un lleó dormit, imatge popularitzada pel conegut escriptor Gabriel Miró.
La gran altitud que assoleixen aquestes muntanyes, la seua diversitat ecològica i morfològica, i la proximitat al mar són els principals factors que contribueixen a l'existència de nombrosos hàbitats i espècies de flora i fauna, entre els quals s'inclouen nombroses espècies endèmiques. Prova dels excepcionals valors que atresoren aquestes muntanyes és el fet que la zona haja sigut inclosa, per Acord de 10 de juliol del 2001, del Consell, entre els llocs d'interés comunitari (LIC) de la Comunitat Valenciana, per raó de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, del Consell, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
La presència humana al Puigcampana i el Ponotx es remunta a temps prehistòrics. Com a exemples de la riquesa patrimonial de l'espai natural, producte de l'assentament de les diverses civilitzacions, poden mencionar-se el poblat de l'edat de bronze existent en el Puigcampana, a una altitud de 1.120 m, i el Castellet, un castell de sentinella medieval ubicat al municipi de Polop. Més recents, encara que d'elevat valor etnològic, són les masies, corrals i abancalaments de pedra, i canalitzacions per al regadiu, relacionats amb l'activitat agrícola duta a terme durant segles en les zones menys abruptes de l'espai, que constitueixen elements rellevants del peculiar paisatge de muntanya que caracteritza l'àrea.
En definitiva, el conjunt format pel Puigcampana i el Ponotx és un espai en què conflueixen unes característiques ambientals i geomorfològiques singulars, amb una prolongada història d'ocupació humana, la qual cosa ha donat lloc, en última instància, a ambients nous i diversos d'una importància excepcional en el context territorial valencià.
En l'actualitat, i juntament amb l'agricultura, l'ús principal de l'espai natural per l'home està relacionat amb la pràctica d'activitats lúdiques i esportives, i constitueix un important espai d'esplai i gaudi del medi natural, tant per als habitants dels municipis pròxims com per a visitants d'altres llocs. En particular, l'àmbit del paisatge protegit, en el qual es combinen una orografia fascinant amb una climatologia favorable durant tot l'any, és una àrea de referència, a nivell nacional, per a la pràctica d'esports de muntanya i escalada, activitat que va començar a desenvolupar-se al Puigcampana durant els anys 60. Això no obstant, la creixent pressió antròpica i la insuficient de regulació d'aquestes activitats implica una amenaça per a aquest conjunt geomorfològic d'elevat valor paisatgístic i biòtic, mereixedor d'una protecció especial que en garantisca la conservació.
S'ha elegit la figura de paisatge protegit per considerar-la adequada per a la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de l'espai, resultat de la relació harmoniosa entre l'home i el medi natural.
El règim del paisatge protegit ha d'atendre aquesta realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que estableix les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, preveu la figura de paisatge protegit com a especialment indicada per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, incloent en aquest concepte una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
La tramitació de l'expedient de declaració del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx s'ha realitzat de conformitat amb el que disposen els articles 25 i 26 de l'esmentada Llei 11/1994, que regulen el procediment per a la declaració d'Espais Naturals Protegits, i 49 bis de la Llei de Govern Valencià, pel que fa als tràmits que s'han de seguir en l'elaboració dels reglaments.
Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 21 de juliol de 2006,
DECRETE
Article 1. Objecte
De conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es declara el Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx, i s'estableix per a aquest un règim especial de protecció per raó de la llei esmentada.
Article 2. Àmbit territorial
1. El Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx s'ubica als termes municipals de Finestrat, Benidorm, la Nucia i Polop. Els límits del paisatge protegit queden delimitats conforme es descriu a continuació, havent pres com a base per fer-ho la toponímia de la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià:
. Partint del punt en què conflueixen els termes municipals de Benimantell, Polop, Benidorm i Finestrat (coordenades UTM: 745.112,00, 4.277.454,38) i seguint en el sentit de les agulles del rellotge, continua pel límit entre els termes municipals de Benimantell i Polop en direcció nord, fins a arribar al punt les coordenades UTM del qual són 746.881,22, 4.281.389,45. Des d'aquest punt continua pel límit extern del sòl no urbanitzable de protecció forestal segons el planejament vigent en el municipi de Polop, en direcció sud, creuant els barrancs del Salt, de Gulabdar i del Canal. Continua per aquest límit de sòl no urbanitzable de protecció forestal fins al punt les coordenades UTM del qual són 748.174,98, 4.276.740,34 (aproximadament a l'altura del pla de l'Estanquera); a partir d'aquest punt, continua pel límit nord-est de les parcel·les 68 i 71 del polígon 7, vorejant la parcel·la 71 pel nord-oest i la parcel·la 72 pel nord, oest i sud, fins a arribar al límit oest de la parcel·la 105 del polígon 5 (coordenades UTM 747.935,39, 4.276.719,49). Continua vorejant pel límit sud les parcel·les 105, 104 i 103 del polígon 5, fins a arribar al límit del lloc d'interés comunitari (LIC) Aitana, Serrella i Puigcampana, que segueix la cota 400.
. Continua pel límit d'aquest LIC, en direcció sud, passant pels municipis de la Nucia i Benidorm; entra a Finestrat i continua pel límit del LIC, travessa 2 tàlvegs dins d'aquest terme, fins a la intersecció amb un tercer tàlveg (coordenades UTM 745.550,24, 4.274.059,31). Continua per aquest tàlveg en direcció nord durant aproximadament 55 metres, fins a arribar a la cota 420 (coordenades UTM 745.533,58, 4.274.112,11); segueix per aquesta cota direcció sud-oest fins a enllaçar amb el final d'un camí en el punt les coordenades UTM del qual són 745.441,28, 4.273.806,80. Continua per aquest camí en direcció oest fins a la intersecció amb el següent tàlveg (coordenades UTM 745.119,79, 4.273.698,33). A partir d'aquest punt continua pel límit exterior del sòl urbanitzable segons el planejament vigent del municipi de Polop, en direcció nord, oest, nord, oest, sud, est i sud, fins a la intersecció d'aquest límit amb un camí d'accés a la urbanització Ramal de l'Oix (coordenades UTM 744.372,179, 4.273.682,31). Pren aquest camí direcció oest fins a arribar a una intersecció en forma de T (coordenades UTM 744.087,43, 4.273.663,18). En aquesta intersecció pren el camí de l'esquerra direcció sud-oest durant aproximadament 195 metres, fins a arribar a una bifurcació en forma de V (coordenades UTM 743.952,06, 4.273.567,10); a partir d'aquesta bifurcació continua en direcció nord-oest seguint el límit sud de les parcel·les 182, 181 i 642, del polígon 5. Continua vorejant pel límit oest les parcel·les 104, 630 i 616, del polígon 5, fins a la intersecció del límit de la parcel·la 616 amb un camí en el punt les coordenades del qual UTM són 743.622,34, 4.2743.033,61. Segueix per aquest camí direcció sud durant aproximadament 61 metres, fins a arribar al límit sud-oest de la parcel·la 157, del polígon 5 (coordenades UTM 743.576,16, 4.273.994,85). Continua pel límit d'aquesta parcel·la en direcció nord-oest fins a la intersecció amb el Canal (coordenades UTM 743.527,63, 4.274.011,75). Continua per aquest canal direcció oest, fins a la intersecció amb la pista PRV-13 (coordenades UTM 743.123,90, 4.273.990,21). Continua per aquesta pista en direcció nord i després nord-est, fins a la intersecció amb el límit entre els termes municipals de Finestrat i Benimantell. Segueix per aquest límit entre termes fins a arribar al punt de partida.
2. La delimitació gràfica del paisatge protegit figura com a annex d'aquest decret.
Article 3. Règim de protecció
En l'àmbit del paisatge protegit regiran les disposicions de caràcter general següents:
1. Tot el sòl inclòs en el paisatge protegit qualificat en l'actualitat com a no urbanitzable es classificarà amb caràcter general com a sòl no urbanitzable protegit.
2. Les futures revisions del planejament vigent en els termes municipals afectats es realitzaran d'acord amb els objectius de protecció d'aquest decret.
3. Fins que no siga aprovat el Pla Rector d'Ús i Gestió, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no previst en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai natural, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, haurà de tenir l'informe de la conselleria competent en matèria de medi ambient amb anterioritat a la concessió o denegació de la corresponent llicència o autorització per l'òrgan administratiu corresponent. El pla rector haurà d'establir les activitats autoritzades i definirà aquelles que hagen de ser objecte d'autorització especial.
4. El règim de protecció del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx, que serà desenvolupat pel Pla Rector d'Ús i Gestió de l'espai protegit, està dirigit a les finalitats següents:
a) Conservar, regenerar, si és el cas, i incrementar el valor ecològic i paisatgístic dels hàbitats naturals i seminaturals de muntanya.
b) Conservar i millorar els paisatges harmònics generats per la interacció històrica entre el medi natural i l'activitat humana.
c) Protegir i conservar el patrimoni cultural constituït pels elements arqueològics, arquitectònics i etnològics presents en la zona.
d) Promoure la gestió racional i l'ús sostenible dels esmentats recursos ambientals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible.
e) Fomentar específicament l'ús social de l'espai protegit per mitjà de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, promovent, així mateix, el turisme sostenible en relació amb aquests.
f) Integrar l'exercici dels usos econòmics i socials del sòl, tant els presents en l'actualitat com aquells que puguen derivar-se de les finalitats de l'espai protegit, amb els objectius de conservació del medi ambient i del paisatge, permetent la seua evolució futura atenent als canvis en la realitat econòmica, social i territorial dels municipis. Estan en aquest cas l'activitat agrícola, l'edificació residencial existent i les construccions, infraestructures, equipaments i serveis relacionats amb l'ús públic del medi.
g) Fomentar i potenciar l'ús sostenible dels recursos, garantint la biodiversitat de l'espai.
h) Aconseguir i mantenir un adequat nivell de quantitat i qualitat de les aigües superficials, fonts i brolladors, evitant qualsevol actuació que puga ser causa de la seua degradació.
i) Corregir progressivament els impactes negatius existents sobre els hàbitats i el paisatge, per mitjà de la regeneració d'ambients degradats i la intervenció sobre els processos naturals i artificials susceptibles de provocar-los.
j) Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
k) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre la Generalitat, les administracions local i estatal, les institucions de la Unió Europea i el sector privat, en les matèries relatives a la gestió del paisatge protegit.
l) Integrar i fomentar de forma sostenible la pràctica tradicional de l'escalada i el senderisme en l'espai protegit, promovent accions de coneixement de l'entorn, bones pràctiques ambientals i l'ús sostenible del territori.
Article 4. Règim de gestió
1. La gestió del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. D'acord amb el que estableix l'apartat 8 de l'article 48 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, la gestió dels paisatges protegits podrà delegar-se totalment o parcialment, d'acord amb el que es preveu en la legislació de règim local.
Article 5. Pla Rector d'Ús i Gestió
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient elaborarà i tramitarà un Pla rector d'ús i gestió del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx, el qual, en desenvolupament del règim de protecció establit per aquest decret, serà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió de l'espai protegit.
2. L'abast, el contingut, els efectes i la tramitació d'aquest pla rector s'hauran d'ajustar a allò que estableixen amb caràcter genèric els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 6. Consell de Participació
1. Es crea el Consell de Participació del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient, com a òrgan col·legiat col·laborador i assessor en la gestió de l'espai protegit.
2. Les funcions del Consell de Participació són les establides amb caràcter genèric per l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. En raó d'aquestes funcions, el Consell de Participació constitueix un òrgan consultiu, assessor i representatiu, i és, així mateix, una via per a canalitzar les iniciatives de les distintes administracions i agents, públics i privats, relacionats amb la gestió del paisatge protegit en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
3. El Consell de Participació del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx es compon de vint membres, els quals s'indiquen a continuació:
a) El president nat del Consell de Participació.
b) El president del Consell de Participació.
c) Un representant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
d) Un representant de la conselleria competent en matèria d'agricultura.
e) Un representant de la conselleria competent en matèria de cultura, educació i esport.
f) Un representant de la conselleria competent en matèria d'infraestructures i transport.
g) Un representant de la conselleria competent en turisme.
h) Un representant de la conselleria competent en matèria d'empresa, universitat i ciència
i) Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
j) Un representant per cadascun dels ajuntaments de Finestrat, Benidorm, la Nucia i Polop.
k) Dos representants, amb caràcter rotatori biennal, de las organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, elegits per aquestes entitats.
l) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les associacions de propietaris de terrenys o drets forestals amb interessos en el paisatge protegit, elegit per aquestes entitats de comú acord entre elles.
m) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, d'associacions de propietaris de terrenys o drets agrícoles o ramaders amb interessos en el paisatge protegit, elegit per aquestes entitats de comú acord entre elles.
n) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les societats de caçadors dels municipis del paisatge protegit, elegits per aquestes entitats de comú acord entre elles.
o) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les universitats d'Alacant, elegit per aquestes entitats de comú acord entre elles.
p) Un representant de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, elegit per aquesta entitat.
q) Un representant, amb caràcter rotatori bienal de les associacions dels municipis del paisatge protegit vinculades a la conservació i estudi de la naturalesa o el patrimoni cultural, elegit per aquestes entitats de comú acord entre elles.
r) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, dels centres excursionistes que desenvolupen activitats en l'àmbit del paisatge protegit, elegits per aquestes entitats de comú acord entre elles.
s) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les entitats de voluntariat que desenvolupen activitats en l'àmbit del paisatge protegit, elegits per aquestes entitats de comú acord entre elles.
4) El President nat del Consell de Participació:
De conformitat amb la finalitat del Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es va modificar la composició de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller competent en matèria de medi ambient serà president nat del Consell de Participació. Quan assistisca a les reunions exercirà la presidència amb veu i vot, fins i tot diriment, i tindrà tenint tots els drets i obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre del Consell.
5) El president del Consell de Participació:
a) El president del Consell de Participació serà nomenat pel conseller competent en matèria de medi ambient, i el nomenament podrà recaure en un dels membres del Consell.
b) En absència del president nat, les funcions d'aquest durant les reunions seran assumides pel president.
c) Quan assistisca a les reunions el president nat, el president de la Junta Rectora tindrà la consideració de vicepresident de l'esmentat òrgan col·legiat durant les esmentades reunions.
6) El secretari del Consell de Participació, el qual serà nomenat pel conseller competent en matèria de medi ambient, podrà ser un membre del Consell de Participació o bé una persona al servei de les administracions autonòmica o local, i en aquest cas hi assistirà amb veu però sense vot.
7) El funcionament intern del Consell de Participació es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà el mateix Consell, la proposta del qual serà redactada pel secretari d'aquest. Fins a l'aprovació de l'expressat reglament, el funcionament del Consell es regirà d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
8) Per al correcte exercici de les comeses, el Consell de Participació podrà organitzar-se en les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, aquestes comissions podran exercir per delegació del Consell, al qual hauran de donar compte de les seues activitats, determinades funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment sobre matèries concretes de la gestió del paisatge protegit.
Article 7. Finançament del paisatge protegit
Per a la gestió del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx, el Consell habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici de les aportacions materials que puguen disposar els ajuntament implicats i altres administracions o entitats, tant públiques com privades, interessades a col·laborar en aquesta gestió.
Article 8. Règim d'infraccions i sancions
El règim jurídic sancionador en l'àmbit del Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx serà l'establit pels articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat.
Tercera
D'acord amb l'article 41, apartat 4, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatje Protegit de Puigcampana i Ponotx s'aprovarà en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest decret.
València, 21 de juliol de 2006.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

linea