diari

DECRET 157/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament sobre Prestació de la Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana. [2002/X10113]

(DOGV núm. 4342 de 24.09.2002) Ref. Base de dades 4083/2002

DECRET 157/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament sobre Prestació de la Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana. [2002/X10113]
El Govern Valencià aprovà, mitjançant el Decret 30/1985, de 23 de febrer, les normes generals de definició del marc per a l'organització de la inspecció tècnica de vehicles al territori de la Comunitat Valenciana, després del traspàs de les funcions d'inspecció tècnica i les revisions periòdiques de vehicles a la Comunitat Valenciana per mitjà del Reial Decret 1.047/1984, d'11 d'abril.
Amb posterioritat, el Reial Decret 1.987/1985, de 24 de setembre, pel qual es fixaren les normes bàsiques d'instal·lació i funcionament de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, confirmava les opcions de gestió directa i gestió indirecta mitjançant concessió previstes en el decret del Govern Valencià.
El Reial Decret–Llei 7/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents en el Sector de les Telecomunicacions, ha aprovat un nou sistema de gestió del servici d'inspecció tècnica de vehicles, d'acord amb el qual les estacions ITV hauran d'obtenir autorització prèvia de l'administració competent, llevat que siguen gestionades directament per esta. L'atorgament de les autoritzacions queda sotmés al compliment dels requisits que s'establisquen reglamentàriament.
Les modificacions introduïdes per l'Estat en el sistema de gestió de la inspecció tècnica de vehicles no han privat esta activitat de la rellevància i l'interés públics, ja que servix al règim jurídicpublic al qual se sotmeten els vehicles en salvaguarda dels interessos generals de seguretat vial i seguretat industrial i, en conseqüència, té clars efectes jurídics sobre els seus titulars.
En el marc de la competència autonòmica en matèria d'indústria prevista en l'article 34.1.2 de l'Estatut d'Autonomia, la competència per a regular les condicions de prestació de l'esmentat servici correspon, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a la Generalitat Valenciana, que ha d'adoptar les mesures necessàries perquè l'exercici de la dita activitat es produïsca de la manera més adequada en termes de correcció tècnica, imparcialitat, objectivitat, confidencialitat i accés en condicions d'igualtat, així com per a garantir una adequada execució del servici que permeta mantenir el parc mòbil de vehicles en adequades condicions tècniques.
Per això, la Generalitat Valenciana, tot exercint la seua competència exclusiva en matèria d'indústria, ha d'establir, partint de l'ordenació estatal, el marc jurídic més adequat per al seu desenvolupament. A esta finalitat respon el present reglament, que constituïx una actualització del Decret 30/1985, de 23 de febrer, a fi d'adaptar-lo a les novetats introduïdes en el dret estatal.
La nova regulació implica un canvi substancial en el règim jurídic de les entitats col·laboradores de l'administració en este àmbit. Per això, es fa necessari incloure, així mateix, un règim jurídic transitori que permeta la transició més adequada des de la situació actual de la inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana, en què el desenvolupament de l'activitat s'ha encomanat a diverses entitats concessionàries en virtut de contractes adjudicats els mesos de novembre i desembre de 1997.
En este sentit, el Reial Decret–Llei 7/2000 no extingix les concessions atorgades ni les autoritzacions conferides de conformitat amb el Reial Decret 3.273/1981, de 30 d'octubre, preexistents a este, sinó que, molt al contrari, prescriu expressament que estes continuaran habilitant els seus titulars per a realitzar els servicis d'inspecció de vehicles, sense que siga preceptiva en estos casos l'autorització prèvia a la qual fa referència l'article 7 de la mateixa norma, i sense preveure en cap mesura la seua transformació en autoritzacions. D'acord amb això, ha d'entendre's que les dites concessions subsistixen en les condicions jurídiques que deriven dels corresponents contractes. En conseqüència, resulta obligat adoptar una solució transitòria que facilite una evolució adequada des de l'actual model de gestió de la inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana fins al nou règim d'autorització d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles que seran gestionades per societats mixtes o per entitats particulars. A l'efecte, el present reglament disposa que es podran autoritzar noves estacions d'inspecció tècnica de vehicles en l'àmbit territorial de cada una de les existents en virtut de concessió a partir del moment en què, per transcurs del termini de durada previst en la clàusula número 7 del plec de clàusules administratives particulars que regixen la concessió o per qualsevol altra causa legal o contractual, quede extingit cada un dels títols de concessió.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Energia, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de setembre de 2002,
DECRETE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
El present reglament té per objecte establir les normes per les quals s'han de regir la instal·lació i el funcionament de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles que s'ubiquen i desenvolupen la seua activitat al territori de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Prestació del servici d'inspecció tècnica de vehicles
1. Les inspeccions tècniques que, d'acord amb el que s'ha disposat en el Reglament General de Vehicles i en les altres normes aplicables, han de fer-se en els vehicles, es realitzaran en estacions d'inspecció tècnica de vehicles.
2. L'execució material de les inspeccions podrà ser efectuada per la Generalitat Valenciana directament o a través de societats d'economia mixta en el capital de les quals hi participe, o bé per particulars.
Article 3. Les estacions d'inspecció tècnica de vehicles
1. Als efectes del present reglament s'entén per estació d'inspecció tècnica de vehicles (estació ITV) la instal·lació que, reunint els requisits establits en el present reglament, haja sigut autoritzada per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana per a l'execució material de les inspeccions de vehicles, els seus components i accessoris, prescrites pel Reglament General de Vehicles i les altres normes aplicables, i també d'aquelles altres relacionades amb el sector de l'automòbil que puga encomanar-li la Generalitat Valenciana.
2. L'autorització s'atorgarà sempre que el titular acredite que la instal·lació on projecta realitzar els servicis d'inspecció complix els requisits tècnics que s'establixen en el present decret.
No requeriran autorització les estacions ITV que siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana.
3. Les estacions ITV podran ser fixes i mòbils. Les estacions mòbils, que dependran sempre d'una estació fixa, es destinaran a la inspecció de vehicles agrícoles i de vehicles en municipis en els quals el parc de vehicles existent a la zona i la distància que han de recórrer els usuaris fins a l'estació ITV més pròxima ho facen aconsellable. L'estació s'ubicarà, en tot cas, en un local dotat d'una infraestructura mínima.
4. Les línies d'inspecció seran de tres tipus:
– Línia d'inspecció de vehicles pesants (pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg).
– Línia d'inspecció de vehicles lleugers (pes màxim autoritzat igual o inferior a 3.500 kg).
– Línia d'inspecció per a tot tipus de vehicles o universal.
5. Unitats de control de fums: la unitat de control de fums s'instal·larà mitjançant tancaments apropiats i amb dimensions adequades al vehicle que s'ha d'inspeccionar que, com a mínim, seran de 10x5 m en el cas de vehicles pesants, i de 7x4 m en el cas de lleugers.
6. En tota estació ITV, amb caràcter general, s'hauran de poder realitzar totes les inspeccions previstes en el Reglament General de Vehicles a qualsevol tipus de vehicles.
Capítol II
Autorització d'estacions ITV
Article 4. Requisits que cal complir per a obtenir l'autorització d'una estació ITV
L'obtenció de la preceptiva autorització per a la instal·lació d'una estació ITV requerix el compliment dels requisits que es detallen en els articles següents.
Article 5. Requisits que han de complir les entitats
1. Les persones físiques o jurídiques que pretenguen ser titulars d'una estació ITV hauran de complir els següents requisits:
a) Tenir personalitat jurídica pròpia.
En el supòsit de persones jurídiques, l'esmentada circumstància s'acreditarà mitjançant la presentació de la seua escriptura de constitució i de modificació, si és el cas, degudament inscrites en el Registre Mercantil, quan el dit requisit és exigible de conformitat amb la legislació mercantil aplicable. Si no ho és, l'acreditació de la capacitat d'actuar es realitzarà mitjançant l'escriptura o el document de constitució i modificació, si és el cas, dels estatuts o l'acte fundacional on constaren les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits, si és el cas, en el corresponent registre oficial. Quan es tracte d'empresaris no espanyols d'estats membres de la Comunitat Europea hauran d'acreditar la seua inscripció en un registre professional o comercial quan este requisit siga exigit per la legislació de l'Estat respectiu.
b) Justificar la seua solvència econòmica i financera, mitjançant un o diversos dels documents següents:
– Informe d'institucions financeres.
– Quan es tracte de societat, presentació dels comptes anuals dels dos últims exercicis aprovats.
c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
L'esmentada circumstància s'acreditarà en la forma prevista pels articles 13, 14 i 15 del Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
d) Disposar dels terrenys, edificis, material i instal·lacions addicionals necessaris.
e) Separar els aspectes tècnics dels de govern i representació de l'estació ITV, i hauran d'estar estructurats els primers de manera que la imparcialitat de les actuacions d'inspecció quede garantida.
f) La persona física o jurídica titular de l'estació ITV, els socis, directius i personal de l'empresa i els seus parents fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, no podran tenir cap participació en:
– Activitats de transport per carretera.
– Comerç de vehicles automòbils.
– Gestories administratives relacionades amb el camp de l'automoció.
– Companyies o mútues asseguradores en l'àmbit de l'automoció.
– Perits taxadors i agents d'assegurances en el camp de l'automoció.
– Entitats o organitzacions involucrades en el disseny, la fabricació, el subministrament, la instal·lació o l'ús dels vehicles que seran objecte d'inspecció.
Les esmentades circumstàncies s'acreditaran mitjançant declaració responsable firmada per les persones indicades amb anterioritat.
g) El titular de l'estació ITV haurà de tenir cobertes les responsabilitats per danys materials o personals que puguen derivar-se de l'activitat de l'estació, mitjançant la subscripció de la corresponent pòlissa d'assegurances per una quantia mínima de 300.000 euros per línia d'inspecció, sense que la quantia de la pòlissa limite la dita responsabilitat. L'esmentada quantia quedarà anualment actualitzada d'acord amb l'índex de preus al consum de la Comunitat Valenciana.
2. Les persones físiques o jurídiques interessades a ser titulars d'una estació ITV podran efectuar convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades del mateix sector, tant de mitjans materials com humans, a fi de prestar un millor servici en el desenvolupament de les activitats d'inspecció. Els dits convenis no limitaran en cap cas la seua plena responsabilitat amb vista al compliment dels requisits establits en el present reglament.
Article 6. Requisits de les estacions ITV
1. Locals:
– L'estació ITV haurà d'estar situada en llocs de fàcil accés i en els quals el flux de vehicles a l'estació no provoque conflictes de trànsit a la zona.
– La instal·lació haurà d'ubicar-se en locals, naus o recintes totalment independents i separats de qualssevol altres en els quals es realitze una activitat distinta de la inspecció tècnica de vehicles, inclosos la reparació o el manteniment de vehicles automòbils.
– El local, nau o recinte tindrà unes dimensions i una facilitat de flux i espera de vehicles adequada al tipus d'inspeccions que s'hagen de realitzar. Cada línia d'inspecció haurà de disposar com a mínim de dues zones d'espera: l'una situada a l'inici per darrere del vehicle que s'està sotmetent a la primera prova de la inspecció, amb capacitat per a cinc vehicles de la classe a revisar en la línia; i l'altra al final de cada línia, per davant del vehicle que s'estiga inspeccionant en l'última prova de la inspecció, amb capacitat per a dos vehicles de la classe a revisar en la línia.
2. Línies d'inspecció:
El nombre mínim de línies per estació serà de dues, una d'elles per a vehicles lleugers i l'altra per a vehicles pesants o per a tot tipus de vehicles.
Les unitats de control de fums, amb les dimensions i característiques especificades en l'apartat 5 de l'article 3, se situaran en el mateix recinte de l'estació ITV. Hi haurà, com a mínim, una unitat de control de fums per cada línia d'inspecció.
3. Sistemes telemàtics:
L'estació ITV disposarà de sistemes telemàtics per a la transmissió de la informació relacionada amb les inspeccions realitzades a la Direcció General d'Indústria i Energia i al Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, i per a la recepció de la informació tècnica sobre els vehicles objecte de la inspecció.
4. Sistema i manual de qualitat:
– L'estació haurà de disposar d'un Manual de Qualitat que hi definisca l'estructura del sistema de qualitat d'aplicació i cobrisca les prescripcions de la reglamentació aplicable.
– El sistema de qualitat de l'estació garantirà la imparcialitat, independència i integritat del personal de l'entitat, i també la confidencialitat de tota la informació personal obtinguda externament o generada internament en el curs de la inspecció de vehicles. Així mateix, garantirà que les inspeccions es realitzen de forma correcta i eficient, de conformitat amb la reglamentació aplicable.
– El Manual de Qualitat establirà documentalment els procediments d'inspecció més adequats, de manera que es garantisca que els vehicles sotmesos a inspecció són correctament identificats i manejats per evitar qualsevol dany o deteriorament. Així mateix, els dits procediments especificaran els mètodes d'inspecció que cal utilitzar, els quals seran respectuosos amb el medi ambient i la salut dels treballadors i usuaris, i ajustats al Manual de Procediment d'Inspecció de les Estacions ITV i a les prescripcions que puga dictar la Direcció General d'Indústria i Energia.
– El dit manual haurà d'especificar igualment els procediments específics per a controlar tota la documentació i informació relacionades amb el mateix sistema de qualitat i amb la inspecció tècnica de vehicles. En la formulació dels esmentats procediments haurà d'especificarse:
a) Quan i com han de ser revisats, la qual cosa ha d'ocórrer almenys cada vegada que la reglamentació en matèria d'inspecció tècnica de vehicles o de metrologia siga modificada.
b) La persona responsable de les funcions de desenvolupament, revisió, actualització, canvi, aprovació, registre, distribució i retirada de la documentació i informació generada.
– El Manual de Qualitat definirà el procediment de recepció, estudi i resolució de totes les queixes i reclamacions que es produïsquen com a conseqüència de les inspeccions realitzades.
5. Pla de Formació:
– L'estació ITV haurà d'establir documentalment un Pla de Formació per a assegurar que el director i els inspectors, i també la resta del personal les funcions del qual afecten directament la qualitat de les inspeccions, assistisquen regularment a cursos de formació i actualització que garantisquen la preparació necessària per a aplicar correctament el sistema de qualitat implantat en l'estació i els seus procediments.
– En l'esmentat Pla de Formació s'especificaran els cursos de formació als quals haurà d'assistir el personal indicat anteriorment, que han de ser adequats a la qualificació i l'experiència dels assistents, especialment els que s'hagen d'impartir al nou personal i a aquell que haja canviat de funció, i inclouran la formació tècnica necessària i actualitzada d'acord amb el desenvolupament tècnic i reglamentari en matèria d'inspecció tècnica de vehicles, millora de la qualitat de les inspeccions i de comunicació amb els usuaris del servici.
– Els esmentats cursos de formació, que inclouran, com a mínim, 24 hores de formació cada any, seran impartits per persones especialitzades, segons el curs de què es tracte, en el camp de la metrologia, l'automoció o la inspecció tècnica de vehicles, especialment en allò relatiu a la qualitat de les inspeccions.
6. Personal:
– El personal mínim d'inspecció en cada estació per torn de treball i línia d'inspecció en funcionament serà d'una persona. Hi haurà, a més a més, un o una cap d'equip per cada tres línies. Per a estacions ITV de quatre a sis línies, el nombre mínim de caps d'equip serà de dos.
– Les persones cap d'equip tindran una categoria equivalent a tècnic/a, que correspondrà a la superació del cicle formatiu de grau mitjà en una branca relacionada amb l'automòbil (abans mestre industrial o FP2).
– El personal administratiu serà el necessari per a realitzar les funcions pròpies de control i de seguiment d'oficina i donar les informacions adequades al públic en relació amb els tràmits, dies d'inspecció, convocatòries, etc.
– Cada estació ITV haurà de tenir en plantilla una persona titular de la direcció tècnica amb titulació d'enginyeria superior o tècnica, en especialitats que garantisquen coneixements relacionats amb la mecànica de l'automòbil, encarregada de la gestió i de la firma dels certificats d'inspecció i de la targeta ITV.
Article 7. Autorització
1. L'autorització de les estacions ITV correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia. Tindrà una vigència de 5 anys, renovable per períodes iguals, i podrà ser revocada i suspesa en els supòsits previstos en la legislació vigent.
2. El procediment d'autorització s'iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona física o jurídica interessada, de conformitat amb el model normalitzat a la disposició en les direccions territorials de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia, que es presentarà davant les mateixes direccions territorials, acompanyada de la següent documentació:
a) Escriptura de constitució i modificació, si és el cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, o documents que les substituïsquen, de conformitat amb el que s'ha indicat en l'article 5 del present reglament.
b) Declaració de la naturalesa jurídica, titularitat i fonts de finançament de l'entitat.
c) Si és el cas, memòria detallada d'altres activitats realitzades per l'entitat.
d) Descripció de la seua organització, estructura i funcions.
e) Definició del Sistema de Qualitat sota el qual actuarà l'estació ITV.
f) Projecte tècnic de l'estació ITV comprensiu de la relació d'instal·lacions, equips i elements materials de què disposarà per a realitzar la seua activitat, en el qual se n'especificarà la ubicació; tot això d'acord amb els requisits establits en el present reglament.
g) Pla de formació del personal de l'estació.
h) Relació de personal contractat, amb indicació de la titulació professional i l'experiència en el camp de la inspecció tècnica de vehicles.
i) Còpia dels contractes de treball del personal, o si de cas hi manca, documents d'afiliació i alta en la Seguretat Social.
j) Còpia autenticada de la titulació acadèmica del personal tècnic de l'estació ITV.
k) Curriculum vitae del personal d'inspecció.
l) Si és el cas, documentació acreditativa dels convenis tècnics realitzats amb altres entitats similars.
m) Còpia de la pòlissa d'assegurances exigida en el present reglament.
n) Definició del sistema que permeta acreditar en qualsevol moment la solvència financera de l'entitat titular de l'estació, i també la disponibilitat dels recursos econòmics requerits per a la continuïtat del servici.
o) Declaració responsable de no estar sotmesos l'entitat, els seus socis i directius, la resta del personal i els parents fins al primer grau de consanguinitat o afinitat a les incompatibilitats assenyalades en l'article 5 del present reglament.
p) Quadre de tarifes que es proposa aplicar, adjuntant-ne estudi justificatiu, dins de les màximes establides per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia.
Article 8. Tramitació de les sol·licituds
1. Rebuda la sol·licitud, els servicis territorials d'Indústria i Energia analitzaran la documentació presentada, i sol·licitaran de l'interessat, si és el cas, l'esmena o l'aportació de documentació complementària.
2. Una vegada comprovada la documentació presentada, l'expedient es trametrà a la Direcció General d'Indústria i Energia que sol·licitarà els informes que estime oportuns. En tot cas, sol·licitarà informe del municipi en el qual s'haja d'ubicar la instal·lació sobre la inexistència d'incidències negatives de l'estació projectada sobre el trànsit rodat o, si és el cas, sobre la necessitat d'adoptar mesures correctores.
3. Després del tràmit d'audiència, la Direcció General d'Indústria i Energia dictarà resolució en un termini màxim de sis mesos comptadors des de la presentació de la sol·licitud. La denegació de l'autorització haurà de ser motivada. La falta de resolució i notificació en termini tindrà efecte estimatori.
4. En l'autorització que es concedisca per a la instal·lació i el funcionament d'una estació ITV, se li assignarà un número d'identificació i es farà constar el seu caràcter renovable amb periodicitat de 5 anys.
5. L'autorització per a la instal·lació d'una estació ITV no eximix el seu titular de l'obligació d'obtenir els permisos i les llicències d'altres organismes, que siguen necessaris per a la seua construcció i posada en funcionament.
Article 9. Posada en funcionament
1. Finalitzada la construcció de l'estació ITV, l'interessat haurà de sol·licitar a la Direcció General d'Indústria i Energia la realització de visita de comprovació de la seua adequació al projecte tècnic presentat.
2. En cas que hi haja discordances entre ambdós, la Direcció General d'Indústria i Energia atorgarà a l'interessat un termini no inferior a un mes per a l'esmena, després del qual, o bé amb antelació a petició de l'interessat, es realitzarà una nova visita de comprovació.
3. Una vegada que la Direcció General d'Indústria i Energia haja alçat acta de conformitat, l'estació ITV podrà iniciar la seua activitat, després de la comunicació prèvia al dit òrgan.
Article 10. Modificació de les condicions d'autorització
1. Les estacions ITV estan obligades a mantenir les condicions i els requisits que serviren de base per a la seua autorització. Qualsevol modificació de les condicions de l'estació ITV sota les quals s'atorgà l'autorització, a excepció de la indicada en l'apartat següent, haurà de ser autoritzada per la Direcció General d'Indústria i Energia, seguint el procediment previst en els articles anteriors. Les actualitzacions del Manual de Qualitat i del Pla de Formació per a la seua adaptació als canvis que es produïsquen en la reglamentació aplicable requeriran, així mateix, autorització de la Direcció General d'Indústria i Energia.
2. Les modificacions de les tarifes hauran de ser comunicades a la Direcció General d'Indústria i Energia amb caràcter previ a la seua aplicació.
Article 11. Obligacions generals derivades de l'autorització
1. Els titulars d'estacions ITV autoritzades hauran de complir, amb caràcter general, les següents obligacions:
a) El manteniment de les condicions d'idoneïtat que serviren de base per a l'atorgament de la corresponent autorització i el compliment dels requisits establits en el present reglament i la resta de normes d'aplicació.
b) Informar en el termini de quinze dies hàbils la Direcció General d'Indústria i Energia de qualsevol circumstància que puga incidir en la inspecció dels vehicles o en la qualitat de les inspeccions.
c) No fer ús d'esta de manera que implique un descrèdit de la inspecció tècnica de vehicles o que induïsca a equívocs.
d) Actualitzar el Manual de Qualitat quan varien els criteris reglamentaris d'inspecció i sotmetre'l a autorització de la Direcció General d'Indústria i Energia.
e) Pagar les tarifes i taxes que es deriven de les comprovacions i auditories a què siguen sotmeses d'acord amb les previsions reglamentàries.
2. Per a facilitar la identificació de l'estació ITV per part dels conductors de vehicles, totes elles exhibiran, en lloc ben visible, el logotip ITV que apareix en l'annex I del Reial Decret 1.987/1985, de 24 de setembre.
Capítol III
Condicions de funcionament de les estacions ITV
Article 12. Continuïtat del servici
1. A partir del moment d'obertura de l'estació ITV, l'activitat de l'estació haurà de desenvolupar-se en règim de continuïtat d'acord amb l'horari establit en el projecte i en les condicions definides en el Manual de Qualitat de l'estació.
2. Qualsevol interrupció o suspensió de l'activitat haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de set dies a la Direcció General d'Indústria i Energia, que podrà imposar mesures transitòries que permeten assegurar la continuïtat del servici.
3. Si la interrupció es produïx per motius imprevisibles, la comunicació es realitzarà immediatament i detallarà les circumstàncies que l'han motivada.
4. En cas que s'incomplisca l'obligació d'adoptar les mesures requerides per a assegurar la continuïtat del servici, la Direcció General d'Indústria i Energia n'acordarà el que siga procedent per a l'execució subsidiària.
Article 13. Requisits de les inspecciones tècniques de vehicles i del procediment d'inspecció
1. La inspecció tècnica de vehicles haurà de realitzarse de conformitat amb els criteris tècnics establits al Manual de Procediment d'Inspecció de les Estacions ITV, elaborat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, i les successives actualitzacions, i d'acord amb les directrius que puga dictar la Direcció General d'Indústria i Energia a l'efecte.
2. L'esmentat manual, i també les condicions de les inspeccions i tarifes, estaran disponibles en l'estació ITV per a consulta dels usuaris.
3. El servici es prestarà en les condicions previstes en la reglamentació aplicable i, en el marc d'esta, en el Manual de Qualitat de l'estació ITV, a tots els que ho sol·liciten, sense cap tipus de discriminació.
4. Les estacions ITV que tinguen encomanada la inspecció tècnica dels vehicles mitjançant unitats mòbils en una zona geogràfica determinada, hauran d'ajustar la seua activitat als itineraris i la programació aprovats per la Direcció General d'Indústria i Energia. Així mateix, i a fi que els titulars dels vehicles tinguen informació adequada, l'estació ITV disposarà de:
– Cartells informatius sobre el dia i l'hora en què es desplaçarà la unitat mòbil per realitzar les inspeccions dels vehicles en una determinada zona geogràfica.
– Fullets de divulgació sobre l'execució de la inspecció tècnica de vehicles, documentació que cal presentar, elements que s'han d'inspeccionar i freqüència de la inspecció, que es distribuiran entre els usuaris de les unitats mòbils.
5. L'estació haurà de planificar la inspecció de vehicles tenint en compte les disponibilitats reals de personal i equip, per a permetre als inspectors disposar del temps necessari per a la correcta inspecció dels vehicles i garantir al mateix temps que la inspecció es realitze en un termini raonable.
6. La qualitat de les inspeccions es vigilarà mitjançant controls permanents i l'adopció de les accions correctives necessàries. Els procediments d'inspecció hauran de ser sotmesos a controls periòdics per la mateixa estació ITV, els quals necessàriament hauran d'incloure:
– Mètode d'inspecció, sobretot quan l'absència de mètode puga afectar la qualitat de les inspeccions.
– Equip d'inspecció que pot ser utilitzat.
– Normes de prevenció d'accidents.
– Reglamentació aplicable.
– Seguiment estadístic de les dades obtingudes.
– Disponibilitats d'equips i de personal per a realitzar-los.
– Manteniment i calibratge dels equips que cal utilitzar.
7. Les deficiències que, si és el cas, siguen detectades en els procediments d'inspecció hauran de ser esmenades immediatament mitjançant la realització de les accions correctores necessàries conduents a la seua eliminació i a prevenir-ne la repetició. Entre les esmentades deficiències s'inclouen:
– Irregularitats en la substitució d'equips que no funcionen correctament.
– Incorreccions en el procediment d'inspecció o en la documentació utilitzada.
– Incorreccions en la detecció de defectes en els vehicles inspeccionats.
– Males condicions en les quals es realitza la inspecció.
– Inexperiència o falta de formació dels inspectors.
8. Per a aconseguir que les accions correctores siguen efectives, el director de l'estació haurà de:
– Establir clarament quan són necessàries les dites accions correctores i qui ha d'adoptarles.
– Definir com han d'adoptar-se.
– Informar el personal de les accions correctores preses i les raons per a prendreles.
– Verificar l'eficàcia de les accions correctores.
9. Així mateix, l'estació ITV haurà de realitzar controls periòdics de les actuacions dels inspectors i de la resta del personal les funcions del qual afecten directament la qualitat de les inspeccions, amb vista a detectar errors en la inspecció que permeten la seua correcció.
A l'efecte, i utilitzant mostreigs i tècniques estadístiques, s'identificarà i comunicarà qualsevol problema que es detecte fent recomanacions o proposant les solucions adequades, i realitzant el seguiment en l'aplicació de les accions correctives fins que l'error haja sigut resolt.
10. Totes les dades i els càlculs que s'hagen de manejar durant el procés de la inspecció hauran de ser sotmesos a comprovacions, i s'hauran de registrar oportunament per a evitar pèrdues d'informació.
11. L'estació ITV haurà de garantir la traçabilitat de tots els aspectes de la inspecció de cada vehicle durant almenys tres anys. Així mateix, si la inspecció d'un vehicle és realitzada per més d'un inspector, l'actuació de cada un d'ells haurà de ser traçable mitjançant qualsevol mitjà, bé manual o electrònic.
Article 14. Sistema de qualitat de l'estació ITV
1. L'estació ITV haurà d'implantar el sistema de qualitat definit en el seu Manual de Qualitat, utilitzant per a això els recursos i la formació necessaris per a aconseguir-ne la correcta aplicació. La direcció de l'estació ITV haurà de garantir que la política de qualitat és entesa per tots els empleats i s'aplica sense desviacions en tots els nivells d'organització de l'estació ITV.
2. El sistema de qualitat haurà de ser anualment revisat per la direcció de l'estació ITV, i inclourà necessàriament els següents punts:
– Adequació del personal i dels mitjans materials.
– Grau d'implantació del sistema de qualitat.
– Grau de qualitat de les inspeccions comparat amb l'exigible.
– Informació rebuda dels usuaris, de la Direcció General d'Indústria i Energia, o derivada de les verificacions del sistema.
Article 15. Equips d'inspecció
1. L'adquisició dels equips d'inspecció per part de l'estació ITV ha d'efectuar-se de conformitat amb els procediments establits en el seu sistema de qualitat. En l'orde de compra s'especificarà clarament la descripció dels equips, amb inclusió del tipus, la classe i la identificació, les seues especificacions tècniques i, si cal, les normes que ha de complir. Així mateix, en la recepció dels equips haurà de verificar-se, almenys, els següents punts:
– La conformitat, quant a construcció i funcions, amb els requisits reglamentàriament exigits.
– El número d'identificació.
– L'absència de danys.
– La documentació tècnica que s'adjunte.
2. L'equip utilitzat en les inspeccions, que estarà identificat de forma inequívoca, haurà de tenir la precisió i l'exactitud requerides reglamentàriament. Amb esta finalitat, l'estació ITV utilitzarà, mantindrà i emmagatzemarà l'equip d'inspecció de manera que la precisió, fiabilitat i operativitat es mantinguen adequadament. Les condicions dels equips emmagatzemats hauran de ser avaluades abans de ser utilitzats novament.
3. Els esmentats equips hauran de ser utilitzats de manera que s'assegure que la incertesa de les mesures és coneguda i adequada a la magnitud que es mesura.
4. Els equips d'inspecció hauran de ser sotmesos a revisions segons un programa de revisió que l'estació ITV establirà documentalment, amb les següents freqüències:
– Equips per a la comprovació del sistema de fre: 1 mes.
– Equips per a la comprovació del sistema d'enllumenat: 1 setmana.
– Opacímetres: 1 dia.
– Analitzadors de gasos: 1 dia.
5. Així mateix, si s'utilitzen ordinadors o altres equips automatitzats en el procés d'inspecció, els programes utilitzats hauran de comprovar-se adequadament.
6. Així mateix, l'estació ITV ha de contractar amb una entitat especialitzada el calibratge periòdic dels seus equips de mesura, de manera que es garantisquen la precisió, la fiabilitat i el correcte funcionament i la traçabilitat a patrons nacionals o internacionals.
7. El calibratge dels equips haurà d'efectuar-se abans de ser utilitzats i durant el seu ús es tindran en compte almenys les següents freqüències:
– Equips per a la comprovació del sistema de fre: 6 mesos.
– Equips per a la comprovació del sistema d'enllumenat: 6 mesos.
– Opacímetres: 6 mesos.
– Analitzadors de gasos: 6 mesos.
– Manòmetres i resta d'equips: 12 mesos.
Una vegada calibrats els equips, es marcarà en ells el seu estat de calibratge de forma inequívoca mitjançant etiquetes, amb indicació almenys de la data de calibratge i la data del pròxim calibratge.
Tot això anterior no eximix que els aparells sotmesos a control metrològic complisquen la legislació vigent en allò relatiu a verificacions primitives i periòdiques, i podran tenir estes últimes el caràcter de calibratge.
8. L'estació ITV ha de disposar de procediments documentats per al tractament dels equips defectuosos, de manera que es mantinguen fora de servici fins a la seua reparació mitjançant segregació, etiquetatge o marcatge visibles. El dit procediment haurà d'incloure necessàriament l'examen dels efectes de l'ús dels equips defectuosos, sobre les inspeccions realitzades amb anterioritat a la detecció dels defectes.
Igualment, els equips d'inspecció descalibrats es marcaran clarament i es retiraran del seu ús fins al seu recalibratge.
9. La Direcció General d'Indústria i Energia, atenent el desenvolupament tecnològic, podrà autoritzar a les estacions ITV la substitució dels seus equips d'inspecció per uns altres que realitzen o milloren les mateixes funcions.
Article 16. Informes d'inspecció
1. L'estació ITV haurà de garantir que per cada vehicle inspeccionat es genera un informe d'inspecció, es guarda còpia de l'informe, i també de qualsevol document generat durant la inspecció.
2. Abans de l'emissió del corresponent informe, l'inspector que haja efectuat la inspecció haurà d'assegurar-se que s'han realitzat totes les proves, les comprovacions i els assaigs necessaris, i també que està disponible tota la documentació exigible al vehicle.
3. L'inspector de l'estació ITV que haja efectuat la inspecció del vehicle emetrà i firmarà l'informe d'inspecció adequadament emplenat, en el qual constarà el resultat final de la inspecció quant a aptitud del vehicle per a circular.
4. Tots els informes d'inspecció hauran de quedar completament emplenats. Si algun apartat no es pot omplir, en l'apartat d'observacions se'n faran constar les raons.
5. No es permetran correccions o addicions sobre els informes d'inspecció. Si és necessària qualsevol correcció o addició, es realitzarà un nou informe, i l'anterior es retirarà i s'arxivarà.
6. L'informe d'inspecció haurà d'ajustarse al model unificat establit en l'annex III del Reial Decret 1.987/1985, de 24 de setembre, pel qual s'aproven les normes bàsiques d'instal·lació i funcionament de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, sense perjudici de les disposicions i instruccions que puga dictar la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia, a fi de complementar el dit contingut.
Article 17. Targeta i distintiu ITV
1. El resultat de les inspeccions tècniques favorables es farà constar en la targeta ITV. La targeta serà firmada per la mateixa persona que firme l'informe d'inspecció.
2. La targeta ITV haurà de tenir el format, el contingut i les especificacions reglamentàries, i contindrà necessàriament la data en què haja tingut lloc la inspecció i les característiques tècniques del vehicle, les quals seran utilitzades en la identificació del vehicle com a fase prèvia de la inspecció tècnica.
3. Als vehicles que hagen superat favorablement la inspecció tècnica periòdica se'ls lliurarà un distintiu que s'exhibirà en un lloc visible, en el qual s'assenyale la data en què hauran de passar la pròxima inspecció, d'acord amb el disseny i format recollits en l'annex II del Reial Decret 1.987/1985, de 24 de setembre. La col·locació del distintiu és obligatòria per a tots els vehicles que estiguen sotmesos al règim d'inspecció tècnica periòdica, d'acord amb el que disposa l'esmentat reial decret.
Article 18. Reclamacions
1. Les estacions ITV tindran a la disposició dels usuaris fulls de reclamació, de conformitat amb el model que determine la Direcció General d'Indústria i Energia.
2. Totes les queixes i reclamacions que es produïsquen seran tractades, estudiades i resoltes per la direcció de l'estació ITV, seguint els mateixos criteris.
3. Les estacions ITV hauran de guardar registres de totes les queixes i reclamacions rebudes, així com de les accions preses com a conseqüència d'elles.
4. En la resolució de les queixes i reclamacions, el director de l'estació ITV informarà l'usuari que pot elevar-les davant la Direcció General d'Indústria i Energia.
Article 19. Confidencialitat i secret professional
1. Qualsevol persona que tinga interés en una estació ITV o que exercisca en ella una funció o càrrec haurà d'observar el secret professional dels fets dels quals tinga coneixement en l'exercici de les seus funcions.
2. Els titulars de l'estació ITV hauran de retirar del servici d'inspecció tècnica de vehicles el personal que incomplisca les obligacions d'imparcialitat, integritat i confidencialitat que s'establixen en el present reglament, que hagen infringit les seues disposicions o que exercisquen les seues funcions amb negligència greu o amb ocultació de deficiències en els vehicles inspeccionats.
Article 20. Formació del personal de l'estació ITV
1. A fi d'unificar els criteris d'inspecció tècnica de vehicles en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, les estacions ITV adaptaran el seu pla de formació d'acord amb les directrius que en cada moment puga aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia.
2. A l'acabament dels cursos de formació s'acreditarà, mitjançant l'emissió del corresponent certificat, que el personal assistent al curs té els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament de les funcions que li han sigut assignades en l'estació ITV. Els dits certificats hauran d'estar a la disposició de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia.
3. Tot el personal tindrà la formació necessària per a aplicar correctament el sistema de qualitat, els seus procediments i la documentació de forma satisfactòria.
4. L'estació ITV haurà de mantenir registres actualitzats sobre les qualificacions, la formació i l'experiència de cada un dels seus empleats que permeten identificar qualsevol mancança en la seua formació.
Article 21. Obligacions del director tècnic de l'estació ITV
El director tècnic de l'estació assumix la responsabilitat de l'execució de les inspeccions, de conformitat amb les prescripcions de la reglamentació aplicable, garantint en tot moment que el sistema de qualitat és aplicat i actualitzat d'acord amb la dita reglamentació.
Article 22. Manteniment de les instal·lacions
1. Les instal·lacions de l'estació ITV haurà de permetre en tot moment la bona execució del servici, i el manteniment de les instal·lacions en bon estat serà responsabilitat del seu titular.
2. L'entitat titular de l'estació ITV comunicarà a la Direcció General d'Indústria i Energia, amb caràcter previ a la seua execució, la totalitat de les obres que es propose realitzar per complir l'obligació de manteniment establida en el paràgraf anterior. Les obres d'ampliació o modificació de les instal·lacions estan sotmeses a autorització d'acord amb l'article 10 del present reglament, sense perjudici de la necessitat d'obtenir també totes les altres autoritzacions i tot els altres permisos que siguen necessaris.
Article 23. Xarxa d'informatització i documentació
Les estacions ITV implantaran, conservaran, mantindran i modificaran, a càrrec seu, el seu sistema d'informatització que establisca la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia.
Article 24. Manteniment de documentació i registres
1. Les estacions ITV utilitzaran la documentació prevista en les disposicions legals i reglamentàries.
2. L'estació ITV haurà d'implantar els procediments de recollida, identificació, classificació, arxiu, emmagatzematge, manteniment i consulta de les dades i la documentació generades i relacionades amb les inspeccions i amb el sistema de qualitat d'estes previstos en el seu Manual de Qualitat i les successives actualitzacions, de forma que es garantisca que:
– Les funcions de desenvolupament, revisió, actualització, canvi, registre, distribució i retirada de documentació solament les realitzen persones amb suficient experiència.
– Els responsables tenen accés directe a tota la informació anterior que servisca de base per al desenvolupament, la revisió i l'aprovació de la documentació.
– Les actualitzacions, els canvis i les correccions es realitzen en el termini més breu possible.
– Les esmentades actualitzacions i revisions de documentació es notifiquen a tot el personal afectat.
– S'adopten les accions que deriven d'estos.
3. Haurà de mantenir-se una còpia mestra de tots els documents, amb identificació del responsable de la seua actualització, aprovació i revisió.
4. Així mateix, l'estació ITV haurà de mantenir els següents registres:
– Informes d'inspecció de vehicles.
– Informes de recepció d'equips.
– Informes de calibratge dels equips d'inspecció.
– Informes de qualificació, experiència i formació de tot el personal.
– Informes de totes les auditories de qualitat.
– Informes de totes les revisions del sistema de qualitat.
– Informes de totes les accions correctives preses en relació amb el procés d'inspecció i amb el resultat de les auditories addicionals que es regulen en el present reglament.
– Registre de totes les queixes i reclamacions rebudes, incloent-hi el seu estat de tramitació.
5. Els esmentats documents hauran de ser mantinguts en l'estació ITV durant 6 anys des de la seua emissió.
6. Les estacions ITV que paren o suspenguen les seues activitats a la Comunitat Autònoma Valenciana transferiran, en el termini màxim d'un mes, tots els seus registres a la Direcció General d'Indústria i Energia.
7. En el cas de les queixes i reclamacions dels usuaris que estiguen tramitant-se, el traspàs de les actuacions relacionades amb elles a la Direcció General d'Indústria i Energia serà notificat per l'estació ITV als corresponents interessats.
8. El compliment del que s'ha disposat en este article no eximix les estacions ITV de totes les responsabilitats i obligacions que pogueren derivar-se de la seua activitat.
Article 25. Seguiment i control de les estacions ITV
1. La Direcció General d'Indústria i Energia, bé directament o amb la col·laboració de Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, o una altra persona o entitat en la qual aquella pogués delegar, efectuarà el seguiment i control de les estacions ITV.
2. Amb esta finalitat, amb la periodicitat que s'establisca i mitjançant les comprovacions que es consideren oportunes, s'inspeccionaran les estacions ITV a fi de comprovar el compliment de les exigències de la reglamentació vigent en cada moment en matèria d'inspecció tècnica de vehicles i de les condicions de l'autorització.
3. En particular, la seua actuació es dirigirà a comprovar que les inspeccions es porten a cap de conformitat amb les disposicions reglamentàries, que els equips utilitzats en la inspecció s'utilitzen i es mantenen en estat correcte de funcionament i que el personal de l'estació complix totes les obligacions establides en el present reglament i les que establisca l'autoritat competent.
4. Als efectes de fer possible el dit control, les estacions ITV hauran de facilitar al personal encarregat del seguiment i control els mitjans necessaris i l'accés a totes les instal·lacions, arxius i registres que permeten les anteriors comprovacions.
5. Així mateix, trametran a la Direcció General d'Indústria i Energia:
– Cada tres mesos, un informe sobre el resultat de les inspeccions tècniques de vehicles, i també de les variacions que, si és el cas, s'hagen produït en la relació inicial del personal les funcions del qual afecten directament les inspeccions i la seua qualitat.
– Anualment i dins del mes de desembre, una memòria detallada de les activitats relacionades amb les inspeccions realitzades, formació del personal, millores en la gestió i qualsevol altra relativa a l'organització de l'estació, en particular respecte de la situació del personal que desenvolupa funcions que afecten directament la qualitat de les inspeccions.
6. A la Direcció General d'Indústria i Energia correspon realitzar les actuacions de control que s'estimen necessàries com a conseqüència de les reclamacions presentades pels usuaris del servici.
7. Sense perjudici de les revisions del sistema de qualitat que ha de realitzar l'estació ITV, és competència de la Direcció General d'Indústria i Energia, o de l'organisme per ella designat, portar a cap l'auditoria del sistema de qualitat, almenys una vegada a l'any, a càrrec de l'estació ITV, per a verificar que el procés d'inspecció assolix els objectius i nivells de qualitat que s'hi establixen.
8. Així mateix, podrà la Direcció General d'Indústria i Energia, o l'organisme que hi designe, portar a cap auditories addicionals a càrrec de l'estació ITV, en els següents casos:
– Quan s'hagen realitzat o quan es produïsquen canvis significatius en el procediment d'inspecció, notificats per la mateixa estació ITV.
– Quan l'execució de les inspeccions o el servici d'inspecció presente anomalies significatives.
– Quan calga verificar que han sigut corregides les anomalies detectades.
9. Atenent el resultat de les auditories anteriorment assenyalades, la Direcció General d'Indústria i Energia imposarà les mesures correctores que estime necessàries.
Capítol IV
Infraccions i sancions
Article 26. Infraccions i sancions
1. D'acord amb el que s'ha disposat en l'article 7.3 del Reial Decret–Llei 7/2000, de 23 de juny, constituïx infracció administrativa molt greu l'incompliment de les condicions tècniques que han de complir les estacions ITV, que se sancionarà amb multa de fins a 30.050,61 euros (trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims d'euro).
2. Així mateix, s'imposarà sanció de revocació de l'autorització, amb possibilitat de suspensió temporal de l'activitat a l'inici de l'expedient aplicador de sancions, quan l'incompliment de les condicions tècniques que han de complir les estacions ITV afecte greument la qualitat del servici d'inspecció o l'incompliment es produïsca de forma reiterada o dilatada en el temps.
Article 27. Graduació de la sanció
Per a determinar la quantia de la sanció que haja d'imposar-se es tindran en compte les següents circumstàncies:
1. Gravetat del dany produït.
2. Creació de risc per a la vida i la salut de les persones, la seguretat de les coses i el medi ambient.
3. Intencionalitat en la comissió de la infracció.
4. Benefici obtingut.
Article 28. Òrgans competents
1. La competència per a iniciar i tramitar els procediments aplicador de sancions correspon al cap del Servici Territorial d'Indústria i Energia corresponent al lloc d'emplaçament de l'estació ITV.
2. La competència per a imposar les sancions previstes en l'article 26 correspon al director general d'Indústria i Energia.
Article 29. Procediment aplicador de sancions
El procediment per a la imposició de sancions s'ajustarà als principis inclosos en els articles 134 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i a allò que s'ha disposat en el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, sense perjudici que reglamentàriament s'establisquen especialitats de procediment per a la imposició de les sancions previstes en el present reglament.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Règim aplicable fins a l'extinció de les concessions vigents
1. D'acord amb el que establix la disposició transitòria del Reial Decret–Llei 7/2000, de 23 de juny, les estacions ITV en funcionament a l'entrada en vigor del present reglament en virtut de concessió continuaran habilitades pel dit títol, en els mateixos termes i en les mateixes condicions en els quals va ser atribuït, inclosa la seua exclusivitat d'actuació territorial, per a prestar el servici d'inspecció tècnica de vehicles fins a la seua extinció, sense necessitat d'autorització. Una vegada extingit el dit títol de concessió, l'estació ITV podrà continuar en funcionament sense necessitat d'obtenir l'autorització administrativa prevista en el present decret, i sense perjudici de la necessitat de renovació en els terminis establits en l'article 7.
2. Les esmentades estacions hauran de complir els requisits tècnics previstos en el present reglament en el termini de 2 anys des de l'entrada en vigor del present decret.
3. No obstant això, quan el compliment d'algun dels requisits tècnics comporte modificacions o transformacions de difícil execució, la Direcció General d'Indústria i Energia podrà eximir del seu compliment, després de la sol·licitud i justificació prèvies per part de l'estació ITV, sempre que això no comporte menyscapte en la qualitat o seguretat del servici.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 30/1985, de 23 de febrer, del Govern Valencià, sobre organització de la inspecció tècnica de vehicles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra disposició del mateix o inferior rang que s'opose al que s'ha establit en el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller d'Indústria, Comerç i Energia per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor el sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de setembre de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller d'Indústria, Comerç i Energia,

linea