diari

LLEI 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 3145 de 18.12.1997) Ref. Base de dades 4087/1997

LLEI 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, des de la seua creació, constitueixen un valuós instrument de col·laboració amb les institucions públiques i de suport dels sectors econòmics de la seua demarcació. Actualment desenvolupen serveis imprescindibles per a la modernització i competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana en camps com la formació, la informació, l'assessorament, la promoció, el suport logístic, la gestió de residus, l'arbitratge, el foment i la projecció exterior de les empreses, entre altres.
La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 32.1.9 atribueix a la Generalitat, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, la competència de desplegament legislatiu i execució en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
La Llei 3/1993, de 3 de març, dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.18 de la Constitució, estableix la legislació bàsica en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
Declarada la constitucionalitat de la Llei 3/1993 pel Tribunal Constitucional en la Sentència 107/1996, de 12 de juny, aquesta llei regula el marc jurídic propi de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana.
La llei defineix la naturalesa de les cambres com a corporacions de dret públic i determina l'àmbit territorial d'aquestes. Així mateix, encomana i atribueix a les cambres, entre altres, importants i noves funcions de caràcter publicoadministratiu en matèria de prestació de serveis i com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques.
Quant a la seua organització, defineix i desplega els òrgans de govern, el ple, el comitè executiu i el president o presidenta, i estableix, així mateix, l'existència d'un reglament de règim interior que continga, entre altres aspectes, el funcionament de cada cambra.
Aquesta llei regula també el procediment electoral de les cambres de comerç, definint la condició d'electors, el dret i el cens electoral, la convocatòria d'eleccions, les juntes electorals, la presentació de candidatures i el vot per correu, i recull, a més, el sistema d'impugnació contra els acords de les cambres sobre reclamacions al cens electorals.
El règim economicopressupostari de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació és també objecte de regulació d'aquesta llei, i inclou les vies d'ingressos i l'obligació d'elaboració i liquidació de pressupostos, així com el sistema comptable i els mecanismes de control financer d'aquestes corporacions.
La llei determina, així mateix, les relacions de les cambres entre si i amb altres ens públics o privats, així com amb les diferents administracions públiques.
En el penúltim capítol, la llei crea el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, com a corporació de dret públic i amb personalitat jurídica pròpia, al qual corresponen, entre altres, les funcions de representació, relació i coordinació del conjunt de cambres, així com de consulta i col·laboració amb la Generalitat Valenciana i la resta d'institucions.
Finalment, la llei estableix el règim jurídic aplicable, concretant la funció de tutela que correspon a la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL I
Principis generals
Article 1. Objectiu
Aquesta llei té com a objectiu establir la regulació de les cambres oficials de comerç, indústria, i, si és el cas, navegació de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Naturalesa
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana, corporacions de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques, especialment amb la de la Generalitat, sense menyscabament dels interessos privats que persegueixen. Per al compliment dels seus fins gaudiran de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar. La seua estructura i funcionament hauran de ser democràtics.
Article 3. Finalitat
D'acord amb el que estableix l'article 1.2 de la Llei 3/1993, de 22 de març, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana, a més de l'exercici de les competències de caràcter públic que els atribueix aquesta llei i de les que els puguen encomanar o delegar les administracions públiques, tenen com a finalitat la representació, la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i, si és el cas, la navegació i la prestació de serveis a les empreses que exercisquen les activitats esmentades, sense perjudici de la llibertat sindical i d'associació empresarial i de les actuacions d'altres organitzacions socials que legalment es constituïsquen.
CAPÍTOL II
Àmbit territorial
Article 4. Àmbit territorial
En cada província de la Comunitat Valenciana existirà una cambra oficial de comerç, indústria i navegació amb competència en tot l'àmbit provincial.
Article 5. Cambres locals
Com que existeixen, així mateix, cambres oficials a Alcoi i Orihuela, amb competència en el seu terme municipal respectiu, hi seran d'aplicació les disposicions d'aquesta llei i especialment els preceptes següents:
1. Podran dissoldre's en els termes i d'acord amb el procediment que reglamentàriament s'establisca, per acord del ple respectiu adoptat en sessió convocada a l'efecte. Per a la validesa de l'acord, es requerirà el vot favorable, almenys, les dues terceres parts dels membres del ple i l'aprovació posterior del Govern Valencià.
2. Així mateix, després de l'acord adoptat pel ple, amb subjecció al procediment que reglamentàriament s'establisca, aquestes cambres d'àmbit inferior al provincial podran instar la sua integració en la cambra corresponent a la seua província. Per a la validesa de l'acord es requerirà el vot favorable, almenys, de les dues terceres parts dels i de les membres del ple i l'aprovació posterior del Govern Valencià, amb informe previ del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i de la cambra en què s'haurà d'integrar.
3. Les cambres que s'extingisquen com a conseqüència de la seua integració en una altra de major àmbit territorial podran conservar la seua denominació i funcionar com a delegacions d'aquesta en la demarcació territorial que en cada cas es determine.
Article 6. Creació de delegacions
1. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació podran crear delegacions o nomenar delegats dins la seua demarcació territorial, d'acord amb el procediment que reglamentàriament s'establisca i l'autorització prèvia de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
2. Els delegats o delegades podran assistir a les sessions del ple de les cambres, amb veu i sense vot, quan es determine així en el reglament de règim interior.
CAPÍTOL III
Funcions
Article 7. Funcions
1. A les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, els correspondrà, a més de les funcions a què es refereix l'article 2.1 de la Llei 3/1993, l'exercici de les funcions següents, la forma, contingut i procediment de desenvolupament de les quals podrà determinar-se reglamentàriament:
· En matèria d'informació, assessorament i prestació de serveis
a) Establir serveis d'informació i assessorament a les empreses, tant per a la seua creació com per al desenvolupament de l'activitat.
b) Prestar serveis a les empreses dins l'àmbit de la seua competència, que constribuïsquen a la defensa, el suport o el foment del comerç, la indústria i la navegació.
c) Elaborar estadístiques del comerç, la indústria i la navegació, i realitzar enquestes d'avaluació i estudis sobre els diversos sectors, en el marc de la legislació en matèria d'estadística.
d) Difondre els usos mercantils de la seua demarcació i emetre els certificats que els corresponguen o se'ls assignen.
e) Prestar altres serveis o realitzar altres activitats a títol onerós o lucratiu que redunden en benefici dels interessos representats perles cambres.
· En matèria de formació
f) Difondre i impartir formació no reglada referent a l'empresa i col·laborar en els programes de formació permanent establits per les empreses, per centres docents públics o privats i, si és el cas, per les administracions públiques autonòmiques competents.
g) Col·laborar en l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana, en la gestió de la formació pràctica en els centres de treball inclosa en els ensenyaments de formació professional reglada, en especial, en la selecció i l'homologació de centres de treball i empreses, si és el cas, en la delegació de tutors o tutores d'alumnes i en el control del compliment de la programació.
· En matèria de promoció
h) Promoure i cooperar en l'organització de fires i exposicions.
i) Difondre les activitats i els programes de suport adreçats a les empreses i participar-ne en l'elaboració, quan es determine així.
j) Fomentar la competitivitat i el progrés de les empreses impulsant les accions que permeten la millora en la qualitat, el disseny, la productivitat i la investigació aplicada.
k) Col·laborar en la promoció comercial i desenvolupar activitats de suport i estímul al comerç exterior, en especial a l'exportació, i auxiliar i fomentar la presència dels productes i els serveis valencians a l'exterior.
· En matèria de gestió
l) Gestionar borses de franquícia.
m) Gestionar borses de subproductes i residus.
n) Crear i administrar llotges de contractació i borses de subcontractació.
o) Tramitar els programes públics d'ajudes a les empreses, així com gestionar serveis públics relacionats amb aquestes quan la seua gestió corresponga a la Generalitat Valenciana i sempre que s'establisca així en les seues normes respectives.
p) Col·laborar en el desenvolupament del trànsit mercantil, sota el principi del respecte a la concurrència i la bona fe.
· En matèria de col·laboració en l'ordenació industrial i comercial
q) Formular propostes a les diverses administracions públiques en matèria de localització industrial i infraestructures.
r) Col·laborar amb els òrgans competents de la Generalitat informant sobre els estudis, els treballs i les accions que es realitzen sobre l'ordenació del territori, el medi ambient, i la localització industrial i comercial, quan l'administració ho requerisca.
s) Informar sobre els projectes de normes emanats de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, en els casos i amb l'abast que l'ordenament jurídic determine.
2. Així mateix, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana podran dur a terme qualsevol funció de caràcter publicoadministratiu que se'ls encomane o hi delegue la Generalitat Valenciana, sempre que siguen plenament compatibles en la seua naturalesa i funcions.
3. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, per al desenvolupament de les seues funcions, podran promoure o participar en fundacions, associacions i societats civils o mercantils, amb l'autorització prèvia de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Article 8. Pla biennal
La concreció d'activitats publicoadministratives o l'execució de programes que s'acorde encomanar a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació s'efectuarà mitjançant la el·laboració d'un pla biennal que s'instrumentarà a través de la subscripció del conveni de col·laboració corresponent entre la Generalitat Valenciana i el Consell de Cambres. En aquest conveni es recolliran tots els mitjans que siguen necessaris per a dur a terme les activitats encomanades.
CAPÍTOL IV
Organització
Article 9. Òrgans de govern
1. Són òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació:
- El ple
- El comité executiu
- El president o la presidenta
2. Reglamentàriament es determinaran les funcions, el règim jurídic, l'organització i el funcionament dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
Article 10. El ple
1. El ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la cambra, i estarà compost pels membres següents:
a) Els vocals electius i les vocals electives que, en nombre no inferior a 10 ni superior a 70, seran elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la cambra, d'acord amb la classificació en grups i categories, en atenció a la importància econòmica relativa dels diversos sectors representats i en la forma que reglamentàriament s'establisca.
b) Els vocals col·laboradors i les vocals col·laboradores, que seran el 15% dels qui s'assenyalen en el paràgraf anterior, i s'elegiran pels membres del ple esmentats en aquell paràgraf entre persones de prestigi reconegut en la vida econòmica valenciana, dins la demarcació de cada cambra, proposades per les organitzacions empresarials a la vegada intersectorials i territorials més representatives. Amb aquest fi, les organitzacions esmentades hauran de proposar una llista de candidats que supere en un terç el nombre de vocalies que caldrà cobrir.
2. Així mateix, el ple podrà nomenar vocals assessors, a proposta del comité executiu, entre persones de prestigi reconegut o representants d'universitats o entitats econòmiques o socials, que formaran part del ple amb veu i sense vot. El nombre de funcions s'establirà reglamentàriament.
3. Correspondrà al conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, o persona que hi delegue, presidir la sessió constitutiva del ple.
4. El mandat dels i les vocals del ple serà de quatre anys, i la seua condició de membre és indelegable.
5. L'estructura i la composició del ple, pel que fa a la seua distribució per grups i categories, es revisarà i s'actualitzarà cada quatre anys. Per a aquesta revisió i actualització es tindrà en compte les variables relacionades amb el creixement econòmic dels diversos sectors econòmics valencians.
Article 11. El comitè executiu
1. L'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la cambra és el comité executiu, que serà elegit pel ple d'entre els seus vocals electius i col·laboradors i col·laboradores i per un mandat de durada igual al d'aquests, i estarà format pel president, fins a dos vicepresidents, el tresorer i fins a cinc vocals.
Per tal de garantir la màxima independència i objectivitat, el president o la presidenta i els vicepresidents o vicepresidentes del comité executiu no podran compatibilitzar el seu càrrec amb qualsevol altre en els òrgans de govern d'organitzacions empresarials de qualsevol classe.
2. La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç nomenarà un o una representant que, sense condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions del comité executiu, a les quals haurà de ser convocat o convocada en les mateixes condicions que els seus membres.
Article 12. El president o presidenta
El president o presidenta tindrà la representació de la cambra, la presidència de tots els seus òrgans col·legiats i serà responsable de l'execució dels seus acords. Serà elegit pel ple d'entre els seus vocals electius en la forma que, d'acord amb el que s'estableix reglamentàriament, determine el reglament de règim interior.
Article 13. Pèrdua de la condició de membre del ple i del comité executiu
1. Es perdrà la condició de membre del ple i del comité executiu:
a) Quan per circumstàncies sobrevingudes deixe de concórrer-hi algun requisit necessari d'elegibilitat previst legalment.
b) Per no haver pres possessió dins el termini reglamentari.
c) Per falta injustificada d'assistència a les sessions del ple o del comité executiu, respectivament, durant tres vegades dins l'any, sense perjudici de tràmit d'audiència durant el ple.
d) Per dimissió i renúncia, així com per qualsevol causa que l'incapacite per al càrrec.
e) Per mort o extinció de la persona jurídica.
2. Amb independència de l'acabament normal dels seus mandats, el president o la presidenta i els càrrecs del comité executiu podran cessar:
a) Per la pèrdua de la condició de membre del ple.
b) Per acord del ple segons el que reglamentàriament s'establisca.
c) Per renuncia que no implique la pèrdua de la seua condició de vocal del ple.
Article 14. Secretari o secretària general
1. Cada cambra tindrà un secretari o secretària general amb veu i sense vot, que assistirà com a tal a les sessions dels òrgans de govern, vetlant per la legalitat dels acords que aquests adopten.
2. El seu nomenament, després de convocatòria pública prèvia de la vacant, així com el seu cessament, correspondran al ple de la corporació per acord motivat adoptat almenys per la meitat més un dels seus membres.
Article 15. El director o directora gerent
1. Les cambres podran nomenar un director o directora gerent, amb les funcions executives i directives que se li atribuïsquen. Aquest lloc estarà sotmés a la relació laboral de caràcter especial prevista en la normativa vigent per als llocs d'alta direcció.
2. Correspondrà al ple el nomenament i el cessament del director o la directora gerent, a proposta del president o la presidenta i de conformitat amb el que s'establisca reglamentàriament.
3. Quan no existisca director o directora gerent, les seues funcions seran assumides pel secretari o la secretària general.
Article 16. Reglament de règim interior
1. Cada cambra es regirà per un reglament de règim interior que, a proposta del ple de cada corporació haurà de ser aprovat per la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, la qual podrà també promoure la seua modificació, amb indicació, en aquest supòsit, dels motius que la justifiquen.
2. En el reglament de règim interior constarà, entre altres extrems, l'estructura del seu ple, el nombre i la forma d'elecció dels i les membres del comité executiu i, en general, les normes de funcionament dels seus òrgans de govern, organització i règim del personal al servei de la cambra.
CAPÍTOL V
Procediment electoral
Article 17. Electors i electores
1. Les persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres que exercisquen activitats comercials, industrials o navilieres en el territori de la Comunitat Valenciana, en els termes a què es refereix l'article 6 de la Llei 3/1993, de 22 de març, tindran la consideració d'electors i electores de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació dins la circumscripció en què compten amb establiments, delegacions o agències.
2. S'entendrà que una persona natural o jurídica exerceix una activitat comercial, industrial o naviliera quan per aquesta raó quede subjecta a l'impost d'activitats econòmiques o el tribut que el substituïsca.
Article 18. Dret electoral
1. Per a ser elector o electora en nom propi o en representació de persones jurídiques, es requerirà l'edat i la capacitat fixades en la legislació electoral general vigent.
2. Els candidats o les candidates a formar part dels òrgans de govern de les cambres hauran a més de tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Comunitat Europea, dur com a mínim dos anys d'exercici en l'activitat empresarial i no trobar-se en descobert en el pagament del recurs cameral permanent.
3. Les persones d'una altra nacionalitat podran ser candidats o candidates d'acord amb el principi de reciprocitat, sempre que complisquen els altres requisits exigits en el paràgraf anterior.
Article 19. Cens electoral
1. El cens electoral de les cambres comprendrà la totalitat dels seus electors i electores, classificats per grups, i, si és el cas, per categories.
2. La revisió serà anual i es realitzarà amb data del primer dia de gener de cada any.
3. Els grups comprendran col·lectius d'electors i electores, subjectes passius de l'impost d'activitats econòmiques o tribut que el substituisca. Cada grup es podrà subdividir en categories en atenció a la importància econòmica relativa dels diversos sectors representats, i d'acord amb allò que reglamentàriament s'establisca.
Article 20. Publicitat del cens electoral
1. Obert el procés electoral, i dins els terminis que reglamentàriament s'establisquen, les cambres hauran d'exposar els seus censos al públic, en el domicili corporatiu, en les seues delegacions i en aquells altres llocs que consideren oportú.
2. Les reclamacions sobre la inclusió o exclusió de les empreses en els grups i categories corresponents podran presentar-se des del moment en què s'inicie l'exposició dels censos al públic fins l'acabament del termini que reglamentàriament s'establisca.
3. Correspon al comité executiu de la cambra resoldre les reclamacions a què es fa referència en l'apartat anterior, en els terminis que reglamentàriament es determinen.
Article 21. Convocatòria d'eleccions
Correspondrà a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, la convocatòria d'eleccions per a la renovació dels i les membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
Article 22. Publicitat de la convocatòria
La convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i cada cambra hi donarà publicitat com a mínim a les seues seus socials i delegacions, i també en aquells llocs i pels mitjans de comunicació que considere més oportuns i que tinguen la màxima difusió en el seu àmbit territorial o sector empresarial.
Article 23. Contingut de la convocatòria
En la convocatòria es farà constar:
a) Els dies i les hores en què cada grup o categoria han d'emetre el vot per a l'elecció dels seus representants.
b) El nombre de col·legis electorals i els llocs on hauran d'instal·lar-se.
c) Els terminis per a l'exercici del vot per correu.
d) Les seus de les juntes electorals.
Article 24. Juntes electorals
1. Publicada la convocatòria, en el termini que reglamentàriament s'establisca, es constituiran les juntes electorals integrades per tres representants dels electors i electores de les cambres i dues persones designades per la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, una de les quals exercirà les funcions de president o presidenta.
2. El president o presidenta nomenarà secretari o secretària de la junta electoral amb veu però sense vot entre funcionaris i funcionàries de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
3. Les juntes electorals tindran àmbit provincial.
4. El mandat de les juntes electorals es prolongarà, després de la realització de les eleccions, fins el moment en què s'esdevinga la seua dissolució.
Article 25. Presentació i proclamació de candidats i candidates
1. Publicada la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana procedirà la presentació de candidatures davant la secretaria de la cambra respectiva. Les candidatures seran avalades per la signatura com a mínim del quatre per cent dels electors i electores del grup o, si és el cas, de la categoria corresponent. Si el nombre d'electors i electores del grup o categoria és superior a 200, serà suficient amb la signatura de 10 electors o electores per a la presentació del candidat o candidata.
2. Correspon a la junta electoral respectiva, després de comprovar el compliment dels requisits exigits per a la presentació de candidatures, la proclamació dels candidats i candidates.
3. La junta electoral reflectirà en un acta la proclamació de candidats i candidates i les incidències hi hagudes. Se n'enviarà còpia certificada a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç i es donarà publicitat del seu contingut mitjançant un anunci afixat en el domicili de la cambra i en les seues delegacions i publicat almenys en un dels diaris de major circulació de la seua circumscripció.
4. Els terminis de presentació i proclamació dels candidats i les candidates es determinaran reglamentàriament.
Article 26. Vot per correspondència
Els electors i les electores que prevegen que en la data de la votació no es trobaran en la localitat en què els corresponga exercir el seu dret de vot o que no s'hi podran presentar, podran emetre el seu vot per correu, amb subjecció als requisits que s'establisquen reglamentàriament.
Article 27. Recurs ordinari
Contra els acords de les cambres sobre reclamacions al cens electoral i els de les juntes electorals es podrà interposar recurs ordinari davant la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
CAPÍTOL VI
Règim economicopressupostari
Article 28. Finançament
Per al finançament de les seues activitats, les cambres disposaran dels ingressos següents:
a) El rendiment dels conceptes integrats en el denominat recurs cameral permanent que regula el capítol III de la Llei 3/1993, de 22 de març.
b) El rendiment, si és el cas, derivat de l'elevació de l'alíquota cameral girada sobre les quotes tributàries de l'impost d'activitats econòmiques.
c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que presten i, en general, per l'exercici de les seues activitats.
d) Els recursos que les administracions públiques destinen a sufragar el cost dels serveis publicoadministratius o la gestió de programes que, en el seu cas, els siguen encomanats.
e) Els productes, les rendes i increments del seu patrimoni.
f) Les aportacions voluntàries dels seus electors.
g) Les subvencions, llegats o donacions que puguen rebre.
h) Els procedents de les operacions de crèdit que es realitzen.
i) Qualsevol altre que se'ls puga atribuir per llei, en virtut de conveni o per qualsevol altre procediment de conformitat amb l'ordenament jurídic.
Article 29. Recurs cameral permanent. Obligació de pagament i meritació
1. Estaran obligats al pagament del recurs cameral permanent establert en l'article anterior les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que, durant la totalitat o part d'un exercici econòmic hagen exercit les activitats del comerç, la indústria o la navegació a què es refereix l'article 17 i, en tal concepte, hagen quedat subjectes a l'impost d'activitats econòmiques.
2. La meritació de les exaccions que constitueixen el recurs cameral permanent així com la interrupció de la prescripció, coincidiran amb la dels impostos a què, respectivament, es refereixen.
Article 30. Recaptació del recurs cameral permanent
La recaptació i en general la resta d'extrems relatius al recurs cameral permanent seguiran el que disposa la Llei 3/1993, de 22 de març.
Article 31. Pressupostos
1. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació elaboraran pressupostos ordinaris i extraordinaris, i determinaran els ingressos i les despeses respectives.
2. Correspon a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç establir les instruccions necessàries per a l'elaboració dels pressupostos i de les liquidacions i a la Sindicatura de Comptes la fiscalització superior de la destinació donada a les quantitats percebudes per les cambres, en els termes establits en la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes d'acord amb la normativa vigent.
3. Els plens de les cambres sotmetran a l'aprovació de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç els pressupostos, ordinaris i extraordinaris, així com la liquidació d'aquests, d'acord, si és el cas, amb el calendari que s'establisca reglamentàriament. Les liquidacions es presentaran acompanyades de l'informe d'auditoria de comptes corresponent.
Article 32. Comptabilitat
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació estaran obligades a dur un sistema comptable d'ingressos i despeses i les variacions de situació del seu patrimoni. Reglamentàriament la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà establir els requisits del sistema comptable esmentat.
Article 33. Operacions especials
En els supòsits que reglamentàriament es determinen, els actes de les cambres relatius a la disposició i gravamen dels seus béns, la realització d'operacions de crèdit i la concessió de subvencions o donacions a activitats directament relacionades amb els seus propis fins, necessitaran l'autorització expressa de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Article 34. Control financer
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà sotmetre a control financer la gestió econòmica de les cambres, directament o mitjançant auditoria de comptes, quan supòsits o circumstàncies excepcionals ho aconsellen així.
CAPÍTOL VII
Relacions institucionals i intercamerals
Article 35. Relacions institucionals i intercamerals
1. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana, per al millor compliment de les seues funcions, podran establir entre si o amb altres administracions públiques i altres ens públics i privats els convenis i instruments de col·laboració adients, amb la comunicació o autorització prèvia de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, en els supòsits que reglamentàriament es determinen.
2. Els convenis o instruments de col·laboració especificaran necessàriament l'abast i objectius de la col·laboració, així com al forma orgànica, funcional i financera de dur-los a terme.
CAPÍTOL VIII
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria
i Navegació de la Comunitat Valenciana
Article 36. Naturalesa
El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana es configura com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i estarà integrat per representants de la totalitat de les corporacions indicades.
Article 37. Funcions del Consell
Sense perjudici de les competències atribuïdes a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, són funcions del consell:
· En matèria de coordinació
a) Representar el conjunt de les cambres de la Comunitat Valenciana davant les administracions públiques i la resta d'entitats, públiques o privades.
b) Ser l'òrgan de coordinació i impuls de les actuacions comuns del conjunt de les cambres.
· En matèria d'assessorament i col·laboració amb les administracions públiques
c) Informar sobre els projectes de normes emanats de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, en els casos i amb l'abast que l'ordenament jurídic determine.
d) Col·laborar amb l'administració autonòmica, en els supòsits en què hi siga requerit, emetent informes o realitzant estudis, projectes, treballs i accions sobre l'ordenació del territori, el medi ambient i localització industrial i comercial.
e) Assessorar amb l'administració autonòmica en temes referents al comerç, la indústria i la navegació, a iniciativa pròpia o quan siga requerit així per aquella, així com proposar-li totes aquelles reformes que considere necessàries per a la seua defensa i el seu foment.
· En matèria de gestió
f) En els supòsits i amb les condicions i l'abast que establisca l'administració autonòmica, li correspondrà, si cal, tramitar programes públics d'ajudes a les empreses, la gestió de serveis públics, l'exercici de les funcions administratives que se li encomanen, i participar en aquells projectes d'infraestructures i serveis comuns que afecten el conjunt de la Comunitat Valenciana.
g) Prestar altres serveis o realitzar altres activitats a títol onerós o lucratiu que redunden en benefici dels interessos representats per les cambres que l'integren.
h) Qualsevol altra funció de caràcter publicoadministratiu que hi encomane o hi delegue la Generalitat Valenciana.
Article 38. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern i administració del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana són: el Ple, el Comitè Executiu i el president.
2. La composició, les funcions, el règim jurídic i d'organització i el funcionament dels òrgans de govern del Consell serà establit reglamentàriament.
3. La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç designarà un o una representant que, sense la condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions dels òrgans col·legiats del Consell, a les quals haurà de ser convocat o convocada en les mateixes condicions que els seus membres.
Article 39. Reglament de règim interior
1. El Consell es regirà per un reglament de règim interior que se sotmetrà a l'aprovació de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, a proposta del Consell.
2. En el reglament de règim interior s'establiran, entre altres extrems, les normes de funcionament dels òrgans col·legiats, l'organització i el règim del personal al servei del Consell.
3. Les disposicions que s'establisquen en aquesta llei relatives a les cambres i la normativa vigent en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació, s'aplicaran, amb caràcter subsidiari, al Consell, als seus òrgans de govern i al seu personal.
Article 40. Ingressos
1. Els ingressos permanents del Consell estan constituïts per les aportacions de les cambres que l'integren, en la forma i la quantia que s'establisca a l'efecte.
2. El Consell també podrà comptar amb altres recursos eventuals com aportacions voluntàries, donacions, subvencions, o qualsevol altres previstos per la legislació vigent.
CAPÍTOL IX
Règim jurídic
Article 41. Normativa d'aplicació
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana es regiran pel que disposa aquesta llei i les seues normes de desplegament, els reglaments de règim interior respectius, i la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació. Els serà d'aplicació amb caràcter supletori, la legislació referent a l'estructura i el funcionament de les administracions públiques en allò que s'ajuste a la seua naturalesa i finalitats.
Article 42. Contractació i règim patrimonial
La contractació i el règim patrimonial es regeix pel dret privat. La contractació haurà de respectar els principis de publicitat i concurrència, en la forma i amb els límits que reglamentàriament es determinen.
Article 43. Tutela
1. La tutela de la Generalitat Valenciana sobre les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i el Consell de Cambres, en l'exercici de la seua activitat, s'exercirà a través de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
2. La funció de tutela comprén l'exercici de les potestats administratives d'aprovació, fiscalització, resolució de recursos, suspensió i dissolució.
Article 44. Suspensió de l'activitat dels òrgans de govern
1. En els supòsits en què es produïsquen transgressions greus o reiterades de l'ordenament jurídic vigent o impossibilitat manifesta de funcionament dels òrgans de govern de les cambres, la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, després d'un informe previ del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, podrà suspendre'n l'activitat.
2. L'acord de suspensió determinarà el seu termini de durada, que no podrà excedir els tres mesos, així com l'òrgan que tindrà a càrrec seu la gestió dels interessos de la cambra durant aquest període.
3. Si, transcorregut el termini de suspensió, subsisteixen les raons que la motivaren, la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, dins el termini d'un mes, podrà acordar la dissolució dels òrgans de govern de les cambres i convocar noves eleccions.
Article 45. Reclamacions i recursos
1. Les resolucions i acords de les cambres i del Consell, dictades en l'exercici de les seues competències de naturalesa publicoadministrativa, seran susceptibles de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, després del recurs ordinari previ formulat davant la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
2. Les liquidacions i la resta d'actes relatius a la gestió i la recaptació del recurs cameral permanent seran susceptibles de reclamació economicoadministrativa.
3. Les actuacions de les cambres en altres àmbits i, singularment, les de caràcter laboral, es dilucidaran davant els jutjats i tribunals competents.
4. Contra les resolucions de suspensió i dissolució dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació dictades per la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
5. Les actuacions de les cambres podran ser objecte de queixa o reclamació davant la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç per part dels electors.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
Única
En el marc de la legislació bàsica, les lleis de pressupostos de la Generalitat podran elevar les alíquotes del recurs cameral permanent girat sobre les quotes de l'impost d'activitats econòmiques per damunt del tipus general. Així mateix, podran acordar l'afectació d'aquests recursos a la realització de funcions de caràcter publicoadministratiu de les cambres i al finançament complementari del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern Valencià n'aprovarà la normativa de desplegament. Fins aquell moment hi serà d'aplicació la normativa reglamentària vigent en allò que no s'opose al que disposa aquesta llei.
Segona
Aquesta llei vigirà el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 16 de desembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea